Спецможливості
Техніка та обладнання

Ринок шахтних зерносушарок в Україні

18.03.2017
5742
Ринок шахтних зерносушарок в Україні фото, ілюстрація

Сьо­годні на рин­ку Ук­раїни на­бу­ли знач­но­го по­ши­рен­ня зер­но­су­шар­ки ви­роб­ництва Grain Handler (США), Bonfanti (Італія), Tornum (Шве­ція), Kepler Weber (Бра­зилія), Ingenieria Mega (Ар­ген­ти­на), Monsun Lachenmeier (Данія), Strahl (Італія), Stela Laxhuber GMBH, Riela, Neuero (Німеч­чи­на), ВАТ «Карлівський ма­ши­но­будівний за­вод» (Ук­раїна) та ін. Уза­галь­нені технічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки су­ша­рок цих ком­паній (таблиця) не да­ють де­таль­ної інфор­мації про особ­ли­вості їхньої кон­ст­рукції і за­вдя­ки чо­му до­ся­га­ють ве­ли­кої про­дук­тив­ності. Ра­зом з тим, кож­на із них має су­то свої, ха­рак­терні для неї, особ­ли­вості кон­ст­рукції та тех­но­логічно­го прин­ци­пу ро­бо­ти, які і виз­на­ча­ють про­дук­тивність об­лад­нан­ня. То­му з ог­ля­ду на це доцільно їх де­таль­но роз­г­ля­ну­ти та мак­си­маль­но оціни­ти.

 

 

 

Зер­но­су­шар­ки Tornum

Зер­но­су­шар­ки Tornum ха­рак­те­ри­зу­ють­ся унікаль­ни­ми технічни­ми рішен­ня­ми, ви­ко­ри­с­та­ни­ми в їхній кон­ст­рукції. Су­шиль­на шах­та ус­та­нов­ле­на на опо­ри і яв­ляє со­бою ста­ле­ву кон­ст­рукцію, в яку па­ра­лель­ни­ми ря­­да­ми вмон­то­ва­но ко­ро­би. Ко­ро­би ма­­ють оцин­ко­вані впускні і ви­пускні повітро­­про­во­ди конічної фор­ми, які розміщені у ша­хо­во­му по­ряд­ку. За ви­со­тою шах­та розділе­на на дві зо­ни: нагріван­ня і охо­ло­д­жен­ня. У верхній ча­с­тині шах­ти розміще­но над­су­шиль­ний бун­кер, об­лад­на­ний за­ван­та­жу­валь­ним при­ст­роєм і дат­чи­ка­ми рівня зер­на. У нижній ча­с­тині вста­нов­ле­но роз­ван­та­жу­валь­ний ме­ханізм із ро­ли­ко­вим або еле­к­т­роімпуль­сним кла­па­ном (для роз­ван­та­жен­ня су­хо­го зер­на із шах­ти). Швид­кість роз­ван­та­жен­ня зер­на роз­ра­хо­вується комп’ютер­ною си­с­те­мою уп­­рав­­ління на ос­нові да­них тем­пе­ра­ту­ри і во­ло­гості про­су­ше­но­го зер­на.

Усі су­шар­ки ство­ре­но за мо­дуль­ною си­с­те­мою. То­му під час по­бу­до­ви но­вої мо­делі не­за­леж­но від її розміру ви­ко­ри­с­то­ву­ють одні й ті самі кон­ст­рукційні еле­мен­ти. І як­що ви­мо­ги з ча­сом змінять­ся, тоб­то за по­тре­би су­ши­ти більші об’єми зер­на, мо­дуль­на кон­ст­рукція су­шар­ки дає змо­гу збільши­ти її розмір із вне­сен­ням мінімаль­них змін. 

Жорсткість ви­мог дер­жа­ви до всіх сторін та ас­пектів про­мис­ло­во­го ви­роб­ництва обу­мо­ви­ли своє відо­б­ра­жен­ня і до кон­ст­рукції зер­но­су­ша­рок. За­хист довкілля від побічних про­дуктів, що ут­во­рю­ють­ся у про­цесі ро­бо­ти су­ша­рок Tornum, грунтується на ви­ко­ри­с­танні най­су­час­ніших тех­но­логій для до­три­ман­ня еко­логіч­них норм у ви­роб­ни­чих приміщен­нях і на при­лег­лих те­ри­торіях. Усі до­б­ре зна­ють, що ут­во­рен­ня пи­лу є про­бле­мою під час сушіння зер­на. Що більше пи­лу по­трап­ляє в су­шар­ку під час за­ван­та­жен­ня зер­на, то більше пи­ло­вих ви­кидів з’яв­ля­ти­меть­ся у повітрі в про­цесі сушіння, за­бруд­ню­ю­чи те­ри­торію на­вко­ло су­шар­ки та довкілля. 

Для кон­тро­лю чи­с­то­ти повітря ці су­шар­ки ком­плек­ту­ють ви­со­ко­е­фек­тив­ни­ми вен­ти­ля­то­ра­ми, на які на ви­мо­гу за­мов­ни­ка мо­же бу­ти вста­нов­ле­на си­с­те­ма пи­ло­улов­лю­ван­ня. Блок кон­тро­лю чи­с­то­ти повітря Tornum по­ста­чається із вен­ти­ля­то­ром для за­без­пе­чен­ня мак­си­маль­но­го по­то­ку повітря за мінімаль­но­го шу­мо­во­го рівня. Вбу­до­ва­на си­с­те­ма ви­да­лен­ня пи­лу за­три­мує до 95% пи­лу та лег­ких домішок. На ба­жан­ня за­мов­ни­ка нові су­шар­ки мо­жуть бу­ти об­лад­нані си­с­те­мою ав­то­ма­тич­но­го пе­ре­крит­тя по­то­ку повітря під час ви­ван­та­жен­ня зер­на. Цей засіб, ра­зом із роз­ши­ре­ним ка­на­лом во­ло­го­го повітря, знач­но змен­шує об­ся­ги ви­ки­ду пи­лу із су­шар­ки у на­вко­лишнє се­ре­до­ви­ще і до­по­ма­гає зве­с­ти їх до мініму­му. Для оп­ти­маль­но­го зни­жен­ня зву­ко­во­го ти­с­ку в кон­ст­рукції су­шар­ки ви­роб­ник опційно на­дає різні ти­пи глуш­ників. 

Як­що підра­ху­ва­ти ви­т­ра­ти про­тя­гом усь­о­го ча­су ек­сплу­а­тації су­шар­ки кож­но­го ти­пу, то ви­т­ра­ти на енергію, що не­обхідна для її ро­бо­ти, на­ба­га­то пе­ре­ви­щать її вартість. На їхнє змен­шен­ня спря­мо­ва­на кон­ст­рукція су­ша­рок серії «ТК», яка дає змо­гу підви­щи­ти ефек­тивність про­це­су сушіння за низь­ко­го енер­го­с­по­жи­ван­ня: по­туж­ність га­зо­во­го паль­ни­ка мож­на лег­ко відре­гу­лю­ва­ти у діапа­зоні від 10 до 100%. Для су­ша­рок ви­ко­ри­с­то­ву­ють усі най­по­ши­реніші дже­ре­ла теп­ла: газ, наф­ту, біопа­ли­во та радіато­ри га­ря­чої во­ди. За­леж­но від мо­делі, у су­шар­ках Tornum ви­ко­ри­с­то­ву­ють си­с­те­ми пря­мо­го та не­пря­мо­го нагріван­ня зер­на. Для пря­мо­го нагріван­ня за­сто­со­ву­ють га­зові паль­ни­ки — це за­без­пе­чує оп­ти­маль­не ви­ко­ри­с­тан­ня енергії: паль­ник, що пра­цює на га­зу або рідко­му паль­но­му, по­дає теп­ло у су­шар­ку че­рез спеціаль­но скон­ст­руй­о­ва­ну ка­ме­ру для про­хо­д­жен­ня га­ря­чо­го повітря. 

На ба­жан­ня за­мов­ни­ка ви­роб­ник мо­же вста­но­ви­ти си­с­те­ми не­пря­мо­го наг­ріван­ня, у яких ви­ко­ри­с­то­ву­ють топ­ки для спа­лю­ван­ня рідко­го паль­но­го, та теп­ло­обмінни­ки — кілька радіаторів для га­ря­чої во­ди або па­ри. Для цьо­го ком­панія Tornum роз­ро­би­ла та за­сто­со­вує спеціальні радіато­ри. Паль­ни­ки за­без­пе­чу­ють ро­бо­ту в ав­то­ном­но­му ре­жимі (їхню по­тужність і ро­бо­чу тем­пе­ра­ту­ру теп­ло­носія за­дає опе­ра­тор, на­далі ці па­ра­ме­т­ри підтри­му­ють­ся ав­то­ма­тич­но відповідно до за­да­ної про­гра­ми). В усіх мо­де­лях су­ша­рок за­сто­со­ва­но ви­со­ко­е­фек­тив­ний прин­цип зміша­но­го по­то­ку для за­без­пе­чен­ня по­сту­по­во­го та рівномірно­го сушіння зер­на. Спо­жи­ван­ня енергії змен­ше­но на 30% порівня­но зі стан­дарт­ни­ми су­шар­ка­ми без­пе­рерв­но­го зміша­но­го по­то­ку. 

