Спецможливості
Техніка та обладнання

Ринок шахтних зерносушарок в Україні

18.03.2017
9415
Ринок шахтних зерносушарок в Україні фото, ілюстрація

Сьо­годні на рин­ку Ук­раїни на­бу­ли знач­но­го по­ши­рен­ня зер­но­су­шар­ки ви­роб­ництва Grain Handler (США), Bonfanti (Італія), Tornum (Шве­ція), Kepler Weber (Бра­зилія), Ingenieria Mega (Ар­ген­ти­на), Monsun Lachenmeier (Данія), Strahl (Італія), Stela Laxhuber GMBH, Riela, Neuero (Німеч­чи­на), ВАТ «Карлівський ма­ши­но­будівний за­вод» (Ук­раїна) та ін. Уза­галь­нені технічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки су­ша­рок цих ком­паній (таблиця) не да­ють де­таль­ної інфор­мації про особ­ли­вості їхньої кон­ст­рукції і за­вдя­ки чо­му до­ся­га­ють ве­ли­кої про­дук­тив­ності. Ра­зом з тим, кож­на із них має су­то свої, ха­рак­терні для неї, особ­ли­вості кон­ст­рукції та тех­но­логічно­го прин­ци­пу ро­бо­ти, які і виз­на­ча­ють про­дук­тивність об­лад­нан­ня. То­му з ог­ля­ду на це доцільно їх де­таль­но роз­г­ля­ну­ти та мак­си­маль­но оціни­ти.

 

 

 

Зер­но­су­шар­ки Tornum

Зер­но­су­шар­ки Tornum ха­рак­те­ри­зу­ють­ся унікаль­ни­ми технічни­ми рішен­ня­ми, ви­ко­ри­с­та­ни­ми в їхній кон­ст­рукції. Су­шиль­на шах­та ус­та­нов­ле­на на опо­ри і яв­ляє со­бою ста­ле­ву кон­ст­рукцію, в яку па­ра­лель­ни­ми ря­­да­ми вмон­то­ва­но ко­ро­би. Ко­ро­би ма­­ють оцин­ко­вані впускні і ви­пускні повітро­­про­во­ди конічної фор­ми, які розміщені у ша­хо­во­му по­ряд­ку. За ви­со­тою шах­та розділе­на на дві зо­ни: нагріван­ня і охо­ло­д­жен­ня. У верхній ча­с­тині шах­ти розміще­но над­су­шиль­ний бун­кер, об­лад­на­ний за­ван­та­жу­валь­ним при­ст­роєм і дат­чи­ка­ми рівня зер­на. У нижній ча­с­тині вста­нов­ле­но роз­ван­та­жу­валь­ний ме­ханізм із ро­ли­ко­вим або еле­к­т­роімпуль­сним кла­па­ном (для роз­ван­та­жен­ня су­хо­го зер­на із шах­ти). Швид­кість роз­ван­та­жен­ня зер­на роз­ра­хо­вується комп’ютер­ною си­с­те­мою уп­­рав­­ління на ос­нові да­них тем­пе­ра­ту­ри і во­ло­гості про­су­ше­но­го зер­на.

Усі су­шар­ки ство­ре­но за мо­дуль­ною си­с­те­мою. То­му під час по­бу­до­ви но­вої мо­делі не­за­леж­но від її розміру ви­ко­ри­с­то­ву­ють одні й ті самі кон­ст­рукційні еле­мен­ти. І як­що ви­мо­ги з ча­сом змінять­ся, тоб­то за по­тре­би су­ши­ти більші об’єми зер­на, мо­дуль­на кон­ст­рукція су­шар­ки дає змо­гу збільши­ти її розмір із вне­сен­ням мінімаль­них змін. 

Жорсткість ви­мог дер­жа­ви до всіх сторін та ас­пектів про­мис­ло­во­го ви­роб­ництва обу­мо­ви­ли своє відо­б­ра­жен­ня і до кон­ст­рукції зер­но­су­ша­рок. За­хист довкілля від побічних про­дуктів, що ут­во­рю­ють­ся у про­цесі ро­бо­ти су­ша­рок Tornum, грунтується на ви­ко­ри­с­танні най­су­час­ніших тех­но­логій для до­три­ман­ня еко­логіч­них норм у ви­роб­ни­чих приміщен­нях і на при­лег­лих те­ри­торіях. Усі до­б­ре зна­ють, що ут­во­рен­ня пи­лу є про­бле­мою під час сушіння зер­на. Що більше пи­лу по­трап­ляє в су­шар­ку під час за­ван­та­жен­ня зер­на, то більше пи­ло­вих ви­кидів з’яв­ля­ти­меть­ся у повітрі в про­цесі сушіння, за­бруд­ню­ю­чи те­ри­торію на­вко­ло су­шар­ки та довкілля. 

Для кон­тро­лю чи­с­то­ти повітря ці су­шар­ки ком­плек­ту­ють ви­со­ко­е­фек­тив­ни­ми вен­ти­ля­то­ра­ми, на які на ви­мо­гу за­мов­ни­ка мо­же бу­ти вста­нов­ле­на си­с­те­ма пи­ло­улов­лю­ван­ня. Блок кон­тро­лю чи­с­то­ти повітря Tornum по­ста­чається із вен­ти­ля­то­ром для за­без­пе­чен­ня мак­си­маль­но­го по­то­ку повітря за мінімаль­но­го шу­мо­во­го рівня. Вбу­до­ва­на си­с­те­ма ви­да­лен­ня пи­лу за­три­мує до 95% пи­лу та лег­ких домішок. На ба­жан­ня за­мов­ни­ка нові су­шар­ки мо­жуть бу­ти об­лад­нані си­с­те­мою ав­то­ма­тич­но­го пе­ре­крит­тя по­то­ку повітря під час ви­ван­та­жен­ня зер­на. Цей засіб, ра­зом із роз­ши­ре­ним ка­на­лом во­ло­го­го повітря, знач­но змен­шує об­ся­ги ви­ки­ду пи­лу із су­шар­ки у на­вко­лишнє се­ре­до­ви­ще і до­по­ма­гає зве­с­ти їх до мініму­му. Для оп­ти­маль­но­го зни­жен­ня зву­ко­во­го ти­с­ку в кон­ст­рукції су­шар­ки ви­роб­ник опційно на­дає різні ти­пи глуш­ників. 

Як­що підра­ху­ва­ти ви­т­ра­ти про­тя­гом усь­о­го ча­су ек­сплу­а­тації су­шар­ки кож­но­го ти­пу, то ви­т­ра­ти на енергію, що не­обхідна для її ро­бо­ти, на­ба­га­то пе­ре­ви­щать її вартість. На їхнє змен­шен­ня спря­мо­ва­на кон­ст­рукція су­ша­рок серії «ТК», яка дає змо­гу підви­щи­ти ефек­тивність про­це­су сушіння за низь­ко­го енер­го­с­по­жи­ван­ня: по­туж­ність га­зо­во­го паль­ни­ка мож­на лег­ко відре­гу­лю­ва­ти у діапа­зоні від 10 до 100%. Для су­ша­рок ви­ко­ри­с­то­ву­ють усі най­по­ши­реніші дже­ре­ла теп­ла: газ, наф­ту, біопа­ли­во та радіато­ри га­ря­чої во­ди. За­леж­но від мо­делі, у су­шар­ках Tornum ви­ко­ри­с­то­ву­ють си­с­те­ми пря­мо­го та не­пря­мо­го нагріван­ня зер­на. Для пря­мо­го нагріван­ня за­сто­со­ву­ють га­зові паль­ни­ки — це за­без­пе­чує оп­ти­маль­не ви­ко­ри­с­тан­ня енергії: паль­ник, що пра­цює на га­зу або рідко­му паль­но­му, по­дає теп­ло у су­шар­ку че­рез спеціаль­но скон­ст­руй­о­ва­ну ка­ме­ру для про­хо­д­жен­ня га­ря­чо­го повітря. 

На ба­жан­ня за­мов­ни­ка ви­роб­ник мо­же вста­но­ви­ти си­с­те­ми не­пря­мо­го наг­ріван­ня, у яких ви­ко­ри­с­то­ву­ють топ­ки для спа­лю­ван­ня рідко­го паль­но­го, та теп­ло­обмінни­ки — кілька радіаторів для га­ря­чої во­ди або па­ри. Для цьо­го ком­панія Tornum роз­ро­би­ла та за­сто­со­вує спеціальні радіато­ри. Паль­ни­ки за­без­пе­чу­ють ро­бо­ту в ав­то­ном­но­му ре­жимі (їхню по­тужність і ро­бо­чу тем­пе­ра­ту­ру теп­ло­носія за­дає опе­ра­тор, на­далі ці па­ра­ме­т­ри підтри­му­ють­ся ав­то­ма­тич­но відповідно до за­да­ної про­гра­ми). В усіх мо­де­лях су­ша­рок за­сто­со­ва­но ви­со­ко­е­фек­тив­ний прин­цип зміша­но­го по­то­ку для за­без­пе­чен­ня по­сту­по­во­го та рівномірно­го сушіння зер­на. Спо­жи­ван­ня енергії змен­ше­но на 30% порівня­но зі стан­дарт­ни­ми су­шар­ка­ми без­пе­рерв­но­го зміша­но­го по­то­ку. 

