Спецможливості
Технології

Хва­ли сіно в сто­гу, а зер­но — в поліети­ле­но­во­му ру­ка­ву…

15.09.2014
1152
Хва­ли сіно в сто­гу,  а зер­но — в поліети­ле­но­во­му ру­ка­ву… фото, ілюстрація

Зростання рівня валових урожаїв зернових останніми роками зумовило певні проблеми для зерно­виробників щодо його зберігання: в Україні відчувається нестача потужностей спеціалізованих сховищ для збіжжя на рівні 5–7 млн т.

Зростання рівня валових урожаїв зернових останніми роками зумовило певні проблеми для зерно­виробників щодо його зберігання: в Україні відчувається нестача потужностей спеціалізованих сховищ для збіжжя на рівні 5–7 млн т.

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук, завла­бо­ра­торії зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки вро­жаю,
 УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

У зв’яз­ку із се­зонністю зер­но­во­го ви­роб­ництва ви­ни­кає не­обхідність збе­ріган­ня за­пасів зер­на для йо­го ви­ко­ри­с­тан­ня на різні по­тре­би про­тя­гом ро­ку і більше. За­кла­дан­ня зер­на на три­ва­ле збе­ріган­ня май­же завжди зв’яза­не з «го­ло­вним бо­лем» йо­го ви­роб­ників, оскільки вартість та­ких по­слуг «на сто­роні» іноді пе­ре­ви­щує вартість са­мо­го зер­на. Ад­же зберіган­ня зер­на, як пра­ви­ло, по­тре­бує ви­ко­ри­с­тан­ня спеціалізо­ва­них тех­но­логічних ком­плексів, а от­же, й спеціа­лізо­ва­них тех­но­логій і відповідно­го об­лад­нан­ня та ма­шин.
Аналіз си­ту­ації свід­чить, що більшість сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємств, що зай­ма­ють­ся зер­но­ви­роб­ництвом, ча­с­то не ма­ють відпо­відної ба­зи для на­леж­ної пер­вин­ної пе­ре­роб­ки і зберіган­ня збіжжя, то­му зму­шені ко­ри­с­ту­ва­ти­ся по­слу­га­ми по­туж­них спеціалізо­ва­них зер­но­пе­ре­роб­них підприємств. Звісно, на мо­мент фор­му­ван­ня вигідної для ви­роб­ни­ка ціни на зер­но (а це, як пра­ви­ло, вес­на на­ступ­но­го ро­ку) гос­по­дар-влас­ник — ви­роб­ник зер­на уже не має тих еко­номічних ко­зирів, які б він мав без по­не­се­них знач­них ви­т­рат на зберіган­ня зер­на «на сто­роні». Та­кий стан справ зі зберіган­ням зер­но­во­го ма­теріалу обу­мов­лює не­здатність йо­го ви­роб­ників впли­ва­ти на ціно­ву політи­ку у цьо­му рин­ко­во­му сег­менті (а, зна­чить, і на влас­ний при­бу­ток) та при­зво­дить до не­ефек­тив­но­го гос­по­да­рю­ван­ня. Од­нак ство­рен­ня та­ко­го спеціалізо­ва­но­го тех­но­логічно­го ком­плек­су і йо­го інфра­с­т­рук­ту­ри — ма­теріаль­но-технічної ба­зи для зберіган­ня зер­на у гос­по­дарстві по­тре­бує знач­них капіта­ло­в­кла­день, до­ро­го­го тех­но­логічно­го об­лад­нан­ня і знач­но­го ча­со­во­го періоду (ви­ко­нан­ня капіталь­них будівель­них робіт — до трьох років), що та­кож зу­мов­лює підви­щен­ня собівар­тості зер­на.
