Спецможливості
Інтерв'ю

Євраліс Семенс Україна. Стратегія, тактика, інновації

15.11.2016
8279
Євраліс Семенс Україна. Стратегія, тактика, інновації   фото, ілюстрація
Во­ло­ди­мир Яков­чук, ге­не­раль­ний ди­рек­тор Євраліс Се­менс Ук­раї­на

Ге­не­раль­ний ди­рек­тор ТОВ «Євраліс Се­менс Ук­раї­на» Во­ло­ди­мир Яков­чук розповідає про новинки французького насінницького бренда сезону-2017 та «закулісне» життя компанії.

— Ви в ком­панії — лю­ди­на не но­ва, але публічністю «не страж­даєте». Роз­кажіть тро­хи про се­бе: де на­ро­ди­лись, на­вча­лись, як по­тра­пи­ли в аг­рар­ний бізнес...

— Так, і справді не мож­на ска­за­ти, що в «Євраліс» я но­ва­чок, ад­же в ком­панії по­чав пра­цю­ва­ти з 2009 ро­ку, а ось ге­не­раль­ним ди­рек­то­ром, «відпо­ві­даль­ним» за Ук­раїну, став у липні 2016-го (до­ти пра­цю­вав у Франції). На­ро­див­ся в РФ, хо­ча мої бать­ки ро­дом з Ук­раїни, але по­за­як бать­ко був військо­вим, то за роз­поділен­ням по­тра­пив на Кам­чат­ку. Ко­ли мені бу­ло 6 років, бать­ки по­вер­ну­ли­ся в Ук­раїну. Закінчу­вав шко­лу вже в Києві, після чо­­­го пе­реїхав до Ав­ст­ралії (до ро­дичів). Ви­щу освіту за спеціальністю «Ме­недж­мент і фінан­си» я от­ри­му­вав у Сід­ней­сь­ко­му універ­си­теті. Але оскільки вва­жаю се­бе патріотом, то по­вер­нув­ся в Ук­раїну. Ад­же як­що лю­ди, що ма­ють ко­ло­сальні інте­лек­ту­альні ре­сур­си, за­­ли­ша­ють бать­ківщи­ну, то хто ж ру­ха­ти­ме на­шу еко­но­міку й роз­ви­ва­ти­ме рідну країну?.. 
Після по­вер­нен­ня на батьківщи­ну я по­чав пра­цю­ва­ти в ком­панії «Євраліс». Як фінан­со­вий кон­тро­лер повністю відповідав за кон­троль усіх бю­д­жетів і каль­ку­ляційну собівар­тість із ви­роб­ництва на­ших про­дуктів (у відділі з кон­тро­лю за собівартістю ви­роб­ництва насіння на ку­ку­ру­дзо­калібру­валь­но­му за­воді в Чер­ка­сах). Потім ме­не пе­ре­ве­ли на по­са­ду керів­ни­ка двох на­ших гос­по­дарств, TOB «Маяк-Ху­дя­ки» та СТОВ «Ло­мо­ва­те», які зай­ма­ють­ся по­льо­вим ви­роб­ницт­вом на­­сін­ня на­шої ком­панії на Чер­ка­щині. Піс­ля успіхів на цьо­му те­рені ме­­­­­­­ні за­про­по­ну­ва­ли ро­бо­ту в Росії (ком­панія «Євраліс» пред­став­ле­на прак­тич­но в усіх країнах). На той час я був відпо­відаль­ний за про­ект з ек­с­клю­зив­ної дис­три­буції насіння ра­зом із ком­панією Bayer Crop Science.
Після пев­но­го терміну ро­бо­ти в Росії мені за­про­по­ну­ва­ли пе­реїха­ти з ро­ди­ною до Франції, де очо­лив про­ект із роз­вит­ку євро­пейсь­ких ринків ком­панії «Євраліс». Па­ра­лель­но з ос­­нов­ною ро­бо­тою здо­бу­вав освіту в НЕС Paris. Тепер по­вер­нув­ся в Ук­раїну — на по­са­ду ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ком­панії «Євраліс Семенс Ук­раїна». 
На­разі се­ред ос­нов­них на­прямів моєї по­са­до­вої відповідаль­ності — ви­­­роб­ницт­во насіння, ро­бо­та за­во­ду «Євра­ліс» в Україні, діяльність двох гос­по­дарств на Чер­ка­щині, де мені по­ща­с­ти­ло по­пра­цю­ва­ти на по­чат­ку своєї тру­до­вої діяль­нос­ті, ко­мерція та підтрим­ка всіх про­дажів. Посл Франції в Україні Ізабель Дюмон на насіннєвому заводі Євраліс (Україна)

—  Що до­по­ма­гає укріпи­тись і бу­ти успішним у бізнесі: знан­ня, досвід, про­сто везіння або ж впли­вові знай­омі?
— Су­купність ду­же ба­га­ть­ох скла­до­вих — це й знан­ня та досвід, а іноді й про­сто везіння. У моєму житті особ­ли­во­го везіння не бу­ло, і всьо­му, що маю, я за­вдя­чую тільки собі, влас­но­му досвіду, ро­боті над со­­бою в плані зро­с­тан­ня та на­по­лег­ли­вості. За своєю на­ту­рою ду­же праць­о­ви­та лю­ди­на: о 7.00–7.30 — уже на ро­боті, пра­цюю до­­пізна, а за по­тре­би — й у вихідні. На­­пев­но, за­ли­ши­ла­ся звич­ка з часів ро­бо­ти в гос­по­дар­ст­вах — там у нас був мо­­лоч­ний бізнес, доїти корів по­чи­на­ли о 4-й ран­ку, і, яс­на річ, керівник теж по­­ви­нен бу­ти при­сут­нім. Тож у ме­не звідтоді ви­ро­бив­ся свій біоритм, до яко­го я вже звик. Звик вста­ва­ти зран­ня, при­хо­ди­ти на ро­бо­ту теж ра­но, і для цьо­го ме­­ні навіть не потрібно ди­ви­ти­ся на го­­дин­ник. Але я не про­сто та­кий собі тру­до­голік — звик пра­цю­ва­ти на ре­зу­ль­тат. То­му й від підлег­лих ви­ма­гаю ре­­зуль­та­тив­ної ро­бо­ти, а не про­сто три­ва­ло­го пе­ре­бу­ван­ня на ро­боті.

