Спецможливості
Агрохімія

Ефек­тивність сумісно­го за­сто­су­ван­ня гербіцидів та мікро­до­б­рив у посівах сої

21.08.2017
20364
Ефек­тивність сумісно­го за­сто­су­ван­ня гербіцидів та мікро­до­б­рив у посівах сої фото, ілюстрація

Пер­спек­тив­ним і дієвим на­пря­мом роз­вит­ку су­час­них аг­робіотех­но­логій є за­лу­чен­ня бо­бо­во-ри­зобіаль­них си­с­тем. Біологічний азот, який на­ко­пи­чується в грун­тах шля­хом фіксації з ат­мо­сфе­ри бак­теріями-діазо­т­ро­фа­ми під час їхньої взаємодії з рос­ли­на­ми, за­без­пе­чує збіль­шен­ня уро­жай­ності ос­нов­них сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур за умов збе­ре­жен­ня ро­дю­чості грунтів та по­кра­щан­ня їхньо­го еко­логічно­го ста­ну. Ство­рен­ня і за­сто­су­ван­ня ком­плекс­них бак­теріаль­них пре­па­ратів на ос­нові азотфіксу­ю­чих мікро­ор­ганізмів та біологічно ак­тив­них ре­чо­вин при­род­но­го по­хо­д­жен­ня, які поєдну­ють вла­с­ти­вості ре­гу­ля­торів рос­ту рос­лин, еле­ментів жив­лен­ня, за­собів стійкості до стресів і хво­роб та вод­но­час є еко­логічно без­печ­ни­ми, дасть змо­гу по­кра­щи­ти функціону­ван­ня рос­лин­но-мікроб­них си­с­тем та підви­щи­ти про­дук­тивність бо­бо­вих рос­лин за умов ан­т­ро­по­ген­но­го на­ван­та­жен­ня, дефіци­ту во­ло­ги, ви­со­ких тем­пе­ра­тур, а та­кож за­без­пе­чить мож­ливість за­побігти суттє­вим втра­там вро­жаю та зни­жен­ню по­каз­ників йо­го якості.

 

 

Соя є цінною хар­чо­вою, кор­мо­вою та технічною куль­ту­рою, площі посівів якої у світі і, зо­к­ре­ма, в Ук­раїні стрімко роз­ши­рю­ють­ся. Вод­но­час ця куль­ту­ра є над­зви­чай­но чут­ли­вою до за­бур’янен­ня, яке при­зво­дить до знач­них втрат уро­жаю, що ся­га­ють по­над 50%.

У зв’яз­ку з цим особ­ли­вої ак­ту­аль­ності на­бу­ває підви­щен­ня се­лек­тив­ності дії гербіцидів що­до сої, оскільки по­ряд зі зни­щен­ням бур’янів мо­же спо­с­теріга­тись не­га­тив­ний вплив гербіцидів на рос­ли­ни да­ної куль­ту­ри. Змен­ши­ти нор­му вне­сен­ня іміда­золінонів і та­ким чи­ном змен­ши­ти ймовірність на­ко­пи­чен­ня їхніх за­лишків у грунті мож­на шля­хом за­сто­су­ван­ня їх у суміші з пре­па­ра­том Хар­моні, який має той са­мий спектр дії, й то­му ця суміш ха­рак­те­ри­зується си­нергічною взаємо­дією.

Із ме­тою пе­ревірки да­но­го при­пу­щен­ня бу­ло за­кла­де­но по­льові досліди на посівах сої (табл. 1).

Пе­ред висівом насіння сої іно­ку­лю­ва­ли бак­теріаль­ним пре­па­ра­том Ри­зо­стим, ви­роб­ництва Інсти­ту­ту фізіології рос­лин і ге­не­ти­ки НАН Ук­раїни, який, окрім куль­ту­ри азотфіксу­ю­чих мікро­ор­ганізмів, містить біологічно ак­тивні спо­лу­ки при­род­но­го по­хо­д­жен­ня.

Гербіци­ди вно­си­ли об­при­с­ку­ван­ням посіву сої у фазі двох справжніх листків. Ефек­тивність кон­тро­лю­ван­ня бур’янів виз­на­ча­ли для кож­но­го ви­ду ок­ре­мо. Об­ліки бур’янів про­во­ди­ли пе­ред об­роб­кою посівів гербіци­да­ми, че­рез 14 та 28 діб після об­роб­ки і пе­ред зби­ран­ням уро­жаю.

