Спецможливості
Архів

Зламний момент на ринку яєць Німеччини

07.07.2010
223
Зламний момент  на ринку яєць Німеччини фото, ілюстрація

Як водиться, до Паски та Різдва ціни на яйця зростають. Це залізне правило більше не працює. Причини й підгрунтя цього розкриває док. Міхаель Люке з сільськогосподарської палати землі Нордрейн-Вестфален.

Як водиться, до Паски та Різдва ціни на яйця зростають. Це залізне правило більше не працює. Причини й підгрунтя цього розкриває док. Міхаель Люке з сільськогосподарської палати землі Нордрейн-Вестфален. 

Німець­ких яєць ста­ло ма­ло. З 1 січня 2010 ро­ку ку­рей-не­су­чок більше не мож­на ут­ри­му­ва­ти в тра­диційних клітках. Прий­ня­та у 2006 році по­ста­но­ва про ут­ри­ман­ня ку­рей двічі сто­сується німець­ких птахівників. По-пер­ше, тра­диційні клітки бу­ло за­бо­ро­не­но в Німеч­чині раніше на два ро­ки, ніж у решті країн ЄС. По-дру­ге, в Німеч­чині діють знач­но су­воріші нор­ми, ніж на решті те­ри­торії Євро­пи, що­до аль­тер­на­тив­но­го ут­ри­ман­ня ку­рей ма­лень­кими гру­пами, а са­ме: що­до мінімаль­ної площі на од­ну го­ло­ву.
Зму­ше­на дер­жа­вою
інве­с­тиційна про­гра­ма
Той, хто до сьо­годні ут­ри­му­вав своїх ку­рей у клітках і пла­нує на­далі зай­ма­ти­ся ви­роб­ництвом яєць, має пе­ре­хо­ди­ти на ут­ри­ман­ня птиці ма­лень­ки­ми гру­па­ми, на підлозі чи на ви­гулі. Це зму­шує гос­по­дар­ст­ва здійсню­ва­ти значні інве­с­тиції, то­му що на по­ча­ток 2008 ро­ку ще близь­ко 60% німець­ких ку­рей (26 млн) ут­ри­му­ва­ли в тра­диційних клітках. До кінця пе­ре­хо­ду на нові си­с­те­ми ут­ри­ман­ня птахівни­ки ма­ють інве­с­ту­ва­ти близь­ко 650 млн євро.
Етап пе­ре­хо­ду все ще три­ває. Про­те вже те­пер зро­зуміло: не всі підприємства до­лу­чать­ся до ньо­го. Ба­га­то хто по­боюється ви­со­ких за­трат на пе­рехід на но­ву си­с­те­му ут­ри­ман­ня. При­пи­нять своє існу­ван­ня на­сам­пе­ред фер­ме­ри зріло­го віку, що не ма­ють спад­коємців, гос­по­дар­ст­ва з ма­лою й се­ред­нь­ою кількістю по­голів'я. Вий­дуть із га­лузі й ве­ликі підприємства. На­самкінець мо­же зник­ну­ти чет­вер­та ча­с­ти­на всіх птахів­ників, які ут­ри­му­ють ку­рей-не­су­чок. Але по­голів'я ку­рей не мож­на змен­ши­ти так на­ба­га­то. Фе­де­раль­не відом­ст­во ста­ти­с­ти­ки повідо­ми­ло про змен­шен­ня по­голів'я в пер­шо­му півріччі 2009 ро­ку на 10% у гос­по­дар­ст­вах по­тужністю по­над 3000 місць.

Мен­ше яєць - стабільні ціни
Ба­га­то підприємств не поспіша­ли пе­ре­об­лад­ну­ва­ти приміщен­ня під но­ву си­с­те­му ут­ри­ман­ня. Те­пер навіть є труд­нощі з по­ста­чан­ням об­лад­нан­ня для пта­хо­фа­б­рик. У зв'яз­ку з ви­со­ким по­пи­том фірми прак­тич­но не всти­га­ють йо­го ви­роб­ля­ти. До­б­рою звісткою для тих, хто вже здійснив пе­рехід і пра­цює далі, є те, що об­ме­же­не за­без­пе­чен­ня рин­ку яй­ця­ми по­спри­я­ло зро­с­тан­ню ціни на цей про­дукт. Цьо­го ро­ку ціни помітно пе­ре­ви­щу­ють рівень по­пе­ред­нь­о­го ро­ку (див. графік). Ви­сокі ціни, ймовірно, про­три­ма­ють­ся при­наймні до Па­с­ки на­ступ­но­го ро­ку. Ли­ше тоді має всю­ди закінчи­ти­ся пе­рехід на но­ву си­с­те­му ут­ри­ман­ня та за­пов­нен­ня приміщень пти­цею й ста­не чітко зро­зуміло, скільки ку­рей-не­су­чок ще за­ли­ши­лось у Німеч­чині.
Про­те кон­ку­ренція не дрімає: дефі­цит на рин­ку з ви­со­ки­ми ціна­ми ав­то­ма­тич­но при­ваб­лює іно­зем­них по­ста­чаль­ників. Тільки в пер­шо­му півріччі 2009 ро­ку імпорт свіжих яєць збільшив­ся май­же на 50%. Чи здо­бу­дуть зно­ву віт­чиз­няні ви­роб­ни­ки яєць втра­чені по­зиції на рин­ку, за­ли­шається невідо­мим. Вирішаль­ним бу­де те, наскільки справді важ­ли­ви­ми для спо­жи­ва­ча є німецькі яй­ця. До сьо­годні спо­жи­вач усе ще від­дає пе­ре­ва­гу вітчиз­ня­но­му про­дук­ту.

