Спецможливості
Техніка та обладнання

Тех­но­логія і техніка, що варті ува­ги

14.01.2016
1348
Тех­но­логія і техніка, що варті ува­ги фото, ілюстрація

Останніми роками спостерігаються істотні зміни клімату, які характеризуються збільшенням суми ефективних температур у період вегетації рослин та недостатнім вологозабезпеченням.

Останніми роками спостерігаються істотні зміни клімату, які характеризуються збільшенням суми ефективних температур у період вегетації рослин та недостатнім вологозабезпеченням.

М. Гри­ци­шин, канд. техн. на­ук,
за­слу­же­ний працівник с/г Ук­раїни

За оцінка­ми фахівців, щорічні втра­ти вро­жаю че­рез по­годні умо­ви мо­жуть ся­га­ти 70%. Ос­нов­ни­м чин­ни­ком цих втрат є по­су­ха. В Ук­раїні по­над 30% площ кра­щих зе­мель відчу­ва­ють пос­тійний дефіцит во­ло­ги. Ста­но­ви­ще різко за­го­ст­рюється у ро­ки з кількістю опадів, що є меншою від нор­ми.
Най­су­воріші по­су­хи, які охоп­лю­ва­ли більшу ча­с­ти­ну те­ри­торії Ук­раїни, спо­с­теріга­ли у 2003 і 2007 ро­ках, що при­зве­ло до різко­го зни­жен­ня уро­жай­ності зер­но­вих куль­тур. То­му бо­роть­ба з цим яви­щем є ос­но­вою успішно­го ве­ден­ня сільсько­го гос­по­дар­ст­ва.
Відо­мо, що од­ним із най­важ­ливіших чин­ників за­без­пе­чен­ня уро­жаю в умо­вах зро­с­тан­ня посу­ш­ли­вості кліма­ту є ви­ко­ри­с­тан­ня у сільсько­го­с­по­дарсь­ко­му ви­роб­ництві во­ло­го­ощад­них і во­лого­на­ко­пи­чу­валь­них тех­но­логій ви­роб­ництва про­дукції рос­лин­ництва. Про­те слід пам’ята­ти, що сільсько­го­с­по­дарські ку­ль­­­ту­­­ри відрізня­ють­ся за ви­мог­ливістю до грун­то­вої во­ло­ги і, відповідно, ма­ють не­од­на­ко­вий вплив на вод­ний ре­жим грун­ту. То­му в цих умо­вах важ­ли­ву роль у ре­гу­люванні во­ло­го­за­без­пе­чен­ня ма­ють та­кож сівозміни.
Дру­гий фак­тор, який суттєво впли­ває на по­тре­бу рос­лин у во­ло­го­за­без­пе­ченні, — рівень пожив­них ре­чо­вин у грунті. За да­ни­ми на­уковців, за до­стат­ку по­жив­них ре­чо­вин під час ви­ро­щу­ван­ня куль­тур ви­ко­ри­с­тан­ня во­ди змен­шується на 30–40%. То­му в умо­вах не­до­стат­нь­о­го во­ло­го­за­без­пе­чен­ня потрібно вно­си­ти до­б­ри­ва відповідно до оп­ти­маль­них норм, без на­ма­ган­ня ком­пен­су­ва­ти не­ста­чу во­ди вне­сен­ням міне­раль­них до­б­рив.
Про­те ос­нов­ним чин­ни­ком от­ри­ман­ня пла­но­ва­ної вро­жай­ності в умо­вах по­су­ш­ли­вості кліма­ту все-та­ки є тех­но­логії об­робітку грун­ту, які найбільше впли­ва­ють на на­ко­пи­чен­ня і збе­ре­жен­ня во­ло­ги та ста­нов­лять ос­но­ву по­даль­шо­го роз­вит­ку рос­лин. Та­кож від об­ра­ної тех­но­логії грун­то­об­робітку за­ле­жать і ви­т­ра­ти енергії на ви­ко­нан­ня робіт. Для Ук­раїни, яка імпор­тує близь­ко 73% наф­то­про­дуктів, змен­шен­ня ви­т­рат на ви­ро­щу­ван­ня аг­ро­про­дукції є важ­ли­вим чин­ни­ком підви­щен­ня ефек­тив­ності сіль­гос­пви­роб­ництва.
По­тре­ба збе­ре­жен­ня во­ло­ги в грунті та еко­номії па­лив­но-енер­ге­тич­них ре­сурсів зу­мо­ви­ла на знач­них пло­щах пе­рехід від тра­диційно­го об­робітку грун­ту до мінімаль­но­го та ну­ль­о­во­го (ноу-тілл). За­сто­су­ван­ня енер­го­ощад­них тех­но­логій об­робітку грун­ту та зміна струк­ту­ри ви­роб­ництва спри­я­ли істот­но­му змен­шен­ню спо­жи­ван­ня па­ли­ва у сіль­сько­го­с­по­дарсь­ко­му ви­роб­ництві Ук­раїни (рисунок).
Про­те за­сто­су­ван­ня цих тех­но­логій об­ме­же­но фізи­ко-ме­ханічни­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми ок­ре­мих типів грунтів. Справ­жнь­ою но­ви­ною в аг­ро­техніці ста­ла тех­но­логія сму­го­во­го об­робітку з од­но­ча­сним вне­сен­ням у роз­пу­ше­ний грунт міне­раль­них до­б­рив та висіван­ням насіння (стрип-тілл).
 
