Спецможливості
Техніка та обладнання

За­без­пе­чен­ня пра­цез­дат­ності де­та­лей висівних апа­ратів сіва­лок для про­сап­них куль­тур

02.04.2017
7176
За­без­пе­чен­ня пра­цез­дат­ності де­та­лей висівних апа­ратів сіва­лок для про­сап­них куль­тур фото, ілюстрація

Однією з ос­нов­них по­льо­вих опе­рацій, що виз­на­чає май­­­­бутній уро­жай сільсько­го­с­­по­дарсь­ких куль­тур, є сівба, від якості якої за­ле­жить як ди­наміка сходів рос­лин, так і ак­тивність їхньо­го рос­ту. 

 

 

 

 

Ос­нов­ним вітчиз­ня­ним ви­роб­ни­ком посівної техніки бу­ло й за­ли­шається ПАТ «Ель­ворті» (Elvorti) (до 22 квітня 2016 ро­ку — ПАТ «Чер­во­на зірка»). Порівня­но із за­­ру­біжни­ми під­приєм­ства­ми, вітчиз­ня­ний ви­роб­ник по­ста­чає сільгоспви­роб­ни­кам різні за при­зна­чен­ням і спо­со­бом аг­ре­га­ту­ван­ня посівні ма­ши­ни. За ос­но­ву роз­роб­ки но­вих мо­де­лей про­сап­них сіва­лок ук­раїнські кон­ст­рук­то­ри по­кла­ли прин­ци­пи точ­но­го висіву — підви­щен­ня якості роз­поділен­ня насіння в ряд­ку. Точ­ний висів дає змо­гу підви­щи­ти вро­жайність за­вдя­ки оп­ти­маль­но­му розміщен­ню рос­лин за пло­щею жив­лен­ня і ско­ро­ти­ти ви­т­ра­ти на фор­му­ван­ня їхньої гу­с­то­ти. Окрім то­го, це су­час­ний ди­зайн, якість, зручність і надійність у ви­ко­ри­с­танні. Все це ма­ють більшість мо­де­лей про­сап­них сіва­лок ПАТ «Ель­ворті», які за якістю висіву на­бли­жа­ють­ся до кра­щих за­рубіжних ана­логів і до то­го ж удвічі-втричі де­шевші. І, що ду­же важ­ли­во, вітчиз­няні ви­роб­ни­ки не копіюють західні мо­делі, а самі ство­рю­ють нові вуз­ли та аг­ре­га­ти, орієнту­ю­чись на до­сяг­нен­ня аг­ро­номії та особ­ли­вості аг­ро­тех­но­логій.

В ос­таннє де­ся­тиріччя найбільшо­го по­ши­рен­ня для ви­ко­нан­ня висіву про­сап­них куль­тур на­бу­ли пнев­ма­тичні ва­­ку­умні про­сапні сівал­ки, се­ред яких — MashioGaspardo ST-8R, MaterMacc 3 XL 800 (Італія), Kunh Planter, Planter II (Франція), John Deere 1710 (США), Amazone ЕDX 9000-T (Німеч­чи­на), Vega Profi та Vesta Profi (Ук­раїна), «Ліда­г­ро­пром­маш» СТВ-12 (Біло­русь), «Техніка-сервіс» ТС-М8000 (Росія) та інші. 

Слід за­зна­чи­ти, що най­універ­са­ль­ніши­ми, тоб­то здат­ни­ми як­най­кра­ще за­без­пе­чу­ва­ти ви­со­ку якість висіву на­сін­ня, є сівал­ки з дис­ко­ви­ми ва­ку­ум­ни­ми апа­ра­та­ми. Найбільшим по­пи­том у нашій країні та за кор­до­ном ко­ри­с­ту­ють­ся 8-ми і 12-рядні сівал­ки, що аг­ре­га­ту­ють­ся з трак­то­ра­ми кла­су 1,4 та 2,0. Та­ка кон­ст­рукція висівно­го апа­ра­ту за­без­пе­чує за­пов­нен­ня до­зу­валь­них еле­ментів за ви­со­ких лінійних швид­ко­с­тей їхньо­го ру­ху, якісне ви­да­лен­ня зай­во­го насіння і рівномірність по­да­ван­ня йо­го в насіннєпровід.