Торгівля ви­к­рес­лює
зі спи­с­ку "кліт­кові" яй­ця
Окрім но­во­го по­ло­жен­ня про ут­ри­ман­ня птиці, за те­перішній пе­ре­лом на рин­ку яєць відповідає пе­ре­дусім про­до­воль­ча торгівля. Ос­танніми ро­ка­ми дис­ка­ун­те­ри й роздрібна торгівля зня­ли зі своїх по­лиць яй­ця від ку­рей, яких ут­ри­му­ва­ли в клітках. До цієї ка­те­горії по­тра­пи­ли та­кож яй­ця від ку­рей, яких ут­ри­му­ють ма­лень­ки­ми гру­па­ми, оскільки, за нор­ма­ми кла­сифікації яєць ЄС, во­ни теж ма­ють бу­ти по­зна­чені ци­ф­рою "3", і то­му їх немож­ли­во розрізни­ти з тра­диційни­ми "клітко­ви­ми" яй­ця­ми. І хо­ча мож­на до­да­ти не­о­бов'яз­ко­ве по­зна­чен­ня "від ут­ри­му­ва­них ма­лень­ки­ми гру­па­ми", але для розрізнен­ня їх із "клітко­ви­ми" цьо­го роздрібним ме­ре­жам не­до­стат­ньо.
До­нині торгівлі вдається "ро­би­ти" спо­жи­ва­чам смач­ни­ми до­рогі яй­ця від ку­рей, яких ут­ри­му­ють на підлозі чи на ви­гулі, еле­мен­тар­но не да­ю­чи їм жод­но­го іншо­го ви­бо­ру. Де­шев­ших яєць кла­су "3" про­сто не­має де ку­пи­ти. Від про­слав­ле­ної сво­бо­ди ви­бо­ру не за­ли­ши­ло­ся й сліду. По­при все це, апе­тит німців на яй­ця не змен­шив­ся. Цен­т­раль­ний со­юз німець­ких птахівників (ZDG) повідо­м­ляє про зро­с­тан­ня об­сягів збу­ту свіжих яєць порівня­но з по­пе­реднім ро­ком. От­же, той, хто хо­че за­без­пе­чи­ти про­до­воль­чу торгівлю яй­ця­ми, має ро­би­ти став­ку на до­ро­ге ут­ри­ман­ня ку­рей на підлозі чи на ви­гулі та сподіва­ти­ся, що змо­же по­кри­ти свої ви­сокі ви­роб­ничі за­тра­ти відповідни­ми ціно­ви­ми над­бав­ка­ми. Оскільки тор­го­вельні ме­режі вза­галі не прий­ма­ють яєць кла­су "3", ба­га­то підприємств, які пла­ну­ва­ли пе­рей­ти на ут­ри­ман­ня ку­рей ма­лень­ки­ми гру­па­ми, ви­б­ра­ли ут­ри­ман­ня на підлозі.

Ут­ри­ман­ня на підлозі
стає стан­дар­том
Вищі ви­т­ра­ти на підло­го­ве та ви­гуль­не ут­ри­ман­ня важ­ко ком­пен­су­ва­ти ці­ною, оскільки зміню­ють­ся мас­шта­би ціно­у­тво­рен­ня з роз­ши­рен­ням аль­тер­на­тив­них си­с­тем ут­ри­ман­ня. До сьо­годні про­дук­том з мінімаль­ною ціною є біле яй­це з по­зна­чен­ням "3". Усі над­бав­ки до ціни за ут­ри­ман­ня на підлозі чи на ви­гулі орієнто­ва­но на цю ціну. Місце біло­го "клітко­во­го" яй­ця в май­бут­нь­о­му мо­же зай­ня­ти біле яй­це за підло­го­во­го ут­ри­ман­ня птиці й ста­ти но­вим про­дук­том з мінімаль­ною ціною. Од­нак є не­без­пе­ка то­го, що вищі ви­т­ра­ти на підло­го­ве ут­ри­ман­ня курей на­вряд чи вдасть­ся по­кри­ти. Бо за­купівельні ціни на "но­вий провідний про­дукт" ма­ють де­далі силь­нішу тен­денцію до ціни яєць 3 кла­су.

