Спецможливості
Агробізнес

Зернова ефек­тив­ність’2015

07.07.2015
1041
Зернова ефек­тив­ність’2015 фото, ілюстрація

Економіка сільського господарства останніх двох років є малопрогнозованою. Розрахунки витрат на виробничі ресурси від початку року до збирання врожаю змінюються декілька разів. Те саме відбувається і з цінами на продукцію. Тож перед аграріями як ніколи гостро постають питання оптимізації витрат та досягнення більших прибутків.

Економіка сільського господарства останніх двох років є малопрогнозованою. Розрахунки витрат на виробничі ресурси від початку року до збирання врожаю змінюються декілька разів. Те саме відбувається і з цінами на продукцію. Тож перед аграріями як ніколи гостро постають питання оптимізації витрат та досягнення більших прибутків.

О. Маслак, канд. екон. наук, керівник Центру стратегічних досліджень АПК, Сумський національний аграрний університет

Про­гноз ви­роб­ництва
Цьо­горіч в Ук­раїні про­гно­зу­ють зібра­ти, за різни­ми оцінка­ми, від 55 до 60 млн т зер­на. Для порівнян­ня, торік цей по­каз­ник ста­но­вив май­же 64 млн. Такі про­гно­зи цілком ре­алістичні. За да­ни­ми Міна­гро­політи­ки, нинішньо­го се­зо­ну зер­но­ви­ми і зер­но­бо­бо­ви­ми куль­ту­ра­ми засіяно 6,8 млн га. Це мен­ше на 11% порівня­но з 2014 р. Пло­ща під ку­ку­руд­зою ско­ро­ти­ла­ся на 11%, під греч­кою — на 13%. Своєю чер­гою, площі під ри­сом, не­зва­жа­ю­чи на об­ме­же­ну ге­о­графію куль­ти­вації цієї куль­ту­ри, роз­ши­ри­ли­ся на 16%. Про­те пріори­те­ти цьо­го се­зо­ну на­ле­жать олійним куль­ту­рам. Так, площі під со­няш­ни­ком збільши­лись на 2%, під соєю — на 19%.
Міністер­ст­во сільсько­го гос­по­дар­ст­ва США (USDA) у черв­не­во­му ог­ляді ста­ну світо­во­го рин­ку про­гно­зу­ва­ло за­галь­ний уро­жай зер­на в Ук­раїні на рівні 56,1 млн т, що ви­ще, порівня­но з по­пе­реднім ог­ля­дом, на 0,8 млн т. На це впли­ва­ли про­гно­зи збіль­шен­ня ви­роб­ництва пше­ниці на 1 млн т — до 23 млн т. Та­кож вне­се­но ко­ри­гу­ван­ня що­до ви­роб­ництва фу­раж­но­го зер­на. За оцін­ка­ми аме­ри­кансь­ких ек­с­пертів, об­ся­ги йо­го ви­роб­ництва в Ук­раїні ста­но­ви­ти­муть 33,3 млн т, що на 0,2 млн мен­ше про­гнозів по­пе­ред­нь­о­го міся­ця. За­га­лом про­гно­зи аме­ри­кансь­ких ек­с­пертів з ви­роб­ництва зер­на в Ук­раїні відповіда­ють оцінкам вітчиз­ня­них фахівців.
Відмінністю цієї посівної кам­панії від по­пе­редніх є те, що аг­рарії відмов­ля­ли­ся від сівби ку­ку­руд­зи, пік по­пу­ляр­ності якої при­па­дав на ос­танні три ро­ки. На це впли­ва­ло різке падіння цін на наф­ту, а біопа­ли­во, яке ви­роб­ля­ють із ку­ку­руд­зи, за по­пе­редніми ціна­ми ви­хо­ди­ло до­рож­че тра­диційно­го паль­но­го. Відповідно, по­пит на ньо­го істот­но зни­зив­ся та як наслідок — змен­ши­ла­ся ак­тивність прид­бан­ня ку­ку­руд­зи. До то­го ж ви­ро­щу­ван­ня ку­ку­руд­зи по­тре­бує більших за­трат порівня­но з інши­ми ви­да­ми зер­на. Тож за­галь­носвітові тен­денції та по­до­рож­чан­ня ви­роб­ни­чих ре­сурсів вне­сли свої ко­ри­гу­ван­ня у струк­ту­ру посівів зер­но­вих куль­тур вро­жаю 2015 р.

