Спецможливості
Технології

Технологія вирощування ріпаку за системою Clearfield®

06.09.2017
9893
Технологія вирощування ріпаку за системою Clearfield® фото, ілюстрація

Вибір гербіцидів для кон­тро­лю се­ге­таль­ної рос­лин­ності у посівах ріпа­ку ози­мо­го віднос­но об­ме­же­ний у порівнянні з та­ки­ми куль­ту­ра­ми, як пше­ни­ця або ку­ку­руд­за. До то­го ж гербіци­ди, які за­сто­со­ву­ють для кон­тро­лю ши­ро­ко­ли­с­тя­них бур’янів, мо­жуть ма­ти не­га­тив­ний вплив на куль­ту­ру.

Крім то­го пре­па­ра­ти ґрун­то­вої дії кон­тро­лю­ють вузь­кий спектр бур’янів, а пре­па­ра­ти, які за­сто­со­ву­ють­ся після по­яви сходів бур’янів, хо­ча й ефек­тивніші, про­те не за­без­пе­чу­ють мак­си­маль­но­го кон­тро­лю бур’янів із ро­ди­ни ка­пу­с­то­вих (хре­с­тоцвіті), насіння яких, змішу­ю­чись з насінням ріпа­ку, зни­жує якість йо­го вро­жаю. Та­кож для от­ри­ман­ня мак­си­маль­но­го об­ме­жен­ня шкідли­вості бур’янів уп­ро­довж ве­ге­тації не­обхідно здійсню­ва­ти два, а іноді й три об­при­с­ку­ван­ня посівів. Всі ці фак­то­ри спо­ну­ка­ли до ство­рен­ня інно­ваційно­го про­дук­ту — гербіци­ду Но­па­са­ран®, який є се­лек­тив­ним по відно­шен­ню до ріпа­ку.

За до­по­мо­гою гербіци­ду здійсню­ють кон­троль як зла­ко­вих, так і ши­ро­ко­ли­с­тя­них бур’янів, після по­яви сходів із кратністю один раз, що за­без­пе­чує ви­со­ку вро­жайність, а та­кож по­кра­щен­ня якості насіння. За­вдя­ки поєднан­ню у фор­му­ляції двох діючих ре­чо­вин, які впли­ва­ють на шкідли­вий об’єкт як че­рез ґрунт, так і че­рез ли­ст­ко­ву по­верх­ню, Но­па­са­ран®, порівня­но з тра­диційни­ми се­лек­тив­ни­ми пре­па­ра­та­ми, ефек­тивніше кон­тро­лює бур’яни, зо­к­ре­ма має ви­со­ку технічну ефек­тивність що­до кон­тро­лю од­норічних дво­доль­них і зла­ко­вих бур’янів, у то­му числі ка­пу­с­то­вих (хре­с­тоцвітих) (за­вдя­ки змен­шен­ню кількості глю­ко­зи­но­латів), а та­кож па­да­лиці зер­но­вих куль­тур.

Гербіцид Но­па­са­ран® за­сто­со­ву­ють для кон­тро­лю бур’янів у посівах ріпа­ку у ви­роб­ничій си­с­темі Clearfield®. Clearfield® ріпа­ку ози­мо­го — це ви­роб­ни­ча си­с­те­ма, під час якої для посіву ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся ви­со­ко­в­ро­жайні гібри­ди куль­ту­ри, стійкі до гербіци­ду. Ви­роб­ни­ча си­с­те­ма Clearfield® має ряд пе­ре­ваг порівня­но з тра­диційною тех­но­логією за­вдя­ки удо­с­ко­на­ле­но­му но­во­му рівню кон­тро­лю бур’янів у посівах куль­ту­ри, який по­кра­щує тех­но­логію ви­ро­щу­ван­ня та за­без­пе­чує її еко­номічність.