Си­с­те­ма по­жеж­ної сиг­налізації на всіх су­шар­ках із ре­ку­пе­рацією теп­ла стан­дарт­на — во­на відключає всі функції су­шар­ки та ак­ти­вує сиг­налізацію у ви­пад­ку за­гро­зи по­жежі.

Зер­но­су­шар­ки Grain Handler (США)

Зер­но­су­шар­ки Grain Handler (США) по­ши­рені в якості двох типів: ти­пу Cross-Flow — ко­ли в про­цесі сушіння теп­ле повітря про­хо­дить пер­пен­ди­ку­ляр­но че­рез ру­хо­ме зер­но, і Mix-Flow — теп­ле повітря про­хо­дить у поз­довжнь­о­му на­прям­ку че­рез ру­хо­му тов­щу зер­но­во­го сто­впа. У США тип су­шар­ки Cross-Flow ви­ко­ри­с­то­ву­ють у су­шар­ках ком­паній Delxe, GSI, Brock, MC, Sukup. У спо­жи­вачів із країн ко­лиш­нь­о­го Ра­дянсь­ко­го Со­ю­зу зер­но­су­шар­ки, що пра­цю­ють за прин­ци­пом Cross-Flow, асоціюють із по­нят­тям «аме­ри­канські зер­но­су­шар­ки». Інша важ­ли­ва особ­ливість зер­но­су­ша­рок Grain Handler — у них мож­на су­ши­ти будь-який вид зер­на — по­чи­на­ю­чи від ма­ку та гірчиці і закінчу­ю­чи ква­со­лею, ри­сом і со­няш­ни­ко­вим насінням — без заміни по­ри­с­то­го си­та. Ши­ро­кий діапа­зон тем­пе­ра­тур і точні тем­пе­ра­турні ре­жи­ми — до 0,5°С за­без­пе­чу­ють якісне сушіння не тільки зер­на, але й насіннєво­го ма­теріалу із про­дук­тивністю від 10 до 190 т/год за­леж­но від вихідних по­каз­ників во­ло­гості та ви­ду про­дукції. Знач­на ви­со­та су­шар­ки обу­мов­лює рух зер­на в її про­сторі та тим са­мим — нагріван­ня і сушіння впро­довж три­ва­ло­го ча­су, а це, своєю чер­гою, — щад­ний ре­жим сушіння. Як ре­зуль­тат — змен­шу­ється по­каз­ник розтріску­ван­ня зер­на під впли­вом тем­пе­ра­ту­ри. У про­цесі сушіння зер­но ру­хається ко­ро­ба­ми, розмі­ще­ни­ми у ви­гляді сот, ски­дається ка­с­ка­дом і бе­реж­но пе­ре­мі­шується. За­вдя­ки особ­ли­во­му пла­ну­ван­ню повітря­них ка­­налів за­без­пе­чується рівномірне і щад­не про­су­шу­ван­ня кож­но­го зер­нят­ка. Цьо­му знач­ною мірою сприяє кон­ст­рукційне вла­ш­ту­ван­ня па­ль­ни­ка у су­шарці Grain Handler, яке спря­мо­ва­не на за­побіган­ня по­яві ло­каль­них осе­редків із хо­лод­ним повітрям, що мо­же при­зве­с­ти до нерівномірно­го ви­су­шу­ван­ня зер­на. Си­с­те­ма паль­ників за­без­пе­чує не тільки мак­си­маль­но ефек­тив­не ви­ко­ри­с­тан­ня па­ли­ва (газ при­род­но­го по­хо­д­жен­ня, бу­тан або про­пан), але й при­сто­со­ва­на, за по­тре­би, до пе­ре­ми­кан­ня із ре­жи­му ви­ко­ри­с­тан­ня при­род­но­го га­зу на бу­тан або про­пан без до­дат­ко­вої мо­дернізації.Зер­но­су­шар­ки Grain Handler (США)

Си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но­го уп­равління су­шар­кою за­без­пе­чує кон­троль паль­ників, за­хис­них еле­к­т­ро­ла­нок, зер­но­во­го по­то­ку, га­зо­вої си­с­те­ми та швид­кості зер­но­во­го по­то­ку. За до­по­мо­гою си­с­те­ми ав­то­ма­ти­зації мож­на лег­ко зміню­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру зер­но­су­шар­ки аж до мінімаль­них ко­ли­вань — до 0,5% не­за­леж­но від тем­пе­ра­ту­ри на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща. За до­по­мо­гою ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го пуль­та уп­равління мож­на кон­тро­лю­ва­ти всю ро­бо­ту і, що ду­же важ­ли­во, у разі аварійної си­ту­ації — повністю відключити су­шар­ку. Си­с­те­ма кон­тро­лю га­зо­вої си­с­те­ми спро­ек­то­ва­на спеціаль­но для ро­бо­ти за низь­ко­го ти­с­ку. Крім то­го, га­зо­ва си­с­те­ма без­печ­на: як тільки ви­ни­кає не­по­лад­ка, відбу­вається ав­то­ма­тич­не за­вер­шен­ня ро­бо­ти. На зер­но­су­шар­ках Grain Handler вста­нов­ле­но відцен­т­рові вен­ти­ля­то­ри із низь­ки­ми обер­та­ми, що, порівня­но з інши­ми су­шар­ка­ми, да­ло змо­гу вдвічі зни­зи­ти ви­т­ра­ту повітря та рівень шу­му під час ви­роб­ни­чо­го про­це­су. Вен­ти­ля­то­ри розміщені збо­ку та зни­зу су­шар­ки.

По всій до­вжині зер­но­ва шах­та має двер­ця­та, які да­ють опе­ра­то­рові зруч­ний до­ступ для пе­ре­на­ла­ш­ту­ван­ня або очи­щен­ня кон­ст­рукції для сушіння іншо­го ви­ду зер­но­вих, щоб уник­ну­ти змішу­ван­ня куль­тур.

Мо­дель­ний ряд Grain Handler вклю­чає 80 зер­но­су­ша­рок місткістю від 19,3 до 336 м3. Кон­ст­рукційно всі мо­делі — за­кри­то­го ти­пу, що уне­мож­лив­лює у разі ви­па­дан­ня ат­мо­сфер­них опадів по­трап­лян­ня во­ло­ги у су­шар­ку. Про­дук­тивність су­ша­рок, на­при­клад на сушінні пше­ниці із по­ни­жен­ням во­ло­гості на 5%, ста­но­вить від 11,4 до 197,2 т/год.

Зер­но­су­шар­ки Bonfanti (Італія)

Зер­но­су­шар­ки Bonfanti (Італія) від своїх ана­логів відрізня­ють­ся тим, що за­про­с­то пра­цю­ють як у зви­чай­них, так і в до­сить склад­них умо­вах. Та­ки­ми мож­на вва­жа­ти, на­при­клад, не­обхідність су­шіння зер­на во­логістю від 35% і ви­щою, до­сить сильні по­ри­ви вітру, знач­на во­логість зовнішньо­го се­ре­до­ви­ща і хо­лод­не повітря. Це — за­ко­номірний ре­зуль­тат кон­цепції ком­панії IM.AG.IN. solutions srl., успішно роз­роб­ле­ної з ура­ху­ван­ням усіх особ­ли­во­с­тей про­це­су сушіння із за­сто­су­ван­ням пе­ре­до­вих на­уко­во-технічних роз­ро­бок і ме­то­до­ло­гій. Для цьо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся ус­та­нов­ки різно­го кон­ст­рукційно­го ви­ко­нан­ня, які грунту­ють­ся на ви­ко­ри­с­танні най­кра­щих су­час­них технічних рішень. Це дає змо­гу швид­ко, еко­ном­но, зі збе­ре­жен­ням еко­логії на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща от­ри­му­ва­ти ви­су­ше­не зер­но ви­со­кої якості. Ось де­які тех­но­логічні та кон­ст­рук­тивні особ­ли­вості су­ша­рок шахт­но­го ти­пу Bonfanti.Зер­но­су­шар­ки Bonfanti (Італія)