Си­с­те­ма по­жеж­ної сиг­налізації на всіх су­шар­ках із ре­ку­пе­рацією теп­ла стан­дарт­на — во­на відключає всі функції су­шар­ки та ак­ти­вує сиг­налізацію у ви­пад­ку за­гро­зи по­жежі.

Зер­но­су­шар­ки Grain Handler (США)

Зер­но­су­шар­ки Grain Handler (США) по­ши­рені в якості двох типів: ти­пу Cross-Flow — ко­ли в про­цесі сушіння теп­ле повітря про­хо­дить пер­пен­ди­ку­ляр­но че­рез ру­хо­ме зер­но, і Mix-Flow — теп­ле повітря про­хо­дить у поз­довжнь­о­му на­прям­ку че­рез ру­хо­му тов­щу зер­но­во­го сто­впа. У США тип су­шар­ки Cross-Flow ви­ко­ри­с­то­ву­ють у су­шар­ках ком­паній Delxe, GSI, Brock, MC, Sukup. У спо­жи­вачів із країн ко­лиш­нь­о­го Ра­дянсь­ко­го Со­ю­зу зер­но­су­шар­ки, що пра­цю­ють за прин­ци­пом Cross-Flow, асоціюють із по­нят­тям «аме­ри­канські зер­но­су­шар­ки». Інша важ­ли­ва особ­ливість зер­но­су­ша­рок Grain Handler — у них мож­на су­ши­ти будь-який вид зер­на — по­чи­на­ю­чи від ма­ку та гірчиці і закінчу­ю­чи ква­со­лею, ри­сом і со­няш­ни­ко­вим насінням — без заміни по­ри­с­то­го си­та. Ши­ро­кий діапа­зон тем­пе­ра­тур і точні тем­пе­ра­турні ре­жи­ми — до 0,5°С за­без­пе­чу­ють якісне сушіння не тільки зер­на, але й насіннєво­го ма­теріалу із про­дук­тивністю від 10 до 190 т/год за­леж­но від вихідних по­каз­ників во­ло­гості та ви­ду про­дукції. Знач­на ви­со­та су­шар­ки обу­мов­лює рух зер­на в її про­сторі та тим са­мим — нагріван­ня і сушіння впро­довж три­ва­ло­го ча­су, а це, своєю чер­гою, — щад­ний ре­жим сушіння. Як ре­зуль­тат — змен­шу­ється по­каз­ник розтріску­ван­ня зер­на під впли­вом тем­пе­ра­ту­ри. У про­цесі сушіння зер­но ру­хається ко­ро­ба­ми, розмі­ще­ни­ми у ви­гляді сот, ски­дається ка­с­ка­дом і бе­реж­но пе­ре­мі­шується. За­вдя­ки особ­ли­во­му пла­ну­ван­ню повітря­них ка­­налів за­без­пе­чується рівномірне і щад­не про­су­шу­ван­ня кож­но­го зер­нят­ка. Цьо­му знач­ною мірою сприяє кон­ст­рукційне вла­ш­ту­ван­ня па­ль­ни­ка у су­шарці Grain Handler, яке спря­мо­ва­не на за­побіган­ня по­яві ло­каль­них осе­редків із хо­лод­ним повітрям, що мо­же при­зве­с­ти до нерівномірно­го ви­су­шу­ван­ня зер­на. Си­с­те­ма паль­ників за­без­пе­чує не тільки мак­си­маль­но ефек­тив­не ви­ко­ри­с­тан­ня па­ли­ва (газ при­род­но­го по­хо­д­жен­ня, бу­тан або про­пан), але й при­сто­со­ва­на, за по­тре­би, до пе­ре­ми­кан­ня із ре­жи­му ви­ко­ри­с­тан­ня при­род­но­го га­зу на бу­тан або про­пан без до­дат­ко­вої мо­дернізації.Зер­но­су­шар­ки Grain Handler (США)

Си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но­го уп­равління су­шар­кою за­без­пе­чує кон­троль паль­ників, за­хис­них еле­к­т­ро­ла­нок, зер­но­во­го по­то­ку, га­зо­вої си­с­те­ми та швид­кості зер­но­во­го по­то­ку. За до­по­мо­гою си­с­те­ми ав­то­ма­ти­зації мож­на лег­ко зміню­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру зер­но­су­шар­ки аж до мінімаль­них ко­ли­вань — до 0,5% не­за­леж­но від тем­пе­ра­ту­ри на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща. За до­по­мо­гою ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го пуль­та уп­равління мож­на кон­тро­лю­ва­ти всю ро­бо­ту і, що ду­же важ­ли­во, у разі аварійної си­ту­ації — повністю відключити су­шар­ку. Си­с­те­ма кон­тро­лю га­зо­вої си­с­те­ми спро­ек­то­ва­на спеціаль­но для ро­бо­ти за низь­ко­го ти­с­ку. Крім то­го, га­зо­ва си­с­те­ма без­печ­на: як тільки ви­ни­кає не­по­лад­ка, відбу­вається ав­то­ма­тич­не за­вер­шен­ня ро­бо­ти. На зер­но­су­шар­ках Grain Handler вста­нов­ле­но відцен­т­рові вен­ти­ля­то­ри із низь­ки­ми обер­та­ми, що, порівня­но з інши­ми су­шар­ка­ми, да­ло змо­гу вдвічі зни­зи­ти ви­т­ра­ту повітря та рівень шу­му під час ви­роб­ни­чо­го про­це­су. Вен­ти­ля­то­ри розміщені збо­ку та зни­зу су­шар­ки.

По всій до­вжині зер­но­ва шах­та має двер­ця­та, які да­ють опе­ра­то­рові зруч­ний до­ступ для пе­ре­на­ла­ш­ту­ван­ня або очи­щен­ня кон­ст­рукції для сушіння іншо­го ви­ду зер­но­вих, щоб уник­ну­ти змішу­ван­ня куль­тур.

Мо­дель­ний ряд Grain Handler вклю­чає 80 зер­но­су­ша­рок місткістю від 19,3 до 336 м3. Кон­ст­рукційно всі мо­делі — за­кри­то­го ти­пу, що уне­мож­лив­лює у разі ви­па­дан­ня ат­мо­сфер­них опадів по­трап­лян­ня во­ло­ги у су­шар­ку. Про­дук­тивність су­ша­рок, на­при­клад на сушінні пше­ниці із по­ни­жен­ням во­ло­гості на 5%, ста­но­вить від 11,4 до 197,2 т/год.

Зер­но­су­шар­ки Bonfanti (Італія)

Зер­но­су­шар­ки Bonfanti (Італія) від своїх ана­логів відрізня­ють­ся тим, що за­про­с­то пра­цю­ють як у зви­чай­них, так і в до­сить склад­них умо­вах. Та­ки­ми мож­на вва­жа­ти, на­при­клад, не­обхідність су­шіння зер­на во­логістю від 35% і ви­щою, до­сить сильні по­ри­ви вітру, знач­на во­логість зовнішньо­го се­ре­до­ви­ща і хо­лод­не повітря. Це — за­ко­номірний ре­зуль­тат кон­цепції ком­панії IM.AG.IN. solutions srl., успішно роз­роб­ле­ної з ура­ху­ван­ням усіх особ­ли­во­с­тей про­це­су сушіння із за­сто­су­ван­ням пе­ре­до­вих на­уко­во-технічних роз­ро­бок і ме­то­до­ло­гій. Для цьо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся ус­та­нов­ки різно­го кон­ст­рукційно­го ви­ко­нан­ня, які грунту­ють­ся на ви­ко­ри­с­танні най­кра­щих су­час­них технічних рішень. Це дає змо­гу швид­ко, еко­ном­но, зі збе­ре­жен­ням еко­логії на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща от­ри­му­ва­ти ви­су­ше­не зер­но ви­со­кої якості. Ось де­які тех­но­логічні та кон­ст­рук­тивні особ­ли­вості су­ша­рок шахт­но­го ти­пу Bonfanti.Зер­но­су­шар­ки Bonfanti (Італія)