Особливості роботи сівалок

Кон­ст­рукції низ­ки сіва­лок не ос­на­щені насіннєпро­во­да­ми, а їхні висівні апа­ра­ти ма­ють нижнє роз­та­шу­ван­ня, що поліпшує рівномірність роз­поділен­ня насіння в ряд­ку. Але такі висівні апа­ра­ти пра­цю­ють у зоні ве­ли­кої за­пи­ле­ності повітря зі збільше­ною кон­цен­т­­­рацією пи­ло­подібно­го аб­ра­зи­ву, який по­трап­ляє на по­верхні тер­тя до­зу­валь­них дисків і ущільню­валь­них про­кла­док. Пи­ло­подібні ча­ст­ки, осіда­ю­чи на ро­бо­чих по­верх­нях комірок до­зу­валь­них дисків, змен­шу­ють їхню про­пу­ск­ну здатність, що фор­мує по­сту­по­ву втра­ту пра­цез­дат­ності висівно­го апа­ра­ту. Відо­мо, що до скла­ду пи­лу вхо­дять тверді ча­ст­ки ок­сидів кремнію та алюмінію, які ста­ють при­чи­ною аб­ра­зив­но­го спра­цю­ван­ня де­та­лей. Особ­ли­во це помітно на ущільню­валь­них про­клад­ках, які відо­крем­лю­ють ка­ме­ри пнев­мо­ме­ханічних висівних апа­ратів. Унаслідок їхньо­го спра­цю­ван­ня змінюється не ли­ше ступінь розріджен­ня повітря, а й ефек­тивність при­смок­ту­ван­ня насінин ко­мір­ка­­ми до­зу­валь­них дисків. У та­ко­му разі кількість тех­но­логічно до­пу­с­ти­мих про­пусків висівним апа­ра­том зро­с­тає, що відчут­но зни­жує по­каз­ни­ки надійності ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су.

Бу­ва­ють ви­пад­ки аварійних по­шко­д­жень висівних апа­ратів, що зу­мов­ле­но різки­ми пе­ре­ван­та­жен­ня­ми. Їх, перш за все, спри­чи­ню­ють по­па­дан­ня до ви­сів­но­­го апа­ра­ту сіва­лок сто­ронніх твер­дих вклю­чень, які мо­жуть вик­ли­ка­ти за­кли­ню­ван­ня й по­шко­д­жен­ня ме­ханізмів. Аналіз по­ка­зує, що інтен­сивність та­ких по­шко­д­жень за якісної пе­ред­посівної підго­тов­ки зер­но­во­го ма­теріалу не­знач­на, про­те во­ни все ж ма­ють місце в ре­аль­них умо­вах ек­сплу­а­тації посівної техніки — в ме­жах 6–9%.Висівний апарат сівалки Profi

Оскільки сівбу про­сап­них куль­тур про­во­дять у стислі аг­ро­технічні терміни, цей про­цес по­тре­бує ви­со­кої надійності сіва­лок і їхніх вузлів. То­му не­до­пу­с­ти­мо за­сто­со­ву­ва­ти аг­ре­га­ти зі спраць­о­ва­ни­ми де­та­ля­ми, зо­к­ре­ма до­зу­валь­ни­ми дис­ка­ми та ущільню­валь­ни­ми про­клад­ка­ми. Під час ро­бо­ти сіва­лок у не­на­леж­но­му технічно­му стані за відповідних умов відбу­вається по­ру­шен­ня про­це­су висіву, що при­зво­дить до по­яви як розрідже­них, так і за­гу­ще­них сходів, до то­го ж спри­чи­нює не ли­ше зни­жен­ня вро­жай­ності куль­тур, а й пе­ре­ви­т­ра­ти насіннєво­го ма­теріалу.

