Спецможливості
Технології

Хва­ли сіно в сто­гу, а зер­но — в поліети­ле­но­во­му ру­ка­ву…

15.09.2014
883
Хва­ли сіно в сто­гу,  а зер­но — в поліети­ле­но­во­му ру­ка­ву… фото, ілюстрація

Зростання рівня валових урожаїв зернових останніми роками зумовило певні проблеми для зерно­виробників щодо його зберігання: в Україні відчувається нестача потужностей спеціалізованих сховищ для збіжжя на рівні 5–7 млн т.

Зростання рівня валових урожаїв зернових останніми роками зумовило певні проблеми для зерно­виробників щодо його зберігання: в Україні відчувається нестача потужностей спеціалізованих сховищ для збіжжя на рівні 5–7 млн т.

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук, завла­бо­ра­торії зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки вро­жаю,
 УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

У зв’яз­ку із се­зонністю зер­но­во­го ви­роб­ництва ви­ни­кає не­обхідність збе­ріган­ня за­пасів зер­на для йо­го ви­ко­ри­с­тан­ня на різні по­тре­би про­тя­гом ро­ку і більше. За­кла­дан­ня зер­на на три­ва­ле збе­ріган­ня май­же завжди зв’яза­не з «го­ло­вним бо­лем» йо­го ви­роб­ників, оскільки вартість та­ких по­слуг «на сто­роні» іноді пе­ре­ви­щує вартість са­мо­го зер­на. Ад­же зберіган­ня зер­на, як пра­ви­ло, по­тре­бує ви­ко­ри­с­тан­ня спеціалізо­ва­них тех­но­логічних ком­плексів, а от­же, й спеціа­лізо­ва­них тех­но­логій і відповідно­го об­лад­нан­ня та ма­шин.
Аналіз си­ту­ації свід­чить, що більшість сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємств, що зай­ма­ють­ся зер­но­ви­роб­ництвом, ча­с­то не ма­ють відпо­відної ба­зи для на­леж­ної пер­вин­ної пе­ре­роб­ки і зберіган­ня збіжжя, то­му зму­шені ко­ри­с­ту­ва­ти­ся по­слу­га­ми по­туж­них спеціалізо­ва­них зер­но­пе­ре­роб­них підприємств. Звісно, на мо­мент фор­му­ван­ня вигідної для ви­роб­ни­ка ціни на зер­но (а це, як пра­ви­ло, вес­на на­ступ­но­го ро­ку) гос­по­дар-влас­ник — ви­роб­ник зер­на уже не має тих еко­номічних ко­зирів, які б він мав без по­не­се­них знач­них ви­т­рат на зберіган­ня зер­на «на сто­роні». Та­кий стан справ зі зберіган­ням зер­но­во­го ма­теріалу обу­мов­лює не­здатність йо­го ви­роб­ників впли­ва­ти на ціно­ву політи­ку у цьо­му рин­ко­во­му сег­менті (а, зна­чить, і на влас­ний при­бу­ток) та при­зво­дить до не­ефек­тив­но­го гос­по­да­рю­ван­ня. Од­нак ство­рен­ня та­ко­го спеціалізо­ва­но­го тех­но­логічно­го ком­плек­су і йо­го інфра­с­т­рук­ту­ри — ма­теріаль­но-технічної ба­зи для зберіган­ня зер­на у гос­по­дарстві по­тре­бує знач­них капіта­ло­в­кла­день, до­ро­го­го тех­но­логічно­го об­лад­нан­ня і знач­но­го ча­со­во­го періоду (ви­ко­нан­ня капіталь­них будівель­них робіт — до трьох років), що та­кож зу­мов­лює підви­щен­ня собівар­тості зер­на.
