Спецможливості
Агробізнес

Еко­номіка ріпа­ку в Ук­раїні

11.02.2015
2428
Еко­номіка  ріпа­ку в Ук­раїні фото, ілюстрація

Ріпак на­ле­жить до ек­с­порт­но-орієн­то­ва­них куль­тур. Відтак успішність йо­го ви­роб­ництва за­ле­жить від цін на світо­во­му рин­ку та вар­тості ма­теріаль­но-технічних ре­сурсів — на внутрішньо­му. Ви­хо­дя­чи із ре­зуль­татів досліджень ринків та про­ве­де­них роз­ра­хунків, у 2015 р. очікується при­бут­ко­ве ви­роб­ництво ріпа­ку.

Ріпак на­ле­жить до ек­с­порт­но-орієн­то­ва­них куль­тур. Відтак успішність йо­го ви­роб­ництва за­ле­жить від цін на світо­во­му рин­ку та вар­тості ма­теріаль­но-технічних ре­сурсів — на внутрішньо­му. Ви­хо­дя­чи із ре­зуль­татів досліджень ринків та про­ве­де­них роз­ра­хунків, у 2015 р. очікується при­бут­ко­ве ви­роб­ництво ріпа­ку.

О. Мас­лак, канд. екон. на­ук, в. о. завіду­ва­ча ка­фе­д­ри логісти­ки та ви­роб­ни­чо­го ме­недж­мен­ту,
О. Ільчен­ко, ст. ви­кла­дач ка­фе­д­ри
еко­номіки,
Сумсь­кий національ­ний аг­рар­ний
ццунівер­си­тет

Ви­роб­ництво
За об­ся­га­ми ви­роб­ництва олійних куль­тур в Ук­раїні ріпак по­сту­пається со­няш­ни­ку та соєвим бо­бам. Дані Держ­ста­ту Ук­раїни свідчать, що площі зби­ран­ня ріпа­ку у 2014 р. ста­но­ви­ли 865 тис. га, що на 12% мен­ше по­пе­ред­нь­о­го ро­ку. Вро­жай бу­ло зібра­но в об­сязі 2,2 млн т. Се­ред­ня уро­жайність — 25,4 ц/га. Та­ким чи­ном, у 2014 р., не­зва­жа­ю­чи на підви­щен­ня вро­жай­ності на 1,8 ц/га, порівня­но з 2013 р., за­галь­не ви­роб­ництво цьо­го насіння змен­ши­ло­ся на 6%.
В Ук­раїні домінує ви­роб­ництво ози­мо­го ріпа­ку. Йо­го ча­ст­ка у струк­турі площ до зби­ран­ня у 2014 р. ста­но­ви­ла 96%. Уро­жайність ози­мо­го ріпа­ку до­рівню­ва­ла 26,1 ц/га, тоді як яро­го (коль­за) пе­ре­бу­ва­ла на рівні
18,5 ц/га. До найбільших регіонів — ви­роб­ників ози­мо­го ріпа­ку на­ле­жать Одесь­ка (120 тис. га), Вінниць­ка (75), Хмель­ниць­ка (62), Дніпро­пе­т­ровсь­ка (60) об­ласті, яро­го — Сумсь­ка (4,8) та Іва­но-Франківська (4,1 тис. т). Ос­новні об­ся­ги ви­роб­ництва ріпа­ку зо­се­ре­д­же­но в сільсько­го­с­по­дар­сь­ких підприємствах. Так, за підсум­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку, у ве­ли­ких та се­редніх гос­по­дар­ст­вах бу­ло зібра­но май­же 88% за­галь­но­го вро­жаю. Для порівнян­ня: ча­ст­ка гос­по­дарств на­се­лен­ня ста­но­ви­ла 2%.
У 2015 р. очікується не­знач­не змен­шен­ня ви­роб­ництва ріпа­ку. На це впли­ва­ти­ме змен­шен­ня посівних площ під куль­ту­рою. Так, ста­ном на 1 груд­ня 2014 р. пло­ща ози­мо­го ріпа­ку ста­но­ви­ла 892 тис. га, що на 5% мен­ше то­горічної. Посіви яро­го яч­ме­ню за­ли­шать­ся на рівні 35–40 тис. га. Тож, вра­хо­ву­ю­чи уро­жайність на рівні ос­танніх двох років, ви­роб­ництво ріпа­ку ста­но­ви­ти­ме близь­ко 2 млн т.

