Спецможливості
Техніка та обладнання

Огляд ринку зерновозів

26.12.2016
28463
Огляд ринку зерновозів фото, ілюстрація

Зерно з полів (пшениця, овес, ячмінь, кукурудза, горох, гречка, насіння соняшнику тощо) вивозять автомобілями з універсальними кузовами, тягачами і тракторами 
з причепами, самоскидами тощо. Вивчаємо особливості технопарку для зернової логістики.

 

 

Щоб уник­ну­ти втрат і псу­ван­ня зер­на під час транс­пор­ту­ван­ня, ку­зо­ви ав­то­мобілів, при­чепів та напівпри­чепів по­винні бу­ти об­лад­нані ущільню­ва­ча­ми, ма­ти бре­зен­ти або інші ма­теріали, що за­хи­ща­ють зер­но від ат­мо­сфер­них опадів і знесення повітрям. Бор­ти зерновозів вар­то на­ро­с­ти­ти до ви­со­ти, яка за­без­пе­чує максимальне ви­ко­ри­с­тан­ня ван­та­жопідйом­ності ру­хо­мо­го скла­ду, але не пе­ре­ви­щує вста­нов­ле­ної нор­ми. За спри­ят­ли­вих по­год­них умов пе­ре­ве­зен­ня мо­же відбу­ва­ти­ся у відкри­тих ку­зо­вах ав­то­транс­порт­но­го за­со­бу. В інших ви­пад­ках ван­таж на­кри­ва­ють поліети­ле­но­вою плівкою чи спеціаль­ним тен­том. 

Зер­но­воз — це тип спеціаль­них ав­то­по­тягів, які ос­на­щені ку­зо­вом для пе­ре­ве­зен­ня с.-г. про­дукції (зер­на) і де­я­ких сип­ких ван­тажів. Та­кий ав­то­транс­порт ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють у сільсько­го­с­по­дарській га­лузі. Напівпричіп-зер­но­воз для пе­ре­ве­зен­ня зер­на ви­ко­ри­с­то­ву­ють про­тя­гом усь­о­го періоду зби­ран­ня вро­жаю. Зер­но­воз при­зна­че­ний для пе­ре­ве­зен­ня олійних та зер­но­бо­бо­вих куль­тур, а та­кож комбікормів, со­ло­ду й низ­ки інших ван­тажів. Ку­зов зер­но­во­за — це ємність у ви­гляді ци­с­тер­ни чи бун­ке­ра. Напівпричіп-зер­но­воз ком­плек­тується тен­том із ме­ханічним на­мо­ту­валь­ним при­ст­роєм. За спо­со­бом роз­ван­та­жу­валь­них робіт зер­но­воз бу­ває із заднім і бічним роз­ван­та­жен­ням. У поєднанні з напівпри­че­па­ми ав­то­по­тя­ги за­без­пе­чу­ють під час пе­ре­ве­зен­ня зер­но­вих більшу кількість ван­та­жу та швид­ше ви­ван­та­жен­ня (роз­ван­та­жен­ня зер­но­во­за відбу­вається шля­хом пе­ре­ки­дан­ня ку­зо­ва). 

Найбільшою по­пу­лярністю  ко­ри­с­ту­ють­ся євро­пейські тя­гачі із са­мо­скид­ни­ми напівпри­че­па­ми ве­ли­кої ван­та­жопідйом­ності й місткості — так звані євро­зер­но­во­зи. Ліде­ра­ми з ви­роб­­ництва та­ких напівпри­чепів є  ком­панії «Даф», «Сканія», «Ре­но», «Ман». Най­го­ловніше, що всі зер­но­во­зи, напівпри­че­пи ма­ють мож­ливість са­мостійно­го ви­ван­та­жен­ня, що дає змо­гу ви­ко­ну­ва­ти різні за­вдан­ня опе­ра­тив­но, з мінімаль­ни­ми ви­т­ра­та­ми для за­мов­ни­ка. Ав­то­парк зерновозів різно­манітний, об­ся­ги ку­зовів — до 60–70 м3, ван­та­жопідйом­ність — до 40–45 т, ви­со­та бор­ту — від 2,7 до 4 м. Особ­ливість кон­ст­рукції євро­зер­но­возів дає змогу під час са­мо­скид­но­го ви­ван­та­жен­ня підніма­ти за до­по­мо­гою гідравлічно­го при­ст­рою 12-ме­т­рові напівпри­че­пи до ку­та в 60 гра­дусів, що істот­но по­лег­шує ви­ван­та­жен­ня будь-яких ван­тажів.«КрАЗ-Ка­ра­ван»