Ви­т­ра­ти, які не­суть сільсько­го­с­по­дарські підприємства і фер­ме­ри на зберіган­ня зер­на на еле­ва­то­рах, змен­шу­ють рівень рен­та­бель­ності ви­роб­ництва зер­но­вих. Сільгоспви­роб­ни­ки зму­шені три­ма­ти зер­но на не­при­сто­со­ва­них до дов­го­ст­ро­ко­во­го зберіган­ня то­ках і відкри­тих май­дан­чи­ках, що при­зво­дить до зни­жен­ня йо­го якості і як наслідок — до збитків.

Режими зберігання зерна
Од­ним із мож­ли­вих ви­ходів із та­кої си­ту­ації для ви­роб­ників є ор­ганізація зберіган­ня зер­на у влас­но­му гос­по­дарстві із ви­ко­ри­с­тан­ням відповідних тех­но­логій.
Є чо­ти­ри ос­новні ре­жи­ми зберіган­ня зер­но­вих мас, за за­сто­су­вання яких вра­хо­ву­ють такі фак­то­ри:
   у су­хо­му стані — за во­логості, що ниж­ча за кри­тич­ну;
   в охо­ло­д­же­но­му стані — від 5 до  10°С;
   хімічна кон­сер­вація зер­на;
   у гер­ме­тич­но­му стані — без до­сту­пу повітря.
У цьо­му ма­теріалі ми роз­г­ля­не­мо тех­но­логію зберіган­ня зер­на в гер­ме­тич­но­му стані, яка мо­же ста­ти аль­тер­на­ти­вою для ба­га­ть­ох сільгоспви­роб­ників.
     Зберіган­ня зер­на в поліети­ле­но­вих ру­ка­вах
Цей не­тра­диційний підхід до зберіган­ня зер­на гос­по­дар­ст­ва Ук­раїни нині за­сто­со­ву­ють усе частіше. Та­ка тех­но­логія пе­ред­ба­чає зберіган­ня зер­на у спеціаль­них ба­га­то­ша­ро­вих поліети­ле­но­вих ру­ка­вах, що можуть бути розміщені як у полі, на відкри­тих май­дан­чи­ках із твер­дим по­крит­тям, так і в ме­жах гос­по­дар­ст­ва — на май­дан­чи­ках із твер­дою підго­тов­ле­ною по­верх­нею (грунт, бе­тон і т. п.).

Фізіологічні особ­ли­вості зберіган­ня  без до­сту­пу повітря
 Ре­жим зберіган­ня зер­но­вих мас без до­сту­пу повітря за­сно­ва­ний на по­требі усіх жи­вих ком­по­нентів зер­но­вої ма­си у кисні і по­ля­гає у то­му, щоб ство­ри­ти не­спри­ят­ливі умо­ви для роз­вит­ку ко­мах, грибів і змен­ши­ти до мініму­му влас­ну ак­тивність зер­на.
Од­ним із шляхів за­без­пе­чен­ня збе­ріган­ня зер­но­вих мас у гер­ме­тич­них ємко­с­тях є при­род­не на­ко­пи­чен­ня в них вуг­ле­кис­ло­го га­зу та од­но­час­не змен­шен­ня кількості кис­ню внаслідок ана­ероб­но­го ди­хан­ня ор­ганічних ком­по­нентів зер­на. Під час ана­ероб­но­го ди­хан­ня роз­пад гек­со­зи, скла­до­вої ча­с­ти­ни зер­на, су­про­во­д­жується виді­лен­ням спир­ту, вуг­ле­кис­ло­го га­зу та енергії, при цьо­му вивільнюється на­ба­га­то мен­ше теп­ла, ніж під впли­вом повітря, і вод­но­час ут­во­рюється гер­ме­тич­не се­ре­до­ви­ще із ви­со­ким сту­пе­нем во­ло­гості. За зберіган­ня зер­на із во­логістю в ме­жах до кри­тич­ної в умо­вах без­кис­не­во­го се­ре­до­ви­ща до­б­ре зберіга­ють­ся її бо­рош­но­мельні і хлібо­пе­карські якості, хар­чо­ва і кор­мо­ва цінність. Та­кож дає по­зи­тивні ре­зуль­та­ти зберіган­ня зер­но­вих з підви­ще­ною во­логістю. Од­нак у та­ко­му разі спо­с­теріга­ють­ся де­я­ке зни­жен­ня якості зер­на (ча­ст­ко­ва втра­та бли­с­ку, по­темніння, ут­во­рен­ня кис­лот­но­го за­па­ху, підви­щен­ня кис­лот­но­го чис­ла жи­ру) за од­но­час­но­го збе­ре­жен­ня йо­го хлібо­пе­карсь­ких та кор­мо­вих вла­с­ти­во­с­тей.
