Спецможливості
Техніка та обладнання

Го­туємось до но­во­го вро­жаю

15.05.2013
542
Го­туємось  до но­во­го вро­жаю фото, ілюстрація

На те­ри­торії Ук­раїни по­ши­рені два ти­пи зберіган­ня зер­на: верти­каль­ний (за­лізо­бе­тон­ний чи ме­та­ле­вий си­ло­си) і го­ризон­таль­ний (скла­ди підло­го­во­го зберіган­ня, бур­ти, то­ки). На­разі ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють ме­та­леві си­лосні кон­ст­рук­ції, які мо­жуть бу­ти діаме­т­ром до 35 м і місткістю до 25 тис. м3. Безпе­реч­но, під час за­кла­дан­ня та­ко­го об­ся­гу зер­на слід особ­ли­ву ува­гу приділя­ти йо­го на­леж­но­му зберіган­ню.

На те­ри­торії Ук­раїни по­ши­рені два ти­пи зберіган­ня зер­на: верти­каль­ний (за­лізо­бе­тон­ний чи ме­та­ле­вий си­ло­си) і го­ризон­таль­ний (скла­ди підло­го­во­го зберіган­ня, бур­ти, то­ки). На­разі ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють ме­та­леві си­лосні кон­ст­рук­ції, які мо­жуть бу­ти діаме­т­ром до 35 м і місткістю до 25 тис. м3. Безпе­реч­но, під час за­кла­дан­ня та­ко­го об­ся­гу зер­на слід особ­ли­ву ува­гу приділя­ти йо­го на­леж­но­му зберіган­ню.

Віталій Марченко, регіональний керівник
з продажу, технолог
ГП «Зернова Столиця»

Нині ве­деть­ся ба­га­то су­пе­ре­чок що­до доцільності і труд­нощів зберіган­ня зер­на в ме­та­ле­вих си­ло­сах. Кон­ден­сація во­ло­ги, зле­жу­ваність зер­но­вої ма­си, ут­руд­не­ний повітро­обмін зер­на, ви­со­та падіння — це ті чин­ни­ки, які не­га­тив­но впли­ва­ють на про­цес зберіган­ня збіжжя в ме­та­ле­вих кон­ст­рукціях. Про­те й зберіган­ню в залізо­бе­тон­них си­ло­сах при­та­манні май­же всі за­зна­чені ви­ще не­ба­жані впли­­ви. Ви­ня­ток сто­сується ли­ше та­ко­го не­га­тив­но­го фак­то­ра, як кон­ден­сація во­ло­ги: за­вдя­ки низь­ким теп­ло­провідності бе­то­ну і градієнту тем­пе­ра­тур, во­на май­же не ут­во­рюється, що, своєю чер­гою, поліпшує якість зберіган­ня зер­на.
Го­ри­зон­таль­не зберіган­ня зер­но­вої ма­си теж має низ­ку не­доліків, але во­ни, своєю чер­гою, більше впли­ва­ють на еко­номічність, аніж на якість зберіган­ня зер­на. Склад підло­го­во­го зберіган­ня най­кра­ще при­дат­ний для олійних куль­тур і ку­ку­руд­зи.
Ка­те­го­рич­но ствер­д­жу­ва­ти пе­ре­ва­гу яко­гось од­но­го ви­ду зберіган­ня не мож­на, як і не­доцільно да­ва­ти од­но­знач­ну по­ра­ду що­до ви­бо­ру схо­ви­ща. Але прак­ти­ка дик­тує та­ке: для зла­ко­вих — це си­лос, а для олійних — скла­ди підло­го­во­го зберіган­ня. Ко­жен із опи­са­них спо­собів зберіган­ня до­сить успішно ви­ко­ри­с­то­ву­ють на те­ри­торії Ук­раїни. Про­те для то­го, щоб зер­но по­вноцінно зберіга­лось і не втра­ча­ло своєї якості, потрібно ре­тель­но та своєчас­но підго­ту­ва­ти схо­ви­ща (еле­ва­тор) до зберіган­ня в но­во­му се­зоні. 

