Спецможливості
Техніка та обладнання

За­без­пе­чен­ня пра­цез­дат­ності де­та­лей висівних апа­ратів сіва­лок для про­сап­них куль­тур

02.04.2017
6142
За­без­пе­чен­ня пра­цез­дат­ності де­та­лей висівних апа­ратів сіва­лок для про­сап­них куль­тур фото, ілюстрація

Однією з ос­нов­них по­льо­вих опе­рацій, що виз­на­чає май­­­­бутній уро­жай сільсько­го­с­­по­дарсь­ких куль­тур, є сівба, від якості якої за­ле­жить як ди­наміка сходів рос­лин, так і ак­тивність їхньо­го рос­ту. 

 

 

 

 

Ос­нов­ним вітчиз­ня­ним ви­роб­ни­ком посівної техніки бу­ло й за­ли­шається ПАТ «Ель­ворті» (Elvorti) (до 22 квітня 2016 ро­ку — ПАТ «Чер­во­на зірка»). Порівня­но із за­­ру­біжни­ми під­приєм­ства­ми, вітчиз­ня­ний ви­роб­ник по­ста­чає сільгоспви­роб­ни­кам різні за при­зна­чен­ням і спо­со­бом аг­ре­га­ту­ван­ня посівні ма­ши­ни. За ос­но­ву роз­роб­ки но­вих мо­де­лей про­сап­них сіва­лок ук­раїнські кон­ст­рук­то­ри по­кла­ли прин­ци­пи точ­но­го висіву — підви­щен­ня якості роз­поділен­ня насіння в ряд­ку. Точ­ний висів дає змо­гу підви­щи­ти вро­жайність за­вдя­ки оп­ти­маль­но­му розміщен­ню рос­лин за пло­щею жив­лен­ня і ско­ро­ти­ти ви­т­ра­ти на фор­му­ван­ня їхньої гу­с­то­ти. Окрім то­го, це су­час­ний ди­зайн, якість, зручність і надійність у ви­ко­ри­с­танні. Все це ма­ють більшість мо­де­лей про­сап­них сіва­лок ПАТ «Ель­ворті», які за якістю висіву на­бли­жа­ють­ся до кра­щих за­рубіжних ана­логів і до то­го ж удвічі-втричі де­шевші. І, що ду­же важ­ли­во, вітчиз­няні ви­роб­ни­ки не копіюють західні мо­делі, а самі ство­рю­ють нові вуз­ли та аг­ре­га­ти, орієнту­ю­чись на до­сяг­нен­ня аг­ро­номії та особ­ли­вості аг­ро­тех­но­логій.

В ос­таннє де­ся­тиріччя найбільшо­го по­ши­рен­ня для ви­ко­нан­ня висіву про­сап­них куль­тур на­бу­ли пнев­ма­тичні ва­­ку­умні про­сапні сівал­ки, се­ред яких — MashioGaspardo ST-8R, MaterMacc 3 XL 800 (Італія), Kunh Planter, Planter II (Франція), John Deere 1710 (США), Amazone ЕDX 9000-T (Німеч­чи­на), Vega Profi та Vesta Profi (Ук­раїна), «Ліда­г­ро­пром­маш» СТВ-12 (Біло­русь), «Техніка-сервіс» ТС-М8000 (Росія) та інші. 

Слід за­зна­чи­ти, що най­універ­са­ль­ніши­ми, тоб­то здат­ни­ми як­най­кра­ще за­без­пе­чу­ва­ти ви­со­ку якість висіву на­сін­ня, є сівал­ки з дис­ко­ви­ми ва­ку­ум­ни­ми апа­ра­та­ми. Найбільшим по­пи­том у нашій країні та за кор­до­ном ко­ри­с­ту­ють­ся 8-ми і 12-рядні сівал­ки, що аг­ре­га­ту­ють­ся з трак­то­ра­ми кла­су 1,4 та 2,0. Та­ка кон­ст­рукція висівно­го апа­ра­ту за­без­пе­чує за­пов­нен­ня до­зу­валь­них еле­ментів за ви­со­ких лінійних швид­ко­с­тей їхньо­го ру­ху, якісне ви­да­лен­ня зай­во­го насіння і рівномірність по­да­ван­ня йо­го в насіннєпровід.

