Спецможливості
Інтерв'ю

Земельна реформа потрібна людям, а не окремим особам, які приховані за «схемами»

02.02.2017
7692
Земельна реформа потрібна людям, а не окремим особам, які приховані за «схемами» фото, ілюстрація
Ле­онід Ко­за­чен­ко, на­род­ний де­пу­тат, пре­зи­дент Ук­раїнської аг­рар­ної кон­фе­де­рації

Чи ре­аль­но «за­пу­с­ти­ти» земельну реформу вже за рік? Як дер­жа­ва має за­хи­с­ти­ти влас­ників паїв і аг­раріїв? Що че­кає на них 2017 ро­ку? Чи вдасть­ся по­до­ла­ти ко­рупцію в дер­жаві? На ці та інші за­пи­тан­ня відповідає Ле­онід Ко­за­чен­ко, на­род­ний де­пу­тат, пре­зи­дент Ук­раїнської аг­рар­ної кон­фе­де­рації.

 

 

 

Дійшли до па­ра­док­саль­но­го: фер­ме­ри бо­ять­ся відкрит­тя рин­ку угідь

 

— Ле­оніде Пе­т­ро­ви­чу, чо­му ри­нок землі в Ук­раїні досі не відкри­тий?

— По­над 10 років ми на­ма­гаємо­ся за­вер­ши­ти цю зе­мель­ну ре­фор­му і зняти мораторій на землю. Чо­му так дов­го? То­му що всі по­пе­редні спро­би місти­ли ко­рупційні «схе­ми». І на­­справ­ді ве­ли­чез­ну кіль­кість ча­су й сил ви­т­ра­ти­ли на те, щоб за­по­бігти цим «схе­мам».

Сьо­годні маємо па­ра­док­саль­ну си­­ту­­ацію —  са­ме фер­ме­ри бо­ять­ся від­крит­тя зе­мель­но­го рин­ку. Во­ни бо­ять­ся бу­ти ошу­ка­ни­ми зно­ву. 

На­при­клад, ось го­ловні пи­тан­ня, які їх хви­лю­ють:  хто ма­ти­ме пра­во ку­пу­ва­ти зем­лю пер­шим —  ук­раїнець чи іно­­зе­мець? Дер­жав­ний зе­мель­ний банк із ме­тою на­ступ­но­го пе­ре­да­ван­ня її в орен­ду «кра­щим» підприємцям чи хтось ін­ший?  Місце­вий жи­тель чи жи­тель будь-яко­го регіону? Аг­ро­хол­динг чи ма­ле підприємство? Фізич­на чи юри­дич­на осо­ба? Ад­же пе­ресіч­ний фер­мер не мо­же кон­ку­ру­ва­ти з по­­туж­ним аг­ро­хол­дин­гом. І як­що не про­пи­са­ти в за­коні цих важ­ли­вих мо­­мен­тів, то не тільки малі ви­роб­ни­ки мо­­жуть за­ли­ши­ти­ся без землі, а й ве­ликі підприємства.

Дру­гий ва­го­мий мо­мент: чи бу­дуть вста­нов­лені об­ме­жен­ня на розмір зе­­мель­­ної ділян­ки за умо­ви її ви­ку­пу?

Третє пи­тан­ня: хто про­во­ди­ти­ме аукціони з про­да­жу землі? Дер­жавні ор­га­ни чи під їхнім на­гля­дом са­мо­ре­гу­лю­вальні гро­мадські об’єднан­ня —  зе­мельні спілки, як це роб­лять де­які наші сусіди в Євро­со­юзі?

Чет­вер­те: має бу­ти вре­гу­ль­о­ва­не пи­тан­ня кон­цен­т­рації зе­мель, ад­же ви­ни­кає чи­ма­ло про­блем, ко­ли в од­но­го по­ля 10 чи й більше гос­по­дарів. І та­ких «тем­них плям» немало в зе­мельній ре­формі. 