Як енер­го­носій для от­ри­ман­ня теп­ла від спа­лю­ван­ня у них за­сто­со­ву­ють газ. Еко­номічність про­це­су сушіння до­ся­гається за­вдя­ки за­сто­су­ван­ню ре­ку­пе­рації теп­ла. Відо­мо, що нагріван­ня повітря, яке спря­мо­вується на зер­но у шахті для йо­го сушіння, відбу­вається шля­хом ут­во­рен­ня теп­ла, що ви­ді­ляється від спа­лю­ван­ня у теп­ло­ге­не­ра­торі за­сто­со­ву­ва­но­го енер­го­носія (газ, ди­зель­не па­ли­во, еле­к­т­ро­е­нергія). Яс­на річ, що про­дук­тивність су­ша­рок різко па­дає за на­стан­ня хо­лод­ної по­го­ди. По­яс­нюється це тим, що все теп­ло, яке виділяється під час спа­лю­ван­ня енер­го­носія, йде на підігріван­ня хо­лод­но­го повітря (тоб­то відбу­вається різке збільшен­ня ви­т­ра­ти теп­ла). Прин­цип ре­ку­пе­рації теп­ла пе­ред­ба­чає по­пе­реднє нагріван­ня повітря, що над­хо­дить в ос­нов­ну зо­ну су­шар­ки, і по­да­ван­ня йо­го для сушіння в інші тех­но­логічні зо­ни су­шар­ки. При цьо­му зовнішнє хо­лод­не повітря спо­чат­ку про­хо­дить че­рез ни­жню зо­ну су­шар­ки, де відбу­вається охо­ло­д­жен­ня га­ря­чо­го ви­су­ше­но­го зер­на. Під час про­хо­д­жен­ня че­рез та­ке зер­но хо­лод­не повітря нагрівається до тем­пе­ра­ту­ри по­ряд­ка 100°С (для зер­на різних куль­тур — це бу­де різна тем­пе­ра­ту­ра). І тільки після цьо­го во­но по­дається фак­тич­но підго­тов­ле­ним до паль­ни­ка теп­ло­ге­не­ра­то­ра, де про­дов­жує нагріва­тись до тем­пе­ра­ту­ри близь­ко 300°С. Ана­логічна си­ту­ація по­вто­рюється та­кож під час ро­бо­ти су­шар­ки хо­лод­ної по­ри ро­ку(навіть за міну­со­вої тем­пе­ра­ту­ри). Зви­чай­но, для то­го щоб підігріти вже до­стат­ньо теп­ле повітря до тем­пе­ра­ту­ри, за якої пе­ребігає про­цес сушіння зер­на, потрібно мен­ше теп­ла, тоб­то па­ли­ва. Ре­ку­пе­рація теп­ла відбу­вається постійно про­тя­гом ро­бо­ти зер­но­су­шар­ки. Як ре­зуль­тат — еко­номія до 30% па­ли­ва порівня­но із су­шар­ка­ми без ре­ку­пе­рації теп­ла. Що важ­ли­во: такі ро­бочі умо­ви за­без­пе­чу­ють не тільки ма­лу ви­т­ра­ту па­ли­ва, але й ви­со­ку швидкість сушіння. Та­кож зер­но­су­шар­ки Bonfanti ос­на­щені спеціаль­ним вен­ти­ля­то­ром, який по­дає до паль­ни­ка завжди теп­ле повітря, за­вдя­ки цьо­му — ще плюс 35% еко­номії па­ли­ва порівня­но із су­шар­ка­ми без теп­ло­вої ре­ку­пе­рації.

По­пе­ре­д­жен­ня розтріску­ван­ня зер­на у сушарці Bonfanti

Ця ва­да су­шиль­но­го про­це­су є, як не при­кро, ха­рак­тер­ним та май­же обов’яз­ко­вим наслідком сушіння га­ря­чим по­вітрям зер­на у зер­но­су­шар­ках. Си­ре і хо­лод­не зер­но, по­трап­ля­ю­чи у га­ря­чий повітря­ний потік, мо­же розтріску­ва­ти­ся. Якість зер­на при цьо­му, особ­ли­во насіннєво­го, знач­но погіршується. На­прикінці сушіння, ко­ли га­ря­че зер­но різко зни­жує свою тем­пе­ра­ту­ру під впли­вом охо­ло­д­же­но­го повітря, та­кож спо­с­терігається мікро­пош­ко­д­жен­ня зер­на. Роз­роб­лені тех­но­логічні рішен­ня, які знач­но змен­шу­ють про­яв та­ко­го яви­ща або й зовсім за­побіга­ють йо­му, вже впро­ва­д­же­но у су­шар­ках шахт­но­го ти­пу. Зо­к­ре­ма, у су­шар­ках Bonfanti для по­пе­ре­д­жен­ня розтріску­ван­ня зер­на за­сто­со­ву­ють теп­ло­ву си­с­те­му «ан­ти­шок». Відповідно до неї пе­ред по­чат­ком сушіння зер­но піддається по­сту­по­во­му підігріван­ню не га­ря­чим, а теп­лим повітрям. Підго­тов­ка га­ря­чо­го зер­на (після сушіння) до охо­ло­д­жен­ня пе­ред­ба­чає по­сту­по­ве змен­шен­ня йо­го тем­пе­ра­ту­ри за­вдя­ки дії на ньо­го теп­ло­го, а не хо­лод­но­го повітря. Ко­рисність си­с­те­ми «ан­ти­шок» пе­ре­оціни­ти важ­ко, то­му що якість зер­на при цьо­му на по­ря­док ви­ща. За­сто­су­ван­ня цієї си­с­те­ми дає змо­гу от­ри­ма­ти ви­су­ше­не зер­но із відповідни­ми ор­га­но­леп­тич­ни­ми по­каз­ни­ка­ми: ко­ль­о­ром, ста­ном зовнішньої обо­лон­ки зер­ни­ни, ха­рак­тер­ним при­род­ним бли­с­ком зер­на, — то­му та­ка зер­но­ва ма­са оцінюється знач­но ви­ще.

Теп­ло­вий ре­жим сушіння зер­на у су­шар­ках Bonfanti спро­ек­то­ва­но та­ким чи­ном, що зер­но по­чи­нає відда­ва­ти во­ло­гу(по­чи­нається про­цес сушіння) уже в се­редній ча­с­тині су­шиль­ної ко­ло­ни. Тоб­то на цьо­му тех­но­логічно­му етапі ру­ху зер­на в шахті відбу­вається інтен­сив­ний вихід во­ло­ги зсе­ре­ди­ни зер­на і кон­ден­сація її на йо­го по­верхні. Зер­но, по­трап­ля­ю­чи на ос­танній етап сушіння, пе­ре­бу­ває у стані, який за­без­пез­пе­чує лег­ке зніман­ня во­ло­ги із йо­го по­верхні, а не зсе­ре­ди­ни зер­ни­ни. Ди­фе­ренціація тем­пе­ра­тур сушіння за ви­со­тою су­шиль­ної ко­ло­ни відбу­вається за до­по­мо­гою спеціаль­них заслінок-змішу­вачів, які у за­да­но­му ре­жимі роз­поділя­ють підігріте повітря. Та­ким чи­ном про­цес підігріван­ня зер­на пе­ребігає у щад­но­му ре­жимі і сприяє йо­го по­дальшій дегідра­тації (зне­вод­нен­ню, тоб­то сушінню), уни­ка­ю­чи термічно­го шо­ку. Та­кий ре­жим сушіння за­без­пе­чує інтен­сифікацію про­це­су сушіння.

Інтен­сифікації сушіння сприяє та­кож ре­цир­ку­ляція теп­ло­го повітря. У ни­жню зо­ну су­шар­ки над­хо­дить га­ря­че та вже пев­ною мірою підсу­ше­не зер­но. Повітря, підігріте паль­ни­ком су­шар­ки, про­хо­дить че­рез зер­но­ву ма­су (що має ще до­стат­ньо ви­со­ку тем­пе­ра­ту­ру), нагрівається і на­бу­ває здат­ності по­гли­на­ти во­ло­гу. Після цьо­го во­но спря­мо­вується у верх­ню зо­ну су­шар­ки, ку­ди тільки що надійшло си­ре зер­но. Наскільки ефек­тив­на ре­цир­ку­ляційна си­с­те­ма? При­клад: щоб ви­па­ру­ва­ти 1 кг вільної во­ди (з по­верхні во­дой­ми), тре­ба за­тра­ти­ти близь­ко 2,7 МДж теп­ла, а для ви­па­ро­ву­ван­ня та­кої са­мої кількості во­ло­ги, що містить­ся у зв’яза­но­му стані, із насіння со­няш­ни­ку — по­над 6 МДж у шахт­них та близь­ко 4 МДж — у шахт­них су­шар­ках із ре­цир­ку­ляційною си­с­те­мою.

Змен­шен­ня енер­го­ви­т­рат су­шар­ки мож­ли­ве шля­хом зни­жен­ня рівня не­про­дук­тив­ної теп­ловіддачі із її по­верхні за за­сто­су­ван­ня теп­лоізо­ляції. Для цьо­го на всіх га­ря­чих зо­нах су­шар­ки із внутрішньої, га­ря­чої, сто­ро­ни за­без­пе­чу­ють теп­лоізо­ляцію — утеп­лю­ють спеціаль­ни­ми теп­лоізо­ляційни­ми ма­та­ми із технічної тка­ни­ни — ме­ламін Fonitek®. Ззовні су­шар­ку до­дат­ко­во за­кри­ва­ють ли­с­та­ми з оцин­ко­ва­ної сталі. Це дає змо­гу змен­ши­ти ви­т­ра­ти теп­ла на нагріван­ня ме­та­ле­вих кон­ст­рукцій су­шар­ки та за­побігає не­про­дук­тив­ним втра­там па­ли­ва внаслідок зовнішньо­го теп­ло­во­го ви­проміню­ван­ня і за­оща­ди­ти знач­ну кількість енер­нергії, що й бу­ло пе­ревіре­но на пра­цю­ю­чих су­шар­ках. Особ­ли­во ак­ту­аль­не ви­ко­ри­с­тан­ня та­ких су­ша­рок в умо­вах Ук­раїни, зва­жа­ю­чи на її кліма­тичні умо­ви у період зер­но­ви­роб­ництва.