Особливості роботи сівалок

Кон­ст­рукції низ­ки сіва­лок не ос­на­щені насіннєпро­во­да­ми, а їхні висівні апа­ра­ти ма­ють нижнє роз­та­шу­ван­ня, що поліпшує рівномірність роз­поділен­ня насіння в ряд­ку. Але такі висівні апа­ра­ти пра­цю­ють у зоні ве­ли­кої за­пи­ле­ності повітря зі збільше­ною кон­цен­т­­­рацією пи­ло­подібно­го аб­ра­зи­ву, який по­трап­ляє на по­верхні тер­тя до­зу­валь­них дисків і ущільню­валь­них про­кла­док. Пи­ло­подібні ча­ст­ки, осіда­ю­чи на ро­бо­чих по­верх­нях комірок до­зу­валь­них дисків, змен­шу­ють їхню про­пу­ск­ну здатність, що фор­мує по­сту­по­ву втра­ту пра­цез­дат­ності висівно­го апа­ра­ту. Відо­мо, що до скла­ду пи­лу вхо­дять тверді ча­ст­ки ок­сидів кремнію та алюмінію, які ста­ють при­чи­ною аб­ра­зив­но­го спра­цю­ван­ня де­та­лей. Особ­ли­во це помітно на ущільню­валь­них про­клад­ках, які відо­крем­лю­ють ка­ме­ри пнев­мо­ме­ханічних висівних апа­ратів. Унаслідок їхньо­го спра­цю­ван­ня змінюється не ли­ше ступінь розріджен­ня повітря, а й ефек­тивність при­смок­ту­ван­ня насінин ко­мір­ка­­ми до­зу­валь­них дисків. У та­ко­му разі кількість тех­но­логічно до­пу­с­ти­мих про­пусків висівним апа­ра­том зро­с­тає, що відчут­но зни­жує по­каз­ни­ки надійності ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су.

Бу­ва­ють ви­пад­ки аварійних по­шко­д­жень висівних апа­ратів, що зу­мов­ле­но різки­ми пе­ре­ван­та­жен­ня­ми. Їх, перш за все, спри­чи­ню­ють по­па­дан­ня до ви­сів­но­­го апа­ра­ту сіва­лок сто­ронніх твер­дих вклю­чень, які мо­жуть вик­ли­ка­ти за­кли­ню­ван­ня й по­шко­д­жен­ня ме­ханізмів. Аналіз по­ка­зує, що інтен­сивність та­ких по­шко­д­жень за якісної пе­ред­посівної підго­тов­ки зер­но­во­го ма­теріалу не­знач­на, про­те во­ни все ж ма­ють місце в ре­аль­них умо­вах ек­сплу­а­тації посівної техніки — в ме­жах 6–9%.Висівний апарат сівалки Profi

Оскільки сівбу про­сап­них куль­тур про­во­дять у стислі аг­ро­технічні терміни, цей про­цес по­тре­бує ви­со­кої надійності сіва­лок і їхніх вузлів. То­му не­до­пу­с­ти­мо за­сто­со­ву­ва­ти аг­ре­га­ти зі спраць­о­ва­ни­ми де­та­ля­ми, зо­к­ре­ма до­зу­валь­ни­ми дис­ка­ми та ущільню­валь­ни­ми про­клад­ка­ми. Під час ро­бо­ти сіва­лок у не­на­леж­но­му технічно­му стані за відповідних умов відбу­вається по­ру­шен­ня про­це­су висіву, що при­зво­дить до по­яви як розрідже­них, так і за­гу­ще­них сходів, до то­го ж спри­чи­нює не ли­ше зни­жен­ня вро­жай­ності куль­тур, а й пе­ре­ви­т­ра­ти насіннєво­го ма­теріалу.