Ви­т­ра­ти, які не­суть сільсько­го­с­по­дарські підприємства і фер­ме­ри на зберіган­ня зер­на на еле­ва­то­рах, змен­шу­ють рівень рен­та­бель­ності ви­роб­ництва зер­но­вих. Сільгоспви­роб­ни­ки зму­шені три­ма­ти зер­но на не­при­сто­со­ва­них до дов­го­ст­ро­ко­во­го зберіган­ня то­ках і відкри­тих май­дан­чи­ках, що при­зво­дить до зни­жен­ня йо­го якості і як наслідок — до збитків.

Режими зберігання зерна
Од­ним із мож­ли­вих ви­ходів із та­кої си­ту­ації для ви­роб­ників є ор­ганізація зберіган­ня зер­на у влас­но­му гос­по­дарстві із ви­ко­ри­с­тан­ням відповідних тех­но­логій.
Є чо­ти­ри ос­новні ре­жи­ми зберіган­ня зер­но­вих мас, за за­сто­су­вання яких вра­хо­ву­ють такі фак­то­ри:
   у су­хо­му стані — за во­логості, що ниж­ча за кри­тич­ну;
   в охо­ло­д­же­но­му стані — від 5 до  10°С;
   хімічна кон­сер­вація зер­на;
   у гер­ме­тич­но­му стані — без до­сту­пу повітря.
У цьо­му ма­теріалі ми роз­г­ля­не­мо тех­но­логію зберіган­ня зер­на в гер­ме­тич­но­му стані, яка мо­же ста­ти аль­тер­на­ти­вою для ба­га­ть­ох сільгоспви­роб­ників.
     Зберіган­ня зер­на в поліети­ле­но­вих ру­ка­вах
Цей не­тра­диційний підхід до зберіган­ня зер­на гос­по­дар­ст­ва Ук­раїни нині за­сто­со­ву­ють усе частіше. Та­ка тех­но­логія пе­ред­ба­чає зберіган­ня зер­на у спеціаль­них ба­га­то­ша­ро­вих поліети­ле­но­вих ру­ка­вах, що можуть бути розміщені як у полі, на відкри­тих май­дан­чи­ках із твер­дим по­крит­тям, так і в ме­жах гос­по­дар­ст­ва — на май­дан­чи­ках із твер­дою підго­тов­ле­ною по­верх­нею (грунт, бе­тон і т. п.).

Фізіологічні особ­ли­вості зберіган­ня  без до­сту­пу повітря
 Ре­жим зберіган­ня зер­но­вих мас без до­сту­пу повітря за­сно­ва­ний на по­требі усіх жи­вих ком­по­нентів зер­но­вої ма­си у кисні і по­ля­гає у то­му, щоб ство­ри­ти не­спри­ят­ливі умо­ви для роз­вит­ку ко­мах, грибів і змен­ши­ти до мініму­му влас­ну ак­тивність зер­на.
Од­ним із шляхів за­без­пе­чен­ня збе­ріган­ня зер­но­вих мас у гер­ме­тич­них ємко­с­тях є при­род­не на­ко­пи­чен­ня в них вуг­ле­кис­ло­го га­зу та од­но­час­не змен­шен­ня кількості кис­ню внаслідок ана­ероб­но­го ди­хан­ня ор­ганічних ком­по­нентів зер­на. Під час ана­ероб­но­го ди­хан­ня роз­пад гек­со­зи, скла­до­вої ча­с­ти­ни зер­на, су­про­во­д­жується виді­лен­ням спир­ту, вуг­ле­кис­ло­го га­зу та енергії, при цьо­му вивільнюється на­ба­га­то мен­ше теп­ла, ніж під впли­вом повітря, і вод­но­час ут­во­рюється гер­ме­тич­не се­ре­до­ви­ще із ви­со­ким сту­пе­нем во­ло­гості. За зберіган­ня зер­на із во­логістю в ме­жах до кри­тич­ної в умо­вах без­кис­не­во­го се­ре­до­ви­ща до­б­ре зберіга­ють­ся її бо­рош­но­мельні і хлібо­пе­карські якості, хар­чо­ва і кор­мо­ва цінність. Та­кож дає по­зи­тивні ре­зуль­та­ти зберіган­ня зер­но­вих з підви­ще­ною во­логістю. Од­нак у та­ко­му разі спо­с­теріга­ють­ся де­я­ке зни­жен­ня якості зер­на (ча­ст­ко­ва втра­та бли­с­ку, по­темніння, ут­во­рен­ня кис­лот­но­го за­па­ху, підви­щен­ня кис­лот­но­го чис­ла жи­ру) за од­но­час­но­го збе­ре­жен­ня йо­го хлібо­пе­карсь­ких та кор­мо­вих вла­с­ти­во­с­тей.
