Спецможливості
Статті

Правила отримання якісного грубого корму

04.06.2015
557
Правила отримання якісного грубого корму фото, ілюстрація

Заготівля грубих кормів є основою основ у тваринництві. Наразі ми користуємось запасами грубих кормів, які були заготовлені торік. Утім, уже зараз можна говорити про те, що сезон’2015/16 у плані кормової бази та раціону для тварин буде дорожчим. Тому роботу над їхньою оптимізацією потрібно розпочинати негайно.

Заготівля грубих кормів є основою основ у тваринництві. Наразі ми користуємось запасами грубих кормів, які були заготовлені торік. Утім, уже зараз можна говорити про те, що сезон’2015/16 у плані кормової бази та раціону для тварин буде дорожчим. Тому роботу над їхньою оптимізацією потрібно розпочинати негайно.

В. Мірненко,
ТОВ «Пьотінгер Україна»,
А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Потенціал грубих кормів українські тваринники використовують менше ніж на 50%. Спробуємо розібратися в деталях, що потрібно зробити сьогодні, що — ще вчора, і що робити безпосередньо в полі під час заготівлі зеленого корму (люцернового силосу), для того щоб наші тварини впродовж року споживали якісний грубий корм, а ми з вами — отримували стабільні прибутки та мали здорове продуктивне стадо.
Пер­ше, що потрібно зро­би­ти, — це пра­виль­но дібра­ти скла­дові зе­ле­ної лінії за про­дук­тивністю. Як по­ка­зує прак­ти­ка, сьо­годні цим пи­тан­ням «хворіють» по­над 80% підприємств Ук­раїни. Не рідкість, ко­ли гос­по­дар­ст­во «вкла­дається» в су­час­ну про­дук­тив­ну ко­сар­ку, за­бу­ва­ю­чи про інші, не менш важ­ливі, техніко-тех­но­логічні еле­мен­ти лан­цюж­ка зби­ран­ня, такі як во­ру­шил­ки, вал­ку­вачі, техніка для підби­ран­ня рос­лин­ної ма­си та її пе­ре­ве­зен­ня, а та­кож для трам­бу­ван­ня. Най­го­ловніше — всі еле­мен­ти лан­цюж­ка по­винні ма­ти відповідну про­дук­тивність для за­без­пе­чен­ня без­пе­ребійної ро­бо­ти всієї си­с­те­ми. Ад­же всім відо­мо, що міцність лан­цю­га вимі­рюється міцністю кож­ної ок­ре­мо взя­тої лан­ки. То­му при пла­ну­ванні ви маєте вий­ти на од­на­ко­ву про­дук­тивність за го­ди­ну кож­ної лан­ки.
Тоб­то во­ру­шил­ка має встиг­ну­ти пе­ре­во­ру­ши­ти те, що ско­си­ла ко­сар­ка за го­ди­ну, граблі — згреб­ти ма­су після про­хо­д­жен­ня во­ру­шил­ки за той са­мий проміжок ча­су, маємо підібра­ти за го­ди­ну те, що бу­ло зібра­но у вал­ки, пе­ре­вез­ти йо­го до ями та, відповідно, ут­рам­бу­ва­ти корм за той са­мий проміжок ча­су. Потрібно тільки слідку­ва­ти за вча­сним стар­том кож­ної з ла­нок тех­но­логічно­го про­це­су — все інше піде од­не за од­ним. Тільки так вдасть­ся збе­рег­ти оп­ти­маль­ну во­логість та за­го­то­ви­ти якісний корм. Та­кож, чітко «роз­пи­сав­ши» про­дук­тивність кож­ної ма­ши­ни, мож­на виз­на­чи­ти і найс­лаб­шу лан­ку кор­мо­за­готівель­но­го про­це­су. Ад­же за­галь­на про­дук­тивність за до­бу виз­на­чається са­ме по­го­дин­ною.