Ви­хо­дя­чи з цьо­го, роз­роб­ка за­ходів, які за­без­пе­чу­ють підви­щен­ня ре­сур­су де­та­лей висівно­го ком­плек­ту, що скла­дається з до­зу­валь­но­го дис­ка й ущіль­ню­валь­ної про­клад­ки, та їхню без­від­мов­­ну ро­бо­ту впро­довж усь­о­го періоду ек­сплу­а­тації, ста­но­вить знач­ний на­уко­вий і прак­тич­ний інте­рес.

Зруч­ни­ми для висіву й про­сти­ми в ре­монті вва­жа­ють сівал­ки ва­ку­ум­но­го ти­пу. Од­нак якісне, із за­кла­дан­ням у посівне ло­же однієї насіни­ни, висіван­ня посівно­го ма­теріалу сівал­ка­ми та­ко­го ти­пу мож­ли­ве ли­ше за умо­ви надійно­го за­хоп­лен­ня насіни­ни до­зу­валь­ни­ми еле­мен­та­ми й стабільності па­ра­метрів си­с­те­ми під час ек­сплу­а­тації.

Які сівалки присутні на ринку техніки сьогодні?

Аналіз рин­ку посівної техніки по­ка­зує, що більшість фірм — ви­роб­ників про­сап­них сіва­лок із за­галь­но­го чис­ла мо­де­лей про­по­ну­ють близь­ко 77% сіва­лок точ­но­го висіву з пне­мо­ва­ку­ум­ною си­с­те­мою до­зу­ван­ня насіння, 17% — із ме­ханічною си­с­те­мою і ли­ше 6% — із си­с­те­мою над­лиш­ко­во­го ти­с­ку.

Основним недоліком сіва­лок ва­ку­ум­но­го ти­пу є їх низь­кий міжре­монт­ний ре­сурс, а це при­зво­дить до по­ру­шен­ня аг­ро­технічних норм під час висіву про­сап­них куль­тур. Ро­бо­ти, спря­мо­вані на підви­щен­ня по­каз­ників дов­говічності до­зу­валь­но­го дис­ка й ущільню­валь­ної про­клад­ки висівних ком­плектів та якості ви­ко­нан­ня сівби, є важ­ли­ви­ми і, бе­зу­мов­но, ста­нов­лять прак­тич­ний інте­рес.

За ре­зуль­та­та­ми досліджен­ня ре­монт­но­го фон­ду вста­нов­ле­на су­мар­на гра­нич­на ве­ли­чи­на спра­цю­ван­ня ро­бо­чих ор­ганів у місці кон­так­ту па­ри тер­тя диск — про­клад­ка, згідно з да­ни­ми ек­сплу­а­таційних умов, за на­пра­цю­ван­ня 54–59 га ста­но­вить 2,4–2,7 мм. На підставі досвіду ви­ко­ри­с­тан­ня сіва­лок для висіван­ня про­сап­них куль­тур ре­ко­мен­до­ва­на ве­ли­чи­на ви­б­ра­ку­валь­но­го спра­цю­ван­ня — на рівні 2,1–2,3 мм. За до­три­ман­ня цьо­го зна­чен­ня аг­ре­гат за­без­пе­чує надійність про­це­су висіву (від­повідає ви­мо­гам для серійно­го висівно­го ком­плек­ту з на­пра­цю­ван­ням у ме­жах 48–52 га).

Ос­нов­ним ме­то­дом ре­мон­ту до­нині за­ли­шається заміна спраць­о­ва­них де­та­лей і вузлів на нові. Це зу­мов­ле­но тим, що більшість аг­рар­них підприємств та фер­мерсь­ких гос­по­дарств за­зви­чай не ма­ють влас­ної ре­монт­но-об­слу­го­ву­ю­чої ба­зи та відповідних об­лад­нан­ня і фа­хів­ців.