— Ди­рек­тор — клю­чо­ва по­зиція будь-якої ком­панії, оскільки са­ме від ньо­го за­ле­жить її успішна діяльність. Назвіть го­ло­вний прин­цип Ва­шо­го керівництва.
— Керівник має бу­ти да­ле­ко­гляд­ним, він по­ви­нен ди­ви­ти­ся да­ле­ко впе­ред і до­три­му­ва­ти­ся в ро­боті та­кої стра­­­тегії пер­спек­тив­но­го ба­чен­ня роз­вит­ку ком­панії. Зви­чай­но, мож­на го­во­ри­ти про сьо­годнішні ре­зуль­та­ти, кон­ста­ту­ва­ти, що ком­панія пе­ре­бу­ває на певній стадії сво­го зро­с­тан­ня, має свою ча­ст­ку рин­ку то­що. Але для ке­­рівни­ка ду­же важ­ли­во ба­чи­ти, де і як ком­панія по­­зиціонує се­бе, на­при­клад, че­рез п’ять ро­­­ків і, го­ло­вне — шля­хи роз­вит­ку й чіткі кро­ки, що са­ме по­­тріб­но ро­би­ти.
У цьо­му ве­ли­чез­ну роль відіграє людсь­кий фак­тор. У на­­шій ком­панії пра­цю­ють справжні про­фе­сіона­ли. Навіть ма­ю­чи пер­со­наль­ний дос­від, прак­тич­но щод­ня на­вча­юсь від них чо­гось но­во­го, а щось, зви­чай­но, во­ни за­по­зи­чу­ють у ме­не — і в ціло­му це ду­же важ­ли­во для зла­го­д­же­ної ро­бо­ти ком­панії. Са­ме за та­кої ор­­га­нізації ро­бо­ти — ціле­с­пря­мо­ва­ної, про­фесіо­наль­ної та зла­го­д­же­ної — мож­на роз­ра­хо­ву­ва­ти на успішну ре­алі­за­­цію по­всяк­ден­них за­вдань і пла­­­ну­ва­ти пер­спек­тив­ний роз­ви­ток. І моє за­вдан­ня як керівни­ка — підтри­му­ва­ти спри­ят­ли­ву діло­ву ат­мо­сфе­ру, щоб ко­­жен співробітник міг се­бе твор­чо ре­а­лізу­ва­ти й при­не­с­ти мак­си­маль­ну ко­­ристь і ком­панії, й собі. 
Я та­кий са­мий співробітник, як і мої підлеглі, ад­же є ще го­ло­вний офіс із ви­­щим керівництвом, яке й мені ста­вить за­вдан­ня. Звісно, ви­ко­нан­ня цих за­в­­дань — зо­на моєї пер­со­наль­ної відповідаль­ності. Втім, ду­же важ­ли­во ро­зуміти той ри­нок, де ми пра­цюємо, йо­го по­тре­би й вик­ли­ки, щоб да­ва­ти, відповідно, пра­ви­ль­ний імпульс роз­вит­ку ком­панії на ньо­му. Навіть як­що у цен­т­раль­но­го офісу є своє стра­тегічне ба­чен­ня по­даль­шо­го роз­вит­ку і на­ла­го­д­же­на пев­на ко­муні­кація між підроз­ді­ла­ми, все од­но ду­же важ­ли­во ро­зуміти, ку­ди має ру­ха­ти­ся са­ме ук­раїнська ком­панія. 

Су­час­на «Євраліс Семенс Ук­раїна» — це повністю вер­ти­каль­но інте­г­ро­ва­ний бізнес, який об’єднує на­уку й ви­роб­ницт­­во, про­даж і мар­ке­тинг. Наше завдання — дати аграріям розуміння сучасних шляхів їхнього успішного розвитку, а для їхньої реалізації — інноваційні, прогресивні технології

— У кож­ної ком­панії — свій стиль ро­бо­ти. А який стиль ве­ден­ня бізне­су в ком­панії «Євраліс Семенс Ук­раїна»?
— Вар­то по­ча­ти з історії гру­пи ком­паній «Євраліс», ад­же са­ме во­на виз­на­чає на­шу кор­по­ра­тив­ну бізнес-куль­ту­ру. На­шу ком­панію важ­ко порівню­ва­ти з ти­ми, що тор­гу­ють  на біржах, бо во­на та­кою не є. «Євраліс» — це ко­о­пе­ра­тив — про­фесійне об’єднан­ня ви­роб­ників і по­ста­чаль­ників насіннєво­го ма­теріалу та про­дуктів пе­ре­роб­ки рос­лин­ної си­ро­ви­ни. Цьо­го ро­ку «Євраліс» відзна­ча­ти­ме свій 80-річний ювілей. Як­що го­во­ри­ти про на­шу кор­по­ра­тив­ну куль­ту­ру й ба­га­то­г­ран­не жит­тя ве­ли­кої ком­панії, то, ска­жу вам, тут кілько­ма ре­чен­ня­ми не обійти­ся, ад­же ком­панія з та­кою іс­­то­рією — на­ба­га­то більше, ніж про­сто ко­­мер­­ційна структура. Це од­на ве­ли­ка інтер­­­­національ­на ро­ди­на (і «Євраліс Семенс Ук­раїна» з 2007 ро­ку — по­вно­кров­на її ча­с­ти­на), в якій ос­нов­ним є людсь­кий фак­тор, а сі­­мейні тра­диції і цінності у ве­ли­ко­му по­­шанів­ку. Перш за все — це чесність і по­­ряд­ність, спільне ба­чен­ня цілей і шляхів їхньо­го до­сяг­нен­ня, по­­бу­до­ва діло­вих сто­­­сунків на ос­нові взає­мо­ро­зуміння і по­ва­ги, вміння за будь-яких об­ста­вин ви­ко­ну­ва­ти взяті на се­бе зо­­бов’язан­ня. На­ша ком­панія — це симбіоз су­час­них кор­по­ра­тив­них трендів і сі­­мей­них цінно­с­тей, який ек­с­т­ра­по­лює­ться і у Франції, і в Ук­раїні, і в інших країнах, де є бізне­си «Євраліс».

Втім, ми не філан­т­ро­пи, ад­же ком­панія «Євраліс» прий­ш­ла на ри­нок Ук­­раїни, ма­ю­чи певні цілі й за­вдан­ня, зо­к­ре­ма й щоб за­ро­би­ти. На­разі пе­ред на­ми сто­ять чіткі цілі до 2020 ро­ку. Але ос­нов­на ме­та — за­до­воль­ни­ти по­тре­би як клієнта, так і співробітни­ка, який пра­цює в ком­панії. 
Ось, на­при­клад, у Франції співро­бітни­ки або їхні ро­дичі, що ма­ють власні фер­ми, на­да­ють ком­панії певні по­­слу­ги, на­при­клад із ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри або гібри­ди­зації то­го ж насіння для «Євраліс». І це та­кож ду­же ціка­вий симбіоз — об’єднан­ня ве­ли­ко­го кор­по­ра­тив­но­го і сімей­но­го бізнесів в од­ну струк­ту­ру.