Ви­хо­дя­чи з цьо­го, роз­роб­ка за­ходів, які за­без­пе­чу­ють підви­щен­ня ре­сур­су де­та­лей висівно­го ком­плек­ту, що скла­дається з до­зу­валь­но­го дис­ка й ущіль­ню­валь­ної про­клад­ки, та їхню без­від­мов­­ну ро­бо­ту впро­довж усь­о­го періоду ек­сплу­а­тації, ста­но­вить знач­ний на­уко­вий і прак­тич­ний інте­рес.

Зруч­ни­ми для висіву й про­сти­ми в ре­монті вва­жа­ють сівал­ки ва­ку­ум­но­го ти­пу. Од­нак якісне, із за­кла­дан­ням у посівне ло­же однієї насіни­ни, висіван­ня посівно­го ма­теріалу сівал­ка­ми та­ко­го ти­пу мож­ли­ве ли­ше за умо­ви надійно­го за­хоп­лен­ня насіни­ни до­зу­валь­ни­ми еле­мен­та­ми й стабільності па­ра­метрів си­с­те­ми під час ек­сплу­а­тації.

Які сівалки присутні на ринку техніки сьогодні?

Аналіз рин­ку посівної техніки по­ка­зує, що більшість фірм — ви­роб­ників про­сап­них сіва­лок із за­галь­но­го чис­ла мо­де­лей про­по­ну­ють близь­ко 77% сіва­лок точ­но­го висіву з пне­мо­ва­ку­ум­ною си­с­те­мою до­зу­ван­ня насіння, 17% — із ме­ханічною си­с­те­мою і ли­ше 6% — із си­с­те­мою над­лиш­ко­во­го ти­с­ку.

Основним недоліком сіва­лок ва­ку­ум­но­го ти­пу є їх низь­кий міжре­монт­ний ре­сурс, а це при­зво­дить до по­ру­шен­ня аг­ро­технічних норм під час висіву про­сап­них куль­тур. Ро­бо­ти, спря­мо­вані на підви­щен­ня по­каз­ників дов­говічності до­зу­валь­но­го дис­ка й ущільню­валь­ної про­клад­ки висівних ком­плектів та якості ви­ко­нан­ня сівби, є важ­ли­ви­ми і, бе­зу­мов­но, ста­нов­лять прак­тич­ний інте­рес.

За ре­зуль­та­та­ми досліджен­ня ре­монт­но­го фон­ду вста­нов­ле­на су­мар­на гра­нич­на ве­ли­чи­на спра­цю­ван­ня ро­бо­чих ор­ганів у місці кон­так­ту па­ри тер­тя диск — про­клад­ка, згідно з да­ни­ми ек­сплу­а­таційних умов, за на­пра­цю­ван­ня 54–59 га ста­но­вить 2,4–2,7 мм. На підставі досвіду ви­ко­ри­с­тан­ня сіва­лок для висіван­ня про­сап­них куль­тур ре­ко­мен­до­ва­на ве­ли­чи­на ви­б­ра­ку­валь­но­го спра­цю­ван­ня — на рівні 2,1–2,3 мм. За до­три­ман­ня цьо­го зна­чен­ня аг­ре­гат за­без­пе­чує надійність про­це­су висіву (від­повідає ви­мо­гам для серійно­го висівно­го ком­плек­ту з на­пра­цю­ван­ням у ме­жах 48–52 га).

Ос­нов­ним ме­то­дом ре­мон­ту до­нині за­ли­шається заміна спраць­о­ва­них де­та­лей і вузлів на нові. Це зу­мов­ле­но тим, що більшість аг­рар­них підприємств та фер­мерсь­ких гос­по­дарств за­зви­чай не ма­ють влас­ної ре­монт­но-об­слу­го­ву­ю­чої ба­зи та відповідних об­лад­нан­ня і фа­хів­ців.

