Спецможливості
Техніка та обладнання

Ек­с­перт-тест: Найкращі жатки

13.07.2017
9188
Ек­с­перт-тест: Найкращі жатки фото, ілюстрація

Зер­нові жат­ки ви­со­ко­го технічно­го рівня — це не прим­ха сьо­го­ден­ної технічної «мо­ди», а ре­аль­на й об’єктив­на по­тре­ба за­без­пе­чи­ти зер­ноз­би­раль­ним ком­бай­нам ви­со­ку про­дук­тивність ро­бо­ти в різно­манітних умо­вах пря­мо­го зби­ран­ня. Жат­ки до­стат­нь­ою мірою адап­то­вані до «стро­ка­тих» ро­бо­чих умов: ви­ля­ган­ня хлібів, різні рівні вро­жай­ності зер­на й со­ло­ми­с­тості, особ­ли­вості рельєфу по­ля та різно­манітність зби­ра­них куль­тур — і в будь-яко­му разі га­ран­ту­ють ви­со­ку тех­но­логічну надійність та якість ро­бо­ти.

 

Прак­тич­но всі ма­ши­но­будівні під­приємства сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го на­пря­му про­по­ну­ють ши­ро­ку лінійку жни­ва­рок для зби­ран­ня зер­но­вих куль­тур. Скажімо, ком­панія John Deere ви­­роб­­ляє жат­ки де­ся­ти різних типів, що при­сто­со­вані до ро­бо­ти в різних країнах з ура­ху­ван­ням їхніх при­род­но-кліма­тич­них умов.

Для чо­го нам пот­рібна надійна та ви­со­ко­про­дук­тив­на жат­ка? Всі го­во­рять про су­­час­ні ви­со­ко­тех­но­логічні й ефек­тивні си­с­те­ми об­­мо­­­ло­ту, очи­щен­ня, над­по­тужні дви­гу­ни, ве­ликі об­ся­ги бун­ке­ра то­що. Так, це все справді має вирішаль­не зна­чен­ня. Про­те, ра­зом з тим, є од­не ду­же важ­ли­ве «але». Од­ним з ос­нов­них спо­собів до­сяг­нен­ня ви­со­кої про­пу­ск­ної здат­ності мо­­ло­­тар­ки і, як наслідок, у ціло­му про­дук­тив­ності ком­­­­­­бай­на є за­без­пе­чен­ня від­повідно­го до цих ха­рак­те­ри­с­ти­к рівня по­­да­ван­ня на об­мо­лот ма­си тех­но­ло­гічної куль­ту­ри. Тоб­то жат­­­ка має за­без­пе­чи­ти не­обхідну порцію ско­­­шу­ван­ня ма­си, яку вже потім об­мо­ло­тить мо­ло­тар­ка. Са­ме від жат­ки за­­ле­жать інтен­сивність зрі­зан­ня тех­но­логічної куль­ту­ри, потрібна про­пу­ск­на здатність над­хо­д­жен­ня цієї ма­си на об­мо­ло­чу­ван­ня в мо­ло­тар­ку, ви­со­ка ро­бо­ча швидкість ру­ху та якість ро­бо­ти. Всі, на­пев­но, по­­міти­ли, що в ос­таннє де­ся­тиріччя жат­ка так са­мо, як і ре­ш­та си­с­тем ком­бай­на, за­з­­на­ла інтен­сив­них змін відповідно до по­треб су­час­но­го тех­но­логічно­го роз­вит­ку й технічно­го про­гре­су. Це да­ло змо­гу підви­щи­ти якість ско­шу­ван­ня хлібної ма­си, надійно ви­ко­ну­ва­ти тех­но­логічний про­цес ско­шу­ван­ня хлібів у різних умо­вах ро­бо­ти та знач­но по­лег­ши­ти ро­бо­ту опе­ра­то­ра зер­ноз­би­раль­но­го ком­бай­на. 