Низь­ка кон­цен­т­рація кис­ню у зер­новій масі пригнічує ди­хан­ня зер­на і шкідників, стри­мує розмно­жен­ня па­то­ген­ної мікро­ф­ло­ри та зни­щує ко­мах. Найбільший вплив на ко­мах здійснює ви­со­ка кон­цен­т­рація дво­оки­су вуг­ле­цю (СО2), яка зу­мов­лює виділен­ня кис­ню з тіла ко­мах. Оскільки гер­ме­тичність мішка ут­ри­мується про­тя­гом періоду зберіган­ня, то це й убез­пе­чує від про­ник­нен­ня свіжо­го повітря все­ре­ди­ну ньо­го і ство­рює ефект кон­сер­вації: у се­ре­до­вищі з мінімаль­ною кількстю вуг­ле­кис­ло­го га­зу зер­но га­ран­то­ва­но збе­рігається впро­довж знач­но­го періоду. Та­ка якісна зміна скла­ду се­ре­до­ви­ща зер­на зу­мов­лює пригнічен­ня і при­зу­пи­нен­ня про­цесів життєдіяль­ності всіх біоло­гічно ак­тив­них ор­ганізмів усе­ре­дині зер­но­вої ма­си, що при­зво­дять до її псу­ван­ня.
За кон­цен­т­рації кис­ню мен­ше 0,5% про­тя­гом 96 год спо­с­терігається 100%-ва смертність май­же всіх ко­мах. Та­кож при­пи­няється зро­с­тан­ня мікро­скопічних грибів у зер­новій масі за вмісту кис­ню мен­ше 1%, тем­пе­ра­ту­ри 25°С і во­ло­гості 18%: на 200-ту до­бу зберіган­ня кількість мікро­скопічних грибів
змен­шується від 78 тис. шт./кг
зер­на до 0,2 тис.

Технічне забезпечення технології
На технічне за­без­пе­чен­ня тех­но­логії зберіган­ня зер­на в поліети­ле­но­вих ру­ка­вах спря­мо­ву­ють свою ак­тив­ну та вод­но­час еко­номічно ефек­тив­ну діяльність близь­ко де­ся­ти фірм-ди­лерів: ТОВ «За­вод Коб­за­рен­ка», ТОВ «Аг­ро­сем», ТОВ «ФАРМ-МАК Ук­раїна», ПП «Еквіпмент Дірект Юк­рейн», ТОВ «Еквіпмент Дірект Ук­раїна», ТОВ «Спрей Май­стер», ТОВ «Клов», ТОВ «Пла­не­та Пла­с­тик», ТОВ «АГ-БАГ Ук­раїна», ТОВ «Ас­тар­та-Груп».
   Тех­но­логія за­кла­дан­ня зер­на в поліети­ле­нові ру­ка­ви для три­ва­ло­го зберіган­ня
За­сто­су­ван­ня тех­но­логії пе­ред­ба­чає ви­ко­нан­ня пев­них опе­рацій:
  підго­тов­ка май­дан­чи­ка до зберіган­ня зер­на в ру­ка­вах;
  транс­пор­ту­ван­ня зер­на до місця за­ван­та­жен­ня (па­ку­ван­ня) його у поліети­ле­нові ру­ка­ви;
  за­ван­та­жен­ня зер­на у ру­кав;
  зберіган­ня зер­на в ру­каві;
  по­даль­ше ви­ван­та­жен­ня зер­на із ру­ка­ва у тех­но­логічний транс­порт.
