Спецможливості
Архів

Правильний обприскувач — ефективний захист!

05.04.2013
2310
Правильний обприскувач — ефективний захист! фото, ілюстрація

У ком­плексі за­ходів, пов’яза­них із ви­ро­щу­ван­ням сільсько­го­с­по­дарсь­ких культур, за­хист їх від шкідників, хво­роб та бур’янів є од­ним із го­ло­вних у си­с­темі інте­г­ро­ва­но­го за­хи­с­ту рос­лин.

В. Ра­туш­ний, канд. техн. на­ук,
В. П'ята­чен­ко, інже­нер,
В. Па­на­сюк, на­ук. співробітник,
ННЦ «ІМЕСГ» НААН

Ос­нов­ний і най­пер­спек­тивніший ме­тод за­хи­с­ту рос­лин - хімічний, він поля­гає в на­не­сенні ріди­ни у ви­гляді крап­лин на об'єкт об­роб­ки. За­сто­су­ван­ня препа­ратів у рідко­му стані дає змо­гу еко­ном­но їх ви­т­ра­ча­ти, оскільки ча­с­точ­ки розпи­ле­ної ріди­ни, які містять ак­тив­ні ре­чо­ви­ни, кра­ще при­ли­па­ють до по­вер­хонь і до­вше ут­ри­му­ють­ся на них.
Хімічний ме­тод за­хи­с­ту рос­лин май­же на 80% ви­ко­нується шля­хом об­прис-ку­ван­ня. Ре­зуль­та­та­ми досліджень ус­та­нов­ле­но, що ефек­тивність об­при­с­ку­ван­ня знач­ною мірою за­ле­жить від якості йо­го ви­ко­нан­ня. Так, на­при­клад, на вівсі за зни­жен­ня нор­ми ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни від 400 до 100 л/га ут­ри­му­ва­лось ут­ричі більше діючої ре­чо­ви­ни, а за зни­жен­ня від 300 до 40-100 л/га на 15-20% підви­щується біологічна ефек­тивність дії пе­с­ти­цидів та на 30-40% зни­жу­ють­ся експлу­а­таційні ви­т­ра­ти на об­при­с­ку­ван­ня.
Об­при­с­ку­вачі ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти такі аг­ро­технічні ви­мо­ги до якості вико­нан­ня робіт:
   до­пу­с­ти­ма гу­с­то­та по­крит­тя крап­ли­на­ми верх­ньої ча­с­ти­ни ли­ст­ка, що оброб­ляється, має бу­ти: 20-30 крапл./см2 - для інсек­ти­цидів і си­с­тем­них гербіци­дів, 30-40 - для кон­такт­них гербіцидів, 50-70 крапл./см2 - для фун­­гіцидів;
   до­пу­с­ти­ме відхи­лен­ня від за­да­ної нор­ми вне­сен­ня ро­бо­чої ріди­ни не має пе­ре­ви­щу­ва­ти ±5% для об­при­с­ку­вачів з ав­то­ма­тич­ною си­с­те­мою ке­ру­ван­ня техно­логічним про­це­сом і ±10% - для об­при­с­ку­вачів із руч­ним на­ла­ш­ту­­ванням;
   нерівномірність роз­поділен­ня ро­­бо­чої ріди­ни за ши­ри­ною за­хва­ту (ко­е­фіцієнт варіації) не має пе­ре­ви­щу­ва­ти 25%;
   відхи­лен­ня рівня ви­ли­ву ріди­ни че­рез ок­ре­мий роз­пи­лю­вач від се­редньо­а­риф­ме­тич­но­го всіх роз­пи­лю­вачів на ро­бо­чо­му ре­жимі не має пе­ре­ви­щу­ва­ти ±5%;
   відхи­лен­ня по­каз­ни­ка кон­цен­т­рації ро­бо­чої ріди­ни після спо­рож­нен­ня ба­ка не має пе­ре­ви­щу­ва­ти ±5% за­да­ної норми;
   ме­ханічні по­шко­д­жен­ня об­при­с­ку­ва­ча­ми рос­лин не ма­ють пе­ре­ви­щу­­ва­­­ти 0,5%;
   об­при­с­ку­вачі ма­ють ста­ло ви­ко­ну­ва­ти тех­но­логічний про­цес до ви­т­ра­чан-ня ріди­ни з ба­ка не мен­ше ніж 95% йо­го місткості.