Зернова логістика. АТЗ най­частіше ос­на­щені су­ча­сни­ми су­пут­ни­ко­ви­ми навігаційни­ми си­с­те­ма­ми (СНС), які ма­ють мож­ливість цен­т­ралізо­ва­но­го відсте­жен­ня місце­зна­хо­д­жен­ня кож­но­го транс­порт­но­го за­со­бу. Ця си­с­те­ма дає змо­гу кон­тро­лю­ва­ти рух, час на за­ван­та­жен­ня та роз­ван­та­жен­ня зерновозів і на­явність па­ли­ва в па­лив­них ба­ках кож­но­го ав­то­мобіля. А водіям по­лег­шується за­вдан­ня що­до ви­бо­ру най­ко­рот­шої відстані від пунк­ту за­ван­та­жен­ня до пунк­ту ви­ван­та­жен­ня, а та­кож — із відсте­жен­ня ви­т­ра­ти па­ли­ва в ба­ках ма­шин зерновозів. 

Ку­зо­ви зер­но­возів бу­ва­ють трьох видів: стаціонар­ний, причіп, напівпричіп. Варіантів їхньо­го ви­ко­нан­ня є два — за­кри­тий та відкри­тий. Ці технічні при­ст­рої при­зна­чені для транс­пор­ту­ван­ня сип­ких сільсько­го­с­по­дарсь­ких про­до­воль­чих ван­тажів. Ви­ди про­дукції, що пе­ре­во­зять у та­ких ку­зо­вах, не об­ме­жу­ють­ся зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми, та­ки­ми як греч­ка, пше­ни­ця, жи­то, ячмінь. У пе­реліку та­кож — олійні, насіння со­няш­ни­ку та ріпа­ку. Будь-який із пе­ре­ра­хо­ва­них ви­ще ку­зовів зерновозів здатен за потреби пе­ре­во­зи­ти будь-які сипкі ван­тажі інших видів. Під час про­ве­ден­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких робіт ку­зо­ви мо­­жуть ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти на будь-яко­му етапі. Найбільші ку­зо­ви ма­со­во­го ви­­роб­­ництва бе­руть на борт до 20 т ван­та­жу. А за пев­них умов ви­ко­ри­с­то­ву­ють такі, що вміща­ють до 30 т. Із подібних ку­зо­вів зерновозів можна сфор­му­ва­ти ав­то­по­тя­ги, що дають змогу у декілька разів збільши­ти кількість пе­ре­ве­зе­ної про­дукції. 

Спо­собів роз­ван­та­жен­ня зерновозів є два — бічний та із зад­ньої ча­с­ти­ни ку­зо­ва.  Більшість шасі ку­зовів ма­ють дві осі. Але ва­го­во­зи для підвищення без­пе­ки ос­на­щу­ють трьо­ма чи навіть чо­тир­ма ося­ми. Для мак­си­маль­но­го збе­ре­жен­ня ван­тажів ви­ко­ри­с­то­ву­ють тент.

З аналізу технічних ха­рак­те­ри­с­тик зер­но­возів вста­нов­ле­но ти­по­розміри АТЗ за ван­та­жопідйомністю, які за відповідної взаємодії їх із при­че­па­ми-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча­ми пе­ре­бу­ва­ють у та­ких гру­пах потужності: до 12,8, 12,8–16; 16–25,6; 25,6–28,8; 28,8–32,0; 32,0–38,4 і по­над 38,4 т.Зерновий автопотяг від Scania

Ор­ганізація пе­ре­ве­зень зер­на в Ук­раїні

Пе­ре­ве­зен­ня зер­на як у ме­жах гос­по­дар­ст­ва, так і магістраль­ни­ми ав­то­мобільни­ми до­ро­га­ми здійсню­ють  як вла­сни­ми транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми підприємств, так і за­со­ба­ми, орен­до­ва­ни­ми в дер­жав­них та при­ват­них спеціалізо­ва­них транс­порт­них підприємствах. До та­ких на­ле­жать: ТОВ СП «Нібу­лон», ТОВ «Аг­ро-СПК», АТ «Каргілл», ТОВ «АМК-Харків» та інші. 

