Спецможливості
Технології

Технологія вирощування ріпаку за системою Clearfield®

06.09.2017
4648
Технологія вирощування ріпаку за системою Clearfield® фото, ілюстрація

Вибір гербіцидів для кон­тро­лю се­ге­таль­ної рос­лин­ності у посівах ріпа­ку ози­мо­го віднос­но об­ме­же­ний у порівнянні з та­ки­ми куль­ту­ра­ми, як пше­ни­ця або ку­ку­руд­за. До то­го ж гербіци­ди, які за­сто­со­ву­ють для кон­тро­лю ши­ро­ко­ли­с­тя­них бур’янів, мо­жуть ма­ти не­га­тив­ний вплив на куль­ту­ру.

Крім то­го пре­па­ра­ти ґрун­то­вої дії кон­тро­лю­ють вузь­кий спектр бур’янів, а пре­па­ра­ти, які за­сто­со­ву­ють­ся після по­яви сходів бур’янів, хо­ча й ефек­тивніші, про­те не за­без­пе­чу­ють мак­си­маль­но­го кон­тро­лю бур’янів із ро­ди­ни ка­пу­с­то­вих (хре­с­тоцвіті), насіння яких, змішу­ю­чись з насінням ріпа­ку, зни­жує якість йо­го вро­жаю. Та­кож для от­ри­ман­ня мак­си­маль­но­го об­ме­жен­ня шкідли­вості бур’янів уп­ро­довж ве­ге­тації не­обхідно здійсню­ва­ти два, а іноді й три об­при­с­ку­ван­ня посівів. Всі ці фак­то­ри спо­ну­ка­ли до ство­рен­ня інно­ваційно­го про­дук­ту — гербіци­ду Но­па­са­ран®, який є се­лек­тив­ним по відно­шен­ню до ріпа­ку.

За до­по­мо­гою гербіци­ду здійсню­ють кон­троль як зла­ко­вих, так і ши­ро­ко­ли­с­тя­них бур’янів, після по­яви сходів із кратністю один раз, що за­без­пе­чує ви­со­ку вро­жайність, а та­кож по­кра­щен­ня якості насіння. За­вдя­ки поєднан­ню у фор­му­ляції двох діючих ре­чо­вин, які впли­ва­ють на шкідли­вий об’єкт як че­рез ґрунт, так і че­рез ли­ст­ко­ву по­верх­ню, Но­па­са­ран®, порівня­но з тра­диційни­ми се­лек­тив­ни­ми пре­па­ра­та­ми, ефек­тивніше кон­тро­лює бур’яни, зо­к­ре­ма має ви­со­ку технічну ефек­тивність що­до кон­тро­лю од­норічних дво­доль­них і зла­ко­вих бур’янів, у то­му числі ка­пу­с­то­вих (хре­с­тоцвітих) (за­вдя­ки змен­шен­ню кількості глю­ко­зи­но­латів), а та­кож па­да­лиці зер­но­вих куль­тур.

Гербіцид Но­па­са­ран® за­сто­со­ву­ють для кон­тро­лю бур’янів у посівах ріпа­ку у ви­роб­ничій си­с­темі Clearfield®. Clearfield® ріпа­ку ози­мо­го — це ви­роб­ни­ча си­с­те­ма, під час якої для посіву ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся ви­со­ко­в­ро­жайні гібри­ди куль­ту­ри, стійкі до гербіци­ду. Ви­роб­ни­ча си­с­те­ма Clearfield® має ряд пе­ре­ваг порівня­но з тра­диційною тех­но­логією за­вдя­ки удо­с­ко­на­ле­но­му но­во­му рівню кон­тро­лю бур’янів у посівах куль­ту­ри, який по­кра­щує тех­но­логію ви­ро­щу­ван­ня та за­без­пе­чує її еко­номічність.