Світо­вий ри­нок
Ріпак на­ле­жить до провідних олій­них куль­тур світо­во­го гос­по­дар­ст­ва. За об­ся­га­ми ви­роб­ництва у світі ріпак по­сту­пається ли­ше сої. За да­ни­ми міністер­ст­ва сільсько­го гос­по­дар­ст­ва США (USDA), світо­ве ви­роб­ництво олійно­го насіння за по­пе­редніми підсум­ка­ми 2014/15 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (МР) ста­но­ви­ти­ме 532 млн т, з яких на соєві бо­би при­па­дає 59%, на ріпак — 14%.
Дру­гий се­зон поспіль ви­роб­ництво ріпа­ку пе­ре­ви­щує 70 млн т. У 2014/15 МР очікується от­ри­ма­ти 72 млн т цьо­го насіння, що близь­ко на 1 млн т пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме по­каз­ни­ки ми­ну­ло­го се­зо­ну. Найбільши­ми ви­роб­ни­ка­ми ріпа­ку є країни Євро­пейсь­ко­го Со­ю­зу. У по­точ­но­му мар­ке­тин­го­во­му се­зоні ці країни ви­ро­би­ли 24,1 млн т насіння, що ста­но­ви­ло по­над тре­ти­ну світо­во­го вро­жаю та на 14% пе­ре­ви­щи­ло рівень по­пе­ред­нь­о­го се­зо­ну. До провідних ви­роб­ників ріпа­ку, окрім ЄС, на­ле­жать Ка­на­да, з об­ся­гом ви­роб­ництва на рівні 15,6 млн т, Ки­тай (14,7) та Індія (7,5 млн т), які од­но­час­но є і найбільши­ми спо­жи­ва­ча­ми цьо­го насіння.

Ціно­ва си­ту­ація
Світові ціни на ріпак ут­ри­му­ють­ся на ви­со­ко­му рівні. Ос­нов­ною при­чи­ною цьо­го є підви­щен­ня спо­жив­чо­го по­пи­ту. На по­чат­ку 2014/15 МР (жов­тень
2014 р.) ціна ріпа­ку на Гам­бурзькій біржі з ба­зи­сом по­став­ки СІF ста­но­ви­ла 412 дол./т, про­те у грудні підви­щи­ла­ся до 428 дол. та має тен­денцію до по­даль­шо­го зро­с­тан­ня. При­чи­ною цьо­го є змен­шен­ня посівів куль­ту­ри в Індії, яка є од­ним із найбільших спо­жи­вачів ріпа­ку та ріпа­ко­вої олії у світі.
На внутрішньо­му рин­ку Ук­раїни ріпак теж ко­ри­с­тується постійним по­пи­том. На по­чат­ку серп­ня 2014 р. ріпак технічний у се­ред­нь­о­му по Ук­раїні ко­ш­ту­вав 4,2 тис. грн/т, про­до­воль­чий —
4,3 тис. грн, що на рівні із со­няш­ни­ком. Уп­ро­довж се­зо­ну ціни на ріпак постійно зро­с­та­ли та до­сяг­ли в кінці ми­ну­ло­го ро­ку на технічний ріпак — 5,8, про­до­воль­чий — 5,9 тис. грн/т. На­далі ціни ут­ри­му­ва­ти­муть­ся на ви­со­ко­му рівні. При­чи­на­ми цьо­го є об­ме­жен­ня про­по­зиції внаслідок за­го­ст­рен­ня кон­ку­ренції на рин­ку, зро­с­та­ю­чий по­пит та роз­ши­рен­ня рин­ку, а та­кож де­валь­вація гривні і ко­ли­ван­ня ва­лют­но­го рин­ку.

