Спецможливості
Техніка та обладнання

Пра­виль­на комбінація та на­ла­ш­ту­ван­ня Ecolo Tiger 870

10.03.2015
566
Пра­виль­на комбінація  та на­ла­ш­ту­ван­ня Ecolo Tiger 870  фото, ілюстрація

Ду­же важ­ли­вим за­вдан­ням аг­ро­но­ма в умо­вах підви­ще­ної по­тре­би куль­тур у во­ло­го­за­без­пе­ченні з ог­ля­ду на за­галь­ну тен­денцію до по­тепління кліма­ту, що спо­с­терігаємо ос­таннім ча­сом, є збе­ре­жен­ня за­па­су во­ло­ги у грунті.

Ду­же важ­ли­вим за­вдан­ням аг­ро­но­ма в умо­вах підви­ще­ної по­тре­би куль­тур у во­ло­го­за­без­пе­ченні з ог­ля­ду на за­галь­ну тен­денцію до по­тепління кліма­ту, що спо­с­терігаємо ос­таннім ча­сом, є збе­ре­жен­ня за­па­су во­ло­ги у грунті.

А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

І як­що ми не мо­же­мо впли­ну­ти на при­родні фак­то­ри, які цьо­му спри­я­ють, то про­сто зо­бов'язані зро­би­ти все для то­го, аби рівень грун­то­вої во­ло­ги був яко­мо­га ви­щим. То­му пер­шо­чер­го­ве за­вдан­ня рос­лин­ни­ка — вчас­но про­ве­с­ти відповідні за­хо­ди зі збе­ре­жен­ня во­ло­ги у грунті.
Відо­мо, що для ви­ко­нан­ня цьо­го за­вдан­ня сьо­годні ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють муль­чу­валь­ну (іноді комбіно­ва­ну) си­с­те­му об­робітку грун­ту. Потрібно­го ре­зуль­та­ту до­ся­га­ють за ви­ко­ри­с­тан­ня од­но- або ба­га­то­функціональ­них аг­ре­гатів. За­сто­су­ван­ня ос­танніх дає змо­гу про­во­ди­ти об­робіток грун­ту за один прохід, зни­жу­ю­чи та­ким чи­ном його вартість. Про­те еко­номічна сто­ро­на об­робітку — це тільки од­на із пе­ре­ваг ви­ко­ри­с­тан­ня ба­га­то­функціональ­ної грун­то­об­роб­ної техніки. Зі змен­шен­ням кількості про­ходів аг­ре­га­ту по­лем ми зни­жуємо рівень шкідли­во­го впли­ву хо­до­вих си­с­тем трак­то­ра на грунт.
Ад­же ущільнен­ня грун­ту — це ще од­на про­бле­ма рільництва як ре­зуль­тат ба­га­товіко­вої діяль­ності лю­ди­ни на землі. У се­ред­нь­о­му шар плуж­ної підо­шви про­стя­гається вглиб на 25 см. Її фор­му­ван­ня вик­ли­ка­не ви­ко­ри­с­тан­ням важ­ких трак­торів під час ро­бо­ти у полі та плу­га, який у 90% ви­падків пра­цю­вав на цій гли­бині.
Не­га­тив­ним фак­то­ром плуж­ної підо­шви є вплив на ко­ре­не­ву си­с­те­му куль­тур­ної рос­ли­ни. На­при­клад, коріння ку­ку­руд­зи не мо­же про­ник­ну­ти під плуж­ну підо­шву. Та­кож цей не­га­тив­ний чин­ник впли­ває на во­ло­го­обмін між грун­то­ви­ми ша­ра­ми. То­му од­не з ос­нов­них за­вдань, яке сьо­годні стоїть пе­ред сільгоспви­роб­ни­ка­ми, — це бо­роть­ба з ущільнен­ням грун­ту. Ча­с­то мож­на по­чу­ти, що за пе­ре­хо­ду від  по­ли­це­вої си­с­те­ми об­робітку грун­ту до без­по­ли­це­вої ніяко­го на­ко­пи­чен­ня та збе­ре­жен­ня во­ло­ги не відбу­вається. Це по­яс­нюється тим, що аг­ро­ви­роб­ни­ки не про­во­дять руй­ну­ван­ня плуж­ної підо­шви, яка, до речі, є спільним во­ро­гом усіх відо­мих на сьо­годні си­с­тем об­робітку грун­ту. І ли­ше після то­го, як бу­дуть про­ве­дені відповідні ро­бо­ти із ро­зущільнен­ня грун­ту, мож­на го­во­ри­ти про по­зи­тивні ре­зуль­та­ти.

