Спецможливості
Технології

Міне­раль­не жив­лен­ня і удо­б­рен­ня со­няш­ни­ку

05.04.2013
48065
Міне­раль­не жив­лен­ня  і удо­б­рен­ня со­няш­ни­ку фото, ілюстрація
удобреный посолнечник

Со­няш­ник - куль­ту­ра інтен­сив­но­го міне­раль­но­го жив­лен­ня, а то­му технологія вирощування соняшнику ви­мог­ли­ва до за­пасів по­жив­них ре­чо­вин в грун­ті. Че­рез це йо­го розміщу­ють на най­кра­щих грун­тах лісо­сте­по­вої і сте­по­вої зон Ук­раїни після кра­щих по­пе­ред­ників, яки­ми є: ози­ма пше­ни­ця, що її ви­ро­щу­ють по чор­них та зай­ня­тих па­рах, ку­ку­руд­за на си­лос та зер­но­бо­бові куль­ту­ри.

Ос­нов­на кількість азо­ту, фо­с­фо­ру і калію ( мікродобрива для соняшнику) над­хо­дить в рос­ли­ни до цвітіння, ко­ли відбу­вається по­си­ле­не ут­во­рен­ня ве­ге­та­тив­ної ма­си: ли­с­тя, сте­бел та ко­­ріння. Азот інтен­сив­но за­своюється від по­чат­ку ут­во­рен­ня ко­ши­ка до кінця цві­тіння. Найбільша кількість фо­с­фо­ру над­хо­дить від сходів до цвітіння. Після ут­во­рен­ня ко­шиків спо­жи­ван­ня фо­с­фо­ру різко змен­шується. Калій со­няш­ник за­своює май­же про­тя­гом усь­о­го ве­ге­та­цій­но­го періоду. Найбільша кількість калію ви­ко­ри­с­то­вується рос­ли­на­ми в пе­­ріод від ут­во­рен­ня ко­ши­ка до дозріван­ня (мікродобрива для соняшнику).

Важливість мікро­е­ле­ментів

Се­ред мікро­е­ле­ментів живлення особ­ли­ву ува­гу вар­то звер­ну­ти на за­без­пе­ченість рос­лин бо­ром. Цей еле­мент поліпшує стан рос­лин і збільшує кількість сім'янок у ко­ши­ку, підви­щує вро­жай та йо­го якість. За не­стачі бо­ру мо­лоді ли­ст­ки силь­но де­фор­му­ють­ся, рос­ли­ни відста­ють у рості, сім'ян­ки нерівномірні, ви­ни­ка­ють про­бле­ми з ут­во­рен­ням суцвіття. Інши­ми важ­ли­ви­ми мікро­е­ле­мен­та­ми є цинк, мар­га­нець, мідь і залізо.

У по­чат­ко­вий період роз­вит­ку со­няш­ник рос­те повільно. Ду­же важ­ли­ву роль в цей період відіграє на­явність еле­ментів жив­лен­ня в обо­лонці насіння ( мікродобрива для соняшнику). Во­ни по­кра­щу­ють про­ник­нен­ня во­ло­ги че­рез обо­лон­ку насіння, що поліпшує їхній до­ступ до за­род­ка, завдяки чо­му ак­­тивізу­ють­ся біологічні про­це­си в насінні та підви­щується йо­го життєздатність. То­му для сти­му­лю­ван­ня схо­жості й енер­гії про­ро­с­тан­ня, збільшен­ня стійкості рос­лин про­ти хво­роб і не­спри­ят­ли­вих по­­год­них умов в по­чат­кові фа­зи рос­ту не­обхідно про­ве­с­ти пе­ред­посівну об­роб­ку насіння мікро­до­б­ри­ва­ми. Для цьо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють до­б­ри­ва Яра Віта Тен­со кок­тейль (країна-ви­роб­ник - Нідер­лан­ди), Поліфід (Ізраїль), Мікро­фол Комбі (Італія), Ре­а­ком-Со­няш­ник (Ук­раїна). Еле­мен­ти жив­лен­ня у складі цих до­б­рив пе­ре­бу­ва­ють в лег­ко­до­с­туп­ній хе­латній формі. Крім цьо­го, пе­ред­посівну об­роб­ку насіння мож­на про­во­ди­ти мікро­до­б­ри­ва­ми для соняшнику, до скла­ду яких, крім ма­к­ро- та мікро­е­ле­ментів, вхо­дять аміно­кис­ло­ти, сти­му­ля­то­ри рос­ту (фіто­гор­мо­ни), поліса­ха­ри­ди, рос­линні віта­міни, фуль­во­кис­ло­ти, ек­с­т­ракт морсь­ких во­до­ро­с­тей та ін. Най­по­ши­реніши­ми пре­па­ра­­­та­ми на рин­ку є: Кроп­макс (ви­роб­ник - Holland Farming B.V., Нідер­лан­ди), Но­ва­лон Сід Тре­ат­мент (ви­роб­ник - Doktor Tarsa, Ту­реч­чи­на), Фертігрейн Старт (ви­роб­ник - Agri Tecno Fertilizantes, Іспанія), Рай­кат Старт (ви­роб­ник - Atlantica Agricola, Іспанія), Три­амін Ра­ди­ку­ляр (ви­роб­ник - Arvensis, Іспанія). Пе­ред­посівна об­роб­ка насіння за­без­пе­чує най­кращі умо­ви жив­лен­ня рос­лин со­няш­ни­ку на по­чат­ко­во­му етапі їхньо­го рос­ту та роз­вит­ку, а та­кож дає змо­гу повніше ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти еле­мен­ти жив­лен­ня із грун­ту про­рос­ли­ми рос­ли­на­ми.