Насіння
Насіннєвий ри­нок в Ук­раїні ак­тив­но роз­ви­вається. Зро­зумівши пер­спек­тивність та при­бут­ковість цьо­го бізне­су, ба­га­то аг­раріїв оби­ра­ють са­ме цей на­прям діяль­ності. Суб’єкта­ми насін­ництва мо­жуть ста­ти фізичні та юри­дичні осо­би, яким доз­во­ле­но зай­ма­ти­ся ви­роб­ництвом, ре­алізацією та ви­ко­ри­с­тан­ням насіння. Провідне місце на рин­ку насінництва ріпа­ку Ук­раїни зай­ма­ють вітчиз­няні на­укові ус­та­но­ви, ос­нов­ни­ми се­ред яких є: Інсти­тут рос­лин­ництва
ім. В.Я. Юр’єва (Харків), Інсти­тут олійних куль­тур (За­поріжжя). Окрім цьо­го, ко­жен регіон має свої цен­т­ри на­уко­во­го за­без­пе­чен­ня аг­ро­про­мис­ло­во­го ви­роб­ництва з чис­лен­ни­ми дослідни­ми гос­по­дар­ст­ва­ми, ок­ремі з яких зай­ма­ють­ся ви­ве­ден­ням сортів ріпа­ку.
За два де­ся­тиліття роз­вит­ку рин­ко­вих відно­син в Ук­раїні відкри­ли власні пред­став­ництва, успішно роз­ви­ва­ють ви­роб­ни­чу та збу­то­ву інфра­с­т­рук­ту­ру провідні світові насінницькі ком­панії. Так, вже звич­ною для аг­раріїв є про­дукція ком­паній Pioneer, Monsanto (США), Syngenta (Швей­царія), KWS, Bayer, Lembke (Німеч­чи­на) та інших ви­роб­ників із різних країн світу. За час діяль­ності во­ни відкри­ли на те­ри­торії Ук­раїни власні за­во­ди, ма­ють дослідні гос­по­дар­ст­ва або по­ля, сфор­му­ва­ли регіональні ди­лерські ме­режі. В Ук­раїні май­же не ли­ши­ло­ся сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємств та фер­мерів, яким би не до­ве­ло­ся ви­про­бу­ва­ти посівний ма­теріал за­кор­дон­них се­лекціонерів на влас­но­му досвіді.
За роз­ра­хун­ка­ми за се­ред­ньої нор­ми висіву насіння ози­мо­го ріпа­ку
0,36 п. од./га і вар­тості йо­го —
3,5 тис. грн за­гальні ви­т­ра­ти на насіння ста­но­ви­ти­муть 1,3 тис. грн/га; для ріпа­ку яро­го за се­ред­ньої нор­ми висіву насіння 0,4 п. од./га і вар­тості —
2,74 тис. грн за­гальні ви­т­ра­ти на насіння ста­но­ви­ти­муть 1,1 тис. грн.

До­б­ри­ва
Од­ним із ос­нов­них фак­торів підви­щен­ня собівар­тості ви­ро­щу­ван­ня ріпа­ку є зро­с­тан­ня цін на міне­ральні до­б­ри­ва. Своєю чер­гою, вітчиз­ня­ний ри­нок міне­раль­них до­б­рив за­ле­жить від по­пи­ту на хімічну про­дукцію, цін на си­ро­ви­ну, кон’юнк­ту­ри світо­во­го рин­ку та об­сягів імпор­ту до Ук­раїни. На­разі ціни на міне­ральні до­б­ри­ва вітчиз­ня­но­го ви­роб­ництва підви­щи­ли­ся че­рез зро­с­тан­ня цін на при­родній газ. Імпортні міне­ральні до­б­ри­ва по­до­рож­ча­ли внаслідок зни­жен­ня ва­лют­но­го кур­су гривні. Так, ста­ном на 22 січня се­редні ціни на вітчиз­ня­но­му рин­ку 1 т аміач­ної селітри ста­но­ви­ли від 7,5 до 7,8 тис. грн, кар­баміду — 7,6–7,9, кар­бамідно-аміач­ної суміші — 6,9, нітро­­амо­фо­с­ки російсько­го ви­роб­ництва — 8,3–8,6, вітчиз­ня­но­го — 7,4 тис. грн. Ми­ну­ло­го ро­ку си­ту­ація з імпор­том міне­раль­них до­б­рив зміни­ла­ся: че­рез політич­ну та еко­номічну си­ту­ацію на те­ри­торію Ук­раїні ста­ло мен­ше над­хо­ди­ти
міне­раль­них до­б­рив росій­сько­го ви­роб­ництва.
Роз­ра­хун­ко­во, у разі за­сто­су­ван­ня в інтен­сивній тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня ріпа­ку ози­мо­го за­про­по­но­ва­ної кіль­кості міне­раль­них до­б­рив, за­гальні ви­т­ра­ти за цією стат­тею ста­но­ви­ти­муть по­над 3,5 тис. грн/га; ріпа­ку яро­го — 3,6 тис. грн.