Для транс­пор­ту­ван­ня (підве­зен­ня) ма­си від зер­ноз­би­раль­но­го ком­бай­на (су­хо­го і чи­с­то­го зер­на) або з май­дан­чи­ка для йо­го зберіган­ня (зі скла­ду) і за­ван­та­жен­ня зер­на в бун­кер зер­но­па­ку­валь­ної ма­ши­ни за­сто­со­ву­ють бун­кер — пе­ре­ван­та­жу­вач зер­на в аг­ре­гаті із трак­то­ром. За­ван­та­жу­ють зер­но в ру­ка­ви спеціаль­ни­ми зер­но­па­ку­валь­ни­ми ма­ши­на­ми, для зво­рот­но­го про­це­су ви­по­рож­нен­ня ви­ко­ри­с­то­ву­ють, відповідно, зер­но­роз­па­ку­валь­ну ма­ши­ну, яка роз­різує ру­кав з од­но­ча­сним бічним ви­ван­та­жен­ням зер­на й ук­ла­дан­ням ви­ко­ри­с­та­ної плівки в ру­лон.

   Тех­но­логічні ма­теріали та тех­нічні за­со­би для ре­алізації тех­но­логії зберіган­ня зер­на в поліети­ле­но­вих ру­ка­вах
За­ван­та­жен­ня зер­на в зер­но­па­ку­валь­ну ма­ши­ну про­во­дять за до­по­мо­гою бун­керів–пе­ре­ван­та­жу­вачів зер­на або інших на­ван­та­жу­вачів зер­на з ро­бо­чою ви­со­тою до 4,5 м.
Ма­ши­ни різних фірм за за­галь­ним кон­ст­рукційним ком­по­ну­ван­ням ду­же подібні між со­бою і різнять­ся ли­ше не­знач­ним кон­ст­рукційним ви­ко­нан­ням ок­ре­мих вузлів і аг­ре­гатів.
  Поліети­ле­но­вий спеціалізо­ва­ний ру­кав при­зна­че­ний для зберіган­ня зер­на в гер­ме­тич­но­му стані — без до­сту­пу повітря. Це дає змо­гу зберіга­ти зер­но пря­мо на відкри­то­му май­дан­чи­ку.
Ру­кав ви­ко­ри­с­то­ву­ють у складі тех­но­логічно­го ком­плек­су ма­шин і об­лад­нан­ня, при­зна­че­но­го для за­пов­нен­ня зер­ном ру­ка­ва і в по­даль­шо­му — для зберіган­ня зер­на на спеціаль­но підго­тов­ле­них май­дан­чи­ках із твер­дою по­верх­нею. У разі ви­ко­ри­с­тан­ня за при­зна­чен­ням технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня не по­тре­бує. Але в про­цесі зберіган­ня зер­на слід до­три­му­ва­тись ви­мог що­до по­пе­ре­д­жен­ня за­сто­су­ван­ня що­до ньо­го аг­ре­сив­них рідин для усу­нен­ня з йо­го по­верхні мож­ли­вих ат­мо­сфер­них за­бруд­нень та убез­пе­чи­ти від впли­ву ви­со­ко­тем­пе­ра­тур­них дже­рел, у то­му числі відкри­то­го во­гню.
За­зви­чай ру­кав, ви­го­тов­ле­ний із поліети­ле­ну, три­ша­ро­вий, він надійно за­хи­щає зер­но від при­род­но­го й ат­мо­сфер­но­го впли­ву. Зовнішній шар білий, відби­ває со­нячні про­мені, за­без­пе­чує про­хо­лод­ний стан вмісту ру­ка­ва. Внутрішній — чор­ний шар плівки — убез­пе­чує від до­сту­пу со­няч­них про­менів, а всі три ша­ри плівки ра­зом діють як за­хист від по­трап­лян­ня во­ди та во­ло­ги. Плівка ви­го­тов­ле­на з особ­ли­вих смол, які містять інгібіто­ри уль­т­рафіоле­то­во­го ви­проміню­ван­ня, тож уп­ро­довж дов­гих місяців пе­ре­бу­ван­ня під сон­цем во­на не тон­шає, не ви­тя­гується і не псується.
