Спецможливості
Техніка та обладнання

Огляд техніки для внесення безводного аміаку

09.11.2015
5562
Огляд техніки для внесення безводного аміаку фото, ілюстрація
Агрегат для вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку Nutri-Placer 930 від Case IH

Як­що рос­ли­на відчу­ває не­ста­чу азо­ту, то це мо­же обер­ну­ти­ся уповільнен­ням її рос­ту, а та­кож ос­лаб­лен­ням роз­вит­ку ко­ренів і бічних па­гонів рос­лин, що тяг­не за со­бою зни­жен­ня вро­жай­ності.

 

 

Сьо­годні азот мож­на вно­си­ти у гра­ну­ль­о­ва­но­му, рідко­му ви­гляді та га­зо­подібно­му стані. Ос­танній спосіб, порівня­но із дво­ма пер­ши­ми, ду­же еко­номічно вигідний та пер­спек­тив­ний. На­сам­пе­ред це пов’яза­но з тим, що за ви­ко­ри­с­тан­ня без­вод­но­го аміаку (N — 82%) ми маємо най­ниж­чу вартість оди­ниці діючої ре­чо­ви­ни (азо­ту), яка на сьо­годні де­що пе­ре­ви­щує 16 грн. Для порівнян­ня: вартість оди­ниці діючої ре­чо­ви­ни азо­ту в аміачній селітрі (N — 32%) ста­но­вить по­над 23 грн. Тож за­сто­су­ван­ня без­вод­но­го аміаку — це один із най­вигідніших шляхів вирішен­ня про­бле­ми за­без­пе­чен­ня рос­лин азо­том, що, окрім підви­щен­ня ро­дю­чості грун­ту, сприяє збільшен­ню швид­кості рос­ту і роз­вит­ку рос­лин та вро­жай­ності куль­тур.Оцінка якості роботи машин

Вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку має низ­ку пе­ре­ваг, порівня­но із за­сто­су­ван­ням гра­ну­ль­о­ва­них до­б­рив, а са­ме:

— рівномірне роз­поділен­ня в ор­но­му шарі та кра­щу до­ступність азо­ту рос­ли­нам;

— ко­рис­ний вплив на грунт — у ньо­му зро­с­тає кількість ру­хо­мих форм фо­с­фо­ру, калію і мікро­е­ле­ментів, що, при­род­но, поліпшує ре­жим жив­лен­ня рос­лин;

— стійкість про­ти ви­ми­ван­ня опа­да­ми; ви­т­ра­ти у разі за­сто­су­ван­ня азо­ту у ви­гляді рідко­го аміаку завжди нижчі, ніж за ви­ко­ри­с­тан­ня аміач­ної селітри і кар­баміду, ад­же вартість однієї тон­ни діючої ре­чо­ви­ни азо­ту на 35% ниж­ча від її вар­тості у ви­гляді гра­ну­ль­о­ва­них до­б­рив;

— без­вод­ний аміак істот­но ус­клад­нює ріст і роз­ви­ток бур’янів у посівах куль­тур­них рос­лин, вирішу­ю­чи та­ким чи­ном про­бле­му бо­роть­би зі шкідни­ка­ми.

Робочі органи комплексу КВБАСистема контролю внесення аміаку комплексу КВБАЗагальний вигляд комплексу для внесення безводного аміаку КВБА 

За за­сто­су­ван­ня у сільсько­му гос­по­дарстві аміаку як до­б­ри­ва шля­хом йо­го вне­сен­ня в грунт він «за­ки­пає» внаслідок ре­акції із во­ло­гою і пе­ре­тво­рюється на газ, який швид­ко роз­чи­няється у грун­то­во­му роз­чині та ут­во­рює гідрок­сид амонію. Іони ос­тан­нь­о­го по­гли­на­ють­ся грун­том і пе­ре­бу­ва­ють у ньо­му в лег­ко­до­с­тупній для рос­лин формі, а над­ли­шок азо­ту, ут­во­рю­ю­чи леткі спо­лу­ки внаслідок поєднан­ня із кис­нем, ви­па­ро­вується в повітря.

Що та­ке без­вод­ний аміак?

