Спецможливості
Техніка та обладнання

Ротаційні мотики борони - багатофункціональність і продуктивність

09.05.2017
25262
Ротаційні мотики борони - багатофункціональність і продуктивність фото, ілюстрація

На по­чат­ку вес­ня­но-по­льо­вих робіт пе­ред аг­раріями гос­тро по­стає за­вдан­ня вчас­но­го про­ве­ден­ня тех­но­логічних за­ходів із за­крит­тя во­ло­ги ґрун­ту та руй­ну­ван­ня ущільне­ної ґрун­то­вої кірки на посівах сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур.

 

На­весні всі капіля­ри й не­капі­лярні проміжки в ґрунті за­пов­нені во­дою. Щоб збе­рег­ти її, потрібно верхній шар ґрун­ту подрібни­ти до дрібно­груд­ку­ва­то­го ста­ну, по­ру­ши­ти капіля­ри й та­ким чи­ном за­побіг­ти ви­па­ро­ву­ван­ню во­ло­ги. Її за­па­си ста­нуть по­туж­ним чин­ни­ком, який спри­я­ти­ме роз­вит­ку ко­ре­не­вої си­с­те­ми куль­ту­ри, а от­же, ство­рить ос­но­ву якісно­го фор­му­ван­ня вро­жаю. Для ре­алізації цих за­ходів ви­ко­ну­ють опе­рацію бо­ро­ну­ван­ня ґрун­ту із за­сто­су­ван­ням ро­таційної бо­ро­ни. За­галь­ний ви­гляд бо­ро­ни ро­таційної Antoks ви­роб­ництва ТОВ «Аг­ро­маш-Ка­ли­на», Ук­раїна

Ро­таційні бо­ро­ни — це сільсько­го­с­по­дарські ма­ши­ни, що при­зна­чені для до- та після­с­хо­до­во­го бо­ро­ну­ван­ня посівів по­льо­вих куль­тур (зер­но­вих, про­сап­них, технічних) для по­верх­не­во­го роз­пу­шу­ван­ня та ае­рації ґрун­ту, зни­щен­ня нит­ко­подібних сходів бур’янів. Ро­таційні бо­ро­ни відно­сять до без­привідних ґрун­то­об­роб­них ма­шин, які ма­ють різно­манітні кон­ст­рукційні рішен­ня ро­бо­чих ор­ганів: дис­кові ро­то­ри з пе­лю­ст­ко­ви­ми, гол­ча­с­ти­ми, зу­бо­ви­ми або но­жо­ви­ми еле­мен­та­ми. За­вдан­ням цієї гру­пи ро­бо­чих ор­ганів є роз­пу­шу­ван­ня по­верх­не­во­го ша­ру ґрун­ту, кришіння брил і гру­док, ча­ст­ко­ве вирівню­ван­ня мікро­рельєфу, пе­ремішу­ван­ня ґрун­то­вих шарів між со­бою, ґрун­ту з до­б­ри­ва­ми та бо­ро­ну­ван­ня ґрун­ту.

Най­по­ши­реніши­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми ро­таційної бо­ро­ни є гол­часті ко­ле­са, які, за­леж­но від ви­роб­ни­ка, ма­ють різну фор­му та діаметр. Ро­бочі ор­га­ни, ви­ко­нані у ви­гляді гол­ча­с­тих дисків, зна­хо­дять ду­же ши­ро­ке ви­ко­ри­с­тан­ня як в од­но­опе­раційних, так і в комбіно­ва­них аг­ре­га­тах. Філо­софія за­сто­су­ван­ня ро­таційних борін по­ля­гає в то­му, що за по­тре­би мінімаль­ної дії на ґрунт, на­при­клад, для руй­ну­ван­ня кірки на по­верхні ґрун­ту зі збе­ре­жен­ням рос­лин або стерні, дис­ки вста­нов­лю­ють та­ким чи­ном, щоб во­ни пра­цю­ва­ли тиль­ною сто­ро­ною, тоб­то під час за­ну­рен­ня го­лок у ґрунт бу­ли спря­мо­вані ви­пук­лою сто­ро­ною в про­ти­леж­ний бік що­до ру­ху бо­ро­ни.