Особ­ли­вості ве­ли­ко­ван­таж­них зер­но­возів

Нині успішно ви­роб­ля­ють і ре­алізу­ють бор­тові, ста­леві й алюмінієві са­мо­скидні напівпри­че­пи за­галь­но­го, спеціаль­но­го та сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го (зер­но­во­зи) при­зна­чен­ня об’ємом від 24 до 85 м3, а та­кож са­мо­скидні над­бу­до­ви на шасі ван­тажівок.

Бор­тові ав­то­зер­но­во­зи

Ван­тажні ав­то­мобілі з ку­зо­вом зав­виш­ки до 3 м, місткістю до 20 т і відкри­тим вер­хом — ча­с­то ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ний вид транс­пор­ту для пе­ре­ве­зен­ня зер­на. Він не ду­же зруч­ний, бо не дає змогу швид­ко роз­ван­та­жи­ти ку­зов (пе­ре­ки­дан­ням) без за­лу­чен­ня до­дат­ко­вих за­собів.

Ав­то­зер­но­во­зи са­мо­скид­но­го ти­пу:
- са­мо­скид «Урал» 45289-12;
- МАЗ-5550В5-4420-021;
- МАЗ-501В9-471-031 та інші.

Вітчизняний виробник зерновозів самоскидів і автопоїздів - компанія Egritech - показала в цьому році новий український самоскидний зерновоз. Це самоскидний напівпричіп-зерновоз Egritech НПС-2650.
 
Він має вантажопідйомність 24 800 кг і кузов корисним об'ємом 52 кубометри. Споряджена маса - не більше 8200 кг. Тут застосовується гідроциліндр виробництва Hyva або Penta. Товщина сталі на бортах становить 2 мм, на підлозі - 4 мм. Рама - двотаврова балка H-350 мм. Фурнітура заднього борта від NEVPA.
 
На напівпричепі встановлені осі виробництва SAF, передня вісь зроблена підйомною. Підвіска - на поздовжніх пружинних важелях, з пневматичними елементами і гідравлічними амортизаторами. Гальмівна система - Knorr-Bremse або Wabco.
 
В якості додаткового обладнання можлива установка водонепроникного тенту з механізмом скручування-розкручування, а також бака для води. На стенді компанії напівпричіп-зерновоз Egritech НПС-2650 був зістикований з сідельним тягачем MAN TGS 21.440 (4х2). Важливо, на продукцію Egritech розповсюджується державна програма компенсації в розмірі до 25%.

Са­мо­скид-зер­но­воз «Урал 45289-12» зі збільше­ним об’ємом ку­зо­ва при­зна­че­ний для пе­ре­ве­зен­ня зер­на в умо­вах без­доріжжя. 

Для зруч­ності змо­ту­ван­ня і роз­мо­ту­ван­ня тен­ту на пе­ред­нь­о­му бор­ту об­лад­на­ний май­дан­чик.

Ха­рак­те­ри­с­ти­ка МАЗ-6501В9-471-031:

— ван­та­жопідйомність, кг — 10 000;
— об­сяг ку­зо­ва, м3 —  12,5;
— дви­гун ви­ко­нан­ня Євро-4;
— по­тужність дви­гу­на, кВт (к. с.) — 228 (310).

Кри­ворізький за­вод ав­то­мобільних над­бу­дов пе­ре­об­лад­нує ав­то­мобілі Ка­мАЗ, МАЗ, КрАЗ та при­че­пи ГКБ, СЗАП, НЕ­ФАЗ на са­мо­ски­ди для пе­ре­ве­зен­ня сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції, зерна та будівель­них ван­тажів. Уста­нов­лює ста­леві ку­зо­ви з різни­ми спо­со­ба­ми ви­ван­та­жен­ня ван­тажів, гідравлічні си­с­те­ми ав­то­мобілів та пнев­ма­тич­не уп­равління BINOTTO (Іта­лія). Для якісно­го підіймання ку­зо­ва вмон­то­вані гідравлічні циліндри MARIZ (Італія) або фрон­тальні Ка­мАЗ 5511 чи 65115 — для пе­ре­ки­дан­ня ку­зо­ва на­зад. Ком­плек­ту­ють­ся ку­зо­ви тен­то­ви­ми на­кид­­ка­ми з ПВХ щільністю 680 г/м2.

