Спецможливості
Агрохімія

Інокулянти для кукурудзи протягом вегетаційного періоду

05.07.2017
68353
Інокулянти для кукурудзи протягом вегетаційного періоду фото, ілюстрація

«Іно­ку­лян­ти для ку­ку­руд­зи? Та ну! Це ж що, в ме­не на ку­ку­рудзі буль­боч­ки бу­дуть?!»
Ко­ли наші аг­ро­но­ми про­по­ну­ють сільським гос­по­дар­ст­вам ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти іно­ку­лян­ти для зер­но­вих і технічних куль­тур, то ду­же ча­с­то ми чуємо: «Що? Іно­ку­лян­ти для ку­ку­ру­дзи? Та ну! Це ж що, в ме­не на ку­ку­рудзі буль­боч­ки бу­дуть?!». Са­ме то­му ми виріши­ли по­ча­ти з не­ве­ли­ко­го «лікбе­зу» що­до влас­не по­нят­тя «іно­ку­ляція».

 

Що та­ке іно­ку­ляція? 

Термін «іно­ку­ляція» (від англ. Inoculation — щеп­лен­ня, висів) оз­на­чає вне­сен­ня жи­вих мікро­ор­ганізмів у ри­зо­сфе­ру рос­ли­ни. Тоб­то фак­тич­но будь-яку об­роб­ку куль­ту­ри біологічни­ми пре­па­ра­та­ми мож­на на­зва­ти іно­ку­ляцією. Про­те в цьо­му кон­тексті ми роз­г­ля­не­мо іно­ку­ляцію в дещо вужчо­му її зна­ченні, що є більш звичним для аграріїв, а са­ме: об­роб­ка посівно­го ма­теріалу за до­по­мо­гою біоп­ре­па­ратів.

Чо­му сьо­годні жод­не з гос­по­дарств, які ви­ро­щу­ють сою, не об­хо­дить­ся без іно­ку­лянтів?

До­не­дав­на привілей ви­ко­ри­с­тан­ня іно­ку­лянтів на­ле­жав ви­ключ­но аг­раріям, які ви­ро­щу­ва­ли сою. Са­ме во­ни мог­ли відчу­ти всі пе­ре­ва­ги цієї технології. Але нині си­ту­ація зміни­ла­ся.

Об­роб­ка насіння сої пев­ни­ми гру­па­ми мікро­ор­ганізмів дає при­го­лом­шливі ре­зуль­та­ти: за­до­воль­няє по­тре­бу рос­лин в біологічно­му азоті, підси­лює куль­ту­ру рістре­гу­лю­ю­чи­ми ре­чо­ви­на­ми, підви­щує рівень її стре­состійкості. Як наслідок — змен­шен­ня ви­т­рат на за­со­би за­хи­с­ту рос­лин (ЗЗР) і підви­щен­ня вро­жай­ності та збільшен­ня при­бут­ку.

За­сто­су­ван­ня іно­ку­лянтів під час ви­ро­щу­ван­ня сої за­без­пе­чує та­кий еко­номічний ефект:

  • зни­жен­ня ви­т­рат на ЗЗР та до­б­ри­ва мінімум на 10–15%;
  • підви­щен­ня вро­жай­ності на 5–10%;
  • сти­му­ляція роз­вит­ку рос­ли­ни, і як наслідок — повніша ре­алізація ге­не­тич­но­го по­тенціалу куль­ту­ри.

Із ма­те­ма­тич­ної точ­ки зо­ру еко­номічну ви­го­ду від за­сто­су­ван­ня іно­ку­лянтів для сої мож­на виз­на­чи­ти співвідно­шен­ням 1:5. Тоб­то на кож­ну вкла­де­ну грив­ню ви от­ри­муєте 5 грн при­бут­ку.

Яко­го ж ефек­ту мож­на очіку­ва­ти від іно­ку­лянтів для зер­но­вих і технічних куль­тур? Відповіда­ю­чи на це за­пи­тан­ня, роз­г­ля­не­мо прин­цип дії цих пре­па­ратів на рос­ли­ни зер­но­бо­бо­вих куль­тур на при­кладі сої.

