Спецможливості
Агробізнес

Еко­номіка со­няш­ни­ку в Ук­раїні

09.04.2015
7603
Еко­номіка со­няш­ни­ку  в Ук­раїні фото, ілюстрація

Україна є найбільшим виробником у світі та постачальником на зовнішні ринки насіння соняшнику і соняшникової олії. Цього вдалося досягти завдяки стабільності внутрішнього ринку соняшнику, що підтверджується постійним попитом переробних підприємств і експортерів упродовж сезону, високими закупівельними цінами, які забезпечують високий рівень рентабельності цієї культури.

Україна є найбільшим виробником у світі та постачальником на зовнішні ринки насіння соняшнику і соняшникової олії. Цього вдалося досягти завдяки стабільності внутрішнього ринку соняшнику, що підтверджується постійним попитом переробних підприємств і експортерів упродовж сезону, високими закупівельними цінами, які забезпечують високий рівень рентабельності цієї культури.

О. Мас­лак,
канд. екон. на­ук, до­цент ка­фе­д­ри логісти­ки та ви­роб­ни­чо­го ме­недж­мен­ту,
О. Ільчен­ко,
стар­ший ви­кла­дач ка­фе­д­ри еко­номіки,
Сумсь­кий національ­ний аг­рар­ний
універ­си­тет

Ви­роб­ництво
Со­няш­ник є ос­нов­ною олійною куль­ту­рою в Ук­раїні. Порівня­но з інши­ми куль­ту­ра­ми цієї гру­пи він за­без­пе­чує найбільший вихід олії з оди­ниці площі. Со­няш­ни­ко­ве насіння в се­ред­нь­о­му містить по­над 48–50% жи­ру, білка — 16–19, а вихід олії за про­мис­ло­вої пе­ре­роб­ки ся­гає 47%. Со­няш­ни­ко­ву олію ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють у про­цесі ви­го­тов­лен­ня мар­га­ри­ну, кон­сервів, хлібних і кон­ди­терсь­ких ви­робів, а та­кож у ми­ло­варній, ла­ко­фар­бовій та інших га­лу­зях про­мис­ло­вості. Під час пе­ре­роб­ки цьо­го насіння, крім олії, одер­жу­ють ма­ку­ху або шрот, які є цінним кор­мом у тва­рин­ництві.
У 2014 р. аг­рарії зібра­ли 10,1 млн т со­няш­ни­ку, що на 8% мен­ше від по­каз­ників 2013-го. На це впли­ну­ло зни­жен­ня вро­жай­ності: бу­ло зібра­но 19,4 ц/га, що мен­ше від торішньо­го по­каз­ни­ка на
2,5 ц/га. Хо­ча пло­ща під куль­ту­рою на­­віть роз­ши­ри­ла­ся: як­що торік зби­ран­ня куль­ту­ри про­во­ди­ли з площі 5,2 млн га, то ро­ком раніше — 5 млн (тож, по­при роз­ши­рен­ня прощі, вий­ти на по­каз­ни­ки ви­роб­ництва 2013 р. не вда­ло­ся).
Со­няш­ник на­ле­жить до віднос­но теп­ло­люб­них куль­тур, ви­мог­ли­вий до во­ло­ги, хо­ча і вва­жається рос­ли­ною по­су­хостійкою. Ця куль­ту­ра ду­же ви­баг­ли­ва до інтен­сив­но­го со­няч­но­го освіт­лен­ня, до­б­ре рос­те на чор­но­зе­мах різ­них типів та ка­ш­та­но­вих грун­тах, по­га­но — на важ­ких гли­ни­с­тих, схиль­них до за­бо­ло­чу­ван­ня, та піща­них і супіща­них. Ра­зом із тим, со­няш­ник ви­ро­щу­ють у всіх регіонах Ук­раїни, про­­­­те най­більше в півден­них та цен­т­раль­них об­ла­с­тях Ук­раїни. Так, у 2014 р. зби­ран­ня со­няш­ни­ку на за­гальній площі по­над 500 тис. га про­во­ди­ли у За­порізькій, Дніпро­пе­т­ровській та Кіро­во­градській об­ла­с­тях, на площі по­над 400 тис. га — у Ми­ко­лаїв­ській, Харківській та До­нець­кій. Ос­новні об­ся­ги ви­роб­ництва со­няш­ни­ку зо­се­ре­д­же­но в сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємствах. Так, за підсум­ка­ми по­пе­ред­нь­о­го ро­ку, в аг­ро­фор­му­ван­нях, вра­хо­ву­ю­чи фер­мерські гос­по­дар­ст­ва, бу­ло зібра­но по­над 85% за­галь­но­го вро­жаю. Ре­ш­ту вро­жаю зібра­ли гос­по­дар­ст­ва на­се­лен­ня.

