Спецможливості
Техніка та обладнання

Як застосовувати рідке добриво КАС на практиці?

14.04.2017
11956
Як застосовувати рідке добриво КАС на практиці? фото, ілюстрація
Розміщення шлангів для внесення КАС на обприскувачі John Deere

Науковці з Природничого університету в Любліні закінчили дослідження широковідомих методів застосування найпопулярнішого рідкого добрива в Польщі — карбамід-аміачної суміші (КАС). У рамках досліджень проаналізовано три найпопулярніші методи її застосування у фермерських господарствах, що ґрунтуються на використанні певного типу розпилювачів, зокрема: горизонтальних багатоотворних, маятникових та вертикальних багатоотворних. Цікавий нюанс: досліджували також ефективність добрив, унесених за допомогою тільки поливних шлангів, оцінюючи її рівень безпосередньо після першого застосування.

 

 

Ав­то­ром ідеї та ініціато­ром дос­лід­жень бу­ла фірма Agroplast — лідер польсь­ко­го рин­ку зап­ча­с­тин для об­при­с­ку­вачів. Марцін Ло­понг, влас­ник Agroplast, своє став­лен­ня до ве­ден­ня цих дослідниць­ких робіт сфор­му­лю­вав так: «Ми є фірмою, місія якої — підви­щи­ти ефек­тивність польсь­ко­го сільсько­го гос­по­дар­ст­ва шля­хом за­­без­­пе­чен­ня най­ви­щої якості про­дуктів за до­ступ­ною ціною. Ми виріши­ли прос­­лідку­ва­ти світові трен­ди у сфері за­сто­су­ван­ня КАС, але вод­но­час, ма­ю­чи на увазі «ки­ше­ню» фер­ме­ра, ми б не хотіли ство­рю­ва­ти нові до­ро­го­вартісні рішен­ня, що­до ефек­тив­ності яких ми б не ма­ли 100%-ї впев­не­ності. Внесення КАС шляхом розбризкування

Пев­ний час у дис­кусії на те­му ме­тодів за­сто­су­ван­ня рідко­го до­б­ри­ва ми спо­с­терігаємо тренд мак­симізації рів­но­мір­ності по­крит­тя рос­лин до­б­ри­вом. Тож, згідно з ци­ми аг­ро­номічни­ми за­пи­та­ми, ми оп­ра­цю­ва­ли про­то­тип роз­пи­лю­ва­ча, що га­ран­тує най­ви­щу рівномірність роз­поділу піджив­лю­валь­но­го роз­чи­ну порівня­но з інши­ми подібни­ми рішен­ня­ми, до­ступ­ни­ми на рин­ку. Про­те та­кий роз­пи­лю­вач, яс­на річ, бу­де до­рож­чий від по­всюд­но за­сто­со­ву­ва­них, то­му пе­ред прий­нят­тям рішен­ня що­до вве­ден­ня йо­го у ма­со­ве ви­роб­ництво ми виріши­ли до­ру­чи­ти При­род­ни­чо­му універ­си­те­ту в Любліні роз­роб­ку й ре­алізацію низ­ки досліджень, які да­ли б змо­гу од­но­знач­но виз­на­чи­ти, чи має рівномірність по­к­рит­тя рос­лин істот­ний вплив на ефек­тивність до­б­рив. Інши­ми сло­ва­ми, ми не хотіли ство­ри­ти до­рож­че рішен­ня, не ма­ю­чи 100%-ї впев­не­ності, що вод­но­час із підви­щен­ням якості вро­жаїв во­но бу­де рен­та­бель­не для на­ших фер­мерів уп­ро­довж дов­го­го періоду. Як ви­я­ви­ло­ся, рішен­ня про про­ве­ден­ня досліджень бу­ло ду­же доцільне, оскільки ре­зуль­та­ти вра­зи­ли нас усіх».

Ме­то­ди­ка досліджень

Ме­то­ди­ку досліджень оп­ра­цю­ва­ла ко­ман­да вче­них із ка­фе­д­ри «Ек­сплу­а­тація ма­шин і уп­равління ви­роб­ни­чи­ми про­це­са­ми» При­род­ни­чо­го універ­си­те­ту в Любліні під керівництвом д-ра Станісла­ва Па­рафіню­ка. За по­льові ро­бо­ти відповіда­ли д-р Мілан Ко­шель та д-р Сла­вомір Коціра. Усі во­ни — дип­ло­мо­вані інже­не­ри.