— А чим є сьо­годні ком­панія «Євраліс Семенс Ук­раїна»?

— «Євраліс Семенс Ук­раїна» — це, по-пер­ше, це відділ на­уко­вих роз­ро­бок і досліджень, то­му що нині ду­же важ­ли­во про­­­­­во­ди­ти моніто­ринг про­дуктів (гіб­ридів) в Ук­раїні та досліджу­ва­ти їхню адап­тивність до на­шо­го кліма­ту. По-дру­ге, — ви­роб­ництво. На­разі у нас повністю (зо­к­ре­ма, в насінництві ку­ку­руд­зи) вер­ти­каль­но-інте­г­ро­ва­ний ви­роб­ни­чий цикл: по­льо­ве ви­роб­ниц­тво, до­роб­ка і кон­диціону­ван­ня насіння на за­воді (прий­ман­ня, сушіння, об­мо­ло­­­чу­ван­ня, калібру­ван­ня на фракції, об­­­роб­ка ЗЗР, па­ку­ван­ня). Потім ок­ре­ма ко­ман­да зай­мається опе­ра­цій­ним мар­ке­тин­гом, ко­­мер­ці­алі­зацією про­дук­ту то­що. У цьо­му про­цесі за­га­лом задіяно 350 осіб (усь­о­го в групі ком­паній «Євраліс» пра­цює близь­ко 5 тис. осіб).

— Та­ка чи­ма­ла кількість працівників в ук­раїнській ком­панії свідчить про те, що...
— Нині по­тенціал аг­рар­но­го сек­то­ру за всіма на­пря­ма­ми йо­го роз­вит­ку в Ук­­раїні ду­же ве­ли­кий. Для нас ук­­раїн­ський ри­нок є пріори­тет­ним. То­му що, скажімо, у Франції або Німеч­чині вже склав­ся кон­­­сер­ва­тив­ний ре­гу­ль­о­ва­ний ри­нок, тоб­то там більше рос­ти прак­тич­но ніку­ди, а тут, в Ук­раїні, ри­нок з точ­ки зо­ру тех­но­логій ще повністю не­за­без­пе­че­ний. Ад­же ще да­ле­ко не на всіх пло­щах в Ук­­раїні на 100% ви­ко­ри­с­то­ву­ють оп­ти­ма­ль­­ні тех­но­логії, і ще не всі фер­ме­ри дійш­ли ро­зуміння то­го, що во­ни мо­жуть бу­ти на­ба­га­то рен­та­бельніши­ми, як­що ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти­муть, на­при­клад, ви­со­ко­якіс­не насіння су­час­ної се­­лекції. Вод­но­час не мож­на інве­с­ту­ва­ти в насіння без ви­ко­ри­с­тан­ня новітніх тех­но­логій та підходів до ве­ден­ня гос­по­дар­ст­­ва. На жаль, де­які фер­­­­­­ме­ри про­сто цьо­го не зна­ють або звик­ли пра­цю­ва­ти по-ста­ро­му, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи, м’яко ка­­жу­чи, на­­сіння й тех­но­логії, що вже мо­­ра­­ль­но за­­старіли... Тож на­ше за­вдан­ня — да­ти аг­­ра­­ріям ро­зу­мін­ня су­час­них шляхів їх­­ньо­­­­­го ус­­піш­но­го роз­­­вит­ку, а для їхньої ре­а­лізації — інно­ваційні, про­г­­ре­сивні тех­но­логії.