Світо­вий ри­нок
Со­няш­ник на­ле­жить до трійки олійних куль­тур, які є ліде­ра­ми за ви­ро­щу­ван­ням у світі. За про­гно­за­ми міністер­ст­ва сільсько­го гос­по­дар­ст­ва США (USDA), у 2014/15 мар­ке­тин­го­во­му році (МР) світо­ве ви­роб­ництво со­няш­ни­ку ста­но­ви­ти­ме 39,8 млн т, тоб­то мен­ше від по­каз­ни­ка по­пе­ред­нь­о­го се­зо­ну на 7%. Змен­шен­ня ви­роб­ництва обу­мов­ле­не зни­жен­ням уро­жай­ності та ско­ро­чен­ням посівних площ. Так, уро­жайність очікується на рівні близь­ко 17,2 ц/га, що на 2% мен­ше від ре­зуль­та­ту по­пе­ред­нь­о­го ви­роб­ни­чо­го се­зо­ну. Посівна пло­ща під куль­ту­рою ста­но­вить 23,1 млн га, що на 5% по­сту­пається по­за­торішньо­му по­каз­ни­ку.
Мен­ший, порівня­но із по­пе­реднім се­зо­ном, зібра­но вро­жай у Росії (-17%), Ту­реч­чині (-14%). Ра­зом із тим, біль­ший від по­каз­ни­ка торішньо­го се­зо­ну вро­жай от­ри­ма­ли країни ЄС — на 1,8%. Так, в Ар­ген­тині очіку­ють зібра­ти вро­жай на 19% більший (там но­вий се­зон роз­по­чав­ся у бе­резні по­точ­но­го ро­ку). По­при змен­шен­ня вітчиз­ня­но­го ви­роб­ництва со­няш­ни­ку та збільшен­ня вро­жаїв у ЄС та Ар­ген­тині, Ук­раїна ниніш­ньо­го се­зо­ну все од­но за­ли­шить­ся най­більшим світо­вим ви­роб­ни­ком цьо­го насіння.
Світо­ве спо­жи­ван­ня со­няш­ни­ку змен­шить­ся. По­точ­но­го се­зо­ну по­пит на цю олійну куль­ту­ру ста­но­ви­ти­ме 40,1 млн т, що мен­ше, порівня­но із ре­корд­ним то­горічним по­каз­ни­ком, на 4%. Вод­но­час об­ся­ги спо­жи­ван­ня со­няш­ни­ку пе­ре­ви­щать йо­го ви­роб­ництво, що впли­не на змен­шен­ня світо­вих кінце­вих за­пасів. На кінець нинішньо­го се­зо­ну їхній очіку­ва­ний по­каз­ник — на рівні 2,7 млн т про­ти
3,3 млн ро­ком раніше.
Об­ся­ги світо­вої торгівлі со­няш­ни­ком за­ли­шать­ся на рівні по­пе­ред­нь­о­го се­зо­ну. На зовнішніх рин­ках пла­нується ре­алізу­ва­ти 2,1 млн т. Світо­ви­ми ліде­ра­ми з ек­с­пор­ту насіння со­няш­ни­ку ста­нуть країни ЄС-27, які пе­ред­ба­ча­ють ек­с­пор­ту­ва­ти по­над тре­ти­ну, та Ук­раїна — 10% за­галь­но­го об­ся­гу зовнішніх про­дажів. Ос­нов­ним імпор­те­ром со­няш­ни­ку за­ли­шить­ся Ту­реч­чи­на, яка за­ку­по­вує май­же по­ло­ви­ну світо­во­го імпор­ту, та країни ЄС-27. За­га­лом об­ся­ги світо­вої торгівлі со­няш­ни­ком що­до йо­го внутрішньо­го спо­жи­ван­ня ста­нов­лять ли­ше 5%, що по­яс­нюється пе­ре­роб­кою цьо­го насіння у країнах йо­го ви­роб­ництва.