Пла­ну­вати кож­ну опе­рацію
   Ско­шу­ван­ня
Ко­сар­ка має виїжджа­ти в по­ле не ду­же ра­но. Це важ­ли­во з ог­ля­ду на такі фак­то­ри.
 По-пер­ше, по во­ло­го­му по­лю ко­си­ти ні в яко­му разі не мож­на (тільки після по­вно­го спа­дан­ня ро­си!). Інко­ли за ко­сар­кою ми мо­же­мо спо­с­теріга­ти пил, який ви­ни­кає внаслідок то­го, що різа­ль­ний брус зачіпає грунт. Так от за во­ло­гої рос­лин­ності весь цей пил осіда­ти­ме на ско­шеній траві, а це при­зво­дить до за­бруд­нен­ня кор­му та підви­щен­ня вмісту си­рої зо­ли, яка не­га­тив­но впли­ває на на­дої мо­ло­ка (+1% си­рої зо­ли в кормі — це мінус 200 л мо­ло­ка на ко­ро­ву в рік!). То­му во­ло­гих рос­лин не ко­си­мо, не вал­куємо, не згрібаємо і вза­галі, до­ки не зійде ро­са — на по­ле не виїжджаємо.
По-дру­ге, у свіжоско­шеній лю­церні містить­ся 1% цу­к­ру, за умо­ви що ми про­ве­ли ско­шу­ван­ня після 9-ї го­ди­ни ран­ку. Для си­ло­су­ван­ня потрібно не мен­ше ніж 1,2%. За швид­ко­го про­су­шу­ван­ня до­сяг­ти та­ко­го рівня цу­к­ру в масі вдається за во­ло­гості 60–65%. Як­що лю­цер­ну ско­си­ти раніше, ко­ли во­на ще не по­ба­чи­ла сон­ця, то в ній бу­де мен­ше 1% цу­к­ру і навіть прив’ялив­ши її бу­де важ­ко от­ри­ма­ти цу­к­ро­вий мінімум. То­му їха­ти в по­ле «ні світ ні зо­ря» не вар­то — якісно­го кор­му в та­ко­му разі ми не от­ри­маємо. Оп­ти­маль­ний час ро­бо­ти — 9–11-та го­ди­на ран­ку за­леж­но від теп­ло­во­го ре­жи­му.

   Во­рушіння
Слідом за ко­сар­кою про­во­ди­мо во­рушіння. Потрібно взя­ти за пра­ви­ло: скільки пра­цює ко­сар­ка, стільки ж — і во­ру­шил­ка, про­те швидкість її має бу­ти не більше ніж 8 км/год. У разі більшої швид­кості во­ру­шил­ка по­об­би­ває ли­с­точ­ки, а це найцінніша кор­мо­ва ча­с­ти­на рос­ли­ни. Тож на полі за­ли­шить­ся… більшість по­жив­них еле­ментів. То­му що за­готівля якісно­го лю­цер­но­во­го си­ло­су на­сам­пе­ред за­ле­жить від бе­реж­ної за­готівлі ли­с­точків.

   Вал­ку­ван­ня
Після во­ру­шил­ки у по­ле ви­хо­дить вал­ку­вач. Вал­ку­ван­ня роз­по­чи­наємо, ко­ли рос­лин­на ма­са на полі про­сох­ла до во­ло­гості 67–68%, але потрібно орієнту­ва­тись, наскільки швид­ко во­на віддає во­ло­гу. Та­кож слід вра­хо­ву­ва­ти те, що у вал­ку ма­са сох­не нерівномірно: верх­ня ча­с­ти­на ви­сох­не, а ни­жня — ні, то­му ми от­ри­маємо не­од­норідну за во­логістю ма­су, що на­ба­га­то гірше, ніж ма­ти спра­ву із про­сто ве­ли­кою во­логістю. Вал­ку­вач — це єди­на лан­ка, в якій про­дук­тивність має бу­ти трішки більшою. Чо­му? Вал­ку­ван­ня здебільшо­го роз­по­чи­на­ють під обід або вза­галі в обідню по­ру, ко­ли інтен­сивність про­си­хан­ня знач­но ви­ща. То­му в цей час вал­ку­ва­ти потрібно з більшою про­дук­тивністю, ніж був про­цес ско­шу­ван­ня, щоб от­ри­ма­ти ма­су оп­ти­маль­ної во­ло­гості для за­кла­дан­ня в яму згідно з ви­мо­га­ми кор­мо­за­готівлі. От­же, на цьо­му етапі ос­нов­на ви­мо­га — про­во­ди­ти вал­ку­ван­ня до­ти, по­ки ма­са про­сох­не до потрібної во­ло­гості.
Підби­ра­ють підв’яле­ну тра­ву відра­зу ж за вал­ку­ва­чем (з відповідною про­дук­тивністю вал­ку­ван­ня). Та­кож потрібно ма­ти на увазі, що всі тех­но­логічні опе­рації слід про­во­ди­ти в то­му са­мо­му на­прям­ку, що й по­пе­редні.

