Спецможливості
Статті

Ви­ро­щу­ван­ня те­лят: «Да­нон» ре­ко­мен­дує

03.07.2014
1299
Ви­ро­щу­ван­ня те­лят:  «Да­нон» ре­ко­мен­дує фото, ілюстрація

Сучасні технології вирощування молодняку пропонують безліч варіантів, як із теляти виростити високопродук­тивну корову. Але як у суспільстві загалом, так і у тваринництві зокрема гостро постає проблема вибору: що він більший, то складніше визначитися з тією або іншою пропозицією. Своїми секретами досягнення передових результатів діляться досвідчені спеціалісти, постачальники молока у рамках консультаційного супроводу за Програмою розвитку поста­чаль­­ників молока «Данон» у частині вирощування молодняку.

Сучасні технології вирощування молодняку пропонують безліч варіантів, як із теляти виростити високопродук­тивну корову. Але як у суспільстві загалом, так і у тваринництві зокрема гостро постає проблема вибору: що він більший, то складніше визначитися з тією або іншою пропозицією. Своїми секретами досягнення передових результатів діляться досвідчені спеціалісти, постачальники молока у рамках консультаційного супроводу за Програмою розвитку поста­чаль­­ників молока «Данон» у частині вирощування молодняку.

Ю. Ба­кун, спеціаліст із ро­бо­ти
з ви­роб­ни­ка­ми мо­ло­ка,
ком­панія «Да­нон»

Ко­жен тва­рин­ник знає, що період ви­­ро­­щу­ван­ня те­ля­ти має без­по­се­редній вплив на май­бут­ню про­дук­тивність тва­ри­ни. Тоб­то ре­зуль­та­ти ро­бо­ти з мо­лод­ня­­ком гос­по­дар по­ба­чить ли­ше зго­дом  — у доїльно­му залі. То­му ве­ли­ку ува­гу, перш за все, приділя­ють годівлі те­лят: за­в­­дя­ки ефек­тивній годівлі тва­ри­на має ви­­­ко­ри­с­та­ти весь свій ге­не­тич­ний по­­тен­ціал для по­вноцінно­го роз­вит­ку ор­ганізму та ви­роб­лен­ня до­б­рої про­дук­тив­ності.
Пер­шо­чер­го­во, на що слід звер­та­ти ува­гу, — обов’яз­ко­ве ви­по­ю­ван­ня но­во­на­ро­д­же­но­го те­ля­ти у пер­шу го­ди­ну жит­тя якісним мо­ло­зи­вом від здо­ро­вої ко­ро­ви із ви­со­ким вмістом іму­ног­ло­булінів (у нормі близь­ко 10% від жи­вої ва­ги тва­ри­ни). У гос­по­дарстві має бу­ти сфор­мо­ва­ний банк мо­ло­зи­ва, потрібно ко­ри­с­ту­ва­ти­ся ко­­ло­ст­ро­ме­т­ром для ви­яв­лен­ня якісно­го мо­ло­зи­ва.
Над­зви­чай­но важ­ли­во за­без­пе­чи­ти чіткий кон­троль тем­пе­ра­ту­ри ви­по­ю­ва­но­го мо­ло­зи­ва та мо­ло­ка (на­при­клад, ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти во­дя­ну ба­ню із тер­мо­ста­том).
У мо­лоч­ний період на­шим по­ста­чаль­ни­кам мо­ло­ка ми ре­ко­мен­дуємо ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти схе­му 2–3-ра­зо­во­го ви­по­ю­ван­ня мо­ло­ком у кількості не мен­ше 4–6 л/до­бу про­тя­гом 2–2,5 міс. Хо­ча, зви­чай­но, нам як мо­ло­ко­пе­ре­роб­но­му підприємству ко­жен кіло­г­рам мо­ло­ка, що надійшов на пе­ре­роб­ку, цінний, але все ж та­ки ос­танні досліджен­ня вче­них США до­во­дять, що інтен­сив­не ви­по­ю­ван­ня мо­ло­ком за­без­пе­чує підви­щен­ня май­бут­ньої про­дук­тив­ності ко­ро­ви на 1–1,5 т за лак­тацію.
Що­прав­да, рішен­ня що­до нор­ми мо­ло­ка для ви­по­ю­ван­ня те­ля­там гос­по­дар­ст­во має прий­ма­ти індивіду­аль­но, ви­хо­дя­чи із влас­них мож­ли­во­с­тей, у т. ч. бе­ру­чи до ува­ги ор­ганізацію ро­бо­чо­го про­це­су, стра­тегію роз­вит­ку гос­по­дар­ст­ва, еко­номічну доцільність та­ко­го рішен­ня. Так, на сьо­годні ба­га­то гос­по­дарств ви­ко­ри­с­то­ву­ють замінни­ки нез­би­ра­но­го мо­ло­ка (ЗНМ) для ви­по­ю­ван­ня те­лят. І тут важ­ли­во вра­хо­ву­ва­ти всі дрібниці. Хо­ча, як ка­жуть досвідчені те­лят­ниці, «дрібниць у цій справі не бу­ває».
Так, не тільки по­ру­шен­ня під час до­зу­ван­ня, а й не­по­вне роз­чи­нен­ня по­рош­ку у воді та низь­ка тем­пе­ра­ту­ра на­пою мо­жуть знач­но погірши­ти стан здо­ров’я тва­ри­ни, за­ва­ди­ти роз­вит­ку руб­ця та навіть спри­чи­ни­ти за­хво­рю­ван­ня шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту, що, своєю чер­гою, зни­зить при­ро­с­ти мо­лод­ня­ку та шан­си гос­по­дар­ст­ва от­ри­ма­ти у май­бут­нь­о­му про­дук­тив­ну тва­ри­ну.
Про­те і ви­по­ю­ван­ня свіжим мо­ло­ком та­кож має певні ри­зи­ки. Але, ра­зом із тим, дбай­ли­вий і роз­важ­ли­вий гос­по­дар у будь-яко­му разі знай­де пра­вильні відповіді і най­кращі для йо­го фер­ми рішен­ня.