Падалиця зернових у посівах ріпаку

У си­с­темі Clearfield® висіва­ють ок­ремі спеціальні гібри­ди, які у про­цесі му­таційної се­лекції на­бу­ва­ють стійкості до гербіцидів гру­пи іміда­золінонів. За­вдя­ки цьо­му по­ля, засіяні гібри­да­ми Clearfield®, мож­на об­роб­ля­ти гербіци­да­ми, які по­шко­д­жу­ють зви­чайні куль­ту­ри цьо­го ви­ду. Вод­но­час гібри­ди Clearfield® не вва­жа­ють ген­ною мо­дифікацією куль­тур­них рос­лин.

Під час тра­диційної тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри си­с­те­ма кон­тро­лю бур’янів у посівах спря­мо­ва­на на мак­си­маль­не об­ме­жен­ня шкідли­вості бур’янів. До­сяг­нен­ня цієї ме­ти за­ле­жить від по­тре­би за­сто­су­ван­ня різних гербіцидів у певні стро­ки в за­леж­ності від фіто­санітар­но­го ста­ну посівів. Ча­с­то ре­зуль­та­тивність за­ходів кон­тро­лю се­ге­таль­ної рос­лин­ності за­ле­жить від по­год­них умов та технічних мож­ли­во­с­тей гос­по­дарств. 

Переваги технології

Ви­роб­ни­ча си­с­те­ма Clearfield® універ­саль­на та мо­же бу­ти впро­ва­д­же­на як під час тра­диційної тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня ріпа­ку ози­мо­го, так і під час тех­но­логії з мінімаль­ним або ну­ль­о­вим об­робітком ґрун­ту.

До пе­ре­ваг цієї тех­но­логії слід відне­с­ти те, що ви­со­ка технічна ефек­тивність гербіци­ду зберігається на ґрун­тах із ви­со­ким вмістом ор­ганічних ре­чо­вин та кам’яни­с­тих грун­тах, а та­кож за умов на­яв­ності мінімаль­ної кількості во­ло­ги й інших склад­них умов. Важ­ли­вою пе­ре­ва­гою си­с­те­ми Clearfield® є те, що знач­но змен­шується кількість об­при­с­ку­вань гербіци­да­ми, а це, відповідно, є еко­номічно вигідним.

Пре­па­рат Но­па­са­ран® не ви­баг­ли­вий до вмісту во­ло­ги у ґрунті, що є знач­ною пе­ре­ва­гою ви­роб­ни­чої си­с­те­ми Clearfield® і без­по­се­ред­ньо гербіци­ду. Од­но­крат­не вне­сен­ня гербіци­ду Но­па­са­ран® із до­да­ван­ням при­ли­па­ча Ме­то­лат доз­во­ля­ло не ли­ше мак­си­маль­но зни­щу­ва­ти про­рослі бур’яни, а й у ре­зуль­таті об­при­с­ку­ван­ня ство­рю­вав­ся ґрун­то­вий за­хис­ний гербіцид­ний ек­ран, який стри­му­вав нові хвилі про­ро­с­тан­ня бур’янів. У той же час, як за­зна­ча­ло­ся ви­ще, ви­со­ка технічна ефек­тивність гербіцидів грун­то­вої дії за­ле­жить від не­ухиль­но­го до­три­ман­ня ря­ду відповідних ви­мог, однією з яких є на­явність до­стат­ньої кількості во­ло­ги.

Із ура­ху­ван­ням то­го, що технічна ефек­тивність гербіци­ду Но­па­са­ран® мен­шою мірою за­ле­жить від не­спри­ят­ли­вих по­год­них умов, це доз­во­ляє ефек­тивніше ор­ганізу­ва­ти та оп­тимізу­ва­ти по­льові ро­бо­ти з от­ри­ман­ням кра­щих ре­зуль­татів. Сівба ріпа­ку ози­мо­го співпа­дає з на­пру­же­ним періодом у гос­по­дар­ст­вах, а за­вдя­ки гнуч­кості що­до строків за­сто­су­ван­ня гербіци­ду Но­па­са­ран® стає мож­ли­вим до­три­му­ва­тись усіх тех­но­логічних ви­мог під час ви­ро­щу­ван­ня не тільки ріпа­ку ози­мо­го, а й інших сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур.