Ван­тажні зер­но­во­зи-ав­то­по­тя­ги. Цей вид ав­то­зер­но­возів має не один ку­зов, як по­пе­редні, а два у зчеп­ленні, що дає змогу збільши­ти ван­тажо­під­йом­ність. Як­що, на­при­клад, пер­ший ку­зов має місткість 14 т, а причіп — 10 т, то зер­но­воз за­без­пе­чить серй­оз­ну еко­номію як ча­су, так і па­ли­ва.

Автомобільний напівпричіп-самоскид НПС 2150Ав­то­по­тя­ги-зер­но­во­зи са­мо­скид­но­го ти­пу. Цей тип зер­но­возів відрізняється від ван­таж­но­го зер­но­во­за-ав­то­по­тя­га тим, що мо­же са­мостійно роз­ван­та­жи­ти­ся без за­лу­чен­ня до­дат­ко­вих за­собів. Це, бе­зу­мов­но, най­прак­тичніший і най­е­ко­номніший вид транс­пор­ту для пе­ре­ве­зен­ня зер­на.

Ком­панія «Ав­то­КрАЗ» на ви­с­тавці «Аг­ро-2012» пред­ста­ви­ла но­ву роз­роб­ку — пер­ший вітчиз­ня­ний ав­то­по­тяг-зер­но­воз «КрАЗ-Ка­ра­ван».

Це справжній де­бют ук­раїнсько­го ма­ши­но­бу­ду­ван­ня. На­решті з’явив­ся на рин­ку гідний кон­ку­рент Ка­мА­Зам і МА­Зам, а та­кож західним ана­ло­гам.

На ви­с­тавці ав­то­ви­роб­ник про­де­мон­ст­ру­вав пер­шу мо­дель із лінійки «КрАЗ-Ка­ра­ван», за­галь­ний об­сяг її са­мо­скид­них плат­форм ста­но­вить 60 м3, ван­та­жопідйомність — 40 т. На­ступні мо­делі лінійки зерновозів змо­жуть пе­ре­во­зи­ти 80 і 100 м3 ван­та­жу. За­зна­че­но, що пер­ший «КрАЗ-Ка­ра­ван» на трасі без про­блем роз­га­няється до 100 км/год.

Ав­то­по­тяг-зер­но­воз скла­дається з ав­то­мобіля-са­мо­ски­да КрАЗ-6230С4-330 і са­мо­скид­но­го при­че­па, має колісну фор­му­лу 6х4, по­си­ле­не шасі, об­лад­на­ний дви­гу­ном по­тужністю 362 к. с. кла­су Євро-3 і кабіною Renault Kerax.

Ви­роб­ничі по­туж­ності «Ав­то­КрАЗу» дають змогу збирати 100 зер­но­возів на місяць. Най­б­лиж­чим ча­сом за­вод роз­ра­хо­вує за­лу­чи­ти 15 млн дол. іно­зем­них ін­ве­с­тицій для ви­роб­ництва пер­ших 100 оди­ниць техніки.

Зер­но­воз прой­шов не­обхідну сер­тифікацію, його вне­се­но до пе­реліку техніки, ре­алізо­ва­ної в рам­ках про­гра­ми НАК «Ук­ра­г­ролізинг». 

Зер­нові ав­то­по­тя­ги від Scania при­йш­ли на заміну залізнич­ним із тра­диційни­ми зер­но­ва­го­на­ми.

