Спецможливості
Технології

Які зерносушарки пропонує український ринок?

08.01.2021
14058
Які зерносушарки пропонує український ринок? фото, ілюстрація

Од­на з го­ло­вних ви­мог до су­шиль­ного аг­ре­га­ту — йо­го здатність об­роб­ля­ти ши­ро­кий асор­ти­мент зер­но­вих продуктів із різни­ми тех­но­логічни­ми вла­сти­во­с­тя­ми з ви­со­кою про­дук­тивністю й за порівня­но низь­ких енер­го­ви­т­рат. Йо­го кон­ст­рукція має бу­ти надійною, дов­говічною, повністю за­до­воль­ня­ти ви­мо­ги до ви­ко­нан­ня кон­ст­рук­тив­нотех­но­логічних за­вдань підприємства що­до очи­щен­ня й зберіган­ня зер­на й не ви­клю­че­но — бу­ти мобільною. Чи­ма­лий по­пит на зер­но­су­шар­ки по­ро­див на ук­раїнсько­му рин­ку до­волі ши­ро­кий вибір про­дукції як «рідних», так і за­рубіжних ви­роб­ників об­лад­нан­ня з пе­ре­роб­ки зер­но­вих. Ця стат­тя до­по­може розібра­тись у їхньо­му при­зна­ченні, технічних ха­рак­те­ри­с­ти­ках, кон­ст­рукції, оціни­ти пе­ре­ва­ги та не­доліки.

 

 

 

KMZ Industries (Карлівський машинобудівний завод)

Виготовляє 115 моделей зерносушарок Brice-Baker англійської розробки на виробничих потужностях в Україні. Продуктивність обладнання - від 9 т/год до 300 т/год. Зерносушарки Brice-Baker виробляються з високоякісної оцинкованої сталі європейського виробництва. Працюють не тільки на газових пальниках, а й на теплогенераторах під альтернативні види палива. Також є можливість роботи на двох видах палива одночасно. Завдяки рекуперації тепла на 30% знижує витрату палива в порівнянні з зерносушарками без рекуперації. Ефективна система аспірації вловлює 97,85% пилу. Є також можливість комплектації сушарки більш доступною за ціною системою пилопридушення.
 
Також вже більше 50 років завод виготовляє зерносушарки безперервної дії типу ДСП. Зараз в асортименті 4 моделі, які відрізняються між собою конструкційними параметрами і продуктивністю: від 25 т/год до 100 т/год. Зерносушарки прості у використанні і легко ремонтуються. Ефективно сушать вологе зерно завдяки системі рециркуляції. Оснащені вологомірами, датчиками температури зерна і повітря. До сушарок застосовуються як газові і дизельні пальники, так і теплогенератори на альтернативних видах палива. У комплекті йде металева топка з будиночком оператора.

 

Завод «ЗавАгроТех»

Сушарка СЗМВи­пу­с­кає су­шар­ки С3М-6, С310, С3М-16, СЗК-30, що ма­ють ємність бун­ке­ра від 9 до 40 м3 і пла­но­ву про­дуктивність, відповідно, від 6 до 30 т/год. На відміну від СЗМ-6, зер­но­су­шар­ка СЗМ-10 має дві зо­ни нагріван­ня та од­ну зо­ну охо­ло­д­жен­ня. Між зо­на­ми нагріван­ня роз­та­шо­ва­но інвер­тор. Про­хо­дя­чи че­рез ньо­го, зер­но пе­ремішується, це за­без­пе­чує ви­со­ку рівномірність сушіння. Про­дук­тивність — від 150 т/до­бу. Су­шар­ки за спеціаль­ним за­мов­лен­ням ком­плек­ту­ють теп­ло­ге­не­ра­то­ром на вибір: який пра­цює на дро­вах, со­ломі, рідко­му па­ливі та га­зу, із за­ван­та­жу­вальною та ви­ван­та­жу­валь­ною норіями та іншим су­путнім об­лад­нан­ням (влас­но­го ви­роб­ництва). Вста­нов­лені транс­пор­тери за­ван­та­жен­ня і ви­ван­та­жен­ня — скреб­ко­во­го ти­пу, що мінімізує трав­муван­ня зер­на під час ру­ху зер­но­во­го во­роху. Су­шар­ки за­без­пе­чу­ють зніман­ня во­ло­ги за один про­пуск зер­на не мен­ше як 6% за вихідної во­ло­гості зер­на 20%, тем­пе­ра­ту­ри на­вко­лиш­нь­о­го повітря не ниж­че як 10°С, віднос­ної во­ло­гості — не більше ніж 70%. Такі су­шар­ки ма­ють низ­ку пе­ре­ваг, а са­ме:

• сушарки СЗМ завдяки обсягу невеликого зернового стовпа (20 см) за­без­пе­чу­ють рівномірність сушіння зер­на за всією тов­щи­ною йо­го ша­ру на відміну від мобільних порційних су­ша­рок;

• на­явність інвер­то­ра між мо­ду­ля­ми, який пе­ремішує зер­но, істот­но впливає на рівномірність сушіння;

• змінні оцин­ко­вані ре­ше­та да­ють змогу лег­ко пе­ре­хо­ди­ти з теп­ло­вої об­робки однієї куль­ту­ри на іншу; відмінною пе­ре­ва­гою су­ша­рок СЗМ є їхня мо­дуль­на кон­ст­рукція, яка дає змо­гу лег­ко на­ро­щу­ва­ти про­дук­тивність;

• у су­шар­ках СЗМ по­лум’я го­рить у теп­ло­ге­не­ра­торі й повністю уне­можлив­люється по­па­дан­ня іскор або по­лум’я все­ре­ди­ну су­шар­ки, що ро­бить про­цес сушіння повністю по­же­жо­без­печ­ним;

• су­шар­ки СЗМ укомп­лек­то­вані теп­логе­не­ра­то­ра­ми влас­но­го ви­роб­ництва під усі ви­ди па­ли­ва;

• на­явність зо­ни охо­ло­д­жен­ня уможлив­лює без­пе­рерв­ний про­цес сушіння без по­тре­би вста­нов­лю­ва­ти до­поміжні охо­ло­д­жу­вачі, ро­би­ти до­дат­ко­ве ув’язу­ван­ня з інши­ми си­сте­ма­ми, вста­нов­лю­ва­ти норії та ви­тра­ча­ти до­дат­ко­ву еле­к­т­ро­е­нергію на про­цес охо­ло­д­жен­ня, тоб­то ви­роб­ник про­по­нує ре­аль­не рішен­ня для уник­нен­ня ус­клад­нен­ня тех­нологічно­го про­це­су й збільшен­ня ви­трат на сушіння;

• кон­ст­рукція сушіння СЗМ дає змо­гу су­ши­ти зер­но без по­пе­ред­нь­о­го очищен­ня, що дає пе­ре­ва­гу, оскільки мож­на за­кла­с­ти на зберіган­ня до скла­ду не тільки то­вар­не зер­но, а й зер­нові відхо­ди, які мож­на ре­алізува­ти че­рез де­я­кий час. У зер­но­сушарці СЗМ зер­но су­шить­ся по­то­ком, що за­без­пе­чує ви­со­ку про­дуктивність за­вдя­ки уник­нен­ню три­вало­го про­це­су за­ван­та­жен­ня та розван­та­жен­ня.

 

Завод «Дозавтоматів»

Сушарка заводу "Дозавтоматів"Налагодив випуск зерносушарок, у яких реалізовано високу економічну ефективність. Ос­тан­ня обу­мов­ле­на унікаль­ни­ми особ­ли­во­с­тя­ми кон­ст­рукції, що да­ють змо­гу мак­си­маль­но про­дук­тив­но ви­кори­с­то­ву­ва­ти енергію нагріванн­ня. Зерно­су­шарці вла­с­ти­вий ви­со­кий ко­ефіцієнт ко­рис­ної дії, який за­без­пе­чується за­вдя­ки до­дат­ковій теп­лоізо­ляції. Зерно­су­шиль­не об­лад­нан­ня при­зна­че­не для без­пе­рерв­но­го сушіння зер­на злако­вих, олійних і зер­но­бо­бо­вих куль­тур насіннєво­го, про­до­воль­чо­го та фу­ражно­го при­зна­чен­ня.