За­со­би за­хи­с­ту
Для за­без­пе­чен­ня по­треб аг­раріїв у пе­с­ти­ци­дах на рин­ку Ук­раїни діють ба­га­то учас­ників — як ви­роб­ників, так і дис­триб’юторів. Вітчиз­няні тор­гові фір­ми пе­ре­важ­но за­ку­по­ву­ють за­со­би за­хи­с­ту рос­лин у провідних світо­вих ви­роб­ників (оскільки влас­не ви­роб­ництво мо­раль­но й технічно за­старіле), а потім ре­алізу­ють їх на внутрішньо­му рин­ку. Та­ким чи­ном, ко­мерційні струк­ту­ри от­ри­му­ють виз­нан­ня на внутрішньо­му рин­ку за­вдя­ки кон­ку­рен­то­с­про­мож­ності та ефек­тив­ності за­рубіжної про­дукції. На ук­раїнський ри­нок свою про­дукцію по­ста­ча­ють май­же 20 ком­паній зі Швей­царії, Німеч­чи­ни, США, Франції, Іспанії, Японії, Угор­щи­ни та інших країн. За­га­лом по­над 50% ук­раїнсько­го рин­ку за­собів за­хи­с­ту рос­лин на­ле­жать трьом ком­паніям: німець­ким ви­роб­ни­кам Bayer та BASF, а та­кож швей­царській ком­панії Syngenta. До 20% рин­ку зай­ма­ють вітчиз­няні ви­роб­ни­ки, які пра­цю­ють із ки­тайсь­кою си­ро­ви­ною, а са­ме: «Аг­ро­сфе­ра», «Нер­тус», «Хіма­г­ро­мар­ке­тинг», «Пре­зенс» та ін. Аме­ри­канські ком­панії DuPont та DowAgrosciences зай­ма­ють близь­ко 12–15% ук­раїнсько­го рин­ку за­собів за­хи­с­ту рос­лин. Ре­ш­та рин­ку на­ле­жить дрібним ком­паніям.
Вартість за­собів за­хи­с­ту рос­лин зрос­ла відповідно знецінен­ню вітчиз­ня­ної гро­шо­вої оди­ниці. Оскільки
біль­шість пе­с­ти­цидів, що про­по­ну­ють на внутрішньо­му рин­ку, ма­ють у своїй ос­­нові ціни в євро, то й вартість
пре­па­ра­­тів впро­довж ми­ну­ло­го ро­ку зрос­ла у се­ред­нь­о­му в 1,5–2 ра­зи. От­же, українські аграрії по­ча­ли відда­ва­ти пе­ре­ва­гу не оригінальній про­дукції євро­пейсь­ких ви­роб­ників, а її ки­тайсь­ким ана­ло­гам.