Низь­ка кон­цен­т­рація кис­ню у зер­новій масі пригнічує ди­хан­ня зер­на і шкідників, стри­мує розмно­жен­ня па­то­ген­ної мікро­ф­ло­ри та зни­щує ко­мах. Найбільший вплив на ко­мах здійснює ви­со­ка кон­цен­т­рація дво­оки­су вуг­ле­цю (СО2), яка зу­мов­лює виділен­ня кис­ню з тіла ко­мах. Оскільки гер­ме­тичність мішка ут­ри­мується про­тя­гом періоду зберіган­ня, то це й убез­пе­чує від про­ник­нен­ня свіжо­го повітря все­ре­ди­ну ньо­го і ство­рює ефект кон­сер­вації: у се­ре­до­вищі з мінімаль­ною кількстю вуг­ле­кис­ло­го га­зу зер­но га­ран­то­ва­но збе­рігається впро­довж знач­но­го періоду. Та­ка якісна зміна скла­ду се­ре­до­ви­ща зер­на зу­мов­лює пригнічен­ня і при­зу­пи­нен­ня про­цесів життєдіяль­ності всіх біоло­гічно ак­тив­них ор­ганізмів усе­ре­дині зер­но­вої ма­си, що при­зво­дять до її псу­ван­ня.
За кон­цен­т­рації кис­ню мен­ше 0,5% про­тя­гом 96 год спо­с­терігається 100%-ва смертність май­же всіх ко­мах. Та­кож при­пи­няється зро­с­тан­ня мікро­скопічних грибів у зер­новій масі за вмісту кис­ню мен­ше 1%, тем­пе­ра­ту­ри 25°С і во­ло­гості 18%: на 200-ту до­бу зберіган­ня кількість мікро­скопічних грибів
змен­шується від 78 тис. шт./кг
зер­на до 0,2 тис.

Технічне забезпечення технології
На технічне за­без­пе­чен­ня тех­но­логії зберіган­ня зер­на в поліети­ле­но­вих ру­ка­вах спря­мо­ву­ють свою ак­тив­ну та вод­но­час еко­номічно ефек­тив­ну діяльність близь­ко де­ся­ти фірм-ди­лерів: ТОВ «За­вод Коб­за­рен­ка», ТОВ «Аг­ро­сем», ТОВ «ФАРМ-МАК Ук­раїна», ПП «Еквіпмент Дірект Юк­рейн», ТОВ «Еквіпмент Дірект Ук­раїна», ТОВ «Спрей Май­стер», ТОВ «Клов», ТОВ «Пла­не­та Пла­с­тик», ТОВ «АГ-БАГ Ук­раїна», ТОВ «Ас­тар­та-Груп».
   Тех­но­логія за­кла­дан­ня зер­на в поліети­ле­нові ру­ка­ви для три­ва­ло­го зберіган­ня
За­сто­су­ван­ня тех­но­логії пе­ред­ба­чає ви­ко­нан­ня пев­них опе­рацій:
  підго­тов­ка май­дан­чи­ка до зберіган­ня зер­на в ру­ка­вах;
  транс­пор­ту­ван­ня зер­на до місця за­ван­та­жен­ня (па­ку­ван­ня) його у поліети­ле­нові ру­ка­ви;
  за­ван­та­жен­ня зер­на у ру­кав;
  зберіган­ня зер­на в ру­каві;
  по­даль­ше ви­ван­та­жен­ня зер­на із ру­ка­ва у тех­но­логічний транс­порт.
