Спецможливості
Технології

Як запобігти травмуванню насіння кукурудзи?

06.02.2017
3707
Як запобігти травмуванню насіння кукурудзи? фото, ілюстрація
Ступінь ушкодження насіння робочими органами машин і механізмів різко зростає, якщо насіння надто сухе або, навпаки, вологе

Су­часні тех­но­логії ви­роб­ництва зер­но­вих куль­тур передбачають широке використання ма­ши­н та об­лад­нан­ня, які не­ми­ну­че при­зво­дять до трав­му­ван­ня насіння. Особ­ли­во трав­мується ку­ку­руд­за. Тож фахівці ре­ко­мен­ду­ють різні прий­о­ми зни­жен­ня вмісту трав­мо­ва­но­го насіння та ме­то­ди йо­го виз­на­чен­ня.

 

 

 

Зер­но під час зби­ран­ня та в про­цесі післяз­би­раль­ної об­роб­ки за­знає всіля­ких уш­ко­д­жень унаслідок інтен­сив­но­го впли­ву на ньо­го ро­бо­чих ор­ганів ма­шин і ме­ханізмів. Особ­ли­вих уш­ко­д­жень за­знає насіннєвий ма­теріал, оскільки тех­но­логія йо­го підго­тов­ки пе­ред­ба­чає на­ба­га­то більше ме­ханізо­ва­них опе­рацій, потрібних для до­ве­ден­ня ма­теріалу до вста­нов­ле­них норм якості.

Ступінь ме­ханічно­го трав­му­ван­ня насіння знач­ною мірою за­ле­жить від йо­го біологічних і фізи­ко-ме­ханічних вла­с­ти­во­с­тей, то­му різні куль­ту­ри мо­­жуть уш­ко­д­жу­ва­тись по-різно­му. Се­ред зер­но­вих найбільше уш­ко­д­жується ку­­ку­руд­за, далі — жи­то, пше­ни­ця м’яка, ячмінь, пше­ни­ця твер­да. Ха­рак­тер уш­­ко­д­жень та­кож різний: під час зби­ран­ня насіни­на за­знає ма­к­ро- й мікро­т­равм, де­фор­мується за­леж­но від по­каз­ників зби­раль­ної во­ло­гості, стиг­лості та ре­­жи­му ро­бо­ти зби­раль­них ма­шин. У про­­цесі післяз­би­раль­ної об­роб­ки насі­ни­на, окрім травм ме­ханічної при­ро­ди, мо­же за­зна­ва­ти теп­ло­вих уш­ко­д­жень у ре­зуль­таті над­то інтен­сив­но­го сушіння.

До фак­торів, які найбільшою мірою впли­ва­ють на зер­но в про­це­сах зби­ран­ня та післяз­би­раль­ної об­роб­ки, на­ле­жать рівень йо­го стиг­лості й по­каз­ник во­ло­гості. Ступінь уш­ко­д­жен­ня насіння ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми ма­­шин і ме­ханізмів різко зро­с­тає, як­що насіння над­то су­хе або, на­впа­ки, во­ло­ге. Є дані про те, що за во­ло­гості ниж­че ніж 10% уш­ко­д­жен­ня насіни­ни по­­си­люється че­рез подріб­нен­ня й ма­к­ро­трав­ми, а за її по­каз­ни­ка по­над 25% — че­рез де­фор­мації і мікро­т­рав­ми. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, ре­ко­мен­до­ва­но про­во­ди­ти ро­бо­ти з об­роб­ки на­­сіння за оп­ти­маль­ної во­ло­гості в ме­жах 14–20% — для зер­но­вих куль­тур, 12– 22% — для ку­ку­руд­зи.

Шко­до­чинність різних травм насіння про­яв­ляється по-різно­му. Так, унаслідок мікро­т­равм і внутрішніх трі­щин збільшується подрібнен­ня насіння в про­цесі об­роб­ки, зни­жується вихід го­то­вої про­дукції. За ма­к­ро­травм, особ­ли­во за­род­ка, по­слаб­люється життєдія­ль­ність та зни­жується схожість насіння. Уш­ко­д­жен­ня насіннєвої обо­лон­ки по­лег­шує до­ступ усе­ре­ди­ну насі­ни­­ни шкід­ників і мікро­­фло­ри, що по­си­лює ри­зик її ура­жен­ня хво­ро­ба­ми. Поміче­но, що ме­ханічно трав­мо­ва­не й ура­же­не шкідни­ка­ми на­­сіння в про­цесі зберіган­ня інтен­сив­но ди­хає, втра­чає су­ху ре­чо­ви­ну та схиль­не до са­мозігрі­ван­ня і псу­ван­ня.

