Спецможливості
Техніка та обладнання

Дис­ко­чи­зель — комбіно­ва­ний аг­ре­гат для ос­нов­но­го об­робітку грун­ту

12.10.2015
1451
Дис­ко­чи­зель — комбіно­ва­ний аг­ре­гат для ос­нов­но­го об­робітку грун­ту фото, ілюстрація

Об­робіток грун­ту — од­на із най­важ­ливіших ла­нок у си­с­темі ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Для йо­го ви­ко­нан­ня є до­сить ве­ли­ка кількість ма­шин і зна­рядь різно­го при­зна­чен­ня.

Об­робіток грун­ту — од­на із най­важ­ливіших ла­нок у си­с­темі ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Для йо­го ви­ко­нан­ня є до­сить ве­ли­ка кількість ма­шин і зна­рядь різно­го при­зна­чен­ня.

Л. Шустік, канд. техн. на­ук, завіду­вач відділу,
С. Ма­ринін, завіду­вач ла­бо­ра­торії,
Л. Ма­риніна, мол. на­ук. співробітник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Світо­вий досвід засвідчує, що у наш час про­цес ви­роб­ництва зер­на пе­ре­орієнто­вується на нові енер­го­ощадні тех­но­логії об­робітку грун­ту, які по­тре­бу­ють за­сто­су­ван­ня су­час­них технічних за­собів, та­ких як дис­ко­чи­зелі.
Дис­ко­чи­зель­ний об­робіток грун­ту — це поєднан­ня дис­ко­во­го і без­по­ли­це­во­го гли­бо­ко­го об­робітків грун­ту за один прохід ма­ши­ни.
В Ук­раїні дис­ко­чи­зель­ний об­робіток як захід ос­нов­но­го об­робітку грун­ту ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють не тільки у по­су­ш­ли­вих, а й із до­статнім зво­ло­жен­ням рай­о­нах. Технічні за­со­би — дис­ко­чи­зелі нині ви­го­тов­ляє ба­га­то відо­мих світо­вих ви­роб­ників грун­то­об­роб­ної техніки.
На сьо­годні дис­ко­чи­зелі є обов’яз­ко­вою скла­до­вою технічної но­мен­к­ла­ту­ри прак­тич­но всіх провідних ма­ши­но­будівних фірм, зо­к­ре­ма: Lemken, Kerner, Rabe, Brix (Німеч­чи­на); Vogel-Noot, Kuhn, Gregoire Besson, Agrisem (Франція); Unia, Beckmann Volmer (Поль­ща); Oydin Pulluk (Ту­реч­чи­на); Оvlac, Gascon (Іспанія); Maschio Gaspardo (Італія); Kverneland (Нор­вегія); John Deere, Simba, Great Plains, Wil-Rich (США); Va..derstad (Швеція); Bremer (Англія); Hatzenbichler (Австрія), Strom (Чехія), Evers (Нідер­лан­ди), Dal-Bo (Данія) та ін.
Роз­г­ля­не­мо дис­ко­чи­зелі за­рубіжних ви­роб­ників різно­го кон­ст­рукційно­го ви­ко­нан­ня, але близь­ко­го за ши­ри­ною за­хва­ту, зо­к­ре­ма про­дукцію та­ких фірм, як John Deere, Case IH (США), Quivogne, KUHN (Франція) та Hоrsch (Німеч­чи­на), та вітчиз­ня­них — ТОВ «Крас­нянсь­ке СП “Аг­ро­маш”» та ТОВ НВП «БІЛО­ЦЕРКІВМАЗ».