Ефект від ви­ко­ри­с­тан­ня іно­ку­лянтів для сої ґрун­тується на трьох чин­ни­ках:

  • фіксація азо­ту з ат­мо­сфе­ри;
  • син­тез рістсти­му­лю­ю­чих ре­чо­вин;
  • інду­ку­ван­ня си­с­тем­ної стійкості рос­лин до не­спри­ят­ли­вих умов ви­ро­щу­ван­ня.

Найз­начнішим ефек­том для сої є, звісно, фіксація азо­ту. Тоб­то са­ме від здат­ності рос­лин фіксу­ва­ти цей ма­к­ро­еле­мент на 70–80% за­ле­жить збіль­шен­ня вро­жаю та еко­номія ре­сурсів на йо­го от­ри­ман­ня. Інші фак­то­ри за­зви­чай до ува­ги не бе­руть.

Що ж до за­сто­су­ван­ня іно­ку­лянтів за ви­ро­щу­ван­ня зер­но­вих і технічних куль­тур, то тут си­ту­ація де­що інша. Азотофіксація сама по собі (в даному випадку частка її участі в надбавці і економії не перевищує 30–35%) не може забезпечити настільки потужний ефект. Про­те два ос­танні чин­ни­ки з на­ве­де­них ви­ще вирішу­ють цю про­бле­му навіть із над­лиш­ком.

Вар­то за­зна­чи­ти, що за об­роб­ки насіння ку­ку­руд­зи іно­ку­лян­том мож­на до­сяг­ти підви­щен­ня її вро­жай­ності на 5–20%, збільшен­ня схо­жості — на 10–20%, зни­жен­ня втрат — до 30% за­вдя­ки фунгіцид­но­му ефек­ту.

Від те­орії — до прак­ти­ки

Торік на дослідній ділянці по­ля пло­щею 10 га у ВАТ «Жор­ни­ще» (с. Жор­ни­ще Іллінець­ко­го р-ну Вінниць­кої обл.) до­дат­ко­во ви­ко­ри­с­та­ли іно­ку­лянт BINoc Ку­ку­руд­за для пе­ред­посівної об­роб­ки насіння ку­ку­руд­зя­но­го гібри­да НК Луціус («Сингента») нор­мою 6 л/т насіння.

У кон­тролі для пе­ред­посівної об­роб­ки насіння ку­ку­руд­зи до­дат­ко­вих пре­па­ратів не за­сто­со­ву­ва­ли. Висів про­ве­ли 6 трав­ня за гли­би­ни за­гор­тан­ня насіння 4 см.

Си­с­те­ма удо­б­рен­ня 

  • аміач­на селітра (під куль­ти­вацію) —  нормою 200 кг/га та нітро­а­мо­фос (під висів) — 150 кг/га.

Об­роб­ка про­тя­гом ве­ге­тації

  • у фазі трьох-чо­ти­рь­ох листків— кар­бамід — 5 кг/га, суль­фат магнію — 2,5 кг/га;
  • у фазі се­ми-де­ся­ти пар листків —пре­па­ра­та­ми Яра Віта Цинк — 0,5 л/га, Гуміфілд — 0,1 кг/га.

Про­ве­де­ний відбір рос­лин ку­ку­руд­зи у фазі се­ми-де­ся­ти пар листків (16.06.2016) свідчить про кра­щий їхній роз­ви­ток на дослідній ділянці (фо­то 1). Так, рос­ли­ни з дослідної ділян­ки (варіант із за­сто­су­ван­ням пе­ред­посівної об­роб­ки насіння) ма­ли роз­ви­ненішу ко­ре­не­ву си­с­те­му, що є ре­зуль­та­том сти­му­лю­ю­чо­го впли­ву фізіологічно ак­тив­них ре­чо­вин іно­ку­лян­ту.