Технічна характеристика випробуваних дискових розкидачів добривЦе на­сам­пе­ред ду­же ток­сич­на й от­руй­на ре­чо­ви­на. У ре­зуль­таті швид­кої ре­акції з во­ло­гою виділяється ве­ли­чез­на кількість теп­ла, що мо­же спри­чи­ни­ти опік у жи­вих ор­ганізмів. У лю­дей під час ро­бо­ти з аміаком без за­сто­су­ван­ня відповідних за­собів індивіду­аль­но­го за­хи­с­ту нерідко ви­ни­ка­ють опіки сли­зо­вої обо­лон­ки очей і ди­халь­них шляхів, блю­ван­ня, ну­до­та, за­па­мо­ро­чен­ня. То­му опе­ра­тор, за­прав­ля­ю­чи ци­с­тер­ну аміаком, обов’яз­ко­во по­ви­нен убез­пе­чи­ти ор­га­ни ди­хан­ня та очі від шкідли­во­го под­раз­нен­ня: ко­ри­с­ту­ва­ти­ся фільтру­ю­чим про­ти­га­зом, оку­ля­ра­ми, за­хи­сним одя­гом (одяг­ти ба­вов­ня­ний ко­с­тюм із щільної тка­ни­ни, для за­хи­с­ту рук від відмо­ро­жен­ня — утеп­лені гу­мові ру­ка­виці, для за­хи­с­ту ніг — гу­мові чо­бо­ти). Ней­т­ра­лізу­ють рідкий аміак тільки во­дою. Тож усі ро­бо­ти з ним слід про­во­ди­ти із ви­ко­ри­с­тан­ням за­собів за­хи­с­ту відповідно до рег­ла­мен­ту та стро­го за інструкціями, а ви­мо­ги до пра­цю­ю­чо­го пер­со­на­лу зро­с­та­ють, зо­к­ре­ма що­до ре­гу­ляр­ної щорічної вузь­ко­с­пеціалізо­ва­ної підго­тов­ки та до­три­ман­ня ви­роб­ни­чої дис­цип­ліни під час ви­ко­нан­ня цих видів ро­­біт.

Зо­к­ре­ма, працівни­ки, що ма­ють спра­ву із вне­сен­ням аміаку, по­винні ма­ти до­пуск (посвідчен­ня) на пра­во про­ве­ден­ня робіт із пе­с­ти­ци­да­ми та аг­рохіміка­та­ми відповідно до По­ста­но­ви Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 18.09.95 р. № 746. До ро­бо­ти з аміаком не до­пу­с­ка­ють осіб, що не до­сяг­ли 18 років, а та­кож тих, у яко­го під час про­хо­д­жен­ня ме­дич­но­го ог­ля­ду бу­ло ви­яв­ле­но за­хво­рю­ван­ня, які є про­ти­по­ка­зан­ням для ро­бо­ти із пе­с­ти­ци­да­ми та аг­рохіміка­та­ми. Осо­би, до­пу­щені до ро­бо­ти з аміаком, про­хо­дять відповідний інструк­таж із техніки без­пе­ки. Усі ро­бо­ти під час за­сто­су­ван­ня без­вод­но­го аміаку потрібно про­во­ди­ти під керівництвом спеціаліста із за­хи­с­ту рос­лин. Осо­би, що пра­цю­ють із пре­па­ра­том, по­винні до­три­му­ва­ти пра­вил осо­би­с­тої гігієни, під час про­ве­ден­ня та­ко­го ви­ду робіт за­бо­ро­няється вжи­ва­ти їжу, пи­ти та па­ли­ти.

Особ­ли­вості ви­ко­ри­с­тан­ня безводного аміаку

За­сто­со­ву­ють рідкий азот як пе­ред­посівне до­б­ри­во під усі куль­ту­ри, вно­сять йо­го не тільки під пе­ред­посівну куль­ти­вацію, а й во­се­ни — під зяб­ле­ву оран­ку. Та­кож до­б­ри­ва мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для піджив­лен­ня про­сап­них куль­тур, тільки в та­ко­му разі за­кла­да­ють їх по­се­ред міжрядь або на відстані не мен­ше ніж 10–12 см від рос­лин, щоб уник­ну­ти опіків ос­танніх.

Аплікатор для внесення безводного аміаку ПЖУ-3500 виробництва  ПАТ «Богуславська сільгосптехніка»Ре­ко­мен­до­вані нор­ми вне­сен­ня аміаку за один прий­ом, кг/га:

— під зер­нові куль­ту­ри — 60–150;

— під технічні куль­ту­ри — 60–120;

— під овочі — 50–70;

— під цу­к­ро­ві бу­ря­ки — 120–200 — на фоні фо­с­фор­но-калійних до­б­рив.

