Спецможливості
Техніка та обладнання

Го­туємо техніку до зберіган­ня. За­со­би та ма­теріали

17.12.2015
4943
Го­туємо техніку до зберіган­ня. За­со­би та ма­теріали фото, ілюстрація

На сьогодні одним із головних завдань сучасної сільськогосподарської техніки є захист деталей і металоконструкцій від корозії та спрацювання, що сприяє підвищенню довговічності машин і механізмів. Близько 30% техніки щороку безповоротно втрачається саме через ці чинники, внаслідок яких вона перетворюється на металобрухт.

На сьогодні одним із головних завдань сучасної сільськогосподарської техніки є захист деталей і металоконструкцій від корозії та спрацювання, що сприяє підвищенню довговічності машин і механізмів. Близько 30% техніки щороку безповоротно втрачається саме через ці чинники, внаслідок яких вона перетворюється на металобрухт.

С. Ка­ра­би­нь­ош,
Національ­ний універ­си­тет біоре­сурсів
і при­ро­до­ко­ри­с­ту­ван­ня Ук­раїни

Зберіган­ня ма­шин — це ком­плекс ор­ганізаційно-тех­но­логічних за­ходів, які за­без­пе­чу­ють за­хист ма­шин, об­лад­нан­ня та їхніх скла­до­вих від ос­нов­них видів по­шко­д­жень, руйнівних впливів за міжсе­зон­но­го зберіган­ня. Фар­бу­ван­ня — це на­сам­пе­ред за­хист ку­зо­ва, де­та­лей, ро­бо­чих ор­ганів від ко­розії. Про­те всі во­ни підда­ють­ся впли­ву на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща, та­ким як во­ло­га, до­рожній бруд, по­годні умо­ви, ме­ханічні пошкодження то­що.
Під час ек­сплу­а­тації техніки спо­с­терігається безліч найрізно­манітніших фак­торів, що не­га­тив­но по­зна­ча­ють­ся на терміні служ­би її де­та­лей: по­год­но-кліма­тич­ний вплив, умо­ви зберіган­ня й ек­сплу­а­тації, ступінь за­бруд­нен­ня на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща про­дук­та­ми про­мис­ло­вих відходів. Яс­но, що зро­с­тан­ня у 10–25 разів ви­роб­ництва різних хімічних ма­теріалів (штуч­них до­б­рив, сірча­ної кис­ло­ти, син­те­тич­них во­ло­кон), у про­цесі ство­рен­ня та ви­ко­ри­с­тан­ня яких виділяється ве­ли­ка кількість па­ри, пи­лу, аг­ре­сив­них газів і стічних вод, не мо­же не по­зна­ча­ти­ся на швид­кості ат­мо­сфер­ної ко­розії. Інтен­сивність ко­розійно­го про­це­су спри­чи­нює ще й те, що за два ос­танніх де­ся­тиліття у 2–2,5 ра­за зрос­ла кількість шкідли­вих ви­кидів вих­лоп­них газів у ат­мо­сфе­ру. Сьо­годні в ат­мо­сфер­них опа­дах низ­ки міст є такі ко­розійно-ак­тивні аген­ти, як сірчи­с­тий газ, хло­ри­ди, аміак, ок­си­ди азо­ту.
Та­кож на ла­ко­фар­бо­ве по­крит­тя діють со­няч­не ви­проміню­ван­ня, сніг, дощ, що роз­чи­ня­ють різні окис­ли, які містять­ся в ат­мо­сфері. Кислі опа­ди руй­ну­ють по­крит­тя техніки, її вузлів і де­та­лей та зу­мов­лю­ють ут­во­рен­ня знач­них зон по­шко­д­жен­ня. У зоні функціону­ван­ня хімічних за­водів опа­ди на­бу­ва­ють особ­ли­во ви­со­кої аг­ре­сив­ності, під їхнім впли­вом швид­ко руй­ну­ють­ся ша­ри фар­би і грунтівок, внаслідок чо­го у ме­талі відбу­вається інтен­сив­ний роз­ви­ток во­гнищ ко­розії.
Та­кож ла­ко­фар­бо­ве по­крит­тя втра­чає свої фізи­ко-хімічні вла­с­ти­вості (блиск, колір, ад­гезійну стійкість) під час ек­сплу­а­тації (до­рожні умо­ви: щебінь, пісок та ін.).
Як відо­мо, прак­тич­но вся сільсько­го­с­по­дарсь­ка техніка — це ма­ши­ни се­зон­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня. І для то­го, щоб за­хи­с­ти­ти її у період три­ва­ло­го зберіган­ня, слід про­ве­с­ти низ­ку спеціалізо­ва­них робіт, які по­кли­кані ство­ри­ти за­хис­ний по­крив для на­­дійно­го за­хи­с­ту техніки у міжсе­зон­ня.
Досвід по­ка­зує, що підго­тов­ка по­верхні техніки до кон­сер­вації ан­ти­ко­розійни­ми ма­с­тиль­ни­ми ма­теріала­ми мо­же бу­ти якісно ви­ко­на­на тільки за ви­ко­ри­с­тан­ня хімічних ме­тодів об­роб­ки. Хімічні ме­то­ди пе­ред­ба­ча­ють об­роб­ку по­верхні де­та­лей аг­ре­гатів та скла­даль­них оди­ниць хімічно ак­тив­ни­ми ре­а­ген­та­ми (кис­ло­та­ми, со­ля­ми), роз­чин­ни­ка­ми, роз­чи­на­ми во­ди із мий­ни­ми за­со­ба­ми та інгібіто­ра­ми. На­сам­пе­ред, перш ніж на­но­си­ти відповідні ма­теріали для об­роб­ки по­верхні, пот­рібно про­ве­с­ти її очи­щен­ня від за­­лиш­ків бру­ду, паль­но­го, ма­с­тил то­що. Для цьо­го ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють спеціальні мийні за­со­би: «Ла­бомід-101», «Ла­бомід-102», «Ла­бомід-103», МС-3, МС-6, «Темп-100», «Ае­рол», «Ритм». Мийні за­со­би «Ла­бомід» та МС за­сто­со­ву­ють кон­цен­т­рацією 10–30 г/л і тем­пе­ра­ту­рою 70…85 та 70…100оС відповідно, мий­ний засіб «Ае­рол» — кон­цен­т­рацією 2–5 г/л і тем­пе­ра­ту­рою 70…100°С.