Інші ви­т­ра­ти
До­три­ман­ня аг­ро­тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня ріпа­ку зу­мов­лює до­дат­кові ви­т­ра­ти. За інтен­сив­ної тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня по­тре­ба в паль­но-ма­с­тиль­них ма­теріалах для ози­мо­го ріпа­ку на 1 га ста­но­ви­ти­ме 54,9, яро­го —
51,7 л. Ви­хо­дя­чи з роз­ра­хун­ко­вої ціни ди­зель­но­го паль­но­го та ма­с­тил всіх видів на рівні 19,2 грн/л, за­галь­на їхня вартість ста­но­ви­ти­ме під час ви­ро­щу­ван­ня ози­мо­го ріпа­ку — 1,1 тис. грн/га, яро­го — 912 грн/га.
Оскільки ве­ден­ня інтен­сив­ної тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня цієї куль­ту­ри по­тре­бує на­яв­ності по­туж­ної техніки, зде­бі­ль­шо­го іно­зем­но­го ви­роб­ництва, то знач­на ча­ст­ка в за­галь­них ви­т­ра­тах на­ле­жа­ти­ме амор­ти­заційним відра­ху­ван­ням, тоб­то ча­ст­ко­во­му пе­ре­не­сен­ню вар­тості ос­нов­них за­собів ви­роб­ництва на го­то­ву про­дукцію. З цієї ж при­чи­ни зро­ста­ти­муть ви­т­ра­ти на прид­бан­ня за­пас­них ча­с­тин та про­ве­ден­ня ре­монт­них робіт. Та­ким чи­ном, у су­куп­ності ча­ст­ка та­ких ви­т­рат ста­но­ви­ти­ме близь­ко чет­вер­тої ча­с­ти­ни за­галь­них.
Ви­роб­ничі ви­т­ра­ти та­кож вра­хо­ву­ють оп­ла­ту праці та на­ра­ху­ван­ня, за­пасні ча­с­ти­ни, амор­ти­заційні відра­ху­ван­ня, оренд­ну пла­ту за зем­лю, за­галь­но­ви­роб­ничі та інші ви­т­ра­ти. У су­куп­ності ос­новні та до­дат­кові ви­т­ра­ти, вра­хо­ву­ю­чи по­точні ціни та та­ри­фи січня 2015 р., за ви­ро­щу­ван­ня ози­мо­го ріпа­ку ста­но­ви­ти­муть май­же 14,7, яро­го — 13,6 тис. грн/га.

Підсум­ки
Та­ким чи­ном, під час ви­ро­щу­ван­ня ріпа­ку ози­мо­го за­гальні гос­по­дарські ви­т­ра­ти на 1 га ста­но­ви­ти­муть
14,7 тис. грн. За вро­жай­ності 35 ц/га собівартість 1 т про­дукції дорівню­ва­ти­ме 4,2 тис. грн. За ціни ре­алізації ріпа­ку 6 тис. грн/т при­бу­ток з 1 га ста­но­ви­ти­ме май­же 6,3 тис. грн, що за­без­пе­чить рен­та­бельність на рівні 43%.
Під час ви­ро­щу­ван­ня ріпа­ку яро­го за­гальні гос­по­дарські ви­т­ра­ти на 1 га ста­но­ви­ти­муть 13,6 тис. грн. За вро­жай­ності 25 ц/га собівартість 1 т про­дукції дорівню­ва­ти­ме 5,4 тис. грн. За ціни ре­алізації ріпа­ку 6 тис. грн/т при­бу­ток з 1 га ста­но­ви­ти­ме май­же 1,4 тис. грн, що за­без­пе­чить рен­та­бельність на рівні 10,2%. Та­кий рівень рен­та­бель­ності дає змо­гу по­вер­ну­ти ви­т­ра­чені на ви­ро­щу­ван­ня ріпа­ку ко­ш­ти та до­дат­ко­во от­ри­ма­ти 0,43 грн на кож­ну
1 грн, вкла­де­ну у ви­роб­ництво ози­мої куль­ту­ри, та 0,10 грн — ярої.
У разі збе­ре­жен­ня на­яв­них цін на ма­теріаль­но-технічні ре­сур­си у
2015 р. собівартість ви­роб­ництва ози­мо­го ріпа­ку за інтен­сив­ною тех­но­логією ста­но­ви­ти­ме близь­ко
15 тис. грн/га, що впо­ло­ви­ну пе­ре­ви­щить за­тра­ти по­точ­но­го ро­ку. Тож для підви­щен­ня при­ваб­ли­вості ви­роб­ництва ріпа­ку йо­го за­купівельні ціни ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти рен­та­бельність від 50% і ви­ще. Відтак за­купівельні ціни на ріпак ма­ють ста­но­ви­ти не мен­ше 6,5 тис. грн/т.

Інтерв'ю
голова Української асоціації молодих фермерів Дмитро Мічурін
З розвитком агросектору України підвищуються і вимоги до фахівців аграрної галузі. Навчальні програми профільних вузів все ще часто не відповідають ні вимогам агрокомпаній, ні швидкості розвитку сучасних технологій в АПК. Тому все більший... Подробнее
Каролін Спаанс, радник із питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерланди в Україні
Каролін Спаанс із серпня 2016-го обіймає посаду радника з питань сільського господарства в Посольстві Королівства Нідерланди в Україні. Ми вирішили поцікавитися найбільш перспективними напрямками

1
0