   Трам­бу­ван­ня тран­шеї
Про­цес трам­бу­ван­ня тран­шеї три­ває до­ти, до­ки з по­ля над­хо­дить ма­са — уп­ро­довж мак­си­мум однієї го­ди­ни після за­ве­зен­ня ос­тан­ньої ма­ши­ни кор­му в яму. Чо­му? За­вдан­ня трам­бу­ван­ня — витіс­ни­ти ки­сень. Цьо­го до­ся­га­ють за­вдя­ки ти­с­ку на за­кла­де­ний корм по всій площі до­ти­ку. От­же, після проїзду спеціаль­ної техніки ки­сень витісняється, і ае­робні ор­ганізми пе­ре­ста­ють «пра­цю­ва­ти». На­томість по­чи­на­ють роз­­­ви­ва­тись ана­еробні ор­ганізми, роз­мно­­жу­ва­тись кис­ло­мо­лочні бак­терії, які й кон­сер­ву­ють корм. А ми ро­би­мо їм вед­ме­жу по­слу­гу — всю ніч «ка­таємось» по них. Унас­лідок та­кої «взаємодії» ма­са ве­де се­бе, як губ­ка: кис­ло­мо­лочні бак­терії виділи­ли вуг­ле­кис­лий газ, який не­­об­хідний для кон­сер­ву­ван­ня кор­му, ми йо­го проїздом техніки витісни­ли, і ма­са, розрівню­ю­чись, вод­но­час «втя­гує» на­зад ки­сень. Тоб­то як­що трам­бу­ва­ти по­над од­ну го­ди­ну після за­ве­зен­ня ос­тан­ньої ма­ши­ни з лю­цер­ною, ми про­сто-на­про­с­то зіпсуємо верхній шар кор­му, навіть як­що після цьо­го йо­го відповідно до тех­но­логії бу­де пра­виль­но ук­ри­то плівкою для кон­сер­ву­ван­ня.

Якщо масу не завозимо —
яму не трамбуємо

Накошування маси на наступний день кормозаготівлі
На­пе­ред ска­же­мо, що це — «зло», що піднімає про­дук­тивність за­готівлі кормів як мінімум на 25% і з яким з огляду на на­ші ве­ли­чез­ні по­ля­  і ма­лень­кі пар­ки техніки до­во­дить­ся ми­ри­ти­ся. Плюс до цьо­го, по­го­да не завжди дає мож­ливість про­су­ши­ти укіс за день до потрібної во­ло­гості, то­му скошену масу до­во­дить­ся ли­ша­ти на ніч. Це, звісно, підви­щує про­дук­тивність за­готівлі, про­те як­що ваш МТП дає вам мож­ливість в один світло­вий день ско­си­ти і зібра­ти ма­су, то потрібно ро­би­ти са­ме так. Інак­ше як­що ско­ше­на ма­са про­ле­жить цілу ніч на полі, по­жив­но­го в ній за­ли­шить­ся ду­же ма­ло і ви­со­ко­якісно­го кор­му вже не от­ри­ма­ти. Чо­му? Як тільки-но ми про­ве­ли ско­шу­ван­ня лю­цер­ни, на ній по­чи­на­ють роз­ви­ва­тись мікро­ор­ганізми. Пер­ши­ми у «сво­­­­­­єму се­ре­до­вищі» опи­ня­ють­ся ае­робні ор­га­нізми, ад­же є до­ступ кис­ню. І що роб­лять аб­со­лют­но всі живі ор­ганізми? Во­ни по­чи­на­ють «жу­­­­­­ва­­­­­­­ти». У на­шо­му разі ці не­ви­димі оком ор­га­­нізми спо­жи­ва­ють на­сам­пе­ред лег­ко­до­с­туп­ну енергію та лег­ко­до­с­туп­ний про­теїн, обділя­ю­чи на­ших корівок най­по­живніши­ми еле­мен­та­ми.