За­сто­со­вані у су­шар­ках фор­сун­ки із повітря­ним дут­тям не по­тре­бу­ють ка­мер зго­рян­ня. Во­ни ма­ють особ­ли­вий прин­цип роз­поділен­ня по­лум’я і да­ють змо­гу ма­ти у роз­по­ря­д­женні ве­ли­ку кількість повітря для змішу­ван­ня, не ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи при цьо­му ка­ме­ру зго­рян­ня. Вста­нов­лені в су­шар­ках Bonfanti паль­ни­ки мо­жуть пра­цю­ва­ти на будь-яко­му га­зу, до­б­ре при­датні для ви­ко­ри­с­тан­ня са­ме у зер­но­су­шар­ках і здатні ви­роб­ля­ти ве­ли­ку кількість теп­ло­го повітря. Си­с­те­ма пе­ресічно­го по­то­ку повітря ро­бить ви­ко­ри­с­тан­ня су­шар­ки гнуч­ким: дає змо­гу су­ши­ти зер­но ду­же во­ло­ге (40%, ку­ку­руд­за), із се­ред­нь­ою во­логістю (20%; зер­нові куль­ту­ри), за­без­пе­чує ве­ли­ку ре­ге­не­рацію теп­ла, а та­кож дає мож­ливість змен­ши­ти ви­т­ра­ти па­ли­ва і спо­жи­ван­ня теп­ло­вої по­туж­ності. Їхня особ­ливість по­ля­гає у то­му, що, на відміну від паль­ників, у яких по­лум’я зо­се­ре­д­же­не в од­но­му місці у ви­гляді фа­ке­ла, що ут­во­рюється на ви­ході па­ли­ва із фор­сун­ки з круг­лим от­во­ром, у су­шар­ках Bonfanti во­но рівномірно роз­поділяється за всією ши­ри­ною паль­ни­ка. То­му газ зго­рає швид­ко й ефек­тив­но віддає своє теп­ло ве­ликій кількості повітря, що над­хо­дить від вен­ти­ля­торів. Од­но­час­но із цим по­лум’я та­кої фор­ми до­б­ре очи­щає повітря від во­гне­не­без­печ­них ча­с­ток, що містять­ся у ньо­му, оскільки во­ни швид­ко, прак­тич­но миттєво, зго­ра­ють, за­без­пе­чу­ю­чи тим са­мим ви­со­ку по­же­жо­без­печність су­шар­ки.

Вен­ти­ля­то­ри та надійність кон­ст­рукції су­шар­ки Bonfanti

Ос­новні та ба­зові скла­дові про­це­су сушіння зер­на у шахті — спря­мо­ва­ний і вста­нов­ле­ної по­туж­ності потік повітря че­рез зер­но та ви­ве­ден­ня во­ло­ги на­зовні — за­без­пе­чу­ють ось­ові вен­ти­ля­то­ри. Во­ни та­кож при­зна­чені для пе­реміщен­ня повітря та інших га­зо-пи­ло­вих сумішей, аг­ре­сивність яких що­до вуг­ле­це­вих ста­лей зви­чай­ної якості не пе­ре­ви­щує аг­ре­сив­ності повітря із вмістом пи­лу та інших твер­дих домішок 0,01 г/м3. То­му во­ни є важ­ли­вою і невід’ємною скла­до­вою кон­ст­рукції зер­но­су­ша­рок. Са­ме від цих вен­ти­ля­торів за­ле­жить рух повітря че­рез об­роб­лю­ва­не зер­но і по­даль­ше ви­не­сен­ня во­ло­ги із су­шар­ки на­зовні. Аналіз кон­ст­рукцій су­ша­рок свідчить, що за­зви­чай вен­ти­ля­то­ри вста­нов­лю­ють угорі су­шар­ки або рівномірно за ви­со­тою су­шиль­ної ко­ло­ни. За­леж­но від про­дук­тив­ності шахт­ної су­шар­ки (чи­тай — її ви­со­ти) їхня кількість мо­же бу­ти знач­ною. По­ряд із ко­рис­ною ро­бо­тою — ство­рен­ня ціле­с­пря­мо­ва­но­го по­то­ку повітря, — вен­ти­ля­то­ри ви­ко­ну­ють і не­га­тив­ну функцію. По-пер­ше, во­ни є дже­ре­лом вібрацій. Ус­та­нов­ка їх без­по­се­ред­ньо на кор­пусі су­шар­ки і знач­ною мірою дис­ба­ланс­на ро­бо­та при­зво­дять до вібрації всієї кон­ст­рукції су­шар­ки і втра­ту внаслідок цьо­го жор­ст­кості кон­ст­рукції  кор­пу­са че­рез ос­лаб­лен­ня кріпиль­них де­та­лей та еле­ментів — аж до по­яви тріщин і щілин. Це при­зво­дить до пря­мих не­ефек­тив­них втрат теп­ла. Відцен­т­рові вен­ти­ля­то­ри ха­рак­те­ри­зу­ють­ся ви­со­кою про­дук­тивністю по­да­ван­ня повітря у зо­ну сушіння і вод­но­час ма­ють низь­кий рівень вібрації та шу­му. Такі вен­ти­ля­то­ри вста­нов­лю­ють на «тілі» зер­но­су­шар­ки, пра­цю­ють во­ни, як пра­ви­ло, у ре­жимі ви­тяж­ки відпраць­о­ва­но­го повітря (такі су­шар­ки іноді на­зи­ва­ють ва­ку­ум­ни­ми).

Си­с­те­ма пи­ловідо­крем­лен­ня зерносушарки Bonfanti

До­пу­с­ти­му нор­му вмісту пи­лу в повітрі, що ви­да­ляється із су­шар­ки, вста­нов­ле­но на рівні мен­ше ніж 15 мг/м3. У шахт­них су­шар­ках про­ду­ма­на кон­ст­рукція та ви­ко­ри­с­тані технічні рішен­ня за­без­пе­чу­ють рівень пи­лу, що знач­но мен­ший від до­пу­с­ти­мо­го. За­вдя­ки чо­му до­сяг­ну­то та­ко­го по­каз­ни­ка? Це за­без­пе­чується шля­хом про­ду­ма­ної ае­ро­ди­наміки по­то­ку повітря у су­шарці. Повітря від го­ло­вно­го паль­ни­ка йде до верх­ньої зо­ни зву­же­ним ка­на­лом, який пе­ре­хо­дить у ши­ро­кий ка­нал. Під час та­ко­го пе­ре­хо­ду (з од­но­го, мен­шо­го, про­сто­ро­во­го об’єму в більший) повітря­ний потік за­ви­х­рюється, унаслідок чо­го не­зер­но­ве сміття, яке бу­ло в цьо­му по­тоці повітря, осідає у спеціаль­них «ки­ше­нях» пе­ред верх­нь­ою зо­ною. Такі самі «ки­шені» є та­кож у ка­налі ви­хо­ду відпраць­о­ва­но­го повітря. Зно­ву ж та­ки, ана­логічно до по­пе­ред­ньо на­ве­де­но­го при­кла­ду, повітря за­знає за­ви­х­рен­ня, а сміття осідає у «ки­шені». Відпраць­о­­ва­не повітря ви­хо­дить на­зовні су­шар­ки фак­тич­но чи­с­тим.
Нині важ­ко уя­ви­ти су­шиль­ну ус­та­нов­ку без си­с­те­ми аспірації. Ад­же під час сушіння, особ­ли­во со­няш­ни­ку, в су­шарці будь-яко­го ти­пу мо­жуть ви­ни­ка­ти не­ве­ликі осе­ред­ки са­мо­зай­ман­ня зер­на, що усу­вається за­зви­чай шля­хом зли­ван­ня збіжжя з аварійних секцій су­шар­ки та за­га­лом з еле­ва­то­ра. При­чо­му з ба­ш­то­вої су­шар­ки мож­на зли­ти зер­но з однієї секції, а що­до шахт­ної або мо­дуль­ної — тут спра­ва знач­но складніша.

Нині для за­побіган­ня цим не­ба­жа­ним яви­щам про­сто вста­нов­лю­ють си­с­те­ми аспірації. Та­ку си­с­те­му, як пра­ви­ло, ви­роб­ни­ки про­по­ну­ють не у ба­зовій ком­плек­тації, а як опцію.

Усі про­це­си сушіння ма­ють бу­ти ав­то­ма­ти­зо­вані та кон­тро­ль­о­вані, що зни­жує вірогідність і ри­зик по­лом­ки су­шар­ки у разі не­пра­виль­ної ек­сплу­а­тації. Для ко­т­ро­лю ре­жимів ви­хо­ду су­шар­ки на вста­нов­ле­ний ре­жим сушіння та її ро­бо­ти у повністю ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі (із кон­тро­лем теп­ло­во­го про­це­су, паль­ників, всіх ро­бо­чих мо­дулів і за­хи­с­том від пе­ре­ван­та­жень та по­же­жо­не­без­печ­ної си­ту­ації) пе­ред­ба­че­но си­с­те­му ав­то­ма­ти­зації. Її пульт уп­равління має за­галь­ний секційний ви­ми­кач, аварійну кноп­ку, ключ бло­ку­ван­ня ввімкнен­ня су­шар­ки, а та­кож ос­на­ще­ний зву­ко­ви­ми і світло­ви­ми сиг­наліза­то­ра­ми. Як­що тем­пе­ра­ту­ра у су­шарці стає менш без­печ­ною, про­цес сушіння ав­то­ма­тич­но зу­пи­няється (на­сам­пе­ред зу­пи­ня­ють­ся вен­ти­ля­то­ри і паль­ни­ки), ак­ти­ву­ють­ся аку­с­тичні та світлові сиг­наліза­то­ри. До цьо­го слід до­да­ти, що тем­пе­ра­ту­ра і во­логість зер­на, яке ви­хо­дить із су­шар­ки, в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі кон­тро­лю­ють­ся, ці дані відо­б­ра­жа­ють­ся на моніторі ціло­до­бо­во.