Тех­но­логічний про­цес ро­бо­ти ро­таційної бо­ро­ни 

Під час пе­реміщен­ня ма­ши­ни об­­­роб­лю­ва­ним по­лем гол­часті ко­ле­са ро­та­цій­ної бо­ро­ни по­чи­на­ють обер­та­ти­ся, за­­­глиб­лю­ю­чись у ґрунт на 3–5 см, у ре­­зуль­таті чо­го руй­нується ґрун­то­ва кірка і відбу­вається на­си­чен­ня ґрун­ту повітрям. Під час та­кої дії гол­чаc­то­го дис­­ка азот, що містить­ся в повітрі, про­ни­кає в ро­дю­чий шар ґрун­ту. За­сто­су­ван­ня ро­таційної бо­ро­ни дає мож­ли­вість змен­ши­ти кількість уне­сен­ня азот­них до­б­рив, а в де­я­ких ви­пад­ках навіть зо­­в­сім відмо­ви­тись від їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня. Ро­таційна бо­ро­на до­б­ре муль­чує верхній шар ґрун­ту, руй­нує ґрун­то­ву кір­­ку, та­ким чи­ном ство­рю­ю­чи іде­альні умо­ви для по­чат­ко­во­го роз­вит­ку ко­ре­не­вої си­с­те­ми рос­лин і за­без­пе­чу­ю­чи по­туж­ний старт їхньо­го рос­ту. Загальний вигляд борони ротаційної «СТЕП РШ-9,3» виробництва ПП «Степаненко і К°», Україна

По суті, ро­таційна бо­ро­на ви­ко­нує ті самі функції, що й зу­бо­ва, але пе­ре­ва­гою ви­ко­ри­с­тан­ня пер­шої, порівня­но з дру­гою, є екофільний вплив дії ро­бо­чих ор­ганів на ґрун­то­ву кірку, що за­без­пе­чує мож­ливість ви­ко­ри­с­тан­ня її на ранніх схо­дах куль­тур­них рос­лин, у фазі двох-трьох листків. Це оз­на­чає, що під час ро­бо­ти ро­таційних борін по­­шко­д­жується знач­но мен­ше куль­тур­них рос­лин, порівня­но з ви­ко­ри­с­тан­ням зу­бо­вих борін, і вод­но­час до­ся­гається по­став­ле­не за­вдан­ня — руй­ну­ван­ня капілярів, тоб­то за­крит­тя во­ло­ги. Крім то­го, своєчас­не за­сто­су­ван­ня бо­­ро­ни дає змо­гу повністю відмо­ви­ти­ся від уне­сен­ня гербіцидів, оскільки за про­хо­д­жен­ня цих сільсько­го­с­по­дарсь­ких ма­шин на ве­ли­ких швид­ко­с­тях зни­щу­ють­ся бур’яни у фазі білої ни­точ­ки.

На­пев­но, всі поміти­ли, що ці чу­до-аг­ре­га­ти сьо­годні не ви­го­тов­ля­ють тільки ліниві. Приємно відміти­ти, що ле­во­ву ча­ст­ку ма­шин цьо­го ви­ду по­ста­ча­ють на ук­раїнський ри­нок вітчиз­няні ком­панії, хо­ча, звісно, є та­кож і техніка за­кор­дон­но­го ви­роб­ництва. 

Бо­ро­на зу­бо­ва міжряд­на БЗМ-5,6, «Хмільниксільсмаш»

Во­на при­зна­че­на для об­робітку про­сап­них куль­тур бу­ряків, со­няш­ни­ку, ку­ку­руд­зи із ши­ри­ною міжрядь 45; 60; 70 см та для суцільно­го об­робітку ґрун­ту з ме­тою: подрібнен­ня ґрун­ту пе­ред висівом; вирівню­ван­ня по­верхні по­ля; руй­ну­ван­ня ґрун­то­вої кірки; проріджу­ван­ня ози­мих посівів об­робітком упо­пе­рек рядків.

Бо­ро­на скла­дається з та­ких ос­нов­них ча­с­тин: ра­ми із секціями, опор­них коліс, зчіпки, гідро­си­с­те­ми, опор­них крон­штейнів, повідків, ро­бо­чих ор­ганів. Ра­ма із секціями — ме­та­ле­ва звар­на кон­ст­рукція, при­зна­че­на для мон­та­жу ос­нов­них збірних оди­ниць бо­ро­ни. Опорні ко­ле­са слу­гу­ють для вста­нов­лен­ня за­да­ної гли­би­ни об­­робітку та підтри­му­ван­ня ра­ми в ро­бо­чо­му по­ло­женні. Опор­не ко­ле­со скла­дається з кор­пу­са з ва­лом, ре­бер, обо­да та кріпить­ся у вилці зі стійкою. Зчіпка при­зна­че­на для приєднан­ня бо­ро­ни до навіски трак­то­ра. Гідро­си­с­те­ма при­зна­че­на для пе­ре­ве­ден­ня бо­ро­ни з транс­порт­но­го по­ло­жен­ня в ро­бо­че й на­впа­ки. Во­на скла­дається з роз­рив­них муфт, ру­кавів ви­­со­ко­го ти­с­ку, тру­бо­про­водів та гідро­циліндрів.

