Спецможливості
Агробізнес

Де аг­рарію взя­ти ко­ш­ти?

03.07.2014
891
Де аг­рарію взя­ти ко­ш­ти?  фото, ілюстрація

Якщо держава не допомагає фінансово, звертайтеся до міжнародних благодійних організацій. Там не відмовлять.

Якщо держава не допомагає фінансово, звертайтеся до міжнародних благодійних організацій. Там не відмовлять.

І. Бірю­ко­ва
i.birykova@univest-media.com

Про­бле­ма бра­ку коштів є най­бо­лючішою для на­шо­го се­ля­ни­на. Дер­жа­ва не до­по­ма­гає, бан­ки відвер­то гра­бу­ють, на­да­ю­чи кре­ди­ти під за­хмарні відсот­ки. Що ро­би­ти, у ко­го про­си­ти до­по­мо­ги? Ми відшу­ка­ли відповідь на це за­пи­тан­ня і про­по­нуємо чи­та­чам ре­альні про­ек­ти, взяв­ши участь у яких, мож­на от­ри­ма­ти без­по­во­рот­ну ма­теріаль­ну до­по­мо­гу.

Про­ект USAID Аг­роІнвест 
Про­ект USAID Аг­роІнвест підтри­мує про­ек­ти роз­вит­ку сільсько­го­с­по­дарсь­ких об­слу­го­ву­ю­чих ко­о­пе­ра­тивів, які спря­мо­вані на збільшен­ня до­да­ної вар­тості про­дукції. На сьо­годні та­ких про­ектів впро­ва­д­же­но вже близь­ко двох де­сятків. Від Аг­роІнве­с­ту мож­на от­ри­ма­ти грант на прид­бан­ня сільгосптехніки та техніки для збе­ре­жен­ня і пе­ре­роб­ки сільгосппро­дукції. Зо­к­ре­ма, це: об­лад­нан­ня для подрібнен­ня, гра­ну­ляції зер­на, фа­су­ван­ня овочів, фруктів, для ви­роб­ництва олії, хо­ло­дильні ка­ме­ри, техніка для мо­ло­ко­пе­ре­роб­них підприємств то­що.    
Гран­ти на­да­ють на кон­курсній ос­нові. Ко­жен тур гран­то­вої про­гра­ми відбу­вається раз на півро­ку. Про да­ту про­ве­ден­ня кон­кур­су та йо­го умо­ви мож­на дізна­ти­ся на сайті Аг­роІнве­с­ту (agroinvest.org.ua).
Розмір гран­ту — до 250 тис. грн. Ця су­ма пе­ред­ба­чає прид­бан­ня с.-г. об­лад­нан­ня на спільних із ко­о­пе­ра­ти­вом фінан­со­вих умо­вах (50% на 50%). Пе­ре­мог­ти у кон­курсі не­с­клад­но, ад­же кількість при­зерів там не­об­ме­же­на. Як­що ваш про­ект справді ціка­вий і змо­же слу­гу­ва­ти при­кла­дом для інших, то йо­го обов’яз­ко­во підтри­ма­ють. 
Та­кож по­чи­на­ю­чи із лип­ня ц. р. Аг­роІнвест за­про­ва­д­жує без­ко­ш­тов­ний курс на­вчаль­них про­грам для фер­мерів, де мож­на дізна­ти­ся, що потрібно зро­би­ти для то­го, аби ви­роб­ле­на про­дукція по­тра­пи­ла на євро­пейсь­кий ри­нок. Ад­же для цьо­го однієї ли­ше якості не­до­стат­ньо, тре­ба прой­ти відповідну сер­тифікацію і зібра­ти потрібні до­ку­мен­ти. Про все це вам роз­ка­жуть ви­со­кок­валіфіко­вані фахівці на регіональ­них тренінгах, які прой­дуть у Києві, Львові, Дніпро­пе­т­ровсь­ку, Хер­соні. А ще не про­пустіть: не­за­ба­ром Аг­роІнвест пла­нує ого­ло­си­ти но­вий кон­курс для сільсько­го­с­по­дарсь­ких об­слу­го­ву­ю­чих ко­о­пе­ра­тивів на здо­бут­тя гран­ту.