Для транс­пор­ту­ван­ня (підве­зен­ня) ма­си від зер­ноз­би­раль­но­го ком­бай­на (су­хо­го і чи­с­то­го зер­на) або з май­дан­чи­ка для йо­го зберіган­ня (зі скла­ду) і за­ван­та­жен­ня зер­на в бун­кер зер­но­па­ку­валь­ної ма­ши­ни за­сто­со­ву­ють бун­кер — пе­ре­ван­та­жу­вач зер­на в аг­ре­гаті із трак­то­ром. За­ван­та­жу­ють зер­но в ру­ка­ви спеціаль­ни­ми зер­но­па­ку­валь­ни­ми ма­ши­на­ми, для зво­рот­но­го про­це­су ви­по­рож­нен­ня ви­ко­ри­с­то­ву­ють, відповідно, зер­но­роз­па­ку­валь­ну ма­ши­ну, яка роз­різує ру­кав з од­но­ча­сним бічним ви­ван­та­жен­ням зер­на й ук­ла­дан­ням ви­ко­ри­с­та­ної плівки в ру­лон.

   Тех­но­логічні ма­теріали та тех­нічні за­со­би для ре­алізації тех­но­логії зберіган­ня зер­на в поліети­ле­но­вих ру­ка­вах
За­ван­та­жен­ня зер­на в зер­но­па­ку­валь­ну ма­ши­ну про­во­дять за до­по­мо­гою бун­керів–пе­ре­ван­та­жу­вачів зер­на або інших на­ван­та­жу­вачів зер­на з ро­бо­чою ви­со­тою до 4,5 м.
Ма­ши­ни різних фірм за за­галь­ним кон­ст­рукційним ком­по­ну­ван­ням ду­же подібні між со­бою і різнять­ся ли­ше не­знач­ним кон­ст­рукційним ви­ко­нан­ням ок­ре­мих вузлів і аг­ре­гатів.
  Поліети­ле­но­вий спеціалізо­ва­ний ру­кав при­зна­че­ний для зберіган­ня зер­на в гер­ме­тич­но­му стані — без до­сту­пу повітря. Це дає змо­гу зберіга­ти зер­но пря­мо на відкри­то­му май­дан­чи­ку.
Ру­кав ви­ко­ри­с­то­ву­ють у складі тех­но­логічно­го ком­плек­су ма­шин і об­лад­нан­ня, при­зна­че­но­го для за­пов­нен­ня зер­ном ру­ка­ва і в по­даль­шо­му — для зберіган­ня зер­на на спеціаль­но підго­тов­ле­них май­дан­чи­ках із твер­дою по­верх­нею. У разі ви­ко­ри­с­тан­ня за при­зна­чен­ням технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня не по­тре­бує. Але в про­цесі зберіган­ня зер­на слід до­три­му­ва­тись ви­мог що­до по­пе­ре­д­жен­ня за­сто­су­ван­ня що­до ньо­го аг­ре­сив­них рідин для усу­нен­ня з йо­го по­верхні мож­ли­вих ат­мо­сфер­них за­бруд­нень та убез­пе­чи­ти від впли­ву ви­со­ко­тем­пе­ра­тур­них дже­рел, у то­му числі відкри­то­го во­гню.
За­зви­чай ру­кав, ви­го­тов­ле­ний із поліети­ле­ну, три­ша­ро­вий, він надійно за­хи­щає зер­но від при­род­но­го й ат­мо­сфер­но­го впли­ву. Зовнішній шар білий, відби­ває со­нячні про­мені, за­без­пе­чує про­хо­лод­ний стан вмісту ру­ка­ва. Внутрішній — чор­ний шар плівки — убез­пе­чує від до­сту­пу со­няч­них про­менів, а всі три ша­ри плівки ра­зом діють як за­хист від по­трап­лян­ня во­ди та во­ло­ги. Плівка ви­го­тов­ле­на з особ­ли­вих смол, які містять інгібіто­ри уль­т­рафіоле­то­во­го ви­проміню­ван­ня, тож уп­ро­довж дов­гих місяців пе­ре­бу­ван­ня під сон­цем во­на не тон­шає, не ви­тя­гується і не псується.