Ру­ка­ви ви­т­ри­му­ють на­ван­та­жен­ня від дії за­ван­та­же­но­го в них зер­на та пев­ною мірою роз­тя­гу­ють­ся без надмірної де­фор­мації.
Ви­ко­ри­с­то­ву­ють ру­ка­ви як у ма­лих, так і в по­туж­них гос­по­дар­ст­вах (підпри­ємствах). Доцільно за­зна­чи­ти, що об­сяг ре­алізації ру­кавів од­но­го із підприємств із їхньо­го про­да­жу у 2013 р. за­без­пе­чив за­кла­дан­ня зер­на на зберіган­ня на рівні 1 млн т (!). Особ­ли­во еко­номічно при­ваб­ли­ве ви­ко­ри­с­тан­ня ру­кавів для зберіган­ня зер­на в ма­лих гос­по­дар­ст­вах, оскільки за­тра­ти на дов­го­т­ри­ва­ле зберіган­ня 1 т зер­на в ру­каві (за ре­зуль­та­та­ми дос­ліджень УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го) ста­нов­лять ли­шень 31,16 грн (!). Тоді як підго­тов­ка та зберіган­ня 1 т зер­на ку­ку­руд­зи на еле­ва­торі Ук­раїни ста­но­вить 365 грн (ціни ста­ном на жов­тень 2013 р.). Тоб­то ви­ко­ри­с­тан­ня ру­кавів еко­номічно до­стат­ньо ефек­тив­не!
На ри­нок Ук­раїни поліети­ле­нові ру­ка­ви (табл. 1), за за­яв­ка­ми ко­ри­с­ту­вачів, по­ста­ча­ють відомі за­рубіжні фірми: Ipesa Silo, Agrinplex і Silobolsa (Ар­ген­ти­на), Budissa Bag (Німеч­чи­на) та їхні фірми-ди­ле­ри, що пра­цю­ють у нашій дер­жаві. Вітчиз­ня­не ви­роб­ництво поліети­ле­но­во­го ру­ка­ва, який за своїми ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми та вла­с­ти­во­с­тя­ми не по­сту­пається рівню за­рубіжних, а за де­я­ки­ми по­каз­ни­ка­ми навіть пе­ре­ви­щує, ос­воєно вже впро­довж кількох ос­танніх років вітчиз­ня­ним підприємством ТОВ «Пла­не­та Пла­с­тик» (м. Ірпінь).
­  За­кла­дан­ня (за­ван­та­жен­ня) зер­на у поліети­ле­но­вий ру­кав про­во­дять з до­по­мо­гою спеціалізо­ва­них сільсько­го­с­по­дарсь­ких зер­но­па­ку­валь­них ма­шин, які за­без­пе­чу­ють по­вний тех­но­логічний цикл із за­ван­та­жен­ня зер­на в ру­кав (їх­ні технічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки по­да­но в табл. 2). Ма­ши­на при­во­дить­ся в дію від ва­ла відбо­ру по­туж­ності трак­то­ра. Трак­тор, пра­цю­ю­чи на хо­ло­с­то­му хо­ду, при­во­дить у рух за­ван­та­жу­валь­ний шнек ма­­­ши­ни, який пе­реміщає зер­но із прий­маль­но­го бун­ке­ра до спря­мо­ву­валь­но­го при­ст­рою і далі — до поліе­ти­­­­ле­но­во­го ру­ка­ва, на­пов­ню­ю­чи йо­го зер­ном. Під час за­ван­та­жен­ня ру­ка­ва трак­тор із ма­ши­ною під ти­с­ком зер­но­вої ма­си ру­ка­ва про­су­ва­ють­ся впе­ред. Про­дук­тивність за­ван­та­жен­ня зер­на зер­но­па­ку­валь­ною ма­ши­ною за од­ну го­ди­ну ос­нов­но­го ча­су до­ся­гає 250 т. Доцільно відміти­ти, що зер­но­па­ку­валь­на ма­ши­на ра­зом із ру­ка­вом аг­ре­га­тується із коліс­ни­ми трак­то­ра­ми за­галь­но­го при­зна­чен­ня, які ма­ють ре­жим ча­с­то­ти обер­тан­ня ва­лу відбо­ру по­туж­ності (ВВП) на рівні 540 об./хв. Знач­на їхня га­ма — різно­го кон­ст­рук­тив­но­го ви­ко­нан­ня, із не­знач­ни­ми кон­ст­рукційни­ми особ­ли­во­с­тя­ми та ши­ро­ким діапа­зо­ном про­дук­тив­ності — на рин­ку пред­став­ле­на низ­кою фірм-ви­роб­ників та ди­лерів (табл. 3).