По­шко­д­же­на насіни­на по­тре­бує особ­ли­вих спо­собів післяз­би­раль­ної об­роб­ки та пе­ред­посівної підго­тов­ки за­леж­но від ха­рак­те­ру й сту­пе­ня уш­ко­д­жен­ня. От­же, в разі трав­му­ван­ня насіння на­сам­пе­ред потрібно з’ясу­ва­ти, яким чи­ном і наскільки уш­ко­д­же­не насіння, які трав­ми пе­ре­ва­жа­ють та яка їхня шко­до­чинність. Для то­го, щоб ма­ти та­ку інфор­мацію, про­по­ную роз­роб­ле­ну на­ми кла­сифікацію різних ви­­дів уш­ко­д­жен­ня та мож­ливі наслідки для насіння ку­ку­руд­зи (табл. 1).

Згідно з кла­сифікацією, всі ви­ди уш­­ко­д­жень об’єднані в дві гру­пи — ма­к­ро­трав­ми та мікро­т­рав­ми. До ма­к­ро­травм відно­сять уш­ко­д­жен­ня, за яких від насі­ни­ни відчле­но­вується будь-яка її ча­с­ти­на, а за мікро­т­равм во­на зберігає свою цільність, фор­му, розмір то­що.

Най­ш­ко­до­чинніши­ми ви­да­ми уш­­код­жен­ня вва­жа­ють ма­к­ро­трав­ми за­­род­ка, які впли­ва­ють на про­ро­с­тан­ня на­сіння й знач­но зни­жу­ють схожість, си­лу рос­ту, про­дук­тивність насіння аж до по­вної втра­ти цих вла­с­ти­во­с­тей. Ма­к­ро­трав­ми мо­жуть ма­ти як ме­ха­ніч­ну при­ро­ду (внаслідок упли­ву ро­бо­чих ор­ганів ма­шин і ме­ханізмів), так і біологічну — в ре­зуль­таті псу­ван­ня на­­­сіни­ни шкідни­ка­ми.

Вплив мікро­т­равм на насіни­ну різ­ни­ть­ся за­леж­но від місця по­шко­д­жен­ня. Як­­­що це за­ро­док — зни­жується си­ла рос­ту, ен­до­с­перм — по­слаб­люється міц­ність насіни­ни, а от­же, зро­с­тає ступінь под­ріб­нен­ня насіння в про­цесі йо­го об­роб­ки, пе­реміщен­ня, транс­пор­ту­ван­ня.

Особ­ли­во бе­реж­но­го став­лен­ня (з ог­­ля­ду на ступінь і ха­рак­тер уш­ко­д­жен­ня зер­на) по­тре­бує ку­ку­руд­за. Під час ком­бай­ну­ван­ня на насіння во­на уш­ко­д­жується порівня­но мен­ше, оскільки її зби­ра­ють у ка­ча­нах, укри­тих об­горт­ка­ми: вміст уш­ко­д­же­них насінин ста­но­вить до 8–10%. Але на стадіях після­­­­­зби­раль­ної об­роб­ки ступінь трав­му­ван­ня різко зро­с­тає і до­ся­гає 70–90%. Та­кож у про­цесі зби­ран­ня та об­роб­ки ка­чанів з’яв­ляється особ­ли­вий вид уш­ко­д­же­но­го зер­на, яке ви­лу­щується з во­ло­гих ка­чанів за їхньої над­то інтен­сив­ної об­роб­ки, пе­реміщен­ня, транс­пор­ту­ван­ня то­що.

Ку­ку­руд­за має ус­клад­нені й на­си­чені опе­раціями тех­но­логію об­роб­ки та си­с­те­му підго­тов­ки посівно­го ма­теріалу, то­му мо­же на­бу­ва­ти різних травм за­­леж­­но від техніко-тех­но­логічних фак­торів. Та­кож вар­то бра­ти до ува­ги ще й тип насіни­ни та її біологічну стійкість до пев­но­го ви­ду уш­ко­д­жен­ня. Най­кон­т­растніши­ми насіннєви­ми ти­па­ми ку­ку­уд­зи є кре­ме­ни­с­тий і зу­бо­подібний, які по-різно­му уш­ко­д­жу­ють­ся на стадіях зби­ран­ня й післяз­би­раль­ної об­роб­ки (табл. 2).