Як енер­го­носій для от­ри­ман­ня теп­ла від спа­лю­ван­ня у них за­сто­со­ву­ють газ. Еко­номічність про­це­су сушіння до­ся­гається за­вдя­ки за­сто­су­ван­ню ре­ку­пе­рації теп­ла. Відо­мо, що нагріван­ня повітря, яке спря­мо­вується на зер­но у шахті для йо­го сушіння, відбу­вається шля­хом ут­во­рен­ня теп­ла, що ви­ді­ляється від спа­лю­ван­ня у теп­ло­ге­не­ра­торі за­сто­со­ву­ва­но­го енер­го­носія (газ, ди­зель­не па­ли­во, еле­к­т­ро­е­нергія). Яс­на річ, що про­дук­тивність су­ша­рок різко па­дає за на­стан­ня хо­лод­ної по­го­ди. По­яс­нюється це тим, що все теп­ло, яке виділяється під час спа­лю­ван­ня енер­го­носія, йде на підігріван­ня хо­лод­но­го повітря (тоб­то відбу­вається різке збільшен­ня ви­т­ра­ти теп­ла). Прин­цип ре­ку­пе­рації теп­ла пе­ред­ба­чає по­пе­реднє нагріван­ня повітря, що над­хо­дить в ос­нов­ну зо­ну су­шар­ки, і по­да­ван­ня йо­го для сушіння в інші тех­но­логічні зо­ни су­шар­ки. При цьо­му зовнішнє хо­лод­не повітря спо­чат­ку про­хо­дить че­рез ни­жню зо­ну су­шар­ки, де відбу­вається охо­ло­д­жен­ня га­ря­чо­го ви­су­ше­но­го зер­на. Під час про­хо­д­жен­ня че­рез та­ке зер­но хо­лод­не повітря нагрівається до тем­пе­ра­ту­ри по­ряд­ка 100°С (для зер­на різних куль­тур — це бу­де різна тем­пе­ра­ту­ра). І тільки після цьо­го во­но по­дається фак­тич­но підго­тов­ле­ним до паль­ни­ка теп­ло­ге­не­ра­то­ра, де про­дов­жує нагріва­тись до тем­пе­ра­ту­ри близь­ко 300°С. Ана­логічна си­ту­ація по­вто­рюється та­кож під час ро­бо­ти су­шар­ки хо­лод­ної по­ри ро­ку(навіть за міну­со­вої тем­пе­ра­ту­ри). Зви­чай­но, для то­го щоб підігріти вже до­стат­ньо теп­ле повітря до тем­пе­ра­ту­ри, за якої пе­ребігає про­цес сушіння зер­на, потрібно мен­ше теп­ла, тоб­то па­ли­ва. Ре­ку­пе­рація теп­ла відбу­вається постійно про­тя­гом ро­бо­ти зер­но­су­шар­ки. Як ре­зуль­тат — еко­номія до 30% па­ли­ва порівня­но із су­шар­ка­ми без ре­ку­пе­рації теп­ла. Що важ­ли­во: такі ро­бочі умо­ви за­без­пе­чу­ють не тільки ма­лу ви­т­ра­ту па­ли­ва, але й ви­со­ку швидкість сушіння. Та­кож зер­но­су­шар­ки Bonfanti ос­на­щені спеціаль­ним вен­ти­ля­то­ром, який по­дає до паль­ни­ка завжди теп­ле повітря, за­вдя­ки цьо­му — ще плюс 35% еко­номії па­ли­ва порівня­но із су­шар­ка­ми без теп­ло­вої ре­ку­пе­рації.

По­пе­ре­д­жен­ня розтріску­ван­ня зер­на у сушарці Bonfanti

Ця ва­да су­шиль­но­го про­це­су є, як не при­кро, ха­рак­тер­ним та май­же обов’яз­ко­вим наслідком сушіння га­ря­чим по­вітрям зер­на у зер­но­су­шар­ках. Си­ре і хо­лод­не зер­но, по­трап­ля­ю­чи у га­ря­чий повітря­ний потік, мо­же розтріску­ва­ти­ся. Якість зер­на при цьо­му, особ­ли­во насіннєво­го, знач­но погіршується. На­прикінці сушіння, ко­ли га­ря­че зер­но різко зни­жує свою тем­пе­ра­ту­ру під впли­вом охо­ло­д­же­но­го повітря, та­кож спо­с­терігається мікро­пош­ко­д­жен­ня зер­на. Роз­роб­лені тех­но­логічні рішен­ня, які знач­но змен­шу­ють про­яв та­ко­го яви­ща або й зовсім за­побіга­ють йо­му, вже впро­ва­д­же­но у су­шар­ках шахт­но­го ти­пу. Зо­к­ре­ма, у су­шар­ках Bonfanti для по­пе­ре­д­жен­ня розтріску­ван­ня зер­на за­сто­со­ву­ють теп­ло­ву си­с­те­му «ан­ти­шок». Відповідно до неї пе­ред по­чат­ком сушіння зер­но піддається по­сту­по­во­му підігріван­ню не га­ря­чим, а теп­лим повітрям. Підго­тов­ка га­ря­чо­го зер­на (після сушіння) до охо­ло­д­жен­ня пе­ред­ба­чає по­сту­по­ве змен­шен­ня йо­го тем­пе­ра­ту­ри за­вдя­ки дії на ньо­го теп­ло­го, а не хо­лод­но­го повітря. Ко­рисність си­с­те­ми «ан­ти­шок» пе­ре­оціни­ти важ­ко, то­му що якість зер­на при цьо­му на по­ря­док ви­ща. За­сто­су­ван­ня цієї си­с­те­ми дає змо­гу от­ри­ма­ти ви­су­ше­не зер­но із відповідни­ми ор­га­но­леп­тич­ни­ми по­каз­ни­ка­ми: ко­ль­о­ром, ста­ном зовнішньої обо­лон­ки зер­ни­ни, ха­рак­тер­ним при­род­ним бли­с­ком зер­на, — то­му та­ка зер­но­ва ма­са оцінюється знач­но ви­ще.

Теп­ло­вий ре­жим сушіння зер­на у су­шар­ках Bonfanti спро­ек­то­ва­но та­ким чи­ном, що зер­но по­чи­нає відда­ва­ти во­ло­гу(по­чи­нається про­цес сушіння) уже в се­редній ча­с­тині су­шиль­ної ко­ло­ни. Тоб­то на цьо­му тех­но­логічно­му етапі ру­ху зер­на в шахті відбу­вається інтен­сив­ний вихід во­ло­ги зсе­ре­ди­ни зер­на і кон­ден­сація її на йо­го по­верхні. Зер­но, по­трап­ля­ю­чи на ос­танній етап сушіння, пе­ре­бу­ває у стані, який за­без­пез­пе­чує лег­ке зніман­ня во­ло­ги із йо­го по­верхні, а не зсе­ре­ди­ни зер­ни­ни. Ди­фе­ренціація тем­пе­ра­тур сушіння за ви­со­тою су­шиль­ної ко­ло­ни відбу­вається за до­по­мо­гою спеціаль­них заслінок-змішу­вачів, які у за­да­но­му ре­жимі роз­поділя­ють підігріте повітря. Та­ким чи­ном про­цес підігріван­ня зер­на пе­ребігає у щад­но­му ре­жимі і сприяє йо­го по­дальшій дегідра­тації (зне­вод­нен­ню, тоб­то сушінню), уни­ка­ю­чи термічно­го шо­ку. Та­кий ре­жим сушіння за­без­пе­чує інтен­сифікацію про­це­су сушіння.

Інтен­сифікації сушіння сприяє та­кож ре­цир­ку­ляція теп­ло­го повітря. У ни­жню зо­ну су­шар­ки над­хо­дить га­ря­че та вже пев­ною мірою підсу­ше­не зер­но. Повітря, підігріте паль­ни­ком су­шар­ки, про­хо­дить че­рез зер­но­ву ма­су (що має ще до­стат­ньо ви­со­ку тем­пе­ра­ту­ру), нагрівається і на­бу­ває здат­ності по­гли­на­ти во­ло­гу. Після цьо­го во­но спря­мо­вується у верх­ню зо­ну су­шар­ки, ку­ди тільки що надійшло си­ре зер­но. Наскільки ефек­тив­на ре­цир­ку­ляційна си­с­те­ма? При­клад: щоб ви­па­ру­ва­ти 1 кг вільної во­ди (з по­верхні во­дой­ми), тре­ба за­тра­ти­ти близь­ко 2,7 МДж теп­ла, а для ви­па­ро­ву­ван­ня та­кої са­мої кількості во­ло­ги, що містить­ся у зв’яза­но­му стані, із насіння со­няш­ни­ку — по­над 6 МДж у шахт­них та близь­ко 4 МДж — у шахт­них су­шар­ках із ре­цир­ку­ляційною си­с­те­мою.

Змен­шен­ня енер­го­ви­т­рат су­шар­ки мож­ли­ве шля­хом зни­жен­ня рівня не­про­дук­тив­ної теп­ловіддачі із її по­верхні за за­сто­су­ван­ня теп­лоізо­ляції. Для цьо­го на всіх га­ря­чих зо­нах су­шар­ки із внутрішньої, га­ря­чої, сто­ро­ни за­без­пе­чу­ють теп­лоізо­ляцію — утеп­лю­ють спеціаль­ни­ми теп­лоізо­ляційни­ми ма­та­ми із технічної тка­ни­ни — ме­ламін Fonitek®. Ззовні су­шар­ку до­дат­ко­во за­кри­ва­ють ли­с­та­ми з оцин­ко­ва­ної сталі. Це дає змо­гу змен­ши­ти ви­т­ра­ти теп­ла на нагріван­ня ме­та­ле­вих кон­ст­рукцій су­шар­ки та за­побігає не­про­дук­тив­ним втра­там па­ли­ва внаслідок зовнішньо­го теп­ло­во­го ви­проміню­ван­ня і за­оща­ди­ти знач­ну кількість енер­нергії, що й бу­ло пе­ревіре­но на пра­цю­ю­чих су­шар­ках. Особ­ли­во ак­ту­аль­не ви­ко­ри­с­тан­ня та­ких су­ша­рок в умо­вах Ук­раїни, зва­жа­ю­чи на її кліма­тичні умо­ви у період зер­но­ви­роб­ництва.

