Спецможливості
Технології

Ефек­тив­ний за­хист цу­к­ро­вих бу­ряків за умов хо­лод­ної вес­ни

03.07.2014
1999
Ефек­тив­ний за­хист цу­к­ро­вих бу­ряків за умов хо­лод­ної вес­ни фото, ілюстрація

В умо­вах 2014 р. висіван­ня цу­к­ро­вих бу­ряків про­во­ди­ли ра­зом із сівбою ран­ніх зер­но­вих куль­тур — у хо­лод­ний грунт. Об­грун­ту­ван­ням та­ко­го ви­бо­ру посівно­го терміну бу­ря­косійні гос­по­дар­ст­ва вба­ча­ли не­до­стат­ню кількість во­ло­ги в грунті та мож­ливість її швид­ко­го ви­па­ро­ву­ван­ня. Так, за осінньо-зи­мо­вий пе­ріод ви­па­ла на­ба­га­то мен­ша кількість опадів порівня­но із ба­га­торічною нор­мою. Сніго­вий по­крив був не­знач­ним, у кінці лю­то­го — на по­чат­ку бе­рез­ня йо­го вже не бу­ло зовсім, а в першій-другій де­ка­дах бе­рез­ня ден­на тем­пе­ра­ту­ра повіт­ря ся­га­ла до 20°С теп­ла, що зу­мов­лю­ва­ло швид­ке ви­па­ро­ву­ван­ня во­ло­ги із верхніх шарів грун­ту.

В умо­вах 2014 р. висіван­ня цу­к­ро­вих бу­ряків про­во­ди­ли ра­зом із сівбою ран­ніх зер­но­вих куль­тур — у хо­лод­ний грунт. Об­грун­ту­ван­ням та­ко­го ви­бо­ру посівно­го терміну бу­ря­косійні гос­по­дар­ст­ва вба­ча­ли не­до­стат­ню кількість во­ло­ги в грунті та мож­ливість її швид­ко­го ви­па­ро­ву­ван­ня. Так, за осінньо-зи­мо­вий пе­ріод ви­па­ла на­ба­га­то мен­ша кількість опадів порівня­но із ба­га­торічною нор­мою. Сніго­вий по­крив був не­знач­ним, у кінці лю­то­го — на по­чат­ку бе­рез­ня йо­го вже не бу­ло зовсім, а в першій-другій де­ка­дах бе­рез­ня ден­на тем­пе­ра­ту­ра повіт­ря ся­га­ла до 20°С теп­ла, що зу­мов­лю­ва­ло швид­ке ви­па­ро­ву­ван­ня во­ло­ги із верхніх шарів грун­ту.

Вод­но­час пе­ре­ду­мо­вою ран­нь­о­го ви­сіву цу­к­ро­вих бу­ряків є до­б­ре підго­тов­ле­не з осені по­ле, тоб­то з роз­роб­ле­ною і вирівня­ною посівною по­верх­нею. Пе­ред­посівна підго­тов­ка пе­ред­ба­чає ли­ше об­робіток грун­ту на гли­би­ну за­гор­тан­ня насіння і мож­на про­во­ди­ти висіван­ня. Де­які аг­ро­но­ми за ранніх строків висіву цу­к­ро­вих бу­ряків, ко­ли у грунті ще міс­тить­ся до­стат­ня кількість во­ло­ги, висі­ва­ють насіння на гли­би­ну 1,5–2 см. Од­нак, вра­хо­ву­ю­чи ба­га­торічні спо­с­те­ре­жен­ня, здебільшо­го спо­с­терігаємо інтен­сив­не пе­ре­су­шен­ня верх­нь­о­го ша­ру грун­ту, що зу­мов­лює зріджен­ня гу­с­то­ти сто­ян­ня рос­лин. То­му висіван­ня цу­к­ро­вих бу­ряків у ранні стро­ки по­тре­бує за­гор­тан­ня насіння на гли­би­ну не мен­ше ніж 2,5–3 см, а за мож­ли­вості — і при­ко­чу­ван­ня кільча­с­то-шпо­ро­ви­ми кот­ка­ми, ад­же ми не мо­же­мо чітко спрог­но­зу­ва­ти, чи ви­па­де не­вдовзі до­стат­ня кількість опа­дів. Слід вра­хо­ву­ва­ти, що при­ко­чу­ван­ня грун­ту кільча­с­то-шпо­ро­ви­ми кот­ка­ми ство­рює добрі умо­ви для ак­тив­но­го од­но­час­но­го про­ро­с­тан­ня бур’янів порівня­но із сівбою без при­ко­чу­ван­ня по­сі­ву. За ранніх строків висіву цу­к­ро­вих бу­ряків від сходів до по­яви пер­шої па­ри справжніх листків про­хо­дить 15 і більше днів, потім ут­во­рен­ня на­ступ­них пар листків збігається з оп­ти­маль­ни­ми стро­ка­ми.