На стадії зби­ран­ня й об­роб­ки ка­­чанів різни­ця між кре­ме­ни­с­тим і зу­бо­подібним гібри­да­ми ку­ку­руд­зи помітна мен­шою мірою, за­галь­не уш­ко­д­жен­ня насіни­ни ста­но­вить 4,6–7,3% і має ме­­ха­­нічну при­ро­ду. У про­цесі термічно­го сушіння зро­с­тає теп­ло­ве по­шко­д­жен­ня насіння, особ­ли­во кре­ме­ни­с­то­го гібри­да, че­рез так зва­ну внутрішню тріщи­ну­ватість. Теп­ло­ве по­шко­д­жен­ня ви­ни­кає внаслідок швид­ко­го сушіння, за яко­го во­ло­га ви­па­ро­вується нерівномірно з різ­них внутрішніх ча­с­тин насіни­ни. Ча­с­ти­ни сти­с­ка­ють­ся, між ни­ми ви­ни­ка­ють тріщи­ни, але зовнішня обо­лон­ка за­ли­шається цілою.

На стадіях по­даль­шої об­роб­ки (об­­­мо­ло­чу­ван­ня ка­чанів, очи­щен­ня й сор­ту­ван­ня насіння) рівень уш­ко­д­жен­ня знач­но підви­щується, переважно внаслідок зовнішніх ме­ханічних ма­к­ро- й мікро­т­равм за­род­ка та ен­до­с­пер­му: у кре­ме­ни­с­то­го гібри­да — до 50,4%, зу­бо­подібно­го — 73,1%.

Особ­ливістю ку­ку­руд­зи є те, що в складі трав­мо­ва­но­го насіння знач­ну ча­ст­ку ста­но­вить са­мо­об­ру­ше­не зер­но, яке ви­лу­щується з во­ло­гих ка­чанів на стадіях зби­ран­ня та післяз­би­раль­ної об­­роб­ки. Ступінь ви­лу­щен­ня за­ле­жить від зби­раль­ної во­ло­гості: за ниж­чої — збільшується, за ви­щої — змен­шується (табл. 3). Під час зби­ран­ня ку­ку­руд­зи з во­логістю 25–35% вміст са­мо­об­ру­ше­но­го зер­на в масі ка­чанів ста­но­вить 1,5–2%, за ниж­чо­го її по­каз­ни­ка — під­ви­щується до 5–20%. По­дальші опе­ра­ції та­кож впли­ва­ють на вміст у насін­нє­во­му ма­теріалі са­мо­об­ру­ше­но­го зер­на, він мо­же постійно збільшу­ва­тись від стадії прий­ман­ня ка­чанів до їхньо­го за­­ван­та­жен­ня в су­шар­ку за­леж­но від тех­но­логії про­ве­ден­ня цих робіт. На­при­клад, йо­го ча­ст­ка збільшується, ко­ли ка­­­ча­ни після по­льо­во­го зби­ран­ня спря­мо­ву­ють­ся не в су­шар­ку, а на май­дан­чи­­­ки для тим­ча­со­во­го зберіган­ня — за та­­кої тех­но­логії насіння са­мо­об­ру­шу­єть­ся в про­цесі роз­ван­та­жен­ня ка­чанів, а потім підійман­ня і спря­му­ван­ня їх у су­шар­ку. На­впа­ки, за по­то­ко­во­го про­це­су зби­ран­ня — об­роб­ки — за­ван­та­жен­ня — сушіння ка­чанів ча­ст­ка та­ко­го насіння най­мен­ша.Най­не­га­тивнішим наслідком са­мо­об­ру­шен­ня зер­на є те, що во­но май­же повністю по­шко­д­же­не, з ма­к­ро- й мікро­­­­­­­т­рав­ма­ми за­род­ка. Насіння, от­ри­ма­не з та­ко­го зер­но­ма­теріалу, має низькі посівні якості та вро­жайні вла­с­ти­вос­ті (табл. 4). На­при­клад, ла­бо­ра­тор­на схо­жість са­мо­об­ру­ше­но­го насіння зни­жується на 7%, по­льо­ва — на 9%, уро­жайність — на 1,36 т/га (20,2%). Та­ке насіння є нестійким під час збе­рі­ган­ня, швид­ко ура­жується па­то­ген­ною мікро­ф­ло­рою, інтен­сив­но ди­хає і втра­чає ма­су.

У си­с­темі за­ходів особ­ли­ву ува­гу слід звер­ну­ти на ті, що за­побіга­ють і об­ме­жу­ють ма­к­ро- й мікро­т­рав­му­ван­ня, за­без­пе­чу­ють ви­со­ку якість посівно­го ма­теріалу. Під час ви­ко­нан­ня цих за­хо­дів вар­то вра­хо­ву­ва­ти вплив техніко-тех­но­логічних па­ра­метрів за­леж­но від особ­ли­во­с­тей гібридів як об’єктів зби­ран­ня й післяз­би­раль­ної об­роб­ки.