Падалиця зернових у посівах ріпаку

У си­с­темі Clearfield® висіва­ють ок­ремі спеціальні гібри­ди, які у про­цесі му­таційної се­лекції на­бу­ва­ють стійкості до гербіцидів гру­пи іміда­золінонів. За­вдя­ки цьо­му по­ля, засіяні гібри­да­ми Clearfield®, мож­на об­роб­ля­ти гербіци­да­ми, які по­шко­д­жу­ють зви­чайні куль­ту­ри цьо­го ви­ду. Вод­но­час гібри­ди Clearfield® не вва­жа­ють ген­ною мо­дифікацією куль­тур­них рос­лин.

Під час тра­диційної тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри си­с­те­ма кон­тро­лю бур’янів у посівах спря­мо­ва­на на мак­си­маль­не об­ме­жен­ня шкідли­вості бур’янів. До­сяг­нен­ня цієї ме­ти за­ле­жить від по­тре­би за­сто­су­ван­ня різних гербіцидів у певні стро­ки в за­леж­ності від фіто­санітар­но­го ста­ну посівів. Ча­с­то ре­зуль­та­тивність за­ходів кон­тро­лю се­ге­таль­ної рос­лин­ності за­ле­жить від по­год­них умов та технічних мож­ли­во­с­тей гос­по­дарств. 

Переваги технології

Ви­роб­ни­ча си­с­те­ма Clearfield® універ­саль­на та мо­же бу­ти впро­ва­д­же­на як під час тра­диційної тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня ріпа­ку ози­мо­го, так і під час тех­но­логії з мінімаль­ним або ну­ль­о­вим об­робітком ґрун­ту.

До пе­ре­ваг цієї тех­но­логії слід відне­с­ти те, що ви­со­ка технічна ефек­тивність гербіци­ду зберігається на ґрун­тах із ви­со­ким вмістом ор­ганічних ре­чо­вин та кам’яни­с­тих грун­тах, а та­кож за умов на­яв­ності мінімаль­ної кількості во­ло­ги й інших склад­них умов. Важ­ли­вою пе­ре­ва­гою си­с­те­ми Clearfield® є те, що знач­но змен­шується кількість об­при­с­ку­вань гербіци­да­ми, а це, відповідно, є еко­номічно вигідним.

Пре­па­рат Но­па­са­ран® не ви­баг­ли­вий до вмісту во­ло­ги у ґрунті, що є знач­ною пе­ре­ва­гою ви­роб­ни­чої си­с­те­ми Clearfield® і без­по­се­ред­ньо гербіци­ду. Од­но­крат­не вне­сен­ня гербіци­ду Но­па­са­ран® із до­да­ван­ням при­ли­па­ча Ме­то­лат доз­во­ля­ло не ли­ше мак­си­маль­но зни­щу­ва­ти про­рослі бур’яни, а й у ре­зуль­таті об­при­с­ку­ван­ня ство­рю­вав­ся ґрун­то­вий за­хис­ний гербіцид­ний ек­ран, який стри­му­вав нові хвилі про­ро­с­тан­ня бур’янів. У той же час, як за­зна­ча­ло­ся ви­ще, ви­со­ка технічна ефек­тивність гербіцидів грун­то­вої дії за­ле­жить від не­ухиль­но­го до­три­ман­ня ря­ду відповідних ви­мог, однією з яких є на­явність до­стат­ньої кількості во­ло­ги.

Із ура­ху­ван­ням то­го, що технічна ефек­тивність гербіци­ду Но­па­са­ран® мен­шою мірою за­ле­жить від не­спри­ят­ли­вих по­год­них умов, це доз­во­ляє ефек­тивніше ор­ганізу­ва­ти та оп­тимізу­ва­ти по­льові ро­бо­ти з от­ри­ман­ням кра­щих ре­зуль­татів. Сівба ріпа­ку ози­мо­го співпа­дає з на­пру­же­ним періодом у гос­по­дар­ст­вах, а за­вдя­ки гнуч­кості що­до строків за­сто­су­ван­ня гербіци­ду Но­па­са­ран® стає мож­ли­вим до­три­му­ва­тись усіх тех­но­логічних ви­мог під час ви­ро­щу­ван­ня не тільки ріпа­ку ози­мо­го, а й інших сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур.