На го­ло­вних і до­дат­ко­вих ко­ре­нях рос­лин ку­ку­руд­зи за об­роб­ки іно­ку­лян­том сфор­мо­ва­на ве­ли­ка кількість ко­ре­не­вих во­лосків, які істот­но збільшу­ють пло­щу жив­лен­ня рос­лин (фо­то 2). Унаслідок сти­му­ляції роз­вит­ку й оп­тимізації азот­но-фо­с­фор­но­го жив­лен­ня рос­лин зафіксо­ва­но приріст ве­ге­та­тив­ної ма­си рос­лин ку­ку­руд­зи за ви­ко­ри­с­тан­ня мікроб­них пре­па­ратів.

Ре­зуль­та­ти

За­сто­су­ван­ня іно­ку­лянтів для ку­ку­руд­зи да­ло змо­гу от­ри­ма­ти до­дат­ко­вий уро­жай зер­на - 3,8 ц/га. До­дат­ко­вий при­бу­ток від про­да­жу цих «плю­со­вих» 3,8 ц/га, вра­хо­ву­ю­чи ви­т­ра­ти на за­сто­су­ван­ня іно­ку­лян­ту, ста­но­вить близь­ко 1500 грн/га (з цієї су­ми ви­ра­ху­ва­ли 200 грн на зби­ран­ня, транс­пор­ту­ван­ня вро­жаю та інші ви­т­ра­ти, пов’язані з от­ри­ман­ням до­дат­ко­во­го вро­жаю). От­же, ре­зуль­та­ти пе­ре­ко­ну­ють, що за­сто­су­ван­ня іно­ку­лянтів на зер­но­вих і технічних куль­ту­рах вар­те ува­ги.

Ще більш вра­жа­ючі ре­зуль­та­ти бу­ли от­ри­мані на дослідно­му полігоні ТОВ «Євраліс Се­менс Ук­раїна» на базі Іллінець­ко­го дер­жав­но­го аг­рар­но­го ко­ле­д­жу (с. Ро­манів Іллінець­ко­го р-ну Вінниць­кої обл.) за об­роб­ки насіння іно­ку­лян­том на дослідній ділянці.

Навіть з ура­ху­ван­ням то­го, що вро­жайність цих гібридів ста­но­вить по­над 10 т, за об­роб­ки насіння іно­ку­лян­том от­ри­ма­ли до­дат­ко­ву при­бав­ку до 10,1%.    

Висновки

Підво­дя­чи підсум­ки, за­зна­чи­мо, що іно­ку­лян­ти для ку­ку­руд­зи є ефек­тив­ним за­со­бом підви­щен­ня вро­жай­ності куль­ту­ри за мінімаль­них фінан­со­вих та тим­ча­со­вих ви­т­рат.
Навіть об­роб­ка іно­ку­лян­том насіння, що прой­ш­ло про­труєння на насіннєво­му за­воді, за­без­пе­чує збільшен­ня вро­жай­ності до 10,1%. 

Як ба­чи­мо, тех­но­логії не сто­ять на місці. Ще кілька років тому можна було тільки мріяти про ефект від застосування цих препаратів. Та сьо­годні си­ту­ація змі­ни­ла­ся кар­ди­наль­но. Те­пер кож­не гос­по­дар­ст­во має змо­гу за­сто­со­ву­ва­ти іно­ку­лян­ти не­за­леж­но від то­го, яку куль­ту­ру ви­ро­щує: сою, зер­нові, технічні куль­ту­ри, ку­ку­руд­зу або со­няш­ник — і за­вдя­ки цим пре­па­ра­там от­ри­му­ва­ти ви­го­ди, збільшу­ва­ти вро­жай та ма­ти ви­со­кий при­бу­ток.

 

М. Комок, канд. біол. наук, керівник відділу R&D

Торговий дім «Ензим-Агро»

 

https://mzuri.in.ua/

https://mzuri.in.ua/

Інтерв'ю
Горіхівництво залишається чи не найприбутковішим напрямком садівництва
Цікавість до горіхівництва як до прибуткового бізнесу зростає. Про особливості цього сегменту розповідає директор Інституту горіхоплідних культур Віталій Радько.     
Загальновизнані стандарти безпеки якості харчових продуктів - це мова, якою розмовляють імпортери, міжнародні торговельні мережі і закупівельники. Україна поки що тільки на шляху формування культури

1
0