Доцільно та­кож зав­ва­жи­ти й той факт, що ні заміна спраць­о­ва­них де­та­лей на нові, ні віднов­лен­ня їхньої пра­цез­дат­ності не спри­я­ють підви­щен­ню міжре­монт­но­го ре­сур­су, а ли­ше по­до­вжу­ють термін служ­би висівно­го апа­ра­ту сівал­ки. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, за­леж­но від умов ви­ко­ри­с­тан­ня аг­ре­га­ту, як по­ка­зу­ють досліджен­ня, ре­сур­су но­во­го технічно­го з’єднан­ня висівно­го ком­плек­ту диск — про­клад­ка ча­с­то не ви­с­та­чає на по­вний ек­сплу­а­таційний се­зон. Це ду­же ча­с­то зни­жує па­ра­ме­т­ри ро­бо­ти висівних апа­ратів сіва­лок і при­зво­дить до по­яви площ, засіяних із по­ру­шен­ням аг­ро­технічних ви­мог.

Вар­то звер­ну­ти ува­гу на нові ме­то­до­логічні підхо­ди, які ре­алізо­вані для зни­жен­ня інтен­сив­ності спра­цю­ван­ня пар тер­тя та підви­щен­ня їхньої дов­го­віч­нос­ті. Для змен­шен­ня ко­ефіцієнта тер­тя і зміцнен­ня їхньої ро­бо­чої по­верхні в ма­теріал для по­крит­тя мож­на вво­ди­ти ан­ти­фрикційні ре­чо­ви­ни й тверді ма­с­ти­ла, зо­к­ре­ма сульфіди, графіт, сірку, ок­ремі лег­ко­плавкі ме­та­ли і їхні спла­ви, поліме­ри то­що. Ан­ти­фрикційний ма­теріал ви­ко­нує роль ма­с­ти­ла, що за­без­пе­чує са­моз­ма­щен­ня па­ри тер­тя шля­хом ут­во­рен­ня тон­кої лег­ко­ру­хо­мої плівки й без­пе­рерв­не віднов­лен­ня про­цесів на ро­бочій по­верхні.Висівна секція сівалки Vega Profi

Ре­сурс па­ри тер­тя диск — про­клад­ка висівно­го апа­ра­ту мож­на підви­щи­ти шля­хом на­си­чен­ня ущільню­валь­ної про­к­лад­ки до­дат­ко­ви­ми точ­ка­ми твер­до­го ан­ти­фрикційно­го по­крит­тя. В ре­зуль­таті цьо­го по­верхні дис­ка й про­клад­ки, які кон­так­ту­ють у парі диск — про­клад­ка по­кри­ва­ють­ся тон­ким ша­ром ма­с­ти­ла. За­вдя­ки цьо­му відбу­вається за­пов­нен­ня мікро­нерівно­с­тей, змен­шу­єть­ся інтен­сивність їхньо­го спра­цю­ван­ня і з’яв­ляється мож­ливість підви­щи­ти їхній ре­сурс. За­сто­су­ван­ня ан­ти­фрикційно­го ма­теріалу в умо­вах тер­тя за­без­пе­чує не­здатність або ма­лу здатність до схоп­лю­ван­ня з ма­теріалом ро­бо­чих по­вер­хонь де­та­лей у зга­да­но­му з’єднанні за збе­ре­жен­ня ба­жа­ної ела­с­тич­ності, а це дає змо­гу збільши­ти термін служ­би ви­робів та змен­ши­ти ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го ча­су на усу­нен­ня не­справ­но­с­тей.

Найвідомішим із-поміж твер­дих ма­с­тиль­них ма­теріалів є графіт, який має низь­кий ко­ефіцієнт тер­тя, до­б­рий рівень зчеп­лен­ня з по­верх­нею, ма­ле зу­сил­ля руй­ну­ван­ня за за­сто­су­ван­ня йо­го в твер­до­му стані, низь­ку вартість та до­ступність. Збільшен­ня терміну служ­би па­ри тер­тя диск — про­клад­ка за­вдя­ки ви­ко­ри­с­тан­ню ан­ти­фрикційно­го ма­теріалу в умо­вах тер­тя ре­ко­мен­до­ва­но до­ся­га­ти за до­по­мо­гою ефек­ту са­моз­ма­щен­ня. Він по­ля­гає в то­му, що під час кон­так­ту з ущільню­валь­ною про­клад­кою, яка до­пов­не­на точ­ка­ми твер­до­го ан­ти­фрикційно­го ма­с­ти­ла, ущільнені по­верхні по­кри­ва­ють­ся тон­ким ша­ром графіту. В ре­зуль­таті цьо­го відбу­вається за­пов­нен­ня мікро­нерівно­с­тей, а по­верхні ста­ють більш гла­день­ки­ми. 

