Спецможливості
Агрохімія

Вугільна гниль — симптоми, діагностика та заходи захисту

23.03.2017
2732
Вугільна гниль — симптоми, діагностика та заходи захисту фото, ілюстрація

От­ри­ман­ня стабільних уро­жаїв ви­со­ко­якісної про­дукції рос­лин­ництва пе­ред­ба­чає постійний моніто­ринг фіто­санітар­но­го ста­ну посівів. Ча­ст­ка та спів­­відно­шен­ня хво­роб у па­то­ген­но­му ком­плексі зміню­ють­ся під уп­ли­вом низ­ки чин­ників: по­ру­шен­ня сівозмін, зміни спо­собів об­робітку ґрун­ту, ігно­ру­ван­ня тех­но­логічних про­цесів. Крім то­го, від­бу­вається по­сту­по­ва зміна теп­ло- й во­ло­го­за­без­пе­чен­ня ве­ге­тацій­но­го періо­ду. Всі ці та інші чин­ни­ки впли­ва­ють як на рос­ли­ни, так і на па­то­генні ор­ганіз­ми і ста­ють по­штов­хом до суттєвих змін фіто­санітар­ної си­ту­ації.

 

 

Значною мірою це сто­сується хво­роб ко­ренів і при­ко­ре­не­вої ча­с­ти­ни стеб­ла. На­си­чен­ня сівозмін куль­ту­ра­ми, що ма­ють спіль­них збуд­ників хво­роб, які мо­жуть збе­ріга­ти­ся у ґрунті, при­зве­ло до знач­но­го по­ши­рен­ня білої гни­лі, вер­ти­ци­ль­о­зу, фу­заріозу.

За да­ни­ми Міна­гро­політи­ки, 2016 ро­ку со­няш­ник висіяли на площі 5,2 млн га ( 2015-го — 4,6 млн га), соя зай­ма­ла 1,8 млн га,  ріпак — 518 тис. га. Збуд­ник білої гнилі (скле­ро­ти­ніозу), гриб Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, ура­жує всі ці куль­ту­ри і три­ва­лий час мо­же зберіга­ти­ся у ви­гляді скле­ро­ціїв у ґрунті. Зро­с­тан­ня площ зер­но­вих ко­ло­со­вих, ви­ро­щу­ван­ня їх у мо­но­куль­турі при­зве­ло до по­ши­рен­ня ко­ре­не­вих та при­ко­ре­не­вих гни­лей. Зо­к­ре­ма, фу­заріозу, офіобо­льо­зу, ри­зок­тоніо­зу та цер­ко­с­по­ро­зу.

Ос­танніми де­ся­тиліття­ми по всій те­ри­торії Ук­раїни спо­с­теріга­ють­ся зміни тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му, відмічається тен­денція до підви­щен­ня теп­ло­за­без­пе­чен­ня ве­ге­таційно­го періоду. Однією з особ­ли­во­с­тей періоду 1991–2016 рр. ста­ла нерівномірність ви­падіння опадів у се­ре­дині ро­ку. Це при­зво­дить до по­ру­шень роз­вит­ку при­род­них про­цесів і три­ва­лості ве­ге­таційно­го періоду. За да­ни­ми Гідро­мет­цен­т­ру України, внаслідок за­галь­но­го підви­щен­ня тем­пе­ра­ту­ри повітря зміни­ли­ся по­ча­ток, кінець і три­валість теп­ло­го й хо­лод­но­го періодів ро­ку до 10 днів на Поліссі та в Лісо­сте­пу. Відмічається знач­на зміна ча­су пе­ре­хо­ду тем­пе­ра­ту­ри повітря че­рез 0°С на­весні (у Лісо­сте­пу він відбу­ває­ть­ся на 15 днів раніше). По­ряд із погір­шен­­ням еко­номічних умов та по­ру­шен­ня­ми тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня кліма­тич­ні зміни ста­ють ре­аль­ним чин­ни­ком, що зу­мов­лює транс­фор­мацію це­нозів сіль­сь­­ко­­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Як наслі­док, еко­номічно­го зна­чен­ня на­бу­ва­ють хво­ро­би, що раніше винакали епізо­дич­но. Це сто­сується вугільної гнилі, оскільки збуд­ник хво­ро­би є тер­мофілом й оп­ти­маль­ні для йо­го роз­вит­ку по­каз­ни­ки тем­пе­ра­ту­ри коливаються в ме­жах 25...35°С.Корінь та прикоренева частина рослини соняшника, колонізованої грибом Macrophomina phaseolina