Косимо стільки, скільки
можемо опрацювати сьогодні

Ос­новні тех­но­логічні про­це­си за­готівлі си­ло­су з лю­цер­ни
  Ско­шу­ван­ня
Швидкість ско­шу­ван­ня тра­ви за­ле­жить від кон­ст­рук­тив­них особ­ли­во­с­тей ко­са­рок різних ви­роб­ників. Ос­нов­на ви­мо­га — ко­сар­ка має пра­цю­ва­ти без за­би­ван­ня ро­бо­чих ор­ганів ско­шу­ва­ною ма­сою та якісно копіюва­ти по­верх­ню по­ля. До то­го ж за по­тре­би ско­шу­ван­ня са­ме лю­цер­ни — обов’яз­ко­во укомп­лек­то­ва­ною плю­щил­кою.
Про­дук­тивність ко­сар­ки. Отже, ми вже виз­на­чи­лись, що про­дук­тив­ність ско­шу­ван­ня не має бу­ти більшою за про­дук­тивність інших ма­шин у «зе­ле­но­му лан­цюж­ку». Але ко­сар­ки по­винні за­без­пе­чи­ти укіс за п’ять-сім днів. То­му весь об’єм кор­мо­вої ма­си, яку ми пла­нуємо за­кла­с­ти на зберіган­ня, тре­ба роз­поділи­ти за часом ско­шу­ван­ня (за дня­ми та кількістю ро­бо­чих го­дин), та­ким чи­ном от­ри­маємо про­дук­тивність ко­сар­ки за день.
Ско­шу­ван­ня за­леж­но від фа­зи рос­ту рос­лин. Потрібно відра­зу ска­за­ти: що старіша тра­ва на час ско­шу­ван­ня, то мен­ше в ній про­теїну, геміце­лю­ло­зи і то ниж­ча в неї пе­ре­травність — це з од­но­го бо­ку. З дру­го­го — що мо­лод­ша тра­ва, то мен­ше ми от­ри­маємо ма­си з оди­ниці по­ля, до то­го ж во­на гірше відро­ста­ти­ме. То­му з терміна­ми по­чат­ку ско­шу­ван­ня виз­на­ча­тись вам: як­що це ро­би­ти у фазі бу­тонізації, то вміст про­теїну в кормі бу­де на рівні 22–25%, а в період квіту­ван­ня лю­цер­ни — 16%.

Якість корму — основа поживності

   Ви­со­та уко­су
На­разі всі го­во­рять, що ви­со­та уко­су лю­цер­ни має бу­ти 5–7 см. Потрібно ска­за­ти, що та­ка ви­со­та уко­су іде­аль­на для зла­ко­вих трав, а для бо­бо­вих во­на за­ма­ла. Тож ви­со­та уко­су має ста­но­ви­ти 8–10 см. Про­те тут потрібно та­кож орієнту­ва­ти­ся на мож­ли­вості техніки. Для ско­шу­ван­ня бо­бо­вих ко­сар­ка має бу­ти ос­на­ще­на спеціаль­ни­ми ли­жа­ми, на яких мож­на на­ла­ш­ту­ва­ти цю ви­со­ту. Як­що ж техніка по­став­ле­на у ба­зовій ком­плек­тації, то на ній сто­ять лижі для зла­ко­вих, і мак­си­маль­на ви­со­та зрізу ста­но­вить 5–6 см. У та­ко­му разі ви­со­ту зрізу­ван­ня ре­гу­лю­ють ку­том ата­ки ножів. Для то­го щоб її збільши­ти, ми «за­ди­раємо» бал­ку вго­ру, внаслідок чо­го її зад­ня ча­с­ти­на по­чи­нає зди­ра­ти дер­ни­ну, а це не­при­пу­с­ти­мо.
Чо­му са­ме 8–10 см? За­готівля лю­цер­но­во­го си­ло­су — це, як уже бу­ло ска­за­но, на­сам­пе­ред за­готівля ли­с­точків, які ма­ють удвічі більше про­теїну і втричі мен­ше клітко­ви­ни, ніж стеб­ла, то­му ви­со­та зрізу ре­гу­люється за ви­со­тою пер­шо­го ли­с­точ­ка. Ад­же все, що ниж­че, це — підви­ще­ний вміст лігніну, ба­га­то це­лю­ло­зи, ма­ло геміце­лю­ло­зи, ма­ло про­теїну. То­му на­ла­ш­ту­ван­ня пра­виль­ної ви­со­ти зрізу — це впев­неність, що нічо­го ко­рис­но­го ви не втра­чаєте. Та­кож на цій ви­соті мен­ша мож­ливість за­че­пи­ти зем­лю, каміння, тим са­мим за­вдав­ши ме­ханічних по­шко­­джень ко­сарці. Окрім то­го, ва­лок, який ле­жить на ви­сокій стерні, кра­ще про­ду­вається повітрям, а от­же, при­швид­шується сам про­цес за­готівлі си­ло­су. На­ступ­ний мо­мент — вал­ку­вач та во­ру­шил­ка: їх та­кож на­ла­ш­то­ву­ють на більшу ро­бо­чу ви­со­ту, цим са­мим за­побіга­ю­чи їхньо­му ме­ханічно­му по­шко­д­жен­ню.
Потрібно слідку­ва­ти за ста­ном ножів, то­му що ско­шу­ван­ня ту­пи­ми но­жа­ми — це зни­щен­ня 10–15% лю­цер­ни че­рез розірвані («по­жо­вані») стеб­ла та їхнє за­ра­жен­ня гриб­а­ми. Та­кож це змен­шен­ня ви­т­рат ди­зе­лю за­вдя­ки змен­шен­ню опо­ру ко­сар­ки. До то­го ж слід пам’ята­ти: ножі на ко­сарці не за­то­чу­ють­ся.