   Ця тех­но­логія ве­де свою історію з Північної Аме­ри­ки, а декілька років то­му її по­ча­ли за­стосо­ву­ва­ти і в Ук­раїні, де во­на вже знай­ш­ла своїх при­хиль­ників. Стрип-тілл — це енер­го­ощад­на грунто­за­хис­на си­с­те­ма об­робітку грун­ту. Її особ­ливість, порівня­но із тех­но­логіями міні-тілл та ноу-тілл, по­ля­гає у поєд­нанні ок­ре­мих прин­ци­по­вих пе­ре­ваг усіх си­с­тем об­робітку грун­ту, за­сто­со­вува­них в Ук­раїні для ви­роб­ництва про­дукції рос­лин­ництва.
Так, за тех­но­логії стрип-тілл насіння висівається у чи­с­тий, без по­жив­них ре­ш­ток, грунт, як це має місце після оран­ки, що за­побігає їхньо­му мож­ли­во­му не­га­тив­но­му впли­ву на про­ро­с­тан­ня насіння і роз­ви­ток рос­лин. Вод­но­час грунт у зоні висіву насіння до­б­ре прог­рівається, що дає змо­гу раніше роз­по­ча­ти сівбу у за­без­пе­че­ний во­ло­гою та до­б­ре роз­роб­ле­ний грунт. Спра­ва в то­му, що за стрип-тілл грунт об­роб­ляється ли­ше у зоні висіву насіння, що по­тре­бує мен­ших ви­т­рат па­ли­ва на оди­ни­цю площі, оскільки роз­пу­шується не більше як 30% площі (ви­ро­щу­ван­ня про­сап­них куль­тур).
У міжряд­дях за­ли­ша­ють­ся по­жнивні решт­ки, які за­хи­ща­ють грунт від ерозії, взим­ку ви­кону­ють функцію сніго­за­т­ри­ман­ня, а у період ве­ге­тації рос­лин міні­мізу­ють не­га­тив­ний вплив прямих со­няч­них про­менів на грунт, тим са­мим за­побіга­ють нагріван­ню грун­ту і змен­шу­ють інтен­сивність ви­па­ро­ву­ван­ня во­ло­ги та ча­ст­ко­во ус­клад­ню­ють ріст бур’я­нів у міжряд­дях.
Важ­ли­вою пе­ре­ва­гою тех­но­логії стрип-тілл є мож­ливість од­но­час­но­го ло­каль­но­го різног­либин­но­го вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив у зоні висіву на­сіння, що за­без­пе­чує рос­ли­нам лег­кий доступ до по­жив­них ре­чо­вин на різних ета­пах їхньо­го роз­вит­ку. На пер­шо­му етапі рос­ли­ни ви­ко­ри­с­то­ву­ють стар­тові до­б­ри­ва, розміщені у верх­нь­о­му шарі по­бли­зу насіння, а в міру роз­вит­ку ко­ре­не­вої си­с­те­ми по­гли­на­ють по­живні ре­чо­ви­ни до­б­рив, висіяних на більшу гли­би­ну. За­вдя­ки цьо­му підви­щується ко­ефіцієнт ефек­тив­ності ви­ко­ри­с­тан­ня до­б­рив.
Суть тех­но­логії стрип-тілл по­ля­гає у то­му, що рос­линні решт­ки, які за­ли­ши­ли­ся на по­верхні по­ля, під час об­ро­бітку згріба­ють­ся у міжряд­дя, а очи­ще­на від них сму­га роз­пу­шується грун­то­оброб­ни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми на гли­би­ну до 30 см. Од­но­час­но із роз­пу­шу­ван­ням у різні грун­тові го­ри­зон­ти вно­сять міне­ральні до­б­ри­ва у до­зах, роз­ра­хо­ва­них на за­пла­но­ва­ний уро­жай, із ура­хуван­ням за­без­пе­чен­ня грун­ту по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми. За­леж­но від прий­ня­тої тех­но­логії і на­яв­но­го у гос­по­дарстві технічно­го за­без­пе­чен­ня ра­зом із висіван­ням куль­тур мож­на вно­си­ти як тверді, так і рідкі до­б­ри­ва — кон­ст­рукція су­час­них ма­шин для сму­го­во­го об­робітку дає змо­гу без про­блем пра­цю­ва­ти з різни­ми ти­па­ми та фор­ма­ми по­жи­ви для рос­лин.
По­чат­ко­во тех­но­логія стрип-тілл і її технічне за­без­пе­чен­ня бу­ли орієнто­вані на ви­ро­щу­ван­ня про­сап­них куль­тур, та­ких як ку­ку­руд­за, со­няш­ник та інших. Про­те ос­танніми ро­ка­ми ство­ре­но сучасні технічні за­со­би, які за­без­пе­чу­ють ви­ро­щу­ван­ня за цією тех­но­логією зер­но­вих ко­ло­со­вих, ріпа­ку, сої то­що.
За­леж­но від технічно­го за­без­пе­чен­ня за­сто­со­ву­ють од­но- або дво­фаз­ну тех­но­логію об­робітку грун­ту. За од­но­фаз­ної ма­шин­но-трак­тор­ний аг­ре­гат ком­плек­ту­ють грун­то­об­роб­ною та висівною ча­с­ти­на­ми, з’єдна­ни­ми послідо­вно. Та­ким чи­ном об­робіток грун­ту, вне­сен­ня до­б­рив і висіван­ня відбу­вається без роз­ри­ву у часі. Як наслідок — еко­номія ПММ та зни­жен­ня, на жаль, по­ки що мало ким пра­виль­но виміря­них та до­стовірно оці­не­­­них втрат во­ло­ги.
За дво­фаз­ної тех­но­логії спо­чат­ку об­роб­ля­ють грунт і вно­сять до­б­ри­ва, а потім в об­роб­лені сму­ги висіва­ють насіння сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Як пра­ви­ло, за та­кої тех­но­логії об­робіток грун­ту і вне­сен­ня до­б­рив ви­ко­ну­ють во­се­ни, а висіван­ня — на­весні. Це дає змо­гу рівномірніше роз­поділи­ти на­ван­та­жен­ня техніки в МТП, оскільки про­ве­ден­ня ос­нов­но­го об­робітку грун­ту во­се­ни дає змо­гу раніше роз­по­ча­ти висіван­ня на­весні (грунт у зоні роз­пу­шен­ня прогрівається і «до­сти­гає» ра­ніше). Про­те слід пам’ята­ти, що за та­ко­го підхо­ду для до­сяг­нен­ня точнішо­го розміщен­ня насіння в об­роб­ле­них ряд­ках під час висіван­ня слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти за­со­би GPS-навігації. Спра­ва в то­му, що за зи­му внаслідок впли­ву вітру та опадів візу­аль­но виз­на­чи­ти ряд­ки бу­ває до­волі склад­но, і ве­ден­ня аг­ре­га­ту точ­но по ряд­ку по­тре­бує не­аби­я­кої май­стер­ності опе­ра­то­ра.
Сьо­годні ви­роб­ництво техніки для об­робітку грун­ту за тех­но­логією стрип-тілл ос­воїли провідні ви­роб­ни­ки сіль­сько­го­с­по­дарсь­кої техніки Kuhn, Vа..derstad, Horch, Mzuri, Orthman та ін.