Технічне забезпечення
Для за­сто­су­ван­ня пе­с­ти­цидів ри­нок Ук­раїни на­си­че­ний як вітчиз­ня­ни­ми, так і за­рубіжни­ми ма­ши­на­ми. Технічний рівень вітчиз­ня­них об­при­с­ку­вачів ос­­тан­­німи ро­ка­ми знач­но зріс. Їх ком­плек­ту­ють імпорт­ни­ми вуз­ла­ми та ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми, тож за якістю ро­бо­ти во­ни від­повіда­ють рівню за­рубіжних ана­логів. Де­я­кою мірою вітчиз­няні об­при­с­ку­вачі по­сту­па­ють­ся імпорт­ним за на­дій­ністю ро­бо­ти та дизайном.
Про­те ціна імпорт­них об­при­с­ку­вачів знач­но ви­ща, ніж вітчиз­ня­них. То­му ма­ши­ни для за­хи­с­ту рос­лин вітчиз­ня­но­го ви­роб­ництва на рин­ку Ук­раїни успішно кон­ку­ру­ють з імпорт­ни­ми. Ос­нов­ни­ми ви­роб­ни­ка­ми об­при­с­ку­вачів в Ук­раїні на сьо­годні є ВАТ «Львіва­г­ро­ма­ш­про­ект», ПАТ «Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка», ВАТ «Львівсільмаш», ВАТ «Га­ле­щи­на, маш­за­вод», ПП «Аг­ро­техніка», ВАТ «Завод "Фре­гат"», ПП «Со­ро­ка», ТОВ «Фірма "Аль­та ЛТД"», ПП «Бар­то­щук». Ці підприємства ви­роб­ля­ють об­при­с­ку­вачі з місткістю ба­ка від 200 до 3 500 л та ши­риною за­хва­ту від 10 до 27 м.
Се­ред імпорт­них пе­ре­ва­жа­ють об­при­с­ку­вачі ви­роб­ництва США (фірми Equipment technologies inc, John Deere, Chellenger, Miller, Case, Hagie), Данії (фірмa Hardi), Франції (фірми Tecnoma, Matrot, Berthoud), Італії (фірми Bargam, Mazzotti, Unigreen), Німеч­чи­ни (фірми Amazone, Rau, Lemken, Dammann), Польщі (фірми Krukowiak, Bury). У за­рубіжних об­приску­ва­чах місткість ба­ка ся­гає до 14 000 л, а ши­ри­на за­хва­ту - до 54 м. То­му такі об­при­с­ку­вачі ма­ють знач­ну пе­ре­ва­гу під час об­роб­ки полів ве­ли­ких розмі­рів, де доцільно ма­ти ви­со­ку змінну про­дук­тивність.