Ар­ген­тинсь­ка фірма Mainerо на рин­ку Ук­раїни про­по­нує зер­но­па­ку­валь­ну ма­ши­ну Mainero-2230, яка до­дат­ко­во мо­же ком­плек­ту­ва­тись шне­ко­вим за­ван­та­жу­ва­чем Mainero Vulcador 50399, що дає змо­гу про­во­ди­ти роз­ван­та­жен­ня зер­на із са­мо­скидів чи при­чепів із нижнім лю­ком для роз­ван­та­жен­ня. Йо­го про­дук­тивність ста­но­вить від 80 до 100 т/год, діаметр шне­ка — 260 мм, ши­ри­на за­ван­та­жу­валь­ної плат­фор­ми — 2600 мм. Привід за­ван­та­жу­ва­ча — гідравлічний, від енер­ге­тич­но­го за­со­бу, який за­без­пе­чує ро­бо­ту зер­но­па­ку­валь­ної ма­ши­ни.
Фірма Romill (Чехія) ви­роб­ляє зер­но­па­ку­вальні ма­ши­ни Standart і Farmbagger Profi з про­дук­тивністю 300 т/год. Об’єм  бун­ке­ра ста­но­вить 5,5 м3, потрібна по­тужність енер­го­за­со­бу для при­во­ду — 120 к. с.
Фірма Richiger про­по­нує зер­но­па­ку­вальні ма­ши­ни двох ти­по­розмірних рядів: для за­ван­та­жен­ня зер­на у поліети­ле­нові ру­ка­ви діаме­т­ром 2,74 і 3,05 м, а та­кож шне­ко­вий за­ван­та­жу­вач для за­ван­та­жен­ня зер­но­па­ку­валь­ної ма­ши­ни із зер­но­вих при­чепів із нижнім лю­ком для роз­ван­та­жен­ня.
Технічну ха­рак­те­ри­с­ти­ку зер­но­па­ку­валь­них ма­шин інших фірм та ком­паній пред­став­ле­но в табл. 4.
Зер­но­па­ку­вальні ма­ши­ни, як пра­ви­ло, ви­го­тов­ля­ють ти­по­розмірни­ми ря­да­ми із ши­ро­ким діапа­зо­ном місткості бун­ке­ра: від 8 до 25 м3 і більше. Дані ма­ши­ни  за кон­ст­рукцією близькі між со­бою і різнять­ся ли­ше ви­ко­нан­ням ок­ре­мих вузлів. Зо­к­ре­ма, фірма Loftness (США) про­по­нує зер­но­па­ку­валь­ну ма­ши­ну GBL-10, яка об­лад­на­на еле­к­т­рич­ною лебідкою для підійман­ня скла­де­но­го поліети­ле­но­во­го ру­ка­ва на ко­жух спря­мо­ву­валь­но­го при­ст­рою, має не­за­леж­ну транс­порт­ну хо­до­ву си­с­те­му. Ке­ру­ван­ня гальмівною си­с­те­мою здійс­нюється з до­по­мо­гою ко­ле­са, зруч­но роз­міще­но­го для ком­форт­ної ро­бо­ти опе­ра­то­ра.