— На ук­раїнсько­му рин­ку пред­став­ле­на про­дукція прак­тич­но всіх ве­ли­ких се­лекційних ком­паній світу. Яс­на річ, кон­ку­ренція до­сить гос­тра, про­те Ва­ша ком­панія ус­­піш­­­­на на цьо­му рин­ку й по­чу­вається на ньо­му до­сить упев­не­но. В чо­му се­к­рет?
— Ми постійно пе­ре­бу­ваємо в тренді й чітко ро­зуміємо, що потрібно фер­ме­ру сьо­годні й на­ма­гаємось пе­ред­ба­чи­ти, чо­го він по­тре­бу­ва­ти­ме за­в­т­ра. На­ша мо­дель ро­бо­ти в Ук­раїні — дис­триб’юторсь­ка, ми її пла­нуємо роз­ши­рю­ва­ти, але вод­но­час пра­цюємо та­кож і з кінце­вим спо­жи­ва­чем. 
Що це оз­на­чає? Ми про­су­ваємо свої про­дук­ти че­рез на­ших пред­став­ників у регіонах. Для ко­мерційно­го успіху ви­­рішаль­не зна­чен­ня, по-пер­ше, має про­по­зиція пра­виль­но­го про­дук­ту, тоб­то посівно­го ма­теріалу, що як­най­кра­ще при­сто­со­ва­ний до ви­ро­щу­ван­ня в умо­вах кон­ти­нен­таль­но­го стре­со­во­го клі­ма­ту. По-дру­ге — це, як я вже го­во­рив, сфор­мо­ва­ний ко­лек­тив про­фесіоналів. Звідси — впев­неність у якості своєї про­дукції. Слід ска­за­ти, що 100% на­шо­го насіння ку­ку­руд­зи для вітчиз­ня­но­го рин­ку ми ви­роб­ляємо тут же, на влас­них по­туж­но­с­тях в Ук­раїні. 
Що­до со­няш­ни­ку си­ту­ація де­що інша, то­му що для йо­го ви­ро­щу­ван­ня потрібно більше землі з ура­ху­ван­ням до­три­ман­ня про­сто­ро­вої ізо­ляції. То­му, в ос­нов­но­му, со­няш­ни­ко­ве насіння ми по­став­ляємо з-за кор­до­ну. Сто­сов­но місце­во­го ви­роб­ництва відповідаль­но за­яв­ляю: ми пи­шаємо­ся якістю ви­роб­ле­но­го насіння в Ук­раїні! Ком­панія «Євраліс» жор­ст­ко кон­тро­лює до­три­ман­ня ви­со­ких по­каз­ників якості на всіх ета­пах ви­роб­ництва насіння, а та­кож під час йо­го пе­ревірки. Ці ви­мо­ги од­на­кові як для Ук­раїни, так і для інших країн. На­при­клад, про­цес пе­ре­вірки якості насіння, ви­го­тов­ле­но­го в Ук­раїні, пе­ребігає за подвійно­го кон­тро­лю: спо­чат­ку йо­го пе­ревіря­ють в Ук­раїні, потім зраз­ки посівно­го ма­те­ріалу над­си­ла­ють до Франції.
На­ве­ду ма­лень­кий при­клад із тех­но­логічно­го про­це­су. Так, Євро­па в ціло­му ку­ку­руд­зу калібрує на дві фракції (мен­ше відходів — більше насіння), то­му що євро­пейські фер­ме­ри ма­ють більше сіва­лок точ­но­го висіву. В Ук­раї­ні такі сівал­ки є да­ле­ко не у кож­но­го гос­по­да­ря. Ми роз­поділяємо на­­сін­­ня на чо­ти­ри фракції: та­ким чи­ном у нас більше відходів, але фер­мер от­ри­мує насіння відмінної якості, яке мож­на висіва­ти навіть про­с­­ти­ми ме­ханічни­ми сівал­ка­ми. Ска­жу, що да­ле­ко не всі ком­панії це роб­лять спеціаль­но для своїх спо­жи­вачів. Не­хай ми от­ри­муємо мен­шу кількість насіння, але у нас во­но ви­со­ко­якісне. Ком­панія йде на це свідо­мо, ад­же в пріори­теті у нас — кінце­вий клієнт і йо­го ба­жан­ня от­ри­ма­ти ба­жа­ний ре­зуль­тат.
Ко­ли 2007 ро­ку за­вод «Євраліс» по­чи­нав ро­бо­ту в Ук­раїні, то ча­ст­ка на­­шої влас­ної про­дукції ста­но­ви­ла всьо­го ли­шень 30%, а ре­ш­та — про­по­зиції за да­валь­ниць­ки­ми схе­ма­ми, тоб­­­то ми про­сто на­да­ва­ли ви­роб­ничі по­слу­ги іншим насіннєвим ком­паніям. Тоді фер­ме­ри ду­­ма­ли, що насіння ук­­раїн­­­­­­­сь­ко­го ви­роб­ництва — яв­но «не ду­же». Те­пер уже всі, хто засівав свої ла­ни на­шим насінням, на влас­но­му до­­свіді впев­ни­лись у якості по­­сівно­го ма­­те­ріа­лу ук­раїнсько­го ви­роб­­ництва. І я вва­жаю, що в цьо­му ве­ли­ка за­слу­га на­­шої згур­то­ва­ної ко­ман­ди фа­­хів­­ців-про­фесіо­налів, які за цей час змог­­­ли зру­ши­ти за­­старілі прин­ци­пи «сов­­ко­во­­го» сприй­­­ман­ня вітчиз­ня­них ре­алій і пе­ре­ко­на­ти фер­ме­ра в зво­рот­но­му. Ми при­во­зи­ли клієнтів на по­ле, за­­вод, по­ка­зу­ва­ли ре­зуль­та­ти своєї ро­бо­ти, щоб фер­ме­ри на власні очі змог­ли пе­­ре­свідчи­ти­ся в без­за­пе­речній якості про­дукції.Володимир Яковчук, генеральний директор Євраліс Семен Україна

— Будь-який гра­мот­ний лідер без про­фесійної ко­ман­ди і надійних парт­­­нерів на­вряд чи ба­га­то мо­же зро­би­ти сам... А ось ра­зом — і «бать­ка лег­ше би­ти». Кілька слів про Ва­шу ко­ман­ду і про дис­триб’ю­торів...
— Ду­же важ­ли­во для успішно­го роз­вит­ку ви­роб­ництва об­ра­ти пра­виль­но­го парт­не­ра або вда­ло на­ла­го­ди­ти ка­­нал збу­ту. На­разі ми пра­цюємо з та­ки­ми національ­ни­ми та регіональ­ни­ми дис­триб’юто­ра­ми, як МПП «Фірма "Ерідон», TOB «Тор­го­вий дім "Насін­ня"», TOB УАПК, TOB «Сед­на Аг­ро», TOB «Спектр-Аг­ро», TOB «Аг­ро­пре­с­тиж», ТОВ «Аг­ро­за­хист-Дон­бас». Має­мо намір роз­ви­ва­ти тісніші сто­сун­ки з та­ки­ми дис­триб’юто­ра­ми, як TOB «Аг­ро­Рось» та TOB «Аг­ро­скоп».
Кількість дис­триб’ю­торів не є за­по­ру­кою успіху, важ­ли­ву роль відіграє якість цієї співпраці та ко­о­пе­рації. Зі сво­го бо­ку, ми маємо чіт­ко ро­­зуміти по­тре­би на­шо­го дис­три­б’ю­­то­ра, на­да­ва­ти по­вну інфор­мацію що­до на­ших про­дуктів та су­про­во­д­жу­ва­ти їх на всіх ета­пах ви­роб­ни­чо­го лан­цюж­ка: від по­ля до кінце­во­го клієнта — фер­ме­ра.
Мо­дель ду­же про­ста — на­ша ко­­мер­ційна ко­ман­да має пев­ним чи­ном ство­рю­ва­ти по­пит. Інак­ше ка­жу­чи — по­пу­ля­ри­зу­ва­ти наші про­дук­ти на рівні ук­­раїн­ських фер­мерів ра­зом із пред­став­ни­ка­ми дис­триб’юторів. Більше то­го, ми ро­зу­міє­мо, що сільгоспви­роб­ник — це про­ста лю­ди­на, яка ду­же зай­ня­та по­всяк­­­ден­ною копіткою пра­цею в полі. Аг­рарій лю­бить, ко­ли до ньо­го приї­жджа­ють, лю­бить роз­повісти про свої про­бле­ми, мож­ли­во, про якісь свої на­­міри й по­ба­жан­ня, лю­бить проїха­ти­ся з тим са­мим тор­го­вим пред­став­ни­ком своїми по­ля­ми — по­хва­ли­ти­ся до­сяг­ну­тим, по­ра­ди­ти­ся що­до яки­хось про­б­лем. Зре­ш­тою, про­сто по­го­во­ри­ти про жит­тя чи роз­повісти анек­дот... І ось цей кон­такт, са­ме жи­ве спілку­ван­ня, має ве­­ли­чез­не зна­чен­ня для до­сяг­нен­ня ус­­пі­ху. Симбіоз роз­маїття новітньої тех­­ніки й про­гре­сив­них тех­но­логій тор­го­вель­но­го пред­став­ни­ка та ро­зуміння про­блем фер­ме­ра у поєднанні з тісною ко­му­ні­кацією — за­по­ру­ка успіху для «Євраліс Семенс Україна», на­ших дис­триб’юторів та, на­­сам­пе­ред, фер­мерів!
Із лип­ня ми по­ча­ли роз­ши­рю­ва­ти штат ком­панії, на­разі збільшуємо кіль­­кість пред­став­ників у регіонах. Та­кож за­про­си­ли на ро­бо­ту лю­дей, що про­фе­сійно зай­ма­ють­ся стра­тегічним мар­ке­тин­гом (аналізом ево­люції і по­треб рин­­­ку, тоб­то ба­чен­ня то­го, що по­тре­бує ри­­нок сьо­годні і на що бу­де по­пит за­в­т­ра). Ад­же ми до­б­ре усвідо­млюємо: без чітко­го ро­з­у­мін­­ня цієї тен­денції ми не змо­же­мо на­да­ти пра­виль­но­го імпуль­су се­лекції (на роз­роб­ку од­но­го гібри­да по­­трібно мі­­­німум 10 років!). А як­що ви­­пу­с­ка­ти про­дук­ти без ре­аль­но­го знан­ня по­­точ­них по­треб фер­ме­ра, які че­рез це не ко­­ри­с­ту­ва­ти­муть­ся по­пи­том, ми мо­­же­мо не­сти мільйонні збит­ки.