Доцільно та­кож зав­ва­жи­ти й той факт, що ні заміна спраць­о­ва­них де­та­лей на нові, ні віднов­лен­ня їхньої пра­цез­дат­ності не спри­я­ють підви­щен­ню міжре­монт­но­го ре­сур­су, а ли­ше по­до­вжу­ють термін служ­би висівно­го апа­ра­ту сівал­ки. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, за­леж­но від умов ви­ко­ри­с­тан­ня аг­ре­га­ту, як по­ка­зу­ють досліджен­ня, ре­сур­су но­во­го технічно­го з’єднан­ня висівно­го ком­плек­ту диск — про­клад­ка ча­с­то не ви­с­та­чає на по­вний ек­сплу­а­таційний се­зон. Це ду­же ча­с­то зни­жує па­ра­ме­т­ри ро­бо­ти висівних апа­ратів сіва­лок і при­зво­дить до по­яви площ, засіяних із по­ру­шен­ням аг­ро­технічних ви­мог.

Вар­то звер­ну­ти ува­гу на нові ме­то­до­логічні підхо­ди, які ре­алізо­вані для зни­жен­ня інтен­сив­ності спра­цю­ван­ня пар тер­тя та підви­щен­ня їхньої дов­го­віч­нос­ті. Для змен­шен­ня ко­ефіцієнта тер­тя і зміцнен­ня їхньої ро­бо­чої по­верхні в ма­теріал для по­крит­тя мож­на вво­ди­ти ан­ти­фрикційні ре­чо­ви­ни й тверді ма­с­ти­ла, зо­к­ре­ма сульфіди, графіт, сірку, ок­ремі лег­ко­плавкі ме­та­ли і їхні спла­ви, поліме­ри то­що. Ан­ти­фрикційний ма­теріал ви­ко­нує роль ма­с­ти­ла, що за­без­пе­чує са­моз­ма­щен­ня па­ри тер­тя шля­хом ут­во­рен­ня тон­кої лег­ко­ру­хо­мої плівки й без­пе­рерв­не віднов­лен­ня про­цесів на ро­бочій по­верхні.Висівна секція сівалки Vega Profi

Ре­сурс па­ри тер­тя диск — про­клад­ка висівно­го апа­ра­ту мож­на підви­щи­ти шля­хом на­си­чен­ня ущільню­валь­ної про­к­лад­ки до­дат­ко­ви­ми точ­ка­ми твер­до­го ан­ти­фрикційно­го по­крит­тя. В ре­зуль­таті цьо­го по­верхні дис­ка й про­клад­ки, які кон­так­ту­ють у парі диск — про­клад­ка по­кри­ва­ють­ся тон­ким ша­ром ма­с­ти­ла. За­вдя­ки цьо­му відбу­вається за­пов­нен­ня мікро­нерівно­с­тей, змен­шу­єть­ся інтен­сивність їхньо­го спра­цю­ван­ня і з’яв­ляється мож­ливість підви­щи­ти їхній ре­сурс. За­сто­су­ван­ня ан­ти­фрикційно­го ма­теріалу в умо­вах тер­тя за­без­пе­чує не­здатність або ма­лу здатність до схоп­лю­ван­ня з ма­теріалом ро­бо­чих по­вер­хонь де­та­лей у зга­да­но­му з’єднанні за збе­ре­жен­ня ба­жа­ної ела­с­тич­ності, а це дає змо­гу збільши­ти термін служ­би ви­робів та змен­ши­ти ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го ча­су на усу­нен­ня не­справ­но­с­тей.

Найвідомішим із-поміж твер­дих ма­с­тиль­них ма­теріалів є графіт, який має низь­кий ко­ефіцієнт тер­тя, до­б­рий рівень зчеп­лен­ня з по­верх­нею, ма­ле зу­сил­ля руй­ну­ван­ня за за­сто­су­ван­ня йо­го в твер­до­му стані, низь­ку вартість та до­ступність. Збільшен­ня терміну служ­би па­ри тер­тя диск — про­клад­ка за­вдя­ки ви­ко­ри­с­тан­ню ан­ти­фрикційно­го ма­теріалу в умо­вах тер­тя ре­ко­мен­до­ва­но до­ся­га­ти за до­по­мо­гою ефек­ту са­моз­ма­щен­ня. Він по­ля­гає в то­му, що під час кон­так­ту з ущільню­валь­ною про­клад­кою, яка до­пов­не­на точ­ка­ми твер­до­го ан­ти­фрикційно­го ма­с­ти­ла, ущільнені по­верхні по­кри­ва­ють­ся тон­ким ша­ром графіту. В ре­зуль­таті цьо­го відбу­вається за­пов­нен­ня мікро­нерівно­с­тей, а по­верхні ста­ють більш гла­день­ки­ми. 