   В Ук­раїні ви­роб­ництво аг­ре­гатів для цієї тех­но­логії, роз­роб­ле­них на­у­ков­ця­ми ННЦ «ІМЕСГ», ос­воєно ТОВ «Крас­нянсь­ке СП Аг­ро­маш».
Для впро­ва­д­жен­ня си­с­те­ми зем­ле­роб­ст­ва стрип-тілл ком­панія про­по­нує аг­ре­гат сму­го­во­го об­робітку грун­ту АСОГ-8 у су­час­но­му ти­по­во­му ви­ко­нанні. Він скла­дається із вось­ми ро­бо­чих секцій, розміще­них че­рез 70 см. Ши­ри­на за­хва­ту — 5,6 м. Кож­на секція об­роб­ляє грунт у смузі (зоні ряд­ка), ви­ко­ну­ю­чи п’ять тех­но­логічних опе­рацій вод­но­час: розрізу­ван­ня (подрібнен­ня) по­жнив­них ре­ш­ток, очи­щен­ня ряд­ка від них, роз­пу­шу­ван­ня грун­ту на гли­би­ну до 30 см із вне­сен­ням у зо­ну роз­пу­шен­ня міне­раль­них до­б­рив, фор­му­ван­ня сму­ги роз­пу­ше­но­го грун­ту, при­ко­чу­ван­ня об­роб­ле­ної грун­то­вої сму­ги.
Крім то­го, АСОГ-8 мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як ок­ре­му оди­ни­цю під час осінньо­го об­робітку грун­ту з од­но­ча­сним уне­сен­ням до­б­рив та із за­сто­су­ван­ням до­поміжно­го ком­плек­ту об­лад­нан­ня про­во­ди­ти разом з об­робітком грун­ту висіван­ня куль­ту­ри.
Ро­бочі ор­га­ни аг­ре­га­ту АСОГ-8 ви­го­тов­ле­но із бо­ромісткої сталі, що підви­щує їхню стійкість до спра­цю­ван­ня у 1,5–2 ра­зи. Аг­ре­га­тується він із трак­то­ра­ми по­тужністю від 250 до 300 к. с., ро­бо­ча швидкість ста­но­вить 8–12 км/год за ви­т­ра­ти па­ли­ва 8 л/га.
З ура­ху­ван­ням за­питів аг­раріїв Ук­раїни та ре­зуль­татів вда­лих цьо­горічних ви­про­бу­вань на підприємстві пла­ну­ють за­пу­с­ти­ти аг­ре­гат у серійне ви­роб­ництво вже на­весні 2016 ро­ку. Крім то­го, в пла­нах ком­панії — ви­го­тов­лен­ня аг­ре­га­ту із міжряд­дям 25–35 см, що є іде­аль­ним для ви­ро­щу­ван­ня сої.