— Насіннєвий бізнес — ду­же склад­ний. На рин­ку чи­ма­ло про­по­зицій насіння різно­го по­хо­д­жен­ня і вод­но­час відчу­вається не­ста­ча якісно­го посівно­го ма­теріалу. Яким чи­ном Ва­ша ком­панія вирішує цю про­бле­му: збільшен­ням об­сягів імпор­ту, ви­роб­ництвом насіння в Ук­раїні чи ще яки­мось шля­хом?
— Ми ве­де­мо свій бізнес про­сто не­ба, який ду­же за­ле­жить від по­го­ди й кліма­ту. Од­нак на­ма­гаємо­ся мак­си­маль­но мі­­німізу­ва­ти ви­роб­ничі ри­зи­ки. Так, по­­­ло­ви­на на­ших зе­мель, які ми ви­ко­ри­с­то­вує­­мо для гібри­ди­зації, пе­ре­бу­ва­ють під зро­шен­ням. А під час пла­ну­ван­ня на­шо­го роз­вит­ку (на п’ять ро­­­ків) ми за­кла­дає­мо та­кож і ко­ефі­цієнт ри­зи­ку. Що­до по­с­та­вок на­шо­го насіння пе­ред­ба­че­на ви­­роб­ни­ча «гнучкість»: по­за­як ком­панія пред­став­ле­на в ба­га­ть­ох країнах, це є ре­аль­ним ва­же­лем мо­де­лю­ван­ня цих ри­зиків (завжди є змо­га знай­ти «рятівний варіант», як­що ви­ни­кає до­­дат­ко­ва по­тре­ба в насінні). І як­що рап­том си­ту­ація скла­ла­ся так, що не­має кон­крет­но­го гібри­да, ми на­ма­гаємо­ся на­шо­му клієнтові на­да­ти гідну аль­тер­на­ти­ву (дібра­ти рівноцінну заміну), по­яс­нив­ши при цьо­му всі плю­си та­кої заміни. Так, при­род­но, є по­пу­лярні гібри­ди, які ко­ри­с­ту­ють­ся ве­ли­ким по­пи­том, але є та­кож інші, які нічим їм не по­сту­па­ють­ся — про­сто лю­ди не ма­ють про них інфор­мації. На­­­ша ро­бо­та в та­ко­му разі по­ля­гає в то­му, щоб пе­ре­ко­на­ти лю­ди­ну без по­­бо­ю­ван­ня взя­ти но­вий про­дукт, ви­про­бу­ва­ти у се­бе на полі та пе­ре­ко­на­ти­ся в йо­го якості осо­би­с­то. 
Ми організовуємо для аг­раріїв ду­же ба­­га­то різних за­ходів, на­вчаль­них семінарів. Ось са­ме по­чи­нається но­вий се­­зон семінарів, які ми про­во­ди­ти­ме­мо як для дис­триб’юторів на­ших про­дуктів, так і для кінце­вих клієнтів. А влітку та­ке на­в­чан­ня відбу­ва­ти­меть­ся без­по­се­ред­ньо на де­­мо­по­лях, де ви­роб­ни­ки аг­ро­про­дукції ма­­ти­муть змо­гу на­вча­ти­ся но­вих тех­но­ло­гій на при­кладі вро­жай­ності на­ших гіб­ридів. А дис­триб’юто­ри ма­ти­муть на­­го­ду на влас­­ні очі по­ба­чи­ти про­дук­ти, які во­ни зго­дом про­по­ну­ва­ти­муть аг­­раріям, та кра­ще зро­зуміти тех­но­логію їхньо­го ви­ро­щу­ван­ня, а ще — скла­с­ти чіт­­кіше уяв­лен­ня про фер­мерсь­кий по­пит. 
Щоб роз­повісти відвіду­ва­чам та­ких на­вчаль­них за­ходів, які зміни ста­ли­ся цьо­го ви­роб­ни­чо­го ро­ку, ми ро­би­мо сег­мен­тацію на­ших про­дуктів за регіона­ми, ад­же ко­рис­на са­ме та інфор­мація, яка мо­же ста­ти в при­годі на прак­тиці. А оскільки країна у нас ве­ли­ка і досвід однієї кліма­тич­ної зо­ни не завжди мож­на за­сто­су­ва­ти в умо­вах іншої, це та­кож потрібно вра­хо­ву­ва­ти. За­кло­по­та­но­му по­всяк­ден­ни­ми ро­бо­чи­ми тур­бо­та­ми фер­ме­рові не потрібно до­с­ко­на­ло зна­ти всі, на­при­клад, 30 гіб­ридів ком­панії — йо­му потрібна інфор­мація ли­ше про ті, що рай­о­но­вані в йо­го регіоні. Тим більше, що регіональ­ний пред­став­ник зав­жди мо­же виїха­ти і про­кон­суль­ту­ва­ти без­по­се­ред­ньо в полі, тоб­то є постійна ко­мунікація з кінце­вим спо­жи­ва­чем. Ось це і є го­ло­вним фак­то­ром успіху. Зви­чай­но, є фер­ме­ри, які от­ри­му­ють ста­­більні ре­зуль­та­ти за­вдя­ки на­шим про­дук­там, а є такі, що тільки чу­ли про них, але ще не про­бу­ва­ли ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти. То­му нам потрібно до кож­но­го знай­ти інди­віду­аль­ний підхід й об­ра­ти пра­виль­ну стра­тегію, щоб пе­ре­ко­на­ти їх спро­бу­ва­ти пра­цю­ва­ти з на­шою про­дукцією. В цьо­му й по­ля­гає здо­ро­ва кон­ку­ренція рин­ку — ми про­по­нуємо най­кра­ще, а фер­мер сам оби­рає, що йо­му потрібно.

