Спецможливості
Агрохімія

Де­си­кація ку­ку­руд­зи — ко­мерційне нав’язу­ван­ня чи тех­но­логічна по­тре­ба?

21.08.2017
10153
Де­си­кація ку­ку­руд­зи — ко­мерційне нав’язу­ван­ня чи тех­но­логічна по­тре­ба? фото, ілюстрація

На сьогодні в Україні низка компаній, які продають на ринку десиканти, пропонують агровиробникам перед збиранням проводити десикацію певних культур, зокрема соняшнику, озимого ріпаку, сої.

 

Уже торік у середовищі агровиробників та представників комерційної структури піднімалося дискусійне питання про доцільність десикації кукурудзи. Проте навіть на минулий рік у «Переліку…» ще не було зареєстрованих десикантів для застосування на кукурудзі, тому не можна було отримати ніяких офіційних рекомендацій щодо «підсушування кукурудзи».

На 2015 р. ком­панія «Мон­сан­то» офіційно за­реєстру­ва­ла де­си­кант Ра­ун­дап Макс для ку­ку­руд­зи, тож ми звер­ну­ли­ся до її фахівців, аби ті офіційно на­да­ли кон­суль­тацію з ура­ху­ван­ням усіх тех­но­логічних тон­кощів де­си­кації ку­ку­руд­зи і до­ве­ли, що це не є «чер­го­вим ко­мерційним хо­дом» з ме­тою ошу­ку­ван­ня аг­раріїв, а на­впа­ки — це про­по­зиція, що має до­по­мог­ти зе­ко­но­ми­ти ре­сур­си в про­цесі ви­ро­щу­ван­ня «ко­ро­ле­ви полів». Висвітли­ти це пи­тан­ня нам до­по­мо­же Олек­сандр На­за­рен­ко, ме­не­д­жер із ро­бо­ти з клю­чо­ви­ми клієнта­ми у сег­менті ЗЗР.

— Як­що го­во­ри­ти про де­си­кацію ку­ку­руд­зи, то ос­нов­не її за­вдан­ня — змен­шен­ня во­ло­гості зер­на куль­ту­ри. Ку­ку­руд­за має різні гру­пи стиг­лості, відповідно до цьо­го є різні періоди за­сто­су­ван­ня процедури. Як­що, для при­кла­ду, візьме­мо гру­пи гібридів включ­но до ФАО 270, то у се­ре­дині — кінці серп­ня во­логість зер­на в ка­чані ста­но­вить 33–36%. Ця гру­па гібридів віддає во­ло­гу ду­же повільно порівня­но із пізньо­­стиг­ли­ми гібри­да­ми. Пізньо­с­тиг­ла гру­па хо­ча до­вше ве­ге­тує, про­те відда­ча во­ло­ги відбу­вається швид­ше. І за­вдя­ки то­му, що ран­нь­о­с­тиг­ла гру­па повільніше «ски­дає» во­ло­гу, ви­ни­кає по­тре­ба за пев­них умов про­ве­с­ти де­си­кацію. Тож за яких умов потрібно про­во­ди­ти де­си­кацію гібридів ран­нь­о­с­тиг­лої та се­ред­нь­о­ран­ньої гру­п?

Для при­кла­ду візьме­мо по­год­но-кліма­тичні умо­ви східно­го та цен­т­раль­но­го регіонів країни, що скла­ли­ся по­точ­но­го ро­ку. Всі куль­ту­ри, і ку­ку­руд­за у то­му числі, за­зна­ли впли­ву спе­ки та по­су­хи, внаслідок чо­го при­швид­ши­ли­сь фізіологічні про­це­си (до­сти­ган­ня). Ста­ном на 9 ве­рес­ня у де­я­ких гос­по­дар­ст­вах рівень во­ло­гості зер­на ста­но­вив 12% за ба­зо­вої 14%. За та­ких умов, зви­чай­но, не­має по­тре­би про­во­ди­ти де­си­кацію. Як­що візьме­мо західний регіон — він має кращі по­год­но-кліма­тичні умо­ви для ви­ро­щу­ван­ня, ад­же ха­рак­те­ри­зується до­стат­нь­ою кількістю опадів та спри­ят­ли­вим тем­пе­ра­тур­ним ре­жи­мом. На­прикінці серп­ня, як пра­ви­ло, спо­с­терігається різке ко­ли­ван­ня ден­но-нічної тем­пе­ра­ту­ри. Са­ме за та­ких умов во­логість зер­на ста­но­вить у се­ред­нь­о­му 35% і во­ло­говідда­ча по­чи­нає відбу­ва­ти­ся повільніше. От у та­ко­му разі де­си­кація бу­де як­раз потрібною, ад­же во­на сприяє скорішо­му при­род­но­му фізіологічно­му дозріван­ню ку­ку­руд­зи.