Скосити люцерну потрібно встигнути за п’ять-сім днів

   Во­рушіння
Про­во­дять відра­зу за косаркою. Пи­тан­ня: во­­ру­­ши­ти чи не во­ру­ши­ти — у сфері вирішен­ня гос­по­да­ря. Та все ж слід пам’ята­ти, що за во­ру­шіння корм про­си­хає на дві го­ди­ни швид­ше. Не­га­тив­ним мо­мен­том за не­пра­виль­но­го на­ла­ш­ту­ван­ня та ек­сплу­а­тації во­­ру­ши­л­ки (підви­ще­на ро­­бо­ча швидкість) є об­би­­­­ван­ня ли­с­точків. Уза­галі прак­ти­ка по­ка­зує, що за вро­жай­ності мен­ше
10 т/га мож­на обійтись і без во­ру­шил­ки.
Пе­ревірка во­ло­гості. Це найвід­повідальніший мо­мент усь­о­го про­це­су за­готівлі. Ад­же ос­нов­не за­вдан­ня всіх ла­нок — пра­виль­ний старт, щоб от­ри­ма­ти корм з оп­ти­маль­ною во­логістю. Як її виз­на­чи­ти?
Ме­тод про­кру­чу­ван­ня рос­лин у ру­ках — найвідоміший та най­по­ши­реніший, про­те для йо­го ви­ко­ри­с­тан­ня потрібна лю­ди­на з досвідом. Для от­ри­ман­ня точніших по­каз­ників во­ло­гості рос­лин потрібно ко­ри­с­ту­ва­тись су­ча­с­ни­ми при­ла­да­ми та інстру­мен­та­ми. Пер­ший раз, для то­го щоб стар­ту­ва­ти, відбір про­би для виз­на­чен­ня во­ло­гості бе­ре­мо пря­мо з вал­ка. Всі на­ступні про­би рос­лин — з ма­ши­ни, яка при­вез­ла ма­су в яму для си­ло­су­ван­ня. Тож має бу­ти як мінімум дві лю­ди­ни, які кон­тро­лю­ють про­цес за­­го­тівлі. Про­би бе­руть із кож­ної ма­ши­ни, яка при­во­зить ма­су до тран­шеї. Як­що ми ба­чи­мо, що во­логість що­ра­зу підви­щується, то зу­пи­няємо про­цес, че­каємо до­ки ма­са підсох­не, і далі про­во­ди­мо підби­ран­ня та транс­пор­ту­ван­ня лю­цер­ни з по­ля.
Дру­гий варіант: ми про­во­ди­мо зби­ран­ня, а во­логість па­дає, в та­ко­му разі дається ко­ман­да про­пу­с­ти­ти декілька валків і про­во­ди­ти зби­ран­ня ін­­ших, пізніше ско­ше­них і звал­ко­ва­них. А про­пу­щені вал­ки за­ли­ша­ють­ся на сіно або сінаж (упа­ко­ва­ни­ми в стрейч-плівку).
Чо­му та­кий важ­ли­вий по­каз­ник во­ло­гості? Си­лос ство­рю­ють кис­ломо­лочні бак­терії. Во­ни жи­вуть та роз­ви­ва­ють­ся за во­ло­гості 60–70%. Че­рез різний вміст цукрів у рос­ли­нах бо­бові кра­ще за­кла­да­ти в «яму» за во­ло­гості 60–65%, зла­кові і ку­ку­руд­зу — 65–70%. Вар­то за­зна­чи­ти, що тва­ри­ни най­о­хочіше спо­жи­ва­ють корм за во­ло­гості 60%, тож оп­ти­маль­на во­логість для за­готівлі лю­цер­но­во­го си­ло­су — 60–65%.