Теп­ло­ге­не­ра­тор су­шар­ки пра­цює на со­ломі, дро­вах, торфі, тирсі, трісці, лу­ш­пинні со­няш­ни­ку без за­бруд­нен­ня на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща. Та­кий прин­цип ро­бо­ти зни­жує собівартість сушіння зер­на на 60% порівня­но із зерно­су­шар­кою на ди­зель­но­му па­ливі. Та­кож тре­ба відзна­чи­ти про­сто­ту об­слу­го­ву­ван­ня й низькі ви­т­ра­ти на еле­к­т­ро­е­нергію. Не­ве­ли­ка кількість зер­но­вих відходів — за­вдя­ки то­му, що для за­ван­та­жен­ня-ви­ван­та­жен­ня зер­на із зер­но­су­шар­ки ви­ко­ри­с­то­вується чашко­ва норія, яка, на відміну від шнеків, не по­шко­д­жує зер­но.

 

ОСНОВНИМИ ІНОЗЕМНИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ обладнання для переробки зернових на нашому ринку є такі країни, як Італія, Німеччина, США. Їхні філії про­по­нують шир­ший вибір техніки: шахтні та ба­ш­тові су­шар­ки ви­со­кої про­дук­тивності; не­ве­ликі мобільні (фер­мерські су­шар­ки), а та­кож мо­дульні — здатні за­до­воль­ня­ти за­пи­ти як фер­мерів (продук­тивність — від 3,5 до 40 т/год за зни­жен­ня во­ло­гості від 25 до 15% із охо­ло­д­жен­ням зер­на і, відповідно, від 4,5 до 66 т/год — за зни­жен­ня во­логості зер­на від 20 до 15%), так і ве­ликих то­ва­ро­ви­роб­ників — за бло­ку­ван­ня двох, трьох і більше мо­дулів за­галь­ною про­дук­тивністю від 10 до 250 т/год. Ве­ли­ким по­пи­том се­ред фер­мерсь­ких гос­по­дарств ко­ри­с­ту­ють­ся пе­ре­сувні су­шар­ки. Роз­г­ля­не­мо лінійку мобільних зер­но­су­ша­рок від різних за­кор­дон­них фірм-ви­роб­ників

 

Fratelli Pedrotti (Італія)

Сушарка FratelliЦя компанія виробляє зерносушарки вже понад 60 років. Їхня про­дукція настільки якісна, що нею ко­ри­с­ту­ють­ся навіть на інших ма­те­ри­ках. Зер­но­сушар­ки цієї фірми мо­жуть пра­цю­ва­ти у різних ши­ро­тах, то­му й на­бу­ли та­кої по­пу­ляр­ності.

Об’єм ка­мер та­ких зер­но­су­ша­рок у мо­делі Junio і Basic ко­ли­вається від 5 до 15 т, а зер­но­су­шар­ки серії XL уміщу­ють по­над 50 т. Такі су­шар­ки в ком­плек­тації ма­ють усе не­обхідне й до­б­ре ви­ко­ну­ють по­вний кла­сич­ний цикл тех­но­логічно­го лан­цю­га на цій стадії ро­бо­ти із зер­ном: за­ван­та­жен­ня, сушіння, охо­ло­д­жен­ня, ви­ван­та­жен­ня. До то­го ж не по­тре­бу­ють до­дат­ко­во­го ус­тат­ку­ван­ня, лег­ко мо­жуть бу­ти вбудо­вані в уже на­явні на си­с­те­ми пе­рероб­ки будь-яко­го зер­на на еле­ва­торі. Відмінно при­датні для сушіння та­ких по­пу­ляр­них нині се­ред фер­мерів культур, як ріпак, со­няш­ник, ку­ку­руд­за.

Дже­ре­лом жив­лен­ня су­шар­ки мо­же бу­ти як еле­к­т­ри­ка, так і привід від ва­ла відбо­ру по­туж­ності трак­то­ра. Паль­ник пра­цює од­на­ко­во ефек­тив­но й на ди­зель­но­му па­ливі, й на газі. Всі мо­делі су­ша­рок Fratellі Pedrottі об­лад­нані конвеєром за­ван­та­жен­ня, ре­цир­ку­ляції й ви­ван­та­жен­ня, а та­кож тер­мо­ста­тич­ними при­ла­да­ми для кон­тро­лю тем­пе­рату­ри сушіння й во­ло­гості зер­на. Це за­без­пе­чує ав­то­ма­тич­не ви­ми­кан­ня паль­ни­ка на­прикінці про­це­су сушіння або ж на ви­па­док пе­регріву.