Аналіз ха­рак­тер­них при­чин спра­цю­ван­ня до­зу­валь­но­го дис­ка ви­сів­но­го апа­ра­ту

В про­цесі йо­го ро­бо­ти зафіксу­ва­ли ко­ли­ван­ня ве­ли­чи­ни розріджен­ня по­віт­ря, та­кож поміти­ли, що насіння постійно вібрує й по­вер­тається з різною ку­то­вою швидкістю. Та­ке яви­ще зу­мов­ле­не на­сам­пе­ред тим, що під час за­хоп­лен­ня насіння во­но на­ма­гається пе­ре­кри­ти при­смок­ту­валь­ну комірку по мак­си­мальній площі. Це, своєю чер­гою, при­зво­дить до ко­рот­ко­час­ної зміни ти­с­ку в насіннєвій ка­мері, за яко­го ви­ни­кає пуль­су­ю­чий ефект ру­ху насіння на­вко­ло при­смок­ту­валь­ної комірки, а це при­зво­дить до спра­цю­ван­ня її край­ки.

Аналіз спраць­о­ва­них до­зу­валь­них дисків ука­зує на те, що про­цес втра­ти їхньої пра­цез­дат­ності ус­клад­нюється ко­розійним руй­ну­ван­ням еле­ментів де­та­лей ущільнен­ня пре­цизійної па­ри диск — про­клад­ка. Це яви­ще зу­мов­ле­не оки­сни­ми про­це­са­ми, які пе­ребіга­ють на по­верхні до­зу­валь­них дисків, і за­сто­су­ван­ням хімічно ак­тив­них ре­чо­вин, що вхо­дять до скла­ду за­хис­но­го ша­ру насіння з умістом різно­манітних про­труй­ників, яки­ми об­роб­ля­ють посівний ма­теріал про­сап­них куль­тур. Ха­рак­тер і швидкість спра­цю­ван­ня ро­бо­чих ор­ганів до­зу­ван­ня за­ле­жить від фізи­ко-хімічних вла­с­ти­во­с­тей про­тру­ю­валь­них се­ре­до­вищ насіння. Ут­во­рені на йо­го по­верхні ок­си­ди й муль­ти­мо­ле­ку­лярні ад­сор­бо­вані ша­ри зав­тов­шки 0,01–0,10 мкм взаємодіють із ро­бо­чи­ми по­верх­ня­ми до­зу­валь­но­го дис­ка й ущільню­валь­ної про­клад­ки і підси­лю­ють про­цес окис­лен­ня та ко­розійно­го спра­цю­ван­ня. Це при­швид­шує по­верх­не­ве руй­ну­ван­ня де­та­лей, при­зво­дить до зміни розмірів, ге­о­ме­т­рич­ної фор­ми й вла­с­ти­во­с­тей по­верх­не­вих шарів ма­теріалу до­зу­валь­них дисків. 

Як по­до­вжи­ти термін пра­цез­дат­ності дозувального диску висівного апарату?

Для віднов­лен­ня по­верхні до­зу­валь­но­го дис­ка висівно­го апа­ра­ту мож­на за­сто­су­ва­ти спосіб на­не­сен­ня стійко­го по­крит­тя шля­хом еле­к­т­роіскро­вої об­роб­ки. Ви­ко­ри­с­тан­ня цьо­го ме­то­ду пе­ред­ба­чає от­ри­ман­ня за­хис­но­го ша­ру по­крит­тя потрібної тов­щи­ни, що ком­пен­сує ступінь спра­цю­ван­ня з ура­ху­ван­ням при­пу­с­ку на відповідну віднов­лю­валь­ну об­роб­ку дис­ка з на­ступ­ною ме­ханічною об­роб­кою в ме­жах шор­ст­кості по­верхні до­зу­валь­но­го дис­ка Ra = 0,8–1,5 мкм. 