Д-р Мілан Ко­шель на­дав інфор­мацію про по­льо­ве досліджен­ня, про­ве­де­не в 2016 році на яровій пше­ниці.Розбризкувачі для внесення КАС

Досліди ви­ко­ну­ва­ли в чо­ти­рь­ох по­вто­рен­нях на дослідних ділян­ках рівноз­нач­них розмірів. За­сто­со­ву­ва­ли ви­со­ко­кон­цен­т­ро­ва­не азот­не до­б­ри­во у формі вод­но­го селітро-се­чо­вин­но­го роз­чи­ну КАС. З кон­троль­ною ме­тою бу­ло виз­на­че­но дві ділян­ки, на яких до­б­ри­во не за­сто­со­ву­ва­ли. Для роз­ли­ван­ня до­б­ри­ва ви­ко­ри­с­та­ли об­при­с­ку­вач із 36-ме­т­ро­вою ра­мою, на якій бу­ли змон­то­вані три ви­ди роз­пи­лю­вачів та по­ливні шлан­ги. Шість досліджу­ва­них діля­нок об­при­с­ку­ва­ли 7-от­вор­ни­ми роз­пи­лю­ва­ча­ми фірми Agroplast і по чо­ти­ри ділян­ки — вер­ти­каль­ни­ми 6-от­вор­ни­ми та ма­ят­ни­ко­ви­ми роз­пи­лю­ва­ча­ми. На­ступні шість те­с­то­вих діля­нок об­при­с­ка­ли тільки за до­по­мо­гою по­лив­них шлангів. КАС вно­си­ли дво­ма до­за­ми у фа­зи висіван­ня і стеб­лу­ван­ня куль­ту­ри. До­за об­при­с­ку­ван­ня ста­но­ви­ла 300 л/га.

Зби­ра­ли вро­жай зер­на ком­бай­ном із ши­ри­ною за­хва­ту жат­ки 6 м. От­ри­ма­не зер­но яро­вої пше­ниці аналізу­ва­ли за кількісни­ми по­каз­ни­ка­ми зібра­но­го вро­жаю та якісни­ми, зо­к­ре­ма за вмістом білка й глю­те­ну, а та­кож за во­логістю. Ці досліджен­ня про­во­ди­ли на при­ст­рої Omega G у рам­ках ла­бо­ра­тор­ної інфра­с­т­рук­ту­ри При­род­ни­чо­го універ­си­те­ту в Любліні.

Ре­зуль­та­ти досліджень

Усе­ред­нені ре­зуль­та­ти що­до зібра­но­го з досліджу­ва­них діля­нок уро­жаю пред­став­ле­но в таб­лиці 1.
Аналіз ре­зуль­татів досліджень за да­ни­ми табл. 1 по­ка­зує, що найбільший уро­жай до­сяг­ну­то за ви­ко­ри­с­тан­ня роз­пи­лю­вачів 7-от­вор­них Agroplast.

Зібра­не зер­но пше­ниці ма­ло по­каз­ни­ки во­ло­гості в ме­жах від 12,3 до 13,1%. Вміст білка ста­но­вив від 14,13 до 14,77%. Най­нижчі йо­го по­каз­ни­ки бу­ли на кон­троль­них ділян­ках (10,63 і 11,20%), де не за­сто­со­ву­ва­ли КАС.

Аналіз от­ри­ма­них ре­зуль­татів досліджень підтвер­див найбільший вміст білка як ос­нов­но­го па­ра­ме­т­ра, що ха­рак­те­ри­зує якість зер­на, в уро­жаї із діля­нок, об­при­с­ка­них 6-от­вор­ни­ми роз­пи­лю­ва­ча­ми (відмінності між ок­ре­ми­ми роз­пи­лю­ва­ча­ми маргінальні й ста­ти­с­тич­но не­значні). По­за­як КАС за­сто­со­ву­ва­ли ре­ко­мен­до­ва­ни­ми ме­то­да­ми, яки­ми є ве­ли­ко­кра­пель­не об­при­с­ку­ван­ня або роз­ли­ван­ня роз­чи­ну по­верх­нею ґрун­ту, то за ре­зуль­та­та­ми досліджен­ня бу­ло виз­на­че­но, що ви­щий вміст білка має зер­но, зібра­не з діля­нок, об­при­с­ка­них роз­пи­лю­ва­ча­ми для рідко­го до­б­ри­ва порівня­но із йо­го вне­сен­ням по­лив­ни­ми шлан­га­ми. Та­кож вміст глю­те­ну ви­щий за ви­ко­ри­с­тан­ня роз­пи­лю­вачів для рідко­го до­б­ри­ва, ніж по­лив­них шлангів.Площинні розбризкувачі КАС