Ціно­ва си­ту­ація
Внутрішні ціни на со­няш­ник фор­му­ють­ся під впли­вом світо­вих цін на олій­не насіння та олію. Уп­ро­довж 2014/15 МР спо­с­теріга­ло­ся ко­ли­ван­ня цін на со­няш­ник. Так, у жовтні 2014 р. ціна угод на Рот­тер­дамській біржі (Нідер­лан­ди) на умо­вах CIF (до­став­ка в порт при­зна­чен­ня) ста­но­ви­ла 419 дол./т, у грудні то­го са­мо­го ро­ку підви­щи­ла­ся до 464 дол., а в лю­то­му по­точ­но­го ро­ку зно­ву втра­ти­ла 26 дол. США на тонні. За­га­лом се­редні світові ціни на со­няш­ник 2014/15 МР за­ли­ша­ють­ся ниж­чи­ми порівня­но із по­пе­реднім се­зо­ном на 5%.
Ціни на со­няш­ни­ко­ву олію теж ма­ли тен­денцію до зни­жен­ня. Як­що у жовтні торік уго­ди купівлі-про­да­жу на Мінне­а­польській біржі (США) на умо­вах FОВ (фран­ко суд­но) ук­ла­да­ли за ціною 1,32 тис.дол./т, то в лю­то­му по­точ­но­го ро­ку во­на зни­зи­лась до 1,23 тис. дол. Своєю чер­гою се­редні світові ціни на со­няш­ни­ко­ву олію 2014/15 МР за­ли­ша­ють­ся ниж­чи­ми, порівня­но із по­пе­реднім се­зо­ном, на 10%.
На внутрішньо­му рин­ку Ук­раїни со­няш­ник ко­ри­с­тується постійним по­пи­том, про що свідчить постійне зро­с­тан­ня на ньо­го за­купівель­них цін. На по­чат­ку жовт­ня 2014 р. со­няш­ник у се­ред­нь­о­му по Ук­раїні ко­ш­ту­вав 4,2 тис. грн/т. Уп­ро­довж се­зо­ну ціни на це насіння постійно зро­с­та­ли та до­сяг­ли в кінці лю­то­го по­точ­но­го ро­ку рівня 10,3 тис. грн/т, після чо­го відбу­ло­ся зде­шев­лен­ня про­дукції. Ста­ном на 20 бе­рез­ня по­точ­но­го ро­ку се­ред­ня ціна на це на­сіння ста­но­ви­ла 8,7 тис. грн/т. На­далі та­кож спо­с­теріга­ти­меть­ся тен­денція до ут­ри­ман­ня ціни на ви­со­ко­му рівні. При­чи­на­ми цьо­го є де­валь­вація гривні, а та­кож об­ме­жен­ня про­по­зиції внаслідок за­го­ст­рен­ня кон­ку­ренції на внутрішньо­му та світо­во­му рин­ках.