Самохідний обприскувач -  доцільність застосування
Для об­роб­ки посівів ви­со­ко­рос­лих куль­тур на заключних фазах розвитку та десикації рослин, зо­к­ре­ма ріпа­ку, со­няш­ни­ку, ку­ку­руд­зи, доцільно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ви­со­коклі­ренсні са­мохідні об­при­с­ку­вачі. Та­ка техніка дає змо­гу на 10-20% збільши­ти ро­бо­чу швидкість, а го­ло­вною їхньою пе­ре­ва­гою є менші ви­т­ра­ти ча­су на пе­реїзди. Са­мохідні об­при­с­ку­вачі ефективні під час ви­ко­ри­с­тан­ня їх у спе­ціалізо­ва­них за­го­нах та ма­шин­но-тех­но­логічних станціях, де за­зви­чай ве­ли­кий об­сяг робіт і є по­тре­ба в пе­реїздах на значні відстані. У більшості цих ма­шин на до­стат­нь­о­му тех­нічно­му рівні вирішені пи­тан­ня по­во­ро­ту коліс і стабілізації штан­ги. Де­які об­при­с­ку­вачі ма­ють гідравлічний привід на всі ко­ле­са, гідравлічне ре­гу­лю­ван­ня ши­ри­ни колії. Са­­мохідні об­при­с­ку­вачі да­ють змо­гу на 10-20% збільши­ти ро­бо­чу швидкість завдяки мен­шому впли­ву нерівно­с­тей по­ля на хо­дові си­с­те­ми. Го­ло­вна їхня пе­ре­ва­га - менші за­тра­ти ча­су на пе­реїзди, оскільки транс­порт­на швидкість та­ких об­при­с­ку­вачів ста­но­вить до 40 км/год.

Вдосконалення процесу обприскування
Вдо­с­ко­на­лен­ня об­при­с­ку­вачів відбу­вається та­кож у на­прямі підви­щен­ня їхньої про­дук­тив­ності. Це, в ос­нов­но­му, до­­ся­гається шляхом збільшен­ня ба­зо­вих па­ра­метрів ма­шин: місткості ба­ка і ши­ри­ни за­хва­ту. Так, фірма Berthoud ви­готов­ляє об­при­с­ку­вачі з місткістю ба­ка 5000 л і ши­ри­ною за­хва­ту 42 м, фірма Dammann - ба­ки до 7000 л і ши­ри­ною за­хва­ту до 42 м, Dubex - ба­ки до 6400 л і ши­ри­ною за­хва­ту до 45 м. Фірма Inuma ви­пу­с­кає об­при­с­ку­вачі, місткість баків яких ста­но­вить від 8000 до 14 000 л, що дає змо­гу об­при­с­ку­ва­ти близь­ко 100 га за од­но­го за­пов­нен­ня ба­ка. Збільшен­ня ши­ри­ни за­хва­ту до­ся­гається за­вдя­ки про­сто­ро­вим кон­ст­рукціям штанг, ви­го­тов­ле­них із лег­ких ма­теріалів, ви­со­ко­му технічно­му рівню ме­ханізму стабілізації її по­ло­жен­ня та ви­сокій якості ви­го­товлен­ня.
Усі провідні фірми ви­го­тов­ля­ють об­при­с­ку­вачі з ве­ли­ким ти­по­розмірним ря­дом ба­зо­вих па­ра­метрів, що дає змо­гу мінімізу­ва­ти ви­т­ра­ти на об­при­с­ку­ван­ня. На­при­клад, фірма Bargam ви­пу­с­кає тільки для по­льо­вих куль­тур 29 мо­ди­фікацій трак­тор­них об­при­с­ку­вачів і 16 са­мо­хідних, фірма Amazone ви­го­тов­ляє навісні об­при­с­ку­вачі місткістю ба­ка 600-1200 л і ши­ри­ною за­хва­ту штан­ги 10-24 м та причіпні - місткістю ба­ка 2000-4500 л і ши­ри­ною за­хва­ту 12-36 м. Фірма Berthoud - навісні об­­при­с­ку­вачі з місткістю ба­ка 800-3200 л і ши­ри­ною захва­ту 12-30 м та причіпні - місткістю ба­ка 2500-4000 л і ши­ри­ною за­хва­ту 28-42 м. Ліде­ром із кількості ти­пів об­при­с­ку­вачів є фірма Hardi - 54 мо­дифікації.
Фірма Amazone роз­ро­би­ла но­ву тех­но­логічну схе­му об­при­с­ку­ва­ча, в якій ко­лек­тор із відсічним при­ст­роєм під час ро­бо­ти об­при­с­ку­ва­ча на пе­ре­лив зна­ходить­ся під більш низь­ким ти­с­ком, ніж при вми­канні в ро­бо­ту відсічних при­ст­роїв. Це змен­шує час вхо­д­жен­ня об­при­с­ку­ва­ча в за­да­ний ре­жим ро­бо­ти, що під­ви­щує якість об­при­с­ку­ван­ня і змен­шує втра­ти пре­па­ра­ту.
