Спецможливості
Архів

Бук­валь­но за мить

05.04.2013
1015
Бук­валь­но за мить фото, ілюстрація

Із придбанням заводу Kverneland у нідерландському містечку Гелдроп компанія Kuhn миттєво (за останній рік) перетворилася на великого виробника прес-підбирачів. І так само буквально за мить під час нашого тесту LSB 1270 (камера — 120 х 70 см) разом із передньонавісним подрібнювачем упорався з усім, що знаходилося у валку.

Із придбанням заводу Kverneland у нідерландському містечку Гелдроп компанія Kuhn миттєво (за останній рік) перетворилася на великого виробника прес-підбирачів. І так само буквально за мить під час нашого тесту LSB 1270 (камера — 120 х 70 см) разом із передньонавісним подрібнювачем упорався з усім, що знаходилося у валку.

Ще до прид­бан­ня за­во­ду в Гел­д­ропі ком­панія Kuhn ма­ла про­гра­му роз­вит­ку про­дук­то­вої лінійки — від мік­серів для роз­да­ван­ня кормів, плугів, куль­ти­ва­торів, ме­ханічних сіва­лок, ко­са­рок, во­ру­­ши­лок та вал­ку­вачів до сіва­лок точ­но­го висіву та навіть об­при­с­ку­вачів. Те­пер по­ряд із ба­ра­бан­ни­ми ко­сар­ка­ми та ру­лон­ни­ми прес-підби­ра­ча­ми з’яви­лись ще й ве­ли­ко­тю­кові пре­си.