— Чи ре­аль­но їх «висвітли­ти»?

— Звіс­но. Ми знаємо всі про­б­лемні мо­мен­ти й усі при­хо­вані «схе­ми». І нині потрібно сісти за стіл перемовин, роз­кла­с­ти про­по­зиції й ви­ки­ну­ти у смітник те, що міс­тить ко­рупційну скла­до­ву. 

Го­ло­вне — по­ка­за­ти по­тенційним учас­ни­кам зе­мель­но­го рин­ку, що вла­да їх не ошу­кає. Для цьо­го спо­чат­ку ре­­фор­­­му вар­то за­пу­с­ти­ти в од­но­му чи де­кількох пілот­них регіонах. Це дасть змо­гу ви­я­ви­ти і ви­пра­ви­ти її недоліки. Ду­маю, од­но­го ро­ку для цьо­го бу­де достатньо. А вже зго­дом мож­на відкри­ва­ти ри­нок землі по всій країні. 

Вла­да по­вин­на про­во­ди­ти ре­фор­му за­для се­лян, аг­раріїв і за­ра­ди Ук­раїни. А не за­ра­ди ок­ре­мих осіб, які при­хо­вані за «схе­ма­ми».

Заробляти на продажу землі лю­дей зму­сять хіба що над­зви­чайні об­ста­ви­ни

 

— Скільки ча­су потрібно на підго­тов­ку за­конів для зе­мель­ної ре­фор­ми?

— За ба­жан­ня мо­же­мо все це зро­би­ти в пер­шо­му квар­талі 2017 ро­ку з тим, щоб із дру­го­го півріччя роз­по­ча­ти ви­про­бо­ву­ва­ти її у двох регіонах, а по­­тім, від лип­ня 2018-го, по­ши­ри­ти на всю те­ри­торію. Я ду­маю, це ре­аль­но. І ба­га­то що вже зроб­ле­но. У дру­го­му півріччі 2018 ро­ку зе­мель­на ре­фор­ма мо­же бу­ти за­про­ва­д­же­на по всій Ук­раїні.

— Про­дов­жен­ня мо­ра­торію впли­ну­ло на ціну землі?

— Ціна не за­ле­жить від мо­ра­торію. Во­на за­ле­жить від то­го, наскільки ри­­нок землі про­зо­рий, не­ко­рум­по­ва­ний та спро­мож­ний при­но­си­ти при­бу­ток. Ду­же  важ­ли­во, щоб капіталізація аг­рар­но­го бізне­су суттєво зрос­ла.  На жаль, во­на є най­ниж­чою за ос­танні 10 років. 

— І якою ж є вартість ук­раїнської землі?

—  Уявімо, що ри­нок землі відкри­вається за­в­т­ра. Тоб­то всі ко­рупційні скла­дові ліквідо­ва­но, ек­с­пе­ри­мент на рівні регіону —  вда­лий. І ще уявімо, що по­до­лані про­бле­ми, які ство­рю­ють не­га­тив­ний рей­тинг Ук­раїни в ціло­му —  війна, ко­рупція, не­за­вер­шені еко­номічні ре­фор­ми. Та­кож важ­ли­во ма­ти  не­ви­со­кий відсо­ток збит­ко­вих фер­мерсь­ких гос­по­дарств та бу­ти впев­не­ним, що окуп­ність інве­с­тицій в аг­рар­ну сфе­ру ста­но­вить три-п’ять років. Так от, як­що ри­нок відкри­ти за та­ких умов, то зем­ля в Ук­раїні бу­де до­рож­ча, ніж у се­ред­нь­о­му в Євро­пейсь­ко­му Со­юзі.

Але як­що ух­ва­ли­ти ли­ше до­с­ко­налі за­ко­ни, а ре­ш­ту за­ли­ши­ти без змін, то зем­лю поспіша­ти про­да­ва­ти не вар­то, бо во­на ко­ш­ту­ва­ти­ме в ме­жах 500–1000 до­ларів за гек­тар. Це до­сить низь­ка вартість.