Аналіз ха­рак­тер­них при­чин спра­цю­ван­ня до­зу­валь­но­го дис­ка ви­сів­но­го апа­ра­ту

В про­цесі йо­го ро­бо­ти зафіксу­ва­ли ко­ли­ван­ня ве­ли­чи­ни розріджен­ня по­віт­ря, та­кож поміти­ли, що насіння постійно вібрує й по­вер­тається з різною ку­то­вою швидкістю. Та­ке яви­ще зу­мов­ле­не на­сам­пе­ред тим, що під час за­хоп­лен­ня насіння во­но на­ма­гається пе­ре­кри­ти при­смок­ту­валь­ну комірку по мак­си­мальній площі. Це, своєю чер­гою, при­зво­дить до ко­рот­ко­час­ної зміни ти­с­ку в насіннєвій ка­мері, за яко­го ви­ни­кає пуль­су­ю­чий ефект ру­ху насіння на­вко­ло при­смок­ту­валь­ної комірки, а це при­зво­дить до спра­цю­ван­ня її край­ки.

Аналіз спраць­о­ва­них до­зу­валь­них дисків ука­зує на те, що про­цес втра­ти їхньої пра­цез­дат­ності ус­клад­нюється ко­розійним руй­ну­ван­ням еле­ментів де­та­лей ущільнен­ня пре­цизійної па­ри диск — про­клад­ка. Це яви­ще зу­мов­ле­не оки­сни­ми про­це­са­ми, які пе­ребіга­ють на по­верхні до­зу­валь­них дисків, і за­сто­су­ван­ням хімічно ак­тив­них ре­чо­вин, що вхо­дять до скла­ду за­хис­но­го ша­ру насіння з умістом різно­манітних про­труй­ників, яки­ми об­роб­ля­ють посівний ма­теріал про­сап­них куль­тур. Ха­рак­тер і швидкість спра­цю­ван­ня ро­бо­чих ор­ганів до­зу­ван­ня за­ле­жить від фізи­ко-хімічних вла­с­ти­во­с­тей про­тру­ю­валь­них се­ре­до­вищ насіння. Ут­во­рені на йо­го по­верхні ок­си­ди й муль­ти­мо­ле­ку­лярні ад­сор­бо­вані ша­ри зав­тов­шки 0,01–0,10 мкм взаємодіють із ро­бо­чи­ми по­верх­ня­ми до­зу­валь­но­го дис­ка й ущільню­валь­ної про­клад­ки і підси­лю­ють про­цес окис­лен­ня та ко­розійно­го спра­цю­ван­ня. Це при­швид­шує по­верх­не­ве руй­ну­ван­ня де­та­лей, при­зво­дить до зміни розмірів, ге­о­ме­т­рич­ної фор­ми й вла­с­ти­во­с­тей по­верх­не­вих шарів ма­теріалу до­зу­валь­них дисків. 

Як по­до­вжи­ти термін пра­цез­дат­ності дозувального диску висівного апарату?

Для віднов­лен­ня по­верхні до­зу­валь­но­го дис­ка висівно­го апа­ра­ту мож­на за­сто­су­ва­ти спосіб на­не­сен­ня стійко­го по­крит­тя шля­хом еле­к­т­роіскро­вої об­роб­ки. Ви­ко­ри­с­тан­ня цьо­го ме­то­ду пе­ред­ба­чає от­ри­ман­ня за­хис­но­го ша­ру по­крит­тя потрібної тов­щи­ни, що ком­пен­сує ступінь спра­цю­ван­ня з ура­ху­ван­ням при­пу­с­ку на відповідну віднов­лю­валь­ну об­роб­ку дис­ка з на­ступ­ною ме­ханічною об­роб­кою в ме­жах шор­ст­кості по­верхні до­зу­валь­но­го дис­ка Ra = 0,8–1,5 мкм. 