І ось на по­чат­ку се­зо­ну наш те­с­то­вий зра­зок із пе­ред­нь­о­навісним подрібню­ва­чем від Remund&Berger у фірмо­вих ко­ль­о­рах Kuhn опи­нив­ся на на­шо­му ма­шин­но­му дворі. За ба­жан­ням швей­царсь­ка фірма мо­же по­ста­ви­ти под­ріб­ню­вач із суцільним тон­ким ди­ш­лом, яке мож­на обер­та­ти спе­ре­ду між верх­нь­ою та ниж­нь­ою зчіпкою із на­ван­та­жен­ням на зчіпний шар, що до­рівнює 2 т. Од­нак нам ви­дається важ­ливішим подрібню­вач, який мож­на під­ня­ти за до­по­мо­гою кон­троль­но­го кла­па­на трак­то­ра на солідних 52 см від по­верхні грун­ту та ви­ми­ка­ти ко­роб­кою пе­ре­дач. Та­ким чи­ном мож­на швид­ко пе­ре­клю­чи­ти­ся з подрібнен­ня на нор­маль­ний ре­жим ро­бо­ти. Єди­ним об­ме­жен­ням є брак ог­ля­до­вості підби­ра­ча. Але до цьо­го ми по­вер­не­мо­ся пізніше ...
Ро­тор пе­ред­нь­о­навісно­го подрібню­ва­ча за­вдя­ки но­жам за­вдовжки близь­ко 20 см (розміщені в чо­ти­ри ря­ди по 11 штук) має зовнішній діаметр 65 см. На швид­кості 2500 об./хв (крут­ний мо­мент пе­ре­дається че­рез ку­то­ву пе­ре­да­чу, кар­дан, а та­кож два па­си з трьо­ма жо­лоб­ка­ми) він до­ся­гає се­ред­ньої швид­кості под­рібнен­ня 83 м/с і ра­зом із про­тиріза­ль­ни­ми пла­с­тин­ка­ми на 44 ножі подрібнює со­ло­му.
При цьо­му мож­на ду­же лег­ко відво­ди­ти верх­ню про­тиріза­ль­ну пла­с­ти­ну в три по­зиції, аби збільши­ти аг­ре­сивність її ро­бо­ти. А от ни­жня пла­с­ти­на фіксо­ва­на: для ро­бо­ти її тре­ба відтя­гу­ва­ти вбік, а потім за­со­ву­ва­ти на­зад (що спри­чи­нює по­трап­лян­ня сю­ди пи­лу та бру­ду).
Ми постійно пра­цю­ва­ли з по­вним ком­плек­том ножів і бу­ли ду­же за­до­во­лені якістю подрібнен­ня. І те­пер, як­що хтось боїться за­над­то ви­со­ко­го рівня потрібної по­туж­ності або за­ма­лої про­пу­ск­ної здат­ності, мо­же бу­ти спокійним. Ми пра­цю­ва­ли на трак­торі (по­­тужність на ВВП — 200 кВт/272 к. с.) без різа­ль­но­го апа­ра­та та подрібню­ва­ча на сухій пше­ничній со­ломі з про­пу­ск­ною здатніс­тю цілих 45 т/год (без ча­су на по­во­ро­ти!) за щільності пре­су­ван­ня 187 кг/м3. На дослідній ділянці, де вимірю­ва­ли три діапа­зо­ни швид­кості обер­тан­ня, ми до­сяг­ли про­пу­ск­ної здат­ності май­же 43 т/год (за щільності 178 кг/м3) без под­рібню­ва­ча та різа­ль­но­го апа­ра­та. А з под­рібню­ва­чем та різа­ль­ним апа­ра­том цей по­каз­ник ста­но­вив прак­тич­но 41 т/год за щільності пре­су­ван­ня 173 кг/м3. Це про­сто чу­дові зна­чен­ня!
Пік по­тре­би по­туж­ності на ВВП (див. діаг­ра­му «По­тре­ба по­туж­ності без пе­ред­нь­о­навісно­го подрібню­ва­ча та з ним») у LSB 1270 — від 120 до 130 кВт (від 163 до 177 к. с.) — спо­с­терігав­ся під час хо­ду пор­ш­ня. До то­го ж, не бу­ло різниці, чи ви­мк­ну­то подрібню­вач, чи ні, оскільки в будь-яко­му разі прес пра­цю­вав на межі своєї по­туж­ності (про­пу­ск­ної спро­мож­ності). Різни­ця ста­не помітною, як­що при­ди­ви­ти­ся до се­ред­нь­о­го зна­чен­ня по­тре­би по­­туж­ності, яке пе­ре­бу­ва­ло (без пе­ред­нь­о­на­вісно­го подрібню­ва­ча та із ви­мк­ну­тим под­ріб­ню­валь­ним при­ст­роєм) у ме­жах від 35 кВт/48 к. с. до 45 кВт/61 к. с. За підклю­чен­ня подрібню­ва­ча та ножів по­тре­ба по­туж­ності зро­с­тає на ве­ли­чи­ну від 20 кВт/27 к. с. до мак­си­маль­них 35 кВт/48 к. с.
Та­ким чи­ном, ми підібра­лись, на­­решті, до са­мо­го пре­са. Підби­рач підпру­жи­не­ний та має ши­ри­ну від стійки до стійки 190 см. Цьо­го бу­де ма­лу­ва­то ли­ше за ро­бо­ти на ве­ли­ких вал­ках. П’ять кон­тро­ль­о­ва­них рядів стійок за­без­пе­чу­ють на­леж­ний хід ро­бо­ти. Та, на жаль, у разі спраць­о­ву­ван­ня їхньої за­побіжної муф­ти на терміналі не з’яв­ляється жод­но­го за­сте­реж­но­го сиг­на­лу. І оскільки з кабіни трак­то­ра не мож­на по­ди­ви­ти­ся на за­бло­ко­ва­ний ву­зол ра­зом із пе­ред­нь­о­навісним подрібню­ва­чем, ми «спа­ли­ли» під час ви­про­бу­ван­ня од­ну за­побіжну муф­ту.
Ду­же до­б­рою ро­бо­тою вирізняв­ся роз­­та­шо­ва­ний близь­ко до підби­ра­ча «ін­те­г­раль­ний ро­тор» із по­да­валь­ни­ми бічни­ми шне­ка­ми за­вдовжки 60 см та ви­ми­кач із ку­лач­ко­вим при­во­дом для за­хи­с­ту від пе­ре­ван­та­жен­ня. Він має мен­ше ру­хо­мих ча­с­тин, ніж си­с­те­ма з ок­ре­ми­ми шнеками, тож за­би­ван­ня ніко­ли не трап­ляється.
Різа­ль­ний апа­рат має 23 ножі, ко­жен із яких за­без­пе­че­но гідравлічним захистом, з те­о­ре­тич­ною до­вжи­ною різан­ня 45 мм. За­вдя­ки гру­повій схемі пе­ре­ми­кан­ня, мож­на ви­бра­ти пев­ний спосіб різан­ня: 0, 11, 12 або всіма 23 но­жа­ми. А заміна ножів відбу­вається ще простіше: за­вдя­ки біч­ній скриньці ле­за лег­ко ви­тя­гу­ють­ся та зруч­но вий­ма­ють­ся або став­лять­ся зно­ву. Це ду­же до­б­ре!