Ви­мо­ги до со­няш­ни­ку
Насіння со­няш­ни­ку, що ви­ро­щує­ть­ся та ви­ко­ри­с­то­вується в Ук­раїні, має відповіда­ти ви­мо­гам ДСТУ 7011-2009 «Со­няш­ник. Технічні умо­ви». За­леж­но від якості насіння йо­го роз­поділя­ють за при­зна­чен­ням та на кла­си. При­зна­чен­ням со­няш­ни­ку є ви­ко­ри­с­тан­ня йо­го для ви­роб­ництва олії, кон­ди­терсь­ких ви­робів та олеїно­вої кис­ло­ти. До то­го ж під час пе­ре­роб­ки со­няш­ни­ко­во­го на­сіння на олію йо­го до­дат­ко­во роз­поді­ля­ють на пер­ший, дру­гий та третій кла­си.
На­лежність до гру­пи при­зна­чен­ня та кла­су виз­на­чається низ­кою по­каз­ників, ос­нов­ни­ми з яких є вміст олії та її кис­лотність. Так, ма­со­ва ча­ст­ка олії у пе­ре­ра­хун­ку на су­ху ре­чо­ви­ну за ви­ко­ри­с­тан­ня со­няш­ни­ку для ви­роб­ництва олії має ста­но­ви­ти не мен­ше 40%. Так, со­няш­ник олійністю по­над 50% на­ле­жа­ти­ме до пер­шо­го кла­су, від 45 до 49 — дру­го­го, від 40 до 44%- тре­ть­о­го кла­су. Ра­зом із тим, олійність насіння для ви­роб­ництва кон­ди­терсь­ких ви­робів не має пе­ре­ви­щу­ва­ти 42%. Вод­но­час рівень олійності у насінні для ви­роб­ництва олеїно­вої кис­ло­ти не рег­ла­мен­тується. Під час ви­роб­ництва со­няш­ни­ко­вої олії кис­лот­не чис­ло олії у насінні пер­шо­го кла­су має не пе­ре­ви­щу­ва­ти 1,3 мг КОН/г, дру­го­го — 2,2 мг, тре­ть­о­го, а та­кож насіння для кон­ди­терсь­ких по­треб та ви­роб­ництва олеїно­вої кис­ло­ти — до 5,0 мг КОН/г.
Та­кож важ­ли­ви­ми по­каз­ни­ка­ми, що виз­на­ча­ють якість со­няш­ни­ко­во­го насіння, є во­логість і засміченість. Зо­к­ре­ма, су­хим вва­жа­ють насіння со­няш­ни­ку во­логістю від 6 до 8%. На засмі­ченість уро­жаю со­няш­ни­ку впли­ває на­явність олійних та сміттєвих домішок. Так, насіння, при­зна­че­не для ви­роб­ництва со­няш­ни­ко­вої олії, вва­жається чи­с­тим, як­що в ньо­му олійні домішки не пе­ре­ви­щу­ють: для пер­шо­го кла­су — 3%, дру­го­го — 5, тре­ть­о­го — 7%; у на­сінні для кон­ди­терсь­ких по­треб та ви­роб­ництва олеїно­вої кис­ло­ти — до 5%.
Під час ви­роб­ництва со­няш­ни­ко­вої олії сміттєві домішки в насінні пер­шо­го кла­су не ма­ють пе­ре­ви­щу­ва­ти 1%, дру­го­го — 2, тре­ть­о­го, а та­кож насіння для кон­ди­терсь­ких по­треб та ви­роб­ництва олеїно­вої кис­ло­ти — 3%. За­ра­женість шкідни­ка­ми насіння со­няш­ни­ку не­до­пу­с­ти­ма, крім ура­жен­ня кліщем не ви­ще ІІ сту­пе­ня.
Під час над­хо­д­жен­ня про­дукції на еле­ва­то­ри для зберіган­ня ці по­каз­ни­ки обов’яз­ко­во кон­тро­лю­ють. Насіння со­няш­ни­ку для ек­с­пор­ту має бу­ти у здо­ро­во­му стані, без ри­зи­ку са­мозігріван­ня та теп­ло­во­го по­шко­­джен­ня під час сушіння, ма­ти вла­с­ти­вий здо­ро­во­му насінню за­пах та колір відповідно до сор­то­вих оз­нак.