Мо­лоч­на дієта:
ко­ли при­пи­ня­ти?
Як ми знаємо, ру­бець но­во­на­ро­д­же­но­го те­ля­ти ста­но­вить по­ло­ви­ну об­ся­гу всьо­го шлун­ка, а йо­го стінки — гла­денькі, мов глян­це­вий папір. У фор­му­ванні руб­ця те­ля­ти важ­ли­ви­ми фак­то­ра­ми є як роз­ви­ток йо­го стінок, так і збільшен­ня об’єму. Вор­син­ки, що по­гли­на­ють по­­живні ре­чо­ви­ни, по­чи­на­ють ут­во­рю­ва­ти­ся на стінках руб­ця за спо­жи­ван­ня су­­хих ре­­чо­­­вин. І що швид­ше сфор­мується ру­­бець, то раніше мож­на при­пи­ни­ти мо­лоч­ну дієту те­ля­ти.
Од­нак як­що пе­ре­ве­с­ти те­ля із годівлі мо­ло­ком на су­хий корм у період, ко­ли у ньо­го ще не­до­роз­ви­не­ний ру­­бець, тва­ри­на мо­же відста­ва­ти у своєму роз­вит­ку і не за­без­пе­чить у по­даль­шо­му ви­со­кої про­дук­тив­ності. У рубці те­ля­ти леткі жирні кис­ло­ти ут­во­рю­ють­ся у про­цесі фер­мен­тації кормів: із гру­бих, із ви­со­ким вмістом клітко­ви­ни, ви­роб­ляється оц­то­ва, із зер­на, що містить крох­маль і цу­кор, — в ос­нов­но­му, пропіоно­ва і мас­ля­на кис­ло­ти. Са­ме мас­ля­на кис­ло­та є ліміт-фак­то­ром у фор­му­ванні аб­сор­бу­ю­чої по­верхні руб­ця. На­явність у раціоні те­лят лег­ко­пе­ре­т­рав­но­го крох­ма­лю і цукрів дає ім­­пульс для зро­с­тан­ня і роз­вит­ку мікро­фло­ри руб­ця. Слід зго­до­ву­ва­ти те­ляті пе­ре­важ­но кор­ми із низь­ким вмістом клітко­ви­ни і ви­со­ким вмістом крох­ма­лю і цу­к­ру, тоб­то зер­нові.
Та­ким чи­ном, ви­роб­ни­кам мо­ло­ка для підви­щен­ня ефек­тив­ності ви­ро­щу­ван­ня мо­лод­ня­ку слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти із п’ято­го дня жит­тя ви­со­ко­якісний стар­тер­ний комбікорм (не мен­ше 18% про­теїну, два-три дже­ре­ла білка, зер­нові ек­с­т­ру­до­вані ком­по­нен­ти, ви­со­кий вміст вітамінів та мікро­е­ле­ментів, на­­явність пробіотиків та сор­бентів ток­синів). А кри­терієм відлу­чен­ня те­лят від мо­ло­ка має слу­гу­ва­ти здо­ров’я те­ля­ти та спо­жи­ван­ня ним не мен­ше 1,5 кг стар­тер­но­го комбікор­му за до­бу. Для цьо­го потрібно про­во­ди­ти кон­троль­не зго­до­ву­ван­ня про­тя­гом трьох діб. І ли­ше че­рез два тижні після відлу­чен­ня те­лят від ви­по­ю­ван­ня мо­ло­ком мож­на пе­ре­во­ди­ти їх у гру­пу до­ро­щу­ван­ня 3–6 міс.