   Після за­вер­шен­ня очи­щен­ня і мит­тя ма­шин та їхньо­го ви­си­хан­ня потрібно про­ве­с­ти кон­сер­вацію усіх не­по­фар­бо­ва­них по­вер­хонь. При­чо­му про­во­дять ці ре­монт­но-об­слу­го­ву­ючі ро­бо­ти як для де­та­лей, що за­ли­ши­ли­ся на ма­ши­нах, так і для тих, які зберіга­ють­ся ок­ре­мо у складсь­ких приміщен­нях. Для їхньо­го за­хи­с­ту від не­ба­жа­но­го впли­ву зов­нішніх чин­ників під час зберіган­ня ма­шин за­сто­со­ву­ють відповідні кон­сер­ваційні ма­теріали, як-от: пла­с­тичні (ма­с­ти­ла), рідкі (оли­ви) та плівко­у­тво­рю­вальні по­крит­тя. Кон­сер­ваційні ма­с­ти­ла до­б­ре ізо­лю­ють по­верхні де­та­лей від на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща, але ма­ють пев­ну складність із роз­кон­сер­ву­ван­ням, що знач­но об­ме­жує діапа­зон їхньо­го за­сто­су­ван­ня.
Ос­нов­ни­ми ком­по­нен­та­ми всіх видів за­хис­них ма­с­тиль­них ма­теріалів є інгібіто­ри ко­розії. За­сто­су­ван­ня інгібо­ва­них ма­с­тиль­них ма­теріалів для різно­манітних видів ви­робів, умо­ви їхньо­го зберіган­ня та транс­пор­ту­ван­ня рег­ла­мен­ту­ють­ся нор­ма­тив­но-технічною до­ку­мен­тацією, а та­кож спеціаль­ни­ми стан­дар­та­ми.
В Ук­раїні про­дукцію для кон­сер­вації техніки про­по­нує аме­ри­кансь­ка ком­панія Cоrtec, в ар­се­налі якої є низ­ка інгібітор­них ан­ти­ко­розійних до­ба­вок VpCI, які за­леж­но від при­зна­чен­ня мож­на до­да­ва­ти як до во­ди, так і до різно­манітних олив.
До­сить ши­ро­ко для кон­сер­вації за­сто­со­ву­ють технічний ва­зелін УН (ГОСТ 782-59). Ана­логічні вла­с­ти­вості та сфе­ру за­сто­су­ван­ня має ма­с­ти­ло ПВК (ГОСТ 19537-74), за­хисну дію яко­го де­що поліпшено за­вдя­ки вве­ден­ню до йо­го скла­ду про­ти­ко­розійної при­сад­ки. Цей засіб мож­на на­но­си­ти (в роз­плав­ле­но­му стані або у ви­гляді бен­зи­но­во­го роз­чи­ну) на зовнішні по­верхні трак­торів та іншої сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, що зберігається на відкри­тих май­дан­чи­ках. Ма­с­ти­ло надійно за­хи­щає по­верхні техніки від ко­розії про­тя­гом од­но­го-двох років.
Рідкі кон­сер­ваційні ма­с­ти­ла К-17 (ГОСТ 10877-76), НГ-203 (ГОСТ 12238-77), НГ-204у (ГОСТ 18974-73) ви­го­тов­лені на ос­нові міне­раль­но­го мас­ла із до­да­ван­ням твер­дих вуг­ле­воднів і різно­го ти­пу за­хис­них при­са­док. Во­ни ма­ють низ­ку пе­ре­ваг: мож­ливість на­не­сен­ня без по­тре­би підігріван­ня, у то­му числі у важ­ко­до­с­тупні внутрішні пе­ре­ти­ни, об­роб­ка ни­ми не по­тре­бує роз­кон­сер­ву­ван­ня то­що.
Усе шир­шо­го за­сто­су­ван­ня для кон­сер­вації техніки та її вузлів і де­та­лей на­бу­ва­ють інгібо­вані плівкові по­крит­тя ти­пу НГ-216 (масплін) (ТУ 38 101427-76). У їхньо­му складі містить­ся інгібітор ко­розії, після на­не­сен­ня на по­верх­ню де­та­лей во­ни ут­во­рю­ють за­хис­ну ан­ти­ко­розійну плівку, надійно оберіга­ю­чи ме­тал від по­шко­д­жен­ня іржею. По­крит­тя на­но­сять шля­хом роз­пи­лен­ня, за­ну­рен­ня, об­роб­ки з до­по­мо­гою щітки. Після ви­си­хан­ня тов­щи­на стінки по­крит­тя ста­но­вить 100–500 мкм.
Для за­хи­с­ту при­хо­ва­них пе­рерізів ку­зовів ав­то­мобілів ви­ко­ри­с­то­ву­ють спеціаль­ний склад НГМ-МЛ (ТУ 38 101767-84), який після за­сти­ган­ня ут­во­рює напівтвер­ду во­ско­подібну плівку. Ана­логічним за при­зна­чен­ням є пре­па­рат «Мольвін-МЛ». А для за­хис­ної про­ти­ко­розійної об­роб­ки при­хо­ва­них по­рож­нин ав­то­мобілів слу­гує ав­то­кон­сер­вант «Мовіль» (ТУ 6.151131-78). Він є роз­чи­ном при­сад­ки «АКОР-1», окис­ле­но­го пе­т­ро­па­ту­му, це­ре­зи­ну, оліфи і низ­ки інших спо­лук в уайт-спіриті.