Роз­г­ля­не­мо послідовність тех­но­логічно­го про­це­су віднов­лен­ня до­зу­валь­но­го дис­ка, який пе­ред­ба­чає такі опе­рації: мит­тя й очи­щен­ня; де­фек­ту­ван­ня; еле­к­т­роіскро­ву об­роб­ку; ме­ханічну об­роб­ку; бе­за­б­ра­зив­ну уль­т­ра­зву­ко­ву фінішну об­роб­ку в ме­жах шор­ст­кості Ra = 0,020–0,035 мкм; фінішне плаз­мо­ве зміцнен­ня; кон­троль якості.

Для стабілізації про­це­су еле­к­т­роіскро­вої об­роб­ки по­пе­ред­ньо на по­верх­ню дис­ка на­но­сять по­крит­тя, що містять еле­мен­ти з низь­ким по­тенціалом іонізації. Це за­без­пе­чує збе­ре­жен­ня та підви­щен­ня міцності кож­но­го на­не­се­но­го ша­ру й дає змо­гу от­ри­ма­ти ба­жані ан­ти­фрикційні вла­с­ти­вості. До та­ких ре­чо­вин на­ле­жать: вуг­лець (графіт), ди­сульфід молібде­ну, дис­персні по­рош­ки ме­талів, слю­да, ка­олін, нітрид бо­ру, аморф­ний бор, тальк та інші.Еле­мен­ти до­опра­цю­вань висівно­го апа­ра­ту СУПН-8: а — висівний диск із до­дат­ко­вою доріжкою при­смок­ту­валь­них от­ворів; б — ущільню­валь­на про­клад­ка но­вої внутрішньої конфігу­рації з точ­ка­ми твер­до­го ма­с­ти­ла

Оскільки до­зу­валь­ний диск сівал­ки Kunh Planter II спраць­о­вується тільки з однієї сто­ро­ни, а дру­га, на якій роз­та­шо­вані во­ру­шильні пра­порці, за­ли­шається без змін, ек­с­пе­ри­мен­таль­ним шля­хом бу­ли ви­яв­лені (і підтвер­д­жені та­кож інши­ми дослідни­ка­ми) дві ха­рак­терні ділян­ки спра­цю­ван­ня по­верхні дис­ка: пер­ша — по­чи­нається в радіусі 83 мм і закінчується в радіусі 93 мм, дру­га — відповідно в радіусах 98 і 110 мм. Це виз­на­чається ме­жа­ми фак­тич­но­го кон­так­ту дис­ка й про­клад­ки висівно­го апа­ра­ту.

Під час віднов­лен­ня до­зу­валь­но­го дис­ка в місцях обох діля­нок спра­цю­ван­ня з до­по­мо­гою еле­к­т­роіскро­вої ус­та­нов­ки на­но­сять шар по­крит­тя із за­сто­су­ван­ням мідно-графіто­во­го еле­к­т­ро­ду за та­ких зна­чень: за­ряд­ний струм — 3,7 А; ампліту­да імпульсів на­пру­ги на на­ко­пи­чу­валь­них кон­ден­са­то­рах — 95 В; енергія роз­ря­ду — в ме­жах 1,6–1,7 Дж; ємність на­ко­пи­чу­валь­них кон­ден­сатів — 360 ± 110 мкм; ча­с­то­та імпульс­но­го стру­му — 100 Гц. За та­ко­го ре­жи­му тов­щи­на ша­ру на­не­се­но­го по­крит­тя ком­пен­сує ве­ли­чи­ну спра­цю­ван­ня, а та­кож має при­пуск на ме­ханічну об­роб­ку. За­сто­со­ву­ю­чи еле­к­т­роіскро­ву об­­роб­ку, от­­ри­му­ють шар зав­тов­шки 15–110 мкм із по­верх­нею, яка має шорсткість Ra = 2,3–2,6 мкм, твердість по­верхні но­во­го ша­ру НRV = 4–6 ГПа на гли­бині до 25 мкм. 