Вис­но­вок

Про­ве­дені досліджен­ня по­пе­ред­ньо ви­я­ви­ли, що не­має істот­них відмінно­с­тей у ве­ли­чині та якості вро­жаїв яро­вої пше­ниці між ок­ре­ми­ми ме­то­да­ми за­сто­су­ван­ня КАС. Це над­зви­чай­но важ­ли­ва інфор­мація для фер­мерів — за­вдя­ки цьо­му КАС ста­не знач­но до­ступнішою для ви­ко­ри­с­тан­ня. А це, своєю чер­гою, підви­щить ефек­тивність об­роб­ки пше­ниці в нашій країні. Як підкрес­лю­ють ор­­га­ніза­то­ри досліджень, от­ри­ма­них да­них ще не­до­стат­ньо для то­го, щоб сфор­му­лю­ва­ти ос­та­точні про­по­зиції. Ці досліджен­ня по­тре­бу­ють ще декількох років по­вто­рень, во­ни ма­ти­муть циклічний ха­рак­тер, але вже сьо­годні роз­роб­ни­ки цьо­го інно­ваційно­го рішен­ня по­чи­на­ють за­кла­да­ти ос­но­ви ши­ро­кої пер­спек­ти­ви рин­ку рідко­го до­б­ри­ва й техніки для йо­го за­сто­су­ван­ня, спи­ра­ю­чись на точну на­укову базу та знан­ня цьо­го рин­ку. Обидві сто­ро­ни, що бе­руть участь у дослідженні, од­но­знач­но вис­ло­ви­ли ба­жан­ня про­дов­жи­ти спів­ро­біт­ництво, бо, як підкрес­лю­ють, в кінце­во­му підсум­ку ви­го­ду від ре­алізації та­ких досліджень от­ри­має фер­мер. Тож ми з не­терпінням очікуємо чер­го­вих етапів досліджень.

Переспективні способи застосування КАС

Ба­га­то хто з аг­раріїв уже встиг відчу­ти пе­ре­ва­гу за­сто­су­ван­ня та­ких до­б­рив, як КАС. І вар­то ска­за­ти, що є чи­ма­ло плюсів їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня. Мож­на роз­по­ча­ти зі струк­ту­ри са­мо­го до­б­ри­ва (на­явність декількох форм азо­ту, які діють до­сить три­ва­лий час) і закінчи­ти тим, що йо­го не так охо­че кра­дуть працівни­ки гос­по­дарств, ад­же міні-техніки для йо­го вне­сен­ня на рин­ку Ук­раїни ще не­має. На­томість для ве­ли­ких гос­по­дарств про­мис­ловість ви­пу­с­кає до­сить ши­ро­кий спектр відповідно­го об­лад­нан­ня, зо­к­ре­ма фор­сун­ки для йо­го еко­ном­но­го, без­печ­но­го та ефек­тив­но­го вне­сен­ня. 

Сьо­годні най­по­ши­ренішим спо­со­бом вне­сен­ня КАС є її роз­б­риз­ку­ван­ня по­верх­нею по­ля. Для цьо­го ви­ко­ри­с­то­ву­ють так звані стру­минні роз­б­риз­ку­вачі. Так, са­ме роз­б­риз­ку­вачі, а не роз­пи­лю­вачі. Про­те їхнім го­ло­вним не­доліком є те, що за по­трап­лян­ня на рос­ли­ну крап­ли­ни КАС, уда­ря­ю­чись об її по­верх­ню, відска­ку­ють від неї, після чо­го попадають на ґрунт. Це на­сам­пе­ред спри­чи­нює не­га­тив­ний вплив на рос­ли­ну, що про­яв­ляється не­ба­жа­ни­ми опіка­ми її ор­ганів.