Прак­тич­но всі су­часні об­­при­с­­­ку­вачі ком­плек­ту­ють бор­то­ви­ми комп'юте­ра­ми або бло­ка­ми уп­равління з ви­ко­нав­чи­ми сиг­наль­ни­ми та інфор­маційни­ми функціями. Са­мо­хідні об­при­с­ку­вачі фір­ми Dammann ос­на­щу­ють систе­мою Meteos AOS, що скла­дається з мобільної ме­те­о­станції, з'єдна­ної з бор­товим ком­п'юте­ром BASIC-Terminal. Ме­те­о­станція виз­на­чає швидкість і на­пря­мок вітру, тем­пе­ра­ту­ру на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща, віднос­ну во­логість повітря та соняч­ну радіацію. За до­по­мо­гою про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня роз­ра­хо­ву­ють: роз­мір крап­лин для оп­ти­маль­но­го їхньо­го осідан­ня та за­побіган­ня зне­сен­ню, ро­бо­чий тиск, ре­ко­мен­до­ва­ну швидкість та на­пря­мок ру­ху. Це дає змо­гу на 15-30% зменши­ти ви­т­ра­ту пе­с­ти­цидів та підви­щи­ти еко­логічні по­каз­ни­ки хімічно­го за­хи­с­ту.
В об­при­с­ку­ва­чах фірми John Deere ке­ру­ван­ня об­при­с­ку­ван­ням здій­­снюється терміна­лом ке­ру­ван­ня Green­Star, який вклю­чає де­ся­ти­ка­наль­ний прий­мач, монітор, ус­та­нов­ле­ний у кабіні енер­ге­тич­но­го за­со­бу, дис­плей та мо­біль­ний комп'ютер. Сиг­на­ли з дат­чиків, ус­та­нов­ле­них на об­при­с­ку­вачі, що­до тем­пе­ра­ту­ри на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща, швид­кості і на­прям­ку вітру об­роб­ля­ють­ся і відо­б­ража­ють­ся на моніторі. За да­ни­ми ме­те­о­ро­логічни­ми фак­то­ра­ми з ура­ху­ван­ням потрібної нор­ми ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни комп'ютер ви­дає ре­ко­мен­до­ва­ний розмір крап­лин і вста­нов­лює відповідний тиск за­леж­но від швид­кості ру­ху аг­ре­га­ту. У пам'яті комп'юте­ра зберіга­ють­ся дані про ви­т­ратні ха­рак­те­ри­с­ти­ки роз­пи­лю­вачів. Опе­ра­тор тіль­ки оби­рає тип роз­пи­лю­вачів, які вста­нов­лені у ба­га­то­по­зиційних голов­ках, і ро­бо­ча швидкість ру­ху, яку роз­ра­хо­вує комп'ютер, висвічується на моніторі.
Шля­хом об­лад­нан­ня об­при­с­ку­вачів бор­то­ви­ми комп'юте­ра­ми з кон­тро­лю-ючи­ми та ви­ко­нав­чи­ми ме­ханізма­ми мож­на змен­ши­ти на 10% ви­т­ра­ту пе­с­ти­цидів і та­ким чи­ном за­без­пе­чу­ва­ти ви­со­ку ефек­тивність об­при­с­ку­ван­ня. Си­с­те­ма до­зуван­ня, в яку вхо­дять бор­тові комп'юте­ри, дат­чи­ки швид­кості ру­ху аг­ре­га­ту, витра­ти ро­бо­чої ріди­ни і ти­с­ку, а та­кож ре­гу­лю­валь­на апа­ра­ту­ра, дає змо­гу про­граму­ва­ти потрібну нор­му ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни і підтри­му­ва­ти її по­стійною за всіх ре­жимів ру­ху (по­до­лан­ня підйомів і спусків, про­ков­зу­ван­ня). Окрім цьо­го, бор­тові комп'юте­ри ви­ко­ну­ють кон­троль­но-інфор­маційні функ­ції про­це­су об­при­с­ку­ван­ня. На­ти­с­кан­ням відповідних кно­пок мож­на от­ри­ма­ти такі дані: швидкість ру­ху, су­мар­ну об­роб­ле­ну пло­щу, су­мар­ний прой­де­ний шлях, ви­т­ра­ту ріди­ни, ши­ри­ну за­хва­ту, по­точ­ний час то­що. У разі відхи­лен­ня від нор­ми ви­т­ра­ти по­да­ють­ся світло­вий і зву­ко­вий сиг­на­ли. Ліде­ра­ми в роз­робці бор­то­вих комп'ютерів мож­на вва­жа­ти фірми Мu..ller Elektronik (Німеч­чи­на), Аrag (Італія), Тееjеt (США).