За­сто­со­вані у су­шар­ках фор­сун­ки із повітря­ним дут­тям не по­тре­бу­ють ка­мер зго­рян­ня. Во­ни ма­ють особ­ли­вий прин­цип роз­поділен­ня по­лум’я і да­ють змо­гу ма­ти у роз­по­ря­д­женні ве­ли­ку кількість повітря для змішу­ван­ня, не ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи при цьо­му ка­ме­ру зго­рян­ня. Вста­нов­лені в су­шар­ках Bonfanti паль­ни­ки мо­жуть пра­цю­ва­ти на будь-яко­му га­зу, до­б­ре при­датні для ви­ко­ри­с­тан­ня са­ме у зер­но­су­шар­ках і здатні ви­роб­ля­ти ве­ли­ку кількість теп­ло­го повітря. Си­с­те­ма пе­ресічно­го по­то­ку повітря ро­бить ви­ко­ри­с­тан­ня су­шар­ки гнуч­ким: дає змо­гу су­ши­ти зер­но ду­же во­ло­ге (40%, ку­ку­руд­за), із се­ред­нь­ою во­логістю (20%; зер­нові куль­ту­ри), за­без­пе­чує ве­ли­ку ре­ге­не­рацію теп­ла, а та­кож дає мож­ливість змен­ши­ти ви­т­ра­ти па­ли­ва і спо­жи­ван­ня теп­ло­вої по­туж­ності. Їхня особ­ливість по­ля­гає у то­му, що, на відміну від паль­ників, у яких по­лум’я зо­се­ре­д­же­не в од­но­му місці у ви­гляді фа­ке­ла, що ут­во­рюється на ви­ході па­ли­ва із фор­сун­ки з круг­лим от­во­ром, у су­шар­ках Bonfanti во­но рівномірно роз­поділяється за всією ши­ри­ною паль­ни­ка. То­му газ зго­рає швид­ко й ефек­тив­но віддає своє теп­ло ве­ликій кількості повітря, що над­хо­дить від вен­ти­ля­торів. Од­но­час­но із цим по­лум’я та­кої фор­ми до­б­ре очи­щає повітря від во­гне­не­без­печ­них ча­с­ток, що містять­ся у ньо­му, оскільки во­ни швид­ко, прак­тич­но миттєво, зго­ра­ють, за­без­пе­чу­ю­чи тим са­мим ви­со­ку по­же­жо­без­печність су­шар­ки.

Вен­ти­ля­то­ри та надійність кон­ст­рукції су­шар­ки Bonfanti

Ос­новні та ба­зові скла­дові про­це­су сушіння зер­на у шахті — спря­мо­ва­ний і вста­нов­ле­ної по­туж­ності потік повітря че­рез зер­но та ви­ве­ден­ня во­ло­ги на­зовні — за­без­пе­чу­ють ось­ові вен­ти­ля­то­ри. Во­ни та­кож при­зна­чені для пе­реміщен­ня повітря та інших га­зо-пи­ло­вих сумішей, аг­ре­сивність яких що­до вуг­ле­це­вих ста­лей зви­чай­ної якості не пе­ре­ви­щує аг­ре­сив­ності повітря із вмістом пи­лу та інших твер­дих домішок 0,01 г/м3. То­му во­ни є важ­ли­вою і невід’ємною скла­до­вою кон­ст­рукції зер­но­су­ша­рок. Са­ме від цих вен­ти­ля­торів за­ле­жить рух повітря че­рез об­роб­лю­ва­не зер­но і по­даль­ше ви­не­сен­ня во­ло­ги із су­шар­ки на­зовні. Аналіз кон­ст­рукцій су­ша­рок свідчить, що за­зви­чай вен­ти­ля­то­ри вста­нов­лю­ють угорі су­шар­ки або рівномірно за ви­со­тою су­шиль­ної ко­ло­ни. За­леж­но від про­дук­тив­ності шахт­ної су­шар­ки (чи­тай — її ви­со­ти) їхня кількість мо­же бу­ти знач­ною. По­ряд із ко­рис­ною ро­бо­тою — ство­рен­ня ціле­с­пря­мо­ва­но­го по­то­ку повітря, — вен­ти­ля­то­ри ви­ко­ну­ють і не­га­тив­ну функцію. По-пер­ше, во­ни є дже­ре­лом вібрацій. Ус­та­нов­ка їх без­по­се­ред­ньо на кор­пусі су­шар­ки і знач­ною мірою дис­ба­ланс­на ро­бо­та при­зво­дять до вібрації всієї кон­ст­рукції су­шар­ки і втра­ту внаслідок цьо­го жор­ст­кості кон­ст­рукції  кор­пу­са че­рез ос­лаб­лен­ня кріпиль­них де­та­лей та еле­ментів — аж до по­яви тріщин і щілин. Це при­зво­дить до пря­мих не­ефек­тив­них втрат теп­ла. Відцен­т­рові вен­ти­ля­то­ри ха­рак­те­ри­зу­ють­ся ви­со­кою про­дук­тивністю по­да­ван­ня повітря у зо­ну сушіння і вод­но­час ма­ють низь­кий рівень вібрації та шу­му. Такі вен­ти­ля­то­ри вста­нов­лю­ють на «тілі» зер­но­су­шар­ки, пра­цю­ють во­ни, як пра­ви­ло, у ре­жимі ви­тяж­ки відпраць­о­ва­но­го повітря (такі су­шар­ки іноді на­зи­ва­ють ва­ку­ум­ни­ми).

Си­с­те­ма пи­ловідо­крем­лен­ня зерносушарки Bonfanti

До­пу­с­ти­му нор­му вмісту пи­лу в повітрі, що ви­да­ляється із су­шар­ки, вста­нов­ле­но на рівні мен­ше ніж 15 мг/м3. У шахт­них су­шар­ках про­ду­ма­на кон­ст­рукція та ви­ко­ри­с­тані технічні рішен­ня за­без­пе­чу­ють рівень пи­лу, що знач­но мен­ший від до­пу­с­ти­мо­го. За­вдя­ки чо­му до­сяг­ну­то та­ко­го по­каз­ни­ка? Це за­без­пе­чується шля­хом про­ду­ма­ної ае­ро­ди­наміки по­то­ку повітря у су­шарці. Повітря від го­ло­вно­го паль­ни­ка йде до верх­ньої зо­ни зву­же­ним ка­на­лом, який пе­ре­хо­дить у ши­ро­кий ка­нал. Під час та­ко­го пе­ре­хо­ду (з од­но­го, мен­шо­го, про­сто­ро­во­го об’єму в більший) повітря­ний потік за­ви­х­рюється, унаслідок чо­го не­зер­но­ве сміття, яке бу­ло в цьо­му по­тоці повітря, осідає у спеціаль­них «ки­ше­нях» пе­ред верх­нь­ою зо­ною. Такі самі «ки­шені» є та­кож у ка­налі ви­хо­ду відпраць­о­ва­но­го повітря. Зно­ву ж та­ки, ана­логічно до по­пе­ред­ньо на­ве­де­но­го при­кла­ду, повітря за­знає за­ви­х­рен­ня, а сміття осідає у «ки­шені». Відпраць­о­­ва­не повітря ви­хо­дить на­зовні су­шар­ки фак­тич­но чи­с­тим.
Нині важ­ко уя­ви­ти су­шиль­ну ус­та­нов­ку без си­с­те­ми аспірації. Ад­же під час сушіння, особ­ли­во со­няш­ни­ку, в су­шарці будь-яко­го ти­пу мо­жуть ви­ни­ка­ти не­ве­ликі осе­ред­ки са­мо­зай­ман­ня зер­на, що усу­вається за­зви­чай шля­хом зли­ван­ня збіжжя з аварійних секцій су­шар­ки та за­га­лом з еле­ва­то­ра. При­чо­му з ба­ш­то­вої су­шар­ки мож­на зли­ти зер­но з однієї секції, а що­до шахт­ної або мо­дуль­ної — тут спра­ва знач­но складніша.

Нині для за­побіган­ня цим не­ба­жа­ним яви­щам про­сто вста­нов­лю­ють си­с­те­ми аспірації. Та­ку си­с­те­му, як пра­ви­ло, ви­роб­ни­ки про­по­ну­ють не у ба­зовій ком­плек­тації, а як опцію.

Усі про­це­си сушіння ма­ють бу­ти ав­то­ма­ти­зо­вані та кон­тро­ль­о­вані, що зни­жує вірогідність і ри­зик по­лом­ки су­шар­ки у разі не­пра­виль­ної ек­сплу­а­тації. Для ко­т­ро­лю ре­жимів ви­хо­ду су­шар­ки на вста­нов­ле­ний ре­жим сушіння та її ро­бо­ти у повністю ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі (із кон­тро­лем теп­ло­во­го про­це­су, паль­ників, всіх ро­бо­чих мо­дулів і за­хи­с­том від пе­ре­ван­та­жень та по­же­жо­не­без­печ­ної си­ту­ації) пе­ред­ба­че­но си­с­те­му ав­то­ма­ти­зації. Її пульт уп­равління має за­галь­ний секційний ви­ми­кач, аварійну кноп­ку, ключ бло­ку­ван­ня ввімкнен­ня су­шар­ки, а та­кож ос­на­ще­ний зву­ко­ви­ми і світло­ви­ми сиг­наліза­то­ра­ми. Як­що тем­пе­ра­ту­ра у су­шарці стає менш без­печ­ною, про­цес сушіння ав­то­ма­тич­но зу­пи­няється (на­сам­пе­ред зу­пи­ня­ють­ся вен­ти­ля­то­ри і паль­ни­ки), ак­ти­ву­ють­ся аку­с­тичні та світлові сиг­наліза­то­ри. До цьо­го слід до­да­ти, що тем­пе­ра­ту­ра і во­логість зер­на, яке ви­хо­дить із су­шар­ки, в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі кон­тро­лю­ють­ся, ці дані відо­б­ра­жа­ють­ся на моніторі ціло­до­бо­во.