— Наскільки, на Ва­шу дум­ку, ук­раїнським аг­раріям до­ступні су­часні тех­но­логії, зо­к­ре­ма ви­со­ко­якісне насіння як один із най­важ­ливіших їхніх еле­ментів? Яка ціно­ва політи­ка ком­панії в Ук­раїні?
— Нинішньо­го ро­ку ком­панія прий­ня­ла кілька по­зи­тив­них для аг­раріїв рі­­шень: по-пер­ше — зафіксу­ва­ли ціну ку­­ку­руд­зи у гривні без прив’язки до ва­лю­ти. І це для фер­мерів з ура­ху­ван­ням де­­валь­вації та інших не­га­тив­них рин­ко­вих мо­ментів є од­но­знач­но по­зи­тив­ним фак­том. Це дає їм пев­ну стабілізацію для пла­ну­ван­ня своєї діяль­ності. Все це ми змог­ли зро­би­ти за­вдя­ки ло­ка­лізації ви­­роб­ництва про­дукції без­по­се­ред­ньо в Ук­раїні, хо­ча ба­га­то еле­ментів, пов’яза­них із до­роб­кою насіння, все-та­ки «зав’я­­зані» на ва­люті, що збільшує собівартість про­дукції, але ком­панія пішла на цей крок свідо­мо.
По-дру­ге, ми не підніма­ли ціну на преміум-сег­мент насіння ку­ку­руд­зи, як торік. І хо­ча все насіння об­роб­ле­но, крім фунгіци­ду, ще й інсек­ти­ци­дом (а вартість цих ЗЗР зрос­ла), ціна на насіння все од­­­но за­ли­ши­лась на то­му са­мо­му рівні.

—  Чим по­ра­дуєте на­ших фер­мерів до се­зо­ну-2017?
— Од­ним з ос­нов­них за­вдань на­шої ком­панії є до­не­сен­ня інно­ваційних рі­­шень для аг­раріїв Ук­раїни. На­ших фер­мерів ціка­вить на­сам­пе­ред насіння з ви­со­ким по­тенціалом, во­ни завжди шу­ка­ють нові рішен­ня та про­дук­ти.
Пріори­тетні куль­ту­ри ком­панії — ку­ку­руд­за, со­няш­ник, соя, ріпак, сор­го. Але завжди на­ма­гаємо­ся підтри­му­ва­ти ба­ланс і про­по­нуємо насіння тих куль­тур, які за­тре­бу­вані й здатні за­до­воль­ни­ти по­тре­би ук­раїнсько­го аг­рар­но­го за­га­лу.
«Євраліс» про­по­нує інно­ваційні ви­со­ко­про­дук­тивні гібри­ди ку­ку­руд­зи, за­про­ва­див­ши но­ву кон­цепцію — «Зо­ло­та Лінія» — преміум-сег­мент. Це інно­ваційний про­рив для на­ших аг­раріїв, який їм за­без­пе­чать гібри­ди ЕС Кон­корд (ФАО 250), ЕС Ас­те­роїд (ФАО 290) та ЕС Ме­тод (ФАО 380). Уже те­пер, ґрун­ту­ю­чись на де­мо­ре­зуль­та­тах, які от­ри­мує­мо в усіх регіонах Ук­раїни, ми маємо ре­а­­льні підста­ви відповідаль­но ствер­джу­ва­ти, що ці гібри­ди за­без­пе­чу­ють ви­­сокі по­каз­ни­ки про­дук­тив­ності. 
Аналіз вро­жай­них да­них со­няш­ни­ку та сої в різних регіонах Ук­раїни засвідчує ви­со­ку про­дук­тивність про­дук­тів «Євраліс»: зо­к­ре­ма, со­няш­ник ЕС Бел­ла на то­вар­них посівах у Дніпро­пе­т­ровській обл., Верх­нь­одніпровсь­ко­му р-ні, цьо­го ро­ку дав 41 ц/га, а ЕС Ніага­ра у цьо­му ж гос­по­дарстві на де­мо­посіві — 46 ц/га. Дру­гий рік поспіль ви­сокі вро­­­жаї насіння за­без­пе­чу­ють сор­ти сої — на­при­клад, нинішньо­го ви­роб­ни­чо­го се­зо­ну в Гло­бинсь­ко­му р-ні Пол­тавської області, маємо вро­жайність сої ЕС Се­на­тор на рівні 39,3 ц/га та ЕС Мен­тор — 38,4 ц/га, що свідчить про їхню стабільність та пла­с­тичність. Ку­ку­руд­зу по­ча­ли ли­ше зби­ра­ти, од­нак перші ре­зуль­та­ти вже спов­ню­ють нас оп­­ти­мізму: так у Шар­го­родсь­ко­му районі Він­ниччини, в де­­моз­ма­ганні 102-х гібридів ку­ку­руд­зи ви­­роб­ництва всіх насіннєвих ком­паній пер­ше місце — із ре­зуль­та­том 131,52 ц/га — посів ЕС Ме­тод (ФАО 380), а ЕС Ку­бус (ФАО 310) — третє місце із ре­зуль­та­том 127,14 ц/га. 
Ми про­по­нуємо нові тех­но­логічні рішен­ня — ком­плекс­ну об­роб­ку насіння інсек­ти­цид­ним про­труй­ни­ком кон­такт­но-си­с­тем­ної дії ПОН­ЧО, фунгіци­дом Махім XL 035 FS тa ре­гу­ля­то­ром рос­ту Гуміфілд. Та­ка насіннєва об­роб­ка за­без­пе­чить відмінний за­хист посівно­го ма­теріалу від шкідли­вих ор­ганізмів, а до­да­ван­ня ре­гу­ля­то­ра рос­ту до­по­мо­же по­яві друж­них сходів та га­ран­тує ви­со­ку стре­состійкість рос­лин до ко­ли­ван­ня тем­пе­ра­тур. 
Про со­няш­ник мо­жу ска­за­ти од­не: ми пи­шаємо­ся лінійкою про­дуктів на­­шо­­­го порт­фоліо —  маємо гібри­ди, при­датні для ви­ро­щу­ван­ня за всіма тех­но­ло­гіями, що на­разі за­­сто­со­ву­ють в Ук­раї­ні! Це на­­сам­­­пе­ред гібри­ди, стійкі до но­­вих аг­ре­сив­них рас вовчка, на­при­клад G і на­с­туп­них, це лінійка про­дуктів для тех­­­­­но­логій Clearfield® та Clearfield® Plus. У на­шо­му порт­фелі є та­кож ви­со­ко­олеї­нові гібри­ди та пер­ший суль­фо­гібрид EC Ар­кадія — це все на­ша се­­лекція Soltis. Хо­чу на­го­ло­си­ти, що до лінійки ос­нов­но­го порт­фе­ля насіння со­няш­ни­ку, об­­роб­ле­но­го шля­хом стан­дарт­но­го фун­гіцид­но­го про­тру­єн­­ня, вхо­дять про­дук­ти, на яких, окрім стан­дарт­ної про­гра­ми за­­хи­с­ту, за­сто­со­ва­но ще й інсек­ти­цид Пон­чо. Крім цьо­го, чут­ливі до бо­­рош­ни­с­тої ро­си та вер­ти­ци­ль­о­зу гібри­ди бу­дуть до­­дат­ко­во об­роб­лені фун­­гіци­дом Aпрон XL! І що важ­ли­во — цьо­горіч ми виріши­ли не збі­льшу­ва­ти ціни на насіння че­рез ці до­дат­кові про­т­руєння. 