Ча­ст­ко­во виріши­ти цю про­бле­му дає змо­гу су­час­на тех­но­логія та технічне за­без­пе­чен­ня ком­панії Lechler — но­ва си­с­те­ма підли­ст­ко­во­го об­при­с­ку­ван­ня та міжряд­но­го вне­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив Dropleg, еле­мен­ти якої вста­нов­лю­ють на штан­гу об­при­с­ку­ва­ча.

Си­с­те­ма Dropleg, порівня­но із тех­но­логією шлан­го­во­го вне­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив, має низ­ку суттєвих пе­ре­ваг. А са­ме: ро­бочі ор­га­ни си­с­те­ми простіше роз­та­шо­ву­ва­ти на штанзі об­при­с­ку­ва­ча за­вдя­ки спеціаль­но­му кріплен­ню, яке дає змо­гу вста­нов­лю­ва­ти ро­бочі ор­га­ни за­леж­но від ши­ри­ни міжрядь висіяної куль­ту­ри. Крім то­го, за­вдя­ки ре­гу­лю­ван­ню ти­с­ку в си­с­темі оп­ри­с­ку­ва­ча, маємо змо­гу ре­гу­лю­ва­ти струмінь та нор­му ви­ли­ван­ня до­б­ри­ва. У та­ко­му разі йо­го роз­чин по­трап­ляє ли­ше у міжряд­дя, уни­ка­ю­чи по­па­дан­ня на рос­ли­ну. Крім то­го, самі ро­бочі ор­га­ни (спеціальні штан­ги) ви­го­тов­лені з надміцно­го гнуч­ко­го пла­с­ти­ку, за­вдя­ки чо­му ма­ють ви­со­ку зно­со­стій­кість та на­­дійність. Ка­жу­чи про­стою мо­вою, зла­ма­ти їх до­сить важ­ко. За ви­­­ко­ри­с­тан­ня си­с­те­ми під час вне­сен­ня пе­с­ти­цидів та­кож от­ри­муємо низ­ку суттєвих пе­ре­ваг. Зо­к­ре­ма, маємо мож­ливість про­во­ди­ти спря­мо­ва­ну пе­с­ти­цид­ну об­роб­ку ниж­ньої ча­с­ти­ни ви­со­ко­рос­лих куль­тур. За­вдя­ки то­му, що фор­сун­ки мож­на розмісти­ти  якнайближче до по­верхні по­ля, си­с­те­ма відмінно за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе й під час ро­бо­ти у вітря­ну по­го­ду. Ад­же маємо мож­ливість ус­та­но­ви­ти мінімаль­ну відстань між фор­сун­ка­ми та об'єктом об­при­с­ку­ван­ня без по­бо­ю­ван­ня ме­­ханічно­го по­шко­д­жен­ня штан­ги чи фор­су­нок. Відстань до об’єкта об­при­с­ку­ван­ня мо­же ста­но­ви­ти менш як 20 см.Ро­бочі ор­га­ни си­с­те­ми простіше роз­та­шо­ву­ва­ти на штанзі об­при­с­ку­ва­ча за­вдя­ки спеціаль­но­му кріплен­ню, яке дає змо­гу вста­нов­лю­ва­ти ро­бочі ор­га­ни за­леж­но від ши­ри­ни міжрядь висіяної куль­ту­ри

За вне­сен­ня гербіцидів у посівах ши­ро­ко­ряд­них куль­тур є мож­ливість подати ро­бо­чу ріди­ну в потрібну цільо­ву зо­ну. На­при­клад, за ви­ко­ри­с­тан­ня гербіцидів за­вдя­ки до­бо­ру відповідних фор­су­нок із пев­ним ку­том роз­пи­лен­ня та потрібним розміщен­ням їх за ви­со­тою маємо мож­ливість повністю по­кри­ти міжряд­дя об­роб­лю­ва­ної куль­ту­ри, мінімізу­ю­чи вплив пре­па­ра­ту на рос­ли­ну. Це дає нам змо­гу за­сто­со­ву­ва­ти більш аг­ре­сивні гербіци­ди без ри­зи­ку по­шко­ди­ти (пригніти­ти) куль­тур­ну рос­ли­ну, ад­же пре­па­рат не по­трап­ляє в зо­ну точ­ки її рос­ту.