Насіння
Го­ло­вною умо­вою успішно­го ви­ро­щу­ван­ня со­няш­ни­ку є пра­виль­ний вибір сор­ту чи гібри­да, який відповіда­ти­ме при­род­но-кліма­тич­ним умо­вам, скла­ду грун­ту та іншим зо­наль­ним особ­ли­во­с­тям. Ук­раїнський ри­нок со­няш­ни­ку на­си­че­ний про­по­зицією гібридів та сортів від провідних світо­вих і вітчиз­ня­них ви­роб­ників. Ціни на гібри­ди й сор­ти со­няш­ни­ку вітчиз­ня­них на­уко­вих ус­та­нов та дослідних гос­по­дарств ста­нов­лять від 25 до 35 грн/кг. Вод­но­час на імпорт­ний посівний ма­теріал ціни про­да­жу ста­нов­лять від 128 до 214 дол. США за 1 п. о. За­га­лом ціни на сор­ти та гібри­ди со­няш­ни­ку вже сфор­му­ва­ли­ся та три­ма­ти­муть­ся на та­ко­му рівні впро­довж посівної кам­панії.
Ви­т­ра­ти на со­няш­ни­ко­ве насіння виз­на­ча­ють за­леж­но від вар­тості при­д­бан­ня та ви­т­рат на до­став­ку. За висіван­ня со­няш­ни­ку се­ред­нь­о­с­тиг­лих сортів вітчиз­ня­ної се­лекції (Одісей, Ан­тей, Мер­курій) із ви­ко­ри­с­тан­ням ощад­ли­вої тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри роз­ра­хун­ко­ва нор­ма висіву ста­но­ви­ти­ме 7 кг/га. Вра­хо­ву­ю­чи ціну насіння (з до­став­кою) на рівні 35 грн/кг, за­гальні ви­т­ра­ти на насіння дорівню­ва­ти­муть 245 грн. За інтен­сив­ної тех­но­логії за висіву насіння в об­сязі 0,37 п. о./га ціни гібри­да (Бріо) на рівні 4612,6 грн/п. о. за­гальні ви­т­ра­ти на насіння ста­но­ви­ти­муть май­же 1,7 тис. грн.