За­бур’янен­ня посіву сої ма­ло зміша­ний ха­рак­тер і бу­ло ти­по­вим для зо­ни Лісо­сте­пу. Найбільшу за­гро­зу посіву ста­но­ви­ли такі ви­ди бур’янів: од­норічні дво­дольні — ло­бо­да біла (Chenopodium album L.), щи­ри­ця зви­чай­на (Ama­ranthus albus L.), галінсо­га дрібноквітко­ва (Galinsoga parviflora L.); од­норічні од­но­дольні — тон­ко­но­гові: пло­с­ку­ха зви­чай­на (Echinochloa crus-galli (L.) Pal. Beauv.), мишій си­зий (Setaria glauca L.). За­галь­ний ви­гляд досліду та ок­ремі ви­ди бур’я­нів на­ве­де­но на фото 1–3.

Оз­на­ки фіто­ток­сич­ної дії гербіцидів на бур’яни бу­ло чітко ви­яв­ле­но че­рез 14, а мак­си­мум дії — че­рез 28 діб після об­роб­ки. У по­даль­шо­му спо­с­теріга­ли де­я­ке змен­шен­ня ефек­тив­ності дії гербіцидів внаслідок по­яви но­вих сходів бур’янів, але прин­ци­по­во ха­рак­тер за­бур’янен­ня посіву не змінив­ся. Ре­зуль­та­ти виз­на­чен­ня ефек­тив­ності зни­щен­ня бур’янів гербіци­да­ми на­ве­де­но у табл. 2.

Із да­них табл. 2 вид­но, що за­сто­су­ван­ня пре­па­ра­ту Пуль­сар у нормі 0,75 л/га за­без­пе­чи­ло до­сить ефек­тив­не кон­тро­лю­ван­ня од­норічних видів бур’янів: тон­ко­но­го­вих — про­са ку­ря­чо­го, мишію си­зо­го; дво­доль­них — галінсо­ги дрібно­квіт­ко­вої та щи­риці зви­чай­ної. Вод­но­час цей гербіцид прак­тич­но не впли­нув на ло­бо­ду білу.

Зни­жен­ня нор­ми вне­сен­ня Пуль­са­ру до 0,5 л/га під час за­сто­су­ван­ня у суміші з Хар­моні не при­зве­ло до до­стовірно­го змен­шен­ня ефек­тив­ності кон­тро­лю­ван­ня тон­ко­но­го­вих бур’янів. За нор­ми Пуль­са­ру 0,75 л/га ефек­тивність кон­тро­­лю­ван­ня цих видів бур’янів сумішшю до­стовірно пе­ре­ви­щу­ва­ла дію од­но­го Пуль­са­ру. Відо­мо, що за­сто­су­ван­ня пре­па­ра­ту Хар­моні у нормі до 20 г/га прак­тич­но не діє на тон­ко­но­гові бур’яни. То­му підви­щен­ня ефек­тив­ності кон­тро­лю­ван­ня тон­ко­но­го­вих бур’янів є свідчен­ням си­нергічно­го підси­лен­ня фіто­ток­сич­ної дії суміші Пуль­са­ру з Хар­моні. Хо­­ча шля­хом до­да­ван­ня змен­ше­них, порівня­но з мінімаль­ни­ми ре­ко­мен­до­ва­ни­ми, норм Хар­моні не вда­ло­ся до­сяг­ти по­вно­го зни­щен­ня ло­бо­ди білої, ефек­тивність кон­тро­лю­ван­ня цьо­го ви­ду бур’янів сумішшю до­стовірно пе­ре­ви­щу­ва­ла дію Пуль­са­ру.

Вра­хо­ву­ю­чи знач­ний по­тенціал сої у фіксації біологічно­го азо­ту і за­без­пе­чен­ні влас­них по­треб у да­но­му еле­менті, важ­ли­вим є вив­чен­ня впли­ву гербіцидів на функціону­ван­ня симбіотич­но­го апа­ра­ту да­ної куль­ту­ри. За дії Пуль­са­ру ми спо­с­теріга­ли зни­жен­ня азот­фіксу­ю­чої ак­тив­ності буль­бо­чок сої у 1,7 ра­за (рис. 1, варіант 2). Змен­шен­ня ж кон­цен­т­рації да­но­го гер­біци­ду до 0,5 л/га в суміші з най­мен­шою з норм вне­сен­ня Хар­моні прак­тич­но по­­вер­ну­ло зна­чен­ня да­­но­го по­каз­ни­ка до кон­тро­лю (рис. 1, варіант 3).