— «Євраліс Семенс Ук­раїна» сла­вить­ся не­о­рди­нар­ним по­дан­ням своєї про­дукції на рин­ку. Цікаві не­стан­дартні акції, зруч­не ран­жу­ван­ня гібридів за гру­па­ми і на­пря­ма­ми се­лекції. Для чо­го це, ад­же й без то­го в якості про­дукції ком­панії сумніва­ти­ся не до­во­дить­ся...
— На­ша ком­панія постійно ге­не­рує ідеї. Ми завжди на­ма­гаємо­ся про­по­ну­ва­ти щось ціка­ве й ко­рис­не для впро­ва­д­жен­ня в прак­ти­ку. А, як відо­мо, кон­цеп­ція без пра­виль­ної підтрим­ки існу­ва­ти не мо­же. Тож ми ви­га­дуємо, як заціка­ви­ти і, го­ло­вне, ут­ри­ма­ти сво­го клієнта. То­му хо­че­мо на­яв­ну в нас інфор­мацію про на­шу про­дукцію до­не­с­ти до фер­ме­рів у цікавій і вод­но­час до­ступній, спро­щеній для сприй­нят­тя, формі, що має до­по­мог­ти їм у ви­борі оп­ти­маль­но­го гіб­­­ри­да. Са­ме то­му в нас з’яви­ли­ся «Зо­ло­та» і «Зе­ле­на» про­дук­тові лінії, а гібри­ди, от­ри­мані різни­ми ме­то­да­ми се­лекції, що, як го­во­рять ни­ні, за­то­чені на певні оз­на­ки, об’єд­нані в гру­пи-кон­цеп­ти: Tropical Dent, Roots Power і Milk Power.

— Що Ви мо­же­те ска­за­ти про ре­зуль­та­ти ро­бо­ти ком­панії і Ваші осо­бисті здо­бут­ки цьо­го ро­ку?
— Найбільший ре­зуль­тат моєї ро­бо­ти — зла­го­д­же­на ко­ман­да про­фесіоналів, яка постійно пе­ре­бу­ває в стані по­сту­­паль­но­го роз­вит­ку, пер­ма­нент­но­го на­в­чан­ня. Ми йде­мо впе­ред, роз­ви­ваємо­ся і щод­ня на­вчаємо­ся чо­гось, зна­хо­ди­мо цікаві рішен­ня на вик­ли­ки ча­су й адап­туємо­ся до но­вих умов. Це — наші по­в­­сяк­денні ро­бочі будні й що­денні ма­­ленькі пе­ре­мо­ги. А от про ре­альні ре­зуль­та­ти ком­панії в більш гло­баль­но­му ро­зу­мінні по­ки що го­во­ри­ти за­ра­но, ска­жу ли­­ше, що для цьо­го є хо­роші пе­ре­ду­мо­ви. І я вже відчу­ваю за­до­во­лен­ня від то­го, що ми зро­би­ли цьо­го се­зо­ну…

