Спецвозможности
Техника и оборудование

Ди­ско­ла­по­вий роз­пу­шу­вач — це не тільки гли­бо­ко

06.11.2014
872
Ди­ско­ла­по­вий роз­пу­шу­вач —  це не тільки  гли­бо­ко фото, иллюстрация

Перед початком осіннього комплексу польових робіт з обробітку грунту Група компаній «РОСТОК-ХОЛДИНГ» спільно з УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого провели польові тестування комбінованого диско-чизельного знаряддя DMR-4850 Dominator виробництва
«КУН Краузе» (США).

В. По­горілий, за­ступ­ник ди­рек­то­ра,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Тра­диційно най­по­ши­ренішим зна­ряд­дям для ос­нов­но­го об­робітку грун­ту був і за­ли­шається плуг. Од­нак ви­ко­ри­с­тан­ня плу­га по­тре­бує знач­них ви­т­рат енергії. Орні ма­шин­но-трак­торні аг­ре­га­ти ма­ло­про­дук­тивні, а їхнє три­ва­ле ви­ко­ри­с­тан­ня мо­же при­зво­ди­ти до ут­во­рен­ня плуж­ної підо­шви.
У ми­ну­ло­му як аль­тер­на­ти­ву плу­гу за­сто­со­ву­ва­ли чи­зельні гли­бо­ко­роз­пу­шу­вачі, які да­ва­ли змо­гу об­роб­ля­ти грунт на гли­би­ну по­над 30 см без обер­тан­ня пла­с­та. Вод­но­час во­ни не ут­во­рю­ва­ли плуж­ної підо­шви, але і не за­без­пе­чу­ва­ли якісно­го об­робітку по­верхні грун­ту та прак­тич­но не за­гор­та­ли рос­лин­них ре­ш­ток. Це по­тре­бу­ва­ло про­ве­ден­ня до­дат­ко­вих опе­рацій для под­рібнен­ня ос­танніх та ви­ко­ри­с­тан­ня ком­біно­ва­них ма­шин для пе­ред­посівно­го об­робітку. Ви­со­кою та­кож за­ли­ша­лась енер­гоємність чи­зель­но­го об­робітку, тоді як про­дук­тивність зро­с­та­ла не­суттєво.
Ос­танніми ро­ка­ми ста­ло мод­ним за­сто­со­ву­ва­ти для ос­нов­но­го об­робітку грун­ту нові дис­ко-чи­зельні комбіно­вані аг­ре­га­ти, які, як пра­ви­ло, ви­го­тов­лені шля­­хом по­до­вжен­ня ра­ми дис­ко­вої бо­ро­ни та вста­нов­лен­ня між ба­та­ре­я­ми дисків чи­зель­них лап. Та­ка не­с­клад­на мо­дернізація за­вдя­ки роз­поділен­ню фу­н­­­­кцій із об­робітку верхніх та нижніх го­ри­зонтів грун­ту між дис­ком та чи­зе­лем да­ва­ла змо­гу поліпши­ти якість ви­ко­нан­ня тех­но­логічних про­цесів і де­що змен­шу­ва­ла енер­гоємність про­цесів об­робітку грун­ту порівня­но із тра­диційним на­бо­ром зна­рядь. А та­кож за­без­пе­чу­ва­ла грун­то­роз­пу­шу­ван­ня на гли­би­ну 25–30 см, що, відповідно, підви­щу­ва­ло про­дук­тивність праці. За­сто­су­ван­ня на­ве­де­них ви­ще зна­рядь та­кож не завжди за­до­воль­няє аг­раріїв якістю подрібнен­ня, рівномірно­го пе­ре­роз­поділу та за­гор­тан­ня рос­лин­них ре­ш­ток, особ­ли­во після зби­ран­ня гру­бо­с­теб­ло­вих куль­тур, та­ких як ку­ку­руд­за та со­няш­ник, посіви яких ос­таннім ча­сом знач­но ви­рос­ли. Особ­ли­во ак­ту­аль­ним це пи­тан­ня є для гос­по­дарств, які ма­ють значні обсяги посівів ку­ку­руд­зи із ви­со­кою вро­жайністю.
У та­ко­му разі навіть за про­ве­ден­ня висіву су­ча­сни­ми сівал­ка­ми зі знач­ним про­ни­кним (при­ти­ск­ним) зу­сил­лям сош­ни­ко­вої гру­пи не завжди вдається за­­­без­пе­чи­ти якісне висіван­ня та га­ран­то­ва­не от­ри­ман­ня ви­со­ких і стабільних уро­жаїв. То­му для усу­нен­ня за­зна­че­них не­доліків аг­рарії нерідко ви­му­шені про­во­ди­ти до­дат­кові опе­рації, такі як подрібнен­ня рос­лин­них ре­ш­ток спе­ціаль­ни­ми муль­чу­ва­ча­ми та куль­ти­ва­тор­ний пе­ре­двисівний об­робіток верх­ніх го­ри­зонтів грун­ту. Са­ме для по­лег­шен­­­ня ви­бо­ру су­час­них ви­со­ко­про­дук­тив­них комбіно­ва­них зна­рядь для якіс­но­го ос­нов­но­го об­робітку грун­ту Гру­па ком­­­паній «РОС­ТОК-ХОЛ­ДИНГ» ор­ганізу­ва­ла те­с­ту­ван­ня грун­то­об­роб­ної техніки (важ­ких дис­ко­вих борін, дис­ко-ла­по­вих гли­бо­ко­роз­пу­шу­вачів) провід­них світо­вих ви­роб­ників, се­ред яких був і аг­ре­гат DMR-4850 Dominator ви­роб­ництва «КУН».