Опорні крон­штей­ни слу­гу­ють для ут­ри­му­ван­ня секцій ра­ми в транс­порт­но­му по­ло­женні. Повідки ви­го­тов­лені з тру­би 60х30х4 та при­зна­чені для кріплен­ня ро­бо­чих ор­ганів. До ра­ми во­ни кріп­лять­ся за до­­по­мо­гою скоб та крон­­­штей­нів, що дає змо­гу лег­ко пе­ре­су­ва­ти їх та вста­нов­лю­ва­ти потрібну ши­ри­ну міжрядь. На дру­го­му кінці повідка при­ва­ре­ний кор­пус із ва­лом, на яко­му закріплені ро­бочі ор­га­ни. Загальний вигляд борони ротаційної БРП-9,7 виробництва компанії «Технополь», Україна

Ро­бочі ор­га­ни — дис­ки, ви­го­тов­лені з ме­та­ле­во­го ли­с­та зав­тов­шки 5 мм та зу­би у формі ско­би. Дис­ки кріплять­ся на ва­лу по­­відка. Для кріплен­ня зубів (за до­по­мо­гою болтів) на дис­ку є па­зи й от­во­ри.

Ро­таційні бо­ро­ни Antoks, ТОВ «Аг­ро­маш-Ка­ли­на» (м. Ка­линівка Вінниць­кої об­­ласті)

Во­ни ма­ють різну ши­ри­ну за­хва­ту — 6, 9 та 14 м, аг­ре­га­ту­ють­ся з трак­то­ра­ми по­тужністю 80 і 110 к. с. Бо­ро­на цієї мар­ки скон­ст­руй­о­ва­на за схе­мою підпру­жи­не­но­го хит­но­го ва­же­ля. Гнуч­кість ва­же­ля за­без­пе­чує пру­жи­на, яка чи­нить тиск на ґрунт за до­по­мо­гою двох зуб­ча­с­тих коліс. У кон­ст­рукції бо­ро­ни пе­ред­ба­че­но ре­гу­лю­ван­ня відстані між ря­да­ми. Кількість ро­бо­чих ор­ганів ро­таційної бо­ро­ни Antoks-9 ста­но­вить 45 шт. Ро­бо­ча швидкість — до 15 км/год, про­дук­тивність ро­бо­ти ся­гає 15 га/год. 

Особ­ливістю кон­ст­рукції 14-ме­т­ро­вої бо­ро­ни Antoks є те, що во­на скла­дається з цен­т­раль­ної секції ро­бо­чих ор­ганів та двох бічних 6-ме­т­ро­вих секцій, ос­на­ще­них си­с­те­мою навіски, які за по­тре­би мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти са­мостійно.

ПП «Сте­па­нен­ко і К°» (м. Біла Церк­ва)

Ви­роб­ник техніки ви­роб­ляє цілу лінійку навісних та напівпричіпних ро­таційних борін «СТЕП РШ-4,2», «СТЕП РШ-5,6», «СТЕП РШ 7,0», «СТЕП РШ-9,3». В бо­ро­нах «СТЕП РШ-5,6» і ви­­­ще за­сто­со­ва­на пруж­на стійка, на якій закріп­лені два ро­бочі гол­часті дис­ки на не­об­слу­го­ву­ва­них підшип­ни­ко­вих вуз­лах. Дис­ки ком­плек­ту­ють­­­ся пря­ми­ми або ло­па­те­ви­ми гол­ка­ми від 10 до 13 шт. Ро­­­та­ційна бо­ро­на «СТЕП РШ-9,3» має ши­ри­ну за­хва­ту 9,3 м, аг­ре­га­тується з трак­то­ра­ми по­тужністю від 100 к. с. та пра­цює за ро­бо­чої швид­кості 15 км/год.