   Ще од­ним не­доліком ран­нь­о­го висіву цу­к­ро­вих бу­ряків за­ли­шається знач­не зро­с­тан­ня за­бур’яне­ності посівів (у 3–4 і більше разів) на по­чат­ко­вих ета­пах роз­вит­ку куль­ту­ри. Відповідно, ви­ко­ри­с­тан­ня кла­сич­них схем за­хи­с­ту за не­ви­со­кої тем­пе­ра­ту­ри повітря не дає змо­ги ефек­тив­но кон­тро­лю­ва­ти бур’яни.
То­му за низь­кої тем­пе­ра­ту­ри повітря доцільним буде внесення гербіци­дів до сходів бур’янів. Ос­танніми ро­ка­ми та­ке (ну­ль­о­ве) вне­сен­ня гербіцидів на­бу­ло знач­но­го ши­ро­ко­го по­ши­рен­ня. Це дає змо­гу за­сто­со­ву­ва­ти гербіци­ди, які ма­ють як грун­то­ву дію (ад­сор­бу­ють­ся ко­ре­не­вою си­с­те­мою бур’янів), так і після­с­хо­до­ву. Ну­ль­о­ве вне­сен­ня пре­па­ратів раціональ­но про­во­ди­ти, ко­ли бур’яни по­чи­на­ють тільки про­ро­ста­ти, тоб­то у фазі «білої ни­точ­ки». Ви­па­дан­ня опадів тільки підси­лить дію гербіцидів і мож­ливість пра­цю­ва­ти за низь­ких тем­пе­ра­тур. Вод­но­час за підви­щен­ня тем­пе­ра­ту­ри повіт­ря після висіван­ня куль­ту­ри, ко­ли відбу­ло­ся пе­ре­су­шен­ня верх­нь­о­го ша­ру грун­ту, мож­на відра­зу ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти після­­с­хо­дові гербіци­ди.

   Добрі ре­зуль­та­ти по­ка­зує вне­сен­ня препаратів на основі ето­фу­ме­зату у поєднанні із ме­тамітро­ном. Ето­фу­ме­зат на­ле­жить до гру­пи бен­зо­фу­ранів — це се­лек­тив­на діюча ре­чо­ви­на кон­такт­ної та грун­то­вої дії, яка по­гли­нається різни­ми ча­с­ти­на­ми рос­лин, особ­ли­во мо­ло­ди­ми па­ро­ст­ка­ми, та під час кон­так­ту коріння із вод­ним роз­чи­ном ето­фу­ме­за­ту в грунті. Ефек­тивність ме­то­ду за­ле­жить від во­ло­гості грун­ту, та­кож слід за­ува­жи­ти, що ви­со­кий вміст по­жив­них ре­чо­ви­ну грунті та по­су­ха зни­жу­ють гербіцид­ну дію.
Однією з най­се­лек­тивніших діючих ре­чо­вин на посівах цу­к­ро­вих бу­ряків є ме­тамітрон — пре­па­рат кон­такт­ної та грун­то­вої дії, що про­ни­кає у бур’яни че­рез корінь і ли­с­тя. Бур’яни ги­нуть у мо­мент про­ро­с­тан­ня за до­схо­до­во­го чи про­тя­гом декількох тижнів — за після­схо­до­во­го вне­сен­ня. Особ­ливість ме­та­мітро­ну — над­зви­чай­но щад­на дія що­до куль­тур­них рос­лин навіть за ви­со­ких норм вне­сен­ня пре­па­ра­ту. Оп­ти­маль­на ефек­тивність — за на­ко­пи­чен­ня в грунті по­над 2,5 л/га діючої ре­чо­ви­ни (для підси­лен­ня грун­то­вої дії не­обхідна до­стат­ня кількість во­ло­ги).