   Унікальність тех­но­логії стрип-тілл від Vа..derstad, по­ля­гає в то­му, що сівал­ка для зер­но­вих, олійних та бо­бо­вих куль­тур ос­на­ще­на відповідним при­сто­су­ван­ням під цю тех­но­логію. Ножі, які вста­нов­ле­но у пе­редній ча­с­тині аг­ре­га­ту, роз­пу­шу­ють грунт на гли­би­ну до 30 см і вод­но­час розміщу­ють міне­ральні до­б­ри­ва на двох різних гли­би­нах. Си­с­те­ма має гнуч­ке ви­ко­ри­с­тан­ня: як звичай­на сівал­ка Spirit й од­на­ко­во при­дат­на для за­сто­су­ван­ня як за мінімаль­ної си­с­те­ми об­робітку грун­ту, так і за тра­ди­цій­ної. Ножі-роз­пу­шу­вачі пра­цю­ють між дво­ма ряд­ка­ми (або без­по­се­ред­ньо в од­но­му ряд­ку — за­леж­но від куль­ту­ри, яку висіва­ють) на відстані 33,4 см один від од­но­го. За висіван­ня зер­но­вих ряд­ки із насінням розміщу­ють­ся по обид­ва бо­ки від ряд­ка із до­б­ри­ва­ми, відстань між ни­ми ста­но­вить 16,7 см. За висіван­ня ріпа­ку насіння роз­­міщується над об­роб­ле­ним грун­том — міжряд­дя ста­но­вить 33,4 см.