Шорсткість от­ри­ма­ної по­верхні ха­рак­те­ри­зується не­стабільною ге­о­метрією, тоб­то ви­со­ки­ми піка­ми і впа­ди­на­ми. У зв’яз­ку з цим по­верх­ня дис­ка має не­ве­ли­ку пло­щу фак­тич­но­го кон­так­ту й ви­со­кий пи­то­мий тиск у зоні кон­так­ту. За­для до­сяг­нен­ня потрібних по­каз­ників шор­ст­кості й мікро­ге­о­метрії про­во­дять ме­ханічну об­роб­ку по­верхні, після чо­го от­ри­му­ють по­верх­ню з шорсткістю в ме­жах Ra = 0,8–1,5 мкм.

Після вка­за­них опе­рацій по­верх­ню віднов­лен­ня дис­ка підда­ють бе­за­б­ра­зивній уль­т­ра­зву­ковій об­робці з ча­с­то­тою уль­т­ра­зву­ку в діапа­зоні 20–24 кГц і йо­го по­да­чею на рівні 0,16 мм/об. та от­ри­му­ють по­верх­ню з шорсткістю Ra = 0,020–0,035 мкм. Ука­за­ну шорсткість після бе­за­б­ра­зив­ної уль­т­ра­зву­ко­вої об­роб­ки от­ри­му­ють за­вдя­ки де­фор­мації вер­шин мікро­нерівно­с­тей без знят­тя ма­теріалу й ство­рен­ня зміцне­но­го по­верх­не­во­го ша­ру удар­ним впли­вом ро­бо­чої го­ло­вки ус­та­нов­ки. Твердість ша­ру по­крит­тя на гли­бині до 25 мкм ста­но­ви­ти­ме НRV = 8–9 ГПа, а на гли­бині 25–50 мкм — НRV = 5–7 ГПа. За­дек­ла­ро­ва­них зна­чень до­ся­га­ють шля­хом бе­за­б­ра­зив­ної уль­т­ра­зву­ко­вої об­роб­ки по­верх­не­во­го ша­ру.

Ба­га­то за­водів-ви­роб­ників в кон­ст­рукції дисків пе­ред­ба­чи­ли кріплен­ня пра­порців кон­такт­ним зва­рю­ван­ням. Але ми про­по­нуємо спосіб пе­ре­ста­нов­ки їх в інше ро­бо­че по­ло­жен­ня. Для цьо­го пе­ре­но­сять пра­порці на спраць­о­ва­ну по­верх­ню, за­сто­су­вав­ши кле­пан­ня з до­дат­ко­вою гер­ме­ти­зацією за­кле­пок, що пе­ред­ба­чає на­не­сен­ня в зо­ну при­кле­пу­ван­ня гер­ме­ти­ка. Віднов­лені та­ким чи­ном дис­ки прой­ш­ли ви­роб­ни­чу пе­ревірку під час висіву про­сап­них куль­тур і по­ка­за­ли такі самі ре­зуль­та­ти, що й оригінальні, ви­роб­лені на за­воді.

Для на­дан­ня особ­ли­вих фізи­ко–ме­ханічних вла­с­ти­во­с­тей по­верх­не­вим ша­рам дис­ка й збе­ре­жен­ня тих, що ство­рені по­пе­редніми тех­но­логічни­ми опе­раціями, про­во­дять фор­му­ван­ня міцно­го плівко­во­го по­крит­тя зав­тов­шки 0,5–3 мкм шля­хом за­сто­су­ван­ня фінішно­го плаз­мо­во­го зміцнен­ня. 