Жат­ка — це техніко-тех­но­логічна си­с­те­ма, яка пер­шою кон­так­тує з тех­но­логічною куль­ту­рою під час її зби­ран­ня в ре­жимі пря­мо­го ком­бай­ну­ван­ня. І від то­го, наскільки ре­тель­но, опе­ра­тив­но та якісно во­на мо­же сфор­му­ва­ти порцію хлібної ма­си, зріза­ти її, по­да­ти на плат­фор­му жат­ки і в по­даль­шо­му пе­ремісти­ти в по­хи­лу ка­ме­ру, за­ле­жить уся ро­бо­та ком­бай­на. І са­ме на вра­ху­ванні пев­них особ­ли­во­с­тей цих тех­но­логічних опе­рацій ґрун­тується ос­нов­не кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня її си­с­тем. То­му під час ви­бо­ру зер­ноз­би­раль­но­го ком­бай­на ос­нов­ну ува­гу слід ак­цен­ту­ва­ти на­сам­пе­ред на жатці, а са­ме на її мож­ли­вості якісно за­ван­та­жу­ва­ти мо­ло­тиль­но-се­па­ру­валь­ну си­с­те­му. 

Як і до більшості си­с­тем зер­ноз­би­раль­но­го ком­бай­на, до жат­ки ви­су­ва­ють певні ви­мо­ги. Скажімо, втра­ти зер­на за нею під час зби­ран­ня хлібів без ви­ля­ган­ня стеб­ло­с­тою не мають пе­ре­ви­щу­ва­ти 0,5%. Про­те навіть за ши­ри­ни за­хва­ту жат­ки на рівні 11 м цей по­каз­ник у су­час­них жни­вар­ках не пе­ре­ви­щує зна­чен­ня 0,07%, до того ж ро­бо­ча швидкість ком­бай­на ся­гає 7 км/год.

Більшість фірм до­три­му­ють­ся кла­сич­них підходів до кон­ст­рукційно­го ви­ко­нан­ня жа­ток. Так, у різних фірм і мо­де­лей во­ни здебільшо­го фак­тич­но од­но­типні за прин­ци­пом ро­бо­ти та кон­ст­рукційним ви­ко­нан­ням. Ра­зом з тим, са­ме кон­ст­рукційні особ­ли­вості та ню­ан­си ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су кож­ною си­с­те­мою на­да­ють жат­кам про­відних ком­бай­но­будівних фірм ві­дміт­них рис, що ви­о­крем­лю­ють їх із-поміж ана­логічних. 

Жат­ки серії 600R — універ­сальні, надійні, ефек­тивні

Асор­ти­мент ви­со­ко­про­дук­тив­них жни­ва­рок для ком­байнів від ком­панії John Deere вклю­чає жат­ки різних типів із ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту від 4,8 до 12,2 м. До ши­ро­кої лінійки жни­ва­рок вхо­дять стан­дартні, універ­сальні та спеціалізо­вані, які, відповідно, роз­поділя­ють­ся за­леж­но від при­зна­чен­ня — для зби­ран­ня дрібно­насіннєвих чи про­сап­них куль­тур. 

Жат­ки серії 600R най­по­пу­лярніші в ціло­му се­ред аг­раріїв світу (і, зо­к­ре­ма, Ук­раїни) за­вдя­ки своїй надійності та про­стоті в ек­сплу­а­тації. Щоб відповіда­ти ви­со­ким ви­мо­гам сьо­го­ден­ня, їх постійно підда­ють ви­про­бу­ван­ням і вдо­с­ко­на­лен­ню. У своїй кон­ст­рукції жат­ка поєднує низ­ку су­час­них та інно­ваційних технічних рішень, які да­ють змо­гу швид­ко й без­проб­лем­но зби­ра­ти ши­ро­ку гам­му сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. 

Однією з особ­ли­во­с­тей жа­ток цієї серії є мож­ливість ме­ханічної адап­тації до­вжи­ни по­да­валь­но­го сто­лу до па­ра­метрів зби­ра­ної куль­ту­ри (в діапа­зоні від 400 до 570 мм). До то­го ж слід ска­за­ти, що для підви­щен­ня дов­говічності та за­без­пе­чен­ня плав­но­го по­да­ван­ня хліб­ної ма­си до мо­ло­тиль­ної си­с­те­ми по­да­валь­ний стіл ви­го­тов­ле­но з пла­с­тин із не­ржавіючої сталі, що поліпшує плин­ність зріза­них рос­лин. 