Ос­танніми ро­ка­ми з цією хво­ро­бою, яку ви­роб­нич­ни­кам до­стат­ньо склад­но іден­тифіку­ва­ти, зіткну­ли­ся в ба­га­ть­ох гос­по­дар­ст­вах різних аг­рокліма­тич­них зон. Во­на не є но­вою. Од­нак комбінація та­ких чин­ників, як на­си­чен­ня сівозмін со­­няш­­ни­ком і соєю, а та­кож зміна теп­ло- й во­ло­го­за­без­пе­чен­ня ве­ге­таційно­го періоду, при­зве­ли до її суттєво­го по­ши­рен­ня.

Збудник вугільної гнилі

Збуд­ни­ком хво­ро­би є гриб Macro­pho­­mina phaseolina (Tassi) Goid. (си­нонім Sclerotium bataticola Taubenh). Па­то­ген зда­тен роз­ви­ва­ти­ся більш ніж на 500 ви­дах рос­лин із 100 ро­дин, зок­ре­­ма на таких по­ши­рених у сівозмінах куль­ту­рах, як со­няш­ник, ку­ку­руд­за, соя. Крім то­го, ура­жа­ють­ся сор­го, цу­к­ро­ві бу­­ря­ки, ка­пу­с­та, кар­топ­ля, пе­рець, ква­со­ля. Ву­гіль­на гниль по­­ши­­ре­на в Європі, краї­нах Північної та Півден­ної Аме­ри­ки, Близь­ко­го Схо­ду, Аф­ри­ки, Ав­ст­ралії. Є повідо­млен­ня про спа­ла­хи хво­ро­би на по­лу­ниці в США, Франції, Іспанії, Греції, Єгипті. Крім куль­тур­них рос­лин, ура­жу­ва­ти­ся мо­жуть бур’яни, які ста­ють ре­зер­ва­то­ра­ми хво­ро­би. У 80-х рр. ХХ ст. вт­ра­ти вро­жаю сої в США від вугільної гнилі ко­ли­ва­ли­ся від 5 до 50%. Зго­дом во­на увійшла до п’ятірки найбільш шкідли­вих гриб­них хво­роб сої. За да­ни­ми російських уче­них, по­ши­рен­ня хво­ро­би на сої в Крас­но­дарсь­ко­му краї ся­гає 86,8%. В умо­вах східної ча­с­ти­ни Лісо­сте­пу Ук­раїни 2012-го ви­яв­ля­ли 100% по­ши­рен­ня вугільної гнилі в посівах со­няш­ни­ку. Співробітни­ки ла­бо­ра­торії фіто­па­то­логії ІЗР НА­АН у 2014–2016 рр. про­во­ди­ли мар­ш­рутні об­­сте­жен­ня посівів со­няш­ни­ку в Київській, Чер­каській та Хме­­ль­ницькій об­ла­с­тях. Вста­нов­ле­но, що по­ши­рен­ня хво­ро­би ко­ли­вається в ме­­жах 28–60%. Мак­си­маль­ний рівень ура­жен­ня ви­яв­ле­но 2015 ро­ку на Чер­кащині.