Умо­ви за­сто­су­ван­ня та оз­наки про­ве­ден­ня де­си­кації

Як­що ми вда­ли­ся до «чи­с­тої де­си­кації», то нор­ма ви­т­ра­ти препарату (на­при­клад Ра­ун­дап Макс) ста­но­ви­ти­ме 2,5 л/га для ро­бо­чо­го роз­чи­ну 150 л/га, як­що під час підсушування хо­че­мо зни­щи­ти ще й бур’яни, зо­к­ре­ма ко­ре­не­па­ро­ст­кові, то нор­му пре­па­ра­ту збільшуємо до 3,2 л/га. У будь-яко­му разі об­при­с­ку­ван­ня слід про­во­ди­ти ли­ше ви­со­коклірен­сним об­при­с­ку­ва­чем. За ста­ном рос­лин ку­ку­руд­зи мож­на візу­аль­но виз­на­чи­ти по­ча­ток про­ве­ден­ня де­си­кації. До­по­мо­жуть у цьо­му такі «сиг­нальні» оз­на­ки: про­жил­ко­ве по­жовтіння верхніх двох листків у куль­ту­ри, во­логість зер­на — 33–36% і ду­же важ­ли­вий по­каз­ник — на­явність «чор­ної точ­ки» у зерні. Ос­танній є оз­на­кою то­го, що са­ма зерни­на за­вер­ши­ла про­цес на­ко­пи­чен­ня пла­с­тич­них ре­чо­вин (во­ни вже не над­хо­дять у зерни­ну, і не відбу­вається їхній відтік із неї) та фор­му­ван­ня вро­жаю.

Після про­ве­ден­ня підсушення найбільшу різни­цю у «ски­данні» во­ло­ги ми от­ри­муємо про­тя­гом 14–16 днів. Так, як­що де­си­кант за­сто­со­ву­ва­ли за во­ло­гості 34%, то вже за 14 днів за су­хої по­го­ди ми мо­же­мо роз­по­чи­на­ти зби­ран­ня куль­ту­ри із во­логістю зер­на 20%. Які пе­ре­ва­ги в та­ко­му разі дає нам де­си­кація? Аг­ро­ви­роб­ни­ки ма­ють мож­ливість на два тижні раніше роз­по­ча­ти зби­ран­ня куль­ту­ри та, відповідно, раніше вий­ти на ри­нок із про­по­зицією своєї про­дукції. Як­що ви про­ве­ли захід ви­су­шу­ван­ня і про­тя­гом двох тижнів зни­зи­ли во­логість від 33 до 20%, але на­ступ­но­го дня або че­рез па­ру днів пішли за­тяжні дощі і ви не встиг­ли зібра­ти вро­жай — в та­ко­му разі ва­ше зер­но на­би­ра­ти­ме во­логість від 20 до 25% і ви­ще. І хо­ча еко­номічна ефек­тивність від підсушення бу­де зни­же­на, але все од­но во­на бу­де ви­прав­да­ною. То­му ра­ди­мо: за відсут­ності опадів че­рез 14–16 днів після де­си­кації слід опе­ра­тив­но змо­ло­ти­ти ку­ку­руд­зу.

Що­до се­ред­нь­опізньої гру­пи гібридів ку­ку­руд­зи, то сиг­на­лом про­ве­ден­ня підсушення є та­кож на­явність «жил­ко­во­го» по­жовтіння верхніх двох листків, перші оз­на­ки по­яви «чор­ної точ­ки» на зерні та во­логість зер­на не ви­ще 36%. Оскільки пізні гібри­ди підпа­да­ють під умо­ви по­хо­ло­дан­ня (до +10°С), то ре­ко­мен­до­ва­ну нор­му препарату мож­на збільши­ти (на­при­клад, Ра­ун­дап Макс — до 3,2 л/га) для то­го, аби до­сяг­ти та­ко­го са­мо­го ефек­ту від де­си­кації, що й за нор­ми 2,5 л/га за спри­ят­ли­вих умов.

Нам вда­ло­ся вий­ти на од­но­го із аг­ро­ви­роб­ників, який із пев­них при­чин відмо­вив­ся за­сто­со­ву­ва­ти де­си­кацію ку­ку­руд­зи.

