Спецможливості
Техніка та обладнання

Сіва­лки для різних си­с­тем об­робітку грун­ту

05.04.2013
2406
Сіва­лки для різних си­с­тем об­робітку грун­ту фото, ілюстрація

 За­слу­го­ву­ють на ува­гу сівал­ки для сму­го­вої сівби насіння. Їх за­сто­со­ву­ють у різних си­с­те­мах об­робітку грун­ту - від тра­диційної до без­по­се­ред­ньої сівби. В сівал­ках ви­ко­ри­с­та­но цен­т­ралізо­ва­ний пнев­ма­тич­ний висів насіння, а в ос­но­ву сош­ни­ка по­кла­де­но стрілча­с­ту ла­пу, під яку і здійснюється висів насіння.

Ан­керні сош­ни­ки
Відо­ми­ми роз­роб­ка­ми вітчиз­ня­но­го ви­роб­ництва є: аг­ре­гат посівний АПК-5,7 «Га­рант», посівний ком­плекс «Парт­нер 7,5», сівал­ка «Сиріус-10» ви­роб­ницт­ва ПАТ «Чер­во­на зірка», посівний ком­плекс «Аг­ро-Со­юз ATD 18.35». Се­­ред за­рубіжних сіва­лок це: Excelent Premium,  John Deere 1830 та інші.
Особ­ливістю аг­ре­га­ту посівно­го АПК-5,7 «Га­рант» і посівно­го ком­плек­су «Парт­нер 7,5» є ви­ко­ри­с­тан­ня спеціаль­но­го кот­ка, який здійснює вичісу­ван­ня бур'янів на по­верх­ню грун­ту.
Не­доліком сіва­лок, в яких стійки со­­ш­ників жор­ст­ко закріплені на рамі, є відсутність копіюван­ня по­верхні по­ля і, як наслідок, нерівномірність гли­би­ни за­гор­тан­ня насіння. От­же, однією з ви­мог до умов ек­сплу­а­тації сіва­лок є вирівня­ний мікро­рельєф по­верхні грун­ту. Для по­кра­щан­ня рівномірності за­­гор­тан­ня насіння в ТОВ ВП «Аг­ро-Со­юз» сош­ни­ки посівно­го ком­плек­су серії «Аг­ро-Со­юз ATD» об­лад­на­ли ви­­рів­­ню­валь­ни­ми дис­ка­ми, а у фірмі KO..CKERLING для по­кра­ще­но­го ко­­пію­ван­ня по­верхні та за­без­пе­чен­ня ста­лої гли­би­ни за­гор­тан­ня насіння сош­ни­ки сівал­ки Ultima CS удо­с­ко­на­ли­ли спе­ціаль­ним опор­ним ко­ле­сом.