Ру­ка­ви ви­т­ри­му­ють на­ван­та­жен­ня від дії за­ван­та­же­но­го в них зер­на та пев­ною мірою роз­тя­гу­ють­ся без надмірної де­фор­мації.
Ви­ко­ри­с­то­ву­ють ру­ка­ви як у ма­лих, так і в по­туж­них гос­по­дар­ст­вах (підпри­ємствах). Доцільно за­зна­чи­ти, що об­сяг ре­алізації ру­кавів од­но­го із підприємств із їхньо­го про­да­жу у 2013 р. за­без­пе­чив за­кла­дан­ня зер­на на зберіган­ня на рівні 1 млн т (!). Особ­ли­во еко­номічно при­ваб­ли­ве ви­ко­ри­с­тан­ня ру­кавів для зберіган­ня зер­на в ма­лих гос­по­дар­ст­вах, оскільки за­тра­ти на дов­го­т­ри­ва­ле зберіган­ня 1 т зер­на в ру­каві (за ре­зуль­та­та­ми дос­ліджень УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го) ста­нов­лять ли­шень 31,16 грн (!). Тоді як підго­тов­ка та зберіган­ня 1 т зер­на ку­ку­руд­зи на еле­ва­торі Ук­раїни ста­но­вить 365 грн (ціни ста­ном на жов­тень 2013 р.). Тоб­то ви­ко­ри­с­тан­ня ру­кавів еко­номічно до­стат­ньо ефек­тив­не!
На ри­нок Ук­раїни поліети­ле­нові ру­ка­ви (табл. 1), за за­яв­ка­ми ко­ри­с­ту­вачів, по­ста­ча­ють відомі за­рубіжні фірми: Ipesa Silo, Agrinplex і Silobolsa (Ар­ген­ти­на), Budissa Bag (Німеч­чи­на) та їхні фірми-ди­ле­ри, що пра­цю­ють у нашій дер­жаві. Вітчиз­ня­не ви­роб­ництво поліети­ле­но­во­го ру­ка­ва, який за своїми ха­рак­те­ри­с­ти­ка­ми та вла­с­ти­во­с­тя­ми не по­сту­пається рівню за­рубіжних, а за де­я­ки­ми по­каз­ни­ка­ми навіть пе­ре­ви­щує, ос­воєно вже впро­довж кількох ос­танніх років вітчиз­ня­ним підприємством ТОВ «Пла­не­та Пла­с­тик» (м. Ірпінь).
­  За­кла­дан­ня (за­ван­та­жен­ня) зер­на у поліети­ле­но­вий ру­кав про­во­дять з до­по­мо­гою спеціалізо­ва­них сільсько­го­с­по­дарсь­ких зер­но­па­ку­валь­них ма­шин, які за­без­пе­чу­ють по­вний тех­но­логічний цикл із за­ван­та­жен­ня зер­на в ру­кав (їх­ні технічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки по­да­но в табл. 2). Ма­ши­на при­во­дить­ся в дію від ва­ла відбо­ру по­туж­ності трак­то­ра. Трак­тор, пра­цю­ю­чи на хо­ло­с­то­му хо­ду, при­во­дить у рух за­ван­та­жу­валь­ний шнек ма­­­ши­ни, який пе­реміщає зер­но із прий­маль­но­го бун­ке­ра до спря­мо­ву­валь­но­го при­ст­рою і далі — до поліе­ти­­­­ле­но­во­го ру­ка­ва, на­пов­ню­ю­чи йо­го зер­ном. Під час за­ван­та­жен­ня ру­ка­ва трак­тор із ма­ши­ною під ти­с­ком зер­но­вої ма­си ру­ка­ва про­су­ва­ють­ся впе­ред. Про­дук­тивність за­ван­та­жен­ня зер­на зер­но­па­ку­валь­ною ма­ши­ною за од­ну го­ди­ну ос­нов­но­го ча­су до­ся­гає 250 т. Доцільно відміти­ти, що зер­но­па­ку­валь­на ма­ши­на ра­зом із ру­ка­вом аг­ре­га­тується із коліс­ни­ми трак­то­ра­ми за­галь­но­го при­зна­чен­ня, які ма­ють ре­жим ча­с­то­ти обер­тан­ня ва­лу відбо­ру по­туж­ності (ВВП) на рівні 540 об./хв. Знач­на їхня га­ма — різно­го кон­ст­рук­тив­но­го ви­ко­нан­ня, із не­знач­ни­ми кон­ст­рукційни­ми особ­ли­во­с­тя­ми та ши­ро­ким діапа­зо­ном про­дук­тив­ності — на рин­ку пред­став­ле­на низ­кою фірм-ви­роб­ників та ди­лерів (табл. 3).