Ро­бо­ча по­верх­ня су­шар­ки впро­довж усь­о­го терміну служ­би кон­так­тує зі знач­ною во­логістю і пе­ре­бу­ває у різних ре­жи­мах тем­пе­ра­тур. Унаслідок цьо­го її по­верх­ня старіє, а це мо­же спри­чи­ни­ти до­сить не­ба­жані наслідки: ко­розія без­жаль­но ни­щить ме­тал, і од­но­го дня су­шар­ка мо­же про­сто «роз­ва­лить­ся», як то ка­жуть, на очах. Щоб цьо­го не тра­пи­лось, ме­та­леві де­талі су­шар­ки слід за­хи­с­ти­ти від впли­ву ко­розії. До­не­дав­на за­сто­со­ву­ва­ли про­стий ме­тод цин­ку­ван­ня. Але ча­си зміню­ють­ся, а ра­зом з ни­ми ство­рю­ють­ся нові технічні рішен­ня у вирішенні цієї про­бле­ми. Щоб су­шар­ка ефек­тив­но пра­цю­ва­ла про­тя­гом ба­га­ть­ох років, ро­бочі по­верхні її кор­пу­са ви­ко­на­но з оцин­ко­ва­ної сталі з алю­мінієвим по­крит­тям. Поєднан­ня алюмі­нію з цин­ком за­без­пе­чує знач­но ви­щу стійкість по­крив­но­го ма­теріалу до ко­розії порівня­но із тільки оцин­ко­ва­ни­ми ма­теріала­ми. За ви­ко­ри­с­тан­ня па­не­лей із оцин­ко­ва­но­го алюмінію (сплав алюмі­нію і цин­ку у про­порції: 55% алюмінію, 16 — кремнію, 47,4% цин­ку) після 10 років служ­би су­шар­ки має ступінь ко­розії оцин­ко­ва­ної сталі  на рівні 25 мк, тоді як у оцин­ко­ва­но­го алюмінію — 5 мк. Тоб­то підви­щен­ня сту­пе­ня за­хи­с­ту ме­та­ле­вих де­та­лей су­шар­ки у п’ять разів обу­мов­лює їхню стійкість до впли­ву не­спри­ят­ли­вих зовнішніх фак­торів та сприяє збільшен­ню терміну її служ­би. 

Зер­нові су­шар­ки шахт­но­го типу Mega мо­делі серії «Т» (Ар­ген­ти­на)

Зер­нові су­шар­ки шахт­но­го типу Mega мо­делі серії «Т» (Ар­ген­ти­на) за­вдя­ки ус­та­новці кож­но­го мо­ду­ля на індивіду­аль­ну ра­му ма­ють надміцну мо­дуль­ну струк­ту­ру.

 Шахт­на су­шар­ка жа­люзійно­го ти­пу, що поєднує у собі пе­ре­ва­ги ко­лон­ко­вої і шахт­ної си­с­тем. Має комбіно­ва­ну си­с­те­му сушіння. Ос­нов­ний ро­бо­чий ре­жим — сушіння тільки за нагріван­ня. Дру­гий, до­дат­ко­вий, ре­жим — сушіння нагріван­ням із по­даль­шим охо­ло­д­жен­ням. За­сто­су­ван­ня пев­но­го ре­жи­му за­ле­жить від ста­ну зер­на за­леж­но від во­ло­гості, по­ри ро­ку і по­год­них умов. Су­шар­ка адап­то­ва­на та­кож для ро­бо­ти на біопа­ливі. То­му во­на, по­ряд із га­зо­вим паль­ни­ком, має піч для спа­лю­ван­ня дров. Паль­ник Mega ство­рює суцільну ши­ро­ку зо­ну по­лум’я, яке зай­має всю ши­ри­ну су­шар­ки. Ви­ван­та­жен­ня зер­на та­кож має свою особ­ливість: роз­ван­та­жу­валь­ний ме­ханізм ма­ят­ни­ко­во­го ти­пу.Зерносушарка MEGA

Сушіння зер­на із за­сто­су­ван­ням та­ких ре­жимів дає змо­гу:

— до­сяг­ти еко­номічності та ви­со­кої про­дук­тив­ності про­це­су сушіння. За­вдя­ки цьо­му на еле­ва­то­рах для зберіган­ня зер­на і пор­то­вих еле­ва­то­рах (де су­шать і зберіга­ють ку­ку­руд­зу, пше­ни­цю, сою, ячмінь то­що) під час сушіння, на­при­клад, ку­ку­руд­зи вдається за один прохід зни­зи­ти її во­логість від 28 до 13%, і при цьо­му зер­но за­ли­шається не­по­шко­д­же­ним;

— ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти об­лад­нан­ня мен­шої по­туж­ності для за­ван­та­жен­ня та роз­ван­та­жен­ня;

— еко­но­ми­ти час на за­пов­нен­ня шах­ти;

— зни­зи­ти рівень спра­цю­ван­ня об­лад­нан­ня;

— змен­ши­ти по­точні ви­т­ра­ти;

— зе­ко­но­ми­ти на капіта­ло­в­кла­денні порівня­но із су­шар­ка­ми ана­логічної по­туж­ності. 

Пе­ре­ва­ги: 

— ма­ят­ни­ко­вий тип роз­ван­та­жу­валь­но­го ме­ханізму дає мож­ливість чер­гу­ва­ти ви­ван­та­жен­ня зер­на, тим са­мим спри­я­ти йо­го кра­що­му та інтен­сивнішо­му охо­ло­д­жен­ню;

— си­с­те­ма ви­ван­та­жен­ня га­ран­тує рівномірне роз­ван­та­жен­ня зер­на за будь-якої швид­кості ви­су­шу­ва­но­го зер­но­по­то­ку, що по­пе­ре­д­жує руй­ну­ван­ня зер­нин; 

— надійна си­с­те­ма са­мо­очи­щен­ня за­побігає за­би­ван­ню сміттям і тим са­мим пе­ре­шко­д­жає ви­ник­нен­ню осе­редків за­го­рян­ня;

— си­с­те­ма циклічно­го ре­гу­лю­ван­ня поліпшує міграцію (ви­да­лен­ня та рух) во­ло­ги до зовнішньо­го ша­ру зер­на;

— га­зові паль­ни­ки Mega да­ють змо­гу до­ся­га­ти од­норідно­го роз­поділен­ня тем­пе­ра­ту­ри, усу­ва­ю­чи тим са­мим по­то­ки хо­лод­но­го повітря;

— жа­люзійний тип шахт­ної су­шар­ки обу­мов­лює зиг­за­го­подібний рух зер­но­вої ма­си шах­тою (за обер­таль­но­го ру­ху зер­на йо­го огор­тає од­норідний потік су­хо­го теп­ло­го повітря, що підси­лює пе­ре­да­чу енергії швид­ше по­гли­нан­ня во­ло­гості);

— мож­ливість пра­цю­ва­ти в ре­жимі тільки нагріван­ня із по­даль­шим охо­ло­д­жен­ням.

Зер­но­су­шар­ка шахт­но­го типу Riela (Німеч­чи­на)

Зер­но­су­шар­ка шахт­но­го типу Riela (Німеч­чи­на) має мо­дуль­ну кон­ст­рукцію. Це дає змо­гу на­ро­щу­ва­ти її ви­со­ту і та­ким чи­ном збільшу­ва­ти про­дук­тивність сушіння. Су­шар­ки по­ста­ча­ють у варіан­тах — з од­ним із трьох ви­дів теп­ло­ге­не­ра­торів: Зер­но­су­шар­ка шахт­но­го ти­пу Riela (Німеч­чи­на) у складі елеватора

— теп­ло­ге­не­ра­тор по­тужністю 1000/2000 кВт (пе­ре­ми­кається на ро­бо­ту із/без за­сто­су­ван­ня теп­ло­обмінни­ка), паль­ник — для диз­па­ли­ва. Про­дук­тивність сушіння: ку­ку­ру­дзи (за зни­жен­ня во­ло­гості від 30 до 15%) — 4,5–14,2 т/год; 

— теп­ло­ге­не­ра­тор — 2000 кВт (із теп­ло­обмінни­ком), паль­ник — для диз­па­ли­ва. Про­дук­тивність сушіння ку­ку­руд­зи (від 30 до 15%) — 8,2 т/год; 

— теп­ло­ге­не­ра­тор — 2050 кВт (без теп­ло­обмінни­ка), паль­ник — для га­зу. Теп­ло­ге­не­ра­тор мо­же пра­цю­ва­ти на біопа­ливі (дро­ва, со­ло­ма то­що). Про­дук­тивність сушіння ку­ку­руд­зи (від 30 до 15%) — 9,0 т/год. Су­шар­ку ви­го­тов­ле­но шляхом поєднання двох матеріалів — оцинкованої сталі та алюмінію, що робить її більш довговічною та економічною. Алюміній, з якого зроблені короби, має велику тепловіддачу, тому сушіння відбувається ефективніше і швидше. Економії також сприяє вбудований у шахту зерносушарки теплогенератор, що не допускає тепловтрат у процесі передавання тепла.

Зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу Monsun (Данія)

Зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу Monsun (Данія) ма­ють кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня, яке за­без­пе­чує як швидкісні, так і щадні ре­жи­ми сушіння зер­но­вих куль­тур. Про­ект­на про­дук­тивність су­шіння зер­на до­ся­гає 200 т/год. За один прохід зер­но­су­шар­ка здат­на зни­зи­ти во­логість зер­на ку­ку­руд­зи від 40 до 15%. По­ряд із сушінням тра­диційних видів зер­на і насіння, за­без­пе­чує ви­со­ко­тех­но­логічну та ра­зом з тим без­печ­ну до­роб­ку насіння олійних куль­тур — ріпа­ку та со­няш­ни­ку.

 Шах­та су­шар­ки і її секції ви­го­тов­ле­но з оцин­ко­ва­ної сталі, що за­без­пе­чує їм ви­со­ку ко­розійну стійкість. Су­шильні секції скла­да­ють­ся із ка­налів конічної фор­ми. Їхню кон­ст­рукцію роз­роб­ле­но та­ким чи­ном, щоб мак­си­маль­но за­без­пе­чи­ти рівномірний про­цес сушіння, зберіга­ю­чи хлібо­пе­карсь­ку і кор­мо­ву цінність зер­на, а та­кож насіннєву схожість. Секції охо­ло­д­жен­ня ма­ють кон­ст­рукцію, що іден­тич­на су­шиль­ним бло­кам. Спеціальні заслінки да­ють змо­гу лег­ко транс­фор­му­ва­ти зо­ни, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи їх для сушіння або охо­ло­д­жен­ня за­леж­но від по­точ­но­го за­вдан­ня. Для швид­ко­го ви­ван­та­жен­ня си­ро­ви­ни у разі не­пе­ред­ба­че­ної си­ту­ації у нижній ча­с­тині зер­но­су­шар­ки є навісні двері. Зо­на ви­ван­та­жен­ня та­кож об­лад­на­на ог­ля­до­ви­ми от­во­ра­ми для ве­ден­ня постій­но­го кон­тро­лю та зруч­но­го очи­щен­ня су­шар­ки. Ро­ли­ко­вий ви­пу­ск­ний кон­веєр за­без­пе­чує без­пе­рерв­ну ро­бо­ту за­вдя­ки змінній швид­кості ви­ван­та­жен­ня зер­на. Тим са­мим по­пе­ре­д­жується застій си­ро­ви­ни все­ре­дині зер­но­су­шар­ки і мінімізується ри­зик за­го­рян­ня зер­но­вої ма­си. Та­кож кон­веєр об­лад­на­но си­с­те­мою пру­жин­них ут­ри­му­вачів, яка дем­пфує і за­побі­гає ви­хо­ду із ла­ду ро­ли­ко­во­го ме­ханізму в разі по­трап­лян­ня в ньо­го сто­ронніх пред­метів. Се­па­ра­то­ри пи­лу за­без­пе­чу­ють пос­тійний рівень пи­ло­ви­да­лен­ня на рівні не мен­ше ніж 98%. ­

У зер­но­су­шар­ках Monsun ре­алізо­ва­но ефек­тивні про­ти­по­жежні технічні рішен­ня. Так, повітро­провід, яким ру­хається теп­ло­носій, має фор­му петлі, що га­ран­тує по­вне гасіння іскор у спеці­альній зоні, що без­печ­но відда­ле­на від су­шиль­ної шах­ти. Вен­ти­ля­то­ри ос­на­щені тер­мо­дат­чи­ка­ми для відсте­жен­ня підви­щен­ня тем­пе­ра­ту­ри — за до­сяг­нен­ня тем­пе­ра­ту­рою кри­тич­них верхніх зна­чень ро­бо­та зер­но­су­шар­ки зу­пи­няється. Як опції до­ступ­на про­ти­по­жеж­на сиг­налізація і за­побіжний ме­ханізм у су­шильній зоні. Кон­трольні функції за ро­бо­тою су­шар­ки за­без­пе­чує ци­ф­ро­вий про­грам­но-апа­рат­ний ком­плекс, уп­равління яким здійснюється за до­по­мо­гою сен­сор­ної па­нелі. Він мо­же бра­ти на се­бе ав­то­ма­ти­зо­ва­ний кон­троль над про­це­сом сушіння або ж на­да­ва­ти опе­ра­то­ру мож­ливість про­во­ди­ти уп­равління (ко­ри­гу­ван­ня) у руч­но­му ре­жимі. По­каз­ни­ки ро­бо­ти зер­но­су­шар­ки ви­во­дять­ся у ви­гляді інфор­ма­тив­них графіків та зберіга­ють­ся в архіві. Та­кож мож­ли­ва ро­бо­та і моніто­ринг про­це­су в он­лайн-ре­жимі.

Зер­но­су­шар­ка Monsun ком­плек­тується різни­ми ти­па­ми ге­не­ра­торів теп­ла. Си­с­те­ма пря­мо­го нагріван­ня мо­же пра­цю­ва­ти на при­род­но­му або зрідже­но­му газі. Мож­ли­ве об­лад­нан­ня зер­но­су­шар­ки піччю пря­мо­го нагріван­ня. Во­на мо­же пра­цю­ва­ти як на ди­зель­но­му, так і на га­зо­во­му па­ливі. Та­кож у якості теп­ло­ге­не­ра­то­ра мож­на за­сто­со­ву­ва­ти піч не­пря­мо­го нагріван­ня, яка пра­цює на газі або ма­зуті. Крім цьо­го, мож­ли­ве ви­ко­ри­с­тан­ня різних радіаторів га­ря­чо­го повітря, з теп­ло­вим дже­ре­лом різних типів: нагрітої во­ди, па­ри або еле­к­т­рич­ної енергії. Для еко­номії енер­го­ре­сурсів пе­ред­ба­че­но схе­му по­вер­нен­ня теп­ло­носія із су­шиль­ної зо­ни на­зад у піч. Та­кий ме­тод дає з­мо­гу еко­но­ми­ти до 10% енергії.

Зер­но­су­шар­ки Kepler Weber (Бра­зилія) 

Зер­но­су­шар­ки Kepler Weber (Бра­зилія) — шахт­но­го ти­пу. Кож­на шах­та яв­ляє со­бою кон­ст­рукцію з мо­дуль­них па­не­лей із оцин­ко­ва­ної сталі, щільність якої ста­но­вить 275 г/м2. Су­шиль­на ко­ло­на мо­же скла­да­ти­ся із ко­зирків або жо­лобків, пер­пен­ди­ку­ляр­них по­то­ку зер­на. Су­шар­ки ком­плек­ту­ють: га­зо­ви­ми паль­ни­ка­ми (пра­цю­ють із ви­ко­ри­с­тан­ням при­род­но­го або скрап­ле­но­го га­зу), па­ро­ви­ми теп­ло­обмінни­ка­ми, ди­зель­ни­ми паль­ни­ка­ми із теп­ло­обмінни­ком; теп­ло­ге­не­ра­то­ра­ми для спа­лю­ван­ня біопа­ли­ва: дров, пе­лет, бри­кетів, со­ло­ми, лу­ш­пин­ня. За­леж­но від про­дук­тив­ності су­шар­ки ділять­ся на три ря­ди: ма­лої про­дук­тив­ності — від 10 до 30 т/год (KW 10 ADS — KW 30 ADS), при­зна­чені для фер­мерсь­ких гос­по­дарств; се­ред­ньої про­дук­тив­ності — 40–100 т/год (мо­делі KW 40 ADS — KW 100 ADS), із дво­ма ти­па­ми су­шиль­ної шах­ти — з жо­лоб­ка­ми або з ко­зир­ком, а та­кож сушіння з охо­ло­д­жен­ням або без ньо­го та сушіння у шахті із по­вною ре­ку­пе­рацією. Цей тип су­ша­рок роз­роб­ле­но для гос­по­дарств се­ред­нь­о­го розміру. Зер­но­су­шар­ки ви­со­кої про­дук­тив­ності за­без­пе­чу­ють по­тужність 100–200 т/год (мо­делі KW 100 ADS — KW 200 ADS). Пра­цю­ють за прин­ци­пом ви­ко­ри­с­тан­ня повітря­но­го по­то­ку із подвійною ре­цир­ку­ляцією повітря. Сушіння відбу­вається у двох секціях із різни­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми і з однією секцією охо­ло­д­жен­ня. Цей тип су­ша­рок при­зна­че­ний для ви­ко­ри­с­тан­ня у гос­по­дар­ст­вах ве­ли­ких то­ва­ро­ви­роб­ників.