Симп­то­ми вугільної гнилі

Симп­то­ми хво­ро­би, за­леж­но від куль­ту­ри, де­що відрізня­ють­ся. На со­няш­ни­ку й сої во­ни, за­га­лом, подібні. В умо­вах по­су­ш­ли­вої теп­лої вес­ни перші оз­на­ки ура­жен­ня мо­жуть спо­­­стеріга­ти­ся на стадії про­ро­ст­ка. На ура­же­них тка­ни­нах стеб­ла ви­ни­ка­ють не­кро­зи. Ко­ре­не­ва си­с­те­ма відми­рає.Стебло сої з ознаками ураження вугільною гниллю

За силь­но­го роз­вит­ку хво­ро­би рос­ли­ни ги­нуть. Найбільш ти­пові симп­то­ми спо­с­теріга­ють­ся по­чи­на­ю­чи з фа­зи цвітіння. Спо­чат­ку на інфіко­ва­них ко­ре­нях з’яв­ля­ють­ся світло-ко­рич­неві пля­ми, які по­сту­по­во по­ши­рю­ють­ся на всю ко­ре­не­ву си­с­те­му. Стеб­ло на­бу­ває світ­ло-сіро­го (срібля­с­то­го) відтінку. Під епідермісом фор­му­ють­ся безліч чор­них мікро­с­к­ле­роціїв, унаслідок чого інфіко­вані тка­ни­ни ста­ють по­пе­ля­с­ти­ми. Мікро­с­к­ле­роції ут­во­рю­ють­ся в ко­ре­невій си­с­темі, а та­­кож у стеблі. За­ку­пор­ка су­дин при­зво­дить до в’янен­ня ли­с­тя, па­гонів або рос­ли­ни в ціло­му.

На ку­ку­рудзі й сор­го ха­рак­терні оз­на­ки хво­ро­би мож­на ви­я­ви­ти в період дозріван­ня у ви­гляді по­буріння чи зне­барв­лен­ня ниж­ньої ча­с­ти­ни стеб­ла й ко­ренів. Сер­це­ви­на руй­нується, стеб­ла за­си­ха­ють.

Буль­би кар­топлі ура­жу­ють­ся в ґрунті. Перші оз­на­ки ви­яв­ля­ють під час зби­ран­ня. По­ряд із вічка­ми ут­во­рю­ють­ся чорні, злег­ка во­дя­нисті пля­ми. Шкірка спо­чат­ку зберігає свою ціліс­ність, але зго­дом ут­во­рю­ють­ся ви­раз­ки, оскільки роз­та­шо­ва­ні глиб­ше тка­ни­ни за­гни­ва­ють. Во­ни на­бу­ва­ють сіро­го, а пізніше чор­но­го за­барв­лен­ня.

На цу­к­ро­вих бу­ря­ках хво­ро­ба має ще й іншу на­зву — су­хий скле­роціоз. Во­на про­яв­ляється на по­верхні ко­ре­неп­лодів у ви­гляді сірих су­хих плям і по­вз­довжніх тріщин. В ура­же­них місцях тка­ни­на стає зде­рев’янілою і різко від­ме­жо­ва­ною від здо­ро­вої. В інфікованих тка­ни­нах фор­му­ють­ся мікро­с­к­ле­роції.

На рос­ли­нах ро­ди­ни гар­бу­зо­вих у період по­яви сходів на підсім’ядоль­но­му коліні ви­ни­ка­ють вдав­лені чорні пля­ми. Во­ни по­чи­на­ють відста­ва­ти в рості й ги­нуть. Ура­жен­ня в більш пізній період при­зво­дить до по­яви плям на рівні ґрун­ту. Во­ни по­сту­по­во збільшу­ють­ся і охоп­лю­ють усе стеб­ло на ви­соті кількох сан­ти­метрів. Пло­ди, що тор­ка­ють­ся ґрун­ту, та­кож мо­жуть ура­жу­ва­ти­ся. На їхній по­верхні ут­во­рю­ють­ся во­дя­нисті пля­ми, які по­сту­по­во підси­ха­ють, на­бу­ва­ю­чи світло-жов­ту­ва­то-ко­рич­не­во­го за­барв­лен­ня. На ура­же­них тка­ни­нах фор­му­ють­ся мікро­с­к­ле­роції.Стебло сої з ознаками мікросклероції в тканинах соняшника