Сівба точного висіву за те­х­но­логією «ноу-тілл»
Однією з умов тех­но­логії «ноу-тілл» за за­сто­су­ван­ня без­по­се­ред­ньої пря­мої сівби за ви­ро­щу­ван­ня сіль­сько­­­го­с­по­дарсь­ких куль­тур є за­без­пе­чен­ня оп­­тималь­ної щільності грун­ту в ме­жах 1,1-1,3 г/см3 про­тя­гом ве­ге­таційно­го періоду. Як­що грунт пе­ре­ущільне­ний (по­над 1,4 г/см3) і не ро­зущільнюється до оп­ти­маль­них зна­чень (що знач­ною мірою за­ле­жить від вмісту біологічної фа­зи, в т.ч. від гу­му­су), то ви­ко­ри­с­тан­ня без­по­се­ред­ньої сів­­­­би не дасть ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту.
В Ук­раїні сівал­ки для без­по­се­ред­ньої пря­мої сівби на­да­ють такі фірми, як: Vаderstad (Швеція), Amazone (Німеч­чи­на), Sulky-Burel (Франція),  John Deere (США), ПАТ «Чер­во­на зірка», ТОВ ВП «Аг­ро-Со­юз» (Ук­раїна) та інші.
В ос­но­ву цих сіва­лок по­кла­де­но ви­ко­ри­с­тан­ня двох видів сош­ників:
- до­ло­то­подібних,
- од­но­ди­с­ко­вих.
До­ло­то­подібні сош­ни­ки ма­ють при­ко­чу­валь­не ко­ле­со, об­лад­нані гід­рав­ліч­ною си­с­те­мою копіюван­ня по­верхні і за­без­пе­чен­ня ре­гу­ль­о­ва­но­го при­ти­ск­но­го зу­сил­ля. Сівал­ки серій Seed Hawk, Seed Master, Condor при­зна­чені для муль­ти­функ­ціо­наль­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня з ак­цен­том на мож­ливість ви­ко­нан­ня робіт по не­зо­ра­них стер­нь­о­вих фо­нах.
Особ­ливістю ро­бо­ти сіва­лок з та­ки­ми сош­ни­ка­ми є віднос­но не­ве­ли­ка швид­кість у ме­жах 7-9 км/год, при цьо­му сівал­ка за­без­пе­чує про­дук­тивність за світо­вий день (15 год) 100-160 га. В та­ких сівал­ках спеціальні си­с­те­ми да­ють змо­гу ве­с­ти без­по­се­ред­ню сівбу в між­ряд­­дя то­горічних по­жнив­них ре­ш­ток.
Фірма Amazone роз­ви­ну­ла свою версію сіва­лок без­по­се­ред­ньої сівби в стер­ню, за­про­по­ну­вав­ши до­ло­то­подіб­ний сош­ник ConTec з мож­ливістю вер­ти­каль­но­го і го­ри­зон­таль­но­го уник­нен­ня пе­ре­шкод. Це сівал­ки серії Condor з ши­ри­ною за­хва­ту 12 та 15 м. Сівал­ка пра­цює на ро­бо­чих швид­ко­с­тях 8-10 км/год за ден­ної про­дук­тив­ності 150 га (13 год), ви­т­ра­ча­ю­чи 2,7 л/га паль­но­го. Ве­ли­кий бун­кер сівал­ки (8000 л) за­без­пе­чує за­пов­нен­ня на 2/3 об'єму посівним ма­теріалом і на 1/3 - до­б­ри­вом.
Фірма Amazone про­по­нує мо­дернізо­ва­ну версію ліде­ра та­ко­го на­пря­му - до­б­ре відо­му ти­по­розмірну мо­дель (від 3 до 12 м) сівал­ку Primera DMC 1200 ро­бо­чою ши­ри­ною 12 м, яка за­без­пе­чує без­по­се­ред­ню сівбу за си­с­те­мою «ноу-тілл» та муль­чо­ва­но­го об­робітку грун­ту.
Сівал­ка має ро­бо­чу швидкість до 15 км/год. Не­обхідна по­тужність трак­то­ра - 400 к. с., у сівалці мо­дернізо­ва­но вуз­ли при­кот­ко­ву­валь­них котків, на си­с­­­­темі сош­ників з до­лото­подібним но­с­ком Dura розміще­но воль­ф­ра­мові на­­­клад­ки.
Од­но­ди­с­кові сош­ни­ки. Без­пе­реч­ни­ми ліде­ра­ми в Ук­раїні є ТОВ ВП «Аг­ро-Со­юз» з ши­ро­ко­за­хват­ним посівним ком­плек­сом «Аг­ро-Со­юз Turbosem II 19-60» і ПАТ «Чер­во­на зірка» з пнев­ма­тич­ною од­но­ди­с­ко­вою сівал­кою «Оріон 9,6». Ці сівал­ки ма­ють місткий (од­на тон­на насіння на метр ши­ри­ни за­хва­ту сівал­ки) причіпний бун­кер, об­лад­на­ний шне­ком для йо­го за­ван­та­жен­ня, а за по­тре­би й роз­ван­та­жен­ня.