На жат­ках ви­ко­ри­с­та­но си­с­те­му при­во­ду ко­си ти­пу Schumacher, яка за­без­пе­чує ви­со­ку циклічність ру­ху ножів ко­си (1144 цик­ли/хв) і до­вший її хід, що знач­но підви­щує про­дук­тив­ність, за­без­пе­чує точ­не зрізу­ван­ня зер­но­вих усіх видів на будь-якій стадії стиг­лості куль­ту­ри. Ре­дук­тор но­жа при­во­дить­ся в рух за до­по­мо­гою па­со­вої пе­ре­дачі, що за­без­пе­чує «рівну» ро­бо­ту — без вібрацій та пе­ре­ван­та­жень. Ножі Schumacher EasyCut II кріплять­ся до ос­но­ви ко­си за до­по­мо­гою бол­то­во­го з’єднан­ня. Во­ни вста­нов­лені в про­ти­леж­но­му на­прям­ку, що сприяє їхньо­му якісно­му й постійно­му са­мо­очи­щен­ню. Окрім то­го, що ножі мож­на лег­ко заміни­ти, їхньою особ­ливістю є ще й спеціаль­на тех­но­логія ви­го­тов­лен­ня, за­вдя­ки якій во­ни мен­ше ла­ма­ють­ся. 

На жни­вар­ках вста­нов­лені мо­то­ви­ла з ме­та­ле­ви­ми зу­ба­ми, які підніма­ють навіть знач­но ви­ляглі зер­нові. Уз­го­д­же­на швидкість мо­то­ви­ла й ру­ху ком­бай­на дає змо­гу про­дук­тив­но пра­цю­ва­ти в будь-яких умо­вах зби­ран­ня вро­жаю. Привід та ре­гу­лю­ван­ня мо­то­ви­ла відбу­вається за до­по­мо­гою гідро­си­с­те­ми.

Для пе­реміщен­ня гру­бої стеб­ло­вої ма­си на жни­вар­ках серії R вста­нов­ле­но шнек діаме­т­ром 660 мм. За­вдя­ки ви­сокій на­вивці йо­го витків за­галь­ний діаметр шне­ка ста­но­вить 785 см, що дає змо­гу без про­блем пе­реміщу­ва­ти ве­ли­кий об­сяг хлібної ма­си до по­хи­лої ка­ме­ри. Шнек при­во­дить­ся в рух за до­по­мо­гою лан­цю­го­вої пе­ре­дачі, йо­го ос­на­ще­но за­побіжною муф­тою для за­хи­с­ту при­во­ду в разі за­би­ван­ня. 

Віднос­но довгі ви­сувні (із цен­т­раль­ної тру­би шне­ка) пальці роз­та­шо­вані по всій до­вжині тру­би й за­без­пе­чу­ють за­хоп­лен­ня сте­бел за всією до­вжи­ною плат­фор­ми жат­ки од­ра­зу ж після їхньо­го зрізан­ня но­жем різа­ль­но­го апа­ра­та. Роз­та­шо­вані по всій до­вжині ви­сувні пальці шне­ка вхо­дять до стан­дарт­но­го об­лад­нан­ня всіх жа­ток. Слід за­зна­чи­ти, що в разі зла­му­ван­ня пальці шне­ка не по­трап­ля­ють усе­ре­ди­ну мо­ло­тар­ки ком­бай­на, а за­ли­ша­ють­ся в шне­ку.

Си­с­те­ма уп­равління жат­ки інте­г­ро­ва­на в джой­стик ке­ру­ван­ня ос­нов­ни­ми тех­но­логічни­ми си­с­те­ма­ми ком­бай­на й за­без­пе­чує ав­то­ма­тич­не ке­ру­ван­ня ви­со­тою ско­шу­ван­ня хлібної ма­си, по­пе­реч­ним на­хи­лом жни­вар­ки та ре­жи­мом ти­с­ку її на ґрунт. Ви­со­ку чут­ливість но­жа жат­ки що­до рельєфу по­ля й до­три­ман­ня тим са­мим ус­та­нов­ле­ної ви­со­ти зрізу (навіть на рівні 4 см) за­без­пе­чу­ють сен­со­ри, які да­ють змо­гу підтри­му­ва­ти за­про­г­ра­мо­ва­ну ви­со­ту зрізу. За­леж­но від ши­ри­ни за­хва­ту жни­вар­ки, мак­си­маль­на кількість датчиків ста­но­вить три оди­ниці (в жни­вар­ках мо­де­лей 630R та 635R із ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту 9,15 та 10,7 м відповідно). 