   За ну­ль­о­во­го вне­сен­ня об­при­с­ку­ван­ня грун­ту про­во­дять після висіву цу­к­ро­вих бу­ряків, за­леж­но від по­год­них умов, у період роз­вит­ку бур’янів від фа­зи білої ни­точ­ки до по­яви сходів (зде­більшо­го в інтер­валі 4–10 днів після ви­­­сіван­ня). Слід вра­ху­ва­ти, що за та­ко­го вне­сен­ня є мож­ливість кон­тро­лю­ва­ти й од­норічні зла­кові (на ранніх ета­пах роз­вит­ку) та май­же всі ви­ди двосім’ядоль­них бур’я­нів. Нор­ма за­сто­су­ван­ня Нор­тро­ну 500 SC, — 0,6–0,8 л/га + Голтікс 700, КС — 1,0–2,0 л/га.
Ці діючі ре­чо­ви­ни ду­же се­лек­тивні що­до за­сто­су­ван­ня на цу­к­ро­вих бу­ря­ках (мож­ливість вне­сен­ня за низь­ких плю­со­вих тем­пе­ра­тур — 5°С. Їхня ефек­тив­ність не тільки не змен­шується після ви­па­дан­ня опадів, а навіть підси­люється. У разі ви­ко­ри­с­тан­ня за по­яви сходів бур’я­нів (але не пізніше фа­зи сім’ядоль) ця си­с­те­ма та­кож ефек­тив­на, але за вне­сен­ня мак­си­маль­них норм (на­при­клад, нор­му Голтіксу слід збільши­ти до 2,5 л/га).

   Че­рез 7–12 днів після вне­сен­ня цих гербіцидів мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти пре­па­ра­ти бе­та­наль­ної гру­пи у поєднанні із суль­фонілсе­чо­ви­ною. Цей ме­тод ефек­тив­но кон­тро­лю­ва­ти­ме бур’яни за плю­со­вої тем­пе­ра­ту­ри не ниж­че 10°С. На­яв­ність трьох діючих ре­чо­вин (фен­ме­ди­фам, де­с­ме­ди­фам, ето­фу­ме­зат) дає ши­рокі мож­ли­вості надійно­го кон­тро­лю про­ти по­над 40 видів од­норічних дво­до­ль­них бур’янів.
Із вне­сен­ням бе­та­наль­ної гру­пи гер­біцидів не слід відтя­гу­ва­ти, ад­же во­ни до­б­ре діють на бур’яни у фазі сім’ядоль. У та­ко­му разі нор­му вне­сен­ня Бе­та­на­лу Ек­с­перт, к. е., у фазі сім’ядоль бур’я­нів (не­за­леж­но від фа­зи роз­вит­ку рос­лин цу­к­ро­вих бу­ряків) мож­на змен­ши­ти до 0,8 л/га без за­сто­су­ван­ня Карібу, а че­рез п’ять-сім днів йо­го слід вне­сти у нормі 1,0 л/га ра­зом із Карібу. В та­ко­му разі ми мо­же­мо змен­ши­ти фіто­ток­сичність на рос­ли­ну, ад­же на ранніх ета­пах роз­вит­ку рос­лин цу­к­ро­вих бу­ряків суль­фонілсе­чо­ви­на мо­же пригнічу­ва­ти посіви. Вод­но­час за пе­ре­ро­с­тан­ня бур’я­нів до стадії двох-чо­ти­рь­ох листків нор­му вне­сен­ня Бе­та­на­лу потрібно збільши­ти до 1,2–1,5 л/га.