Ар­ген­тинсь­ка фірма Mainerо на рин­ку Ук­раїни про­по­нує зер­но­па­ку­валь­ну ма­ши­ну Mainero-2230, яка до­дат­ко­во мо­же ком­плек­ту­ва­тись шне­ко­вим за­ван­та­жу­ва­чем Mainero Vulcador 50399, що дає змо­гу про­во­ди­ти роз­ван­та­жен­ня зер­на із са­мо­скидів чи при­чепів із нижнім лю­ком для роз­ван­та­жен­ня. Йо­го про­дук­тивність ста­но­вить від 80 до 100 т/год, діаметр шне­ка — 260 мм, ши­ри­на за­ван­та­жу­валь­ної плат­фор­ми — 2600 мм. Привід за­ван­та­жу­ва­ча — гідравлічний, від енер­ге­тич­но­го за­со­бу, який за­без­пе­чує ро­бо­ту зер­но­па­ку­валь­ної ма­ши­ни.
Фірма Romill (Чехія) ви­роб­ляє зер­но­па­ку­вальні ма­ши­ни Standart і Farmbagger Profi з про­дук­тивністю 300 т/год. Об’єм  бун­ке­ра ста­но­вить 5,5 м3, потрібна по­тужність енер­го­за­со­бу для при­во­ду — 120 к. с.
Фірма Richiger про­по­нує зер­но­па­ку­вальні ма­ши­ни двох ти­по­розмірних рядів: для за­ван­та­жен­ня зер­на у поліети­ле­нові ру­ка­ви діаме­т­ром 2,74 і 3,05 м, а та­кож шне­ко­вий за­ван­та­жу­вач для за­ван­та­жен­ня зер­но­па­ку­валь­ної ма­ши­ни із зер­но­вих при­чепів із нижнім лю­ком для роз­ван­та­жен­ня.
Технічну ха­рак­те­ри­с­ти­ку зер­но­па­ку­валь­них ма­шин інших фірм та ком­паній пред­став­ле­но в табл. 4.
Зер­но­па­ку­вальні ма­ши­ни, як пра­ви­ло, ви­го­тов­ля­ють ти­по­розмірни­ми ря­да­ми із ши­ро­ким діапа­зо­ном місткості бун­ке­ра: від 8 до 25 м3 і більше. Дані ма­ши­ни  за кон­ст­рукцією близькі між со­бою і різнять­ся ли­ше ви­ко­нан­ням ок­ре­мих вузлів. Зо­к­ре­ма, фірма Loftness (США) про­по­нує зер­но­па­ку­валь­ну ма­ши­ну GBL-10, яка об­лад­на­на еле­к­т­рич­ною лебідкою для підійман­ня скла­де­но­го поліети­ле­но­во­го ру­ка­ва на ко­жух спря­мо­ву­валь­но­го при­ст­рою, має не­за­леж­ну транс­порт­ну хо­до­ву си­с­те­му. Ке­ру­ван­ня гальмівною си­с­те­мою здійс­нюється з до­по­мо­гою ко­ле­са, зруч­но роз­міще­но­го для ком­форт­ної ро­бо­ти опе­ра­то­ра.