Всі зер­но­су­шар­ки Fratellі Pedrottі зруч­но й лег­ко при­во­дять­ся в транспорт­не та ро­бо­че по­ло­жен­ня, а під час ус­та­нов­лен­ня навіть найбільших мо­делей не потрібно за­кла­да­ти спеціаль­ний фун­да­мент. Ці аг­ре­га­ти ви­го­тов­лені з якісно­го ме­та­лу, і всі го­ловні кон­струкції (шасі, ра­ма) роз­ра­хо­вані з ура­хуван­ням ве­ли­ко­го за­па­су міцності й зносостійкості.

 

Agrex (Італія)

Сушарка AgrexІталійська компанія Agrex пропонує різноманітні пересувні зерносушарки моделей від PRT 75 до PRT 400, де цифра пов’язана з місткістю бункера для сушіння. Мо­делі PRТ мо­жуть ма­ти об­сяг су­шиль­но­го бун­ке­ра об­ся­гом від 10 до 33 м3, відповідно, здатні за­без­печу­ва­ти різну про­дук­тивність. Пе­ре­ва­ги мо­де­лей су­ша­рок Agrex по­ля­га­ють у швид­ко­му сушінні зер­на за змен­шен­ня ек­сплу­а­таційних ви­т­рат і за дбай­ли­во­го збе­ре­жен­ня ор­га­но­леп­тич­них яко­с­тей зер­на після сушіння. За­га­лом це об­ладнан­ня як­най­кра­ще при­дат­не для фермерсь­ких се­редніх і не­ве­ли­ких аг­ропідприємств.

Мобільна зер­но­су­шар­ка Agrex при­во­ди­ти­ся в дію еле­к­т­ро­дви­гу­ном або ж від ва­лу відбо­ру по­туж­ності трак­то­ра. Во­на не по­тре­бує суттєвих зу­силь на мон­таж і пу­с­ко­на­ла­го­д­жувальні ро­бо­ти. До­б­ре про­ду­мані кон­струкції су­ша­рок Agrex да­ють змо­гу аг­раріям пра­цю­ва­ти за будь-якої по­годи з мак­си­маль­ною про­дук­тивністю, зо­к­ре­ма й на сушінні до­волі во­ло­го­го зер­на. По­вний кон­троль про­це­су сушіння, а та­кож до­б­ре підла­ш­то­вані один до од­но­го па­ра­ме­т­ри вен­ти­ля­тора й теп­ло­ге­не­ра­то­ра да­ють змо­гу до­сяг­ти ви­со­кої про­дук­тив­ності за ду­же низь­ко­го ви­ко­ри­с­тан­ня енергії. Нині мар­ка Agrex ста­ла оз­на­кою ви­сокої якості, надійності й ефек­тив­ності, за­по­ру­кою успіху фер­ме­ра. Ці аг­ре­га­ти до­ве­ли, що во­ни зручні для транс­пор­ту­ван­ня, надійні в ек­сплуа­тації, лег­ко ви­т­ри­му­ють транс­пор­туван­ня з од­но­го по­ля на інше роз­би­ти­ми ук­раїнськи­ми до­ро­га­ми.

 

Mecmar (Італія)