Плівко­ве по­крит­тя мож­на от­ри­ма­ти за фінішно­го плаз­мо­во­го зміцнен­ня кон­ден­сацією з ду­го­вої або ж ви­со­ко­ча­с­тот­ної плаз­ми ма­теріала­ми з умістом кремнію, ба­зо­во­го скла­ду SiC-SiO2. Це дає змо­гу от­ри­ма­ти по­крит­тя мік­рот­вердістю 50–52 Гпа і ко­е­фіцієнтом тер­тя 0,03–0,08 та підви­ще­ною зно­состійкістю.

Пред­став­лені ви­ще тех­но­логії віднов­лен­ня мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­с­тані та­кож для за­без­пе­чен­ня пра­цез­дат­ності па­ри диск — про­клад­ка висівно­го апа­ра­ту сівал­ки СУПН-8.

Невід’ємною скла­до­вою за­без­пе­чен­ня надійної ро­бо­ти сіва­лок є технічний ог­ляд, який по­ля­гає в щозмінній і періодичній пе­ревірці ста­ну їхніх ме­ханізмів і бол­то­вих з’єднань; очи­щенні від пи­лу й бру­ду; ре­гу­лю­ванні висівних апа­ратів на за­да­ну нор­му висіву. Двічі на се­зон роз­би­ра­ють висівні апа­ра­ти, дис­кові сош­ни­ки, пе­ре­да­вальні ме­ханізми, ав­то­мат підійман­ня, мар­ке­ри; заміню­ють спра­ць­о­вані де­талі, про­ми­ва­ють підшип­ни­ки, ре­гу­лю­ють ро­бочі ор­га­ни, підтя­гу­ють кріплен­ня, фар­бу­ють і зма­щу­ють сівал­ку.

Сівал­ки слід зберіга­ти в за­кри­тих приміщен­нях або під навіса­ми. Пе­ред ус­та­нов­лен­ням висівної техніки на зберіган­ня сівал­ки очи­ща­ють від пи­лу й бру­ду; насіннєвий та ту­ко­вий ящи­ки очи­ща­ють від за­лишків насіння й до­б­рив; зма­щу­ють по­верхні тер­тя. 

Слід пам’ята­ти, що під час зберіган­ня посівні аг­ре­га­ти вста­нов­лю­ють го­ри­зон­таль­но, під сош­ни­ки й ко­ле­са підкла­да­ють де­рев’яні підстав­ки. Гу­мові го­ф­ро­вані насіннєпро­во­ди зніма­ють і зда­ють на зберіган­ня до за­кри­тих приміщень.

Висновок

Та­ким чи­ном, на якість та ефек­тивність посівних робіт впли­ва­ють не ли­ше вда­лий вибір висівних апа­ратів та до­зу­валь­них си­с­тем, а й до­три­ман­ня аг­ро­технічних ви­мог. А це, бе­зу­мов­но, знач­ною мірою за­ле­жить від за­без­пе­чен­ня пра­цез­дат­ності сіва­лок у період ек­сплу­а­таційно­го се­зо­ну та пра­виль­но­го їхньо­го зберіган­ня в період по­льо­во­го «спо­кою». 

О. Бан­ний, канд. тех. на­ук, А. Но­виць­кий, С. Ка­ра­би­нь­ош, до­цен­ти, Ю. Но­виць­кий, сту­дент, НУБіП Ук­раїни

 

Інформація для цитування

За­без­пе­чен­ня пра­цез­дат­ності де­та­лей висівних апа­ратів сіва­лок для про­сап­них куль­тур/ О. Бан­ний, А. Но­виць­кий, С. Ка­ра­би­нь­ош, Ю. Но­виць­кий, // Пропозиція. — 2017. — №2 —  С. 50-54

Інтерв'ю
Наскільки важливо дбати про якість зерна? Що таке нотифікації і чому їх варто боятися Україні? Які хвороби зернових є загрозою для іміджу української сільгосппродкції propozitsiya.com розповів 
Ансгар Борнеманн, директор Nestlé в Україні та Молдові
Nestlé в Україні активно співпрацює з місцевими постачальниками. За даними на кінець 2016 року, близько 70% компонентів для товарів компанія купує на місцевому локальному ринку.  Із 2007 року

1
0