Для ви­ро­щу­ван­ня ви­со­ких уро­жаїв  обов'яз­ко­во треба знати, які добрива потрібно вносити під соняшник. Обов'язковим є грун­то­ве вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив (мікродобрива для соняшнику). Си­с­те­ма удо­б­рен­ня фор­мується з трьох скла­до­вих: ос­нов­но­го, при­посівно­го удо­б­рен­ня і піджив­лен­ня. Най­важ­ливішим спо­со­бом вне­сен­ня до­б­рив є їхнє за­кла­дан­ня під ос­нов­ний об­робіток грун­ту, що за­без­пе­чує рос­ли­ни по­жив­ни­ми еле­мен­та­ми про­тя­гом усь­о­го періоду ве­ге­тації. За гли­бо­ко­го за­кла­дан­ня пожи­вні ре­чо­ви­ни мен­ше підда­ють­ся водній та вітровій ерозії. Вне­сен­ня до­б­рив під час сівби та в піджив­лен­ня є до­дат­ко­ви­ми прий­о­ма­ми  оп­тимізації умо­в жив­лен­ня посівів со­няш­ни­ку в кри­тичні періоди їхньо­го рос­ту і роз­вит­ку.
Орієнтовні нор­ми до­б­рив під со­няш­ник, за­леж­но від грун­то­во-кліма­тич­них зон, мо­жна ко­ре­гу­ва­ти за­леж­но від вмісту ру­хо­мих форм еле­ментів жив­лен­ня в грунті та за­пла­но­ва­ної вро­жай­ності(мікродобрива для соняшнику.

Основне удобрення

Фо­с­форні і калійні до­б­ри­ва під соняшник за­сто­со­ву­ють під оран­ку, азот­ні - на­весні під куль­ти­вацію. Ча­с­ти­ну азо­ту (N20-30) мож­на застосувати для піджив­лен­ня. Ос­нов­ни­ми ви­да­ми до­б­рив, що ви­ко­ри­с­то­ву­ють для ос­нов­но­го удо­б­рен­ня со­няш­ни­ку, є: діамо­фо­с­ка (N10P26K26); нітро­а­мо­фо­с­ка (N16P16K16); амо­фос (N12P52); суль­фо­а­мо­фос (N20P20S16); су­пер­фо­с­фат (Р14-32); калій хло­ри­с­тий (К60) та різні ви­ди ту­ко­сумішей. Добрі при­бав­ки вро­жаю дає вне­сен­ня во­се­ни або на­весні рідких міне­раль­них до­б­рив для рослин: аміач­ної во­ди, КАС, РКД (мікродобрива для соняшнику).

 В інтен­сив­них тех­но­логіях ви­ро­щу­ван­ня со­няш­ни­ку ос­таннім ча­сом аг­рарії по­ча­ли за­сто­со­ву­ва­ти ви­со­ко­е­фек­тивні ком­плексні до­б­ри­ва, які до­дат­ко­во до азо­ту, фо­с­фо­ру та калію містять ме­зо- та мікро­е­ле­мен­ти в одній гра­нулі: Арві NPK (ви­роб­ник - Росія, Лит­ва), Сіко­ферт (ви­роб­ник - Бельгія) та Yara Mila (ви­роб­ник - Нор­вегія). Такі гра­ну­ли да­ють мож­ливість за­оща­ди­ти на кількості про­хо­д­жень техніки під час вне­сен­ня до­б­рив. Вміст азо­ту в амонійній формі дає змо­гу мак­си­маль­но змен­ши­ти втра­ти азо­ту з до­б­ри­ва в період осінь - вес­на. Фо­с­фор, який вхо­дить до скла­ду до­б­рив, мак­си­маль­но роз­чин­ний у воді, що ство­рює іде­альні умо­ви для за­своєн­ня рос­ли­на­ми. До­б­ри­ва для соняшнику містять в своєму складі сірку, що підви­щує ефек­тив­ність за­своєння азо­ту, сприяє підви­щен­ню стій­кості рос­лин до не­спри­ят­ли­вих фак­торів на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща, під­­ви­щує ко­ефіцієнти ви­ко­ри­с­тан­ня фо­с­фо­ру, ка­лію, кальцію, магнію та мікро­е­ле­ментів з грун­ту і до­б­рив. Уміст бо­ру в да­них до­б­ри­вах повністю за­без­пе­чує по­тре­бу куль­ту­ри в цьо­му еле­менті для фор­му­ван­ня по­вноцінно­го ви­со­ко­го вро­жаю з до­б­ри­ми по­каз­ни­ка­ми якості (мікродобрива для соняшнику).

