Спецможливості
Агрохімія

Ефек­тивність сумісно­го за­сто­су­ван­ня гербіцидів та мікро­до­б­рив у посівах сої

21.08.2017
6970
Ефек­тивність сумісно­го за­сто­су­ван­ня гербіцидів та мікро­до­б­рив у посівах сої фото, ілюстрація

Пер­спек­тив­ним і дієвим на­пря­мом роз­вит­ку су­час­них аг­робіотех­но­логій є за­лу­чен­ня бо­бо­во-ри­зобіаль­них си­с­тем. Біологічний азот, який на­ко­пи­чується в грун­тах шля­хом фіксації з ат­мо­сфе­ри бак­теріями-діазо­т­ро­фа­ми під час їхньої взаємодії з рос­ли­на­ми, за­без­пе­чує збіль­шен­ня уро­жай­ності ос­нов­них сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур за умов збе­ре­жен­ня ро­дю­чості грунтів та по­кра­щан­ня їхньо­го еко­логічно­го ста­ну. Ство­рен­ня і за­сто­су­ван­ня ком­плекс­них бак­теріаль­них пре­па­ратів на ос­нові азотфіксу­ю­чих мікро­ор­ганізмів та біологічно ак­тив­них ре­чо­вин при­род­но­го по­хо­д­жен­ня, які поєдну­ють вла­с­ти­вості ре­гу­ля­торів рос­ту рос­лин, еле­ментів жив­лен­ня, за­собів стійкості до стресів і хво­роб та вод­но­час є еко­логічно без­печ­ни­ми, дасть змо­гу по­кра­щи­ти функціону­ван­ня рос­лин­но-мікроб­них си­с­тем та підви­щи­ти про­дук­тивність бо­бо­вих рос­лин за умов ан­т­ро­по­ген­но­го на­ван­та­жен­ня, дефіци­ту во­ло­ги, ви­со­ких тем­пе­ра­тур, а та­кож за­без­пе­чить мож­ливість за­побігти суттє­вим втра­там вро­жаю та зни­жен­ню по­каз­ників йо­го якості.

 

 

Соя є цінною хар­чо­вою, кор­мо­вою та технічною куль­ту­рою, площі посівів якої у світі і, зо­к­ре­ма, в Ук­раїні стрімко роз­ши­рю­ють­ся. Вод­но­час ця куль­ту­ра є над­зви­чай­но чут­ли­вою до за­бур’янен­ня, яке при­зво­дить до знач­них втрат уро­жаю, що ся­га­ють по­над 50%.

У зв’яз­ку з цим особ­ли­вої ак­ту­аль­ності на­бу­ває підви­щен­ня се­лек­тив­ності дії гербіцидів що­до сої, оскільки по­ряд зі зни­щен­ням бур’янів мо­же спо­с­теріга­тись не­га­тив­ний вплив гербіцидів на рос­ли­ни да­ної куль­ту­ри. Змен­ши­ти нор­му вне­сен­ня іміда­золінонів і та­ким чи­ном змен­ши­ти ймовірність на­ко­пи­чен­ня їхніх за­лишків у грунті мож­на шля­хом за­сто­су­ван­ня їх у суміші з пре­па­ра­том Хар­моні, який має той са­мий спектр дії, й то­му ця суміш ха­рак­те­ри­зується си­нергічною взаємо­дією.

Із ме­тою пе­ревірки да­но­го при­пу­щен­ня бу­ло за­кла­де­но по­льові досліди на посівах сої (табл. 1).

Пе­ред висівом насіння сої іно­ку­лю­ва­ли бак­теріаль­ним пре­па­ра­том Ри­зо­стим, ви­роб­ництва Інсти­ту­ту фізіології рос­лин і ге­не­ти­ки НАН Ук­раїни, який, окрім куль­ту­ри азотфіксу­ю­чих мікро­ор­ганізмів, містить біологічно ак­тивні спо­лу­ки при­род­но­го по­хо­д­жен­ня.

Гербіци­ди вно­си­ли об­при­с­ку­ван­ням посіву сої у фазі двох справжніх листків. Ефек­тивність кон­тро­лю­ван­ня бур’янів виз­на­ча­ли для кож­но­го ви­ду ок­ре­мо. Об­ліки бур’янів про­во­ди­ли пе­ред об­роб­кою посівів гербіци­да­ми, че­рез 14 та 28 діб після об­роб­ки і пе­ред зби­ран­ням уро­жаю.

