Спецможливості
Технології

Баць­ка за якість відповідає

12.03.2014
645
Баць­ка за якість відповідає фото, ілюстрація

Республіка Біло­русь — країна, де не ли­ше су­во­ро до­три­му­ють­ся за­конів, але й усіх пра­вил, норм, інструкцій на ви­роб­ництві, що на­леж­ним чи­ном впли­ває на якість ви­роб­ле­них про­дуктів. І навіть як­що із яки­хось при­чин во­ни бу­дуть по­ру­шені — в най­ко­ротші терміни про це зна­ти­муть не ли­ше вищі чи­ни, але й пре­зи­дент осо­би­с­то. По­ка­ран­ня за такі по­ру­шен­ня ду­же су­ворі.

Республіка Біло­русь — країна, де не ли­ше су­во­ро до­три­му­ють­ся за­конів, але й усіх пра­вил, норм, інструкцій на ви­роб­ництві, що на­леж­ним чи­ном впли­ває на якість ви­роб­ле­них про­дуктів. І навіть як­що із яки­хось при­чин во­ни бу­дуть по­ру­шені — в най­ко­ротші терміни про це зна­ти­муть не ли­ше вищі чи­ни, але й пре­зи­дент осо­би­с­то. По­ка­ран­ня за такі по­ру­шен­ня ду­же су­ворі.

Г. Жолобецький
g.zholobetskiy@univest-media.com

На по­чат­ку лю­то­го ба­га­ть­ом ук­раїн­ським аг­ро­ви­роб­ни­кам, дис­триб’юто­рам і осо­би­с­то нам, ре­дакції жур­на­лу «Про­по­зиція», по­ща­с­ти­ло по­бу­ва­ти на од­но­му з біло­русь­ких за­водів із ви­роб­ництва за­собів за­хи­с­ту рос­лин. Відвер­то ка­жу­чи, ще до­ро­гою до Біло­русі в ба­га­ть­ох учас­ників цієї діло­вої поїздки за­ро­ди­лись сумніви, що на­вряд чи­мось мо­же зди­ву­ва­ти нас ця країна, особ­ли­во яки­мось за­во­дом. Про­те після відвідан­ня за­во­ду «Фран­де­са», що розміще­ний у м. Бе­ре­за Брестсь­кої об­ласті, усі не­га­тивні дум­ки безслідно розвіялись.
    У 2006 р. у Ре­с­публіці Біло­русь бу­ло прий­ня­то про­гра­му «Імпор­то­заміщен­ня», однією із скла­до­вих якої був сег­мент «Пе­с­ти­ци­ди». Відмінна ри­са Біло­русі від ре­ш­ти країн СНД — та, що в цій країні яс­к­равіше ви­ра­же­на дер­жав­на підтрим­ка. Став­ля­чи за ме­ту роз­ви­ну­ти влас­не ви­роб­ництво за­собів за­хи­с­ту рос­лин, у 2006 р. на те­ри­торії ко­лиш­нь­о­го Са­ну­тиль­за­во­ду бу­ло роз­по­ча­то бу­дів­ництво пер­шо­го за­во­ду із ви­роб­ницт­ва за­собів за­хи­с­ту рос­лин — «Фран­де­са». На­разі в Біло­русі по­бу­до­ва­но чо­ти­ри за­во­ди із ви­роб­ництва за­собів за­хи­с­ту рос­лин. За­вод «Фран­де­са» на сьо­годні є ліди­ру­ю­чим у цьо­му сег­менті, ад­же ком­­панія охоп­лює близь­ко 20% вітчиз­ня­но­го рин­ку, а це 50 млн дол. За­га­лом же ри­нок за­собів за­хи­с­ту у Ре­с­публіці Біло­русь оцінюється у 250 млн дол. і в об’ємі 15 млн л пре­па­ратів. Су­час­ний світо­вий ри­нок за­собів за­хи­с­ту рос­лин є пер­спек­тив­ним та ди­намічно зро­с­та­ю­чим. Згідно з вис­нов­ка­ми на­уковців, пе­с­ти­цид­не на­ван­та­жен­ня у світі ста­но­вить 0,5 кг/га ріллі. Що­до Біло­русі: ми­ну­ло­го ро­ку за­ступ­ник мі­ніст­ра Мінсільгосппро­ду В. Пав­ловсь­кий оз­ву­чив, що в країні вно­сять пе­с­ти­цидів 2,9 кг на гек­тар ріллі. В Ук­раїні — в се­ред­нь­о­му 2–2,3 кг/га. Для порівнян­ня: у Японії, яка є однією із най­роз­ви­нені­ших країн, цей по­каз­ник ста­но­вить 13,1 кг/га (за інформацією washingtonpost.com). На сьо­годні по­­­каз­ник вітчиз­ня­но­го рин­ку ЗЗР Біло­русі ста­но­вить 60%. У 2012 р. у про­грам­ну ча­с­ти­ну «Пе­с­ти­ци­ди» бу­ло вне­се­но зміни, яки­ми пе­ред­ба­чається, що вітчиз­няні ЗЗР у країні у 2015 р. ма­ють ста­но­ви­ти 80% цьо­го рин­ку, ре­ш­та — імпортні за­со­би за­хи­с­ту, щоб за­побігти ре­зи­с­тент­ності шкідли­вих об’єктів, а та­кож урізно­манітни­ти асор­ти­мент для аг­ро­ви­роб­ників.
За до­сить ко­рот­кий період від по­чат­ку впро­ва­д­жен­ня зга­да­ної про­гра­ми, у 2007 р., бу­ло відкри­то за­вод та за­пу­ще­но пер­шу лінію із ви­роб­ництва гліфо­сатів. Гербіцид Шквал та фунгіцид Ехіон — перші про­дук­ти ви­роб­ництва ТОВ «Фран­де­са».
    У 2008 р. ком­панія «Син­ген­та» до­сить гідно оцінює тех­но­логічний рі­вень та ви­со­кий по­тенціал за­во­ду «Фран­­де­са» і роз­по­чи­нає ак­тив­но спів­пра­цю­ва­ти з ТОВ «Фран­де­са». Так, за лі­цензією «Син­ген­ти» із 2008 р. за­вод по­чав ви­пу­с­ка­ти пре­па­ра­ти Діален Су­пер, Рег­лон Су­пер. При­нагідно слід відміти­ти, що самі спеціалісти «Син­ген­ти» не про­во­ди­ли кон­тро­лю на ви­роб­ництві, а повністю довіри­ли ви­роб­ництво цих про­дуктів кваліфіко­ва­ним біло­русь­ким спеціалістам та об­лад­нан­ню «Фран­де­си». Вслід за пер­шою бу­ло відкри­то та за­пу­ще­но дру­гу лінію ви­роб­ництва за­собів за­хи­с­ту рос­лин. У 2008 р. «Фран­де­са» ви­ро­би­ла 1769 тис. л пе­с­ти­цидів — рівень їхньо­го ви­роб­ництва, порівня­но із 2007 р., збільшив­ся вчет­ве­ро.
2009 р. на за­воді бу­ло за­пу­ще­но вже тре­тю чер­гу ви­роб­ництва. На сьо­годні всі три це­хи функціону­ють. Так, пер­ший цех ви­го­тов­ляє во­до­роз­чинні кон­цен­т­ра­ти та гербіци­ди, дру­гий та третій — інсек­ти­ци­ди, фунгіци­ди та про­труй­ни­ки. Та­кож у цей період бу­ло роз­роб­ле­но вісім но­вих влас­них пре­па­ратів за­хи­с­ту рос­лин, а об­ся­ги ви­роб­ництва, порівня­но із по­пе­реднім ро­ком, збільши­лись у 1,7 ра­за.
    2010 р. «Фран­де­са» зно­ву ос­воює та реєструє до­дат­ко­во вісім но­вих пре­па­ра­тів. У 2011 р. ви­роб­ничі об­ся­ги ста­но­ви­ли 2778 тис. т. Підприємство от­ри­ма­ло сер­тифіка­ти ви­роб­ництва за си­с­те­мою ISO-9001: СТБ ISO 9001–2009 «Си­с­те­ма ме­недж­мен­ту якості», «Си­с­те­ма уп­рав­лін­ня охо­ро­ною праці», «Еко­логічний сер­тифікат».
   Відповідно до виробничих потреб, зумовлених швидким технічним прогресом, у 2012 р. було вдосконалено систему автоматизації виробництва. Модифікація дає змогу працювати за обраною програмою, якомога менше зазнаючи впливу людського фактора, завдяки чому вдається мінімізувати можливу похибку і забезпечити точність дозування під час виробництва препаратів.
Як і більшість оригіна­ль­них ви­роб­ників ЗЗР, «Фран­де­са» не стоїть ос­то­ронь від на­уко­вих роз­ро­бок та по­шу­ку ефек­тив­них рішень для сільгоспви­роб­ників. На­разі ком­панія має в своєму «ар­се­налі» 35 пре­па­ратів і що­ро­ку реєструє від трьох до вось­ми но­вих про­дуктів.