Один та­кий ав­то­мобіль у двох ку­зо­вах мо­же пе­ре­во­зи­ти від 75 до 87 т ван­та­жу — у півто­ра ра­зу більше, ніж пе­ре­во­зи­ть залізнич­ний зер­но­ва­гон. Як­що пе­ре­во­зи­ти зер­но на відстань до 300–400 км, собівартість йо­го транс­пор­ту­ван­ня не пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме та­риф залізниці. Але надійність і гнучкість та­ких пе­ре­ве­зень не­мож­ли­во порівня­ти із залізнич­ни­ми.
З ог­ля­ду на те, що Укр­залізни­ця не поспішає онов­лю­ва­ти влас­ний парк зер­но­ва­гонів, аг­раріям та аг­ро­перевіз­ни­кам до­во­дить­ся шу­ка­ти вихід із цієї ка­та­ст­рофічної си­ту­ації. Пе­ре­ве­зен­ня аг­ро­про­дукції якісни­ми су­ча­сни­ми ав­­то­­мобіля­ми з ви­ко­ри­с­тан­ням новітніх технічних рішень за пев­них умов мож­­на порівня­ти з та­ри­фа­ми залізниці. Вартість пе­ре­ве­зен­ня май­же то­тож­на, але ван­тажівки — мобільні, зручні й ос­на­щені су­ча­сним об­лад­нан­ням, що до­по­ма­гає влас­ни­кові еко­но­ми­ти гроші.

Ос­нов­на кон­цепція, якої до­три­мується Scania ос­танні 60 років — це уніфікація, мо­дульність і гнучкість кон­ст­рукції зерновозу. За­леж­но від по­треб і  по­ба­жань за­мов­ни­ка, ви­ко­ри­с­то­ву­ють влас­ний досвід і стан­дартні уніфіко­вані бло­ки. Та­ким чи­ном зби­рається «са­ме йо­го ма­ши­на». Вартість ав­то­мобіля ста­ла до­ступ­ною завдяки ви­го­тов­лен­ню вітчиз­ня­но­го ку­зо­ва.

Самоскид-зерновоз МАЗ-6501A8-325-000 із бічним розвантаженням праворуч + причіп МАЗ 856103-010Са­мо­скид-зер­но­воз МАЗ-6501A8-325-000 із бічним роз­ван­та­жен­ням пра­во­руч + причіп МАЗ 856103-010

Технічна до­пу­с­ти­ма ван­та­жопід­йом­ність ав­то­мобіля — 16 т, при­че­па — 19 т.

Зер­но­воз МАЗ — це спеціаль­ний ван­таж­ний ав­то­мобіль, що об­лад­на­ний ку­зо­вом для транс­пор­ту­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції, фо­с­фатів, со­ло­ду, гра­ну­ль­о­ва­них кормів і де­я­ких видів сип­ких ван­тажів, а та­кож комбікормів, кор­мо­вих ван­тажів. Фак­тич­но цей транс­порт­ний засіб при­зна­че­ний для без­тар­но­го пе­ре­ве­зен­ня.

Ав­то­мобіле­будівна ком­панія «То­нар» пред­став­ляє зер­но­воз «То­нар 9540»

Зер­но­воз  для пе­ре­ве­зен­ня зер­но­вих куль­тур має роз­ван­та­жу­вальні лю­ки. Пе­ре­ва­ги: за­сто­су­ван­ня зчеп­лен­ня із двох напівпри­чепів допоможе більш ніж удвічі підви­щи­ти при­бу­ток порів­ня­но з тех­но­логіями пе­ре­ве­зен­ня зер­на, які є сьо­годні. Мож­на пе­ре­во­зи­ти до 60 т ван­та­жу без пе­ре­ви­щен­ня мак­­си­маль­но до­пу­с­ти­мих на­ван­та­жень на осі зерновозу. Зерновоз «Тонар 9540»

Напівпри­че­пи-зер­но­во­зи — спеціалізо­вані ван­тажні напівпри­че­пи, при­зна­чені для пе­ре­ве­зен­ня сип­ких ван­тажів (зо­к­ре­ма — зер­на, бо­бо­вих, насіння). Са­мо­скидні напівпри­че­пи-зер­но­во­зи є раціональ­ним рішен­ням під час транс­пор­ту­ван­ня цьо­го ви­ду ван­тажів, оскільки ма­ють безліч пе­ре­ваг пе­ред стан­дарт­ни­ми са­мо­ски­да­ми, що ба­зу­ють­ся на ван­таж­них шасі. Од­на з них — на­ба­га­то більша ван­та­жопід­йомність і місткість. До того ж са­мо­скидні напівпри­че­пи-зер­но­во­зи легші, тоб­то їхня спо­ря­д­же­на ма­са на­ба­га­то мен­ша, але це не по­зна­чається на кон­ст­рук­тивній міцності. 