За збільшен­ня нор­ми вне­сен­ня од­но­го із ком­по­нентів суміші по­каз­ни­ки азотфіксу­ю­чої ак­тив­ності бу­ли ниж­чи­ми, ніж у варіанті з од­ним Пуль­са­ром. За ак­тивністю бо­бо­во-ри­зобіаль­но­го сим­біо­зу підви­щен­ня нор­ми Пуль­са­ру ви­я­ви­ло­ся без­печнішим, ніж під­ви­щен­ня нор­ми Хар­моні. Най­ниж­чи­ми ці по­каз­ни­ки бу­ли під час за­сто­су­ван­ня суміші з мак­си­маль­ни­ми нор­ма­ми вне­сен­ня ком­по­нентів.

Ефек­тив­не зни­щен­ня бур’янів за­без­пе­чи­ло от­ри­ман­ня до­сить суттєвої при­бав­ки вро­жаю насіння сої (табл. 3). При­чо­му про­дук­тив­ність сої у ви­пад­ку ви­­ко­ри­с­тан­ня гербіцидів знач­ною мірою ко­ре­лю­ва­ла із по­каз­ни­ком азот­фіксу­ю­чої ак­­тив­ності. Як вид­но з табл. 3, най­е­фек­тивнішим бу­ло за­сто­су­ван­ня суміші гербіцидів Хар­моні (3 г/га) + Пуль­сар (0,5 л/га).
На сьо­годні спо­с­терігається знач­ний дефіцит у грун­тах ру­хо­мих форм низ­ки мікро­е­ле­ментів (B, Cu, Zn, Mn, Co, Mo), хо­ча до­стовірно відо­мо, що ок­ремі еле­мен­ти впли­ва­ють на се­лек­тив­ну фіто­ток­­сичність гербіцидів. У зв’яз­ку з цим бу­ло про­ве­де­но досліджен­ня се­лек­тив­ності найбільш ефек­тив­ної суміші гер­біцидів Пуль­сар та Хар­моні що­до рос­лин сої за ком­плекс­но­го за­сто­су­ван­ня з мікро­до­б­ри­ва­ми за відповідною схе­мою (табл. 4).

Як і у по­пе­ред­нь­о­му досліді, насіння сої пе­ред висівом іно­ку­лю­ва­ли пре­па­ра­том Ри­зо­с­тим.

Рос­ли­ни об­роб­ля­ли сумішшю гербі­цидів ок­ре­мо або з до­да­ван­ням до неї до­б­рив Нутрівант Плюс олійний ви­роб­ництва ICL Fertilizers та Ре­а­ком-СР-бо­бові ви­роб­ництва НВЦ «РЕ­А­КОМ» у фазі дру­го­го справж­нь­о­го ли­ст­ка.

Ре­зуль­та­ти про­ве­де­них досліджень свідчать, що в умо­вах по­льо­во­го досліду об­роб­ка рос­лин сої сумішшю гербіцидів Хар­моні й Пуль­сар у до­зах, відповідно, 3 г/га і 0,5 л/га не впли­ва­ла на їхню азотфіксу­ю­чу ак­тивність (рис. 2).

За до­да­ван­ня до ба­ко­вої суміші гер­біцидів до­б­ри­ва Нутрівант Плюс олій­ний у дозі 2 кг/га збільшу­ва­ло цей по­каз­ник май­же на 14% порівня­но з ок­ре­мим вне­сен­ням гербіцидів.

більшен­ня до­зи до­б­ри­ва до 3 кг/га пригнічу­ва­ло азот­фіксацію у сої. Різке зни­жен­ня азот­фіксу­ю­чої ак­тив­ності спо­с­теріга­ли і за сумісно­го за­сто­су­ван­ня з гербіци­да­ми до­б­ри­ва Ре­а­ком-СР-бо­бові.

Пригнічен­ня азотфіксу­ю­чої ак­тив­ності за вне­сен­ня до­б­рив ра­зом із гер­бі­ци­да­ми бу­ло тим­ча­со­вим, оскільки вже на 26-ту до­бу після об­роб­ки спо­с­теріга­лось знач­не її зро­с­тан­ня.