Си­с­те­ма з ка­ме­рою по­пе­ред­нь­о­го пре­су­ван­ня вже нам відо­ма за по­пе­ред­нь­ою мо­дел­лю. За­вдя­ки змен­шен­ню відстані між граб­ля­ми і ро­то­ром, а та­кож опційно­му те­ф­ло­но­во­му по­крит­тю дни­ща, ли­ше раз у нас ви­ник­ла про­бле­ма за­би­ван­ня (до­ве­ло­ся трішки «по­сми­ка­ти» со­ло­му ру­кою). Для цьо­го те­пер пе­ред­ба­че­но мож­ливість відкри­ван­ня «про всяк ви­па­док» дни­ща по­да­валь­но­го ка­на­лу до­ни­зу. Але, по­при це, нам би хо­тілось тут ма­ти мож­ливість не­гай­но­го відклю­чен­ня підби­ра­ча та ро­то­ра, ко­ли спраць­о­вує за­побіжник пе­ре­ван­та­жен­ня гра­бель. При­наймні більш на­оч­но сприй­­ма­ло­ся б оп­тич­не та аку­с­тич­не спо­віщен­ня на ко­ль­о­ро­во­му терміналі VT50, який, за да­ни­ми Kuhn, нині мон­ту­ють на за­воді серійно.
Чи то пра­цю­ю­чи з мо­к­рим сіна­жем, чи із ву­зень­ки­ми вал­ка­ми со­ло­ми, ка­ме­ра по­пе­ред­нь­о­го пре­су­ван­ня завжди за­без­пе­чує оп­ти­маль­ну фор­му ру­лонів за­вдя­ки ке­ру­ван­ню граб­ля­ми за­леж­но від їхньо­го за­ван­та­жен­ня. Обв’язу­ван­ня ру­лонів відбу­вається, як і раніше, за до­по­мо­гою ше­с­ти вуз­лов’язів фірми Raussen­dorf. За­вдя­ки змен­шен­ню на­тя­гу верх­нь­о­го шпа­га­та, си­с­те­ма функціонує віднос­но до­б­ре. Та про­те під час ви­про­бу­ван­ня у нас бу­ли труд­нощі з надійністю ок­ре­мих вуз­лов’язів.
Однією з при­чин мо­же бу­ти не­до­статнє очи­щен­ня, оскільки стан­дарт­ний еле­к­т­рич­ний вен­ти­ля­тор та до­дат­ко­во вста­нов­ле­на си­с­те­ма очи­щен­ня стис­не­ним повітрям, як ми ро­зуміємо, пра­цю­ють контр­про­дук­тив­но. Оскільки ці про­бле­ми, за інфор­мацією Kuhn, зустріча­ють­ся ли­ше у ма­шин із пе­ред­нь­о­навіс­ним подрібню­ва­чем, то те­пер ви­роб­ник пра­цює над ство­рен­ням по­тужнішої си­с­те­ми очи­щен­ня.
Бор­то­ва гідравліка з ма­лень­ким ше­с­тер­ним на­со­сом (2 л/хв) вста­нов­лює ба­жа­ний рівень ти­с­ку кла­панів пре­су­валь­ної ка­ме­ри. Для зруч­ності ро­бо­ти опе­ра­то­ра ра­зом із вста­нов­ле­ним ти­с­ком мо­ні­тор по­ка­зує вод­но­час і си­лу, що діє на пор­шень. Як­що зна­чен­ня пе­ре­ви­щує 120%, че­рез термінал по­дається спові­щен­­ня про пе­ре­ван­та­жен­ня, і тиск у ци­ліндрах кла­панів пре­су­валь­ної ка­ме­ри ав­то­ма­тич­но зни­жується.
Де­що про термінал. Оскільки прес поєдна­но із ISOBUS, то, замість серійно­го ч/б бло­ка ке­ру­ван­ня, мож­на вста­но­ви­ти та­кож ко­ль­о­ро­вий термінал серії VT50 та опційно ще й термінал CCI. Але так са­мо мож­на пра­цю­ва­ти і з поєдна­ним із ISO-Bus терміна­лом трак­то­ра — ду­же до­б­ре. Це дає змо­гу за­пам’ято­ву­ва­ти близь­ко 40 за­вдань (на жаль, ли­ше за но­ме­ра­ми) що­до чис­ла тюків, їхньої до­вжи­ни та за­галь­ної до­вжи­ни мо­туз­ки (а в серійній мо­делі пе­ред­ба­че­но вимі­рю­­ван­ня до­вжи­ни ру­ло­ну еле­к­т­ри­кою). Про­те слід здійс­ню­ва­ти вруч­ну ко­ре­гу­ван­ня за до­по­мо­гою об­ме­жу­валь­но­го гвин­та по­за­ду або терміна­лу, до­ступ­но­го за до­дат­кові 950 євро.
Але ще більше нам за­ва­жа­ло в ро­боті те, що навіть до ко­туш­ки зі шпа­га­том мож­на діста­ти­ся ли­ше за до­по­мо­гою спеціаль­но­го тор­це­во­го клю­ча. Ще вар­то ска­за­ти про мож­ли­во й по­тужні, але аб­со­лют­но не прак­тичні тен­ти, що на­ви­са­ють над 24 ко­туш­ка­ми як за­хист від пи­лу. Єди­не, що тішить, — це мож­ли­вість ду­же про­стої заміни та дов’язу­ван­ня ру­лонів. Крім то­го, про­тя­гу­ван­ня шпа­га­ту в пресі за­вдя­ки по­во­рот­ним ко­туш­кам (із вер­стач­ним гвин­том, на жаль, із ру­хо­мим стриж­нем) ду­же зруч­но ви­ко­ну­ва­ти збо­ку — при­наймні, в разі ос­на­щен­ня тан­дем­ною віссю.
Од­но­сто­ронній вен­тиль із вільним зво­рот­ним по­то­ком на трак­торі об­слу­го­вує гідравлічний блок по­за­ду пре­су­валь­ної ка­ме­ри. Там один вен­тиль зруч­но ке­рує ви­ки­да­чем ру­лонів, а дру­гий — по­вер­тає ве­ли­кий спу­ск­ний жо­лоб — про­сто су­пер!
На ба­жан­ня мож­на та­кож вста­но­ви­ти по­за­ду на жо­лобі дат­чик ски­дан­ня, а та­кож збо­ку ка­ме­ри — сен­сор во­ло­гості. А от вбу­до­вані ва­ги, на­томість, у пресів фірми Kuhn на за­мов­лен­ня не по­ста­ча­ють. І такі речі, як RFID-мар­кер (для мар­ку­ван­ня кож­но­го ок­ре­мо­го ру­ло­ну) мож­на от­ри­ма­ти ли­ше на рин­ку су­путніх то­варів.
З по­рож­нь­ою ма­сою до­б­рих 10,8 т (з ура­ху­ван­ням 900 кг пе­ред­нь­о­навісно­го подрібню­ва­ча) прес-підби­рач спи­раєть­ся на солідне шасі. Підре­со­ре­на тан­дем­на вісь у серійній ком­плек­тації за­без­пе­чується функцією са­мо­ке­ру­ван­ня з ко­ле­са­ми розміром 500/55-20 та до­пу­с­ти­мою швидкістю 50 км/год. Із опційни­ми 22,5-дюй­мо­ви­ми ко­ле­са­ми (560/45 або 620/50) швидкість мо­же до­ся­га­ти і 60 км/год.