Зразок сучасного європейського хімічного виробництва
    На сьо­годні ком­панія «Фран­де­са» до­сить ак­тив­но співпра­цює з усіма транс­­національ­ни­ми ви­роб­ни­ка­ми за­собів за­хи­с­ту рос­лин — це го­во­рить про те, що об­лад­нан­ня, яким ус­тат­ко­ва­но за­вод «Фран­де­са», повністю відповідає євро­пейсь­ким стан­дар­там. Сам за­вод бу­ду­ва­ли за най­кра­щи­ми зраз­ка­ми ком­пакт­но­го ви­роб­ництва.
Ос­нов­на місія ком­панії сьо­годні та на­далі — ви­роб­ництво ви­со­ко­якісних за­собів за­хи­с­ту рос­лин за євро­пейсь­ки­ми стан­дар­та­ми, до­ступ­них за ціною для ко­ри­с­ту­вачів. Тоб­то за­без­пе­чен­ня най­кра­що­го співвідно­шен­ня ціна — якість і кон­ку­рен­тоспроможності про­дукції не ли­ше на біло­русь­ко­му рин­ку, а й на рин­ках Ук­раїни, Росії, країн Східної Євро­пи. На сьо­годні ком­панія до­три­мується стра­тегії не ли­ше про­да­жу своїх про­дуктів, а й на­дан­ня своїм клієнтам агрохімічного су­про­во­ду.

Інтерв'ю
«Зернові технології-2018» закінчили виставковий сезон для аграрної галузі, адже незабаром — відкриття нового сезону, польового. Для УПЕК, власника підприємства «Лозівські машини», одного з флагманів вітчизняного сільськогосподарського... Подробнее
Вихід на зовнішні ринки все частіше стає закономірним етапом розвитку успішного бізнесу. Втім, перед керівником, що прийняв рішення про зовнішню експансію, традиційно постає багато запитань. І хоча

1
0