Ме­та ут­ри­ман­ня гру­пи до­ро­щу­ван­ня віком 3–6 міс. — при­вчан­ня те­лят до спо­жи­ван­ня ос­нов­но­го кор­му. При цьо­му слід за­без­пе­чи­ти їм не­об­ме­же­ний до­ступ до стар­тер­но­го комбікор­му. Як ос­нов­ний корм у групі те­лят 3–6 міс. мо­же слу­гу­ва­ти та­ка са­ма кор­мосуміш, як і для корів на роз­до­ю­ванні: із вмістом про­теїну не мен­ше ніж 16% (вільне спо­жи­ван­ня) та за мож­ли­вості — сіно най­ви­щої якості.
Про­по­но­ва­на си­с­те­ма годівлі під час ви­ро­щу­ван­ня те­лят дає змо­гу істот­но сти­­­му­лю­ва­ти роз­ви­ток аб­сор­бу­ю­чої по­­верхні руб­ця (вор­си­нок), а потім збіль­шу­ва­ти об’єм руб­ця за­вдя­ки клітко­вині гру­бих кормів.
Як­що ж го­во­ри­ти влас­не про підхо­ди у ви­ро­щу­ванні те­лиць віком по­над 6  міс., то кор­мо­суміш для них має бу­ти де­що іншо­го скла­ду: у роз­ра­хун­ку на су­ху ре­чо­ви­ну — 14–15% си­ро­го про­теїну та 9–10 МДж обмінної енергії.

Але, як ка­жуть, не­має іде­аль­но­го рішен­ня. Важ­ли­во — по-справжнь­о­му лю­би­ти корів, свою пра­цю, ста­ви­ти­ся до мо­лоч­но­го бізне­су, до мо­лоч­ної фер­ми, на якій ви пра­цюєте, по-ха­зяйсь­ки від­по­відаль­но і дбай­ли­во, як до влас­но­го бізне­су, навіть як­що ви не є без­по­се­реднім влас­ни­ком. І, звісно, — не зу­пи­ня­­ти­ся в по­шу­ку кра­щих рі­­шень, інно­ва­цій­­них підходів, бу­ти від­кри­тим до впро­­­­ва­д­жен­ня но­вих до­сяг­нень і досвіду своїх ко­лег та сусідів. І за та­ких умов успіх у ви­ро­щу­ванні мо­­лод­ня­ку вам га­ран­то­ва­ний!

Інтерв'ю
Олена Березовська, президент громадської спілки «Органічна Україна»
Громадська Спілка виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна» була створена у 2012 році. Її ініціаторами стали шість підприємств, що виробляли молоко, бакалію, овочі, чай та
Про перспективи вирощування не ГМО сої в Україні, а також потенційно цікаві ніші соєвих продуктів для українських виробників у інтерв’ю рropozitsiya.com розповіла представник  Асоціації

1
0