Ефек­тивність ви­роб­ни­чої си­с­те­ми Clearfield® підви­щу­ва­ти­меть­ся за умов до­три­ман­ня сівозміни та ро­тації гербіцидів під час ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри. Для уник­нен­ня або сповільнен­ня роз­вит­ку у бур’янів стійкості до гербіцидів,  слід чер­гу­ва­ти за­сто­су­ван­ня пре­па­ратів з різних хімічних груп.

У разі впро­ва­д­жен­ня ви­роб­ни­чої си­с­те­ми Clearfield® є певні ви­мо­ги, яких потрібно до­три­му­ва­ти­ся:

— ріпак Clearfield® у сівозміні вар­то по­вер­та­ти на по­пе­реднє місце не раніше ніж че­рез три (кра­ще — чо­ти­ри) ро­ки без висіван­ня проміжних хре­с­тоцвітих куль­тур. Та­кож пре­па­ра­ти Пуль­сар® 40, Євро-Лайтнінг® та інші пре­па­ра­ти гру­пи іміда­золінонів не доцільно за­сто­со­ву­ва­ти на од­но­му полі частіше од­но­го ра­зу на три ро­ки;

— не ре­ко­мен­до­ва­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ли­ше ALS-інгібіто­ри для кон­тро­лю бур’янів у сівозміні;

— кон­троль па­да­лиці ріпа­ку Clearfield® за до­по­мо­гою ALS-інгібіторів з гру­пи суль­фонілсе­чо­вин мо­же ви­я­ви­ти­ся не­до­стат­ньо ефек­тив­ним. 

У ре­зуль­таті впро­ва­д­жен­ня ви­роб­ни­чої си­с­те­ми Clearfield® змен­шується засміченість уро­жаю домішка­ми від насіння бур’янів і змен­шується вплив бур’янів на рівномірність дозріван­ня куль­ту­ри. Ви­роб­ни­ча си­с­те­ма Clearfield® за­до­воль­няє су­часні по­тре­би суспільства, на­при­клад, за­сто­со­ву­ва­ти еко­логічні тех­но­логії з мінімаль­ним об­робітком ґрун­ту або навіть без ньо­го, що мо­же підви­щи­ти вміст ор­ганічних ре­чо­вин у ґрунті та змен­ши­ти ерозію. За до­по­мо­гою гербіци­ду для ріпа­ку Clearfield® мож­на ефек­тив­но кон­тро­лю­ва­ти більшу кількість бур’янів за ниж­чих норм ви­ко­ри­с­тан­ня пре­па­ра­ту, змен­шу­ю­чи пе­с­ти­цид­ний вплив на на­вко­лишнє се­ре­до­ви­ще.

Об­роб­ку пре­па­ра­том здійсню­ють у за­леж­ності від фа­зи роз­вит­ку бур’янів, а не ріпа­ку, ефек­тив­ним бу­де за­сто­су­ван­ня гербіци­ду на по­чат­ку періоду ак­тив­но­го рос­ту бур’янів. Бур’яни не ма­ють пе­ре­ро­ста­ти фа­зу од­но­го-чо­ти­рь­ох справжніх листків. До то­го ж фа­за роз­вит­ку ріпа­ку має відповіда­ти фазі від двох до ше­с­ти справжніх листків. Ре­ко­мен­до­ва­на нор­ма ви­т­ра­ти Но­па­са­ран® для ріпа­ку ози­мо­го 1,2–1,5 л/га у поєднанні з ПАР Ме­то­лат 1,2–1,5 л/га. Стійкий до зми­ван­ня че­рез 1 год після об­при­с­ку­ван­ня.

Діючі ре­чо­ви­ни гербіци­ду, ме­та­зах­лор (375 г/л) + іма­за­мокс (25 г/л), про­ни­ка­ють у бур’яни як че­рез па­го­ни і ли­с­тя, так і че­рез ко­ре­не­ву си­с­те­му з ґрун­ту. Потім транс­пор­ту­ють­ся по фло­емі та кси­лемі до то­чок рос­ту (си­с­тем­но), де по­ру­шу­ють про­цес син­те­зу аміно­кис­лот, вик­ли­ка­ючи за­ги­бель бур’янів. Ефек­тивність, тривалість і спектр дії гербіци­ду Но­па­саран®, за­вдя­ки на­яв­ності двох діючих речо­вин різних хімічних класів, за­без­пе­чує надійний за­хист посівів ріпа­ку від шкідливості бур’янів уп­ро­довж всьо­го ве­гетаційно­го періоду.