Проби на вологість
корму беруть із кожної машини

   Вал­ку­ван­ня
Вал­ку­ва­ти мож­на по-різно­му. Ос­­нов­­не — вал­ку­вач не по­ви­нен кон­так­ту­ва­ти з грун­том, то­му слід за­зда­легідь ре­тель­но про­ве­с­ти всі відповідні на­ла­ш­ту­ван­ня (спо­чат­ку — на твердій по­верхні май­дан­чи­ка трак­тор­ної бри­га­ди, ос­та­точні — вже в полі, ад­же за різної во­ло­гості та струк­ту­ри грун­ту ко­ле­са, відповідно, про­сіда­ють по-різно­му).
Слід звер­ну­ти ува­гу на шасі та кількість коліс на ньо­му: що їх більше, то кра­ще вал­ку­вач копіює по­верх­ню по­ля. Ба­га­то хто із ви­роб­ників з яки­хось при­чин не ком­плек­тує свої вал­ку­вачі пе­реднім ко­­піюваль­ним ко­ле­сом, хо­ча во­но ду­же потрібне за ро­бо­ти на нерівних по­лях.
Оп­ти­маль­на ва­га по­гон­но­го ме­т­ра вал­ка. Для по­чат­ку виз­на­чи­мо, якою має бу­ти ма­са од­но­го по­гон­но­го ме­т­ра вал­ка для оп­ти­маль­ної ро­бо­ти ком­бай­на чи прес-підби­ра­ча. З од­но­го бо­ку, нам хо­четь­ся мен­ше «ка­та­ти­ся» по­лем, з дру­го­го — ва­лок має бу­ти та­ким, щоб відповіда­ти по­туж­ності ком­бай­на і вод­но­час не спри­чи­ню­ва­ти за­би­ван­ня йо­го ро­бо­чих ор­ганів та не при­зво­ди­ти до про­стоїв техніки. То­му слід вра­хо­ву­ва­ти, що оп­ти­маль­на ва­га по­гон­но­го ме­т­ра має ста­но­ви­ти 12–16 кг! Як­що цьо­го не вдається до­сяг­ти, то вал­ки потрібно здво­ю­ва­ти, а за по­тре­би — стро­ю­ва­ти — це оп­тимізує ро­бо­ту підби­ра­ча і за­без­пе­чує ста­ле нарізан­ня рос­лин­ної ма­си. Ад­же однією з при­чин по­га­ної нарізки є са­ме нерівномірний ва­лок.