Аналіз уро­жаю сої по­ка­зав, що зни­щен­ня бур’янів ком­плек­сом гербіцидів Хар­моні і Пуль­сар на 30% підви­щу­ва­ло про­дук­тивність сої порівня­но із засміче­ни­ми посіва­ми (табл. 5).

До­да­ван­ня до ба­ко­вої суміші гербіцидів до­б­рив на ос­нові мікро­е­ле­ментів підви­щу­ва­ло її уро­жай на 10–25%, порівня­но із варіан­том, де за­сто­со­ву­ва­ли ли­ше гербіци­ди, при цьо­му най­е­фек­тивнішим ви­я­ви­ло­ся мік­ро­до­б­ри­во Нутрівант Плюс олійний у дозі 2 кг/га.

До­б­ри­во Нутрівант Плюс олійний містить на по­ря­док більше сірки по­рів­ня­но з Ре­а­ком-СР-бо­бові. Сірковмісні спо­лу­ки мо­жуть відігра­ва­ти важ­ли­ву роль у де­ток­си­кації гербіцидів. Ос­­­­таннім ча­сом у ре­зуль­таті дії низ­ки чин­ників, зо­к­ре­ма зни­жен­ня за­бруд­нен­ня ат­мо­сфе­ри про­мис­ло­ви­ми га­за­ми, змен­шен­ня вмісту сірки в паль­но­му, ви­ко­ри­с­тан­ня до­б­рив і пе­с­ти­цидів із низь­ким рів­нем сірковмісних спо­лук та знач­ним ви­но­сом цьо­го еле­мен­та ви­со­ко­про­дук­тив­ни­ми сор­та­ми рос­лин, сірка у ба­га­ть­ох регіонах стає од­ним із го­ло­вних ліміту­ю­чих чин­ників у рос­лин­ництві. Тож у на­ших ек­с­пе­ри­мен­тах більш ви­ра­же­ний по­зи­тив­ний вплив до­б­ри­ва Нутрівант Плюс олійний на фоні гербі­цид­­но­го на­ван­та­жен­ня, мож­ли­во, ча­ст­ко­во пов’яза­ний із на­явністю більшої кількості сірки у йо­го складі.

Та­ким чи­ном, ефек­тив­­­ність кон­тро­лю­ван­ня бур’янів у посіві сої сумішшю гербіцидів Пуль­сар та Хар­моні у до­зах 3 г/га і 0,5 л/га, відповідно, за­вдя­ки си­нер­гічній взаємодії пе­ре­ви­щує ефек­тив­ність дії ок­ре­мих пре­па­ратів, при­чо­му ефект до­ся­гається за змен­ше­них, порів­ня­но з мінімаль­ни­ми ре­ко­мен­до­ва­ни­ми, нор­мах вне­сен­ня да­них гербіцидів.

Ком­плекс­не за­сто­су­ван­ня ба­ко­вих сумішей гербіцидів Пуль­сар та Хар­моні із мікро­до­б­ри­ва­ми на посівах сої, за умо­ви іно­ку­ляції насіння бак­теріаль­ним пре­па­ра­том Ри­зо­с­тим, дає змо­гу от­ри­му­ва­ти більш ви­сокі вро­жаї зер­на да­ної куль­ту­ри. За впли­вом на азотфіксу­ю­чу ак­тивність та вро­жай зер­на сої за су­міс­но­го за­сто­су­ван­ня з гербіци­да­ми най­е­фек­тивнішим ви­я­ви­лось за­сто­су­ван­ня мікро­до­б­ри­ва Нут­рівант Плюс олійний у дозі 2 кг/га.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Коць, Є. Мор­де­рер, П. Ма­мен­ко, Ж. Гу­раль­чук,

Iнсти­тут фізіології рос­лин і ге­не­ти­ки НАН Ук­раїни

Ключові слова: Соя

Інтерв'ю
Директор компании "Агро-Вент" Андрей Марущак
Малиновий сезон-2017 в Україні проходив дуже бурхливо. Зростаючі обсяги пропозиції ягоди змусили дуже нервувати самих виробників, які побоювалися обвалу цін. У такому ж нервовому, і навіть виснаженому стані були і переробники, які зірвали... Подробнее
Компанія Agrieye з'явилася тільки рік тому, але вже встигла вийти на ринки Перу, Еквадору, Пакистану, Малайзії, США, Норвегії, Кенії, Єгипту. Як говорить засновник і генеральний директор компанії AGRIEYE Андрій Севрюков: "Основний мій вид... Подробнее

1
0