Крім по­зи­тив­но­го впли­ву на посіви, без­вод­ний аміак ви­я­вив­ся ще й тех­но­логічно вигідним у своєму ви­роб­ництві, оскільки такі до­рогі і складні тех­но­логічні про­це­си, як ви­па­рю­ван­ня, кри­с­талізація і гра­ну­лю­ван­ня, для йо­го ви­го­тов­лен­ня не потрібні.
Аміачні до­б­ри­ва під но­вий уро­жай слід вно­си­ти тоді, ко­ли се­ред­нь­о­до­бо­ва тем­пе­ра­ту­ра не пе­ре­ви­щує 10°С і про­це­си нітрифікації уповільнені. У разі вне­сен­ня аміаку в теп­лий період ра­но во­се­ни мож­ли­ве інтен­сив­не ут­во­рен­ня нітратів і ви­ми­ван­ня їх опа­да­ми.

Під час уне­сен­ня рідко­го аміаку потрібно уваж­но сте­жи­ти за тим, щоб не бу­ло втрат азо­ту. Леткість азо­ту у формі рідко­го аміаку уне­мож­лив­люється, як­що йо­го за­гор­та­ти на гли­би­ну 12–16 см на суг­лин­них і 16–20 см — на супіща­них грун­тах. Рідкий аміак має ви­со­ку пружність парів, то­му для йо­го за­сто­су­ван­ня потрібне спеціаль­не ус­тат­ку­ван­ня.
Асор­ти­мент ма­шин для вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку як вітчиз­ня­них ви­роб­ників, так і імпорт­них на рин­ку Ук­раїни різно­манітний. Во­ни бу­ва­ють різних типів: причіпні та напівпричіпні, змон­то­вані на трак­торі або на куль­ти­ва­торі. Для вне­сен­ня на ве­ли­ких посівних пло­щах най­кра­ще за­сто­со­ву­ва­ти причіпні аг­ре­га­ти із ве­ли­кою ши­ри­ною за­хва­ту. Все об­лад­нан­ня для вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку скла­дається із ре­зер­ву­а­ра для зберіган­ня аміаку, до­зу­валь­них при­ст­роїв, роз­подільних труб, шлангів, апліка­торів та ро­бо­чих ор­ганів, які за­глиб­лю­ють­ся у грунт.

Ре­зер­ву­а­ра­ми для аміаку слу­гу­ють боч­ки ви­со­ко­го ти­с­ку ємністю від 3800 до 4500 л. Ма­са аміаку в та­ких ре­зер­ву­а­рах ста­но­вить 2200–2600 кг за за­пов­нен­ня боч­ки на 85% (за­пов­ню­ва­ти боч­ку на 100% за­бо­ро­няється!). Із ре­зер­­вуа­ра ріди­на над­хо­дить че­рез ви­т­ра­томір та до­зу­валь­ний пристрій до тру­бо­про­водів, а звідти че­рез от­во­ри по­трап­ляє до апліка­торів. До зад­ньої по­верхні кож­но­го із апліка­торів прикріпле­но ста­ле­ву труб­ку, аміак до них по­дається шлан­га­ми. Ро­бочі ор­га­ни ви­ко­на­но та­ким чи­ном, що під час вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку до­б­ри­во відра­зу за­гор­тається грун­том, і то­му йо­го втра­ти мінімальні. Вимірю­ван­ня ви­т­рат під час про­ве­ден­ня цієї опе­рації на прак­тиці за­зви­чай про­во­дять шля­хом калібру­ван­ня апа­ра­ту­ри за ти­с­ком, потрібним для вне­сен­ня аміаку, та за діаме­т­ром про­пу­ск­них от­ворів апліка­торів.

Особ­ли­вості кон­ст­рукції ма­шин для вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку

Ком­плекс для вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку ти­пу КВБА ви­роб­ництва ТОВ НВП «БІЛО­ЦЕРКІВМАЗ»

До скла­ду ком­плек­су вхо­дять: аг­ре­гат для вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку «Нітро­май­стер» НМ-9 та причіп-ци­с­тер­на ПЦ-5,5 (фо­то 1). Аг­ре­га­тується він із трак­то­ром тя­го­во­го кла­су 5. Аг­ре­гат скла­дається із ра­ми, причіпно­го при­ст­рою та опор­них коліс. Ра­ма секційна, зва­ре­на із ме­та­ле­во­го профілю. Се­ред­ня, ос­нов­на, секція спи­рається на два опорні ко­ле­са. Дві бо­кові секції, ліва та пра­ва, з’єдну­ють­ся із се­ред­нь­ою, i кож­на спи­рається на од­не опор­не ко­ле­со. До ра­ми прикріплені секції ро­бо­чих ор­ганів. Во­ни скла­да­ють­ся із дис­ко­во­го но­жа та до­ло­то­подібної ла­пи, а та­кож закріпле­но­го на ній тру­бо­про­во­ду для грун­то­во­го вне­сен­ня аміаку (фо­то 2). На paмі розміще­но об­лад­нан­ня си­с­те­ми до­зу­ван­ня AccuFlow, роз­подільні ко­лек­то­ри та підвідні труб­ки. Пе­ре­ве­ден­ня аг­ре­га­ту із транс­порт­но­го по­ло­жен­ня у ро­бо­че i на­впа­ки відбу­вається за до­по­мо­гою гідро­циліндрів гідро­си­с­те­ми аг­ре­га­ту, а ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни об­робітку грун­ту — за до­по­мо­гою тал­репів пе­ред­ньої і зад­ньої сниці.