   Ос­нов­ним не­доліком пер­шо­го вне­сен­­ня гербіцидів є ко­роткі стро­ки вне­сен­ня (про­тя­гом п’яти-де­ся­ти днів). Ад­же бур’яни швид­ко на­ро­щу­ють ве­ге­та­тив­ну ма­су та пе­ре­ро­с­та­ють. Ефек­тив­ність гербіцидів різко зни­жується за фор­му­ван­ня у дво­доль­них бур’янів двох-трьох пар справжніх листків та зрілої вос­ко­вої ку­ти­ку­ли.

   Ще однією умо­вою після­с­хо­до­вих вне­сень гербіцидів є не­до­пу­щен­ня пе­ре­ро­с­тан­ня бур’янів та мак­си­маль­не змен­шен­ня фіто­ток­сич­ності на рос­ли­ну. Ад­же на період дру­го­го вне­сен­ня гербі­ци­дів при­па­дає по­шко­д­жен­ня цу­к­ро­вих бу­ряків шкідни­ка­ми, а за не­спри­ят­ли­вих по­год­них умов мож­ли­ве по­шко­д­жен­ня ко­ре­неїдом. Не слід за­бу­ва­ти, що за по­я­ви пер­шої па­ри справжніх листків у ко­­ре­неп­ло­дах цу­к­ро­вих бу­ряків про­хо­дять вто­ринні зміни: спо­чат­ку в па­рен­хімних кліти­нах цен­т­раль­но­го циліндра під пер­вин­ни­ми луб’яни­ми во­лок­на­ми фор­му­ють­ся камбіальні кліти­ни, потім — кам­біальні кільця. Йо­го кліти­ни за на­прав­лен­ня до цен­т­ру ут­во­рю­ють вто­рин­ну де­ре­ви­ну, а до пе­ри­ферії ко­ре­ня — вто­рин­ний луб. У де­ре­вині і лубі радіа­ль­но розміщується вто­рин­ний луб. Від­по­відно, вто­рин­ний луб ут­во­рює вто­рин­ну ко­ру із тон­ким ша­ром кор­ко­вої тка­ни­ни.
Ос­тан­ня роз­ро­с­тається, роз­ри­ває пер­вин­ну ко­ру, що відо­мо під на­звою «линь­ка ко­ре­ня». Для тре­тин­ної бу­до­ви ко­ре­не-
п­ло­да цу­к­ро­вих бу­ряків ха­рак­тер­но ут­во­рен­ня в па­ренхімі вто­рин­ної ко­ри клітин дру­го­го камбіаль­но­го кіль­ця. Потім фор­мується третє кільце, чет­вер­те, п’яте і т. д. Та­ким чи­ном линь­ка ко­ре­ня три­ває аж до ут­во­рен­ня тре­тьої та чет­вер­тої пар листків. Цу­к­ро­за в ко­ре­неп­ло­дах по­чи­нає на­ко­пи­чу­ва­ти­ся із фа­зи фор­му­ван­ня вто­рин­ної ана­томічної струк­ту­ри ко­ре­ня.

   Згідно з ре­ко­мен­даціями Інсти­ту­ту біое­нер­ге­тич­них ку­ль­тур і цу­к­ро­вих бу­ряків НА­АН, грамі­ніцид вно­сять за ви­со­ти мишіїв та півня­чо­го про­са 8–10 см, а в разі на­яв­ності пирію — за ви­со­ти 10–15 см і з мак­си­маль­ною нор­мою ви­ко­ри­с­тан­ня. Так, за ви­со­ти ми­­шію та півня­чо­го про­са 8–10 см нор­ма Цен­туріону ста­но­вить не менш ніж 0,4–0,6 л/га + Аміго Стар — 0,8–1,2 л/га; Шо­гун 100, к. е. — 1,0 л/га; Фу­ро­ре Су­пер, к. е. — 1,5 л/га; Фюзілад Фор­те 150 ЕС, к. е. — 1,0–1,5 л/га; Ачіба 50 ЕС, к. е. — 2,0 л/га; Ара­мо 45, к. е — 1,5–
2,0 л/га. У та­ко­му разі зла­кові бур’я­ни мож­на ефек­тив­но кон­тро­лю­ва­ти до фа­зи ку­щен­ня. Як­що по­ле засміче­не од­но­річни­ми зла­ко­ви­ми бур’яна­ми, то гра­мініцид вно­си­мо у ре­ко­мен­до­ваній нор­мі, за на­яв­ності пирію та інших ба­га­то­річних зла­ко­вих — за­сто­со­вуємо мак­си­маль­ну до­зу. Та­кож вра­хо­вуємо, що ба­га­­торічні зла­кові бур’яни мо­жуть зо­се­ре­д­жу­ва­тись на полі осе­ред­ка­ми, особ­ли­во біля доріг і лісо­смуг, тоді на цих ділян­ках слід збільши­ти нор­му вне­сен­ня грамініци­ду до мак­си­маль­ної.
Для змен­шен­ня фіто­ток­сич­ності на рос­ли­ну та кра­що­го кон­тро­лю зла­ко­вих бур’янів грамініци­ди вар­то за­сто­со­ву­ва­ти ок­ре­мо. Вод­но­час до цієї ком­по­зиції мож­на до­да­ва­ти інсек­ти­ци­ди та мікро­до­б­ри­ва (особ­ли­во борні).