ТОВ «Аверс-Аг­ро» (м. Дніпро), регіональ­ний ди­лер ком­панії Bellota

Компанія про­по­нує ро­таційні бо­ро­ни Green Star , які при­зна­чені для вес­ня­но­го та осінньо­го роз­пу­шу­ван­ня ґрун­ту на гли­би­ну 4–11 см. Бо­ро­на скла­дається з ра­ми та підпру­жи­не­них стійок, на кожній із яких кріплять­ся на не­об­слу­го­ву­ва­них підшип­ни­ко­вих вуз­лах два гол­часті дис­кові ро­бочі ор­га­ни. Своєю чер­гою, кож­на гол­ка, за­го­ст­ре­ний кінець якої має кри­волінійну фор­му, кріпить­ся до ма­то­чи­ни й кільця жор­ст­кості бол­то­вим з’єднан­ням, що за­без­пе­чує лег­ку їхню заміну. По­во­ро­том бо­­ро­­­­ни на 180° у го­ри­зон­тальній пло­щині мож­на за­без­пе­чи­ти різну ак­тив­ність її дії на ґрунт та рос­ли­ни.

За­галь­ний ви­гляд ро­бо­чо­го ор­га­ну бо­ро­ни ро­таційної Green Star Кон­ст­рук­тивні особ­ли­вості бо­ро­ни Green Star від ком­панії «Аверс-Аг­роA:

— ра­ма ви­го­тов­ле­на із суцільно­тяг­ну­тої без­шов­ної тру­би 140х140х8 (сталь мар­ки 09Г2С);

— стійка ро­таційних коліс ви­ко­на­на з тру­би 50х50х5 (сталь мар­ки 20);

— у вуз­лах ко­чен­ня за­сто­со­вані втул­ки зі спеціаль­но­го ком­по­зит­но­го ма­теріалу, що не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ван­ня (ма­теріал за­па­тен­то­ва­ний — ав­торсь­ка роз­роб­ка ком­панії «Аверс-Аг­ро»);.

— на кож­ну зіроч­ку вста­нов­лені два за­криті підшип­ни­ки від ком­панії SKF, що не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ван­ня, 
і до­дат­ко­во — два пиль­ни­ки;

— зуб бо­ро­ни має пра­виль­ну фор­му й ви­го­тов­ле­ний із якісної сталі 30ХГСА;

— ко­жен зуб мож­на заміни­ти в по­льо­вих умо­вах (во­ни кріплять­ся індивіду­аль­но ви­со­коміцни­ми бол­та­ми з гай­ка­ми, що са­мостійно фіксу­ють­ся);

— при­ти­с­кан­ня секції до по­верхні ґрун­ту відбу­вається за до­по­мо­гою пру­жи­ни, ви­го­тов­ле­ної з дро­ту діаме­т­ром від 6 до 12 мм, що за­без­пе­чує індивіду­аль­не ре­гу­лю­ван­ня при­ти­ск­но­го зу­сил­ля за­леж­но від по­льо­вих умов.

До­дат­ко­во ро­таційні бо­ро­ни Green Star мо­жуть бу­ти ос­на­щені тур­бо­но­жа­ми, що дає змо­гу ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти їх як подрібню­вач за ро­бо­ти з ве­ли­кою кількістю по­жнив­них ре­ш­ток (со­няш­ни­ку та ку­ку­руд­зи) в осінній період. За­сто­су­ван­ня пру­жи­нок для амор­ти­зації ро­бо­чих ор­ганів дає змо­гу пра­цю­ва­ти бо­ро­ною на посівах про­сап­них куль­тур і зни­щу­ва­ти до 99% бур’янів у фазі ни­точ­ки. Та­кож на цій бо­роні мож­ли­ве вста­нов­лен­ня ємності для сип­ких і рідких до­б­рив.

У на­яв­ності ши­ро­кий ряд мо­де­лей із ши­ри­ною за­хва­ту від 4,2 до 24 м — як причіпних, так і навісних.

Компанія «Технополь» (Україна)

Українським аграріям пропонує причіпний варіант ротаційної борони БРП-9,7 з робочою шириною захвату 9,7 м. За даними виробника робоча швидкість агрегату коливається в ме­­жах від 12 до 20 км/год. Копіювання поверхні поля відбувається за допомогою коливаючого тандему кріплення робочих органів, що також забезпечую рівномірну глибину обробітку ґрунту за всією шириною захвату, що встановлюють шляхом регулювання рухомого упору гідроклапана.  