Сушарка MecmarШироку лінійку мобільних агрегатів, що призначені для сушіння зернових культур, має італійська фірма Meсmar із місткістю ка­мер від 10 до 74 м3 (ва­гопідйомністю від 9 до 60 т). Це зна­ний у Європі ви­роб­ник са­ме та­ко­го об­лад­нан­ня. Йо­го про­дукція ха­рак­те­ри­зується надійністю й міцністю кон­ст­рукцій. Су­шар­ки Meсmar при­сто­со­вані до швид­ко­го й зруч­но­го пе­реміщен­ня в місця, де ви­ни­кає дефіцит су­шиль­них по­туж­но­с­тей. Про­дук­тивність цих су­ша­рок ста­но­вить від 87 м3/до­бу для мо­делі STR9/87 і до 397 м3/до­бу для мо­делі S55/387. На­при­клад, се­ред­ньої по­туж­ності мо­дель мобільної зер­но­сушар­ки Mecmar SSI 25/210 має такі ха­рак­те­ри­с­ти­ки: діаметр — 3,15 м, ви­со­та — 4,4 м. Об­сяг за­ван­та­жен­ня — 34 м3/25 т зер­на. Про­дук­тивність (за­леж­но від во­ло­гості та інших па­раметрів зер­на) ста­но­вить від 210 до 290 т/до­бу. Вза­галі-то ви­роб­ни­чу продук­тивність про­це­су сушіння су­шар­ки мож­на ще збільши­ти десь на 30% за умо­ви, що охо­ло­д­жен­ня зер­на у сховищі за­без­пе­чується по­туж­ною вен­тиляцією після ви­ван­та­жен­ня зер­на із су­шар­ки.

Об­лад­нан­ня Meсmar мо­же ма­ти пра­вобічне або верхнє ви­ван­та­жен­ня, ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для сушіння різне па­ли­во, а та­кож при­во­ди­ти­ся в дію елек­т­рич­ним жив­лен­ням або ж за до­по­могою ВВП трак­то­ра. Для за­ван­та­жен­ня аг­ре­га­ту зер­ном за­сто­со­ву­ють про­сту або роз­ши­ре­ну лійку. Ви­ван­та­жен­ня ж про­во­дять за до­по­мо­гою шарнірно­го шне­ка. Термін ек­сплу­а­тації цих зер­но­су­шарок без заміни ос­нов­них вузлів і аг­регатів до­волі знач­ний — 15 років. Про­тягом та­ко­го три­ва­ло­го ча­су во­ни по­требу­ють ли­ше мінімаль­но­го об­слу­го­вуван­ня: заміни ре­менів, підшип­ників то­що.

 

Stela (Німеччина)

MUF компанії Stela (Німеччина) є порційною сушаркою, що обладнана газовими чи дизельними пальникамиЗерносушарки компанії Stela доступні українському користувачеві в двох виконаннях: MUF (порційна су­шар­ка) та Universal (шах­тна). Обид­ва ти­пи — універ­сальні та при­датні для сушіння всіх видів куль­тур, зо­к­ре­ма олійних.

MUF є порційною су­шар­кою, що об­лад­на­на га­зо­ви­ми чи ди­зель­ни­ми паль­ни­ка­ми. Прин­цип ро­бо­ти аг­ре­га­ту та­кий: до се­ре­ди­ни цир­ку­ляційної су­шар­ки про­дукт за­ван­та­жу­ють за до­по­мо­гою за­ван­та­жу­валь­ної лійки та кільце­во­го транс­пор­те­ра (ру­хається ко­лом). Вод­но­час ка­ло­ри­фер нагріває повітря, яке відцен­т­ро­вим вен­ти­ля­тором по­дається до се­ре­ди­ни шах­ти. Там, за­би­ра­ю­чи во­ло­гу із зер­на, во­но про­ходить че­рез за­пов­нені про­дук­том стінки. За­ван­та­жен­ня про­дук­ту відбу­вається інтер­ва­ла­ми, за до­по­мо­гою за­ван­та­жуваль­но-роз­ван­та­жу­валь­но­го ме­ханізму, далі зер­но пе­реміщається транс­пор­тером у верх­ню ча­с­ти­ну су­шиль­но­го контей­не­ра.

Цей верхній, без­вен­ти­ляційний, відсік ви­ко­нує функцію тем­пе­ра­тур­ної зо­ни спо­кою, у якій уся внутрішня во­логість зер­на пе­ре­дається на йо­го по­верх­ню. Для більших су­ша­рок компанії, по­чи­на­ю­чи зі 110-ї мо­делі, пе­редба­че­на до­дат­ко­ва не­провітрю­ва­на зо­на спо­кою. За­вдя­ки їй відбу­вається по­даль­ша рівномірна відда­ча во­ло­ги зер­ном.