   У висівно­му аг­ре­гаті Mzuri Pro-Til у пе­редній ча­с­тині аг­ре­га­ту розміще­но низ­ку ма­сив­них грун­то­об­роб­них ор­ганів, які про­во­дять об­робіток грун­ту з од­но­ча­сним уне­сен­ням до­б­рив на глиби­ну 35 см. Слід відміти­ти, що вне­сен­ня до­б­рив відбу­вається за всією гли­би­ною об­робітку, а не тільки у ни­жню йо­го ча­с­ти­ну. За грун­то­об­роб­ни­ми ор­га­на­ми у ша­хо­во­му по­ряд­ку розміще­но ряд опор­них коліс, які за­од­но ви­ко­ну­ють фун­кцію ущільню­вачів грун­ту пе­ред ви­сівом. За­вер­шаль­ною ча­с­ти­ною ком­плек­су є висівна секція, об­лад­на­на ан­кер­ни­ми сош­ни­ка­ми. Сош­ни­ки та грун­то­об­робні ор­га­ни ма­ють інди­віду­аль­не гідравлічне ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни ви­сіву, який про­во­дять дис­танційно із кабіни трак­то­ра. Ємність бун­ке­ра для насіння та до­б­рив ста­но­вить 2800 л за про­порції 60:40 відповідно. До­дат­ко­во сівал­ку мож­на ос­на­щу­ва­ти при­ст­роєм для висіван­ня або підсіван­ня дрібно­насіннєвих куль­тур та мікро­до­б­рив.
Прак­тич­но всі на­явні на рин­ку Ук­раїни ма­ши­ни якісно ви­ко­ну­ють по­став­лені пе­ред ни­ми за­вдан­ня­ми. Їхньою спільною ри­сою є ви­ко­ри­с­тан­ня для об­робітку грун­ту ла­пи (но­жа) та вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив, які ут­во­рю­ють знач­ний опір під час ро­бо­ти та об­ме­жу­ють швидкість руху агрегату.

