Спецможливості
Технології

Дво­фа­зо­вий об­ро­біток грун­ту. Бо­ротьба з бур’яна­ми у посівах сої

10.04.2014
1102
Дво­фа­зо­вий об­ро­біток грун­ту. Бо­ротьба з бур’яна­ми у посівах сої  фото, ілюстрація

Про­блем­ним пи­тан­ням як у ціло­му в Ук­раїні, так і на При­кар­патті є ви­со­ка за­бур’яненість сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­­тур, яка ви­ни­кає внаслідок по­тен­ційної засміче­ності ор­них зе­мель.

Про­блем­ним пи­тан­ням як у ціло­му в Ук­раїні, так і на При­кар­патті є ви­со­ка за­бур’яненість сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­­тур, яка ви­ни­кає внаслідок по­тен­ційної засміче­ності ор­них зе­мель.

Г. Ку­ни­чак, канд. с.-г. на­ук,
ст. на­ук. співробітник,
Т. Гу­цу­ляк, на­ук. співробітник,
При­кар­патсь­ка дер­жав­на
сільсько­го­с­по­дарсь­ка дослідна станція

Надійно­го кон­тро­лю за бур’яна­ми мож­на до­сяг­ти тільки за­сто­су­ван­ням ін­те­г­ро­ва­ної си­с­те­ми, яка поєднує аг­ро­технічні, профі­лак­тичні, фізичні, хімічні і біологічні за­хо­ди, за­без­пе­чує ве­ден­ня еко­логічно без­печ­но­го зем­ле­роб­ст­ва. То­му особ­ли­во­го зна­чен­ня на­бу­ва­ють профілак­тичні та аг­ро­технічні за­хо­ди за­хи­с­ту сільськогосподарських куль­тур від бур’янів за міні­маль­но­го за­сто­су­ван­ня хімічних за­собів.
Важ­ли­вим за­хо­дом за­хи­с­ту посівів сої від бур’янів на ранніх ета­пах рос­ту і роз­вит­ку куль­ту­ри є за­сто­су­ван­ня   аг­ро­технічних за­ходів ра­зом із вне­сен­ням гер­біцидів.
Наші досліджен­ня ма­ли за ме­ту вив­чи­ти вплив дво­фа­зо­во­го об­робітку грун­ту на за­бур’яненість сої та її про­дук­тив­ність.
Грунт дослідної ділян­ки дер­но­во-опід­зо­ле­ний, по­верх­не­во-ог­леєний, важ­­ко­суг­лин­ко­вий. Вміст гу­му­су в ор­но­му 20-сан­ти­ме­т­ро­во­му шарі грун­ту — 3,1%; рН со­льо­вий 4,9; вміст луж­но-гідролізо­ва­но­го азо­ту — 10,8, ру­хо­мо­го фо­с­фо­ру — 8,9 та обмінно­го калію — 9,6 мг/кг грун­ту.
У досліджен­нях ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли сорт сої Го­вер­ла з нор­мою висіву схо­жих насінин 700 тис. шт./га. Тех­но­логія ви­ро­щу­ван­ня — за­галь­но­прий­ня­та для зо­ни, крім варіантів, які вив­ча­ли. Си­с­те­ма удо­б­рен­ня — N45P60K60.
Досліджен­ня про­во­ди­ли дво­ма бло­ка­ми: в пер­шо­му вив­ча­ли вплив за­ходів бо­роть­би з бур’яна­ми у посіві суцільно­го спо­со­бу висіван­ня із ши­ри­ною між­рядь 15 см, у дру­го­му — в посіві сої, ви­сіяної ши­ро­ко­ряд­ним спо­со­бом із ши­ри­ною міжрядь 45 см.
Дво­фа­зо­вий об­робіток грун­ту про­во­ди­ли після сівби, за три-чо­ти­ри дні до по­яви сходів сої (ко­ли насіння куль­ту­ри сфор­мує про­ро­с­ток зав­виш­ки 1,0–1,5 см), вздовж рядків, на гли­би­ну 10–12 см, за­сто­со­ву­ю­чи куль­ти­ва­тор КПС-4.
Че­рез три дні про­ти зла­ко­вих і ши­ро­ко­ли­с­тих бур’янів вно­си­ли гербіцид Оберіг нор­мою 1,5 л/га згідно зі схе­мою досліду.