До­б­ри­ва та за­со­би за­хи­с­ту рос­лин
Со­няш­ник — куль­ту­ра інтен­сив­но­го міне­раль­но­го жив­лен­ня, ви­баг­ли­ва до за­пасів по­жив­них ре­чо­вин у грунті, не­обхідний уміст яких ре­гу­люється вне­сен­­ням ком­плекс­них до­б­рив. Оп­ти­ма­ль­ни­ми нор­ма­ми вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив є N60-90, P60-90, K60. Та­ким чи­ном, ви­ро­щу­ю­чи со­няш­ник за ощад­ли­вої тех­но­логії, аміач­ну селітру вно­сять із роз­ра­хун­ку 100 кг/га під ос­нов­ний об­робіток грун­ту, нітро­а­мо­фо­с­ку (N16P16K16) в об­сязі 100 кг — пе­ред висі­ван­ням. За інтен­сив­ної тех­но­логії вно­сять, відповідно, кар­баміду 40 кг/га та діамо­фо­с­ки (N10P26K26) — 250 кг/га. З ог­ля­ду на ціни аміач­ної селітри — 11,4 тис. грн/т, нітро­а­мо­фо­с­ки — 12,4 тис., діамо­фо­с­ки — 14,4 тис., кар­баміду — 12,5 тис. грн/т ви­т­ра­ти на міне­ральні до­б­ри­ва за ощад­ли­вої тех­но­логії ста­но­ви­ти­муть 2,95 тис., за інтен­сив­ної — 4,1 тис. грн/га.
Невід’ємним еле­мен­том тех­но­логіч­но­го про­це­су ви­ро­щу­ван­ня со­няш­ни­ку є за­сто­су­ван­ня за­собів за­хи­с­ту рос­лин. Пе­с­ти­ци­ди ви­ко­ри­с­то­ву­ють за пер­шої по­яви бур’янів, шкідників та про­яву хво­роб, що сприяє здо­ро­во­му роз­вит­ку рос­лин і от­ри­ман­ню ви­со­ких уро­жаїв. Вра­хо­ву­ю­чи доміну­ю­чу про­по­зицію імпорт­них за­собів за­хи­с­ту рос­лин на внут­ріш­ньо­му рин­ку, де­валь­вацію гривні, ця стат­тя ви­т­рат, порівня­но із по­пе­реднім ро­ком, суттєво збільшить­ся. За ощад­ли­вої тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня со­няш­ни­ку ви­т­ра­ти на за­со­би за­хи­с­ту рос­лин у роз­ра­хун­ку на один гек­тар ста­но­ви­ти­муть 2,17 тис., за інтен­сив­ної — 3,25 тис. грн.
Інші ви­т­ра­ти
Ши­ро­кий спектр технічних за­ходів із ви­ро­щу­ван­ня со­няш­ни­ку при­во­дить до знач­них ви­датків. Найвідчутніши­ми в струк­турі за­галь­них ви­т­рат є ви­дат­ки на підтри­ман­ня на­леж­но­го ста­ну ос­нов­них за­собів ви­роб­ництва та прид­бан­ня паль­но-ма­с­тиль­них ма­теріалів. За ощад­­ли­вої тех­но­логії по­тре­ба в паль­но-ма­с­тиль­них ма­теріалах на 1 га ста­но­ви­ти­ме 78,4, за інтен­сив­ної — 52,4 л. Ви­хо­дя­чи із роз­ра­хун­ко­вої ціни ди­зель­но­го паль­но­го на рівні 21,3 грн/л, за­галь­на їхня вартість ста­но­ви­ти­ме: за ощад­ли­вої тех­но­логії — 1,7 тис., за інтен­сив­ної — 1,1 тис. грн/га.
Ви­т­ра­ти на ос­новні за­со­би ви­роб­ництва вра­хо­ву­ють амор­ти­заційні відра­ху­ван­ня, ви­т­ра­ти на прид­бан­ня за­пас­них ча­с­тин та про­ве­ден­ня ре­монт­них робіт. У су­куп­ності ча­ст­ка та­ких ви­т­рат ста­но­ви­ти­ме близь­ко чет­вер­тої ча­с­ти­ни за­галь­них. Та­ким чи­ном, за ощад­ли­вої тех­но­логії по­тре­ба в ут­ри­манні ос­нов­них за­собів ви­роб­ництва на 1 га ста­но­ви­ти­ме 3,3 тис., інтен­сив­ної — 3,8 тис. грн. Крім цьо­го, ви­роб­ничі ви­т­ра­ти та­кож вра­хо­ву­ють оп­ла­ту праці та на­ра­ху­ван­ня, оренд­ну пла­ту за зем­лю, за­галь­но­ви­роб­ничі та низ­ку до­дат­ко­вих ви­датків. У су­куп­ності ви­т­ра­ти, вра­хо­ву­ю­чи по­точні ціни та та­ри­фи бе­рез­ня 2015 р., на ви­ро­щу­ван­ня со­няш­ни­ку за ощад­ли­вої тех­но­логії ста­но­ви­ти­муть 12,1 тис., за інтен­сив­ної — 15,7 тис. грн/га.