— Роз­кажіть, будь ла­с­ка, про пла­ни та пер­спек­ти­ви ком­панії в ціло­му та Ваші зо­к­ре­ма…
— Тут усе ду­же про­сто: во­ни як аксіо­ма — за­до­воль­ни­ти по­тре­би фер­мерів Ук­раїни про­дук­та­ми фран­цузь­кої се­лекції та збільши­ти свою при­сутність, або ча­ст­ку, на рин­ку со­няш­ни­ку до 20% та 15% — ку­ку­руд­зи до 2020 ро­ку.
Звісно, ми відчу­ваємо вплив не­ста­­більних еко­номічних си­ту­ацій в Ук­раїні та за­галь­них цін на збіжжя. Але на­ма­гаємо­ся при­сто­су­ва­ти­ся до цих ре­алій, щоб за­до­воль­ни­ти по­тре­би всіх фер­ме­рів в Ук­раїні не­за­леж­но від об­ра­ної тех­но­логії  ви­роб­ництва — інтен­сив­ної чи ек­с­тен­сив­ної.
На­при­клад, ми виріши­ли ство­ри­ти соціаль­но-фінан­со­вий про­ект «Зе­ле­на лінія» для підтрим­ки фер­мерів, які не ма­ли змо­ги ку­пу­ва­ти західну се­лекцію ку­ку­руд­зи че­рез об­ме­же­ний до­ступ до кре­дитів та стабільно низькі ціни на то­­вар­ну ку­ку­руд­зу ос­танніми ро­ка­ми. Отже, «Зе­ле­на лінія» — це лінійка гібридів ку­ку­руд­зи, ви­ве­де­них на­ми з ос­нов­но­го порт­фоліо, але, ро­зуміючи склад­ну еко­номічну си­ту­ацію та по­тре­би рин­ку, ми про­по­нуємо їх за при­ваб­ливіши­ми ціна­ми й даємо змо­гу аг­­раріям, які ку­пу­ва­ли ло­каль­ну се­лекцію, от­ри­ма­ти ви­со­кий уро­жай за­вдя­ки про­дук­там фран­цузь­кої се­лекції. Відповідно, фер­ме­ри збільшу­ють рен­та­бельність своїх інве­с­тицій у насіння.
Ком­панія «Євраліс Семенс Ук­раїна» по­ст­раж­да­ла від тор­го­во­го ем­бар­го РФ, то­му що 30–40% на­ших площ бу­ли задіяні без­по­се­ред­ньо під ви­ро­щу­ван­ня куль­тур на ек­с­порт. Нині Ук­раїна мо­же ек­с­пор­ту­ва­ти до Біло­русі, Мол­до­ви та Сербії. А ми сьо­годні на­ма­гаємо­ся од­ну партію насіння со­няш­ни­ку ек­с­пор­ту­ва­ти навіть в Ар­ген­ти­ну. На­разі для нас клю­чо­ве пи­тан­ня — ек­с­порт у ЄС. Два ро­ки то­му був про­ве­де­ний технічний ау­дит ЄС, який Ук­раїна прой­ш­ла — ре­­зуль­тат був ду­же по­зи­тив­ним. Зараз ма­теріали ау­ди­ту про­хо­дять фіна­ль­ну стадію роз­гля­ду в Брюс­селі. І вже не­за­ба­ром ма­ють прий­ня­ти рішен­ня про мож­ли­вість насіннєво­го ек­с­пор­ту Ук­раїни в ЄС. Ми ду­же цьо­го че­каємо. 
Що­до осо­би­с­тих планів… Оскільки я не мис­лю се­бе по­за рам­ка­ми своєї ро­бо­ти і своєї ком­панії, то пов’язую їх без­по­се­ред­ньо зі своєю про­фесійною діяльніс­тю. На най­б­лиж­чу пер­спек­ти­ву я б хотів, щоб вла­с­ти­вий нашій ком­панії ко­манд­ний дух за­ли­шив­ся та­ким і на­­далі. Ще я хотів би, щоб ми, тоб­то ком­панія «Євраліс», до­мо­гли­ся то­го, на що дійсно за­слу­го­вуємо. Мож­ли­во, нам по­­трібно де­що пе­ре­фор­ма­ту­ва­ти­ся... Хотіло­ся б, щоб фер­ме­ри більше зна­ли про на­шу ком­панію, про наш бренд, про­дук­ти, тож потрібно більше з ни­ми спілку­ва­ти­ся і до­но­си­ти цю інфор­мацію. 

— Спрог­но­зуй­те по­даль­ший аг­рар­ний сце­нарій для на­шої країни.
— Сьо­годні аг­рар­ний сек­тор в Ук­раїні є пріори­тет­ним, і ми мо­же­мо спо­с­­­теріга­ти ша­ле­ну ди­наміку йо­го роз­вит­ку. Ва­лют­ний ре­зерв країни ду­же за­ле­жить від ек­с­пор­ту зер­но­вих. Що більше ми ви­роб­ля­ти­ме­мо зер­на, то більше ва­лю­ти от­ри­му­ва­ти­ме­мо. Ри­нок роз­ви­ва­ти­меть­ся стрімко. Нині фер­мер у нас обізна­ний і зацікав­ле­ний от­ри­му­ва­ти з гек­та­ра мак­си­маль­ний уро­жай. За­рубіжні аг­рарії вже ма­ють такі ре­зуль­та­ти, ад­же для їхньо­го до­сяг­нен­ня пов­ністю до­три­му­ють­ся тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня, вра­хо­ву­ють усі відповідні опе­рації та тех­но­логічні ню­ан­си. Ук­раїн­ські фер­ме­ри теж уже на шля­ху до цьо­го. Хо­­тіло­ся б, зви­чай­но, щоб і в нас бу­ли державні про­гра­ми підтрим­ки для аграріїв, то­му що в Європі фермери от­ри­му­ють або прямі, або не­прямі до­тації від дер­жа­ви. І як­що хо­ча б та­ка стабільність, як те­пер, збе­ре­жеть­ся й на­далі, то аг­рар­ний сек­тор роз­ви­ва­ти­меть­ся успішно. З влас­­­но­го досвіду знаю, яка не­лег­ка фермерська пра­ця, то­му й хо­четь­ся мак­си­маль­но йо­му до­по­мог­ти. 
Пра­ця фер­ме­ра, як ви­роб­ни­ка аг­ро­про­дукції, і на­ша — як парт­не­ра, що су­п­ро­во­д­жує ви­роб­ни­чий про­цес і  на­­дає за­­­со­би та інстру­мен­ти для от­ри­ман­ня най­ви­щих ре­зуль­татів ду­же важ­ли­ва й шля­хет­на, то­му що ра­зом ми го­дуємо лю­дей, пла­не­ту...
Ком­панія «Євраліс» вхо­дить до сімки найбільших насіннєвих ком­паній світу, і, при­род­но, ук­раїнська її струк­ту­ра вно­сить свій до­ро­бок у за­без­пе­чен­ня на­се­лен­ня світу про­дук­та­ми хар­чу­ван­ня. І ми ду­же пи­шаємо­ся цим, ад­же вже 80 років поспіль зай­маємо­ся та­кою по­чес­ною спра­вою. Ми із за­до­во­лен­ням передаємо свій досвід, знан­ня і даємо фер­ме­рові мож­ливість от­ри­му­ва­ти від цьо­го стабільно ви­сокі ре­зуль­та­ти й при­бут­ки.

— Як відзна­ча­ти­ме­те цей ювілей?
— 80-річчя ком­панії ми свят­ку­ва­ти­ме­мо всі ра­зом. Звісно, бу­де ціка­ва про­гра­ма і, як прий­ня­то на та­ких свя­тах, — ба­га­то теп­лих слів і по­да­рунків. Ос­танні обов’яз­ко­во асоціюва­ти­муть­ся са­ме з кон­цепцією ком­панії «Євраліс» — во­ни бу­дуть для всіх приємні й ко­рисні.

Олег Єрмоленко, o.yermolenko@univest-media.com

Інтерв'ю
Директор компании "Агро-Вент" Андрей Марущак
Малиновий сезон-2017 в Україні проходив дуже бурхливо. Зростаючі обсяги пропозиції ягоди змусили дуже нервувати самих виробників, які побоювалися обвалу цін. У такому ж нервовому, і навіть виснаженому стані були і переробники, які зірвали... Подробнее
Николай Орлов
До кінця 2016 року парламент повинен прийняти Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Цей закон має відкрити ринок землі в Україні. 

1
0