Роз­г­ля­не­мо послідовність тех­но­логічно­го про­це­су віднов­лен­ня до­зу­валь­но­го дис­ка, який пе­ред­ба­чає такі опе­рації: мит­тя й очи­щен­ня; де­фек­ту­ван­ня; еле­к­т­роіскро­ву об­роб­ку; ме­ханічну об­роб­ку; бе­за­б­ра­зив­ну уль­т­ра­зву­ко­ву фінішну об­роб­ку в ме­жах шор­ст­кості Ra = 0,020–0,035 мкм; фінішне плаз­мо­ве зміцнен­ня; кон­троль якості.

Для стабілізації про­це­су еле­к­т­роіскро­вої об­роб­ки по­пе­ред­ньо на по­верх­ню дис­ка на­но­сять по­крит­тя, що містять еле­мен­ти з низь­ким по­тенціалом іонізації. Це за­без­пе­чує збе­ре­жен­ня та підви­щен­ня міцності кож­но­го на­не­се­но­го ша­ру й дає змо­гу от­ри­ма­ти ба­жані ан­ти­фрикційні вла­с­ти­вості. До та­ких ре­чо­вин на­ле­жать: вуг­лець (графіт), ди­сульфід молібде­ну, дис­персні по­рош­ки ме­талів, слю­да, ка­олін, нітрид бо­ру, аморф­ний бор, тальк та інші.Еле­мен­ти до­опра­цю­вань висівно­го апа­ра­ту СУПН-8: а — висівний диск із до­дат­ко­вою доріжкою при­смок­ту­валь­них от­ворів; б — ущільню­валь­на про­клад­ка но­вої внутрішньої конфігу­рації з точ­ка­ми твер­до­го ма­с­ти­ла

Оскільки до­зу­валь­ний диск сівал­ки Kunh Planter II спраць­о­вується тільки з однієї сто­ро­ни, а дру­га, на якій роз­та­шо­вані во­ру­шильні пра­порці, за­ли­шається без змін, ек­с­пе­ри­мен­таль­ним шля­хом бу­ли ви­яв­лені (і підтвер­д­жені та­кож інши­ми дослідни­ка­ми) дві ха­рак­терні ділян­ки спра­цю­ван­ня по­верхні дис­ка: пер­ша — по­чи­нається в радіусі 83 мм і закінчується в радіусі 93 мм, дру­га — відповідно в радіусах 98 і 110 мм. Це виз­на­чається ме­жа­ми фак­тич­но­го кон­так­ту дис­ка й про­клад­ки висівно­го апа­ра­ту.

Під час віднов­лен­ня до­зу­валь­но­го дис­ка в місцях обох діля­нок спра­цю­ван­ня з до­по­мо­гою еле­к­т­роіскро­вої ус­та­нов­ки на­но­сять шар по­крит­тя із за­сто­су­ван­ням мідно-графіто­во­го еле­к­т­ро­ду за та­ких зна­чень: за­ряд­ний струм — 3,7 А; ампліту­да імпульсів на­пру­ги на на­ко­пи­чу­валь­них кон­ден­са­то­рах — 95 В; енергія роз­ря­ду — в ме­жах 1,6–1,7 Дж; ємність на­ко­пи­чу­валь­них кон­ден­сатів — 360 ± 110 мкм; ча­с­то­та імпульс­но­го стру­му — 100 Гц. За та­ко­го ре­жи­му тов­щи­на ша­ру на­не­се­но­го по­крит­тя ком­пен­сує ве­ли­чи­ну спра­цю­ван­ня, а та­кож має при­пуск на ме­ханічну об­роб­ку. За­сто­со­ву­ю­чи еле­к­т­роіскро­ву об­­роб­ку, от­­ри­му­ють шар зав­тов­шки 15–110 мкм із по­верх­нею, яка має шорсткість Ra = 2,3–2,6 мкм, твердість по­верхні но­во­го ша­ру НRV = 4–6 ГПа на гли­бині до 25 мкм. 