Ефек­тивність ви­роб­ни­чої си­с­те­ми Clearfield® підви­щу­ва­ти­меть­ся за умов до­три­ман­ня сівозміни та ро­тації гербіцидів під час ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри. Для уник­нен­ня або сповільнен­ня роз­вит­ку у бур’янів стійкості до гербіцидів,  слід чер­гу­ва­ти за­сто­су­ван­ня пре­па­ратів з різних хімічних груп.

У разі впро­ва­д­жен­ня ви­роб­ни­чої си­с­те­ми Clearfield® є певні ви­мо­ги, яких потрібно до­три­му­ва­ти­ся:

— ріпак Clearfield® у сівозміні вар­то по­вер­та­ти на по­пе­реднє місце не раніше ніж че­рез три (кра­ще — чо­ти­ри) ро­ки без висіван­ня проміжних хре­с­тоцвітих куль­тур. Та­кож пре­па­ра­ти Пуль­сар® 40, Євро-Лайтнінг® та інші пре­па­ра­ти гру­пи іміда­золінонів не доцільно за­сто­со­ву­ва­ти на од­но­му полі частіше од­но­го ра­зу на три ро­ки;

— не ре­ко­мен­до­ва­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ли­ше ALS-інгібіто­ри для кон­тро­лю бур’янів у сівозміні;

— кон­троль па­да­лиці ріпа­ку Clearfield® за до­по­мо­гою ALS-інгібіторів з гру­пи суль­фонілсе­чо­вин мо­же ви­я­ви­ти­ся не­до­стат­ньо ефек­тив­ним. 

У ре­зуль­таті впро­ва­д­жен­ня ви­роб­ни­чої си­с­те­ми Clearfield® змен­шується засміченість уро­жаю домішка­ми від насіння бур’янів і змен­шується вплив бур’янів на рівномірність дозріван­ня куль­ту­ри. Ви­роб­ни­ча си­с­те­ма Clearfield® за­до­воль­няє су­часні по­тре­би суспільства, на­при­клад, за­сто­со­ву­ва­ти еко­логічні тех­но­логії з мінімаль­ним об­робітком ґрун­ту або навіть без ньо­го, що мо­же підви­щи­ти вміст ор­ганічних ре­чо­вин у ґрунті та змен­ши­ти ерозію. За до­по­мо­гою гербіци­ду для ріпа­ку Clearfield® мож­на ефек­тив­но кон­тро­лю­ва­ти більшу кількість бур’янів за ниж­чих норм ви­ко­ри­с­тан­ня пре­па­ра­ту, змен­шу­ю­чи пе­с­ти­цид­ний вплив на на­вко­лишнє се­ре­до­ви­ще.

Об­роб­ку пре­па­ра­том здійсню­ють у за­леж­ності від фа­зи роз­вит­ку бур’янів, а не ріпа­ку, ефек­тив­ним бу­де за­сто­су­ван­ня гербіци­ду на по­чат­ку періоду ак­тив­но­го рос­ту бур’янів. Бур’яни не ма­ють пе­ре­ро­ста­ти фа­зу од­но­го-чо­ти­рь­ох справжніх листків. До то­го ж фа­за роз­вит­ку ріпа­ку має відповіда­ти фазі від двох до ше­с­ти справжніх листків. Ре­ко­мен­до­ва­на нор­ма ви­т­ра­ти Но­па­са­ран® для ріпа­ку ози­мо­го 1,2–1,5 л/га у поєднанні з ПАР Ме­то­лат 1,2–1,5 л/га. Стійкий до зми­ван­ня че­рез 1 год після об­при­с­ку­ван­ня.