Об­при­с­ку­вачі доцільно та­кож об­­лад­­­ну­ва­ти пінни­ми мар­ке­ра­ми або навігаційною си­с­те­мою GPS, які за­­без­­­пе­чу­ють суттєве підви­щен­ня ефек­тив­ності за­хисних за­ходів за­вдя­ки змен­шен­ню кіль­кос­ті огріхів, що за­зви­чай ста­нов­лять 10-20% об­роб­ле­ної площі.
Агротехнічні вимоги обприскування
Об­при­с­ку­ван­ня по­льо­вих куль­тур доцільно про­во­ди­ти за тем­пе­ра­ту­ри до 22°С та за віднос­ної во­ло­гості повітря по­над 55%, що за­зви­чай бу­ває від 20 год ве­чо­ра до 10 год ран­ку.
На ефек­тивність за­сто­су­ван­ня пе­с­ти­цидів та­кож суттєво впли­ває хімічний склад во­ди, яку ви­ко­ри­с­то­ву­ють для при­го­ту­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни. Як­що во­да містить у собі за­вислі ча­с­точ­ки гли­ни, то во­ни спри­чи­ню­ють ско­ро­чен­ня пе­ріо­ду дії гербіцидів. Біологічна ефек­тив­ність пе­с­ти­цидів зни­жується за змішу­ван­ня їх із луж­ни­ми роз­чи­на­ми. Для зни­жен­ня рівня рН во­ди потрібно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти кислотні ре­чо­ви­ни (со­ля­на, ли­мон­на, оц­то­ва кис­ло­ти то­що). Зни­жен­ня жор­ст­кості во­ди мож­на до­мог­ти­ся шля­хом до­да­ван­ня ре­чо­вин, що спри­я­ють аб­сорбції про­дукту рос­ли­на­ми (суль­фат амонію, суль­фат дво­- і три­ва­лент­но­го заліза).
Знач­ний вплив на біологічну дію об­ро­бок ма­ють ме­те­о­ро­логічні чин­ни­ки. Як пра­ви­ло, ефек­тив­ності об­роб­ки до­ся­га­ють тільки про­тя­гом ко­рот­ко­го ча­су, коли швидкість вітру мен­ша ніж 5 м/с та відсут­ня ро­са. Такі умо­ви за­без­пе­чу­ють­ся здебільшо­го впро­довж 4-6 год на до­бу, про­тя­гом іншо­го ча­су об­роб­ки ста­ють мало­е­фек­тив­ни­ми і при­зво­дять до надмірно­го за­бруд­нен­ня на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­дови­ща та по­­гір­шен­ня сані­тар­­­но-гігієнічних умов ро­бо­ти опе­ра­то­ра. За ре­зуль­та­тами досліджень, зне­сен­ня пе­с­ти­цидів в ат­мо­сфе­ру у ви­роб­ни­чих умо­вах ста­но­вить до 70%. Тільки шля­хом уп­­равління дис­персністю роз­пи­лен­ня відповідно до умов ро­бо­ти мож­на на 10% ско­ро­чу­ва­ти ви­т­ра­ту пе­с­ти­цидів, а у ба­га­ть­ох ви­пад­ках - на 25, а інко­ли - й на 50%. То­му та­ке уп­равління про­це­сом об­при­с­ку­ван­ня ди­ференційо­ва­но до умов ро­бо­ти мо­же за­без­пе­чи­ти ви­со­ку ефек­тивність за­хис­них заходів за міні­маль­них норм ви­т­ра­ти пре­па­ра­ту та знач­не підви­щен­ня еко­логічної без­пе­ки за­вдя­ки зни­жен­ню втрат пре­па­ра­ту че­рез йо­го зне­сен­ня в ат­мо­сфе­ру.