   Особ­ли­ву гру­пу ста­нов­лять ро­бо­чо-кон­сер­ваційні ма­с­ти­ла, які за­без­пе­чу­ють не тільки три­ва­лу кон­сер­вацію дви­гунів, аг­ре­гатів трансмісії, але й надійну їхню ро­бо­ту в про­цесі ек­сплу­а­тації. На­при­клад, при­сад­ку «АКОР-1» (ГОСТ 15171-70), що є 10%-м роз­чи­ном технічно­го сте­а­ри­ну у міне­раль­но­му маслі, мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти не ли­ше як са­мо­стійний про­дукт для кон­сер­вації техніки, але і як при­сад­ку, що до­дає кон­сер­ваційних вла­с­ти­во­с­тей мо­­тор­ним ма­с­ти­лам. У мо­тор­не ма­с­ти­ло вво­дять до 5% при­сад­ки «АКОР-1» і за­­пу­с­ка­ють дви­гун, у ре­зуль­таті на по­­верхні де­та­лей ут­во­рюється за­хис­на плівка.
Із уве­ден­ням до скла­ду ма­с­ти­ла до 30% при­сад­ки «АКОР-1» от­ри­му­ють за­сіб для зовнішньої кон­сер­вації аг­ре­гатів трак­торів, ком­байнів і сільсько­­гос­по­дарсь­ких ма­шин, що за­без­пе­чує їхнє зберіган­ня в найрізно­манітніших умо­вах.
Ви­ко­ри­с­то­ву­ють та­кож і кон­сер­ваційно-ро­бочі оли­ви, які відрізня­ють­ся від кон­сер­ваційних са­ме тим, що їх за­сто­со­ву­ють од­но­ра­зо­во — під час уве­ден­ня ма­шин в ек­сплу­а­тацію. Ро­бо­чо-кон­сер­ваційні оли­ви при­зна­чені для зберіган­ня, транс­пор­ту­ван­ня, періодич­ної та постійної ек­сплу­а­тації сільсько­го­с­по­дарсь­ких ма­шин. Во­ни ма­ють ви­сокі ек­сплу­а­таційні характеристики, але по­сту­па­ють­ся кон­сер­ваційним і кон­сер­ваційно-ро­бо­чим оли­вам вла­с­ти­во­с­тя­ми що­до за­хи­с­ту по­вер­хонь де­та­лей.
Рівень надійності і три­ва­лості за­хи­с­ту сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки від впли­ву старіння та ко­розії за­ле­жить не ли­ше від умов зберіган­ня і вла­с­ти­во­с­тей ан­ти­ко­розійних ма­теріалів, але й від інстру­мен­ту та об­лад­нан­ня, які ви­ко­ри­с­то­ву­ють для за­без­пе­чен­ня тех­но­логічно­го про­це­су. Так, для цьо­го мож­на ско­ри­с­та­ти­ся різно­манітни­ми пе­ре­сув­ни­ми та стаціонар­ни­ми за­со­ба­ми, які за­сто­со­ву­ють для технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня техніки. На­при­клад, пе­ре­сув­ну ус­та­нов­ку 03-9995 ГОСНІТІ по­тужністю 5,5 кВт і про­дук­тивністю близь­ко 300 м2/год ви­ко­ри­с­то­ву­ють не ли­ше для мит­тя, при­го­ту­ван­ня та на­не­сен­ня ан­ти­ко­розійних за­собів, але й для роз­кон­сер­ву­ван­ня та об­ду­ван­ня стис­не­ним повітрям.