Ро­бо­ча по­верх­ня су­шар­ки впро­довж усь­о­го терміну служ­би кон­так­тує зі знач­ною во­логістю і пе­ре­бу­ває у різних ре­жи­мах тем­пе­ра­тур. Унаслідок цьо­го її по­верх­ня старіє, а це мо­же спри­чи­ни­ти до­сить не­ба­жані наслідки: ко­розія без­жаль­но ни­щить ме­тал, і од­но­го дня су­шар­ка мо­же про­сто «роз­ва­лить­ся», як то ка­жуть, на очах. Щоб цьо­го не тра­пи­лось, ме­та­леві де­талі су­шар­ки слід за­хи­с­ти­ти від впли­ву ко­розії. До­не­дав­на за­сто­со­ву­ва­ли про­стий ме­тод цин­ку­ван­ня. Але ча­си зміню­ють­ся, а ра­зом з ни­ми ство­рю­ють­ся нові технічні рішен­ня у вирішенні цієї про­бле­ми. Щоб су­шар­ка ефек­тив­но пра­цю­ва­ла про­тя­гом ба­га­ть­ох років, ро­бочі по­верхні її кор­пу­са ви­ко­на­но з оцин­ко­ва­ної сталі з алю­мінієвим по­крит­тям. Поєднан­ня алюмі­нію з цин­ком за­без­пе­чує знач­но ви­щу стійкість по­крив­но­го ма­теріалу до ко­розії порівня­но із тільки оцин­ко­ва­ни­ми ма­теріала­ми. За ви­ко­ри­с­тан­ня па­не­лей із оцин­ко­ва­но­го алюмінію (сплав алюмі­нію і цин­ку у про­порції: 55% алюмінію, 16 — кремнію, 47,4% цин­ку) після 10 років служ­би су­шар­ки має ступінь ко­розії оцин­ко­ва­ної сталі  на рівні 25 мк, тоді як у оцин­ко­ва­но­го алюмінію — 5 мк. Тоб­то підви­щен­ня сту­пе­ня за­хи­с­ту ме­та­ле­вих де­та­лей су­шар­ки у п’ять разів обу­мов­лює їхню стійкість до впли­ву не­спри­ят­ли­вих зовнішніх фак­торів та сприяє збільшен­ню терміну її служ­би. 

Зер­нові су­шар­ки шахт­но­го типу Mega мо­делі серії «Т» (Ар­ген­ти­на)

Зер­нові су­шар­ки шахт­но­го типу Mega мо­делі серії «Т» (Ар­ген­ти­на) за­вдя­ки ус­та­новці кож­но­го мо­ду­ля на індивіду­аль­ну ра­му ма­ють надміцну мо­дуль­ну струк­ту­ру.

 Шахт­на су­шар­ка жа­люзійно­го ти­пу, що поєднує у собі пе­ре­ва­ги ко­лон­ко­вої і шахт­ної си­с­тем. Має комбіно­ва­ну си­с­те­му сушіння. Ос­нов­ний ро­бо­чий ре­жим — сушіння тільки за нагріван­ня. Дру­гий, до­дат­ко­вий, ре­жим — сушіння нагріван­ням із по­даль­шим охо­ло­д­жен­ням. За­сто­су­ван­ня пев­но­го ре­жи­му за­ле­жить від ста­ну зер­на за­леж­но від во­ло­гості, по­ри ро­ку і по­год­них умов. Су­шар­ка адап­то­ва­на та­кож для ро­бо­ти на біопа­ливі. То­му во­на, по­ряд із га­зо­вим паль­ни­ком, має піч для спа­лю­ван­ня дров. Паль­ник Mega ство­рює суцільну ши­ро­ку зо­ну по­лум’я, яке зай­має всю ши­ри­ну су­шар­ки. Ви­ван­та­жен­ня зер­на та­кож має свою особ­ливість: роз­ван­та­жу­валь­ний ме­ханізм ма­ят­ни­ко­во­го ти­пу.Зерносушарка MEGA

Сушіння зер­на із за­сто­су­ван­ням та­ких ре­жимів дає змо­гу:

— до­сяг­ти еко­номічності та ви­со­кої про­дук­тив­ності про­це­су сушіння. За­вдя­ки цьо­му на еле­ва­то­рах для зберіган­ня зер­на і пор­то­вих еле­ва­то­рах (де су­шать і зберіга­ють ку­ку­руд­зу, пше­ни­цю, сою, ячмінь то­що) під час сушіння, на­при­клад, ку­ку­руд­зи вдається за один прохід зни­зи­ти її во­логість від 28 до 13%, і при цьо­му зер­но за­ли­шається не­по­шко­д­же­ним;

— ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти об­лад­нан­ня мен­шої по­туж­ності для за­ван­та­жен­ня та роз­ван­та­жен­ня;

— еко­но­ми­ти час на за­пов­нен­ня шах­ти;

— зни­зи­ти рівень спра­цю­ван­ня об­лад­нан­ня;

— змен­ши­ти по­точні ви­т­ра­ти;

— зе­ко­но­ми­ти на капіта­ло­в­кла­денні порівня­но із су­шар­ка­ми ана­логічної по­туж­ності. 

Пе­ре­ва­ги: 

— ма­ят­ни­ко­вий тип роз­ван­та­жу­валь­но­го ме­ханізму дає мож­ливість чер­гу­ва­ти ви­ван­та­жен­ня зер­на, тим са­мим спри­я­ти йо­го кра­що­му та інтен­сивнішо­му охо­ло­д­жен­ню;

— си­с­те­ма ви­ван­та­жен­ня га­ран­тує рівномірне роз­ван­та­жен­ня зер­на за будь-якої швид­кості ви­су­шу­ва­но­го зер­но­по­то­ку, що по­пе­ре­д­жує руй­ну­ван­ня зер­нин; 

— надійна си­с­те­ма са­мо­очи­щен­ня за­побігає за­би­ван­ню сміттям і тим са­мим пе­ре­шко­д­жає ви­ник­нен­ню осе­редків за­го­рян­ня;

— си­с­те­ма циклічно­го ре­гу­лю­ван­ня поліпшує міграцію (ви­да­лен­ня та рух) во­ло­ги до зовнішньо­го ша­ру зер­на;

— га­зові паль­ни­ки Mega да­ють змо­гу до­ся­га­ти од­норідно­го роз­поділен­ня тем­пе­ра­ту­ри, усу­ва­ю­чи тим са­мим по­то­ки хо­лод­но­го повітря;

— жа­люзійний тип шахт­ної су­шар­ки обу­мов­лює зиг­за­го­подібний рух зер­но­вої ма­си шах­тою (за обер­таль­но­го ру­ху зер­на йо­го огор­тає од­норідний потік су­хо­го теп­ло­го повітря, що підси­лює пе­ре­да­чу енергії швид­ше по­гли­нан­ня во­ло­гості);

— мож­ливість пра­цю­ва­ти в ре­жимі тільки нагріван­ня із по­даль­шим охо­ло­д­жен­ням.

Зер­но­су­шар­ка шахт­но­го типу Riela (Німеч­чи­на)

Зер­но­су­шар­ка шахт­но­го типу Riela (Німеч­чи­на) має мо­дуль­ну кон­ст­рукцію. Це дає змо­гу на­ро­щу­ва­ти її ви­со­ту і та­ким чи­ном збільшу­ва­ти про­дук­тивність сушіння. Су­шар­ки по­ста­ча­ють у варіан­тах — з од­ним із трьох ви­дів теп­ло­ге­не­ра­торів: Зер­но­су­шар­ка шахт­но­го ти­пу Riela (Німеч­чи­на) у складі елеватора

— теп­ло­ге­не­ра­тор по­тужністю 1000/2000 кВт (пе­ре­ми­кається на ро­бо­ту із/без за­сто­су­ван­ня теп­ло­обмінни­ка), паль­ник — для диз­па­ли­ва. Про­дук­тивність сушіння: ку­ку­ру­дзи (за зни­жен­ня во­ло­гості від 30 до 15%) — 4,5–14,2 т/год; 

— теп­ло­ге­не­ра­тор — 2000 кВт (із теп­ло­обмінни­ком), паль­ник — для диз­па­ли­ва. Про­дук­тивність сушіння ку­ку­руд­зи (від 30 до 15%) — 8,2 т/год; 

— теп­ло­ге­не­ра­тор — 2050 кВт (без теп­ло­обмінни­ка), паль­ник — для га­зу. Теп­ло­ге­не­ра­тор мо­же пра­цю­ва­ти на біопа­ливі (дро­ва, со­ло­ма то­що). Про­дук­тивність сушіння ку­ку­руд­зи (від 30 до 15%) — 9,0 т/год. Су­шар­ку ви­го­тов­ле­но шляхом поєднання двох матеріалів — оцинкованої сталі та алюмінію, що робить її більш довговічною та економічною. Алюміній, з якого зроблені короби, має велику тепловіддачу, тому сушіння відбувається ефективніше і швидше. Економії також сприяє вбудований у шахту зерносушарки теплогенератор, що не допускає тепловтрат у процесі передавання тепла.

Зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу Monsun (Данія)

Зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу Monsun (Данія) ма­ють кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня, яке за­без­пе­чує як швидкісні, так і щадні ре­жи­ми сушіння зер­но­вих куль­тур. Про­ект­на про­дук­тивність су­шіння зер­на до­ся­гає 200 т/год. За один прохід зер­но­су­шар­ка здат­на зни­зи­ти во­логість зер­на ку­ку­руд­зи від 40 до 15%. По­ряд із сушінням тра­диційних видів зер­на і насіння, за­без­пе­чує ви­со­ко­тех­но­логічну та ра­зом з тим без­печ­ну до­роб­ку насіння олійних куль­тур — ріпа­ку та со­няш­ни­ку.

 Шах­та су­шар­ки і її секції ви­го­тов­ле­но з оцин­ко­ва­ної сталі, що за­без­пе­чує їм ви­со­ку ко­розійну стійкість. Су­шильні секції скла­да­ють­ся із ка­налів конічної фор­ми. Їхню кон­ст­рукцію роз­роб­ле­но та­ким чи­ном, щоб мак­си­маль­но за­без­пе­чи­ти рівномірний про­цес сушіння, зберіга­ю­чи хлібо­пе­карсь­ку і кор­мо­ву цінність зер­на, а та­кож насіннєву схожість. Секції охо­ло­д­жен­ня ма­ють кон­ст­рукцію, що іден­тич­на су­шиль­ним бло­кам. Спеціальні заслінки да­ють змо­гу лег­ко транс­фор­му­ва­ти зо­ни, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи їх для сушіння або охо­ло­д­жен­ня за­леж­но від по­точ­но­го за­вдан­ня. Для швид­ко­го ви­ван­та­жен­ня си­ро­ви­ни у разі не­пе­ред­ба­че­ної си­ту­ації у нижній ча­с­тині зер­но­су­шар­ки є навісні двері. Зо­на ви­ван­та­жен­ня та­кож об­лад­на­на ог­ля­до­ви­ми от­во­ра­ми для ве­ден­ня постій­но­го кон­тро­лю та зруч­но­го очи­щен­ня су­шар­ки. Ро­ли­ко­вий ви­пу­ск­ний кон­веєр за­без­пе­чує без­пе­рерв­ну ро­бо­ту за­вдя­ки змінній швид­кості ви­ван­та­жен­ня зер­на. Тим са­мим по­пе­ре­д­жується застій си­ро­ви­ни все­ре­дині зер­но­су­шар­ки і мінімізується ри­зик за­го­рян­ня зер­но­вої ма­си. Та­кож кон­веєр об­лад­на­но си­с­те­мою пру­жин­них ут­ри­му­вачів, яка дем­пфує і за­побі­гає ви­хо­ду із ла­ду ро­ли­ко­во­го ме­ханізму в разі по­трап­лян­ня в ньо­го сто­ронніх пред­метів. Се­па­ра­то­ри пи­лу за­без­пе­чу­ють пос­тійний рівень пи­ло­ви­да­лен­ня на рівні не мен­ше ніж 98%. ­

У зер­но­су­шар­ках Monsun ре­алізо­ва­но ефек­тивні про­ти­по­жежні технічні рішен­ня. Так, повітро­провід, яким ру­хається теп­ло­носій, має фор­му петлі, що га­ран­тує по­вне гасіння іскор у спеці­альній зоні, що без­печ­но відда­ле­на від су­шиль­ної шах­ти. Вен­ти­ля­то­ри ос­на­щені тер­мо­дат­чи­ка­ми для відсте­жен­ня підви­щен­ня тем­пе­ра­ту­ри — за до­сяг­нен­ня тем­пе­ра­ту­рою кри­тич­них верхніх зна­чень ро­бо­та зер­но­су­шар­ки зу­пи­няється. Як опції до­ступ­на про­ти­по­жеж­на сиг­налізація і за­побіжний ме­ханізм у су­шильній зоні. Кон­трольні функції за ро­бо­тою су­шар­ки за­без­пе­чує ци­ф­ро­вий про­грам­но-апа­рат­ний ком­плекс, уп­равління яким здійснюється за до­по­мо­гою сен­сор­ної па­нелі. Він мо­же бра­ти на се­бе ав­то­ма­ти­зо­ва­ний кон­троль над про­це­сом сушіння або ж на­да­ва­ти опе­ра­то­ру мож­ливість про­во­ди­ти уп­равління (ко­ри­гу­ван­ня) у руч­но­му ре­жимі. По­каз­ни­ки ро­бо­ти зер­но­су­шар­ки ви­во­дять­ся у ви­гляді інфор­ма­тив­них графіків та зберіга­ють­ся в архіві. Та­кож мож­ли­ва ро­бо­та і моніто­ринг про­це­су в он­лайн-ре­жимі.

Зер­но­су­шар­ка Monsun ком­плек­тується різни­ми ти­па­ми ге­не­ра­торів теп­ла. Си­с­те­ма пря­мо­го нагріван­ня мо­же пра­цю­ва­ти на при­род­но­му або зрідже­но­му газі. Мож­ли­ве об­лад­нан­ня зер­но­су­шар­ки піччю пря­мо­го нагріван­ня. Во­на мо­же пра­цю­ва­ти як на ди­зель­но­му, так і на га­зо­во­му па­ливі. Та­кож у якості теп­ло­ге­не­ра­то­ра мож­на за­сто­со­ву­ва­ти піч не­пря­мо­го нагріван­ня, яка пра­цює на газі або ма­зуті. Крім цьо­го, мож­ли­ве ви­ко­ри­с­тан­ня різних радіаторів га­ря­чо­го повітря, з теп­ло­вим дже­ре­лом різних типів: нагрітої во­ди, па­ри або еле­к­т­рич­ної енергії. Для еко­номії енер­го­ре­сурсів пе­ред­ба­че­но схе­му по­вер­нен­ня теп­ло­носія із су­шиль­ної зо­ни на­зад у піч. Та­кий ме­тод дає з­мо­гу еко­но­ми­ти до 10% енергії.

Зер­но­су­шар­ки Kepler Weber (Бра­зилія) 

Зер­но­су­шар­ки Kepler Weber (Бра­зилія) — шахт­но­го ти­пу. Кож­на шах­та яв­ляє со­бою кон­ст­рукцію з мо­дуль­них па­не­лей із оцин­ко­ва­ної сталі, щільність якої ста­но­вить 275 г/м2. Су­шиль­на ко­ло­на мо­же скла­да­ти­ся із ко­зирків або жо­лобків, пер­пен­ди­ку­ляр­них по­то­ку зер­на. Су­шар­ки ком­плек­ту­ють: га­зо­ви­ми паль­ни­ка­ми (пра­цю­ють із ви­ко­ри­с­тан­ням при­род­но­го або скрап­ле­но­го га­зу), па­ро­ви­ми теп­ло­обмінни­ка­ми, ди­зель­ни­ми паль­ни­ка­ми із теп­ло­обмінни­ком; теп­ло­ге­не­ра­то­ра­ми для спа­лю­ван­ня біопа­ли­ва: дров, пе­лет, бри­кетів, со­ло­ми, лу­ш­пин­ня. За­леж­но від про­дук­тив­ності су­шар­ки ділять­ся на три ря­ди: ма­лої про­дук­тив­ності — від 10 до 30 т/год (KW 10 ADS — KW 30 ADS), при­зна­чені для фер­мерсь­ких гос­по­дарств; се­ред­ньої про­дук­тив­ності — 40–100 т/год (мо­делі KW 40 ADS — KW 100 ADS), із дво­ма ти­па­ми су­шиль­ної шах­ти — з жо­лоб­ка­ми або з ко­зир­ком, а та­кож сушіння з охо­ло­д­жен­ням або без ньо­го та сушіння у шахті із по­вною ре­ку­пе­рацією. Цей тип су­ша­рок роз­роб­ле­но для гос­по­дарств се­ред­нь­о­го розміру. Зер­но­су­шар­ки ви­со­кої про­дук­тив­ності за­без­пе­чу­ють по­тужність 100–200 т/год (мо­делі KW 100 ADS — KW 200 ADS). Пра­цю­ють за прин­ци­пом ви­ко­ри­с­тан­ня повітря­но­го по­то­ку із подвійною ре­цир­ку­ляцією повітря. Сушіння відбу­вається у двох секціях із різни­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми і з однією секцією охо­ло­д­жен­ня. Цей тип су­ша­рок при­зна­че­ний для ви­ко­ри­с­тан­ня у гос­по­дар­ст­вах ве­ли­ких то­ва­ро­ви­роб­ників.

Зер­но­су­шар­ки для ри­су спеціаль­но роз­роб­лені, щоб про­ти­сто­я­ти спра­цю­ван­ню кон­ст­рукції у ре­зуль­таті тер­тя цьо­го про­дук­ту. В них за­ван­та­жу­валь­на лійка ви­ко­на­на із листів ме­та­лу ви­со­кої міцності.