Ви­т­ра­ти
Посівна кам­панія’2015 ви­я­ви­ла­ся однією із складніших за всі ро­ки не­за­леж­ності Ук­раїни. На діяльність аг­раріїв суттєво впли­ну­ла де­валь­вація гривні. З ча­су пе­ре­хо­ду до гнуч­ко­го кур­со­у­тво­рен­ня на ва­лют­но­му рин­ку в лю­то­му 2014 р. вітчиз­ня­на гро­шо­ва оди­ни­ця знеціни­ла­ся що­до аме­ри­кансь­ко­го до­ла­ра у 2,6 ра­за (від 8 до 21 грн/дол.). Об­вал гривні призвів до зро­с­тан­ня цін на ос­новні ма­теріаль­но-технічні ре­сур­си.
Од­ним із ос­нов­них фак­торів впли­ву на собівартість ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур бу­ло по­до­рож­чан­ня міне­раль­них до­б­рив та паль­но-ма­с­тиль­них ма­теріалів. Че­рез кур­со­ву різни­цю по­до­рож­ча­ли імпортні міне­ральні до­б­ри­ва, а вітчиз­няні — внаслі­док зро­с­тан­ня цін на при­родній газ та під впли­вом по­пи­ту на рин­ку. Так, на­пе­ре­додні вес­ня­но­го піджив­лен­ня (тре­тя де­ка­да лю­то­го) се­редні ціни вітчиз­ня­но­го рин­ку за 1 т аміач­ної селітри ста­но­ви­ли від 9,6 до 10,3 тис. грн, кар­баміду — 11–11,6, кар­бамідно-аміач­­­­ної суміші — 9,7–10,5, нітро­а­мо­фо­с­ки російсько­го ви­роб­ництва — 10,3–12, вітчиз­ня­но­го — 10,1–10,2 тис. грн. За­гальні ви­т­ра­ти на міне­ральні до­б­ри­ва мож­на підра­ху­ва­ти, ви­хо­дя­чи із за­галь­ної по­тре­би для про­ве­ден­ня ком­плек­су вес­ня­но-по­льо­вих робіт в об­сязі 976 тис. т діючої ре­чо­ви­ни, зо­к­ре­ма азот­них — 697 тис. т, фо­с­фор­них — 159, калійних — 119 тис. т.
У цей са­мий період на­бу­ли сво­го піку ціни на паль­не. У третій де­каді лю­то­го по­точ­но­го ро­ку ди­зель­не паливо підви­щи­ло­ся до 23,5 грн/л. Для порівнян­ня: на по­чат­ку міся­ця ціна на ньо­го за 1 л бу­ла ниж­чою на 6 грн. 
За підра­хун­ка­ми Міна­гро­політи­ки, ви­т­ра­ти на про­ве­ден­ня по­вно­го ком­плек­су вес­ня­них по­льо­вих робіт зрос­ли в 1,7 ра­за порівня­но з по­пе­реднім ро­ком (за роз­ра­хун­ка­ми аг­раріїв зро­с­тан­ня ви­т­рат ста­но­вить від 2 до 3 разів). Від­так у то­ва­ро­ви­роб­ників пе­ре­ва­жа­ють пе­симістичні на­ст­рої, підси­лені ри­зи­ка­ми не­спри­ят­ли­вих по­год­них умов під час дозріван­ня та зби­ран­ня вро­жаю, які мо­жуть зни­зи­ти вро­жай на 15–20%.
За інфор­мацією Міна­гро­політи­ки, цьо­го ро­ку вес­няні аг­ро­тех­но­логічні за­хо­ди (оран­ка, вне­сен­ня до­б­рив, про­ве­ден­ня сівби) роз­ра­хун­ко­во на 1 га ріллі ко­ш­ту­ва­ли аг­раріям близь­ко 3 тис. грн. Для порівнян­ня: торік цей по­каз­ник ста­но­вив 2,2–2,3 тис. грн. За­га­лом ви­т­ра­ти вес­ня­ної посівної по­точ­но­го ро­ку оціне­но близь­ко у 66 млрд грн, з яких
12 млрд, вра­хо­ву­ю­чи об­ме­женість до­ступ­но­го банківсько­го кре­ди­ту­ван­ня, до­ве­ло­ся за­по­зи­чу­ва­ти зовні, здебільшо­го у ко­мерційних струк­тур че­рез то­варні кре­ди­ти.