Зер­но­су­шар­ки для ри­су спеціаль­но роз­роб­лені, щоб про­ти­сто­я­ти спра­цю­ван­ню кон­ст­рукції у ре­зуль­таті тер­тя цьо­го про­дук­ту. В них за­ван­та­жу­валь­на лійка ви­ко­на­на із листів ме­та­лу ви­со­кої міцності.

Су­час­ний підхід до про­це­су сушіння — із за­сто­су­ван­ням теп­ло­ге­не­ра­то­ра на дро­вах. Усі зер­но­су­шар­ки на дро­вах мо­жуть бу­ти ос­на­щені од­но­час­но і га­зо­вим (ди­зель­ним) паль­ни­ком, і теп­ло­ге­не­ра­то­ром на дро­вах. По­чи­на­ю­чи із мо­делі ADS 40R, зер­но­су­шар­ки на дро­вах уже в ба­зо­во­му ви­ко­нанні ос­на­щу­ють цик­ло­вен­ти­ля­то­ра­ми для утилізації пи­лу і сміття, що ут­во­рюється у про­цесі сушіння, шля­хом ви­да­лен­ня їх повітрям. Слід за­зна­чи­ти, що зер­но­су­шар­ка на дро­вах за нинішніх склад­них умов в Ук­раїні що­до за­без­пе­чен­ня енер­го­ре­сур­са­ми найбільшою мірою відповідає 
су­ча­сним тен­денціям до ви­ко­ри­с­тан­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел. Собівартість сушіння зер­на дро­ва­ми, за да­ни­ми ком­панії-ви­роб­ни­ка, ста­но­вить 2 грн/т⋅%.

Су­шар­ки об­лад­нані ви­со­ко­про­дук­тив­ни­ми ось­о­ви­ми вен­ти­ля­то­ра­ми із мож­ливістю зміни по­ло­жен­ня ло­па­тей із ли­то­го алюмінію, що дає змо­гу ре­гу­лю­ва­ти по­тужність ус­мок­ту­ван­ня і ви­ки­ду твер­дих ча­с­ток за низь­ко­го рівня шу­му.

Еле­к­трон­на си­с­те­ма моніто­рин­гу до­по­ма­гає кон­тро­лю­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру по­вітря сушіння та по­то­ку ви­ван­та­жен­ня зер­на. Про­сте уп­равління оп­тимізує і за­без­пе­чує надійну без­печ­ну ро­бо­ту.
Си­с­те­ма ви­ван­та­жен­ня грун­тується на ви­ко­ри­с­танні по­хи­лих ло­па­ток. Її при­во­дять у дію мо­тор-ре­дук­то­ри із ре­гу­ля­то­ра­ми ча­с­тот та ампліту­ди ру­ху ло­па­ток на ви­ході зер­на із шах­ти. До­ся­гається до­стат­ньо точ­не на­ла­ш­ту­ван­ня ви­ван­та­жен­ня відповідно до ви­ду су­хо­го зер­на. Си­с­те­ма мо­же пра­цю­ва­ти навіть за ви­со­ко­го рівня за­бруд­нен­ня про­дук­ту.

Пнев­ма­тич­не ви­ван­та­жен­ня. Про­цес кон­тро­люється за до­по­мо­гою тай­ме­ра, який при­во­дить у дію пнев­ма­тич­ний пор­шень, ви­пу­с­ка­ю­чи про­дукт партіями і за­без­пе­чу­ю­чи рівномірне очи­щен­ня ко­зирків. Та­ке ви­ван­та­жен­ня за­сто­со­ву­ють для лінії су­ша­рок із ко­зир­ка­ми.

Су­шар­ка мо­же ма­ти до­дат­ко­вий технічний ком­плект для сушіння зер­на у не­за­пов­неній шахті. З ус­та­нов­кою цьо­го ком­плек­ту в шахті із ко­зир­ка­ми мож­на про­во­ди­ти сушіння не­ве­ли­ких об­сягів зер­на — за за­пов­нен­ня шах­ти про­дук­том тільки на тре­ти­ну її об’єму.

Зерносушарки МЕРU Oy (Фінляндія)

Фінська ком­панія МЕРU Oy має давні тра­диції в ча­с­тині сушіння та зберіган­ня зер­на. Ад­же хто, як не фіни, з їх су­во­рим кліма­том, зна­ють толк у сушінні зер­на? Понад 70 мо­де­лей зер­но­су­ша­рок, мобільних і ста­ціонар­них, різної про­дук­тив­ності — від 2 до 150 т/год, на різних теп­ло­носіях (диз­па­ли­во, газ, твер­де па­ли­во) ви­пу­с­кає ця ком­панія з не­ве­ли­ко­го міста Юлай­не, що на півден­но­му за­ході Фінляндії.

Фінські зер­но­су­шар­ки ви­го­тов­лені з ви­со­ко­якісно­го оцин­ко­ва­но­го ме­та­лу (вміст цин­ку — до 450 г/м2) та об­лад­нані паль­ни­ка­ми Oilon (Фінляндія). 

Опцій­но мо­жуть бу­ти за­без­пе­чені си­с­те­ма­ми ре­ку­пе­рації. Шахтні зер­но­су­шар­ки мо­жуть бу­ти як циклічно­го, так і про­точ­но­го ти­пу. Всі во­ни об­лад­нані теп­ло­обмінни­ка­ми. Підігріте повітря мо­же як нагніта­ти­ся, так і «всмок­ту­ва­ти­ся» (ва­ку­ум­на схе­ма) в зо­ну сушіння зер­но­су­шар­ки.

Ос­таннє по­коління зер­но­су­ша­рок MEPU — серія М, по­бу­до­ва­ні за мо­дуль­ним прин­ци­пом, зі збільшен­ням їхньої місткості і про­дук­тив­ності. У 2011 р. за­вод увійшов до скла­ду кон­цер­ну AGI (Ка­на­да), найбільшо­го в Північній Аме­риці ви­роб­ни­ка си­лосів, транс­пор­терів та іншо­го об­лад­нан­ня для зберіган­ня зер­на. Та­ким чи­ном, по­ку­пець мо­же от­ри­ма­ти по­вний цикл об­лад­нан­ня для сушіння та зберіган­ня зер­на!

Кілька років то­му фірма MEPU за­яви­ла про се­бе як про ви­роб­ни­ка зер­но­су­ша­рок на різних ви­дах біопа­ли­ва. Для фінів це не в ди­ви­ну — ад­же країна прак­тич­но не спо­жи­ває російський га­з. Не­що­дав­но, на ви­с­тавці «Інте­рА­г­ро-2014», дилер MEPU Oy — ПП «САМ­ПО» пред­ста­ви­в подвійну зер­но­су­шар­ку ва­ку­ум­но­го ти­пу DCR-400 із за­галь­ним теп­ло­ге­не­ра­то­ром на де­рев’яній трісці та пе­ле­тах. Вста­нов­ле­на у 2012 р. у с. Лю­барці, що в Бо­риспільсько­му рай­оні на Київщині, во­на по­ка­за­ла за цей час пре­красні ре­зуль­та­ти.

Відра­зу ска­же­мо, що собівартість тон­но­-відсотка сушіння у ній у 3–4 ра­зи ниж­че, ніж у зер­но­су­шар­ках такої самої про­дук­тив­ності, що ви­ко­ри­с­то­ву­ють як теп­ло­носії газ або диз­па­ли­во! Зви­чай­но, вартість са­мо­го ус­тат­ку­ван­ня ви­ще порівняно з тра­диційним. Од­нак мож­на зна­хо­ди­ти і ком­проміси, ком­плек­ту­ю­чи зер­но­су­шар­ки на вибір вітчиз­ня­ни­ми, польсь­ки­ми або біло­русь­ки­ми теп­ло­ге­не­ра­то­ра­ми на біопа­ливі. Та­кий вихід де­що зде­ше­вить ва­ше об­лад­нан­ня.

Зер­но­су­шар­ку в Лю­бар­цях за­пу­с­ти­ли прак­тич­но без пе­ри­ферійно­го об­лад­нан­ня, роз­ван­та­жу­ва­ли і за­ван­та­жу­ва­ли зер­но пря­мо «з коліс». При цьо­му ви­ко­ри­с­то­ву­вали для за­ван­та­жен­ня навіть пи­ло­сос (!). На­ступ­ного се­зону влас­ни­к за рахунок при­бу­тку до­укомп­лек­ту­ва­в зер­но­су­шар­ку за­валь­ною ямою, очи­щу­ва­чем (за­ува­жи­мо, що до­дат­ко­вим при­ст­роєм по­пе­ред­нь­о­го очи­щен­ня ком­плек­ту­ють­ся всі фінські зер­но­су­шар­ки), опе­ра­тив­ним си­ло­сом для во­ло­го­го зер­на і т. п. 

Пра­цює цей ком­плекс в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі, ним ке­рує один опе­ра­тор. Також пе­ред­ба­че­на циклічна схе­ма суш­іння, що дає змогу су­ши­ти і насіннєве зер­но, без пе­ре­па­лювання і трав­мування.

Зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу Neuero (Німеч­чи­на)

Зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу Neuero (Німеч­чи­на) при­зна­чені для сушіння всіх видів зер­но­вих куль­тур, ріпа­ку, насіння со­няш­ни­ку і бо­бо­вих. Ос­нов­ни­ми скла­до­ви­ми зер­но­су­шар­ки є: су­шиль­на шах­та, за­ван­та­жу­валь­ний та роз­ван­та­жу­валь­ний ме­ханізми, вен­ти­ля­тор, теп­ло­ге­не­ра­тор, ка­ме­ра нагріто­го повітря і ви­пу­ск­на ка­ме­ра, при­ла­ди кон­тро­лю, ша­фа уп­равління. Су­шиль­на шах­та ус­та­нов­ле­на на опо­ри, во­на яв­ляє со­бою ста­ле­ву кон­ст­рукцію, у яку па­ра­лель­ни­ми ря­да­ми вмон­то­ва­но ко­ро­би. За ви­со­тою шах­та розділе­на на су­шиль­ну (верх­ню) і охо­ло­д­жу­валь­ну (ни­жню) зо­ни. За­ван­та­жу­валь­на секція розміще­на у верхній ча­с­тині зер­но­су­шар­ки (над су­шиль­ни­ми відділен­ня­ми) і об­лад­на­на за­ван­та­жу­валь­ним при­ст­роєм та дат­чи­ка­ми рівня зер­на. У нижній ча­с­тині зер­но­су­шар­ки (під зо­ною охо­ло­д­жен­ня) ус­та­нов­ле­но роз­ван­та­жу­валь­ний ме­ханізм. Теп­ло­ге­не­ра­тор ус­та­нов­ле­но по­руч із шах­тою, він мо­же пра­цю­ва­ти на ди­зель­но­му па­ливі або на газі. Теп­ло­ге­не­ра­тор по­дає нагріте повітря без­по­се­ред­ньо у зо­ну сушіння або че­рез теп­ло­обмінник. Уп­равління ро­бо­тою зер­но­су­шар­ки здійснює опе­ра­тор із цен­т­раль­но­го пуль­та уп­равління. 

Ши­ро­кий діапа­зон про­дук­тив­ності за­без­пе­чу­ють зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу NDT-B Neuero — від 8 до 200 т/год. Цей мо­дель­ний ряд су­ша­рок є мо­дифікацією су­шар­ки NDT із більшою ши­ри­ною су­шиль­ної ко­ло­ни. Су­шар­ки мо­дель­но­го ря­ду NDT-B да­ють змо­гу зня­ти 20% во­ло­ги (на­при­клад, під час сушіння ку­ку­руд­зи) за один прохід. При цьо­му здійснюється не тільки сушіння, але й охо­ло­д­жен­ня зер­на, що дає змо­гу зе­ко­но­ми­ти значні ко­ш­ти. Всі су­шар­ки ос­на­ще­но спеціаль­ною теп­ло­вою ізо­ляцією: ізо­ляційним ков­па­ком і су­шиль­ною ко­ло­ною із ви­со­ко­якісних «сендвіч»-еле­ментів. Це мінімізує втра­ти теп­ла і за­побігає за­ку­по­рю­ван­ню су­шиль­ної ко­ло­ни че­рез виділен­ня кон­ден­са­ту. Кон­ст­рукція су­шар­ки і пристрій ви­ван­та­жен­ня ви­ко­нані та­ким чи­ном, що зер­но про­хо­дить рівномірно всією пло­щею су­шиль­ної ко­ло­ни, за­вдя­ки чо­му не ут­во­рю­ють­ся осе­ред­ки пе­регріван­ня зер­на, що сприяє мак­си­маль­но ефек­тив­но­му ви­ко­ри­с­тан­ню теп­ла.

Су­шар­ки Strahl (Італія)

Су­шар­ки Strahl (Італія) при­зна­чені для сушіння зер­на та насіння зер­но­вих, бо­бо­вих та олійних куль­тур. В ос­но­ву енер­го­ощад­но­го прин­ци­пу сушіння по­кла­де­но прин­цип ре­ку­пе­рації зер­на — от­ри­ман­ня до­дат­ко­вої енергії для сушіння із теп­ла, ут­во­ре­но­го по за­вер­шенні пе­ребігу про­це­су сушіння. Та­ка тех­но­логія дає змо­гу зе­ко­но­ми­ти близь­ко 20% енер­го­ре­сурсів і ви­т­ра­ча­ти еле­к­т­ро­е­нергії на 30% мен­ше, ніж у стан­дартній шахтній про­точній зер­но­су­шарці. Цик­ло­вен­ти­ля­то­ри ос­на­щені по­гли­на­ча­ми шу­му, які по­пе­ре­д­жу­ють по­па­дан­ня пи­лу і сміття в ат­мо­сфе­ру. Зер­но­су­шиль­на ко­ло­на повністю утеп­ле­на (зи­мо­вий варіант) і ви­го­тов­ле­на зі стійко­го до аг­ре­сив­но­го се­ре­до­ви­ща ма­теріалу Aluzink (алюміній — цинк). Ви­тяжні ту­нелі верх­ньої ча­с­ти­ни су­шар­ки ви­го­тов­ле­но із не­ржавіючої сталі.

Го­ло­вна особ­ливість су­ша­рок Strahl — це здатність ефек­тив­но пра­цю­ва­ти не тільки за зви­чай­них, але й склад­них умов, тоб­то у разі по­тре­би су­ши­ти зер­но із ви­со­кою (35% і більше) во­логістю за не­спри­ят­ли­вих по­год­них умов (хо­лод­не повітря, ви­со­ка вогкість, вітер). Для цьо­го у су­шарці ви­роб­ник впро­ва­див влас­ну кон­цепцію сушіння зер­на із ви­ко­ри­с­тан­ням су­час­них технічних рішень, що дає швид­ко, еко­ном­но і без за­бруд­нен­ня на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща от­ри­му­ва­ти ви­су­ше­не зер­но ви­со­кої якості. Зер­но­су­шар­ки Strahl у ба­зовій ком­плек­тації ос­на­щені су­ча­сни­ми си­с­те­ма­ми: ре­ку­пе­рації теп­ла, що дає змо­гу ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти енергію відпраць­о­ва­но­го теп­ло­го повітря; пер­ма­нент­но­го пи­ло­ви­да­лен­ня (до 80%) за­вдя­ки за­сто­су­ван­ню підвен­ти­ля­тор­них жа­люзі, що ав­то­ма­тич­но за­кри­ва­ють­ся під час ви­ван­та­жен­ня зер­на; комп’ютер­но­го уп­равління, що за­без­пе­чує повністю ав­то­ма­тич­ний ре­жим сушіння у по­тоці зі стабілізацією во­ло­гості зер­на на ви­ході. Зер­но­су­шиль­на ко­ло­на повністю утеп­ле­на та оцин­ко­ва­на. Внутрішня ча­с­ти­на повітро­про­водів ви­го­тов­ле­на зі стійко­го до дії аг­ре­сив­но­го теп­ло­го во­ло­го­го се­ре­до­ви­ща ма­теріалу, ви­го­тов­ле­но­го  на ос­нові поєднан­ня алюміній — цинк, і не­ржавіючої сталі. На верхніх вен­ти­ля­то­рах вста­нов­ле­но по­гли­начі шу­му. Цик­ло­вен­ти­ля­то­ри за­побіга­ють по­трап­лян­ню пи­лу і сміття в ат­мо­сфе­ру. Зер­но­су­шар­ки Strahl кон­ст­рук­тив­но адап­то­вані до ро­бо­ти із теп­ло­ге­не­ра­то­ра­ми, у яких ви­ко­ри­с­то­вується при­род­ний та зрідже­ний газ і біопа­ли­во (відхо­ди сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ви­роб­ництва). 

Вис­но­в­ки 

Під час ви­бо­ру су­шар­ки для гос­по­дар­ст­ва до ува­ги бе­руть різні кри­терії. Але най­го­ловніші із них — про­дук­тивність, універ­сальність, тоб­то при­датність до сушіння ши­ро­кої га­ми зер­на та насіння, ощадність і еко­номічність про­цесів сушіння та адап­тація до су­шіння із ви­ко­ри­с­тан­ням біопа­ли­ва. Ос­таннім (але не менш важ­ли­вим) ар­гу­мен­том для прий­нят­тя ос­та­точ­но­го рішен­ня є ціна су­шар­ки. Тільки після цьо­го мож­на до­стовірно й об’єктив­но оціни­ти у дов­го­ст­ро­ковій пер­спек­тиві еко­номічну ефек­тивність су­шар­ки.

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук, завла­бо­ра­торії зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки уро­жаю, УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

 

Інформація для цитування
Вітчизняний ринок: шахта на вибір / М. Зань­ко // Пропозиція. Спецвипуск. Сучасні техніка та технології зберігання зерна — 2015. —  С. 12-21

Інтерв'ю
Компанія «Нор-Ест Агро» свою роботу розпочала у 2013 році як ДП «ТАК» у складі групи компаній «ТАК». А 2019 року ДП «ТАК» стало повністю самостійною компанією, отримало нову назву, новий імпульс до розвитку та нові ідеї. І зовсім не просто... Подробнее
    Із кожним роком земельне питання стає все гострішим. Часто-густо законодавчі акти ініціюють і реалізують люди дуже далекі від землі і сільського господарства. Тож 2004 року задля захисту прав власників паїв і подолання корупції та... Подробнее

1
0