   Так, фірма John Deere ви­го­тов­ляє дис­ко­чи­зель мо­делі John Deere 512 (фо­то 1). В ос­нові йо­го кон­ст­рукції — дис­ко­ва Х-подібна бо­ро­на, між ря­да­ми якої розміще­но п’ять гли­бо­ко­роз­пу­шу­валь­них лап. Дис­ки бо­ро­ни з глад­кою різа­ль­ною край­кою на­брані на ва­лу і вста­нов­лені під ку­том ата­ки до на­прям­ку ру­ху аг­ре­га­ту. Вал розміще­но у підшип­ни­ко­вих опо­рах, які кріплять­ся до ра­ми че­рез С-подібні пружні стійки, що змен­шує ди­намічні на­­ван­та­жен­ня від дисків на ра­му ма­ши­ни. По­­тужні гли­бо­ко­роз­пу­шу­вальні ла­пи із дель­то­подібним їхнім розміщен­ням на рамі ос­на­щені ав­то­ма­тич­ни­ми пру­жин­ни­ми ме­ханізми за­хи­с­ту від пе­ре­на­ван­та­жен­ня (на­ван­та­жен­ня на ла­пу пе­ре­ви­щує 660 кг). На­ко­неч­ник ла­пи має спеціаль­ну фор­му, яка поєднує до­ло­то і до­дат­кові бо­кові по­верхні (криль­ця). Кон­ст­рукційно на­ко­неч­ник ви­ко­на­но змінним, і після спра­цю­ван­ня йо­го мож­на заміни­ти на но­вий. Стійка ла­пи за­хи­ще­на спеціаль­ною зно­состійкою на­клад­кою у ви­гляді три­кут­ни­ка (у пе­рерізі), який своєю ос­но­вою при­ля­гає до стінки, а йо­го гос­тра вер­ши­на сприяє змен­шен­ню про­тидії грун­ту та йо­го до­дат­ко­во­му кри­шен­ню. Мак­си­маль­на гли­би­на об­робітку грун­ту дис­ко­чи­зе­лем ся­гає 38 см, ро­бо­ча ши­ри­на за­хва­ту ма­ши­ни — 3,8 м. Аг­ре­га­тується та­ке зна­ряд­дя із трак­то­ра­ми по­туж­ністю 250–310 к. с.

   В ос­нові дис­ко­чи­зе­ля Ecolo Tiger 530 від Case IH (фо­то 2) є дві ок­ремі ма­ши­ни — дис­ко­ва Х-подібна бо­ро­на (в передній частині) і гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач, розміще­ний послідо­вно за бо­ро­ною. Дис­ки бо­ро­ни, як і в по­пе­ред­нь­о­му при­кладі, — із суцільною різа­ль­ною край­кою, на­брані у секції, різнять­ся ли­ше тим, що ко­жен диск вста­нов­ле­но ок­ре­мо на С-подібних пруж­них стійках під ку­том по­во­ро­ту до на­прям­ку ру­ху аг­ре­га­ту. Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач дис­ко­чи­зе­ля CASE 530 ви­ко­на­но із дво­ма ви­да­ми лап та дель­то­подібною дво­ряд­ною схе­мою їхньо­го ус­та­нов­лен­ня. Пер­ший ряд — це чо­ти­ри гли­бо­ко­роз­пу­шу­вальні ла­пи із до­ло­то­подібним на­ко­неч­ни­ком, які на­ла­ш­то­ву­ють­ся на мен­шу гли­би­ну об­робітку, ніж ла­пи дру­го­го ря­ду. Дру­гий ряд — п’ять по­туж­них гли­бо­ко­роз­пу­шу­валь­них лап, розміще­них між ла­па­ми пер­шо­го ря­ду, во­ни на­ла­ш­то­ву­ють­ся на мак­си­маль­ну гли­би­ну об­робітку — до 40 см. На­ван­та­жен­ня на ла­пу ста­но­вить по­над 600 кг. За­вер­шується тех­но­логічний про­цес ро­бо­ти дис­ко­чи­зе­ля дис­ка­ми-вирівню­ва­ча­ми, закріпле­ни­ми на спеціаль­них підпру­жи­не­них стійках. Ро­бо­ча ши­ри­на за­хва­ту ма­ши­ни — 3,8 м. Аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми по­тужністю 250–310 к. с.