DMR-4850 Dominator
У ли­с­то­паді 2003 р. ком­панія «КУН КРА­У­ЗЕ» по­да­ла у Фе­де­раль­не агент­ст­во США із реєстрації то­вар­них знаків за­яв­ку на реєстрацію то­вар­но­го зна­ка Dominator для грун­то­об­роб­но­го зна­ряд­дя, яке ви­ко­ри­с­то­ву­ють для уп­равління рос­лин­ни­ми решт­ка­ми, поліпше­но­го об­робітку грун­ту та підго­тов­ки посівно­го ло­жа. За­яв­ка от­ри­ма­ла серійний но­мер 78326167 у міжна­род­но­му класі 007.
Ціка­вий факт: відповідно до праг­ма­тич­них аме­ри­кансь­ких підходів аг­ре­гат Dominator за­реєстро­ва­но не як дис­ко-чи­зель­ний аг­ре­гат, при­зна­чен­ням яко­го є су­то об­робіток грун­ту — йо­го ство­рен­ня, на­сам­пе­ред, має за­без­пе­чи­ти якісне уп­равління рос­лин­ни­ми решт­ка­ми, поліп­­ше­ний об­робіток грун­ту та підго­тов­ку насіннєво­го ло­жа за один прохід, як це і бу­ло за­зна­че­но під час реєстрації тор­го­во­го зна­ка.
Аналіз тех­но­логічної схе­ми та послідовність розміщен­ня різних типів ро­бо­чих ор­ганів Dominator справді свід­чить про йо­го скомбіно­ваність і універ­сальність, а та­кож мож­ливість ефек­тив­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня на пло­щах зі знач­ною кількістю рос­лин­них ре­ш­ток, у то­му числі гру­бо­с­теб­ло­вих (фо­то 1). Пер­ший еше­лон ро­бо­чих ор­ганів діаме­т­ром дисків по­над 600 мм розрізає та рівно­мірно розміщує рос­линні решт­ки; два ря­ди роз­пу­шу­валь­них чи­зелів за­­без­пе­чу­ють без­по­ли­це­вий об­робіток ниж­нь­о­го (ко­ре­невмісно­го) го­ри­зон­ту грун­ту; дво­ряд­на дис­ко­ва си­с­те­ма про­во­дить об­робіток верх­нь­о­го (насіннєво­го) го­ри­зон­ту вод­но­час із за­гор­тан­ням рос­лин­них ре­ш­ток, роз­пу­шен­ням і вирів­ню­ван­ням по­верхні по­ля; на за­вер­шен­ня при­ко­чу­валь­на си­с­те­ма вирівнює та ущільнює верхні го­ри­зон­ти грун­ту. Де­тальніше із кон­ст­рукцією аг­ре­га­ту Domi­nator та іншою ко­рис­ною інфор­мацією мож­на оз­най­о­ми­ти­ся у бук­леті ком­панії «КУН-Ук­раїна» чи на інфор­маційних аг­ро­сай­тах.
Умо­ви та кри­терії те­с­ту­вань