Якість вне­сен­ня пе­с­ти­цидів за­ле­жить, в ос­нов­но­му, від нор­ми ви­т­ра­ти робо­чої ріди­ни, дис­перс­ності роз­пи­лен­ня, рівномірності об­роб­ки та сту­пе­ня осідання пре­па­ра­ту на об'єкт об­роб­ки. Ос­нов­ни­ми фак­то­ра­ми впли­ву нор­ми ви­т­ра­ти робо­чої ріди­ни на біологічну ефек­тивність за­сто­су­ван­ня пе­с­ти­цидів є ут­ри­ман­ня пре­па­ра­ту на рос­ли­нах та ступінь по­крит­тя їхньої по­верхні. Виз­на­че­но кри­тич­ну ме­жу ут­ри­ман­ня рос­ли­на­ми ріди­ни на об­роб­леній по­­верхні, збільшен­ня ви­т­ра­ти роз­чи­ну по­над цю ме­жу спри­чи­нює різке зни­жен­ня ефек­тив­ності ви­ко­ри­с­тан­ня пе­с­ти­цидів. Ця ме­жа різна для ок­ре­мих рос­лин, від­по­відних фаз їхньо­го роз­вит­ку і має від­нос­но не­ве­ли­ке зна­чен­ня. Для більшості зер­но­вих та про­сап­них куль­тур кри­тич­на нор­ма ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни для оп­ти­маль­но­го ут­­ри­ман­ня крап­лин на рос­ли­нах ста­но­вить 350-400 л/га. З дру­­го­го бо­ку, нор­ма ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни має бу­ти до­­стат­нь­ою для за­без­пе­чен­ня потрібної гу­с­то­ти по­крит­тя рос­лин крап­ли­на­ми. Са­ма ж гу­с­то­та по­крит­тя за­ле­жить від нор­ми ви­т­ра­ти ро­бо­чої ріди­ни, дис­перс­ності роз­пи­лен­ня та сту­пе­ня осі­дан­ня крап­лин. Своєю чер­гою, дис­перс­ність роз­пи­лен­ня впли­ває на осі­дан­ня крап­лин на об'єкт об­­роб­ки, ступінь по­крит­тя препа­ра­том рос­лин­ної по­верхні, ут­ри­ман­ня пре­па­ра­ту на ній, про­ник­нен­ня в тка­ни­ну (ли­ст­­ко­ва аб­­сорб­ція) та на ток­сичність йо­го для шкідли­вих ор­ганізмів. То­му якіс­­­не роз­пи­лен­ня ро­бо­чої ріди­ни  крап­ли­нами оп­ти­маль­но­го розміру - ос­­­­­нов­ний фак­тор, що за­без­пе­чує ефек­тивність об­роб­ки.

Інтерв'ю
Компанії «Уніфер» — 20 років! Подія справді знаменна, тому що «Уніфер» — це непересічне явище на українському агроринку. З активною діяльністю компанії пов’язані поява і впровадження в Україні новітніх технологій: перші мікродобрива,... Подробнее
Зараз багато говориться про деградацію грунтів. Сайт propozitsiya.com попросив детальніше прояснити суть проблеми і порадити шляхи її вирішення генерального директора Інституту охорони грунтів Ігоря Яцука. І він дав докладне інтерв’ю.   Як... Подробнее

1
0