 Загальний вигляд  Great Plains Nutri PRO NP1540AAРобочі органи Great Plains  Nutri PRO NP1540AAСистема контролю внесення аміаку Great Plains Nutri  PRO NP1540AA 

Ци­с­тер­на — ци­­лін­­дрич­ної фор­ми, ви­го­тов­ле­на із ме­та­лу, вста­нов­ле­на на двовісно­му причіпно­му візку. Об­лад­на­на ємністю для во­ди, при­ст­роєм для за­прав­лен­ня без­вод­ним аміаком, ма­но­ме­т­ром, за­побіжним кла­па­ном, кра­ном відбо­ру без­вод­но­го аміаку для по­да­ван­ня йо­го на аг­ре­гат, вимірю­ва­чем рівня аміаку та вен­ти­лем мак­си­маль­но­го на­пов­нен­ня ци­с­тер­ни із кон­троль­ною труб­кою (фо­то 3).

Апліка­тор для вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку ПЖУ-3500 ви­роб­ництва ПАТ «Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка»

Апліка­тор скла­дається із куль­ти­ва­то­ра та ци­с­тер­ни для аміаку (фо­то 4). Ор­га­ни вне­сен­ня до­б­рив — дис­ко­во­го ти­пу. Відра­зу ж за ме­та­ле­ви­ми дис­ка­ми змон­то­ва­но ножі, що ма­ють фігур­ну по­верх­ню, на них закріпле­но ме­та­леві труб­ки, яки­ми по­дається до­б­ри­во (фо­то 5). На­ла­ш­ту­ван­ня відповідної нор­ми ви­ко­ри­с­тан­ня, а та­кож кон­троль вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку відбу­вається за до­по­мо­гою па­нелі уп­равління SCS-440 аме­ри­кансь­кої фірми Raven, за­вдя­ки чо­му за­без­пе­чується постійне нор­мо­ва­не за­сто­су­ван­ня до­б­рив не­за­леж­но від зміни швид­кості ру­ху аг­ре­га­ту. З до­по­мо­гою спеціаль­но­го ре­гу­ля­то­ра мож­на за­да­ва­ти потрібні нор­ми по­да­ван­ня до­б­ри­ва на секції аг­ре­га­ту. На­сос по­да­ван­ня до­б­рив (плун­жер­но­го ти­пу, аме­ри­кансь­ко­го ви­роб­ництва) при­во­дить­ся у дію від ко­ле­са. Бак для до­б­рив має товсті стінки, він ви­го­тов­ле­ний із ме­та­лу ви­со­кої міцності, стійко­го до впли­ву без­вод­но­го аміаку. Ефек­тивність ви­ко­ри­с­тан­ня апліка­то­ра до­сяг­ну­та за­вдя­ки підтри­ман­ню у си­с­темі ро­бо­чо­го ти­с­ку на рівні 4–6 атм, що пе­ре­шко­д­жає за­би­ван­ню по­да­валь­них тру­бок. До­б­ри­ва вно­сять­ся ефек­тив­но і рівномірно за всією ши­ри­ною ро­бо­ти аг­ре­га­ту за­вдя­ки ви­ко­ри­с­тан­ню у кон­ст­рукції по­да­валь­ної си­с­те­ми спеціаль­но­го роз­подільни­ка, так зва­но­го де­вай­де­ра. Ос­танній за­без­пе­чує рівномірність роз­поділен­ня по­то­ку до­б­рив до ро­бо­чих еле­ментів апліка­то­ра. Та­кож кон­ст­рукцією роз­подільни­ка пе­ред­ба­че­но за­хист від протікань ро­бо­чої ріди­ни, ко­ли аг­ре­гат зу­пи­няється або роз­кла­дається. Де­вай­дер пе­ре­кри­ває по­да­валь­ну си­с­те­му у разі падіння ти­с­ку в си­с­темі по­да­ван­ня до­б­рив ниж­че рівня 0,5 атм.