Ціно­ва си­ту­ація
За да­ни­ми Про­до­воль­чої і сільсько­го­с­по­дарсь­кої ор­ганізації ООН (FAO),  світові ціни на сільсько­го­с­по­дарсь­ку про­дукцію про­дов­жу­ють зни­жу­ва­ти­ся. При­чи­ною цьо­го є до­статні за­па­си про­до­воль­ст­ва в ос­нов­них країнах-ви­роб­ни­ках. Зни­жен­ня цін не зу­пи­ня­ють навіть про­гно­зи зі змен­шен­ня  об­сягів сві­то­во­го вро­жаю, що очікується по­точ­но­го ро­ку. Як наслідок — за про­гно­за­ми су­куп­на світо­ва вартість імпор­ту про­до­воль­ст­ва у 2015 р. ся­га­ти­ме п’яти­річно­го мініму­му. Це відбу­деть­ся зде­більшо­го че­рез зни­жен­ня цін на аг­ро­про­дукцію, низькі фрах­тові та­ри­фи та зміцнен­ня по­зицій аме­ри­кансь­ко­го до­ла­ра на світо­вих фінан­со­вих рин­ках.
На внутрішньо­му рин­ку зер­на впро­довж по­точ­но­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ціни ма­ли суттєві ко­ли­ван­ня. Як­що на по­чат­ку 2014/15 МР пше­ни­ця 3-го кла­су ко­ш­ту­ва­ла в се­ред­нь­о­му по Ук­раїні 2 тис. грн/т, то у лю­то­му 2015 р. — підви­щи­ла­ся до 4,5 тис. грн, а в червні зно­ву зни­зи­ла­ся до 3 тис. Подібна си­ту­ація відбу­ла­ся і з фу­раж­ни­ми пше­ни­цею та яч­ме­нем. У серпні 2014 р. се­ред­ня ціна на ці ви­ди зер­на ста­но­ви­ла відповідно
1,9 та 1,8 тис. грн/т, у лю­­то­му — 4,3 і 4,4, у червні — по
2,8 тис. грн/т, що май­же на дві тре­ти­ни мен­ше се­ре­ди­ни періоду. Ра­зом з тим, вітчиз­няні аг­рарії сподіва­ють­ся, що ціно­ва си­ту­ація на зер­но вро­жаю 2015 р. за­без­пе­чить відшко­ду­ван­ня всіх ви­т­рат на йо­го ви­роб­ництво.
Підтвер­д­жен­ням цьо­го є про­ве­ден­ня на внутрішньо­му рин­ку дер­жав­них за­купівель за вста­нов­ле­ни­ми ціна­ми. Уряд уже виз­на­чив ціни на зер­но вро­жаю 2015 р. Зо­к­ре­ма, дер­жав­ний опе­ра­тор на рин­ку зер­на, яким є Аг­рар­ний фонд Ук­раїни, про­во­дить за­купівлі зер­на но­во­го вро­жаю на умо­вах ук­ла­ден­ня фор­вард­них кон­трактів. Об’єктом та­ких за­купівель ви­с­ту­пає пше­ни­ця 2-го та 3-го класів, жи­то, ячмінь та греч­ка. За­галь­ний об­сяг за­купівель ста­но­ви­ти­ме 1,2 млн т зер­на, а мінімаль­на за­про­по­но­ва­на аг­раріями партія пше­ниці — не мен­ше 100 т.
На­разі роз­ра­хун­ко­ва ціна, за якою пра­цює ПАТ «Аг­рар­ний фонд», ста­но­вить на пше­ни­цю 2-го кла­су — 4400 грн/т та пше­ни­цю 3-го кла­су — 4200 грн. Тож виз­на­чені дер­жа­вою ціни є своєрідним інди­ка­то­ром для рин­ку зер­на. Про­те слід вра­хо­ву­ва­ти, що під час зби­ран­ня вро­жаю та йо­го ма­со­во­го ек­с­пор­ту ціни бу­дуть мінімаль­ни­ми, а на­далі повністю відповіда­ти­муть світо­вим тен­денціям.
 