На що слід звер­ну­ти ува­гу під час вивільнен­ня схо­ви­ща від зер­на?
— Під час ви­ван­та­жен­ня зер­на зі схо­вищ вер­ти­каль­но­го ти­пу вар­то вра­ху­ва­ти такі важ­ливі мо­мен­ти. Як­що мо­ва йде про ме­та­леві си­ло­си, які ма­ють кілька роз­ван­та­жу­валь­них от­ворів, то ви­ван­та­жен­ня си­ло­су потрібно про­во­ди­ти тіль­ки че­рез цен­т­раль­ну роз­ван­та­жу­валь­ну лійку, аж по­ки зер­но повністю не ви­ван­та­жить­ся, зси­пав­шись у центрі си­ло­су. Потім мож­на відкри­ва­ти бічні за­сув­ки. Так са­мо вар­то взя­ти до ува­ги, що під час за­ван­та­жен­ня та­ко­го си­ло­су відбу­ваєть­ся про­цес са­мо­сор­ту­ван­ня, і ве­ли­ка ча­с­ти­на сміттєвої домішки зби­рається біля стінок си­ло­су. Відповідно, під час ви­ван­та­жен­ня за­лишків збіжжя із си­ло­су зер­но мо­же ма­ти підви­ще­ний вміст смітної домішки, особ­ли­во в разі кількох по­в­них роз­ван­та­жу­вань си­ло­су без йо­го очи­щен­ня.