Про ре­ш­ту — ко­рот­ко:
 Ши­ро­ко­кут­ний кар­дан­ний вал фірми Walterscheid має сти­ки завбільшки ли­ше 1  дюй­ма. Відповідно, вил­ки ос­нов­но­го ва­ла не ви­т­ри­му­ють на­ван­та­жень під час подрібнен­ня. То­му трак­тор ре­ко­мен­до­ва­но об­лад­ну­ва­ти сти­ка­ми зав­більшки 1  дюй­ма, ад­же зна­ряд­дя має роз­ши­ре­ний діапа­зон ре­гу­лю­ван­ня.
 По­за­ду подрібню­вач ви­сить на двох лан­цю­гах і піднімається на потрібну ви­со­ту за до­по­мо­гою гід­рав­­лічно­го ци­­­лінд­ра. У ролі об­ме­жу­ва­ча гли­би­ни тут, замість чут­­ли­вих коліс, ви­с­ту­па­ють по­лоз­ки, а по­пе­ре­ду йде при­ти­ск­ний ро­лик.
 Фар­тух, який на­разі йде у серійній ком­плек­тації та вста­нов­люється між подрібню­ва­чем і підби­ра­чем, відповідає за кра­щу чи­с­то­ту пе­ред­ньої зо­ни ма­ши­ни.
 Важіль ме­ханізму пе­ре­ми­кан­ня для при­во­ду подрібню­ва­ча не­зруч­ний, а під час ро­бо­ти він так нагрівається, що потрібно на­дя­га­ти ру­ка­ви­цю.
 Як­що пе­ред­нь­о­навісний подрібню­вач не­має по­тре­би ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти про­тя­гом пев­но­го три­ва­ло­го ча­су, йо­го мож­на за менш ніж го­ди­ну повністю зня­ти за до­по­мо­гою па­лет­ниці. Так са­мо і відно­ви­ти навішу­ван­ня на оригіна­ль­не ди­ш­ло мож­на лег­ко й без про­блем.
 Як­що на терміналі ак­ти­вується функ­ція очи­щен­ня, ножі різа­ль­но­го апа­ра­та відхо­дять і за­хо­дять у па­зи за до­по­мо­гою бор­то­вої гідравліки, на­при­клад, че­рез кожні півго­ди­ни, що потрібно для то­го, аби шліц за­ли­шав­ся вільним. І, в разі бло­ку­ван­ня ро­то­ра, во­ни та­кож ав­то­ма­тич­но відхо­дять.
   Для за­сто­су­ван­ня на ко­ноп­лях існує спеціаль­ний ком­плект для пе­ре­об­лад­нан­ня.
   Цен­т­ралізо­ва­ну зма­щу­валь­ну си­с­те­му BekaMax ви­роб­ник про­по­нує за до­дат­ко­ву ціну: близь­ко 3 500 євро.
   Ящик для інстру­ментів розміще­но в зруч­но­му місці за східця­ми, але йо­го слід би зро­би­ти більшим і з надійнішим зам­ком.