Актуальне питання

Во­ло­ди­мир Сірий — за­ступ­ник ди­рек­то­ра ком­панії «Райз-При­кар­пат­тя», що на Іва­но-Франківщині, Ти­с­ме­ниць­кий рай­он. «В об­робітку маємо 27 тис. га, із яких 15 тис. — під ку­ку­руд­зою, на 90% цієї площі — гібри­ди “Мон­сан­то”. Щоб раніше з уро­жаєм по­точ­но­го ро­ку вий­ти на ри­нок, пла­ну­ва­ли на площі 3 тис. га про­ве­с­ти де­си­кацію гібридів ран­ньої гру­пи. По­за­як увесь ви­ро­ще­ний уро­жай пла­нуємо ек­с­пор­ту­ва­ти, то відмо­ви­ли­ся від цьо­го тех­но­логічно­го еле­мен­та че­рез те, що де­си­кація мо­же впли­ва­ти на якісні по­каз­ни­ки вро­жаю, а са­ме спри­чи­ни­ти зни­жен­ня рівня білка у зерні та на­ко­пи­чен­ня за­лишків солі гліфо­сатів. Та­ким чи­ном ве­ли­ка партія зер­на мо­же бу­ти по­вер­не­на», — роз­повідає він про стан справ у гос­по­дарстві.

Олек­сандр На­за­рен­ко як фахівець із ЗЗР ко­мен­тує за­сто­ро­гу Во­ло­ди­ми­ра Сіро­го що­до за­сто­су­ван­ня де­си­кації: «На­справді для по­бо­ю­ван­ня не­має жод­них при­чин, то­му що мо­мент “чор­ної точ­ки” у зерні го­во­рить про те, що рух пла­с­тич­них ре­чо­вин у зер­но та із ньо­го вже при­пи­нив­ся. Тоб­то це вже “відмер­лий” ка­нал, який раніше був жи­вим і ви­ко­ну­вав транс­порт­ну функцію по­жив­них ре­чо­вин у зерни­ну. І то­му препарат ніяким чи­ном не по­тра­пить у зер­но та не впли­не на йо­го якість. Бу­ває і так, що пре­па­рат мо­же по­тра­пи­ти у са­ме зер­но і навіть спри­чи­ни­ти змен­шен­ня вро­жай­ності ку­ку­руд­зи. Але це за­ле­жить від пра­виль­но об­ра­но­го ча­су за­сто­су­ван­ня де­си­кації.

На своїх дослідних по­лях ми про­во­ди­ли ек­с­пе­ри­мен­ти і по­ка­зу­ва­ли аг­ро­ви­роб­ни­кам, що бу­де з уро­жаєм, у разі як­що де­си­кант за­сто­су­ва­ти, скажімо, за во­ло­гості зер­на 45–50%. У цей період ще не ут­во­ри­лась “чор­на точ­ка” — зер­но в рос­лині ще про­дов­жує фор­му­ва­ти­ся. Тож, ко­ли у та­кий період за­сто­суємо препарат, ми про­сто зу­пи­ни­мо про­цес на­ли­ван­ня зер­на, і во­но бу­де не­ви­пов­не­ним. Втра­ти вро­жаю внаслідок цьо­го мо­жуть ста­но­ви­ти на рівні 5%. Як один із фактів підтвер­д­жен­ня без­печ­ності де­си­кації є те, що увесь ви­ро­ще­ний в Ук­раїні ріпак, який зби­ра­ють із по­пе­реднім ви­су­шу­ван­ням, іде на ек­с­порт у країни ЄС і ви­ко­ри­с­то­вується не ли­ше у про­мис­ло­вих цілях, а й у хар­човій про­мис­ло­вості. Со­няш­ник як куль­ту­ра, яка теж де­си­кується, та­кож є підтвер­д­жен­ням то­го, що сіль гліфо­са­ту не мо­же по­тра­пи­ти у про­дук­ти пе­ре­роб­ки за пра­виль­но­го стро­ку про­ве­ден­ня цьо­го тех­но­логічно­го за­хо­ду».

Про­аналізуємо все ска­за­не ви­ще та зро­би­мо вис­нов­ки що­до доцільності про­ве­ден­ня де­си­кації. 

Для ран­нь­о­с­тиг­лої та се­ред­нь­о­ран­ньої груп гібридів, які підпа­да­ють під по­су­ш­ливі по­годні умо­ви, з ме­тою при­швид­шен­ня їхньо­го до­сти­ган­ня не­має по­тре­би про­во­ди­ти де­си­кацію.