За­бур’янен­ня посіву сої ма­ло зміша­ний ха­рак­тер і бу­ло ти­по­вим для зо­ни Лісо­сте­пу. Найбільшу за­гро­зу посіву ста­но­ви­ли такі ви­ди бур’янів: од­норічні дво­дольні — ло­бо­да біла (Chenopodium album L.), щи­ри­ця зви­чай­на (Ama­ranthus albus L.), галінсо­га дрібноквітко­ва (Galinsoga parviflora L.); од­норічні од­но­дольні — тон­ко­но­гові: пло­с­ку­ха зви­чай­на (Echinochloa crus-galli (L.) Pal. Beauv.), мишій си­зий (Setaria glauca L.). За­галь­ний ви­гляд досліду та ок­ремі ви­ди бур’я­нів на­ве­де­но на фото 1–3.

Оз­на­ки фіто­ток­сич­ної дії гербіцидів на бур’яни бу­ло чітко ви­яв­ле­но че­рез 14, а мак­си­мум дії — че­рез 28 діб після об­роб­ки. У по­даль­шо­му спо­с­теріга­ли де­я­ке змен­шен­ня ефек­тив­ності дії гербіцидів внаслідок по­яви но­вих сходів бур’янів, але прин­ци­по­во ха­рак­тер за­бур’янен­ня посіву не змінив­ся. Ре­зуль­та­ти виз­на­чен­ня ефек­тив­ності зни­щен­ня бур’янів гербіци­да­ми на­ве­де­но у табл. 2.

Із да­них табл. 2 вид­но, що за­сто­су­ван­ня пре­па­ра­ту Пуль­сар у нормі 0,75 л/га за­без­пе­чи­ло до­сить ефек­тив­не кон­тро­лю­ван­ня од­норічних видів бур’янів: тон­ко­но­го­вих — про­са ку­ря­чо­го, мишію си­зо­го; дво­доль­них — галінсо­ги дрібно­квіт­ко­вої та щи­риці зви­чай­ної. Вод­но­час цей гербіцид прак­тич­но не впли­нув на ло­бо­ду білу.

Зни­жен­ня нор­ми вне­сен­ня Пуль­са­ру до 0,5 л/га під час за­сто­су­ван­ня у суміші з Хар­моні не при­зве­ло до до­стовірно­го змен­шен­ня ефек­тив­ності кон­тро­лю­ван­ня тон­ко­но­го­вих бур’янів. За нор­ми Пуль­са­ру 0,75 л/га ефек­тивність кон­тро­­лю­ван­ня цих видів бур’янів сумішшю до­стовірно пе­ре­ви­щу­ва­ла дію од­но­го Пуль­са­ру. Відо­мо, що за­сто­су­ван­ня пре­па­ра­ту Хар­моні у нормі до 20 г/га прак­тич­но не діє на тон­ко­но­гові бур’яни. То­му підви­щен­ня ефек­тив­ності кон­тро­лю­ван­ня тон­ко­но­го­вих бур’янів є свідчен­ням си­нергічно­го підси­лен­ня фіто­ток­сич­ної дії суміші Пуль­са­ру з Хар­моні. Хо­­ча шля­хом до­да­ван­ня змен­ше­них, порівня­но з мінімаль­ни­ми ре­ко­мен­до­ва­ни­ми, норм Хар­моні не вда­ло­ся до­сяг­ти по­вно­го зни­щен­ня ло­бо­ди білої, ефек­тивність кон­тро­лю­ван­ня цьо­го ви­ду бур’янів сумішшю до­стовірно пе­ре­ви­щу­ва­ла дію Пуль­са­ру.

Вра­хо­ву­ю­чи знач­ний по­тенціал сої у фіксації біологічно­го азо­ту і за­без­пе­чен­ні влас­них по­треб у да­но­му еле­менті, важ­ли­вим є вив­чен­ня впли­ву гербіцидів на функціону­ван­ня симбіотич­но­го апа­ра­ту да­ної куль­ту­ри. За дії Пуль­са­ру ми спо­с­теріга­ли зни­жен­ня азот­фіксу­ю­чої ак­тив­ності буль­бо­чок сої у 1,7 ра­за (рис. 1, варіант 2). Змен­шен­ня ж кон­цен­т­рації да­но­го гер­біци­ду до 0,5 л/га в суміші з най­мен­шою з норм вне­сен­ня Хар­моні прак­тич­но по­­вер­ну­ло зна­чен­ня да­­но­го по­каз­ни­ка до кон­тро­лю (рис. 1, варіант 3).