Ре­алізація
Од­ним із ос­нов­них ка­налів збу­ту зер­на є йо­го про­даж на зовнішніх рин­ках. За підсум­ка­ми 2014 р. у за­гальній вар­тості ек­с­пор­ту сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції і про­до­воль­ст­ва про­дукція рос­лин­но­го по­хо­д­жен­ня ста­но­ви­ла 52%. При цьо­му на зер­но при­па­да­ло 39% за­галь­но­го об­ся­гу ек­с­пор­ту про­дукції рос­лин­ництва, на олійне насіння — 10,1%. За­га­лом ек­с­порт по­пе­ред­нь­о­го ро­ку ста­но­вив май­же 33 млн т. Ос­нов­ни­ми ек­с­порт­ни­ми ви­да­ми зер­на ста­ли ку­ку­руд­за та пше­ни­ця. Так, за 2014 р. ку­ку­руд­зи ек­с­пор­то­ва­но 17,6 млн т, пше­ниці — 10,5 млн. Найбільші по­став­ки ку­ку­руд­зи здійсню­ва­ли­ся до Іспанії, Єгип­ту, Ки­таю, Нідер­ландів, Ко­реї; пше­ниці — до Єгип­ту, Іспанії, Па­ки­с­та­ну, Ко­реї, Ма­рок­ко. Об­сяг ек­с­пор­ту олійно­го насіння ста­но­вив 3,9 млн т. Го­ловні йо­го по­став­ки здійсню­ва­ли­ся до Ту­реч­чи­ни, Па­ки­с­та­ну, Бельгії, Нідер­ландів та Франції.
Уп­ро­довж трав­ня — черв­ня по­точ­но­го ро­ку аме­ри­кансь­ки­ми фахівця­ми збільше­но оцінки ек­с­пор­ту зер­на з Ук­раїни у 2015/16 МР (ли­пень — чер­вень) на 1 млн т. Так, на ек­с­порт Ук­раїна мо­же відпра­ви­ти май­же 30 млн т зер­на. По­став­ки ук­раїнської пше­ниці на світо­вий ри­нок у но­во­му се­зоні очіку­ють­ся близь­ко 11,5 млн т, фу­раж­но­го зер­на — 18, зо­к­ре­ма ку­ку­руд­зи — 16 млн т.
За підра­хун­ка­ми аналітиків ек­с­порт­на ви­руч­ка від про­да­жу зер­на в но­во­му зер­но­во­му се­зоні ста­но­ви­ти­ме 5 млрд дол., а опе­раційний при­бу­ток оціню­ють на рівні 1,5 млрд дол. Торік ці по­каз­ни­ки бу­ли де­що ви­щи­ми — відповідно 5,5 та близь­ко 2 млрд дол. Тож на пи­тан­ня, чи змо­жуть такі до­хо­ди ком­пен­су­ва­ти ви­т­ра­ти аг­раріїв та чи ма­ти­муть во­ни мож­ливість якісно про­ве­с­ти во­се­ни посівну кам­панію, по­ка­же час. На­разі як еко­номічна, так і політич­на си­ту­ація в країні є не­пе­ред­ба­чу­ва­ни­ми та склад­но­прог­но­зо­ва­ни­ми.
Еко­номіка
За підсум­ка­ми гос­по­дарсь­кої діяль­ності с.-г. під­приємств у 2014 р. рівень рен­та­бель­ності ви­роб­ництва про­дукції сільсько­го гос­по­дар­ст­ва та на­дан­ня су­путніх по­слуг (без ура­ху­ван­ня бю­д­жет­них до­тацій і до­плат) за­га­лом ста­но­вив 26% про­ти  11% ро­ком раніше. Рен­та­бель­ність ви­роб­ництва про­дукції рос­лин­ництва ста­но­ви­ла 29% про­ти 11% у 2013 р. Торік бу­ло зафіксо­ва­но зро­с­тан­ня рівня рен­та­бель­ності ви­роб­ництва більшості про­дукції рос­лин­ництва. Зо­к­ре­ма, при­бут­ковість зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур збільши­ла­ся від 2% у 2013 р. до 26% — у 2014-му, со­няш­ни­ку — від 29 до 37, ріпа­ку — від 9 до 29, сої — від 16 до 34, цу­к­ро­вих бу­ряків (фа­б­рич­них) —  від 3 до 18, овочів від­кри­то­го грун­ту —  від 5 до 17%. Та­кож за підсум­ка­ми 2014 р. суттєво змен­ши­ла­ся рен­та­бельність ви­роб­ництва кар­топлі — від 23% у 2013-му до 9% — у 2014 р.
Вра­хо­ву­ю­чи ціни на ма­теріаль­но-технічні ре­сур­си 2015 р., за­гальні ви­т­ра­ти на 1 га ранніх зер­но­вих куль­тур ста­но­ви­ти­муть близь­ко 12 тис. грн. За вро­жай­ності 5 т/га собівартість 1 т зер­на дорівню­ва­ти­ме 2,4 тис. грн. За умо­ви ціни ре­алізації 3 тис. грн/т при­бу­ток з 1 га ста­но­ви­ти­ме май­же 0,6 тис. грн, що за­без­пе­чить рен­та­бельність на рівні 25%. Та­кий рівень рен­та­бель­ності дає змо­гу по­вер­ну­ти ви­т­ра­чені на ви­ро­щу­ван­ня зер­на ко­ш­ти та до­дат­ко­во от­ри­ма­ти май­же 15 коп. на кож­ну  грив­ню, вкла­де­ну у ви­роб­ництво зер­на. Тож для підви­щен­ня при­ваб­ли­вості ви­роб­ництва ранніх зер­но­вих куль­тур йо­го за­купі­вельні ціни ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти рен­та­бельність від 40% і ви­ще. Відтак за­купівельні ціни на зер­но ма­ють ста­но­ви­ти від 3,4 тис. грн/т і ви­ще.