Пе­ре­ва­га­ми пре­па­ра­ту є за­без­пе­чен­ня підви­щен­ня вро­жай­ності за­вдя­ки ви­соко­му рівню ефек­тив­ності кон­тро­лю всіх од­норічних бур’янів, по­кра­щен­ня якості насіння ріпа­ку (кон­троль бур’янів, які впли­ва­ють на вміст глю­ко­зи­но­латів та домішок), зручність і про­сто­та за­сто­су­ван­ня (од­на об­роб­ка після сходів, гнучкість у стро­ках вне­сен­ня, не по­тре­бує за­гор­тан­ня у грунт).

Кон­троль па­да­лиці ріпа­ку ви­ро­ще­но­го за тех­но­логією Clearfield®

Стійку до іміда­золінонів па­да­ли­цю не вдається зни­щи­ти за до­по­мо­гою тих пре­па­ратів, що є ефек­тив­ни­ми для кон­тро­лю са­мосійно­го ріпа­ку зви­чай­них сортів і гібридів.

Для ефек­тив­но­го кон­тро­лю па­да­лиці CL-ріпа­ку посіви пше­ниці ози­мої ре­ко­мен­ду­ють об­при­с­ку­ва­ти во­се­ни ба­ко­вою сумішшю гербіцидів Гроділ® Максі 0,1 л/га і Зен­кор® Ліквід 0,3 л/га. Най­кра­щою бу­ла технічна ефек­тивність гербіцидів за об­при­с­ку­ван­ня рос­лин ріпа­ку у фазі два-чо­ти­ри ли­ст­ки (ВВСН 12–14). У разі надмірної кількості па­да­лиці ріпа­ку і відсут­ності до­стат­ньої кількості опадів, об­роб­ку посівів не­обхідно здійсни­ти не пізніше фа­зи трьох справжніх листків у па­да­лиці ріпа­ку.

Поради із впровадження технології Clearfield®

  1. Більшість сіль­го­с­пкуль­тур, у т.ч. зви­чайні сор­ти і гібри­ди ріпа­ку, ви­со­ко­чут­ливі до дії гербіци­ду Но­па­са­ран®. Вне­сен­ня пре­па­ра­ту на посівах цих куль­тур мо­же вик­ли­ка­ти їхнє знач­не пригнічен­ня або цілко­ви­ту за­ги­бель.

  2. Щоб уник­ну­ти по­шко­д­жен­ня на­ступ­них куль­тур, після об­роб­ки не­обхідно ре­тель­но про­ми­ти бак і всі вуз­ли для очи­щен­ня об­при­с­ку­ва­ча від за­лишків гербіци­ду.

  3. За­сто­со­ву­ва­ти ли­ше з при­ли­па­чем Ме­то­лат (по­ста­чається в ком­плекті).

І. Сторчоус, канд.  с.-г. наук

 

Інформація для цитування
Тех­но­логія ви­ро­щу­ван­ня ріпа­ку за си­с­те­мою Clearfield®/ І. Сторчоус// Спецвипуск журналу Пропозиція "Озимий ріпак: ефективні рішення для гарантованої рентабельності" / — 2017. — С. 32-34

Інтерв'ю
Російська агресія вдарила по всій вітчизняній аграрній сфері – від фермерів до агрохолдингів. Про те, як великі агрокомпанії справляються з проблемами, які навалилися на сільгоспвиробників нинішньої весни, і ще й примудряються допомагати... Подробнее
За використання сучасних засобів захисту рослин найбільшої їхньої ефективності вдається досягти лише за строго виконання трьох основних умов: правильного вибору препарату, оптимальних термінів внесення та чіткого дотримання технології... Подробнее

1
0