Пе­ред по­чат­ком робіт із за­ван­та­жен­ня зер­на поліети­ле­но­вий ру­кав зак­ріплю­ють на ко­жусі спря­му­валь­но­го при­ст­рою ма­ши­ни за до­по­мо­гою ела­с­тич­них тросів. Тиск у ши­нах коліс ма­ши­ни має бу­ти у ме­жах 245,16–274,58 кПа, у гальмівній гідравлічній си­с­темі трак­то­ра — не мен­ше ніж 9806,6 кПа.
  Кон­троль якості на­пов­нен­ня ру­ка­ва зер­ном
Щільність на­пов­нен­ня ру­ка­ва зер­ном ре­гу­люється гальмівною си­с­те­мою зер­но­па­ку­валь­ної ма­ши­ни. При цьо­му опе­ра­тор слідкує за сту­пе­нем роз­тя­гу­ван­ня плівки ру­ка­ва у вер­ти­кальній  та го­ри­зон­тальній пло­щи­нах за спе­ціаль­ни­ми по­знач­ка­ми, на­не­се­ни­ми на по­верхні ру­ка­ва.
  Технічні за­со­би для роз­ван­та­жен­ня зер­на із поліети­ле­но­вих ру­кавів
 Роз­ван­та­жен­ня зер­на із поліети­ле­но­вих ру­кавів про­во­дять за до­по­мо­гою шне­ко­вих роз­ван­та­жу­вачів (табл. 5). Во­ни аг­ре­га­ту­ють­ся із колісни­ми трак­то­ра­ми за­галь­но­го при­зна­чен­ня з ча­с­то­тою обер­тан­ня ВВП 540 об./хв і є причіпни­ми ма­ши­на­ми. Ос­нов­ни­ми скла­до­ви­ми роз­ван­та­жу­ва­ча є ра­ма із ко­ле­са­ми та причіпни­ми при­ст­ро­я­ми, ме­ханізм по­да­ван­ня зер­на, ву­зол на­мо­ту­ван­ня поліети­ле­но­вої плівки, роз­ван­та­жу­валь­ний кон­веєр, гідро­си­с­те­ма та привід. Усі вуз­ли та ме­ханізми роз­ван­та­жу­ва­ча змон­то­ва­но на рамі.

  Тех­но­логічний про­це­с
роз­ван­та­жу­ва­ння
 Ос­но­ву роз­ван­та­жу­валь­но­го кон­веєра ста­но­вить шарнірно-роз­клад­ний шнек, ке­ру­ван­ня яким здійсню­ють за до­по­мо­гою гідро­циліндра.
Ме­ханізм по­да­ван­ня пе­реміщує зер­но до прий­маль­но­го па­т­руб­ка роз­ван­та­жу­валь­но­го кон­веєра. Він скла­дається із двох го­ри­зон­таль­них шнеків — пра­во­го і ліво­го. Привід шнеків роз­ван­та­жу­ва­ча — че­рез кар­дан­ний вал від ва­ла відбо­ру по­туж­ності енер­ге­тич­но­го за­со­бу.
Ву­зол на­мо­ту­ван­ня плівки — ста­ле­вий ба­ра­бан, що при­во­дить­ся в дію гідро­мо­то­ром. Гідравлічне об­лад­нан­ня роз­ван­та­жу­ва­ча пра­цює від гідро­навісної си­с­те­ми трак­то­ра. Ке­ру­ван­ня об­лад­нан­ням — з до­по­мо­гою ва­же­ля роз­подільно­го ме­ханізму.