За збільшен­ня нор­ми вне­сен­ня од­но­го із ком­по­нентів суміші по­каз­ни­ки азотфіксу­ю­чої ак­тив­ності бу­ли ниж­чи­ми, ніж у варіанті з од­ним Пуль­са­ром. За ак­тивністю бо­бо­во-ри­зобіаль­но­го сим­біо­зу підви­щен­ня нор­ми Пуль­са­ру ви­я­ви­ло­ся без­печнішим, ніж під­ви­щен­ня нор­ми Хар­моні. Най­ниж­чи­ми ці по­каз­ни­ки бу­ли під час за­сто­су­ван­ня суміші з мак­си­маль­ни­ми нор­ма­ми вне­сен­ня ком­по­нентів.

Ефек­тив­не зни­щен­ня бур’янів за­без­пе­чи­ло от­ри­ман­ня до­сить суттєвої при­бав­ки вро­жаю насіння сої (табл. 3). При­чо­му про­дук­тив­ність сої у ви­пад­ку ви­­ко­ри­с­тан­ня гербіцидів знач­ною мірою ко­ре­лю­ва­ла із по­каз­ни­ком азот­фіксу­ю­чої ак­­тив­ності. Як вид­но з табл. 3, най­е­фек­тивнішим бу­ло за­сто­су­ван­ня суміші гербіцидів Хар­моні (3 г/га) + Пуль­сар (0,5 л/га).
На сьо­годні спо­с­терігається знач­ний дефіцит у грун­тах ру­хо­мих форм низ­ки мікро­е­ле­ментів (B, Cu, Zn, Mn, Co, Mo), хо­ча до­стовірно відо­мо, що ок­ремі еле­мен­ти впли­ва­ють на се­лек­тив­ну фіто­ток­­сичність гербіцидів. У зв’яз­ку з цим бу­ло про­ве­де­но досліджен­ня се­лек­тив­ності найбільш ефек­тив­ної суміші гер­біцидів Пуль­сар та Хар­моні що­до рос­лин сої за ком­плекс­но­го за­сто­су­ван­ня з мікро­до­б­ри­ва­ми за відповідною схе­мою (табл. 4).

Як і у по­пе­ред­нь­о­му досліді, насіння сої пе­ред висівом іно­ку­лю­ва­ли пре­па­ра­том Ри­зо­с­тим.

Рос­ли­ни об­роб­ля­ли сумішшю гербі­цидів ок­ре­мо або з до­да­ван­ням до неї до­б­рив Нутрівант Плюс олійний ви­роб­ництва ICL Fertilizers та Ре­а­ком-СР-бо­бові ви­роб­ництва НВЦ «РЕ­А­КОМ» у фазі дру­го­го справж­нь­о­го ли­ст­ка.

Ре­зуль­та­ти про­ве­де­них досліджень свідчать, що в умо­вах по­льо­во­го досліду об­роб­ка рос­лин сої сумішшю гербіцидів Хар­моні й Пуль­сар у до­зах, відповідно, 3 г/га і 0,5 л/га не впли­ва­ла на їхню азотфіксу­ю­чу ак­тивність (рис. 2).

За до­да­ван­ня до ба­ко­вої суміші гер­біцидів до­б­ри­ва Нутрівант Плюс олій­ний у дозі 2 кг/га збільшу­ва­ло цей по­каз­ник май­же на 14% порівня­но з ок­ре­мим вне­сен­ням гербіцидів.

більшен­ня до­зи до­б­ри­ва до 3 кг/га пригнічу­ва­ло азот­фіксацію у сої. Різке зни­жен­ня азот­фіксу­ю­чої ак­тив­ності спо­с­теріга­ли і за сумісно­го за­сто­су­ван­ня з гербіци­да­ми до­б­ри­ва Ре­а­ком-СР-бо­бові.

Пригнічен­ня азотфіксу­ю­чої ак­тив­ності за вне­сен­ня до­б­рив ра­зом із гер­бі­ци­да­ми бу­ло тим­ча­со­вим, оскільки вже на 26-ту до­бу після об­роб­ки спо­с­теріга­лось знач­не її зро­с­тан­ня.