Діючі ре­чо­ви­ни гербіци­ду, ме­та­зах­лор (375 г/л) + іма­за­мокс (25 г/л), про­ни­ка­ють у бур’яни як че­рез па­го­ни і ли­с­тя, так і че­рез ко­ре­не­ву си­с­те­му з ґрун­ту. Потім транс­пор­ту­ють­ся по фло­емі та кси­лемі до то­чок рос­ту (си­с­тем­но), де по­ру­шу­ють про­цес син­те­зу аміно­кис­лот, вик­ли­ка­ючи за­ги­бель бур’янів. Ефек­тивність, тривалість і спектр дії гербіци­ду Но­па­саран®, за­вдя­ки на­яв­ності двох діючих речо­вин різних хімічних класів, за­без­пе­чує надійний за­хист посівів ріпа­ку від шкідливості бур’янів уп­ро­довж всьо­го ве­гетаційно­го періоду.

Пе­ре­ва­га­ми пре­па­ра­ту є за­без­пе­чен­ня підви­щен­ня вро­жай­ності за­вдя­ки ви­соко­му рівню ефек­тив­ності кон­тро­лю всіх од­норічних бур’янів, по­кра­щен­ня якості насіння ріпа­ку (кон­троль бур’янів, які впли­ва­ють на вміст глю­ко­зи­но­латів та домішок), зручність і про­сто­та за­сто­су­ван­ня (од­на об­роб­ка після сходів, гнучкість у стро­ках вне­сен­ня, не по­тре­бує за­гор­тан­ня у грунт).

Кон­троль па­да­лиці ріпа­ку ви­ро­ще­но­го за тех­но­логією Clearfield®

Стійку до іміда­золінонів па­да­ли­цю не вдається зни­щи­ти за до­по­мо­гою тих пре­па­ратів, що є ефек­тив­ни­ми для кон­тро­лю са­мосійно­го ріпа­ку зви­чай­них сортів і гібридів.

Для ефек­тив­но­го кон­тро­лю па­да­лиці CL-ріпа­ку посіви пше­ниці ози­мої ре­ко­мен­ду­ють об­при­с­ку­ва­ти во­се­ни ба­ко­вою сумішшю гербіцидів Гроділ® Максі 0,1 л/га і Зен­кор® Ліквід 0,3 л/га. Най­кра­щою бу­ла технічна ефек­тивність гербіцидів за об­при­с­ку­ван­ня рос­лин ріпа­ку у фазі два-чо­ти­ри ли­ст­ки (ВВСН 12–14). У разі надмірної кількості па­да­лиці ріпа­ку і відсут­ності до­стат­ньої кількості опадів, об­роб­ку посівів не­обхідно здійсни­ти не пізніше фа­зи трьох справжніх листків у па­да­лиці ріпа­ку.

Поради із впровадження технології Clearfield®

  1. Більшість сіль­го­с­пкуль­тур, у т.ч. зви­чайні сор­ти і гібри­ди ріпа­ку, ви­со­ко­чут­ливі до дії гербіци­ду Но­па­са­ран®. Вне­сен­ня пре­па­ра­ту на посівах цих куль­тур мо­же вик­ли­ка­ти їхнє знач­не пригнічен­ня або цілко­ви­ту за­ги­бель.

  2. Щоб уник­ну­ти по­шко­д­жен­ня на­ступ­них куль­тур, після об­роб­ки не­обхідно ре­тель­но про­ми­ти бак і всі вуз­ли для очи­щен­ня об­при­с­ку­ва­ча від за­лишків гербіци­ду.

  3. За­сто­со­ву­ва­ти ли­ше з при­ли­па­чем Ме­то­лат (по­ста­чається в ком­плекті).

І. Сторчоус, канд.  с.-г. наук

 

Інформація для цитування
Тех­но­логія ви­ро­щу­ван­ня ріпа­ку за си­с­те­мою Clearfield®/ І. Сторчоус// Спецвипуск журналу Пропозиція "Озимий ріпак: ефективні рішення для гарантованої рентабельності" / — 2017. — С. 32-34

Інтерв'ю
Максим Мартинюк  Держгеокадастр
За посадою Максимові Мартинюку належить опікуватися усіма землями держави. Тому перше запитання до голови Держгеокадастру цілком зрозуміле...  
Заріпов Андрій
Несприятливі погодні умови часто спричинюють втрату частини врожаю.  Але аграрії можуть зберегти фінансову стабільність  за допомогою агрострахування. 

1
0