  Коментар спеціаліста
Вла­ди­слав Кар­пен­ко, спеціаліст з ор­ганізацій ви­роб­ників Про­ек­ту Аг­роІнвест:
— На сьо­годні Аг­роІнве­с­том підтри­ма­но 18 про­ектів с.-г. об­слу­го­ву­ю­чих ко­о­пе­ра­тивів: ство­рен­ня ово­че- та фрук­то­с­хо­вищ, пе­ре­роб­ка зер­но­вих на комбікорм, фа­су­ван­ня, па­ку­ван­ня кар­топлі, за­мо­ро­жу­ван­ня ягід, мо­ло­ко­пе­ре­роб­ка та ін.
Ук­раїнські дрібні і се­редні то­ва­ро­ви­роб­ни­ки вже на­вчи­ли­ся ви­ро­щу­ва­ти та ви­роб­ля­ти якісну про­дукцію. Але сьо­годні найбільша про­бле­ма — як її збе­рег­ти або пе­ре­ро­би­ти, щоб не про­да­ва­ти з по­ля за безцінь. У своїй діяль­ності ми ро­би­мо став­ку на сільгоспко­опе­ра­ти­ви. Ад­же од­но­му фер­ме­рові до­сить склад­но ор­ганізу­ва­ти, при­пу­с­ти­мо, комбікор­мо­вий цех — і гро­шей бра­кує, і по­туж­не об­лад­нан­ня ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти еко­номічно не­об­грун­то­ва­но.
Для при­кла­ду візьме­мо ко­о­пе­ра­тив «Ши­ро­ке» (Хер­сонсь­ка обл.), ство­ре­ний на базі мар­ке­тин­го­вої гру­пи, що зай­мається ви­ро­щу­ван­ням овочів у відкри­то­му грунті. Ко­о­пе­ра­тив узяв участь у нашій гран­товій про­грамі й от­ри­мав хо­ло­диль­не об­лад­нан­ня. Але пе­ред цим для се­лян ми про­ве­ли спеціальні тренінги із мар­ке­тин­гу, і нам вда­ло­ся їх пе­ре­ко­на­ти у то­му, що не­мож­ли­во успішно про­да­ти партію овочів не­од­норідно­го розміру і яка пред­став­ле­на де­сят­ка­ми різних сортів. Ми співфінан­су­ва­ли за­купівлю та вста­нов­лен­ня на базі ко­о­пе­ра­ти­ву «Ши­ро­ке» ка­ме­ри охо­ло­д­жен­ня, й спра­ви там суттєво поліпши­ли­ся. На сьо­годні ко­о­пе­ра­тив щод­ня про­дає до 13 т огірків. Важ­ли­во, що всі во­ни — од­но­го сор­ту та розміру, охо­ло­д­жені й за­па­ко­вані. До се­лян приїжджа­ють фу­ри, ван­та­жать про­дукцію і відво­зять її у су­пер­мар­ке­ти Києва та інших міст. Зви­чай­но, ціна на овочі на­ба­га­то ви­ща, аніж та, за якою лю­ди про­да­ва­ли б їх пря­мо із по­ля. А як­що цей ко­о­пе­ра­тив от­ри­має відповідні сер­тифіка­ти якості, то змо­же ре­алізо­ву­ва­ти про­дукцію і в Євро­пу.

Інтерв'ю
Rebiyar1
Сьогодні наш співрозмовник — Антуан Ребійар, бізнес-директор New Holland Agriculture в Україні, Молдові, країнах Балтії та Фінляндії. Він живе та працює в Україні вже понад чотири роки, втім, для
Ольга Вергелес, менеджер проекту CUTIS
Верховна Рада України 14 березня ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Канадою. Тепер, щоб угода набрала чинності, її має підписати президент України, а також остаточно ратифікувати Сенат і

1
0