От­же, в про­цесі зби­ран­ня та післяз­би­раль­ної об­роб­ки насіння ку­ку­руд­зи за­знає різних уш­ко­д­жень, рівень і ха­рак­тер яких за­ле­жать від біологічних і фізи­ко-ме­ханічних вла­с­ти­во­с­тей кон­крет­них гібридів, а та­кож їхніх техніко-тех­но­логічних па­ра­метрів зби­ран­ня й об­роб­ки. Повністю уник­ну­ти трав­му­ван­ня прак­тич­но не­мож­ли­во, оскільки в про­це­сах задіяні ма­ши­ни й об­лад­нан­ня, які без­по­се­ред­ньо кон­так­ту­ють із насіни­ною. Але слід на­ма­га­тись об­ме­жу­ва­ти й зни­жу­ва­ти рівень уш­ко­д­жен­ня до без­печ­них зна­чень, аби не погірши­ти якість посівно­го ма­теріалу, на­сам­пе­ред схожість і про­дук­тивність насіння. Цьо­му спри­я­ти­ме си­с­те­ма техніко-тех­но­ло­гічних за­ходів на різних стадіях зби­ран­ня і післяз­би­раль­ної об­роб­ки гібридів ку­ку­руд­зи (табл. 5).

Під час зби­ран­ня слід до­три­му­ва­тись оп­ти­маль­них строків, щоб уник­ну­ти знач­но­го ви­лу­щен­ня–оси­пан­ня зер­на з во­ло­гих ка­чанів. За­леж­но від ти­пу гібридів, не ба­жа­но про­во­ди­ти зби­ран­ня за во­ло­гості ка­чанів ниж­че ніж 20–22%.

До­роб­ку ка­чанів (до­очи­щен­ня від об­гор­ток, сор­ту­ван­ня за ти­повістю) потрібно про­во­ди­ти в по­тоці зі зби­ран­ням. Будь-яке розміщен­ня во­ло­гих ка­чанів на май­дан­чи­ках-на­ко­пи­чу­ва­чах спри­чи­нює підви­щен­ня вмісту са­мооб­ру­ше­но­го насіння та зни­жен­ня йо­го якості. У про­цесі до­роб­ки й за­ван­та­жен­ня ка­чанів у су­шар­ку слід обов’яз­ко­во відби­ра­ти са­мо­об­ру­ше­не зер­но, а та­кож зва­жа­ти на те, що по­па­дан­ня зер­на в ка­ме­ри су­шар­ки погіршує умо­ви сушіння та збільшує ви­т­ра­ти енер­го­ре­сурсів.
Сушіння ка­чанів слід про­во­ди­ти, не до­пу­с­ка­ю­чи теп­ло­во­го уш­ко­д­жен­ня насіни­ни, що спри­чи­нює ут­во­рен­ня внутрішніх мікротріщин. То­му під час сушіння кре­ме­ни­с­тих гібридів вар­то за­сто­со­ву­ва­ти м’які тем­пе­ра­турні ре­жи­ми, що за­без­пе­чу­ють повільну во­ло­говідда­чу зер­на й рівномірне підси­хан­ня різних йо­го ча­с­тин.Особливістю кукурудзи є те, що в складі травмованого насіння значну частку становить самообрушене зерно, яке вилущується з вологих качанів на стадіях збирання та післязбиральної обробки

Особ­ли­ву ува­гу слід звер­та­ти на ре­жим об­мо­ло­чу­ван­ня ка­чанів. Ця опе­рація знач­но впли­ває на якість насіння, зо­к­ре­ма за не­на­леж­но­го її ви­ко­нан­ня відчут­но збільшується йо­го ча­ст­ка з ма­к­ро­трав­ма­ми за­род­ка й ен­до­с­пер­му. Май­те на увазі: не­до­пу­с­ти­мий вміст насіння з та­ки­ми ви­да­ми трав­му­ван­ня за йо­го рівня в насіннєво­му ма­теріалі по­над 5–15% за­леж­но від гібридів ку­ку­руд­зи.