Аг­ре­га­ту­ван­ня жат­ки з ком­бай­ном не ста­но­вить склад­нощів. З’єднан­ня гідро- та еле­к­т­ро­си­с­тем жат­ки й ком­бай­на відбу­вається за до­по­мо­гою муль­ти­функціональ­но­го ва­же­ля. Для роз­ши­рен­ня меж ви­ко­ри­с­тан­ня жни­ва­рок серії R їх мож­на ос­на­щу­ва­ти при­сто­су­ван­ням для зби­ран­ня ріпа­ку та со­няш­ни­ку. 

Claas — жни­вар­ки на будь-який смак

Ком­панія Claas є од­ним із лідерів се­ред ви­роб­ників зер­ноз­би­раль­ної тех­ніки. І для ба­га­ть­ох аг­раріїв «кла­асівські» ком­бай­ни ста­ли справжнім ета­ло­ном. Сьо­годні ком­панія Claas про­по­нує ши­ро­ку лінійку зер­ноз­би­раль­них аг­ре­гатів, яка вклю­чає по­над 15 мо­де­лей спеціалізо­ва­них ма­шин. За­вдя­ки такій ши­рокій про­по­зиції Claas мо­же за­до­воль­ни­ти по­тре­би будь-яко­го, не­за­леж­но від розміру, фор­ми влас­ності та спе­к­т­ра ви­ро­щу­ва­них сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, гос­по­дар­ст­ва. 

У ком­панії чу­до­во ро­зуміють важ­ли­ву технічну істи­ну: про­цес зби­ран­ня куль­тур по­чи­нається са­ме з жат­ки. Тож пра­виль­ний вибір цьо­го при­ст­рою зро­бить ро­бо­ту ва­шої ма­ши­ни ефек­тив­ною та ви­со­ко­про­дук­тив­ною. Для повнішо­го роз­крит­тя технічно­го по­тенціалу зер­ноз­би­раль­них ком­байнів ком­панія Claas про­по­нує ши­ро­ку лінійку при­ста­вок для зби­ран­ня зер­но­вих та технічних куль­тур. Тільки уявіть ли­шень асор­ти­мент при­ста­вок для зби­ран­ня зер­но­вих куль­тур: шість типів та по­над 25 мо­де­лей!

Най­по­ши­реніши­ми на рин­ку Ук­раїни є жни­вар­ки ти­пу Vario, які при­зна­чені для зби­ран­ня зер­но­вих і ріпа­ку. Во­ни відмінно при­датні для ком­байнів із ви­со­кою по­тужністю й про­дук­тивністю, для ро­бо­ти в регіонах як із низь­кою, так і з ви­со­кою вро­жайністю сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Ре­гу­лю­ван­ня сто­лу жат­ки Vario відповідно до тех­но­логічної по­тре­би за­леж­но від особ­ли­во­с­тей зби­ран­ня зер­но­вих (із ко­рот­кою або дов­гою со­ло­мою) та ріпа­ку за­без­пе­чує завжди оп­ти­маль­ний потік рос­лин­ної ма­си і тим са­мим підви­щує про­дук­тивність ма­ши­ни в ціло­му на 10% (дані ком­панії Claas). Ве­ли­ке роз­маїття мо­де­лей жа­ток (від Vario 1230 до Vario 500) із ро­бо­чою ши­ри­ною від 12,3 до 4,9 м за­без­пе­чує ши­рокі мож­ли­вості для аг­ре­га­ту­ван­ня з ком­бай­на­ми Lexion, Tucano та Avero.

У кон­ст­рукції но­вих жни­ва­рок Vario із ши­ри­ною за­хва­ту 9,3 м (Vario 930) і 7,7 м (Vario 770) ви­ко­ри­с­та­но низ­ку ціка­вих інно­ваційних рішень. Так, стеб­ло­роз­поділю­вач та ріпа­кові ножі мож­на пе­ре­ста­ви­ти те­пер без ви­ко­ри­с­тан­ня інстру­мен­ту: кріплен­ня ви­ко­на­не у формі швид­ко­роз’ємно­го зам­ка. Для пе­ре­хо­ду на ком­бай­ну­ван­ня ріпа­ку опе­ра­то­рові потрібно ли­ше закріпи­ти бо­ко­вий ніж у швид­ко­рознімно­му крон­штейні, під’єд­на­ти два гідро­роз’єми та по­вер­ну­ти­ся до кабіни ком­бай­на. Отже, на­ла­ш­ту­ван­ня жат­ки на зби­ран­ня ріпа­ку ви­ко­нується за лічені хви­ли­ни. У но­вих жат­ках Vario по­ло­жен­ня сто­лу і, та­ким чи­ном, відстань від різа­ль­но­го апа­ра­та до шне­ка жат­ки ре­гу­люється без­ступінча­с­то з ро­бо­чо­го місця опе­ра­то­ра — потрібні па­ра­ме­т­ри мож­на оби­ра­ти в діапа­зоні від -100 до +600 мм. 