Все од­но ро­би­ти став­ку
на ма­ленькі гру­пи?
Не ли­ше з цієї при­чи­ни мож­ливістю за­ли­шається ут­ри­ман­ня птиці ма­лень­кими гру­пами, крім то­го, що підло­го­ве чи ви­гуль­не ут­ри­ман­ня мож­ли­ве не в усіх гос­по­дар­ст­вах. Як­що ро­бо­чий час об­ме­же­но, бра­кує до­статніх площ чи до­во­дить­ся пра­цю­ва­ти в ста­рих при­міщен­нях, ча­с­то єди­ною аль­тер­на­ти­вою за­ли­шається ут­ри­ман­ня ку­рей ма­лень­ки­ми гру­па­ми. Для яєць, отри­маних в умовах такого утримання, теж є по­­тен­ціал збу­ту. Пе­ре­дусім спо­со­бом пря­мої ре­алізації. Ад­же спо­жи­вач, ку­пу­ю­чи на тиж­не­во­му ба­зарі чи на подвір'ї, довіряє на­сам­пе­ред "об­лич­чю сво­го про­дав­ця". Відо­ме по­хо­д­жен­ня яєць і їхня якість тоді ста­ють важ­ливіши­ми, ніж си­с­те­ма ут­ри­ман­ня.
Крім то­го, яй­ця від ку­рей, яких ут­ри­му­ють ма­лень­ки­ми гру­па­ми, знай­дуть збут у сфері пе­ре­роб­ки. Цей сег­мент на сьо­годні зай­має вже по­над тре­ти­ну всьо­го рин­ку яєць. Тут си­с­те­ма ут­ри­ман­ня не відіграє жод­ної ролі. У зв'яз­ку з ви­со­кою якістю про­дук­ту, ча­ст­ко­во навіть на­да­ють пе­ре­ва­гу "3-класним" яй­цям. За­ли­шається тільки по­че­ка­ти, чи ста­неть­ся та­ке са­ме зміщен­ня по­пи­ту і в пе­ре­робці що­до яєць із підло­го­во­го чи ви­гуль­но­го ут­ри­ман­ня.

За­ли­шається підсу­му­ва­ти
Торгівля, при­наймні те­пер, особ­ли­во помітно ро­бить став­ку на яй­ця за підло­го­во­го та ви­гуль­но­го ут­ри­ман­ня птиці. У пе­ре­робці, на­впа­ки, більшим по­пи­том ко­ри­с­ту­ють­ся яй­ця кла­су "3". Вибір оп­ти­маль­ної си­с­те­ми ут­ри­ман­ня за­ле­жить від відповідних шляхів збу­ту й умов підприємства. Той, хто ви­роб­ляє для тор­го­вель­ної ме­режі, за­зви­чай, не оми­не ут­ри­ман­ня ку­рей на підлозі чи на ви­гулі. То­му помітно більше птахівників (ніж очіку­ва­ли 2006 ро­ку) пе­рей­ш­ли на підло­го­ве чи ви­гуль­не ут­ри­ман­ня. Для підприємств, що са­мостійно ре­алізу­ють яй­ця або відправ­ля­ють їх на пе­ре­роб­ку, аль­тер­на­ти­вою мо­же бу­ти ут­ри­ман­ня ку­рей ма­лень­ки­ми гру­па­ми.
По­зи­тив­ним є те, що спо­жи­вачі, як і раніше, на­да­ють пе­ре­ва­гу німе­ць­ко­му яй­цю. У се­ред­нь­о­ст­ро­ковій пер­спек­тиві про­по­зиція німець­ко­го то­ва­ру за­ли­шається об­ме­же­ною. Ціни на яй­ця в по­даль­шо­му за­ли­ша­ти­муть­ся стабільни­ми. За умов са­мо­за­без­пе­чен­ня рин­ку яй­ця­ми на рівні 50% для птахівників Німеч­чи­ни за­ли­шається до­статній по­тенціал роз­ши­рен­ня.

Advertisement

Інтерв'ю
Марія Махновець (ліворуч), експерт з органічного трейдингу, на виставці BIOFACH, Нюрнберг, Німеччина, разом з експертами аграрного ринку - André Pilling та Марією Дідух (проект "Agritrade Ukraine")
Україна посідає 10 місце в світі з виробництва органічних зернобобових культур, по олійним та зерновим знаходиться на 6-й позиції. Основні напрямки експорту - Нідерланди, Німеччина, Великобританія,
Всі ми любимо у вихідні побалувати рідних і близьких візитом до пристойного ресторану, кафе, щоб посидіти, поспілкуватися, відпочити. А чи в курсі, що представники системи HoReCa давно мріють про

1
0