Підсум­ки
За ре­зуль­та­та­ми по­пе­ред­нь­о­го ро­ку ви­роб­ництво олійно­го насіння (со­­няш­ни­ку, сої, ріпа­ку) пе­ре­ви­щи­ло 15-мільй­он­­ний рубіж та до­сяг­ло 16,2 млн т. Ці по­каз­ни­ки бу­ли не­до­сяж­ни­ми для аг­ра­ріїв ще декілька ро­ків то­му. У се­ред­нь­о­ст­ро­ковій пер­спек­тиві суттєвих змін у ви­роб­ництві олійно­го насіння не пе­ред­ба­ча­ти­меть­ся, вод­но­час за­галь­не йо­го ви­роб­ництво ста­но­ви­ти­ме близь­ко 15 млн т. Про­те мож­ли­ве не­знач­не змен­шен­ня ви­роб­ництва со­няш­ни­ку й ріпа­ку та зро­с­тан­ня сої.
На ко­ристь ви­роб­ників со­няш­ни­ку «пра­цює» той факт, що мож­ли­вості вітчиз­ня­них пе­ре­роб­ників збільшу­ють­ся з кож­ним ро­ком, а нині ста­нов­лять близь­ко 13 млн т/рік. Тож кон­ку­ренція на внутрішньо­му си­ро­вин­но­му рин­ку за­го­ст­рить­ся. Та­кий роз­ви­ток подій мо­же при­зве­с­ти до по­сту­по­во­го по­до­рож­чан­ня про­дукції, про­те рівень цін зде­більшо­го за­ле­жа­ти­ме від си­ту­ації на світо­во­му рин­ку.
Зацікав­леність аг­раріїв у ви­ро­щу­ванні со­няш­ни­ку по­яс­нюється ви­со­кою рен­та­бельністю цієї куль­ту­ри, про що свідчать про­ве­дені ви­роб­ничі роз­ра­хун­ки у 2015 р. Так, за ощад­ли­вої тех­но­логії йо­го ви­ро­щу­ван­ня за­гальні ви­т­ра­ти на 1 га ста­но­ви­ти­муть 12,7 тис. грн. Вра­хо­ву­ю­чи вро­жайність 25 ц/га, собівартість 1 т про­дукції дорівню­ва­ти­ме 5,1 тис. грн, ціна про­да­жу про­дукції — на рівні 7,5 тис. грн/т, до­хо­ди з од­но­го гек­та­ра ся­га­ти­муть 18,8 тис. грн, що за­без­пе­чить рен­та­бельність на рівні 47%. За інтен­сив­ної тех­но­логії за­гальні ви­т­ра­ти на 1 га ста­но­ви­ти­муть 16,5 тис. грн. За вро­жай­ності 35 ц/га собівартість 1 т про­дукції дорівню­ва­ти­ме 4,7 тис. грн, ціна про­да­жу про­дукції — на рівні 7,5 тис. грн/т, до­хо­ди з 1 га ста­но­ви­ти­муть 26,3 тис. грн, що за­без­пе­чить рен­та­бельність на рівні 60%.
Спри­ят­ли­ва ціно­ва си­ту­ація та при­ваб­ли­вий рівень рен­та­бель­ності сти­му­лю­ва­ти­муть аг­раріїв ви­ро­щу­ва­ти со­­няш­ник. При цьо­му доцільно до­три­му­ва­ти­ся сівозміни та аг­ро­тех­но­логії, що, своєю чер­гою, спри­я­ти­ме от­ри­ман­ню про­гно­зо­ва­них уро­жаїв та на­леж­ної яко­сті про­дукції. На­разі рин­ку потрібен якісний та не­до­ро­гий то­вар. Тож ре­зер­ви збільшен­ня до­ходів — у ре­тель­но­му до­три­манні аг­ро­тех­но­логічних за­ходів.

Інтерв'ю
Сучасний, продуктивний, доступний- існує поширена думка, що у відношенні зернозбирального комбайна з цього смислового ряду треба прибрати одне слово: потужна техніка обходиться дорожче навіть на вторинному ринку. З появою комбайна... Подробнее
доцент Львівського національного аграрного університету, канд. с.-г. наук Ігор Дидів (ліворуч) і співвласник компанії "Тетра-Агро" Сергій Прокопенко (праворуч)
Доцент кафедри садівництва і овочівництва Львівського національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук розповів сайту «Пропозиція» про нові дослідження і їх результати.                     - Зараз пора літніх... Подробнее

1
0