Термін підго­тов­ки еле­ва­то­ра
— Роз­по­чи­на­ти підго­тов­ку слід ще за­дов­го до по­чат­ку зби­ран­ня та прий­ман­ня зер­на. Так, на кож­но­му еле­ва­торі потрібно підго­ту­ва­ти так зва­ну технічну ба­зу, тоб­то підприємства в міру мож­ли­вості ма­ють за­зда­легідь повністю звіль­ни­ти схо­ви­ща від зер­на, якісно про­ве­с­ти фумігацію, ревізію і ре­монт транс­порт­них еле­ментів, а за по­тре­би — ре­кон­ст­рукцію або технічне пе­ре­оз­б­роєння збе­рігаль­них по­туж­но­с­тей. Усе за­ле­жить від то­го, які бю­д­жетні ко­ш­ти бу­ли за­пла­но­вані і виділені керівництвом еле­ва­то­ра на ре­кон­ст­рукцію.
Під час пе­ребігу тех­но­логічних про­цесів на підприємстві ду­же важ­ли­во про­во­ди­ти моніто­ринг технічно­го ста­ну транс­порт­но-тех­но­логічних по­токів для ви­яв­лен­ня ос­нов­них про­блем­них місць. План про­ве­ден­ня ре­монт­них робіт на май­бутній рік потрібно скла­да­ти про­тя­гом усь­о­го періоду прий­ман­ня зер­на на еле­ва­тор у по­точ­но­му році. Че­рез те, що гравітаційне та транс­порт­не об­лад­нан­ня схиль­не до найінтен­сивнішо­го спра­цю­ван­ня, особ­ли­ву ува­гу слід приділи­ти са­ме цим ви­дам об­лад­нан­ня. Технічна служ­­ба еле­ва­тор­но­го підприємства зо­бов’яза­на скла­да­ти не тільки де­фектні ак­ти на ре­монт або заміну вузлів ус­тат­ку­ван­ня, а й пла­но­во-по­пе­ре­д­жу­вальні ро­бо­ти (ППР) за­для за­побіган­ня йо­го не­пе­ред­ба­че­ним зу­пин­кам че­рез по­лом­ки. У зв’яз­ку з се­зонністю ро­бо­ти під­приємств особ­ли­ву ува­гу вар­то приділя­ти за­вчас­но­му про­ве­ден­ню підго­ту­валь­них і ре­монт­них робіт у період зи­мо­во­го про­стою підприємства. Пер­шою чер­гою, керівництво підприємства по­вин­но скла­с­ти для се­бе план і за­твер­ди­ти бю­­джет про­ве­ден­ня пла­но­вих ре­монт­них робіт та за­без­пе­чи­ти їхнє фінан­су­ван­ня за­­леж­но від орієнтов­но­го бізнес-пла­ну на на­ступ­ний рік. Для пра­виль­но­го скла­дан­ня бю­д­же­ту ре­монт­них робіт потрібно, на­сам­пе­ред, де­таль­но вив­чи­ти за­пи­си в жур­налі про­ве­ден­ня ТО ос­нов­но­го об­лад­нан­ня та про­ве­с­ти де­таль­ний аналіз ре­ш­ти вузлів, що підля­га­ють об­слу­го­ву­ван­ню і ре­мон­ту. Тільки та­ка схе­ма ро­бо­ти є за­по­ру­кою успішної безвідмов­ної ек­сплу­а­тації транс­порт­но-тех­но­логічних ліній у період за­готівлі зер­на.
Од­на за­ко­ви­ка із низ­ки склад­нощів, з яки­ми сти­ка­ють­ся ком­панії в період на­ла­ш­ту­ван­ня технічної ба­зи — це за­ван­та­женість підприємств, які ви­роб­ля­ють еле­ва­тор­не об­лад­нан­ня. Тож гос­по­дар­ст­ва та еле­ва­то­ри, що за­над­то за­тяг­ну­ли з виз­на­чен­ням пе­реліку об­лад­нан­ня, що підля­гає заміні, та своєча­сним йо­го за­мов­лен­ням, по­трап­ля­ють у скрут­не ста­но­ви­ще, пов’яза­не із за­трим­кою термінів йо­го ви­го­тов­лен­ня та по­ста­чан­ня і, крім то­го, за­ви­ще­ною ціною по­слуг. Та­кож у період підго­ту­ван­ня технічної ба­зи (особ­ли­во, ко­ли «тис­не» час) існує не­без­пе­ка прид­бан­ня не­якісно­го об­лад­нан­ня у ком­паній, що зай­ма­ють­ся пе­ре­про­да­жем ви­роб­ле­но­го в «га­раж­них умо­вах» об­лад­нан­ня, ви­го­тов­ле­но­го без до­три­ман­ня всіх не­обхідних етапів ви­роб­ництва. То­му най­оп­ти­мальніший час для прид­бан­ня об­лад­нан­ня, на наш по­гляд, — це зи­мо­вий період (по­чи­на­ю­чи з ли­с­то­па­да) у зв’яз­ку з тим, що під­приємст­ва-ви­роб­ни­ки в цей час во­ло­діють вільни­ми ви­роб­ни­чи­ми по­туж­но­с­тя­ми і зацікав­лені взя­ти ро­бо­ту за вигідни­ми для за­мов­ни­ка ціна­ми.
Важливі нюанси перед запуском обладнання в роботу
— У мо­мент про­ве­ден­ня ре­монт­них робіт слід звер­ну­ти ува­гу на такі фак­то­ри:
   На­пра­цю­ван­ня об­лад­нан­ня