На кон­тролі (варіант 1) не вно­си­ли гербіцид і не про­во­ди­ли грун­то­во­го під­різу­ван­ня.
На варіанті 2 проводили до­схо­до­ве підрізу­ван­ня грун­ту на гли­би­ну 10–12 см куль­ти­ва­то­ром КПС-4 за фор­му­ван­ня у на­сін­ня сої про­ро­ст­ка зав­виш­ки 1,5 см.
На варіанті 3 вно­си­ли гербіцид.
На варіанті 4 вив­ча­ли ефек­тивність поєдна­ної дії до­схо­до­во­го підрізу­ван­ня грун­ту та вне­се­но­го гербіци­ду під час ве­ге­тації сої.
За ре­зуль­та­та­ми досліджень бу­ло ви­яв­ле­но, що як за­сто­су­ван­ня гербіцидів, так і до­схо­до­ве грун­топідрізу­ван­ня зни­жу­ва­ло за­бур’яненість сої і спри­я­ло під­ви­щен­ню вро­жай­ності.
Змен­шен­ня за­бур’яне­ності до­ся­га­ли за­вдя­ки роз­пу­ше­ній бу­до­ві грун­ту, яка не сприяє роз­вит­ку дрібних про­ростків бур’янів, що по­шко­д­жу­ють­ся в про­цесі до­сходо­во­го об­робітку, тоді як йо­го про­ве­ден­ня не пе­ре­шко­д­жає по­яві сходів куль­тур­них рос­лин. На­впа­ки — ос­танні ма­ють більший за­пас по­жив­них ре­чо­вин у насінні, що за­без­пе­чує ви­щу їхню стійкість до по­шко­д­жень.
За ре­зуль­та­та­ми досліджень, ефек­тив­ним ви­я­вив­ся аг­ро­технічний ме­тод бо­роть­би з бур’яна­ми шля­хом про­ве­ден­ня дво­фа­зо­во­го об­робітку грун­ту.
Дія дво­фа­зо­во­го об­робітку по­си­лю­ва­лась тим, що про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су після підрізу­ван­ня грун­ту не ви­па­да­ло опадів, і насіння бур’янів із верх­нь­о­го пе­ре­су­ше­но­го ша­ру не про­ро­с­та­ло.
За­бур’яненість сої бу­ла ниж­чою у 1,7 ра­за на посіві суцільно­го спо­со­бу висіву і вдвічі — за висіван­ня ши­ро­ко­ряд­ним спо­со­бом, а в поєднанні із гербіци­дом — відповідно, у 2,8 та 3 ра­зи.
Виз­на­че­но, що підрізу­ван­ня посівів не тільки зни­жу­ва­ло за­бур’яненість, але й, за­вдя­ки роз­пу­шу­ван­ню грун­ту, спри­я­ло кра­що­му до­сту­пу повітря до ко­ренів бо­бо­вих куль­тур та збільшу­ва­ло на них кількість буль­боч­ко­вих азотфіксу­ю­чих бак­терій і, відповідно, уро­жайність сої.
Змен­шен­ня за­бур’яне­ності та поліп­шен­ня аг­рофізич­них вла­с­ти­во­с­тей грун­­ту за за­сто­су­ван­ня дво­фа­зо­во­го об­ро­бітку за­без­пе­чу­ва­ло підви­щен­ня вро­жай­­ності сої на посіві суцільно­го спо­со­бу висіван­ня на 26,3%, а ши­ро­ко­ряд­но­го — на 27,8%.

Інтерв'ю
Українська делегація на продовольчій виставці в Японії. Крайній праворуч - Юрій Луценко
Японія, як відомо, — одна з найзаможніших країн світу. При цьому за кількістю населення лише трохи поступається Росії. А ще дуже обмежена в земельних ресурсах, тож більшістю продуктів забезпечити себе не може. Це робить ринок «країни сонця... Подробнее
Компанії «Уніфер» — 20 років! Подія справді знаменна, тому що «Уніфер» — це непересічне явище на українському агроринку. З активною діяльністю компанії пов’язані поява і впровадження в Україні новітніх технологій: перші мікродобрива,... Подробнее

1
0