Спецможливості
Технології

Фурадан проти основних шкідників сходів цукрового буряку

05.06.2008
2525
Фурадан проти основних шкідників сходів цукрового буряку фото, ілюстрація
Фурадан проти основних шкідників сходів цукрового буряку

В історiї боротьби з шкiдниками сходiв цукрового буряку особливе мiсце займає прагнення багатьох дослiдникiв вирiшити цю проблему шляхом локалiзацiї iнсектицидiв на насiннi. Широкомасштабні дослідження щодо цього проводили і вчені Інституту цукрових буряків. До них багатьма вченими була проведена велика робота в напрямi пошуку шляхiв вирішення проблеми захисту сходiв цукрового буряку вiд шкiдникiв шляхом нанесення iнсектицидiв на насiння. Для ентомологiв ця iдея була дуже привабливою своєю доступнiстю для виконанння з можливим колосальним ефектом вiд максимальної рацiоналiзацiї використання хiмiчних препаратiв та зменшення забруднення пестицидами навколишнього середовища. Вона обiцяла гарантiю повного захисту вiд фiтофагiв як висiяного насiння, так i проросткiв та сходiв цукрових бурякiв. Це не могло не захопити ентомологiв кiнця дев’ятнадцятого, середини двадцятого столiття.

Так, ще в кiнцi позаминулого столiття такi спроби були зробленi В. Ганицьким, який наносив на насiння кислоти, водянi витяжки рiзних трав, а також деякi речовини з неприємним запахом.

У кiнцi 40-х рокiв минулого століття Є. Кiтiцин отримав першi позитивнi результати, обробляючи насiння iнсектицидами нового поколiння, такими як Гексахлореан, Гептахлор, Алдрин, Делдрин та iншi. У 50—60 роках, з появою фосфорно-органiчних сполук (Фосфамiд, Дiптерекс, Фталофос, Базудин, Антiо та iншi), пройшла нова хвиля дослiджень у цьому напрямi.

За цi роки тiльки у Всесоюзному iнститутi цукрових бурякiв було вивчено 38 iнсектицидiв з рiзних хiмiчних груп. Але бiльшiсть із цих препаратiв показала низьку i навiть нульову ефективнiсть проти шкiдникiв сходiв цукрового буряку (Тiмет, Нувакрон, Фенудин, Дiпокрон та iн.) Ефективнiсть окремих iнсектицидiв залежала вiд умов зовнiшнього середовища (у 1959 р. вiд Гептахлору загинуло 63,6—100% жукiв звичайного бурякового довгоносика, а в 1960 р. за дещо нижчих температур i значних опадів цей показник коливався між 10 і 20%). Ряд препаратiв (гама-iзомер Гексахлорану) були ефективнi проти бурякових блiшок i менш ефективнi проти довгоносикiв.

Крiм того, обробка насiння цукрового буряку iнсектицидами, що вивчалися, негативно впливала на схожість насiння. Наприклад, застосування Фосфамiду знижувало схожiсть насiння на 14–39%, Гексахлорану — на 37–60%, Гептахлору — на 23–43%. Застосування Антiо знижувало схожiсть насiння на 64,7–87,2%, а Нексiон повнiстю пригнічував схожiсть посiвного матерiалу.

Та жоден з препаратiв, що вивчалися, не відповідав вимогам бурякiвництва. Однiєю з причин такого стану був негативний вплив на польову схожiсть насiння, досить низька бiологiчна ефективнiсть i залежність вiд умов навколишнього середовища. Тому вказанi препарати так i не знайшли широкого застосування у виробництвi.

Ситуацiя радикально змiнилась, коли на ринок прийшов iнсектицид нового поколiння — Фурадан, 35% т.пс. з дiючою речовиною карбофуран. Цей етап виявився найбiльш результативним у вирiшеннi споконвiчної проблеми — захист сходiв цукрового буряку вiд шкiдникiв. Обробка насiння цiєї культури Фураданом гарантує повне збереження сходiв на буряковому полi, що дало змогу вiдмовитись вiд великих норм i перейти до висiвання насiння, яке забезпечувало б кiнцеву густоту стояння рослин.

Завдяки такiй ефективностi обробка насiння цукрового буряку Фураданом здобула у буряківникiв надзвичайну популярнiсть. Про всенародне визнання цього препарату свідчить те, що майже за кiлька рокiв усi насiнницькі заводи колишнього Радянського Союзу опанували технологiю його використання i жоден гектар цукрового буряку (а це близько 3,5 млн) не засiвався не обробленим Фураданом насiнням.

Це було справді революцiйне вирiшення проблеми. Жоден із хiмiчних препаратiв не мав i не має до цього часу такої популярностi i визнання — як на ринку України, так i багатьох iнших країн. Численнi лабораторнi, польовi i виробничi дослiди показали високу бiологiчну ефективнiсть: у середньому близько 70–80% проти комплексу наземних i 80–90% проти грунтових шкiдникiв. Цi результати отримали своє пiдтвердження практично в усiх основних бурякосiючих зонах i повнiстю задовольнили вимоги виробництва із збереження рослин вiд шкiдникiв на буряковому полi.

Завдання гарантованого захисту проросткiв i сходiв рослин Фурадан виконує уже протягом декiлькох рокiв, що пiдтверджується практичними результатами бурякосiючих господарств. Спецiальнi систематичні дослiдження, проведенi останнiми роками науковцями, не вiдмiчають зниження чутливостi шкiдникiв до цього препарату i, вiдповiдно, виникнення резистентних популяцiй. Позитивною рисою Фурадану є його низька цiна. Так, вартiсть захисту сходiв цукрового буряку цим препаратом становить для буряківникiв 2–2,5 у.о. на 1 га, що значно менше порiвняно з iншими iнсектицидами.

Проте слід пам’ятатати, що у випадках багаторазового перевищення чисельностi шкiдникiв порiвняно з економiчними порогами їх шкодочинностi i загрозою значного пошкодження сходiв доцiльно, на основi прогнозiв, поєднувати обробку насiння iз застосуванням наземних обробок iнсектицидами. Разом з цим, доцільно токсикацію сходів доповнювати іншими захисними заходами, наприклад обкопування бурячищ та посівів цукрових буряків ловильними канавками з колодязями, обробленими інсектицидами. Такий диференцiйований пiдхiд забезпечить надiйний захист цукрового буряку вiд шкiдникiв навiть у роки їх масового розмноження i дасть змогу отримувати високi врожаї коренеплодiв.

Таким чином, беручи до уваги економічну сторону, високу бiологiчну ефективнiсть застосування Фурадану i швидку стартову дiю на шкiдникiв, а також мiнiмальний вплив на довкілля порiвняно з iншими хiмiчними заходами, — обробка насiння Фураданом має добру перспективу використання його в Українi.

Інтерв'ю
В українському сільському господарстві, здається, немає більш суперечливої культури, ніж часник. З одного боку, порівняно високі й стабільні ціни та безроздільне панування імпорту на внутрішньому ринку повинні свідчити про високу... Подробнее
Олександр Ярещенко, заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН
Ягідництво називають однією із найперспективніших галузей АПК. Саме сюди і початкуючі, і досвідчені аграрії  вкладають великі суми грошей. Про те,  за якими критеріями слід обирати культури

1
0