За­леж­но від ши­ри­ни за­хва­ту, жни­вар­ки мо­жуть ма­ти од­но- або дво­с­то­ронній привід ко­си, що ре­алізується че­рез пла­не­тар­ний ре­дук­тор, який, своєю чер­гою, при­во­дить­ся в дію від ку­то­во­го ре­дук­то­ра че­рез те­ле­скопічну кар­дан­ну пе­ре­да­чу. 

Для підви­щен­ня про­пу­ск­ної здат­ності та рівномірнішо­го по­да­ван­ня ма­си діаметр прий­маль­но­го шне­ка збільше­но до 660 мм. За­зор між шне­ком та зад­нь­ою стінкою жат­ки ре­гу­люється ззовні. Змін за­зна­ла та­кож і кон­ст­рукція мо­то­ви­ла: штам­по­вані зіроч­ки й збільше­на цен­т­раль­на тру­ба да­ли змо­гу підви­щи­ти жорсткість, а сер­по­подібні граб­ли­ни прак­тич­но уне­мож­ли­ви­ли на­мо­ту­ван­ня хлібної ма­си. На ок­ре­му ува­гу за­слу­го­ву­ють підшип­ни­ки кріплен­ня граб­лин, які ма­ють над­зви­чай­но три­ва­лий період ек­сплу­а­тації. До­волі ціка­ви­ми особ­ли­во­с­тя­ми жат­ки CLAAS Vario є на­явність ок­ре­мої гідро­си­с­те­ми при­во­ду ріпа­ко­вих ножів, що знач­но спро­щує функціональ­ну взаємодію між ком­бай­ном і жат­кою, а та­кож прин­цип дії без гідро­на­со­са при­во­ду мо­то­ви­ла, оскільки плав­ну зміну швид­кості ос­тан­нь­о­го ре­алізо­ва­но че­рез змон­то­ва­ний на ком­байні аксіаль­но-плун­жер­ний на­сос, що має низ­ку серй­оз­них пе­ре­ваг пе­ред ше­с­те­рен­ним. 

Для по­лег­шен­ня ро­бо­ти опе­ра­то­ра ком­панія Claas ос­на­с­ти­ла свої жни­вар­ки різно­манітни­ми си­с­те­ма­ми ав­то­ма­тич­но­го уп­равління — Contour, Auto Contour і Multi Contour. 

Жни­вар­ка із си­с­те­мою Contour в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі копіює рельєф по­ля вздовж на­прям­ку ру­ху аг­ре­га­ту. Auto Contour до­дат­ко­во за­без­пе­чує ав­то­ма­тич­не копіюван­ня нерівно­с­тей та­кож у по­пе­реч­но­му на­прям­ку віднос­но ру­ху ком­бай­на. Multi Contour з ав­то­ма­тич­ним ре­гу­лю­ван­ням по­пе­реч­но­го й поз­довжнь­о­го на­хи­лу жни­вар­ки до то­го ж за­без­пе­чує ав­то­ма­тич­не ре­гу­лю­ван­ня ку­та зрізу­ван­ня.

Terra Flex від Case IH — за­до­воль­нить «апе­тит» будь-яко­го ком­бай­на

Не се­к­рет, що ро­торні зер­ноз­би­ральні ком­бай­ни ком­панії Case IH є ви­со­ко­про­дук­тив­ни­ми ма­ши­на­ми зі «ска­же­ним апе­ти­том». Зер­ноз­би­ральні ком­бай­ни серії Axial-Flow-7230 (8230; 9230) ком­плек­ту­ють­ся зер­но­ви­ми жат­ка­ми зі знач­ною ши­ри­ною за­хва­ту, що є пер­шою пе­ре­ду­мо­вою до­сяг­нен­ня ви­со­кої про­дук­тив­ності. Ад­же ро­тор для якісно­го об­мо­ло­ту зер­на потрібно на­леж­ним чи­ном за­ван­та­жи­ти. Жат­ка Terra Flex для пря­мо­го ком­бай­ну­ван­ня зер­но­вих куль­тур мо­делі Case-3020 мо­же ма­ти ши­ри­ну за­хва­ту 7,62/9,14/10,7 м; Case-3030 — 7,32/9,15 м; Case 3050 — 7,32/9,15 м.