   У жур­налі «Про­по­зиція», №11/2014 р., ми роз­повіда­ли про тест трак­торів Case з аг­ре­га­том Ecolo Tiger. Хто чи­тав ма­теріал статті, той пам’ятає, що в тексті йшлось: «Пе­ред тим як роз­по­ча­ти ро­бо­ту, бу­ло про­ве­де­но на­ла­ш­ту­ван­ня аг­ре­га­ту із де­талізацією ос­нов­них мо­ментів під час на­ла­ш­ту­ван­ня та з об­го­во­рен­ням ос­нов­них про­блем, що до­пу­с­ка­ють ме­ханіза­то­ри під час на­ла­ш­ту­ван­ня». Зда­ва­ло­ся б, при­клад по­да­но, те­му висвітле­но, відповідні вис­нов­ки зроб­ле­но — мож­на на цьо­му за­спо­коїтись. Про­те ме­не як ре­дак­то­ра ру­б­ри­ки не по­ли­шає відчут­тя, ніби не всі сто­ро­ни цьо­го важ­ли­во­го пи­тан­ня гли­бо­ко роз­кри­то — щось упу­ще­но, десь не­до­пра­цю­вав чи щось не­до­ро­бив… То­му, по­вер­та­ю­чись до по­пе­ред­ньо підня­тої те­ми, про­по­нуємо її по­гли­би­ти. Ще раз звер­не­мо ува­гу на ос­новні мо­мен­ти на­ла­ш­ту­ван­ня та ек­сплу­а­тації аг­ре­га­ту.