Я не ду­маю, що громадяни ки­нуть­ся ма­со­во про­да­ва­ти. За пер­ший рік не більш як 10% землі. Все-та­ки лю­ди че­ка­ти­муть зро­с­тан­ня вар­тості гек­тарів. Збу­ва­ти паї од­ра­зу, як тільки ри­нок від­криє­ться, зму­сять хіба що якісь над­зви­чайні об­ста­ви­ни — від­сутність спад­коємців, бор­ги, тяж­ка хво­ро­ба чи інші ек­с­т­рені ви­пад­ки.

— Як ко­рупція у країні впли­ває на вартість землі?

— Як­що бу­де по­до­ла­но цю про­бле­му, капіталізація будь-яко­го бізне­су в Ук­раїні підви­щить­ся в ра­зи. І вартість землі та­кож зро­с­те. То­му що гроші, які  йдуть на «відка­ти», спря­мо­ву­ва­ти­муть на роз­ви­ток ком­паній. Я ду­маю, що за іде­аль­них умов ре­фор­му­ван­ня дер­жа­ви та по­до­лан­ня ко­рупції  зем­ля в Ук­раїні мог­ла б ко­ш­ту­ва­ти не менш як 15 ти­сяч до­ларів за гек­тар, а то й більше.

По­ки що для за­кор­дон­них інве­с­торів Ук­раїна — над­то ве­ли­кий ри­зик

 

— Як ак­тив­но ук­раїнською зем­лею цікав­лять­ся іно­земці?

—  Над­зви­чай­но ак­тив­но! Пе­ре­дусім пред­став­ни­ки Індо­ки­таю. На дру­го­му місці за ак­тив­ністю — країни Близь­ко­го Схо­ду. Чо­му так? То­му що са­ме в цих регіонах очікується ве­ли­кий дефіцит про­до­воль­ст­ва.

Як­що го­во­ри­ти про Ки­тай, то в най­б­лижчі 10  років йо­му потрібно збіль­ши­ти на 50 млн т за­купівлю зер­на й бо­бо­вих, особ­ли­во сої та ку­ку­руд­зи. До речі, в Під­не­бесній за­бо­ро­ни­ли ген­но-мо­дифі­ко­вані гібри­ди рос­лин. І в Ук­раїні ми мо­же­мо без про­блем ви­ро­щу­ва­ти сою та ку­ку­руд­зу са­ме та­кої якості, якої по­тре­бує Ки­­тай. Сьо­годні ми вже є по­ста­чаль­ни­ком №1 ту­ди ку­ку­руд­зи, витіснив­ши Спо­лу­чені Шта­ти та інші країни.

Євро­пейські та аме­ри­канські інве­с­то­ри та­кож цікав­лять­ся мож­ли­во­с­тя­ми діста­ти­ся до ук­раїнських чор­но­земів — чи бра­ти в орен­ду, чи ку­пу­ва­ти, чи за­хо­ди­ти в акціонер­ний капітал на­ших ком­паній. 

— Але ж іно­земці й за­раз мо­жуть ста­ва­ти співвлас­ни­ка­ми ук­раїн­ських аг­рар­них ком­паній… 

—  Мо­жуть. І роб­лять це. Але по­бо­ю­­ю­чись. На дум­ку іно­зем­них інве­с­то­рів, над­то ве­ликі ри­зи­ки в Ук­раїні —  еко­номічні й політичні. 
За­кор­донні вли­ван­ня — це до­б­ре. Во­ни сти­му­лю­ють роз­ви­ток еко­номіки, при цьо­му гроші за­ли­ша­ють­ся все­ре­дині країни. Од­нак ко­ли ми го­во­ри­мо про про­даж землі іно­зем­цям, то ка­же­мо й про те, що ча­с­ти­на Ук­раїни на­ле­жа­ти­ме пред­став­ни­кам інших дер­жав. А це вже зовсім інша спра­ва.