Про­даж напівпри­чепів са­мо­скид­них, ван­таж­них, кон­тей­не­ро­возів, бор­то­вих, но­вих напівпри­чепів від ви­роб­ни­ка про­по­нує ТОВ «САВ­ВЕЛ». Ку­зов са­мо­скид­но­го напівпри­че­па зер­но­во­за від ТОВ «САВ­ВЕЛ» скла­дається зі спеціаль­них профільо­ва­них листів, які ви­го­тов­лені зі сталі підви­ще­ної міцності або з алюмінієво­го ма­теріалу. За­леж­но від ви­ду роз­ван­та­жен­ня, зер­но­во­зи мо­жуть бу­ти ос­на­щені гідро­циліндра­ми різно­го ти­пу.

Са­мо­скидні напівпри­че­пи (НП) вва­жа­ють оп­ти­маль­ним рішен­ням під час пе­ре­ве­зен­ня різних сип­ких інерт­них ма­теріалів, які мож­на ви­ван­та­жи­ти шля­хом пе­ре­ки­дан­ня ку­зо­ва. Са­мо­скидні напівпри­че­пи ма­ють безліч не­за­пе­реч­них пе­ре­ваг пе­ред зви­чай­ни­ми оди­ноч­ни­ми са­мо­ски­да­ми, вста­нов­ле­ни­ми на шасі ав­то­мобілів, насамперед своєю ко­ло­саль­ною ван­та­жопідйомністю і ве­ли­ким ге­о­ме­т­рич­ним об’ємом.

При­кла­дом НП для ро­бо­ти за та­кою схе­мою в Ук­раїні є напівпричіп-са­мо­скид НПС 2150 — зер­но­воз про­мис­ло­вої ком­панії «По­жма­ши­на». При­зна­че­ний для пе­ре­ве­зен­ня у складі ав­то­по­тя­га із сідель­ним тя­га­чем зер­но­вих та інших на­сип­них, на­ва­лю­валь­них сільсько­го­с­по­дарсь­ких ван­тажів: комбікормів, со­ло­ми то­що. Напівпричіп-са­мо­скид має об­сяг ку­зо­ва  50 м3, ма­су (номіна­ль­ну) ван­та­жу —  не більш як 25 800 кг, ма­су по­вну —  не більш як 34 500. Технічно до­пу­с­ти­ма по­вна ма­са ста­но­вить не більш як 39 500 кг. 

Польсь­ка ком­панія BODEX

Це один із лідерів се­ред ви­роб­ників причіпної техніки в Європі. За­вод із ви­роб­ництва при­чепів і напівпри­чепів був за­сно­ва­ний у Польщі 1991 ро­ку. Зго­дом зро­с­та­ла по­пу­лярність цієї мар­ки се­ред євро­пейсь­ких пе­ревізників. Сьо­годні ліди­ру­ючі по­зиції з про­да­жу напівпри­чепів Bodex ма­ють такі країни, як: Швеція, Нор­вегія, Данія, Ук­раїна, Німеч­чи­на, Нідер­лан­ди. Се­ред них Німеч­чи­на посідає пер­ше місце за імпор­том са­мо­скидів і напівпри­чепів, на дру­го­му місці — Поль­ща. В Ук­раїні пе­ре­ва­жа­ють про­дажі са­мо­скидів-зер­но­возів. У ви­роб­ничій гамі ком­панії пред­став­ле­но по­над 100 мо­де­лей. 

 

С. Фри­шев, д-р техн. на­ук, про­фе­сор,
 НУБіП Ук­раїни

 

 

Інформація для цитування

Сучасна техніка для перевезення зерна в господарствах та автомагістралями/ С. Фришев // Пропозиція. — 2016. — № 12. — С. 170-173

 

Інтерв'ю
У розвинених країнах агрострахування вже давно застосовується як ефективний інструмент розвитку агробізнесу, в Україні страхування ризиків сільського господарства все ще знаходиться на стадії розвитку
Традиційним джерелом байпасного крохмалю в раціонах корів є зерно кукурудзи. Його особливістю є те, що він не ферментується у рубці і стає доступним вже у тонкому відділі кишечника. Це допомагає збільшити надходження глюкози у кров’яне... Подробнее

1
0