   До­сить но­ве рішен­ня для підви­щен­ня ро­бо­чої швид­кості під час сму­го­во­го об­робітку грун­ту про­по­нує фірма Dawn (США). Ком­панія про­по­нує секції PLURIBUS STRIP-TILL для вста­нов­лен-ня їх на ра­ми на­яв­них у гос­по­дарстві ма­шин (для навішу­ван­ня секції не­об­хідна ра­ма ква­д­рат­но­го пе­рерізу
зі сто­ро­ною 177,8 мм). Ва­га однієї
секції — 225 кг.
 Во­на має па­ра­ле­ло­г­рам­ну конфігу­рацію, ви­го­тов­ле­на із міцної ли­с­то­вої сталі зав­тов­шки 16 мм. Кон­ст­рукція не має кон­так­ту ме­та­лу із ме­та­лом. Дов­го­вічні пла­с­ти­кові втул­ки зма­щу­ють­ся че­­рез нагнітачі ма­с­ти­ла один раз на се­зон.
Ро­бочі ор­га­ни секції — хви­ле­подібні дис­ки. Пер­ший диск, діаме­т­ром 400 мм, при­зна­че­ний для розрізан­ня по­жнив­них ре­ш­ток і пер­шо­го розрізу­ван­ня грун­ту. Мак­си­маль­на гли­би­на роз­різан­ня грун­ту ста­но­вить 15 см. Дру­гим ро­бо­чим ор­га­ном PLURIBUS STRIP-TILL є зірко­по­дібні чи­с­ти­ки, які при­би­ра­ють по­жнивні решт­ки із зо­ни об­робітку грун­ту. Ко­ле­са кріплять­ся на ко­ну­со­подібних флан­цях, які не до­пу­с­ка­ють на­мо­ту­ван­ня по­жнив­них ре­ш­ток і як наслідок — за­би­ван­ня ро­бо­чих ор­ганів секції. Діаметр ко­ле­са ста­но­вить 380 мм.
Далі йдуть хви­ле­подібні ро­бочі дис­ки. Пер­ший хви­ле­подібний ро­бо­чий диск при­зна­че­ний для роз­пу­шу­ван­ня і пе­ремішу­ван­ня грун­ту в смузі об­робітку. Слід за­зна­чи­ти, що секції бу­ва­ють ліво- і пра­во­сто­ронні за­леж­но від місця роз­та­шу­ван­ня пер­шо­го ро­бо­чо­го дис­ка. На од­но­му аг­ре­гаті вста­нов­люється по­ло­ви­на лівих і по­ло­ви­на пра­вих секцій — це не­обхідно для пря­молінійно­го ру­ху аг­ре­га­ту. Діаметр дис­ка ста­но­вить 470 мм, кут на­хи­лу до вер­ти­каль­ної осі аг­ре­га­ту — 30°. Мак­си­маль­на гли­би­на об­робітку грун­ту дис­ком ста­но­вить 15 см. Дру­гий хви­ле­подібний ро­бо­чий диск при­зна­че­ний та­кож для роз­пу­шу­ван­ня і пе­ремішу­ван­ня грун­ту в смузі об­робітку. Йо­го діаметр — 420 мм, кут на­хи­лу до вер­ти­каль­ної осі аг­ре­га­ту ста­но­вить 30°. Мак­си­маль­на гли­би­на обробітку — 12 см.
За­вер­шується кон­ст­рукція при­ко­чу­валь­ни­ми ко­ле­са­ми. Во­ни ма­ють гвин­то­подібне розміщен­ня пла­с­ти­ни, що за­без­пе­чує не­аг­ре­сив­не до­опра­цю­ван­ня верх­нь­о­го ша­ру грун­ту, який тур­бу-лен­т­ним по­то­ком ви­хо­дить із-під ро­бо­чих ор­ганів аг­ре­га­ту, а та­кож фор­му­ють гор­бок зав­виш­ки 4–5 см. На ко­ле­са, за­леж­но від ста­ну грун­ту, мож­на вста­но­ви­ти пласт­ма­сові, ме­та­леві пла­с­ти­ни або навпіл, че­рез од­ну, ме­та­леві з пласт­ма­со­ви­ми. Для ро­бо­ти на силь­но во­ло­гих грун­тах при­зна­чені спеціальні ко­ле­са, на які зем­ля не на­ли­пає (тож удається за­побігти змен­шен­ню гли­би­ни об­робітку че­рез на­ли­пан­ня).
За­хис­ний щи­ток, що вста­нов­ле­ний над дис­ка­ми, при­зна­че­ний для відби­ван­ня тур­бу­лент­ного по­то­ку грун­ту, який фор­мується пер­шим хви­ле­подібним ро­бо­чим дис­ком. Відби­тий від ньо­го грунт по­трап­ляє на гвин­то­подібно розміщені пла­с­ти­ни при­ко­чу­валь­них коліс. Щи­ток вста­нов­люється з бо­ку пер­шо­го хви­ле­подібно­го дис­ка, ак­тивність яко­го ви­ща. При­му­со­ве до­ван­та­жен­ня секції (до 220 кг) до­ся­гається з до­по­мо­гою за­сто­су­ван­ня пнев­мопо­душ­ки Goodyear.
Вне­сен­ня гра­ну­ль­о­ва­них і рідких міне­раль­них до­б­рив відбу­вається стріч­ко­вим ме­то­дом із зовнішньо­го бо­ку пер­шо­го хви­ле­подібно­го ро­бо­чо­го дис­ка на гли­би­ну до 15 см або стрічко­вим ме­то­дом із зовнішньої сто­ро­ни дру­го­го хви­ле­подібно­го ро­бо­чо­го дис­ка на гли­би­ну до 12 см.
На аг­ре­га­ту­ван­ня однієї секції потрібно всьо­го ли­шень 10–15 к. с. по­туж­ності трак­то­ра. Ро­боча швидкість аг­ре­га­ту — 15–20 км/год.
До речі, ви­роб­ництво цих секцій та­кож ос­воїло ТОВ «Ве­лес-Аг­ро». Із кон­ст­рук­тив­ни­ми особли­во­с­тя­ми цієї секції мож­на бу­ло оз­най­о­ми­тись під час ви­с­тав­ки «Інтер Аг­ро ком­плекс».

 Тож, як ба­чи­мо, технічних рішень для підви­щен­ня ефек­тив­ності ве­ден­ня гос­по­дарсь­кої діяльності су­час­ний ри­нок про­по­нує до­сить ба­га­то. За­ли­шається ли­ше зва­жи­ти всі «за» і «про­ти» та об­ра­ти оп­ти­маль­ний інстру­мент для ва­шо­го ви­роб­ництва.

Інтерв'ю
Марина Чулаєвська, старший тренер Association4U
Нині Україна на шляху імплементації Угоди про асоціацію з Європейським союзом – документу, що визначає план реформ на найближчі 10 років. Ця угода - великий рамковий документ, що стосується різних
Оцалюк Олесь Анатолійович – директор ФГ «Фортуна Агро-Д», що в смт Антоніни на Хмельниччині. В обробітку біля 1500 га ріллі та одні з кращих результатів для даної зони вирощування сільгоспкультур. Як це йому вдається – він люб’язно... Подробнее

1
0