Сівалки точного висіву. Посівний ком­плекс Turbosem II 19-60 об­лад­на­ний мо­но­ди­с­ко­вим сош­ни­ком ар­ген­тинсь­кої ком­панії Pierobon, при­ти­ск­не зу­сил­ля яко­го ста­но­вить 175 кг. У про­цесі ро­бо­ти мо­но­диск фор­мує V-подібну бо­роз­ну для вне­сен­ня насіння і до­б­рив че­рез ан­кер на гли­би­ну 3-4 см, мінімаль­но зру­шу­ю­чи грун­то­вий шар, а спеціаль­ний при­ти­ск­ний пристрій за­без­пе­чує щільний кон­такт насіння із зем­лею. За­вер­шується про­цес сівби за­крит­тям бо­роз­ни спеціаль­ни­ми ущіль­ню­­валь­ни­ми кот­ка­ми. Ро­бочі ор­га­ни сівал­ки роз­та­шо­вані в два ря­ди, кріп­лять­­ся до ра­ми на па­ра­ле­ло­г­рамній під­вісці, що дає змо­гу мак­си­маль­но точ­но копіюва­ти рельєф грун­ту, не зміню­ю­чи кут на­хи­лу і зберіга­ю­чи рівномірну гли­би­ну за­кла­дан­ня насіння. Висів про­во­дять з міжряд­дям 19 см. Є мож­ливість змісти­ти пе­редній ряд сош­ників що­до зад­нь­о­го і висіва­ти про­сапні куль­ту­ри че­рез ряд, з міжряд­дям 38 см. До­б­ри­ва при цьо­му висіва­ють пе­реднім сош­ни­ком за схе­мою убік і уг­либ від куль­ту­ри, що уне­мож­лив­лює хімічний опік сходів.
Сівал­ка «Орі­он 9,6» ви­роб­ництва ПАТ «Чер­во­на зірка» об­лад­на­на од­но­ди­с­ко­вим сош­ни­ком. Дис­кові ножі діа­ме­т­ром 46 см вста­нов­лені під ку­том 7° і да­ють мож­ливість пра­цю­ва­ти на по­лях з ве­ли­кою кількістю по­жнив­них ре­ш­ток. При­ти­ск­не зу­сил­ля до 180 кг за­без­пе­чує рівномірне за­глиб­лен­ня на твер­дих грун­тах. Мак­си­маль­не поєднан­ня точ­ки ски­дан­ня насіння і точ­ки опо­ри копію­валь­них коліс дає змо­гу ви­т­ри­му­ва­ти за­да­ну гли­би­ну висіву. На­ст­рой­ка гли­би­ни мо­же ре­гу­лю­ва­ти­ся в 13 по­ло­жен­нях. Важіль для ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни за­без­пе­чує оп­ти­маль­ний кон­троль за­глиб­лен­ня сош­ників у грунт. Суцільні висівні ан­керні сош­ни­ки ви­го­тов­лені з ви­со­коміцно­го ча­ву­ну. Ней­ло­но­вий на­сін­нєвий відби­вач спря­мо­вує насіння на дно бо­роз­ни. Ущільню­вальні кот­ки при­ти­с­ка­ють насіння до дна бо­роз­ни, за­без­пе­чу­ю­чи йо­го кон­такт з грун­том.
Особ­ливість од­но­ди­с­ко­вих опи­са­них ви­ще сіва­лок у то­му, що во­ни за від­по­відних на­ла­ш­ту­вань (змен­шен­ня при­ти­ск­них зу­силь сош­ників) пра­цю­ють за різни­ми си­с­те­ма­ми об­робітку грун­ту (тра­диційна, мінімаль­на та пря­ма сівба).
Невід'ємною складовою таких комплексів для висіву є централізований  бункер з пневматичною системою  розподілення і нормування висіву. Да­­ний  висівний апарат поєднує простоту дозування індивідуальних апа­­ратів та переваги групового розподілення. Висівний апарат таких сівалок (рис. 2), змонтований в централізованому бункері (1) у вигляді котушки (2), формує загальний потік насіння (3), яке підхоплюється повітряним потоком, створеним відцентровим вентилятором (4), і транспортується насіннєпроводом (5) до спеціальної розподільчої головки (6), де відбувається розподілення насіння по сошниках. Головна вимога до таких систем для висіву- забезпечення сталого процесу висівання й рівномірного розподілення насіння сошниками та уникнення його травмування в пневмопроводах.
 Централізований бункер, який є перевагою таких сівалок, забезпечує значний запас насіння (7-10 м3) та сівбу без дозаправлення на площі до 20 га. Бункер може бути встановлений як на рамі сівалки, так i на передній навісці трактора або на спеціальній напівнавісній чи причіпній рамі, що відкриває значно більші перспективи для реалізації закладених у конструкцію сівалки технологічних переваг. 

Л. Шустік, канд. техн. на­ук, заввідді­лом,
С. Ма­ринін, за­влаб,
Л. Ма­риніна, мол. на­ук. співробіт­ник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го
 

Інтерв'ю
голова Української асоціації молодих фермерів Дмитро Мічурін
З розвитком агросектору України підвищуються і вимоги до фахівців аграрної галузі. Навчальні програми профільних вузів все ще часто не відповідають ні вимогам агрокомпаній, ні швидкості розвитку сучасних технологій в АПК. Тому все більший... Подробнее
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) офіційно працює в Україні з лютого 2016 року. Служба була утворена відповідно до постанови КМУ від

1
0