Пе­ред по­чат­ком робіт із за­ван­та­жен­ня зер­на поліети­ле­но­вий ру­кав зак­ріплю­ють на ко­жусі спря­му­валь­но­го при­ст­рою ма­ши­ни за до­по­мо­гою ела­с­тич­них тросів. Тиск у ши­нах коліс ма­ши­ни має бу­ти у ме­жах 245,16–274,58 кПа, у гальмівній гідравлічній си­с­темі трак­то­ра — не мен­ше ніж 9806,6 кПа.
  Кон­троль якості на­пов­нен­ня ру­ка­ва зер­ном
Щільність на­пов­нен­ня ру­ка­ва зер­ном ре­гу­люється гальмівною си­с­те­мою зер­но­па­ку­валь­ної ма­ши­ни. При цьо­му опе­ра­тор слідкує за сту­пе­нем роз­тя­гу­ван­ня плівки ру­ка­ва у вер­ти­кальній  та го­ри­зон­тальній пло­щи­нах за спе­ціаль­ни­ми по­знач­ка­ми, на­не­се­ни­ми на по­верхні ру­ка­ва.
  Технічні за­со­би для роз­ван­та­жен­ня зер­на із поліети­ле­но­вих ру­кавів
 Роз­ван­та­жен­ня зер­на із поліети­ле­но­вих ру­кавів про­во­дять за до­по­мо­гою шне­ко­вих роз­ван­та­жу­вачів (табл. 5). Во­ни аг­ре­га­ту­ють­ся із колісни­ми трак­то­ра­ми за­галь­но­го при­зна­чен­ня з ча­с­то­тою обер­тан­ня ВВП 540 об./хв і є причіпни­ми ма­ши­на­ми. Ос­нов­ни­ми скла­до­ви­ми роз­ван­та­жу­ва­ча є ра­ма із ко­ле­са­ми та причіпни­ми при­ст­ро­я­ми, ме­ханізм по­да­ван­ня зер­на, ву­зол на­мо­ту­ван­ня поліети­ле­но­вої плівки, роз­ван­та­жу­валь­ний кон­веєр, гідро­си­с­те­ма та привід. Усі вуз­ли та ме­ханізми роз­ван­та­жу­ва­ча змон­то­ва­но на рамі.

  Тех­но­логічний про­це­с
роз­ван­та­жу­ва­ння
 Ос­но­ву роз­ван­та­жу­валь­но­го кон­веєра ста­но­вить шарнірно-роз­клад­ний шнек, ке­ру­ван­ня яким здійсню­ють за до­по­мо­гою гідро­циліндра.
Ме­ханізм по­да­ван­ня пе­реміщує зер­но до прий­маль­но­го па­т­руб­ка роз­ван­та­жу­валь­но­го кон­веєра. Він скла­дається із двох го­ри­зон­таль­них шнеків — пра­во­го і ліво­го. Привід шнеків роз­ван­та­жу­ва­ча — че­рез кар­дан­ний вал від ва­ла відбо­ру по­туж­ності енер­ге­тич­но­го за­со­бу.
Ву­зол на­мо­ту­ван­ня плівки — ста­ле­вий ба­ра­бан, що при­во­дить­ся в дію гідро­мо­то­ром. Гідравлічне об­лад­нан­ня роз­ван­та­жу­ва­ча пра­цює від гідро­навісної си­с­те­ми трак­то­ра. Ке­ру­ван­ня об­лад­нан­ням — з до­по­мо­гою ва­же­ля роз­подільно­го ме­ханізму.