Те­пер що­до цін: прес-підби­рач Kuhn LSB 1270 у ба­зовій ком­плек­тацій без тан­дем­ної осі та різа­ль­но­го апа­ра­та в ка­та­лозі йде за ціною 109 300 євро (всі ці­ни —без ура­ху­ван­ня ПДВ). Підре­со­ре­на тан­дем­на вісь ко­ш­тує до­дат­кові 11 500 євро, різа­ль­ний апа­рат на 23 ножі — ці­лих 17 200 євро. Пе­ред­нь­о­навісний под­рібню­вач від Remund&Berger ко­ш­ту­ва­ти­ме ще 28 000 євро. До­дат­ко­во до ньо­го потрібно вста­нов­лю­ва­ти та­кож си­с­те­му очи­щен­ня стис­не­ним повітрям за 780 євро.

Та­кож слід за­зна­чи­ти: під час ви­про­бу­ван­ня Kuhn LSB 1270 пе­ре­ко­нав нас своєю про­дук­тивністю та щільністю пре­су­ван­ня — як без пе­ред­нь­о­навісно­го под­рібню­ва­ча, так і з ним. По­зи­тивні оцінки от­ри­ма­ла та­кож си­с­те­ма пе­ре­ми­кан­ня між гру­па­ми ножів та про­ста їхня заміна, а та­кож підре­со­ре­не са­мо­ке­ро­ва­не тан­дем­не шасі. Та­кож приємно, що за­хист від пе­ре­ван­та­жен­ня не має жод­них зрізних болтів.
Декілька про­блем під час ро­бо­ти з пе­ред­нь­о­навісним подрібню­ва­чем мав вуз­лов’язаль­ний апа­рат від Raus­sendorf, унаслідок чо­го, за да­ни­ми ком­панії Kuhn, ви­роб­ник нині роз­роб­ляє про­дук­тивнішу си­с­те­му очи­щен­ня вузлів. Але, зре­ш­тою, LSB 1270 «бук­валь­но за мить» спра­вив­ся з усім, що бу­ло у вал­ку.
Гу­берт Вільмер

Інтерв'ю
У квітні 2020 року в компанії CLAAS відбулися кадрові перестановки. Гельмут Клаас, її багаторічний керівник та ідейний натхненник, під керівництвом якого концерн CLAAS став саме тією компанією, яку сьогодні знають на всіх континентах,... Подробнее
Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, англ. IFC) - міжнародний фінансовий інститут, що входить у структуру Світового банку. Штаб-квартира організації знаходиться у

1
0