Су­час­ний підхід до про­це­су сушіння — із за­сто­су­ван­ням теп­ло­ге­не­ра­то­ра на дро­вах. Усі зер­но­су­шар­ки на дро­вах мо­жуть бу­ти ос­на­щені од­но­час­но і га­зо­вим (ди­зель­ним) паль­ни­ком, і теп­ло­ге­не­ра­то­ром на дро­вах. По­чи­на­ю­чи із мо­делі ADS 40R, зер­но­су­шар­ки на дро­вах уже в ба­зо­во­му ви­ко­нанні ос­на­щу­ють цик­ло­вен­ти­ля­то­ра­ми для утилізації пи­лу і сміття, що ут­во­рюється у про­цесі сушіння, шля­хом ви­да­лен­ня їх повітрям. Слід за­зна­чи­ти, що зер­но­су­шар­ка на дро­вах за нинішніх склад­них умов в Ук­раїні що­до за­без­пе­чен­ня енер­го­ре­сур­са­ми найбільшою мірою відповідає 
су­ча­сним тен­денціям до ви­ко­ри­с­тан­ня аль­тер­на­тив­них дже­рел. Собівартість сушіння зер­на дро­ва­ми, за да­ни­ми ком­панії-ви­роб­ни­ка, ста­но­вить 2 грн/т⋅%.

Су­шар­ки об­лад­нані ви­со­ко­про­дук­тив­ни­ми ось­о­ви­ми вен­ти­ля­то­ра­ми із мож­ливістю зміни по­ло­жен­ня ло­па­тей із ли­то­го алюмінію, що дає змо­гу ре­гу­лю­ва­ти по­тужність ус­мок­ту­ван­ня і ви­ки­ду твер­дих ча­с­ток за низь­ко­го рівня шу­му.

Еле­к­трон­на си­с­те­ма моніто­рин­гу до­по­ма­гає кон­тро­лю­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру по­вітря сушіння та по­то­ку ви­ван­та­жен­ня зер­на. Про­сте уп­равління оп­тимізує і за­без­пе­чує надійну без­печ­ну ро­бо­ту.
Си­с­те­ма ви­ван­та­жен­ня грун­тується на ви­ко­ри­с­танні по­хи­лих ло­па­ток. Її при­во­дять у дію мо­тор-ре­дук­то­ри із ре­гу­ля­то­ра­ми ча­с­тот та ампліту­ди ру­ху ло­па­ток на ви­ході зер­на із шах­ти. До­ся­гається до­стат­ньо точ­не на­ла­ш­ту­ван­ня ви­ван­та­жен­ня відповідно до ви­ду су­хо­го зер­на. Си­с­те­ма мо­же пра­цю­ва­ти навіть за ви­со­ко­го рівня за­бруд­нен­ня про­дук­ту.

Пнев­ма­тич­не ви­ван­та­жен­ня. Про­цес кон­тро­люється за до­по­мо­гою тай­ме­ра, який при­во­дить у дію пнев­ма­тич­ний пор­шень, ви­пу­с­ка­ю­чи про­дукт партіями і за­без­пе­чу­ю­чи рівномірне очи­щен­ня ко­зирків. Та­ке ви­ван­та­жен­ня за­сто­со­ву­ють для лінії су­ша­рок із ко­зир­ка­ми.

Су­шар­ка мо­же ма­ти до­дат­ко­вий технічний ком­плект для сушіння зер­на у не­за­пов­неній шахті. З ус­та­нов­кою цьо­го ком­плек­ту в шахті із ко­зир­ка­ми мож­на про­во­ди­ти сушіння не­ве­ли­ких об­сягів зер­на — за за­пов­нен­ня шах­ти про­дук­том тільки на тре­ти­ну її об’єму.

Зерносушарки МЕРU Oy (Фінляндія)

Фінська ком­панія МЕРU Oy має давні тра­диції в ча­с­тині сушіння та зберіган­ня зер­на. Ад­же хто, як не фіни, з їх су­во­рим кліма­том, зна­ють толк у сушінні зер­на? Понад 70 мо­де­лей зер­но­су­ша­рок, мобільних і ста­ціонар­них, різної про­дук­тив­ності — від 2 до 150 т/год, на різних теп­ло­носіях (диз­па­ли­во, газ, твер­де па­ли­во) ви­пу­с­кає ця ком­панія з не­ве­ли­ко­го міста Юлай­не, що на півден­но­му за­ході Фінляндії.

Фінські зер­но­су­шар­ки ви­го­тов­лені з ви­со­ко­якісно­го оцин­ко­ва­но­го ме­та­лу (вміст цин­ку — до 450 г/м2) та об­лад­нані паль­ни­ка­ми Oilon (Фінляндія). 

Опцій­но мо­жуть бу­ти за­без­пе­чені си­с­те­ма­ми ре­ку­пе­рації. Шахтні зер­но­су­шар­ки мо­жуть бу­ти як циклічно­го, так і про­точ­но­го ти­пу. Всі во­ни об­лад­нані теп­ло­обмінни­ка­ми. Підігріте повітря мо­же як нагніта­ти­ся, так і «всмок­ту­ва­ти­ся» (ва­ку­ум­на схе­ма) в зо­ну сушіння зер­но­су­шар­ки.

Ос­таннє по­коління зер­но­су­ша­рок MEPU — серія М, по­бу­до­ва­ні за мо­дуль­ним прин­ци­пом, зі збільшен­ням їхньої місткості і про­дук­тив­ності. У 2011 р. за­вод увійшов до скла­ду кон­цер­ну AGI (Ка­на­да), найбільшо­го в Північній Аме­риці ви­роб­ни­ка си­лосів, транс­пор­терів та іншо­го об­лад­нан­ня для зберіган­ня зер­на. Та­ким чи­ном, по­ку­пець мо­же от­ри­ма­ти по­вний цикл об­лад­нан­ня для сушіння та зберіган­ня зер­на!

Кілька років то­му фірма MEPU за­яви­ла про се­бе як про ви­роб­ни­ка зер­но­су­ша­рок на різних ви­дах біопа­ли­ва. Для фінів це не в ди­ви­ну — ад­же країна прак­тич­но не спо­жи­ває російський га­з. Не­що­дав­но, на ви­с­тавці «Інте­рА­г­ро-2014», дилер MEPU Oy — ПП «САМ­ПО» пред­ста­ви­в подвійну зер­но­су­шар­ку ва­ку­ум­но­го ти­пу DCR-400 із за­галь­ним теп­ло­ге­не­ра­то­ром на де­рев’яній трісці та пе­ле­тах. Вста­нов­ле­на у 2012 р. у с. Лю­барці, що в Бо­риспільсько­му рай­оні на Київщині, во­на по­ка­за­ла за цей час пре­красні ре­зуль­та­ти.

Відра­зу ска­же­мо, що собівартість тон­но­-відсотка сушіння у ній у 3–4 ра­зи ниж­че, ніж у зер­но­су­шар­ках такої самої про­дук­тив­ності, що ви­ко­ри­с­то­ву­ють як теп­ло­носії газ або диз­па­ли­во! Зви­чай­но, вартість са­мо­го ус­тат­ку­ван­ня ви­ще порівняно з тра­диційним. Од­нак мож­на зна­хо­ди­ти і ком­проміси, ком­плек­ту­ю­чи зер­но­су­шар­ки на вибір вітчиз­ня­ни­ми, польсь­ки­ми або біло­русь­ки­ми теп­ло­ге­не­ра­то­ра­ми на біопа­ливі. Та­кий вихід де­що зде­ше­вить ва­ше об­лад­нан­ня.

Зер­но­су­шар­ку в Лю­бар­цях за­пу­с­ти­ли прак­тич­но без пе­ри­ферійно­го об­лад­нан­ня, роз­ван­та­жу­ва­ли і за­ван­та­жу­ва­ли зер­но пря­мо «з коліс». При цьо­му ви­ко­ри­с­то­ву­вали для за­ван­та­жен­ня навіть пи­ло­сос (!). На­ступ­ного се­зону влас­ни­к за рахунок при­бу­тку до­укомп­лек­ту­ва­в зер­но­су­шар­ку за­валь­ною ямою, очи­щу­ва­чем (за­ува­жи­мо, що до­дат­ко­вим при­ст­роєм по­пе­ред­нь­о­го очи­щен­ня ком­плек­ту­ють­ся всі фінські зер­но­су­шар­ки), опе­ра­тив­ним си­ло­сом для во­ло­го­го зер­на і т. п. 

Пра­цює цей ком­плекс в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі, ним ке­рує один опе­ра­тор. Також пе­ред­ба­че­на циклічна схе­ма суш­іння, що дає змогу су­ши­ти і насіннєве зер­но, без пе­ре­па­лювання і трав­мування.

Зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу Neuero (Німеч­чи­на)

Зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу Neuero (Німеч­чи­на) при­зна­чені для сушіння всіх видів зер­но­вих куль­тур, ріпа­ку, насіння со­няш­ни­ку і бо­бо­вих. Ос­нов­ни­ми скла­до­ви­ми зер­но­су­шар­ки є: су­шиль­на шах­та, за­ван­та­жу­валь­ний та роз­ван­та­жу­валь­ний ме­ханізми, вен­ти­ля­тор, теп­ло­ге­не­ра­тор, ка­ме­ра нагріто­го повітря і ви­пу­ск­на ка­ме­ра, при­ла­ди кон­тро­лю, ша­фа уп­равління. Су­шиль­на шах­та ус­та­нов­ле­на на опо­ри, во­на яв­ляє со­бою ста­ле­ву кон­ст­рукцію, у яку па­ра­лель­ни­ми ря­да­ми вмон­то­ва­но ко­ро­би. За ви­со­тою шах­та розділе­на на су­шиль­ну (верх­ню) і охо­ло­д­жу­валь­ну (ни­жню) зо­ни. За­ван­та­жу­валь­на секція розміще­на у верхній ча­с­тині зер­но­су­шар­ки (над су­шиль­ни­ми відділен­ня­ми) і об­лад­на­на за­ван­та­жу­валь­ним при­ст­роєм та дат­чи­ка­ми рівня зер­на. У нижній ча­с­тині зер­но­су­шар­ки (під зо­ною охо­ло­д­жен­ня) ус­та­нов­ле­но роз­ван­та­жу­валь­ний ме­ханізм. Теп­ло­ге­не­ра­тор ус­та­нов­ле­но по­руч із шах­тою, він мо­же пра­цю­ва­ти на ди­зель­но­му па­ливі або на газі. Теп­ло­ге­не­ра­тор по­дає нагріте повітря без­по­се­ред­ньо у зо­ну сушіння або че­рез теп­ло­обмінник. Уп­равління ро­бо­тою зер­но­су­шар­ки здійснює опе­ра­тор із цен­т­раль­но­го пуль­та уп­равління. 

Ши­ро­кий діапа­зон про­дук­тив­ності за­без­пе­чу­ють зер­но­су­шар­ки шахт­но­го ти­пу NDT-B Neuero — від 8 до 200 т/год. Цей мо­дель­ний ряд су­ша­рок є мо­дифікацією су­шар­ки NDT із більшою ши­ри­ною су­шиль­ної ко­ло­ни. Су­шар­ки мо­дель­но­го ря­ду NDT-B да­ють змо­гу зня­ти 20% во­ло­ги (на­при­клад, під час сушіння ку­ку­руд­зи) за один прохід. При цьо­му здійснюється не тільки сушіння, але й охо­ло­д­жен­ня зер­на, що дає змо­гу зе­ко­но­ми­ти значні ко­ш­ти. Всі су­шар­ки ос­на­ще­но спеціаль­ною теп­ло­вою ізо­ляцією: ізо­ляційним ков­па­ком і су­шиль­ною ко­ло­ною із ви­со­ко­якісних «сендвіч»-еле­ментів. Це мінімізує втра­ти теп­ла і за­побігає за­ку­по­рю­ван­ню су­шиль­ної ко­ло­ни че­рез виділен­ня кон­ден­са­ту. Кон­ст­рукція су­шар­ки і пристрій ви­ван­та­жен­ня ви­ко­нані та­ким чи­ном, що зер­но про­хо­дить рівномірно всією пло­щею су­шиль­ної ко­ло­ни, за­вдя­ки чо­му не ут­во­рю­ють­ся осе­ред­ки пе­регріван­ня зер­на, що сприяє мак­си­маль­но ефек­тив­но­му ви­ко­ри­с­тан­ню теп­ла.

Су­шар­ки Strahl (Італія)

Су­шар­ки Strahl (Італія) при­зна­чені для сушіння зер­на та насіння зер­но­вих, бо­бо­вих та олійних куль­тур. В ос­но­ву енер­го­ощад­но­го прин­ци­пу сушіння по­кла­де­но прин­цип ре­ку­пе­рації зер­на — от­ри­ман­ня до­дат­ко­вої енергії для сушіння із теп­ла, ут­во­ре­но­го по за­вер­шенні пе­ребігу про­це­су сушіння. Та­ка тех­но­логія дає змо­гу зе­ко­но­ми­ти близь­ко 20% енер­го­ре­сурсів і ви­т­ра­ча­ти еле­к­т­ро­е­нергії на 30% мен­ше, ніж у стан­дартній шахтній про­точній зер­но­су­шарці. Цик­ло­вен­ти­ля­то­ри ос­на­щені по­гли­на­ча­ми шу­му, які по­пе­ре­д­жу­ють по­па­дан­ня пи­лу і сміття в ат­мо­сфе­ру. Зер­но­су­шиль­на ко­ло­на повністю утеп­ле­на (зи­мо­вий варіант) і ви­го­тов­ле­на зі стійко­го до аг­ре­сив­но­го се­ре­до­ви­ща ма­теріалу Aluzink (алюміній — цинк). Ви­тяжні ту­нелі верх­ньої ча­с­ти­ни су­шар­ки ви­го­тов­ле­но із не­ржавіючої сталі.

Го­ло­вна особ­ливість су­ша­рок Strahl — це здатність ефек­тив­но пра­цю­ва­ти не тільки за зви­чай­них, але й склад­них умов, тоб­то у разі по­тре­би су­ши­ти зер­но із ви­со­кою (35% і більше) во­логістю за не­спри­ят­ли­вих по­год­них умов (хо­лод­не повітря, ви­со­ка вогкість, вітер). Для цьо­го у су­шарці ви­роб­ник впро­ва­див влас­ну кон­цепцію сушіння зер­на із ви­ко­ри­с­тан­ням су­час­них технічних рішень, що дає швид­ко, еко­ном­но і без за­бруд­нен­ня на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща от­ри­му­ва­ти ви­су­ше­не зер­но ви­со­кої якості. Зер­но­су­шар­ки Strahl у ба­зовій ком­плек­тації ос­на­щені су­ча­сни­ми си­с­те­ма­ми: ре­ку­пе­рації теп­ла, що дає змо­гу ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти енергію відпраць­о­ва­но­го теп­ло­го повітря; пер­ма­нент­но­го пи­ло­ви­да­лен­ня (до 80%) за­вдя­ки за­сто­су­ван­ню підвен­ти­ля­тор­них жа­люзі, що ав­то­ма­тич­но за­кри­ва­ють­ся під час ви­ван­та­жен­ня зер­на; комп’ютер­но­го уп­равління, що за­без­пе­чує повністю ав­то­ма­тич­ний ре­жим сушіння у по­тоці зі стабілізацією во­ло­гості зер­на на ви­ході. Зер­но­су­шиль­на ко­ло­на повністю утеп­ле­на та оцин­ко­ва­на. Внутрішня ча­с­ти­на повітро­про­водів ви­го­тов­ле­на зі стійко­го до дії аг­ре­сив­но­го теп­ло­го во­ло­го­го се­ре­до­ви­ща ма­теріалу, ви­го­тов­ле­но­го  на ос­нові поєднан­ня алюміній — цинк, і не­ржавіючої сталі. На верхніх вен­ти­ля­то­рах вста­нов­ле­но по­гли­начі шу­му. Цик­ло­вен­ти­ля­то­ри за­побіга­ють по­трап­лян­ню пи­лу і сміття в ат­мо­сфе­ру. Зер­но­су­шар­ки Strahl кон­ст­рук­тив­но адап­то­вані до ро­бо­ти із теп­ло­ге­не­ра­то­ра­ми, у яких ви­ко­ри­с­то­вується при­род­ний та зрідже­ний газ і біопа­ли­во (відхо­ди сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ви­роб­ництва). 

Вис­но­в­ки 

Під час ви­бо­ру су­шар­ки для гос­по­дар­ст­ва до ува­ги бе­руть різні кри­терії. Але най­го­ловніші із них — про­дук­тивність, універ­сальність, тоб­то при­датність до сушіння ши­ро­кої га­ми зер­на та насіння, ощадність і еко­номічність про­цесів сушіння та адап­тація до су­шіння із ви­ко­ри­с­тан­ням біопа­ли­ва. Ос­таннім (але не менш важ­ли­вим) ар­гу­мен­том для прий­нят­тя ос­та­точ­но­го рішен­ня є ціна су­шар­ки. Тільки після цьо­го мож­на до­стовірно й об’єктив­но оціни­ти у дов­го­ст­ро­ковій пер­спек­тиві еко­номічну ефек­тивність су­шар­ки.

М. Зань­ко, канд. техн. на­ук, завла­бо­ра­торії зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки уро­жаю, УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

 

Інформація для цитування
Вітчизняний ринок: шахта на вибір / М. Зань­ко // Пропозиція. Спецвипуск. Сучасні техніка та технології зберігання зерна — 2015. —  С. 12-21

Інтерв'ю
Геннадій Юдін, віце-президент ВГО "Українська горіхова Асоціація"
Горіхівництво за останній час уже встигло стати однією із найбільш скандальних галузей аграрного виробництва. Після всім відомого  розголосу  із «горіховою мафією» цікавість до саджанців та
Богдан Духницький, канд. ек. наук ННЦ «Інститут аграрної економіки», аналітик компанії «Бізнесгрупінвест», що тісно співпрацює з Асоціацією «УКРСАДПРОМ»
Європейський ринок потребує фруктів і ягід і скупує  їх з усього світу. При цьому попитом користується не  лише сировина, а й перероблена продукція. За результатами 2016 року, 70% доходів зі

1
0