   Фірма Quivogne ви­го­тов­ляє дис­ко­чи­зель Quivogne ТМ 32 (фо­то 3), в ос­нові яко­го — дис­ко­ва V-подібна бо­ро­на, між ря­да­ми якої розміще­но п’ять гли­бо­ко­роз­пу­шу­валь­них лап. Дис­ки бо­ро­ни ма­ють різне кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня: пе­редні — із вирізною різа­ль­ною край­кою ти­пу «ро­маш­ка», задні — із суцільною різа­ль­ною край­кою. Дис­ки на­бра­но на за­галь­но­му ва­лу і вста­нов­ле­но під ку­том ата­ки до на­прям­ку ру­ху аг­ре­га­ту. Вал розміще­но у підшип­ни­ко­вих опо­рах, закріпле­них на рамі ма­ши­ни так, що мож­на ре­гу­лю­ва­ти кут ата­ки дисків. По­тужні гли­бо­ко­роз­пу­шу­вальні ла­пи ма­ють дель­то­подібне розміщен­ня за пе­реднім ря­дом дисків. Кож­на ла­па об­лад­на­на гідравлічним ав­то­ма­тич­ним ме­ханізмом за­хи­с­ту від пе­ре­на­ван­та­жен­ня. На­ван­та­жен­ня на ла­пу ста­но­вить по­над 950 кг. Стійки лап ви­ко­на­но зі ста­ле­вих пла­с­тин, на нижніх кінцях яких закріпле­но на­ко­неч­ни­ки у формі до­ло­та із до­дат­ко­ви­ми бо­ко­ви­ми по­верх­ня­ми. За дру­гим ря­дом дисків розміще­но ма­сив­ний спіраль­ний ко­ток, який за­вер­шує тех­но­логічний про­цес ро­бо­ти ма­ши­ни. Гли­би­на об­робітку грун­ту дис­ко­чи­зе­лем — 40 см, ро­бо­ча ши­ри­на за­хва­ту ма­ши­ни — 3,6 м. Аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми по­­тужністю 250–320 к. с.
   Фірма Kuhn ви­го­тов­ляє дис­ко­чи­зель DMR 4850 (фо­то 4), в ос­нові яко­го — гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач і ком­пакт­на дис­ко­ва бо­ро­на. Цей термін є тра­диційною на­звою борін, у яких відстань між пе­реднім і заднім ря­да­ми дисків — у ме­жах од­но­го або півто­ра їхньо­го діаме­т­ра. Пе­ред ла­па­ми гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча вста­нов­ле­но один ряд розрізних дисків, які при­зна­чені для подрібнен­ня рос­лин­них ре­ш­ток і розрізан­ня верх­нь­о­го ша­ру грун­ту для поліпше­ної ро­бо­ти ро­бо­чих ор­ганів ма­ши­ни, що вклю­ча­ють­ся у про­цес після них. Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вальні ла­пи скла­да­ють­ся зі стійки, на­ко­неч­ни­ка і ме­ханізму за­хи­с­ту. Стійки лап С-подіб­ної па­ра­болічної фор­ми із закріпле­ни­ми на кінцях на­ко­неч­ни­ка­ми у формі до­ло­та з до­дат­ко­ви­ми бо­ко­ви­ми по­верх­ня­ми. Кож­на ла­па (9 шт.) об­лад­на­на ме­ханічним ав­то­ма­тич­ним ме­ханізмом за­хи­с­ту від пе­ре­на­ван­та­жен­ня на ос­нові пру­жи­ни. На­ван­та­жен­ня на ла­пу ста­но­вить по­над 720 кг. Ко­рот­ка дис­ко­ва бо­ро­на скла­дається із двох рядів дисків, закріпле­них на ок­ре­мих С-подібних стійках. Дис­ки пе­ред­нь­о­го ря­ду — із суцільною різа­ль­ною край­кою діаме­т­ром 610 мм, — розміщені з по­чер­го­вим кро­ком ус­та­нов­лен­ня 406 та 508 мм, при­зна­чені для подрібнен­ня гру­док і по­пе­ред­нь­о­го вирівню­ван­ня по­верхні по­ля. Задні дис­ки — із хви­ля­с­тою різа­ль­ною край­кою діаме­т­ром 61 см і кро­ком ус­та­нов­лен­ня 305 мм, а дзер­каль­но вста­нов­ле­на, порівня­но із пе­реднім ря­дом дисків, стійка слу­гує для уник­нен­ня на­гро­ма­­джен­ня рос­лин­них ре­ш­ток та грун­ту. За дру­гим ря­дом дисків розміще­но ко­ток, яким за­вер­шується тех­но­ло­гічний про­цес ро­бо­ти аг­ре­га­ту. Гли­би­на об­робітку грун­ту дис­ко­чи­зе­лем — до 40 см, ро­бо­ча ши­ри­на за­хва­ту ма­­ши­­­­ни — 4,1 м. Аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми по­тужністю 250–350 к. с.
Та­ка кількість, особ­ливість і послідовність роз­ста­нов­ки ро­бо­чих ор­ганів дис­ко­чи­зе­ля за­без­пе­чує над­зви­чай­но ефек­тив­ну ро­бо­ту ма­ши­ни у важ­ких умо­вах і з ве­ли­кою кількістю рос­лин­них ре­ш­ток гру­бо­с­теб­ло­вих куль­тур на по­верхні по­ля.