За спри­ят­ли­вих по­год­но-кліма­тич­них умов за­для при­швид­шення до­сти­ган­ня вро­жаю та мож­ли­вості раніше на 14 днів по­ча­ти зби­ран­ня куль­ту­ри слід за­сто­со­ву­ва­ти де­си­кацію, але потрібно вра­хо­ву­ва­ти ча­со­вий чин­ник: як­що у ко­роткі терміни після про­ве­ден­ня за­хо­ду ви не встиг­ли зібра­ти вро­жай і пішли опа­ди, то мож­ли­ве підви­щен­ня во­ло­гості зер­на і зни­жен­ня еко­номічної ефек­тив­ності де­си­кації. Тож важ­ли­во вкла­с­ти­ся в оп­ти­маль­но відве­дені терміни зби­ран­ня!

Для се­ред­нь­опізньої гру­пи гібридів за спри­ят­ли­вих по­год­но-кліма­тич­них умов (су­ха і теп­ла осінь) з ме­тою при­швид­шен­ня до­сти­ган­ня уро­жаю на 14 днів ба­жа­но про­ве­с­ти де­си­кацію й опе­ра­тив­но зібра­ти вро­жай. За не­спри­ят­ли­вих по­год­них умов (хо­лод­на до­що­ва осінь) ба­жа­но про­ве­с­ти підсушення, але для за­без­пе­чен­ня очіку­ва­но­го ефек­ту нор­му ви­т­ра­ти де­си­кан­ту вар­то збільши­ти на 30%. Та­кож слід вра­хо­ву­ва­ти: як­що за теп­лої та су­хої осені во­логість зер­на мож­на зни­зи­ти від 33 до 16%, то за хо­лод­ної до­що­вої осені та­ко­го ре­зуль­та­ту до­сяг­ти не вдасть­ся і во­логість на мо­мент зби­ран­ня бу­де на рівні 20–24%.

Де­си­кація ку­ку­руд­зи є еко­номічно ви­прав­да­ним тех­но­логічним еле­мен­том. Ціна пре­па­ра­ту (на­при­клад Ра­ун­да­пу Макс) для про­ве­ден­ня об­роб­ки посівів — 400 грн/га. Ціна ку­ку­руд­зи на сьо­годні — 1700 грн/т. Ціна т/% за до­су­шу­ван­ня на влас­них еле­ва­то­рах ста­но­вить у се­ред­нь­о­му 20, по­слу­ги сушіння — 35 грн. Різни­ця во­ло­гості між де­си­ко­ва­ною та не­де­си­ко­ва­ною ку­ку­руд­зою ста­но­вить в се­ред­нь­о­му 5%. Відповідно, 5% × 35 грн (по­слу­ги за зни­жен­ня во­ло­гості т/%) × 8 т (се­ред­ня уро­жайність із 1 га) = 1400 грн. Це су­ма, яку ви по­винні ви­т­ра­ти­ти ли­ше за зни­жен­ня 5% во­ло­гості зібра­но­го без підсушування вро­жаю. На­томість ці самі 5% мож­на «зня­ти» ли­ше за 400 грн/га і збільши­ти при­бу­ток за­вдя­ки еко­номії 1000 грн/га!

Маєте намір за­од­но із де­си­кацією зни­щи­ти ко­ре­не­па­ро­ст­кові бур’яни, за су­хої теп­лої осені нор­му препарату вар­то збільши­ти.

Де­си­кація — до­сить важ­ли­вий і гос­по­дарсь­ко ви­прав­да­ний тех­но­логічний еле­мент, і ре­зуль­та­тивність її за­ле­жить від ва­шої осо­би­с­тої про­фесійності.

 

Г. Жолобецький

g.zholobetskiy@univest-media.com

Інтерв'ю
Директор фірми "Скок Агро" Сергій Скок
Керівник стартапу, у якого вже з’явилося двоє конкурентів, - про важливість моніторингу ущільнення грунту, еволюцію методів вимірювання ущільнення і боротьбу з останнім.    - Ваш стартап «Скок Агро» зосередився на вдосконаленні методів... Подробнее
Рейдерство – стихійний термін, що дослівно означає «недружнє захоплення активів». В аграрній сфері найчастіше використовуються підроблені документи, а часто — в купі із тупою грубою силою. Чому рейдерство набуло такого поширення в Україні... Подробнее

1
0