За­вдя­ки си­с­темі ав­то­ма­тич­но­го уп­равління зер­но­су­шар­кою, ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра на пер­ших ета­пах про­це­су сушіння по­сту­по­во зни­жується в ав­тома­тич­но­му ре­жимі. Цей про­цес не тільки сприяє ефек­тив­но­му ви­ко­ри­с­тан­ню енергії, а й од­но­час­но бе­реж­но діє на про­дукт. За до­сяг­нен­ня ба­жа­ної кінцевої во­ло­гості (пе­ревіря­ють про­стим знят­тям про­би і кон­тро­лем тем­пе­ра­тури зер­на) пристрій ав­то­ма­тич­но пе­рехо­дить у стан охо­ло­д­жен­ня. Про­дукт ос­ти­гає до тем­пе­ра­ту­ри зберіган­ня на складі та ви­ван­та­жується кільце­вим транс­пор­те­ром. До­дат­ко­во су­шар­ки цьо­го ти­пу мож­на об­лад­на­ти пи­ло­вим цик­ло­ном, роз­ван­та­жу­валь­ним шне­ком та паль­ником на два ви­ди па­ли­ва, на­при­клад для ро­бо­ти на зрідже­но­му газі та диз­па­ливі.

Universal — це шахт­на су­шар­ка, яка пра­цює за прин­ци­пом ус­мок­ту­ван­ня, при­чо­му — як у порційно­му ре­жимі, так і в по­то­ко­во­му. Прин­цип ро­бо­ти та­кий: че­рез за­ван­та­жу­валь­ну лійку про­дукт по­дається до по­туж­ної норії. Під дією си­ли тяжіння він над­хо­дить із на­ко­пи­чу­ва­ча до еле­ментів сушіння. В цій зоні теп­ле повітря, що над­хо­дить че­рез ка­на­ли з ка­ло­ри­фе­ра, про­хо­дить че­рез про­дукт. У про­цесі сушіння продук­то­ва во­логість пе­ре­хо­дить у повітря. Во­ло­ге повітря ви­хо­дить на­зовні че­рез вен­ти­ляційні ка­на­ли. Для ре­купе­рації теп­ла нагріте повітря із зо­ни охо­ло­д­жен­ня змішується з теп­лим повітря­ним по­то­ком. Далі про­дукт по­трап­ляє до еле­ментів охо­ло­д­жен­ня, які пе­ре­ти­на­ють вен­ти­ляційні да­хоподібні ка­на­ли. До­дат­ко­во су­шар­ки цьо­го ти­пу мо­жуть об­лад­ну­ва­ти відцен­т­ро­ви­ми се­па­ра­то­ра­ми очи­щен­ня відпраць­о­вано­го повітря, зовнішніми дра­би­на­ми, шасі, яке мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для кількох су­ша­рок.

 

Riela (Німеччина)

Прямоточна сушарка GDT, завдяки можливості її швидкого переведення із транспортного положення в робоче (а також навпаки), вирізняється винятковою мобільністюКомпанія Riela («Ріля Україна») теж має у своїй лінійці пересувні мобільні зерносушарки. При­чо­му як пря­мо­точні мо­делі без­пе­рерв­ної дії, так і ре­цир­ку­ляційні періодич­ної дії. Во­ни є зруч­ною заміною стаціонар­ним зер­но­су­шиль­ним ком­плек­сам і при­зна­чені для сушіння ку­ку­руд­зи, ріпа­ку, зер­но­вих, бо­бо­вих і олійних куль­тур.

Пря­мо­точ­на су­шар­ка GDT, за­вдя­ки мож­ли­вості її швид­ко­го пе­ре­ве­ден­ня із транс­порт­но­го по­ло­жен­ня в ро­бо­че (а та­кож на­впа­ки), вирізняється ви­нят­ко­вою мобільністю. При­чо­му для пе­ре­ве­зен­ня не­має по­тре­би в спеціаль­но­му її де­мон­тажі. Будь-яку зер­но­су­шар­ку мар­ки Riela в транспорт­но­му стані мож­на швид­ко пе­ремісти­ти до місця сушіння й лег­ко при­ве­с­ти аг­ре­гат у ро­бо­че по­ло­жен­ня. Для за­без­пе­чен­ня еле­к­т­ро­е­нергією потрібна стан­дарт­на ме­ре­жа з на­пругою 220/380V. Су­шар­ка ти­пу GDT су­шить будь-який ма­теріал ду­же дбайли­во, ха­рак­те­ри­зується ви­со­ким ко­ефіцієнтом ко­рис­ної дії. Теп­ло­ге­нера­тор її мо­же пра­цю­ва­ти на газі (також і на скрап­ле­но­му) або на ди­зельно­му па­ливі. Мо­же бу­ти укомп­лек­това­на однією або дво­ма норіями. Здатна пра­цю­ва­ти в пря­мо­точ­но­му та ре­цир­ку­ляційно­му ре­жи­мах. Розміщена на оцин­ко­ваній транс­портній рамі з гідравлічною си­с­те­мою для підйо­му су­шар­ки з транс­порт­но­го по­ло­жен­ня.