   Ос­таннє гербіцид­не вне­сен­ня про­ти дво­доль­них видів бур’янів слід обов’яз­ко­во підси­ли­ти діючи­ми ре­чо­ви­на­ми, які ма­ють і грун­то­ву дію, ад­же у цу­к­ро­вих бу­ряків інтен­сив­но збільшується ли­ст­ко­ва по­верх­ня, і зго­дом не мож­на бу­де вно­си­ти гербіци­ди. То­му про­по­нуємо підси­ли­ти бе­та­наль­ну гру­пу ме­тамітро­ном та ето­фу­ме­за­том. Нор­ма вне­сен­ня Голтіксу 700, КС — не менш ніж 1,0 л/га, а Нор­тро­ну 500 SC, КC — в роз­ра­хун­ку не менш ніж 0,9 л/га діючої ре­чо­ви­ни. На­при­клад, кількість ето­фу­ме­за­ту в гербіциді Нор­трон 500 SC, ста­но­вить 500 г/л (50%), а у Бе­та­на­лі Ек­с­перт, к. е. — 112 г/л (11,2%).  Нами внесено гербіцид Нор­трон у нормі 0,6 л/га та Бе­та­на­л Ек­с­перт — всьо­го 3,0 л/га (де кількість д. р. ето­фу­ме­зат ста­но­вить
636 л/га), тоб­то для ефективної грунтової дії  потрібно довне­сти або Нор­тро­н,
0,6 л/га або Бе­та­на­л Ек­с­перт, 1,0 л/га + Нор­трон 0,4 л/га.
Поєдна­не вне­сен­ня грамініцидів до­цільне че­рез два-п’ять днів після за­сто­су­ван­ня пре­па­ратів бе­та­наль­ної гру­пи. У та­ко­му разі ми кра­ще кон­тро­лю­ва­ти­ме­мо зла­кові бур’яни.

   Та­ким чи­ном кілька­ра­зо­ве вне­сен­ня діючих ре­чо­вин ето­фу­ме­за­ту та ме­та­мітро­ну спри­я­ти­ме кра­що­му про­яву їхньої грун­то­вої дії, що за­без­пе­чить чисті посіви цу­к­ро­вих бу­ряків у про­цесі ве­ге­тації культу­ри.

Я. Ма­кух, канд. с.-г. на­ук, заввідділом гер­бо­логії,
С. Ре­ме­нюк, канд. с.-г. на­ук, завсек­то­ром за­хи­с­ту цу­к­ро­вих бу­ряків від бур’янів,
ІБКіЦБ НА­АН

 

Інтерв'ю
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із
Богдан Духницький, канд. ек. наук ННЦ «Інститут аграрної економіки», аналітик компанії «Бізнесгрупінвест», що тісно співпрацює з Асоціацією «УКРСАДПРОМ»
Європейський ринок потребує фруктів і ягід і скупує  їх з усього світу. При цьому попитом користується не  лише сировина, а й перероблена продукція. За результатами 2016 року, 70% доходів зі

1
0