Пер­шою си­с­те­мою жат­ки Terra Flex, що кон­так­тує із со­ло­ми­с­тою ма­сою тех­но­логічної куль­ту­ри, є 6-план­ча­с­те мо­то­ви­ло з паль­ця­ми, ви­го­тов­ле­ни­ми з міц­но­­­го пла­с­ти­ку, який знач­но лег­ший за ме­тал та не піддається ко­розії. Мо­то­ви­ло от­ри­мує привід від гідро­мо­то­ра, який за­­без­пе­чує змінну швидкість обер­тан­ня за­леж­но від ста­ну хлібо­с­тою та лінійну швидкість своїх пла­нок, яка має де­що пе­ре­ви­щу­ва­ти швид­кість ру­ху ком­бай­на. Ви­не­сен­ня мо­то­ви­ла по го­ри­зон­талі та йо­го відповідне піднят­тя віднос­но різа­ль­но­го апа­ра­та відбу­вається за до­по­мо­гою гідро­циліндрів. Пальці граб­лин ма­ють пев­ну траєкторію ру­ху, їхній на­­хил під пев­ним ку­том упе­ред за­без­пе­чує дво­с­то­ронній ек­с­цен­т­ри­ко­вий ме­ханізм. 

Різа­ль­ний апа­рат жа­ток Case IH-3020 Terra Flex — сег­мент­но­го ти­пу й суціль­но­го зрізу Sta-Sharp — зда­тен ви­т­ри­му­ва­ти знач­не на­ван­та­жен­ня, особ­ли­во в ре­жимі ро­бо­ти з копіюван­ням по­верхні по­ля. Ад­же в цій си­ту­ації різа­ль­ний апа­рат пра­цює ду­же близь­ко до по­верхні ґрун­ту, ча­ст­ки яко­го, відповідно, час від ча­су по­трап­ля­ють у ро­бо­чу зо­­­ну ножів. Са­ме то­му жни­вар­ки тре­ть­о­­­­­­­­­го по­коління Case IH 3020 Terra Flex об­лад­нані зно­состійки­ми 3-дюй­мо­ви­ми сег­мен­та­ми Super Sta-SharpTM та про­тиріза­ль­ни­ми паль­ця­ми під­ви­ще­ної міцності Heavy Duty. 

До­не­дав­на функ­­цію при­во­ду но­жа ви­ко­ну­вав спе­ціа­ль­ний ме­­ханізм — ко­ли­валь­на шай­ба, який за­без­пе­чу­вав цик­лічність ру­ху но­жа — кількість подвійних ходів за мак­си­мум до 1060 хв. Ос­­тан­­­нім ча­сом ви­мо­ги до ін­­тен­сив­ності/швид­кості по­да­ван­ня хлібної ма­си в мо­ло­тар­ку зрос­ли. Од­­ним зі шляхів ви­­рі­шен­ня та­кої про­бле­ми є при­швид­шен­ня різан­ня тех­но­логічної ма­си і, як наслідок, збільшен­ня швид­кості ру­ху ком­бай­на. Та­кий ре­жим за­­без­пе­чує пла­не­тар­ний ре­дук­тор си­с­те­ми Schumacher, який під час зрізан­ня хлібної ма­си має ви­со­ку циклічність — до 1150 ходів за хви­ли­ну, хо­ро­шу якість різан­ня стеб­ла но­жем, при­чо­му без віб­рації, що за­без­пе­чує м’яку без­шум­ну ро­­бо­ту. За зби­ран­ня де­я­ких куль­тур по­­тріб­­на знач­но мен­ша швидкість різан­ня. Це вра­хо­ва­но в уні­вер­саль­них ме­ха­ніз­мах при­во­ду но­жа, які да­ють змо­гу от­ри­ма­ти цик­лічність но­жа на рівні 400–500 об./хв. 