Та­кож є мож­ливість вста­нов­лю­ва­ти інші фор­сун­ки для об­роб­ки се­ред­ньої ча­с­ти­ни куль­тур­ної рос­ли­ни. Зно­ву ж та­ки для при­кла­ду потрібно на­ве­с­ти си­ту­ацію із за­хи­с­ту ку­ку­руд­зи, а са­ме про­ве­ден­ня об­роб­ки ка­чанів ку­ку­руд­зи інсек­ти­ци­дом про­ти луч­но­го ме­те­ли­ка. Як­що ро­би­ти це без ви­кори­с­тан­ня си­с­те­ми Dropleg, то пре­па­рат вно­си­мо на куль­ту­ру зго­ри. Але ж, як ми знаємо, у верхній ча­с­тині рос­ли­ни ку­ку­руд­зи розміщується її цвіт (пиль­ник), який є хо­ро­шим аб­сор­бен­том. То­му більшість пре­па­ра­ту ми «даємо» не ме­те­ли­ку, а пиль­ни­кам. Та­кож крап­ля че­рез щільність ли­ст­ко­во­го по­кри­ву рос­лин про­сто не здат­на до­сяг­ти цільо­во­го об'єкта, а са­ме се­ре­ди­ни стеб­ла ку­ку­руд­зи — місця прикріплен­ня ка­ча­на. До то­го ж, навіть як­що ми при­пу­с­ти­мо, що ріди­на до­летіла до ка­ча­на, то крап­ля пре­па­ра­ту по­трап­ляє на ньо­го не пря­мо, а по до­тичній. Тож кількість пре­па­ра­ту, яка на­справді «пра­цю­ва­ти­ме», мі­­ні­­­­­маль­на (або й уза­галі не факт, що во­на ту­ди по­па­ла).Положення гнучких шлангів на складеній штанзі обприскувача Amazone

Та­кож слід ска­за­ти про си­с­темні фунгіци­ди: за по­трап­ляння на по­­верх­ню рос­ли­ни во­ни про­яв­ля­ють мінімаль­ну дію, ад­же, вра­хо­ву­ю­чи фізіологію рос­ли­ни, пе­реміщу­ють­ся не в на­прям­ку вниз, до ко­ре­ня, а на­впа­ки, а от­же, не здатні повністю ви­ко­на­ти своє при­зна­чен­ня. У разі ж ви­ко­ри­с­тан­ня Dropleg відстань від ка­ча­на до фор­сун­ки ста­но­вить 30–35 см (фор­сун­ки об­при­с­ку­ва­ча охоп­лю­ють зо­ну по обид­ва бо­ки ряд­ка ку­ку­руд­зи). До то­го ж їх мож­на по­вер­та­ти в різні бо­ки, що дає змо­гу об­ро­би­ти більшу пло­щу рос­ли­ни. Кут роз­пи­лен­ня однією фор­сун­кою ста­но­вить 140°. Більша пло­ща кон­так­ту — кра­щий вплив на збуд­ни­ка хво­ро­би.

При­нагідно вар­то за­зна­чи­ти ви­мо­ги що­до тем­пе­ра­тур­но­го діапа­зо­ну ви­ко­ри­с­тан­ня пе­с­ти­цидів. Спра­ва у то­му, що тем­пе­ра­ту­ра на по­верхні ма­си­ву рос­лин і все­ре­дині їхньо­го посіву різна. Це дає нам змо­гу роз­ши­ри­ти ча­сові рам­ки ро­бо­ти із пе­с­ти­ци­да­ми. 

У разі ви­ко­ри­с­тан­ня си­с­те­ми Dropleg для бо­роть­би з хво­ро­ба­ми со­няш­ни­ку (фо­мо­зом, фо­моп­си­сом) зно­ву ж та­ки об­роб­ляємо не верх­ню ча­с­ти­ну рос­ли­ни, а її «нижчі» ор­га­ни, де влас­не й «жи­ве» хво­ро­ба та ку­ди пре­па­ра­ту че­рез ма­сив­ну ли­ст­ко­ву си­с­те­му за­зви­чай важ­ко про­ник­ну­ти.
Знач­но­го по­ши­рен­ня на­бу­ло ви­ко­ри­с­тан­ня цієї си­с­те­ми на ово­че­вих куль­ту­рах. Є змо­га задіюва­ти дві бічні фор­сун­ки й од­ну — у верхній ча­с­тині. Це дає змо­гу об­ро­би­ти куль­тур­ну рос­ли­ну в трьох на­прям­ках — як із боків, так і зго­ри. 