Шорсткість от­ри­ма­ної по­верхні ха­рак­те­ри­зується не­стабільною ге­о­метрією, тоб­то ви­со­ки­ми піка­ми і впа­ди­на­ми. У зв’яз­ку з цим по­верх­ня дис­ка має не­ве­ли­ку пло­щу фак­тич­но­го кон­так­ту й ви­со­кий пи­то­мий тиск у зоні кон­так­ту. За­для до­сяг­нен­ня потрібних по­каз­ників шор­ст­кості й мікро­ге­о­метрії про­во­дять ме­ханічну об­роб­ку по­верхні, після чо­го от­ри­му­ють по­верх­ню з шорсткістю в ме­жах Ra = 0,8–1,5 мкм.

Після вка­за­них опе­рацій по­верх­ню віднов­лен­ня дис­ка підда­ють бе­за­б­ра­зивній уль­т­ра­зву­ковій об­робці з ча­с­то­тою уль­т­ра­зву­ку в діапа­зоні 20–24 кГц і йо­го по­да­чею на рівні 0,16 мм/об. та от­ри­му­ють по­верх­ню з шорсткістю Ra = 0,020–0,035 мкм. Ука­за­ну шорсткість після бе­за­б­ра­зив­ної уль­т­ра­зву­ко­вої об­роб­ки от­ри­му­ють за­вдя­ки де­фор­мації вер­шин мікро­нерівно­с­тей без знят­тя ма­теріалу й ство­рен­ня зміцне­но­го по­верх­не­во­го ша­ру удар­ним впли­вом ро­бо­чої го­ло­вки ус­та­нов­ки. Твердість ша­ру по­крит­тя на гли­бині до 25 мкм ста­но­ви­ти­ме НRV = 8–9 ГПа, а на гли­бині 25–50 мкм — НRV = 5–7 ГПа. За­дек­ла­ро­ва­них зна­чень до­ся­га­ють шля­хом бе­за­б­ра­зив­ної уль­т­ра­зву­ко­вої об­роб­ки по­верх­не­во­го ша­ру.

Ба­га­то за­водів-ви­роб­ників в кон­ст­рукції дисків пе­ред­ба­чи­ли кріплен­ня пра­порців кон­такт­ним зва­рю­ван­ням. Але ми про­по­нуємо спосіб пе­ре­ста­нов­ки їх в інше ро­бо­че по­ло­жен­ня. Для цьо­го пе­ре­но­сять пра­порці на спраць­о­ва­ну по­верх­ню, за­сто­су­вав­ши кле­пан­ня з до­дат­ко­вою гер­ме­ти­зацією за­кле­пок, що пе­ред­ба­чає на­не­сен­ня в зо­ну при­кле­пу­ван­ня гер­ме­ти­ка. Віднов­лені та­ким чи­ном дис­ки прой­ш­ли ви­роб­ни­чу пе­ревірку під час висіву про­сап­них куль­тур і по­ка­за­ли такі самі ре­зуль­та­ти, що й оригінальні, ви­роб­лені на за­воді.

Для на­дан­ня особ­ли­вих фізи­ко–ме­ханічних вла­с­ти­во­с­тей по­верх­не­вим ша­рам дис­ка й збе­ре­жен­ня тих, що ство­рені по­пе­редніми тех­но­логічни­ми опе­раціями, про­во­дять фор­му­ван­ня міцно­го плівко­во­го по­крит­тя зав­тов­шки 0,5–3 мкм шля­хом за­сто­су­ван­ня фінішно­го плаз­мо­во­го зміцнен­ня. 