  Особ­ли­вості роз­ван­та­жен­ня Зміню­ю­чи ча­с­то­ту обер­тан­ня ба­ра­ба­на за до­по­мо­гою ре­гу­ля­то­ра, потрібно слідку­ва­ти, щоб верхній рівень зер­на пе­ред ба­ра­ба­ном не пе­ре­ви­щу­вав йо­го ви­со­ту. Її пе­ре­ви­щен­ня при­зво­дить до по­па­дан­ня зер­на під плівку під час на­мо­ту­ван­ня ру­ка­ва на ба­ра­бан, до збільшен­ня об­ся­гу на­мо­ту­ва­ної плівки і не­мож­ли­вості ма­ши­ни ви­ко­ну­ва­ти роз­ван­та­жен­ня ру­ка­ва. За та­ких умов роз­ван­та­жу­вач по­чи­нає пе­реміщу­ва­ти­ся, тяг­ну­чи за со­бою аг­ре­га­то­ва­ний трак­тор. Ав­то­ма­тич­не роз­ван­та­жен­ня відбу­вається до­ти, до­ки го­ри­зон­таль­ний шнек підхоп­лює зер­но (за­ли­шок зер­на — до 300 кг). Ос­та­точ­не роз­ван­та­жен­ня зер­на про­во­дять вруч­ну. Ос­нов­ни­ми особ­ли­во­с­тя­ми кон­ст­рукції роз­ван­та­жу­вачів є за­сто­су­ван­ня вуз­ла на­мо­ту­ван­ня плівки, знач­на ви­со­та за­ван­та­жен­ня (від 3,4 до 4,8 м) та зруч­не пе­ре­об­лад­нан­ня ма­шин із ро­бо­чо­го по­ло­жен­ня у транс­порт­не. Ма­ши­ни за за­галь­ним кон­ст­рукційним ком­по­ну­ван­ням близькі між со­бою і різнять­ся ли­ше ви­ко­нан­ням ок­ре­мих вузлів.
Ок­ре­мо слід відміти­ти ма­ши­ни, які за­сто­со­ву­ють не тільки для роз­ван­та­жен­ня поліети­ле­но­вих ру­кавів, а та­кож для за­ван­та­жен­ня зер­на у транс­портні за­со­би із твер­дої рівної по­верхні на то­ках і у складсь­ких приміщен­нях (із ре­гу­лю­ван­ням ши­ри­ни підби­ран­ня зер­на, що дає змо­гу роз­ван­та­жу­ва­ти поліети­ле­нові ру­ка­ви діаме­т­ром 2700 та 3000 мм). Зо­к­ре­ма, ар­ген­тинсь­ка фірма Mainero та ТОВ «За­вод Коб­за­рен­ка» про­по­ну­ють на рин­ку Ук­раїни шне­кові роз­ван­та­жу­вачі Mainero-2330 та НРУ-180, відповідно.
Зви­чай­но, в ру­каві зер­но, що пе­ре­бу­ває в та­ко­му «не­звич­но­му» для ньо­го се­ре­до­вищі, за­знає пев­но­го не­га­тив­но­го впли­ву на якість. За ре­зуль­та­та­ми досліджень вста­нов­ле­но, що терміни зберіган­ня зер­на пше­ниці і ку­ку­руд­зи за­ле­жать від во­ло­гості зер­на, за­кла­де­но­го на зберіган­ня: із по­до­вжен­ням терміну зберіган­ня зер­на в ру­каві ри­зик збільшен­ня не­га­тив­но­го впли­ву по­си­люється, а терміни зберіган­ня — змен­шу­ють­ся.

Інтерв'ю
Про глобальне потепління говорять уже кілька десятиліть. Які конкретні практичні наслідки від нього вже відчуло сільське господарство України і на що ще очікувати розповідає найавторитетніший в
Валерій Давиденко, народний депутат України
Чутки про відставку Кутового, підтримка кооперативного руху і малих виробників ці та інші актуальні питання propozitsiya.com погодився висвітлити народний депутат України Валерій Давиденко. 

1
0