  Особ­ли­вості роз­ван­та­жен­ня Зміню­ю­чи ча­с­то­ту обер­тан­ня ба­ра­ба­на за до­по­мо­гою ре­гу­ля­то­ра, потрібно слідку­ва­ти, щоб верхній рівень зер­на пе­ред ба­ра­ба­ном не пе­ре­ви­щу­вав йо­го ви­со­ту. Її пе­ре­ви­щен­ня при­зво­дить до по­па­дан­ня зер­на під плівку під час на­мо­ту­ван­ня ру­ка­ва на ба­ра­бан, до збільшен­ня об­ся­гу на­мо­ту­ва­ної плівки і не­мож­ли­вості ма­ши­ни ви­ко­ну­ва­ти роз­ван­та­жен­ня ру­ка­ва. За та­ких умов роз­ван­та­жу­вач по­чи­нає пе­реміщу­ва­ти­ся, тяг­ну­чи за со­бою аг­ре­га­то­ва­ний трак­тор. Ав­то­ма­тич­не роз­ван­та­жен­ня відбу­вається до­ти, до­ки го­ри­зон­таль­ний шнек підхоп­лює зер­но (за­ли­шок зер­на — до 300 кг). Ос­та­точ­не роз­ван­та­жен­ня зер­на про­во­дять вруч­ну. Ос­нов­ни­ми особ­ли­во­с­тя­ми кон­ст­рукції роз­ван­та­жу­вачів є за­сто­су­ван­ня вуз­ла на­мо­ту­ван­ня плівки, знач­на ви­со­та за­ван­та­жен­ня (від 3,4 до 4,8 м) та зруч­не пе­ре­об­лад­нан­ня ма­шин із ро­бо­чо­го по­ло­жен­ня у транс­порт­не. Ма­ши­ни за за­галь­ним кон­ст­рукційним ком­по­ну­ван­ням близькі між со­бою і різнять­ся ли­ше ви­ко­нан­ням ок­ре­мих вузлів.
Ок­ре­мо слід відміти­ти ма­ши­ни, які за­сто­со­ву­ють не тільки для роз­ван­та­жен­ня поліети­ле­но­вих ру­кавів, а та­кож для за­ван­та­жен­ня зер­на у транс­портні за­со­би із твер­дої рівної по­верхні на то­ках і у складсь­ких приміщен­нях (із ре­гу­лю­ван­ням ши­ри­ни підби­ран­ня зер­на, що дає змо­гу роз­ван­та­жу­ва­ти поліети­ле­нові ру­ка­ви діаме­т­ром 2700 та 3000 мм). Зо­к­ре­ма, ар­ген­тинсь­ка фірма Mainero та ТОВ «За­вод Коб­за­рен­ка» про­по­ну­ють на рин­ку Ук­раїни шне­кові роз­ван­та­жу­вачі Mainero-2330 та НРУ-180, відповідно.
Зви­чай­но, в ру­каві зер­но, що пе­ре­бу­ває в та­ко­му «не­звич­но­му» для ньо­го се­ре­до­вищі, за­знає пев­но­го не­га­тив­но­го впли­ву на якість. За ре­зуль­та­та­ми досліджень вста­нов­ле­но, що терміни зберіган­ня зер­на пше­ниці і ку­ку­руд­зи за­ле­жать від во­ло­гості зер­на, за­кла­де­но­го на зберіган­ня: із по­до­вжен­ням терміну зберіган­ня зер­на в ру­каві ри­зик збільшен­ня не­га­тив­но­го впли­ву по­си­люється, а терміни зберіган­ня — змен­шу­ють­ся.

Інтерв'ю
Максим Тарапата
Україна є лідером з експорту олії в світі. Один з перспективних ринків для української олії - КНР, на якому інтерес до соняшниковій олії постійно зростає. Які складнощі очікують українських імпортерів, розповів Максим Тарапата, генеральний... Подробнее
Максим Мартинюк  Держгеокадастр
За посадою Максимові Мартинюку належить опікуватися усіма землями держави. Тому перше запитання до голови Держгеокадастру цілком зрозуміле...  

1
0