   Фірма Horsch ви­го­тов­ляє дис­ко­чи­зель Tiger 4MT (фо­то 5). Це комбіно­ва­ний ба­га­то­функціональ­ний аг­ре­гат, який скла­дається із ком­пакт­ної дис­ко­вої бо­ро­ни, гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча й ущільню­ва­ча грун­ту. Ком­пакт­на дис­ко­ва бо­ро­на містить два ря­ди варіо­­­дисків (ус­та­нов­ле­них під дво­ма ку­та­ми ата­ки і на­хи­лу) та закріпле­них на підшип­ни­ко­вих вуз­лах (які не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ван­ня) ок­ре­мих стійок із гу­мо­ви­ми амор­ти­за­то­ра­ми. Дис­ки бо­ро­ни діаме­т­ром 680 мм та відстан­ню між ни­ми 400 мм ма­ють вирізну різа­ль­ну кром­ку (ти­пу «ро­маш­ка») і при­зна­чені для об­робітку верх­нь­о­го ша­ру грун­ту та подрібнен­ня рос­лин­них ре­ш­ток. Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вальні ла­пи (9 шт.) вста­нов­ле­но у два ря­ди в ша­хо­во­му по­ряд­ку, во­ни скла­да­ють­ся зі стійки, на­ко­неч­ни­ка і ме­ханізму за­хи­с­ту. Стійки лап сер­по­подібної фор­ми, на кінцях яких закріпле­но на­ко­неч­ни­ки у формі до­ло­та, об­лад­на­но гідравлічни­ми ав­то­ма­тич­ни­ми ме­ханізма­ми за­хи­с­ту від пе­ре­на­ван­та­жен­ня (на­ван­та­жен­ня на ла­пу ста­но­вить по­над 610 кг). По­за­ду гли­бо­ко­роз­пу­шу­валь­них лап розміще­но ряд дисків-вирівню­вачів, кут на­хи­лу яких відрізняється від різа­ль­них і має при­ти­ск­ну дію. Ці дис­ки при­зна­чені для подрібнен­ня грун­ту і за­гор­тан­ня бо­ро­зен після про­хо­д­жен­ня лап. За­вер­шується тех­но­логічний про­цес ро­бо­ти аг­ре­га­ту ущільню­ва­ча­ми грун­ту на ос­нові гу­мо­вих коліс і кот­ка із ча­вун­них шпо­ро­вих кілець, які подрібню­ють груд­ки й ос­та­точ­но вирівню­ють по­верх­ню по­ля. Гли­би­на об­робітку грун­ту дис­ко­чи­зе­лем ся­гає 35 см, ро­бо­ча ши­ри­на за­хва­ту ма­ши­ни — 4,0 м. Аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми по­тужністю 200–350 к. с.
За­вдя­ки оригінальній кон­ст­рукції ра­ми ця ма­ши­на мо­же пе­ре­но­си­ти на­ван­та­жен­ня із дисків на ущільню­валь­ний ко­ток, де ці на­ван­та­жен­ня ефек­тив­но ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся для інтен­сив­но­го ущільнен­ня грун­ту. Ви­ко­ри­с­тан­ня у кон­ст­рукції кріплен­ня дисків ви­со­ко­якісних підшип­ни­ко­вих вузлів усу­ває по­тре­бу в їхньо­му зма­щу­ванні.

   У своєму на­ма­ганні не відста­ва­ти від світо­вих тен­денцій та ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи досвід провідних за­рубіжних фірм, низ­ка ма­ши­но­будівних за­водів Ук­раїни по­ча­ла роз­роб­ля­ти і ви­го­тов­ля­ти власні дис­ко­чи­зельні аг­ре­га­ти, які за­без­пе­чу­ють ви­ко­нан­ня дис­ко­во­го і гли­бо­ко­го без­по­ли­це­во­го об­робітків грун­ту за один прохід.