У про­цесі очи­щен­ня — сор­ту­ван­ня — калібру­ван­ня посівно­го ма­теріалу та­кож мож­ли­ве збільшен­ня вмісту насі­ння з ма­к­ро- й мікро­т­рав­ма­ми. Прак­ти­ка по­ка­зує, що при­чи­ною цьо­го є зде­біль­шо­го не зер­но­се­па­ра­то­ри, а норії, які пе­реміщу­ють зер­но. То­му слід за­­сто­со­ву­ва­ти ти­хохідні норії з ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми — пла­с­ти­ко­ви­ми ков­ша­ми. Тож про­цес пе­реміщен­ня посівно­го ма­теріалу слід ор­ганізо­ву­ва­ти без за­­­сто­су­ван­ня шне­ко­вих пе­ре­да­валь­них ме­ханізмів, які знач­но трав­му­ють і подріб­ню­ють насіння. Та­кож вар­то об­ме­жу­ва­ти ви­со­ту падіння й швидкість ру­ху насіння в са­мо­плин­них тру­бах та під час за­ван­та­жен­ня бун­кер­них схо­вищ.

У про­цесі підго­тов­ки насіння не­га­тив­ний вплив трав­му­ван­ня мож­на змен­ши­ти за­вдя­ки пе­ред­посівно­му про­труєнню-сти­му­ляції посівно­го ма­теріалу. Але слід пам’ята­ти, що та­кий прий­ом не завжди повністю віднов­лює якість насіння. Йо­го ефек­тивність за­ле­жить як від ха­рак­те­ру й рівня трав­му­ван­ня, так і від особ­ли­во­с­тей са­мо­го гібри­да. То­му для ви­яв­лен­ня травм і прий­нят­тя рішен­ня сто­сов­но по­даль­шої об­роб­ки і ви­ко­ри­с­тан­ня насіння ре­ко­мен­дують за­сто­со­ву­ва­ти но­ву, роз­роб­ле­ну на­ми, ме­то­ди­ку виз­на­чен­ня уш­ко­д­жень, за­сно­ва­ну на за­барв­ленні уш­ко­д­же­ної насіни­ни. Ця ме­то­ди­ка на­сам­пе­ред ре­ко­мен­до­ва­на для насіння з мікро­т­рав­ма­ми, які важ­ко ви­я­ви­ти шля­хом зовнішньо­го ог­ля­ду.

Для про­ве­ден­ня аналізу го­ту­ють роз­чи­ни барв­ників (табл. 6). Відібрані про­би насіння, які за по­пе­ред­нь­о­го ог­ля­ду не ма­ють ви­ди­мих по­шко­д­жень, поміща­ють у склян­ки або кол­би, за­ли­ва­ють од­ним із роз­чинів і ви­т­ри­му­ють про­тя­гом вка­за­но­го в таб­лиці терміну. Після за­барв­лен­ня насінин роз­чин барв­ни­ка зли­ва­ють для по­втор­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня, а насіння про­ми­ва­ють про­точ­ною во­дою для ви­да­лен­ня за­барв­лен­ня не­по­шко­д­же­них ча­с­тин. Про­ми­те насіння підсу­шу­ють фільтру­валь­ним па­пе­ром, ог­ля­да­ють під лу­пою з 10-крат­ним збільшен­ням або на діафо­но­скопі та підра­хо­ву­ють насіни­ни із за­барв­ле­ни­ми мікро­т­рав­ма­ми.

Слід до­пов­ни­ти, що насіння з мікро­­т­рав­ма­ми на­ле­жить до ос­нов­но­го ви­ду посівно­го ма­теріалу, відповідно до стан­дар­ту ДСТУ 4138 «Насіння с.-г. куль­тур. Ме­то­ди виз­на­чен­ня якості». Та­ке нор­ма­тив­не не­уз­го­д­жен­ня при­зво­дить до то­го, що підго­тов­ле­ний посівний ма­теріал мо­же бу­ти різної якості, ма­ти не­од­на­ко­ву по­льо­ву схожість і вро­жай­ність. У зв’яз­ку з цим ре­ко­мен­дується обов’яз­ко­ве виз­на­чен­ня сту­пе­ня мікро­т­рав­му­ван­ня насіння, особ­ли­во ку­ку­руд­зи. 

 

М. Кир­па, д-р с.-г. на­ук, ДУ Інсти­тут зер­но­вих куль­тур НА­АН Ук­раїни

 

Інформація для цитування

Травмування насіння: як цьому запобігти / М. Кир­па // Пропозиція. — 2017. — № 1. — С. 152-155

Інтерв'ю
Олександр Ярещенко, заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН
Ягідництво називають однією із найперспективніших галузей АПК. Саме сюди і початкуючі, і досвідчені аграрії  вкладають великі суми грошей. Про те,  за якими критеріями слід обирати культури
Николай Орлов
До кінця 2016 року парламент повинен прийняти Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Цей закон має відкрити ринок землі в Україні. 

1
0