Припосівне удобрення

При ви­ро­щу­ван­ні со­няш­ни­ку в си­с­темі удо­б­рен­ня важ­ли­ву роль відіграє при­посівне вне­сен­ня. Для цьо­го най­час­тіше за­сто­со­ву­ють повні складні міне­ральні до­б­ри­ва (нітро­а­мо­фо­с­ку - N16P16K16, ніт­ро­фо­с­ку - N13P13K13) у дозі 1 ц/га фізич­ної ма­си. Про­те міне­ральні до­б­ри­ва не мож­на вно­си­ти в лунки та ряд­ки. Навіть не­ве­ликі до­зи до­б­рив, вне­сені без­по­се­ред­ньо в лунки, зни­жу­ють схожість насіння (їх тре­ба вно­си­ти збо­ку ряд­ка і на 4-5 см глиб­ше за­гор­не­но­го насіння). При сівбі в ряд­ки мож­­­на вно­си­ти та­кож не­ве­ли­ку до­зу су­пер­фо­с­фа­ту чи амо­фо­су (Р10 кг/га діючої ре­чо­ви­ни).

Прикореневе підживлення

Знач­ну роль у підви­щенні вро­жаю со­­няш­ни­ку відіграє раннє піджив­лен­ня, про­ве­де­не під час ут­во­рен­ня двох-трьох пар листків. Водночас, як пра­ви­ло, вно­сять азот­но-фо­с­форні або по­вне міне­раль­не до­б­ри­во для соняшнику з роз­ра­хун­ку 20-30 кг/га діючої ре­­чо­ви­ни за до­статніх за­­пасів во­ло­ги в грунті. До­б­ри­ва для соняшника вно­сять на від­стані 20-25 см від рос­ли­ни на гли­би­ну 10-12 см.

Тра­диційне піджив­лен­ня со­няш­ни­ку в по­чат­кові фа­зи рос­ту азот­но-фо­с­фор­ни­ми до­б­ри­ва­ми в умо­вах не­стабільно­го зво­ло­жен­ня ча­с­то бу­ває ма­ло­ефек­тив­ним, то­му йо­го ре­ко­мен­дується заміни­ти на тех­но­логічніше по­за­ко­ре­не­ве (ли­ст­ко­ве) піджив­лен­ня мікро­до­б­ри­ва­ми. За­сто­су­ван­ня мік­ро­до­б­рив є важ­ли­вим еле­мен­том підви­щен­ня вро­жай­ності со­няш­ни­ку, оскільки для нор­маль­но­го рос­ту й роз­вит­ку рос­лин­но­го ор­ганізму за­сто­су­ван­ня тільки міне­раль­них або ор­ганічних до­б­рив є не­до­статнім.

От­же, со­няш­ник ду­же ви­баг­ли­вий що­до по­жив­но­го ре­жи­му грунтів порів­ня­­но з інши­ми по­льо­ви­ми куль­ту­ра­ми. Особ­ли­во ба­га­то він вби­рає з грун­ту ка­лію. Та­кож слід за­зна­чи­ти, що для от­ри­ман­ня ви­со­ких уро­жаїв со­няш­ни­ку в си­с­темі удо­б­рен­ня потрібно за­сто­со­ву­ва­ти по­за­ко­ре­неві піджив­лен­ня мікро­до­б­ри­ва­ми у ви­гляді хе­латів у кри­тичні фа­зи роз­вит­ку куль­ту­ри. Цей захід га­ран­то­ва­но за­без­пе­чує рос­ли­ни мікро­­еле­мен­та­ми у най­до­с­тупніших фор­мах, завдяки чому сти­му­люється ко­ре­не­у­тво­рен­ня і за­кла­дан­ня ко­ши­ка, а, відповідно, і підви­щується про­дук­тивність.

В. Ям­ко­вий, канд. с.-г. на­ук

Інтерв'ю
Теплица
Сучасне життя диктує необхідність ІТ- модернізації вітчизняних агропідприємств, проте новітніми технологіями поки що володіє лише десята частина підприємств. 
Ма­рек Руж­няк— влас­ник гру­пи ком­паній Agro-Land Group
Аг­рар­на Поль­ща та­кож міцно «при­кипіла» до Ук­раїни, ад­же польські тех­но­логії, техніка, посівний та насіннєвий ма­теріал уже дав­но от­ри­ма­ли схва­лен­ня ук­раїнських сільгоспви­роб­ників і

1
0