Аг­ре­гат для вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку Great Plains Manufacturing Nutri PRO NP1540AA  (США)

Аг­ре­га­тується він із трак­то­ром тя­го­во­го кла­су 5. Аг­ре­гат скла­дається із ра­ми, причіпно­го при­ст­рою та опор­них коліс. Ра­ма — секційна, зва­ре­на із ме­та­ле­во­го профілю. Се­ред­ня, ос­нов­на секція, спи­рається на два опор­них ко­ле­са. Дві бо­кові секції, ліва та пра­ва, з’єдну­ють­ся із се­ред­нь­ою, i кож­на з них спи­рається на од­не опор­не ко­ле­со. До ра­ми прикріпле­но секції ро­бо­чих ор­ганів (фо­то 7). Аг­ре­гат об­лад­на­но низ­кою по­си­ле­них кол­терів серії Vantage. На paмі розміще­но об­лад­нан­ня си­с­те­ми до­зу­ван­ня Raven, роз­подільні ко­лек­то­ри та підвідні труб­ки. Ус­та­нов­лен­ня нор­ми вне­сен­ня аміаку відбу­вається шля­хом зміни ро­бо­чої швид­кості та ро­бо­чо­го ти­с­ку в си­с­темі за до­по­мо­гою пуль­та ке­ру­ван­ня, вста­нов­ле­но­го у кабіні трак­то­ра (фото 8).

Агрегат для вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку Nutri-Placer 930 від Case IHАг­ре­га­ти Case IH Nutri-Placer 930

Для за­без­пе­чен­ня про­дук­тив­ної ро­бо­ти і вод­но­час без­печ­но­го вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку ви­ко­ри­с­то­ву­ють та­кож аг­ре­га­ти Case IH Nutri-Placer 930. Цей аг­ре­гат мак­си­маль­но ефек­тив­но вно­сить ро­бо­чу ріди­ну як воб­роб­ле­ний грунт, так і за тех­но­логією ноу-тілл. Для цьо­го на ма­шині Nutri-Placer вста­нов­ле­но різальні дис­ки ве­ли­ко­го діаме­т­ра, а та­кож по­тужні до­ло­та, вста­нов­лені на по­си­лені ви­со­ко­якісні стійки (фото 10). До скла­ду аг­ре­га­ту вхо­дить куль­ти­ва­тор із ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми та ци­с­тер­на для транс­­­­пор­ту­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни. На paмі розміще­но об­лад­нан­ня си­с­те­ми до­зу­ван­ня Raven, роз­подільні ко­лек­то­ри та підвідні труб­ки. Вста­нов­лен­ня нор­ми вне­сен­ня аміаку відбу­вається шля­хом зміни ро­бо­чої швид­кості та ро­бо­чо­го ти­с­ку в си­с­темі за до­по­мо­гою пуль­та ке­ру­ван­ня, вста­нов­ле­но­го у кабіні трак­то­ра. Си­с­те­ма Raven скла­дається із ку­ле­ра, лічиль­ни­ка по­то­ку аміаку, до­зу­валь­но­го кла­па­на, при­ладів кон­тро­лю ти­с­ку і тем­пе­ра­ту­ри ре­чо­ви­ни, роз­подільних го­ло­вок і ру­кавів.

Під час те­с­ту­вань ма­шин для вне­сен­ня без­вод­но­го аміаку вста­нов­ле­но, що ма­ши­ни за якістю ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су за­до­воль­ни­ли всі ви­мо­ги нор­ма­тив­них до­ку­ментів, але по­каз­ни­ки різнять­ся між со­бою, оскільки хоч і ви­ко­ри­с­то­ву­ва­лись од­на­кові до­б­ри­ва, про­те бу­ли різні нор­ми вне­сен­ня та ши­ри­на за­хва­ту.

В. Войновський, зав. лабораторією

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Інтерв'ю
У 2-3 рази менше проходів техніки по полю. До 70 % менше витрат (вартість техніки для підготовки ґрунту та паливо)
Застосування технології смугового обробітку у зонах ризикованого землеробства допомагає досягати стабільних врожаїв Клімат вимагає особливого підходу Вже близько половини сільськогосподарських угідь України можна віднести до зони... Подробнее
Каролін Спаанс, радник із питань сільського господарства Посольства Королівства Нідерланди в Україні
Каролін Спаанс із серпня 2016-го обіймає посаду радника з питань сільського господарства в Посольстві Королівства Нідерланди в Україні. Ми вирішили поцікавитися найбільш перспективними напрямками

1
0