Як­що на од­не по­ле пре­тен­ду­ва­ти­ме вітчиз­ня­на та іно­зем­на ком­панія — зро­зуміло, хто пе­ре­мо­же

 

— Що ста­неть­ся, як­що Ук­раїна відкриє свій ри­нок землі для іно­земців?

— На од­не по­ле пре­тен­ду­ва­ти­муть дві ком­панії —  ук­раїнський ви­роб­ник і ве­ли­кий за­кор­дон­ний хол­динг. Як ду­­має­­те, хто пе­ре­мо­же? Звісно, іно­зем­на ком­панія. Во­на за­про­по­нує вдвічі, вде­ся­те­ро ви­щу ціну. То­му що в неї на­ба­га­то більше гро­шей. Ук­раїнці про­сто не змо­жуть кон­ку­ру­ва­ти з іно­зем­ця­ми.

— Як за­хи­с­ти­ти інте­ре­си ук­раїнців?

— Ду­же про­сто — за­про­ва­ди­ти для іно­земців мак­си­маль­ний строк орен­ди сільгоспземлі (10 років) та вста­но­ви­ти мо­ра­торій на про­даж землі на ана­логіч­ний термін. 

— Які ще підводні ка­мені має зе­­ме­ль­­на ре­фор­ма?

— Ду­же важ­ли­вим є пи­тан­ня кон­солідації при­ва­ти­зо­ва­них зе­мель. Уя­ві­мо по­ле, в центрі яко­го хтось про­дав два-три клапті землі, а ре­ш­та діля­нок здані в орен­ду аг­ро­хол­дин­гу. І ось на тих декількох па­ях хтось собі кар­топ­лю по­са­див, а аг­ро­хол­динг кру­гом засіяв ку­­­­­ку­руд­зу. Пи­­­­­­тан­ня навіть не в то­му, як діста­ти­ся до кар­топлі. Про­бле­ма —  як за­без­пе­чи­ти тех­но­ло­гію ви­ро­щу­ван­ня. То­му що гер­біци­ди, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють для кар­топлі, вби­ва­ють ку­ку­руд­зу, й на­в­­па­ки. Що ро­би­ти в та­ких ви­пад­ках? Як бу­ти? Цей мо­­мент має бу­ти про­пи­са­ний у зе­мель­но­му за­ко­но­давстві особ­ли­во ре­тель­но.

— Чи є ідеї що­до вирішен­ня про­бле­ми?

—  Ідеї є. Сусідня Мол­до­ва ста­ла на ці граб­лі 15 років то­му, ко­ли відкри­ва­ла ри­­нок землі. І пер­ша про­бле­ма, з якою там стик­­­­ну­ли­ся —  на од­не по­ле ки­ну­ли­ся 20 по­купців, розібра­ли шма­точ­ки землі, а потім жо­ден не зміг ефек­тив­но об­роб­ля­ти свою ділян­ку. Кілька років пішло на ви­пра­влення си­ту­ації. У нас же є мож­ли­вість від­ра­зу уник­ну­ти та­ких по­ми­лок.

 

Г. Квітка
спеціально для журналу «Пропозиція»

 

 

Інформація для цитування

Леонід Козаченко: Влада повинна проводити земельну реформу заради селян і заради України, а не задля окремих осіб, які приховані за "схемами"/ Г. Квітка  // Пропозиція. — 2017. — № 1. — С. 16-19

Інтерв'ю
Ансгар Борнеманн, директор Nestlé в Україні та Молдові
Nestlé в Україні активно співпрацює з місцевими постачальниками. За даними на кінець 2016 року, близько 70% компонентів для товарів компанія купує на місцевому локальному ринку.  Із 2007 року
Родіон Рибчинський, голова асоціації «Борошномели України»
Український ринок борошна незважаючи на негативні тенденції розвивається, для продукції відриваються кордони нових країн, а підприємства будують та оновлюють свої потужності. Про життя борошномелам

1
0