Аналіз уро­жаю сої по­ка­зав, що зни­щен­ня бур’янів ком­плек­сом гербіцидів Хар­моні і Пуль­сар на 30% підви­щу­ва­ло про­дук­тивність сої порівня­но із засміче­ни­ми посіва­ми (табл. 5).

До­да­ван­ня до ба­ко­вої суміші гербіцидів до­б­рив на ос­нові мікро­е­ле­ментів підви­щу­ва­ло її уро­жай на 10–25%, порівня­но із варіан­том, де за­сто­со­ву­ва­ли ли­ше гербіци­ди, при цьо­му най­е­фек­тивнішим ви­я­ви­ло­ся мік­ро­до­б­ри­во Нутрівант Плюс олійний у дозі 2 кг/га.

До­б­ри­во Нутрівант Плюс олійний містить на по­ря­док більше сірки по­рів­ня­но з Ре­а­ком-СР-бо­бові. Сірковмісні спо­лу­ки мо­жуть відігра­ва­ти важ­ли­ву роль у де­ток­си­кації гербіцидів. Ос­­­­таннім ча­сом у ре­зуль­таті дії низ­ки чин­ників, зо­к­ре­ма зни­жен­ня за­бруд­нен­ня ат­мо­сфе­ри про­мис­ло­ви­ми га­за­ми, змен­шен­ня вмісту сірки в паль­но­му, ви­ко­ри­с­тан­ня до­б­рив і пе­с­ти­цидів із низь­ким рів­нем сірковмісних спо­лук та знач­ним ви­но­сом цьо­го еле­мен­та ви­со­ко­про­дук­тив­ни­ми сор­та­ми рос­лин, сірка у ба­га­ть­ох регіонах стає од­ним із го­ло­вних ліміту­ю­чих чин­ників у рос­лин­ництві. Тож у на­ших ек­с­пе­ри­мен­тах більш ви­ра­же­ний по­зи­тив­ний вплив до­б­ри­ва Нутрівант Плюс олійний на фоні гербі­цид­­но­го на­ван­та­жен­ня, мож­ли­во, ча­ст­ко­во пов’яза­ний із на­явністю більшої кількості сірки у йо­го складі.

Та­ким чи­ном, ефек­тив­­­ність кон­тро­лю­ван­ня бур’янів у посіві сої сумішшю гербіцидів Пуль­сар та Хар­моні у до­зах 3 г/га і 0,5 л/га, відповідно, за­вдя­ки си­нер­гічній взаємодії пе­ре­ви­щує ефек­тив­ність дії ок­ре­мих пре­па­ратів, при­чо­му ефект до­ся­гається за змен­ше­них, порів­ня­но з мінімаль­ни­ми ре­ко­мен­до­ва­ни­ми, нор­мах вне­сен­ня да­них гербіцидів.

Ком­плекс­не за­сто­су­ван­ня ба­ко­вих сумішей гербіцидів Пуль­сар та Хар­моні із мікро­до­б­ри­ва­ми на посівах сої, за умо­ви іно­ку­ляції насіння бак­теріаль­ним пре­па­ра­том Ри­зо­с­тим, дає змо­гу от­ри­му­ва­ти більш ви­сокі вро­жаї зер­на да­ної куль­ту­ри. За впли­вом на азотфіксу­ю­чу ак­тивність та вро­жай зер­на сої за су­міс­но­го за­сто­су­ван­ня з гербіци­да­ми най­е­фек­тивнішим ви­я­ви­лось за­сто­су­ван­ня мікро­до­б­ри­ва Нут­рівант Плюс олійний у дозі 2 кг/га.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Коць, Є. Мор­де­рер, П. Ма­мен­ко, Ж. Гу­раль­чук,

Iнсти­тут фізіології рос­лин і ге­не­ти­ки НАН Ук­раїни

Ключові слова: Соя

Інтерв'ю
З кожним роком український агробізнес стає більш інноваційним, високотехнологічним та складним. Такі глобальні зміни у колись звичному й традиційному для України секторі вимагають від управлінця нових підходів до ведення бізнесу й... Подробнее
10 квітня український підрозділ французької компанії MAS Seeds та фірма Innovation Agro Technologies підписали меморандум про співпрацю, який передбачає впровадження в господарствах, що є клієнтами MAS Seeds, створеної в Ізраїлі... Подробнее

1
0