Жат­ки для пря­мо­го ком­бай­ну­ван­ня зер­­­но­вих куль­тур Terra Flex із ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту по­чи­на­ю­чи від 9,14 м об­лад­нані дво­с­то­роннім при­во­дом різа­ль­но­го апа­ра­та, що важ­ли­во під час ро­бо­ти у важ­ких умо­вах, на­при­клад на ско­шу­ванні ви­ляг­лих хлібів.

Шнек — один із най­кра­ще відпраць­о­­­ва­них кон­ст­рук­тив­но (і вод­но­час найбільш кон­сер­ва­тив­ний) ро­бо­чий ор­ган жат­ки. Ве­ли­кий йо­го діаметр, 660 мм, 
у поєднанні зі спіраль­ною на­вив­кою зав­виш­ки 127 мм сприяє рів­но­мір­но­му по­­да­ван­ню ско­ше­ної ма­си до тран­­с­пор­те­ра по­хи­лої ка­ме­ри не­за­леж­но від її об’єму та во­ло­гості рос­лин. 

Для при­во­ду жат­ки та по­хи­лої ка­­ме­ри ви­ко­ри­с­та­но надійну й дов­говічну ме­ханічну си­с­те­му, яка скла­дається з кар­дан­них валів та ре­дук­торів із ме­­ха­нізмом ре­вер­су. По­хи­ла ка­ме­ра фрон­таль­но­го вікна жат­ки вуж­ча, ніж у більшості клавішних ком­байнів, оскіль­ки ско­ше­на ма­са має над­хо­ди­ти на криль­чат­ку ро­то­ра щільним рів­номір­ним по­то­ком.

Для ав­то­ма­тич­но­го підтри­ман­ня жни­вар­ки в оп­ти­маль­но­му по­ло­женні під час ро­бо­ти на гор­бистій місце­вості слу­жить си­с­те­ма Terrain Tracker. Клю­чо­вою особ­ливістю цих жни­ва­рок є мож­ливість розфіксації ва­желів, що підтри­му­ють різа­ль­ний брус у фіксо­ва­но­му го­ри­зон­таль­но­му по­ло­женні. Ко­жен із підтри­му­ю­чих ва­желів із про­ти­леж­но­го від ко­си бо­ку три­мається на ок­ре­мо­му торсіон­но­му блоці. За­вдя­ки ре­гу­лю­валь­но­му гвин­ту ком­бай­нер має змогу вс­та­нов­лю­ва­ти ступінь при­ти­с­кан­ня підтри­му­ю­чо­го ва­же­ля до дни­ща жни­вар­ки, тим са­мим ре­гу­лю­ва­ти ступінь гнуч­кості різа­ль­но­го апа­ра­та. Різа­ль­ний брус пальць­о­во­го апа­ра­та ков­зає по­верх­нею по­ля на спеціаль­них ли­жах, які до­по­ма­га­ють кра­ще ко­­пію­ва­ти не­рів­ності рельє­­фу по­ля та вод­но­час мо­жуть про­ги­на­тись до 11,5 см, а мі­­ні­маль­на ви­со­та зрізу мо­же до­ся­га­ти 2,0–2,5 см.

Для ро­бо­ти в ав­то­ма­тич­но­му ре­­жимі жат­ку мож­на об­лад­на­ти дат­чи­ка­ми відстані до землі. Аг­ре­га­ту­ван­ня жат­ки з ком­бай­ном відбу­вається за до­по­мо­гою спеціаль­них роз’ємів блоч­ної кон­ст­рукції, на яких змон­то­вані всі гід­рав­лічні та еле­к­т­ричні ви­во­ди.

А. Сухина, a.sukhina@univest-media.com

Інтерв'ю
    Із кожним роком земельне питання стає все гострішим. Часто-густо законодавчі акти ініціюють і реалізують люди дуже далекі від землі і сільського господарства. Тож 2004 року задля захисту прав власників паїв і подолання корупції та... Подробнее
Компанія «Нертус» активно розвиває два напрямки. Перший — насінництво гібридів соняшнику й кукурудзи сербської селекції. Другий — ЗЗР та мікродобрива. На сьогодні в портфелі компанії «Нертус» вже 70 препаратів для зернових, зернобобових,... Подробнее

1
0