   Підби­ран­ня
Підби­ра­ти лю­цер­ну мож­на в декілька спо­собів. Як­що ми го­во­ри­мо про підби­ран­ня ко­­м­­­­­­­­бай­ном із відве­зен­ням ав­то­транс­пор­том, то от­ри­муємо більшу про­дук­тив­ність. Про­те тут є ба­га­то не­га­тив­них мо­ментів. По-пер­ше, без спе­ціалізо­ва­них ножів, які слу­гу­ють са­ме для нарізу­ван­ня тра­ви, ми ніко­ли не от­ри­маємо пра­виль­ної нарізки ма­си для си­ло­су­ван­ня. А більшість ком­байнів на ри­нок Ук­раїни по­став­ля­ють тільки з но­жа­ми для нарізу­ван­ня ку­ку­руд­зи. По-дру­ге, ба­га­то ли­с­точків за підби­ран­ня рос­лин ком­бай­ном за­ли­ша­ють­ся у полі.
Дру­гий спосіб — підби­ран­ня з до­по­мо­гою при­чепів-підби­рачів. За пра­виль­ної логісти­ки за один ро­бо­чий день при­че­пом-підби­ра­чем мож­на за­го­ту­ва­ти 400–500 т трав’яно­го си­ло­су, до то­го ж якість йо­го бу­де знач­но кра­щою. Якісніший корм вдається от­ри­ма­ти за­вдя­ки то­му, що під час ро­бо­ти прес-підби­ра­ча не­за­леж­но від по­го­ди прак­тич­но не втра­чається ли­с­тя лю­цер­ни. Крім то­го, си­с­те­ма нарізу­ван­ня рос­лин зовсім інша, обер­ти ро­то­ра знач­но нижчі. Та­кож слід вра­ху­ва­ти, що ма­са у прес-підби­ра­ча де­що втрам­бо­вується, і за один раз причіп об’ємом 51 м3 мо­же пе­ре­вез­ти ту са­му ма­су, що ван­тажівка з об’ємом ку­зо­ва 100 м3. До то­го ж мож­ли­вості ви­ко­ри­с­тан­ня при­че­па не­об­ме­жені: йо­го мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти під час за­готівлі сіна та со­ло­ми так са­мо, як зви­чай­ний причіп на за­готівлі ку­ку­руд­зи.
Прак­тич­не порівнян­ня ро­бо­ти двох при­чепів-підби­рачів Jumbo та кор­мо­­зби­раль­но­­­го ком­бай­на і 12 ван­­­тажівок по­ка­за­ло, що за один і той са­мий час ці ма­ши­ни за­го­ту­ва­ли од­ну і ту са­му кількість кор­му. Ви­т­ра­ти паль­но­го за ва­­ріан­том обох при­чепів-підби­рачів ста­но­ви­ли 0,9 л на за­готівлю 1 т кор­му, а за ви­ко­ри­с­тан­ня ком­бай­на та ван­та­жівок — 2,7 л. У ре­зуль­таті еко­номічний ефект на за­готівлю кор­му для 350 голів ВРХ ста­но­вив 4,5 млн грн.
За­готівля у стрейч-плівці. Най­кра­щий ме­тод, який дає змо­гу от­ри­ма­ти ви­со­ко­якісний корм. Про­дук­тивність за та­ко­го спо­со­бу ста­но­вить 100–180 т/день, про­те під час за­готівлі цим спо­со­бом вартість кор­му підви­щується мінімум на 50 грн/т (роз­ра­ху­нок про­во­дили у 2012 р.). Та­ку тех­но­логію доцільно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти за кількості ВРХ 100–150 голів дійно­го ста­да, про­те за більшо­го по­голів’я вар­то об­ра­ти інший спосіб. До речі, ці ме­то­ди не­кон­ку­рентні — во­ни, рад­ше, є до­пов­нен­ням один од­но­го. Ком­байн — для ку­ку­руд­зи, прес-підби­рач — для трав’яно­го си­ло­су, прес з об­мо­ту­ван­ням кор­му стрейч-плівкою — іде­аль­ний варіант для валків, які пе­ре­сох­ли (ми от­ри­муємо ви­со­ко­якісний сінаж).

Неприпустимо,
щоб комбайн простоював в очікуванні машини

Про­дук­тивність підби­ран­ня та пе­ре­ве­зен­ня. Про­дук­тивність підби­ран­ня має бу­ти не мен­шою, ніж про­дук­тивність усієї лан­ки, особ­ли­во це сто­сується транс­пор­ту­ван­ня. За ве­ли­кої відстані пе­ре­ве­зен­ня за­для підви­щен­ня про­дук­тив­ності зби­ран­ня мож­ли­вий варіант пе­ре­ван­та­жен­ня ма­си в ав­то­мобільний транс­порт на краю по­ля.

Інтерв'ю
Попри бурхливий розвиток аграрного сектору в економіці України рівень проникнення агрострахування у сільське господарство коливається на позначці 2-3%. Натомість світовий досвід підказує, що становлення потужної аграрної держави неможливе... Подробнее
координатор проекту "Купуймо разом!" Томаш Будзяк
Сільське господарство відноситься до тих галузей, де об'єднання може принести до значного підвищення конкурентноздатності. За ініціативи найбільшої в Польщі гастрономічної закупівельної групи Horeca GGZ в Україні буде створена вітчизняна... Подробнее

1
0