От­же, підсу­мо­ву­ю­чи, мож­на ска­за­ти, що си­с­те­ма відмінно пра­цює у тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня: ку­ку­руд­зи, со­няш­ни­ку, сої (вне­сен­ня гербіцидів, фунгіцидів, інсек­ти­цидів); овочів (вне­сен­ня інсек­ти­цидів, фунгіцидів); зер­но­вих і ку­ку­руд­зи (вне­сен­ня КАС за до­по­мо­гою спеціаль­них фор­су­нок). Тож при­див­ляй­те­ся, оби­рай­те, ви­про­бо­вуй­те! 

Про систему Dropleg

Dropleg — но­ва си­с­те­ма підли­ст­ко­во­го об­при­с­ку­ван­ня по­льо­вих і ово­че­вих куль­тур, яку роз­роб­ля­ли на­сам­пе­ред для овочівників. Про­те, за­вдя­ки її ефек­тив­ності та ши­ро­ким мож­ли­во­с­тям, во­на на­бу­ває все більшої по­пу­ляр­ності й у ви­роб­ників зер­но­вих та технічних куль­тур. Си­с­те­ма роз­роб­ле­на спільно ком­паніями Amazone, Lechler і Syngenta та 2010 ро­ку пред­став­ле­на на рин­ку.
Лег­ка й вод­но­час ней­мовірно міцна кон­ст­рукція си­с­те­ми Dropleg скла­дається із пла­с­ти­ко­вих тру­бок, на які зни­зу, за­леж­но від ви­ду об­роб­ки, вста­нов­лю­ють різні фор­сун­ки: для підли­ст­ко­во­го об­при­с­ку­ван­ня чи вне­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив. Труб­ки Dropleg вільно пе­реміща­ють­ся під час ру­ху об­при­с­ку­ва­ча міжряд­дя­ми. Си­с­те­му Dropleg мож­на ду­же лег­ко на­ла­ш­ту­ва­ти на будь-яке міжряд­дя.
Ця інве­с­тиція за­вдя­ки та­ким пе­ре­ва­гам швид­ко оку­пить­ся. Підтвер­д­жен­ням цьо­му є чис­ленні досліди. Зо­к­ре­ма, на де­я­ких куль­ту­рах за­сто­су­ван­ня но­вої си­с­те­ми дає змо­гу до­сяг­ти вдвічі більшої ефек­тив­ності за­собів за­хи­с­ту рос­лин шляхом кра­що­го ви­ко­ри­с­тан­ня діючих ре­чо­вин. Та­ким чи­ном, відкри­ва­ють­ся еко­номічні пе­ре­ва­ги за­вдя­ки ефек­тив­но­му роз­поділу пре­па­ратів (інформація виробника).

Під час вне­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив ти­пу КАС до фа­зи труб­ку­ван­ня куль­ту­ри у складі си­с­те­ми Dropleg ре­ко­мен­ду­ють за­сто­со­ву­ва­ти спеціальні фор­сун­ки FL і FD, які, порівня­но зі стру­мин­ни­ми, да­ють змо­гу рівномірніше роз­поділя­ти до­б­ри­ва по­верх­нею по­ля.

За матеріалами компаній Agroplast та Lechler

А. Сухина, a.sukhina@univest-media.com

Інформація для цитування
Методи та способи застосування КАС на практиці/ А. Сухина// Спецвипуск ж. Пропозиція. Сучасна техніка для захисту с.-г. культур/ — 2017. — С. 22-25

Інтерв'ю
vitaliy skotsyk
20 вересня заплановано розпочати всеукраїнський страйк аграріїв. Про його причини та вимоги аграріїв  розповів один з ініціаторів, голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.  
Валерій Давиденко, народний депутат України
Чутки про відставку Кутового, підтримка кооперативного руху і малих виробників ці та інші актуальні питання propozitsiya.com погодився висвітлити народний депутат України Валерій Давиденко. 

1
0