От­же, Ecolo Tiger 870
Пер­ше, що потрібно ска­за­ти, Ecolo Tiger 870 — комбіно­ва­ний аг­ре­гат, при­зна­че­ний для про­ве­ден­ня ос­нов­но­го без­по­ли­це­во­го об­робітку грун­ту. Це но­ва мо­дель у сімействі грун­то­об­роб­них ком­плексів Ecolo Tiger.
У пе­редній ча­с­тині аг­ре­га­ту роз­міще­но Х-подібну дис­ко­ву бо­ро­ну, яка має не­за­леж­не гідравлічне ре­гу­лю­ван­ня, за до­по­мо­гою яко­го мож­на про­ве­с­ти цілу низ­ку на­ла­ш­ту­вань за­леж­но від розмірів і щільності по­жнив­них ре­ш­ток на полі. Та­кож потрібно ска­за­ти, що ці на­ла­ш­ту­ван­ня про­во­дять не­за­леж­но від лап. Дис­ки діаме­т­ром 610 мм ма­ють тов­щи­ну 6,4 мм і розміщені на відстані 380 мм один від од­но­го. Задній ряд дисків де­що зміще­ний віднос­но пе­редніх, що за­без­пе­чує різан­ня по­жнив­них ре­ш­ток ча­ст­ка­ми за­вдовжки 19 см. Гли­би­на об­робітку дис­ко­вої ба­та­реї — до 18 см. Дис­ки вста­нов­ле­но на індивіду­аль­них С-подібних пру­жин­них стійках, то­му во­ни мен­ше підда­ють­ся по­шко­д­жен­ню у разі по­трап­лян­ня на тверді пе­ре­шко­ди.
З до­по­мо­гою лап про­во­дить­ся гли­бо­ке роз­пу­шен­ня грун­ту на гли­би­ну до 45 см. Ла­пи ма­ють унікаль­ну фор­му Tiger-PointТМ, за­вдя­ки якій підріза­ний пласт ущільне­но­го грун­ту не тільки піднімається, але й до­б­ре роз­пу­шується. Після про­хо­д­жен­ня аг­ре­га­ту в ниж­нь­о­му го­ри­зонті ут­во­рюється по­ри­с­тий шар грун­ту, який відмінно аку­му­лює во­ло­гу. Від по­пе­редніх мо­де­лей аг­ре­гат відрізняється кількістю ро­бо­чих ор­ганів (лап) та на­яв­ністю спеціаль­ної на­клад­ки на них, яка сприяє кра­що­му розрізан­ню грун­ту. Та­кож на цій мо­делі відсутні проміжні ла­пи, про­те ос­новні — розміщені на меншій відстані од­на від од­ної.
Стійки лап ма­ють найбільший розмір се­ред усіх кон­ку­рентів, то­му гли­бо­ко­роз­пу­шу­вачі Ecolo Tiger пра­цю­ють за будь-яких умов. За ла­па­ми у цьо­му аг­ре­гаті розміщені вирівню­вальні дис­ки та при­ко­чу­валь­ний ко­ток.
За­вдан­ня дисків — вирівню­ва­ти по­верх­ню по­ля після про­хо­д­жен­ня у грунті лап. А те­пер — ува­га! Са­ме під час на­ла­ш­ту­ван­ня цьо­го ро­бо­чо­го вуз­ла аг­рарії роб­лять найбільше по­ми­лок. Ба­га­то хто гли­бо­ко впев­не­ний, що дис­ки ма­ють пра­цю­ва­ти як ок­ре­мий ор­ган і про­во­ди­ти об­робіток грун­ту на пев­ну гли­би­ну. Про­те їхнє ос­нов­не при­зна­чен­ня — влов­лю­ва­ти грунт, який розлітається від ру­ху лап, та рівномірно йо­го роз­поділя­ти ши­ри­ною ро­бо­чої зо­ни аг­ре­га­ту. Дис­ки ма­ють за­глиб­лю­ва­ти­ся у грунт мак­си­мум на 3 см! По­даль­ше їхнє за­глиб­лен­ня ли­ше ство­рює до­дат­кові гре­бені та спри­чи­нює швид­кий вихід із ла­ду підшип­ни­ко­вих вузлів.
При­ко­чу­валь­ний ко­ток має подвійний ефект: роз­би­ває груд­ки, які ут­во­ри­лись від по­пе­редніх ро­бо­чих ор­ганів, і при­ко­чує грунт. Пе­ре­важ­но йо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють на­весні — під час підго­тов­ки грун­ту до висіву. Цей ко­ток мо­же пра­цю­ва­ти у трьох ре­жи­мах. Пер­ший ре­жим — при­му­со­во­го при­ти­с­кан­ня грун­ту. В цьо­му ре­жимі він постійно аг­ре­сив­но кон­так­тує із зем­лею. Дру­гий — копіюван­ня грун­ту. Третій ро­бо­чий ре­жим (йо­го мож­на умов­но на­зва­ти «спля­чим») — ро­бо­та аг­ре­га­ту вза­галі без задіюван­ня кот­ка (він підня­тий).
Пра­вильні на­ла­ш­ту­ван­ня
та ек­сплу­а­тація
Пе­ред уве­ден­ням в ек­сплу­а­тацію но­во­го аг­ре­га­ту та за по­тре­би зміни трак­то­ра, із яким бу­де пра­цю­ва­ти аг­ре­гат, пер­ше, що потрібно зро­би­ти, — це вирівня­ти йо­го ра­му за го­ри­зон­том. Пе­редні і задні Х-подібні дис­ки ма­ють ру­ха­тись на од­на­ковій гли­бині! На цьо­му аг­ре­гаті, Ecolo Tiger 870, їх на­ла­ш­то­ву­ють за до­по­мо­гою цен­т­раль­но­го гвин­та, який розміще­но на причіпно­му дишлі. На інших аг­ре­га­тах цю опе­рацію про­во­дять шля­хом пе­ре­ста­нов­ки дисків за ви­со­тою зчіпно­го ме­ханізму.
Гли­би­на об­робітку лап ре­гу­люється за до­по­мо­гою вста­нов­лен­ня чи знят­тя спеціаль­них кліпс на гідро­циліндрі. Слід ска­за­ти, що ла­пи об­лад­на­но под­війною си­с­те­мою за­хи­с­ту: це за­без­пе­чу­ють при­тискні пру­жи­ни із зу­сил­лям на спра­цю­ван­ня на рівні 1360 кг (!) та зрізний болт.
Дис­ко­ва бо­ро­на та­кож має подвійний пру­жин­ний за­хист. Під час ро­бо­ти потрібно ли­ше слідку­ва­ти за спеціаль­ним інди­ка­то­ром: аг­ре­гат має пра­цю­ва­ти у зе­леній зоні по­каж­чи­ка!
Під час пе­реїздів аг­ре­га­ту, навіть на не­значні відстані, обов’яз­ко­во потрібно ста­ви­ти транс­портні зам­ки на гідро­ци­ліндри опор­них ко­­ліс. Не­хту­ван­ня цією опе­рацією при­зво­дить до скру­чу­ван­ня хо­до­во­го ва­ла аг­ре­га­ту і до не­пра­виль­ної ро­бо­ти грун­то­об­роб­но­го ком­плек­су в ціло­му. Мак­си­маль­на транс­порт­на швидкість ста­но­вить 32 км/год, що дає змо­гу змен­ши­ти за­тра­ти ча­су на пе­реїзди.

Інтерв'ю
Богдан Шаповал, директор UFEB
Хто з сільгоспвиробників (навіть невеликих за обсягами виробництва) не мріє експортувати продукцію та отримувати за неї тверду валюту? Порадити кому варто розпочинати експорто-орієнтовану діяльність,
Заріпов Андрій
Несприятливі погодні умови часто спричинюють втрату частини врожаю.  Але аграрії можуть зберегти фінансову стабільність  за допомогою агрострахування. 

1
0