Австрійська фірма Einbоöck

Про­по­нує ук­раїнським сільгоспви­роб­ни­кам ро­таційні куль­ти­ва­то­ри Ro­­tarystar 300 та Rotarystar 600, які аг­ре­га­ту­ють­ся із трак­то­ра­ми по­­тужністю 70 і 120 к. с. відповідно. Руй­ну­ван­ня мо­­но­літної ґрун­то­вої кірки після до­щу за­без­пе­чу­ють ро­бочі ор­га­ни — зіроч­ки діаме­т­ром 52 см із 16-ма змінни­ми паль­ця­ми. На цен­т­ральній рамі пе­ред­ба­че­ний за­хист від каміння. Ви­роб­ник дек­ла­рує ро­бо­чу швидкість бо­ро­ни до 25 км/год, що мо­же за­без­пе­чи­ти ви­со­ко­про­дук­тив­ний об­робіток ґрун­ту, од­нак, на на­шу дум­ку, та­кий па­ра­метр має бу­ти ре­тель­но дослідже­ний. До­дат­ко­вою функцією Rotarystar є вста­нов­лен­ня на бо­роні висівно­го апа­ра­та, що дає змо­гу вод­но­час із ви­ко­нан­ням роз­пу­шу­ван­ня ґрун­ту про­во­ди­ти висіван­ня різних видів куль­тур та їхнє за­гор­тан­ня.

Фірма Yetter (США)

Ви­роб­ляє ро­таційні бо­ро­ни Yetter 3400 та Yetter 3500 із ши­ри­ною за­хва­ту 3, 7 та 8 м для аг­ре­га­ту­ван­ня з трак­то­ра­ми по­тужніс­тю 130 та 150 к. с. відповідно. Ро­таційні бо­ро­ни об­лад­нані гол­ча­с­ти­ми ко­ле­са­ми, які вста­нов­лені на пружній стійці. Ро­бо­ча швидкість бо­ро­ни ста­но­вить 8–13 км/год.Загальний вигляд борони ротаційної Yetter виробництва фірми Yetter, США

Вис­нов­ки 

Ро­таційні бо­ро­ни є ба­га­то­функціо­наль­ни­ми зна­ряд­дя­ми, які ефек­тив­но за­сто­со­ву­ють для за­крит­тя во­ло­ги, руй­ну­ван­ня кірки, зни­щен­ня бур’янів. Особ­­ливість їхніх кон­ст­рукцій та ре­­жимів ро­бо­ти за­без­пе­чу­ють щад­ну дію на по­верх­не­вий шар ґрун­ту в точці кон­так­ту з ним гол­ки ро­бо­чо­го ор­га­ну та вод­но­час якісне ви­ко­нан­ня тех­но­логіч­но­го про­це­су з мінімаль­ним не­га­тив­ним упли­вом на куль­турні рос­ли­ни. Такі зна­ряд­дя є по­туж­ною аль­тер­на­ти­вою ви­ко­ри­с­тан­ню хімічних ме­тодів бо­роть­би з бур’яна­ми, до то­го во­ни чи­нять ком­плекс­ну дію на ґрунт. 
Вка­зані зна­ряд­дя ма­ють ти­по­розмірні лінійки, що дає змо­гу дібра­ти їх для гос­по­дар­ст­ва відповідно до на­яв­но­го енер­го­за­со­бу. До то­го ж ви­со­ка швидкість аг­ре­га­ту­ван­ня цих борін мінімізує їхній кількісний склад.

Л. Ма­риніна, канд. тех. на­ук, старш. на­ук. співробітник, 

Л. Шустік, канд. тех. на­ук, завіду­вач відділу, 

С. Ма­ринін, завіду­вач ла­бо­ра­торії, 

УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

 

 

Інформація для цитування

Ротаційні борони — багатофункціональність, висока продуктивність та екологічність / Л. Ма­риніна, Л. Шустік, С. Ма­ринін// Пропозиція. — 2017. — № 4. — С. 40-44

Інтерв'ю
Директор компании "Агро-Вент" Андрей Марущак
Малиновий сезон-2017 в Україні проходив дуже бурхливо. Зростаючі обсяги пропозиції ягоди змусили дуже нервувати самих виробників, які побоювалися обвалу цін. У такому ж нервовому, і навіть виснаженому стані були і переробники, які зірвали... Подробнее
Земельна реформа аж ніяк не завершилася з прийняттям закону про обіг сільськогосподарських земель. Вона потребує прийняття супутніх законів та підзаконних актів, що забезпечать функціонування ринку землі. Про долю цих законів і... Подробнее

1
0