   Так, ТОВ «Крас­нянсь­ке CП “Аг­ро­маш”» ви­го­тов­ляє дис­ко­чи­зель БДВП-4,2-0,1 (фо­то 6), в ос­нові яко­го — дис­ко­ва важ­ка V-подібна бо­ро­на, між ря­да­ми якої розміще­но два ря­ди гли­бо­ко­роз­пу­шу­валь­них лап. Пе­редній ряд дисків бо­ро­ни діаме­т­ром 710 мм, що на­брані на суцільно­му ва­лу і вста­нов­лені під ку­том ата­ки до ру­ху аг­ре­га­ту для поліпше­но­го різа­ль­но­го ефек­ту, ма­ють вирізну різа­ль­ну край­ку ти­пу «ро­маш­ка». Задній ряд дисків із суцільною край­кою, як і пе­редній, розміще­но на суцільно­му ва­лу під ре­гу­ль­о­ва­ним ку­том ата­ки для за­без­пе­чен­ня поліпше­но­го подрібнен­ня грун­ту. Між ря­да­ми дисків вста­нов­ле­но встав­ку із п’яти гли­бо­ко­роз­пу­шу­валь­них лап у формі до­ло­та на ко­сих стійках. До­ло­то як де­таль, що спраць­о­вується найш­вид­ше, скон­ст­руй­о­ва­на так, що в разі по­тре­би заміни йо­го мож­на про­сто роз­вер­ну­ти дру­гим бо­ком (на 180° упе­ред) — та­ким чи­ном вдвічі по­до­вжується термін йо­го ек­сплу­а­тації. Уве­ден­ня лап у ро­бо­ту відбу­ва­ється з до­по­мо­гою гідравлічних циліндрів. На­ван­та­жен­ня на ла­пу ста­но­вить по­над 1200 кг. За дру­гим ря­дом дисків розміще­но ма­сив­ний труб­ча­с­тий ко­ток, який за­вер­шує тех­но­логічний про­цес ро­бо­ти ма­ши­ни. Гли­би­на об­робітку грун­ту дис­ко­чи­зе­лем ста­но­вить 40 см, Ро­бо­ча ши­ри­на за­хва­ту ма­ши­ни — 4,2 м. Аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми по­­туж­ністю 250–350 к. с.
Аг­ре­гат руй­нує плуж­ну підо­шву на гли­бині до 40 см. Цим поліпшує вод­ний та повітря­ний ре­жи­ми грун­ту. Сфе­ричні дис­ки ви­ко­ну­ють по­верх­не­вий об­робіток грун­ту, подрібню­ю­чи й інтен­сив­но пе­ремішу­ю­чи йо­го із рос­лин­ни­ми решт­ка­ми. При­ко­чу­вальні кот­ки за­без­пе­чу­ють до­дат­ко­ве подрібнен­ня та ущільнен­ня об­роб­ле­ної по­верхні по­ля і ство­рю­ють спри­ят­ливі умо­ви для підтя­гу­ван­ня во­ло­ги із нижніх шарів грун­ту до верхніх. Особ­ли­во ак­ту­аль­но йо­го ви­ко­ри­с­тан­ня у по­су­ш­ли­вих умо­вах, що дає змо­гу як­най­повніше збе­рег­ти во­ло­гу, за­побіга­ю­чи її ви­па­ро­ву­ван­ню.

  ТОВ НВП «БІЛО­ЦЕРКІВМАЗ» ви­роб­ляє дис­ко­чи­зелі ДИЧ-5,2 (фо­то 7). Це комбіно­вані аг­ре­га­ти, ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми яких є два ря­ди дисків із розміще­ни­ми між ря­да­ми чи­зе­ля­ми. Дис­ки закріплені на ок­ре­мих стійках під відповідни­ми ку­та­ми ата­ки і на­хи­лу. Під час ро­бо­ти пе­редній ряд вирізних дисків подрібнює по­жнивні решт­ки і роз­пу­шує верхній шар грун­ту, потім чи­зельні ла­пи роз­пу­шу­ють грунт на гли­би­ну до 35 см, а задній ряд вирізних дисків змішує подрібнені стеб­ла рос­лин із роз­пу­ше­ним грун­том та за­гор­тає їх. За­вер­шаль­на опе­рація — ущільнен­ня верх­нь­о­го грун­то­во­го ша­ру при­ко­чу­валь­ним кот­ком. Ро­бо­ча ши­ри­на за­хва­ту ма­ши­ни — 5,2 м. Аг­ре­га­тується із трак­то­ра­ми по­тужністю 250–300 к. с.

Інтерв'ю
Ансгар Борнеманн, директор Nestlé в Україні та Молдові
Nestlé в Україні активно співпрацює з місцевими постачальниками. За даними на кінець 2016 року, близько 70% компонентів для товарів компанія купує на місцевому локальному ринку.  Із 2007 року
Кожен сезон вирощування овочів для виробників не буває легким і на 100 % прогнозованим. Зокрема, протягом останніх років значно зросла активність шкідників на овочевих культурах. Загрозу з боку лускокрилих відчувають навіть на півночі.... Подробнее

1
0