Плівко­ве по­крит­тя мож­на от­ри­ма­ти за фінішно­го плаз­мо­во­го зміцнен­ня кон­ден­сацією з ду­го­вої або ж ви­со­ко­ча­с­тот­ної плаз­ми ма­теріала­ми з умістом кремнію, ба­зо­во­го скла­ду SiC-SiO2. Це дає змо­гу от­ри­ма­ти по­крит­тя мік­рот­вердістю 50–52 Гпа і ко­е­фіцієнтом тер­тя 0,03–0,08 та підви­ще­ною зно­состійкістю.

Пред­став­лені ви­ще тех­но­логії віднов­лен­ня мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­с­тані та­кож для за­без­пе­чен­ня пра­цез­дат­ності па­ри диск — про­клад­ка висівно­го апа­ра­ту сівал­ки СУПН-8.

Невід’ємною скла­до­вою за­без­пе­чен­ня надійної ро­бо­ти сіва­лок є технічний ог­ляд, який по­ля­гає в щозмінній і періодичній пе­ревірці ста­ну їхніх ме­ханізмів і бол­то­вих з’єднань; очи­щенні від пи­лу й бру­ду; ре­гу­лю­ванні висівних апа­ратів на за­да­ну нор­му висіву. Двічі на се­зон роз­би­ра­ють висівні апа­ра­ти, дис­кові сош­ни­ки, пе­ре­да­вальні ме­ханізми, ав­то­мат підійман­ня, мар­ке­ри; заміню­ють спра­ць­о­вані де­талі, про­ми­ва­ють підшип­ни­ки, ре­гу­лю­ють ро­бочі ор­га­ни, підтя­гу­ють кріплен­ня, фар­бу­ють і зма­щу­ють сівал­ку.

Сівал­ки слід зберіга­ти в за­кри­тих приміщен­нях або під навіса­ми. Пе­ред ус­та­нов­лен­ням висівної техніки на зберіган­ня сівал­ки очи­ща­ють від пи­лу й бру­ду; насіннєвий та ту­ко­вий ящи­ки очи­ща­ють від за­лишків насіння й до­б­рив; зма­щу­ють по­верхні тер­тя. 

Слід пам’ята­ти, що під час зберіган­ня посівні аг­ре­га­ти вста­нов­лю­ють го­ри­зон­таль­но, під сош­ни­ки й ко­ле­са підкла­да­ють де­рев’яні підстав­ки. Гу­мові го­ф­ро­вані насіннєпро­во­ди зніма­ють і зда­ють на зберіган­ня до за­кри­тих приміщень.

Висновок

Та­ким чи­ном, на якість та ефек­тивність посівних робіт впли­ва­ють не ли­ше вда­лий вибір висівних апа­ратів та до­зу­валь­них си­с­тем, а й до­три­ман­ня аг­ро­технічних ви­мог. А це, бе­зу­мов­но, знач­ною мірою за­ле­жить від за­без­пе­чен­ня пра­цез­дат­ності сіва­лок у період ек­сплу­а­таційно­го се­зо­ну та пра­виль­но­го їхньо­го зберіган­ня в період по­льо­во­го «спо­кою». 

О. Бан­ний, канд. тех. на­ук, А. Но­виць­кий, С. Ка­ра­би­нь­ош, до­цен­ти, Ю. Но­виць­кий, сту­дент, НУБіП Ук­раїни

 

Інформація для цитування

За­без­пе­чен­ня пра­цез­дат­ності де­та­лей висівних апа­ратів сіва­лок для про­сап­них куль­тур/ О. Бан­ний, А. Но­виць­кий, С. Ка­ра­би­нь­ош, Ю. Но­виць­кий, // Пропозиція. — 2017. — №2 —  С. 50-54

Інтерв'ю
Ірина Кухтіна
Про необхідність об’єднання виробників ягід, левова частка яких в Україні вирощується одноосібниками й домогосподарствами, говорять уже давно. Минулого року така асоціація – «Ягідництво України» - була зареєстрована. Редакція вирішила... Подробнее
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     

1
0