Від ньо­го за­ле­жить стан усіх «жит­тєво важ­ли­вих» вузлів ус­тат­ку­ван­ня. То­му потрібно постійно кон­тро­лю­ва­ти стан підшип­ни­ко­вих вузлів на на­явність люфтів і ма­с­тиль­них ма­теріалів, звер­та­ти ува­гу на цілісність кор­пу­са, пе­ревіря­ти: по­сад­ко­ве місце підшип­ни­ка, йо­го тем­пе­ра­ту­ру під час ек­сплу­а­тації (з до­по­мо­гою теп­ловізо­ра) та якість обер­тан­ня (на пред­мет ви­яв­лен­ня за­кли­ню­ван­ня), стан шарнірних еле­ментів, стан тя­го­вих ор­ганів (що­до їхньо­го пи­то­мо­го роз­тя­гу, на­яв­ності ви­ди­мих де­фектів і по­шко­д­жень). Потрібно про­ве­с­ти реві­зію всіх ковшів норій, об­сте­жи­ти скреб­кові кон­веєри що­до ста­ну скребків на лан­цю­гу та кор­пусні де­талі — на на­яв­ність по­тер­то­с­тей. Не­обхідно виз­на­чи­ти еле­к­трон­ним тов­щи­номіром рівень спра­­цю­ван­ня кор­пу­са гравітаційно­го об­лад­нан­ня. Пе­ре­віри­ти про­дук­тивність об­лад­нан­ня в ціло­му.
   Пе­ревірка якості тех­но­логічно­го про­це­су
Рівень і ступінь технічно­го пе­ре­оз­б­роєння, пе­ре­ос­на­щен­ня та ре­мон­ту кож­но­го тех­но­логічно­го еле­мен­та виз­на­чає технічна служ­ба підприємства. Як­що якась із цих си­с­тем не відповідає нор­мам і ви­мо­гам, то це при­зво­дить до по­ру­шень ро­бо­ти, що відчут­но впли­ва­ють на еко­номічність ек­сплу­а­тації об­лад­нан­ня.
   Зни­жен­ня про­дук­тив­ності (по­ру­шен­ня умов за­ван­та­жен­ня об­лад­нан­ня, схо­д­жен­ня тя­го­во­го ор­га­на з відповідно­го місця ру­ху, збільшен­ня рівня роз­си­пан­ня за межі ус­тат­ку­ван­ня, спри­чи­не­не про­ти­ран­ням кор­пу­су, збій швидкісних ре­жимів ро­бо­ти об­лад­нан­ня, по­ру­шен­ня зчеп­лен­ня привідно­го ба­ра­ба­на з тя­го­вим ор­га­ном, про­блем­не обер­тан­ня під­шип­ни­ко­вих вузлів).
   Аварійні зу­пин­ки (об­ри­ван­ня тя­го­во­го ор­га­на, зу­пин­ка привідно­го вуз­ла, за­кли­ню­ван­ня підшип­ни­ко­вих вузлів, руй­ну­ван­ня привідних ба­ра­банів і зіро­чок, по­лом­ка ор­ганів на­тя­гу­ван­ня і ре­гу­лю­ван­ня, про­ти­ран­ня або руй­ну­ван­ня кор­пу­са).
   Збільшен­ня ма­си не­кон­диційно­го (ча­ст­ки по­шко­д­же­но­го внаслідок ме­ханічно­го подрібнен­ня) зер­на (збій швидкісних ре­жимів об­лад­нан­ня, по­ру­шен­ня умов і ге­о­метрії йо­го за­ван­та­жен­ня та ви­ван­та­жен­ня, ви­ник­нен­ня дис­ба­лан­су привідних ме­ханізмів, по­лом­ка осі тя­го­во­го ор­га­на, збільшен­ня кількості роз­си­пань за межі ус­тат­ку­ван­ня).
   Підви­щен­ня шу­мо­вих і вібраційних ха­­рак­те­ри­с­тик об­лад­нан­ня (дис­ба­ланс привідних ме­ханізмів, руй­ну­ван­ня підшип­ни­ко­вих вузлів, про­ков­зу­ван­ня тя­го­во­го ор­га­на, по­ру­шен­ня ре­гу­лю­ван­ня).
Не­стабільна ро­бо­та підприємства свідчить про не­справність якоїсь си­с­те­ми або ме­ханізму, і тут дрібниць не­має, оскільки для зла­го­д­же­ної ро­бо­ти важ­ли­во все — від си­с­те­ми ав­то­ма­тич­но­го кон­тро­лю до ма­лень­ко­го підшип­ни­ка в транс­пор­тері.
Для то­го, щоб прий­ня­ти пра­виль­не рішен­ня: са­мостійно про­во­ди­ти ре­монт­ні ро­бо­ти або за­лу­ча­ти підряд­ну ор­­ганізацію,— слід по­пе­ред­ньо про­ве­с­ти моніто­ринг транс­порт­но-тех­но­логічних си­с­тем підприємства, про який зга­да­но ви­ще, і тільки після по­вної оцінки технічно­го ста­ну підприємства мож­на су­ди­ти, чи вла­сни­ми си­ла­ми про­во­ди­ти дрібний ре­монт, чи за­лу­чи­ти кваліфіко­ва­них підряд­ників.
Без­пе­реч­но, підго­тов­ку підприємства кра­ще довіри­ти про­фесіона­лам, але з обов’яз­ко­вим кон­тро­лем ви­ко­ну­ва­них робіт. Чіткий план і графік ви­ко­нан­ня робіт — га­ран­то­ва­ний успіх на­леж­ної підго­тов­ки підприємства до зберіган­ня збіжжя но­во­го вро­жаю.

Інтерв'ю
Роберто Хавельяна
Американське видання Future Farming взяло інтерв’ю у Роберто Хавельяни — співробітника відділу компанії John Deere, який займається перспективними розробками потужних тракторів (серій 7R, 8R та 9R) на найближчі 20 років. Представляємо його... Подробнее
Каролін Спаанс, радник із питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерланди в Україні
Каролін Спаанс із серпня 2016-го обіймає посаду радника з питань сільського господарства в Посольстві Королівства Нідерланди в Україні. Ми вирішили поцікавитися найбільш перспективними напрямками

1
0