У порційній рециркуляційній сушарці типу GTR (1500, 2500) від тієї са­мої ком­панії Rіela відбу­вається без­пе­рерв­ний рух зер­на в ко­лоні (йо­го цир­ку­ляція) аж до мо­мен­ту от­ри­ман­ня потрібної во­ло­гості. Ро­бо­чий про­цес відбу­вається по­етап­но: порція во­ло­гого зер­на за­ван­та­жується, су­шить­ся, охо­ло­д­жується й ви­ван­та­жується. За­вдя­ки ви­ко­ри­с­тан­ню чут­ли­вих термо­статів, ав­то­ма­тич­не ре­гу­лю­ван­ня за­без­пе­чує аб­со­лют­ний кон­троль темпе­ра­ту­ри впро­довж про­це­су сушіння та за­побігає пе­регріван­ню будь-яко­го зер­на. Ко­ло­на су­шар­ки зроб­ле­на зі спеціаль­но­го тер­мостійко­го спла­ву, еле­мен­ти не­су­чої кон­ст­рукції аг­ре­га­ту — оцин­ко­вані.

Вен­ти­ля­тор, що по­дає га­ря­че повітря, та­кож до­по­ма­гає ви­да­ля­ти дрібні по­ро­шин­ки че­рез пер­фо­ро­вані от­во­ри. Ви­ван­та­жен­ня зер­на відбу­вається зго­ри че­рез роз­ван­та­жу­валь­ний жо­лоб, який мож­на по­вер­ну­ти вліво або впра­во. Су­шар­ка повністю ав­то­ма­ти­зо­ва­на, по­же­жо­за­хи­ще­на й відповідає всім ви­мо­гам техніки без­пе­ки.

Аналізуючи переваги тих або інших моделей сушарок за різними показниками із урахуванням прогнозу обсягів зернових мас, що підля­га­ють сушінню як у період підготу­ван­ня й за­кла­ден­ня на зберіган­ня, так і під час зберіган­ня, мож­на ви­бра­ти оп­ти­маль­ну су­шиль­ну ус­та­нов­ку для сво­го зер­но­пе­ре­роб­но­го підприємства. Під час ви­бо­ру су­шар­ки для кон­крет­ного гос­по­дар­ст­ва тре­ба до­клад­но роз­г­ляну­ти та оціни­ти її технічні ха­рак­те­ри­сти­ки: мож­ли­вості за­без­пе­чен­ня по­треб гос­по­дар­ст­ва що­до про­дук­тив­ності, якості сушіння, енер­го­ви­т­рат і ти­пу па­ли­ва. А ви­бра­ти, як вид­но з по­да­но­го ог­ля­ду про­по­зицій, є з чо­го.

 

М. Федотова, канд. техн. наук, асистент кафедри «Автоматизація виробничих процесів», Центрально-український національний технічний університет

Журнал «Пропозиція», №11, 2019 р.

Ключові слова: зерносушилки

Інтерв'ю
Раїса Вожегова, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор Інституту зрошуваного землеробства
Інститут зрошуваного землеробства НААН України посів 1-е місце серед експортерів наукоємної продукції та отримав Міжнародний сертифікат «Експортер року». Його керівника - доктора сільськогосподарських
голова Української асоціації молодих фермерів Дмитро Мічурін
З розвитком агросектору України підвищуються і вимоги до фахівців аграрної галузі. Навчальні програми профільних вузів все ще часто не відповідають ні вимогам агрокомпаній, ні швидкості розвитку сучасних технологій в АПК. Тому все більший... Подробнее

1
0