Мор­фо­ло­го-куль­ту­ральні особ­ли­вості й життєвий цикл збуд­ни­ка. Гриб існує ви­нят­ко­во в ана­морфній стадії у ви­гляді міцелію, фор­мує мікро­с­к­ле­роції і пікніди. Ізо­ля­ти мо­жуть сут­тєво відрізня­ти­ся один від од­но­го за розміра­ми скле­роціїв та здатністю ут­во­рю­ва­ти пікніди. Розміри скле­роціїв ва­ріюють від 50 до 150 мкм. За­барв­лен­ня міцелію гри­ба мінли­ве: від світло­го до сіро­го, тем­но-ко­рич­не­во­го й май­же чор­но­го. Пікнідіаль­не спо­ро­но­шен­ня фор­муєть­ся на ква­солі й кун­жуті.

Зберігається гриб у ґрунті на рос­лин­них решт­ках куль­тур­них і ди­ких рос­лин у ви­гляді мікро­с­к­ле­роціїв. Крім то­го, ура­жені ча­с­тин­ки сте­бел і бобів та­кож мо­жуть місти­ти міцелій і мікро­с­к­ле­роції гри­ба. Зберіган­ня про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су не­о­чи­ще­но­го насіннєво­го ма­теріалу ство­рює за­гро­зу до­дат­ко­во­го інфіку­ван­ня зер­на.

Інтен­сив­но­му роз­вит­ку хво­ро­би сприяє жар­ка по­су­ш­ли­ва по­го­да. Тем­пе­ра­тур­ний оп­ти­мум для рос­ту міцелію гри­ба ста­но­вить 25...30°С, а для фор­му­ван­ня мікро­с­к­ле­роціїв — 27...35°С.

За­хо­ди що­до об­ме­жен­ня хво­ро­би по­винні ґрунтуватися на до­три­манні ви­со­кої куль­ту­ри зем­ле­роб­ст­ва (якісно­му посів­­но­му ма­теріалі, на­у­ко­во обґрун­то­ваній сівозміні, об­ро­біт­ку ґрун­ту із за­орю­ван­ням рос­лин­них ре­ш­ток, бо­ротьбі з бур’я­на­ми).Вугільна гниль соняшника

Та­ким чи­ном, кліма­тичні зміни, які спо­с­теріга­ють­ся ос­танніми ро­ка­ми, є спри­ят­ли­ви­ми для роз­вит­ку па­то­генів, що на­да­ють пе­ре­ва­гу теп­ло­му та по­су­ш­ли­во­му кліма­ту, зо­к­ре­ма для  збуд­ни­ка ву­гільної гнилі. Як засвідчу­ють дані об­сте­жень посівів 2016 ро­ку, ця хво­ро­ба ви­хо­дить на доміну­ючі по­зиції на та­ких куль­ту­рах, як со­няш­ник та соя, не ли­ше в півден­них і східних, а й у цен­т­раль­них об­ла­с­тях.

 

С. Ре­ть­ман, за­ступ­ник ди­рек­то­ра з на­уко­вої ро­бо­ти, д-р с.-г. на­ук, про­фе­сор, Т. Кис­лих, cтар­ший на­уко­вий співробітник ла­бо­ра­торії фіто­па­то­логії, канд. с.-г. на­ук, Н. Ба­зикіна, науко­вий співробітник ла­бо­ра­торії фіто­па­то­логії, Інсти­тут за­хи­с­ту рос­лин НА­АН

 

Інформація для цитування

Вугільна гниль — симптоми, діагностика та заходи захисту/ С. Ре­ть­ман, Т. Кис­лих, Н. Ба­зикіна // Пропозиція. — 2017. — №2 —  С. 148-150

Advertisement

Інтерв'ю
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із
Ансгар Борнеманн, директор Nestlé в Україні та Молдові
Nestlé в Україні активно співпрацює з місцевими постачальниками. За даними на кінець 2016 року, близько 70% компонентів для товарів компанія купує на місцевому локальному ринку.  Із 2007 року

1
0