Пе­ре­сув­ний аг­ре­гат для за­хи­с­ту ма­шин від ко­розії АЗК-1 по­тужністю 7 кВт мож­на ефек­тив­но за­сто­со­ву­ва­ти не ли­ше для мит­тя, очи­щен­ня, ви­да­лен­ня про­дуктів ко­розії пнев­ма­тич­ним шліфу­ван­ням, але й для на­не­сен­ня ан­ти­ко­розійних по­криттів, зне­жи­рен­ня по­вер­хонь та фар­бу­ван­ня.
Ок­ремі сільсько­го­с­по­дарські підприємства на­но­сять ан­ти­ко­розійні по­крит­тя з до­по­мо­гою ус­та­нов­ки М-183 ГА­РО, яка мо­же підклю­ча­тись і пра­цю­ва­ти від повітря­ної магістралі або від ком­пре­со­ра під ти­с­ком 0,5–4,0 МПа (об­ме­же­не ви­ко­ри­с­тан­ня цієї ус­та­нов­ки по­яс­нюється відсутністю си­с­те­ми підігріван­ня). З ана­логічною ме­тою мож­на за­сто­со­ву­ва­ти різно­манітні пнев­ма­тичні об­при­с­ку­вачі, за­вдя­ки яким на технічні по­верхні мож­на на­но­си­ти ан­ти­ко­розійні оли­ви, нагріті до тем­пе­ра­ту­ри 180°С.
Досвід ро­бо­ти ре­монт­ної служ­би ок­ре­мих аг­рар­них підприємств по­ка­зує, що на­но­си­ти на по­верх­ню ма­шин ан­ти­ко­розійні ма­теріали мож­на та­кож з до­по­мо­гою аг­ре­гатів для фар­бу­ван­ня. Го­ло­вна ви­мо­га — це до­ве­ден­ня до ро­бо­чо­го ста­ну кон­сер­ваційних олив, тоб­то їхнє підігріван­ня.
Той факт, що аг­рар­не ви­роб­ництво не­се значні збит­ки внаслідок впли­ву ко­розії, старіння, шкідли­вих на­ро­с­то­у­тво­рень на по­верх­нях техніки, а та­кож че­рез не­до­три­ман­ня ви­мог до зберіган­ня ма­шин і об­лад­нан­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ви­роб­ництва, вка­зує на не­обхідність обов’яз­ко­во­го до­три­ман­ня спеціаліста­ми ре­монт­но-об­слу­го­ву­ю­чої служ­би пра­вил зберіган­ня техніки та ви­мог що­до її пра­виль­но­го кон­сер­ву­ван­ня.
На­не­сен­ня за­хис­них по­криттів дає змо­гу за­без­пе­чи­ти від ура­жен­ня ко­розією де­талі ку­зовів ав­то­мобілів, трак­торів і сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, знач­но по­до­вжи­ти ек­сплу­а­таційний термін та підви­щи­ти ефек­тивність її ви­ко­ри­с­тан­ня.

Інтерв'ю
Ма­рек Руж­няк— влас­ник гру­пи ком­паній Agro-Land Group
Аг­рар­на Поль­ща та­кож міцно «при­кипіла» до Ук­раїни, ад­же польські тех­но­логії, техніка, посівний та насіннєвий ма­теріал уже дав­но от­ри­ма­ли схва­лен­ня ук­раїнських сільгоспви­роб­ників і
Кооперація в агросекторі – це забезпечення зайнятості та соціальної інтеграції.  У світі кооперативи є елементом самодопомоги і отримують преференції від держави. 

1
0