Вис­нов­ки
Цьо­го ро­ку аг­рарії ак­цен­ту­ва­ли ви­роб­ництво на більш мар­жи­наль­них куль­ту­рах, до яких на­ле­жать соя, со­няш­ник та пше­ни­ця. По­пит на ці куль­ту­ри є стабільним, що підтвер­д­жується ви­со­ки­ми за­купівель­ни­ми ціна­ми та їхньою по­зи­тив­ною ди­намікою впро­довж мар­ке­тин­го­во­го ро­ку.
Як і торік, посівна пло­ща всіх куль­тур у 2015 р., вклю­ча­ю­чи технічні та ово­чі, ста­но­ви­ти­ме до 27 млн га. Співвідно­шен­ня зер­но­вих та олійних куль­тур за­ли­шить­ся ста­лим, а са­ме 55% до 45% відповідно. Про­те відбу­ли­ся зміни у струк­турі зер­но­во­го кли­ну. Так зни­жен­ня світо­вої ціни на ку­ку­руд­зу в по­точ­но­му се­зоні змен­ши­ло при­ваб­ливість цієї куль­ту­ри. До то­го ж зро­с­тан­ня ви­роб­ни­чих ви­т­рат знач­но ви­пе­ре­д­жа­ло тем­пи підви­щен­ня цін на ячмінь. Відповідно, зни­зи­ли­ся посівні площі під ци­ми куль­ту­ра­ми.  
Посівна кам­панія 2015 р. про­хо­ди­ла в умо­вах спри­ят­ли­вої по­го­ди. Про­те ок­ремі опе­ра­то­ри рин­ку про­гно­зу­ють зни­жен­ня вро­жай­ності че­рез еко­номію посівних ма­теріалів та до­б­рив, які ста­ли цьо­го ро­ку внаслідок де­валь­вації національ­ної ва­лю­ти над­то до­ро­ги­ми. Грив­ня по­де­шев­ша­ла віднос­но аме­ри­кансь­ко­го до­ла­ра май­же втричі, що по­зна­чи­ло­ся на вар­тості насіння, до­б­рив, за­собів за­хи­с­ту рос­лин, паль­но­го та за­га­лом всієї посівної кам­панії.
За оцінка­ми фахівців, вро­жай зер­на в Ук­раїні у 2015/16 МР очікується на до­стат­ньо ви­со­ко­му рівні. Очіку­ван­ня но­во­го вро­жаю со­няш­ни­ку та сої є цілком оп­тимістич­ни­ми. Посівна кам­панія прой­ш­ла успішно. На­разі все за­ле­жа­ти­ме від по­год­них фак­торів, які за підсум­ка­ми трав­ня — пер­шої по­ло­ви­ни черв­ня спри­ят­ливі для май­бут­нь­о­го вро­жаю. Про­те вро­жайність вітчиз­ня­них куль­тур, не­зва­жа­ю­чи на стабільне зро­с­тан­ня впро­довж ос­танніх років, суттєво відстає від уро­жай­ності більшості роз­ви­не­них країн.

Інтерв'ю
координатор проекту "Купуймо разом!" Томаш Будзяк
Сільське господарство відноситься до тих галузей, де об'єднання може принести до значного підвищення конкурентноздатності. За ініціативи найбільшої в Польщі гастрономічної закупівельної групи Horeca GGZ в Україні буде створена вітчизняна... Подробнее
Николай Орлов
До кінця 2016 року парламент повинен прийняти Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Цей закон має відкрити ринок землі в Україні. 

1
0