Спецможливості
Агрохімія

Позакореневе живлення злакових фосфорними добривами з фосфітами в початкові фази розвитку

05.09.2017
7095
Позакореневе живлення злакових фосфорними добривами з фосфітами в початкові фази розвитку фото, ілюстрація

Важ­ли­ви­ми фак­то­ра­ми підви­щен­ня май­бут­нь­о­го вро­жаю є роз­ви­не­на ко­ре­не­ва си­с­те­ма та ви­со­кий ко­ефіцієнт ку­щен­ня ози­мих зла­ко­вих куль­тур в осінній період. По­туж­на ко­ре­не­ва си­с­те­ма сприяє кра­що­му по­гли­нан­ню на­яв­них по­жив­них еле­ментів із грун­ту, на­ко­пи­чен­ню цукрів, ас­корбіно­вої кис­ло­ти та за­га­лом кращій пе­ре­зимівлі і як наслідок — от­ри­ман­ню більшо­го та якіснішо­го вро­жаю.

 

 

Умови для проведення дослідження щодо впливу позакореневого підживлення фосфорними добривами з фосфітами

Ми про­во­ди­ли досліджен­ня що­до впли­ву по­за­ко­ре­не­во­го вне­сен­ня до­б­рив із вмістом спо­лук фо­с­фо­ру у ви­гляді фосфітів на зро­с­тан­ня і роз­ви­ток зла­ко­вих куль­тур за­леж­но від фа­зи вне­сен­ня. Дос­ліджен­ня про­во­ди­ли у ве­ге­таційних по­су­ди­нах із піском у при­род­них по­год­них умо­вах. Грун­то­ве жив­лен­ня на всіх варіан­тах дослідів бу­ло од­на­ко­вим — по­живні ре­чо­ви­ни вно­си­ли ра­зом із по­лив­ною во­дою. 

Висів про­во­ди­ли у три різні стро­ки з інтер­ва­лом 10 днів. Об­роб­ку фос­фіт­умісним до­б­ри­вом про­во­ди­ли на всіх варіан­тах досліду че­рез 10 днів після сходів ос­тан­нь­о­го посіву, а от­же, для кож­но­го висівно­го стро­ку ця об­роб­ка при­па­ла на різну фа­зу ве­ге­тації: труб­ку­ван­ня, ку­щен­ня та два-три ли­ст­ки відповідно. Кон­троль ре­зуль­татів дослідів про­ве­де­но че­рез 10 днів після об­роб­ки.  Ре­зуль­та­ти дослідів на­оч­но вид­но з ілю­с­т­рацій та таб­лиць. Варіан­ти «а» усіх посівів є не­об­роб­ле­ни­ми (кон­троль).

Результати дослідження впливу фосфорних позакореневих підживлень з фосфітами

Про­ве­дені досліджен­ня по­ка­за­ли, що по­за­ко­ре­не­ве за­сто­су­ван­ня до­б­рив, що містять спо­лу­ки фо­с­фо­ру у ви­гляді фосфітів, на по­чат­ко­вих ета­пах он­то­ге­не­зу рос­лин є по­туж­ним сти­му­ля­то­ром роз­вит­ку ко­ре­не­вої си­с­те­ми, що сприяє збільшен­ню ко­ефіцієнта ку­щен­ня зла­ко­вих куль­тур та їхньо­му за­хи­с­ту від низ­ки гриб­них хво­роб.  Прибавка ве­ге­та­тив­ної ма­си (за су­хою ре­чо­ви­ною) у разі об­при­с­ку­ван­ня ве­ге­ту­ю­чих рос­лин за­леж­но від фа­зи їхнього роз­вит­ку у мо­мент об­при­с­ку­ван­ня ста­но­вив від 5 до 146% для ли­с­то­с­теб­ло­вої  ма­си та від 18 до 266% ма­си — для ко­ре­не­вої си­с­те­ми. Співвідно­шен­ня ма­си ко­ре­не­вої си­с­те­ми до ли­с­то­с­теб­ло­вої ма­си для об­роб­ле­них рос­лин  та­кож підви­щу­ва­лось. За всіма варіан­та­ми дослідів та­кож спо­с­теріга­ли підви­щен­ня ко­ефіцієнта ку­щен­ня рос­лин (таблиця).

Насіння рос­лин пе­ред висіван­ням на­вмис­но не бу­ло об­роб­ле­не про­труй­ни­ка­ми. Як вид­но із пред­став­ле­них фо­то, ура­женість об­роб­ле­них рос­лин бу­ла знач­но ниж­чою порівня­но із кон­т­ро­лем. За вне­сен­ня до­б­ри­ва у фазі двох-трьох листків ура­жен­ня на об­роб­ле­них варіан­тах вза­галі не спо­с­теріга­ли (на кон­тролі — 15–20%), за вне­сен­ня у фазі ку­щен­ня  во­но бу­ло на рівні  5% (на кон­тролі — 30–40%), за удо­б­рен­ня у фазі труб­ку­ван­ня — близь­ко 10% (на кон­т­ролі — 65–70%). Зауважимо, що у по­чат­кові фа­зи роз­вит­ку рос­ли­ни ма­ють особ­ли­ву чут­ливість до не­стачі фо­с­фо­ру, калію та мікро­е­ле­ментів. Ком­пен­су­ва­ти цю не­ста­чу до­дат­ко­вим вне­сен­ням у на­ступні фа­зи ве­ге­тації рос­лин не­мож­ли­во, але за своєчас­но­го про­ве­ден­ня ком­плек­су за­ходів (об­роб­ка насіння, ли­ст­ко­ве піджив­лен­ня) мож­на за­побігти ри­зи­ку втрат, збе­рег­ти і підви­щи­ти по­тенціал уро­жай­ності посівів ози­мих куль­тур. 

О. Ко­ва­лен­ко, канд. с.-г. на­ук,

Ми­ко­лаївський НАУ,

С. По­лян­чи­ков, НВК «Ква­д­рат»,

А. Ков­бель, го­ло­ва ФГ «Де­ме­т­ра +»

Ключові слова: Зернові колосові

Інтерв'ю
vitaliy skotsyk
20 вересня заплановано розпочати всеукраїнський страйк аграріїв. Про його причини та вимоги аграріїв  розповів один з ініціаторів, голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.  
Директор Сквирської сільськогосподарської дослідної станції Юрій Терновий
15 червня на Сквирській сільськогосподарській дослідній станції проводився щорічний День поля. Він був присвячений органічному землеробству, адже це єдина в Україні дослідна станція, спеціалізацією якої є органічне землеробство. Сайт «... Подробнее

1
0