До ви­бо­ру періоду, а от­же, й умов про­ве­ден­ня те­с­ту­вань ор­ганіза­то­ри підійшли до­сить відповідаль­но. З-поміж інших ком­паній взя­ти участь у те­с­ту­ван­нях бу­ло за­про­по­но­ва­но і ком­панії «КУН-Ук­раїна», яка, своєю чер­гою, на­да­ла один зі зразків аг­ре­гатів на те­с­ту­ван­ня. Умо­ви, у яких про­во­ди­ли тест-драйв, бу­ли до­сить складні: по­ле, на яко­му по­пе­ред­нь­о­го ро­ку бу­ло зібра­но ку­ку­руд­зу і яке не об­роб­ля­ло­ся та до то­го ж ма­ло ду­же буй­не різно­­трав’я (фо­то 2), розміще­не на півночі Чернігівщи­ни. Там­тешні грун­ти — тем­но-сірі підзо­листі, верхні ша­ри грун­ту ма­ють твер­дість по­над 4 МПа та во­логість мен­ше 10% (таб­л. 1).
Складніших умов для ро­бо­ти дис­ко-чи­зе­ля годі й уя­ви­ти. Тим більше, що, за пра­ви­ла­ми про­ве­ден­ня те­с­ту, не­обхідно бу­ло якісно об­ро­би­ти грунт на гли­би­ну до 30 см.
 Аг­ре­гат Dominator (табл. 2) за кон­ст­рук­тив­ної ши­ри­ни за­хва­ту 4,1 м аг­ре­га­ту­вав­ся із колісним трак­то­ром John Deere 8310 R (зі здвоєни­ми задніми ко­ле­са­ми) по­­туж­­ністю 310 к. с., які, в ос­нов­но­му, ви­ко­ри­с­то­ву­ють у Групі ком­паній «РОС­ТОК-ХОЛ­ДИНГ».
Зви­чай­но, з ог­ля­ду на комбінацію ро­бо­чих ор­ганів аг­ре­га­ту Dominator та відповідно до ре­ко­мен­дацій фірми-ви­роб­ни­ка і умов те­с­ту­вань ба­жа­но бу­ло б про­ве­с­ти аг­ре­га­ту­ван­ня Dominator із трак­то­ром по­тужністю по­над 400 к. с. Се­ред спо­с­терігачів навіть ви­ник­ла по­льо­ва дис­кусія, чи змо­же Dominator пра­цю­ва­ти із трак­то­ром по­тужністю 310 к. с. Мож­ли­во, в цьо­му й бу­ла інтри­га те­с­ту­вань — са­ме то­му учас­ни­ки з та­кою цікавістю че­ка­ли їхньо­го за­вер­шен­ня та ре­зуль­татів.
   Тест про­во­дили дво­е­тап­но.
 Пер­ший етап — фо­кус-тест для оцінки якості ро­бо­ти. По­ле бу­ло роз­би­то на три ділян­ки за­вдовжки близь­ко 100 м. Тож аг­ре­гат ру­хав­ся із зу­пин­ка­ми після про­хо­д­жен­ня кож­ної ділян­ки. На першій ділянці йо­го ро­бо­ча швидкість ру­ху бу­ла не­ви­со­кою, на другій — се­ред­нь­ою, а на третій — мак­си­маль­но мож­ли­вою. Швид­кості вста­нов­лю­ва­ла сер­вісна служ­ба ком­панії «Кун-Ук­раї­на», яка про­во­ди­ла та­кож тех­но­логічні на­ла­ш­ту­ван­ня са­мо­го аг­ре­га­ту.
Дру­гий етап — тест-драйв для виз­на­чен­ня ек­сплу­а­таційних па­ра­метрів ро­бо­ти. До­вжи­на гонів ста­но­ви­ла 250 м. Рух аг­ре­га­ту — чов­ни­ко­вим спо­со­бом. Аг­­ре­гат ро­бив 10 про­ходів по­лем на оп­ти­мальній ро­бочій швид­кості, яка за­без­пе­чу­ва­ла якісний об­робіток та до­б­ру про­дук­тивність.
Пра­цю­ю­чи на першій обліковій ді­лянці фо­кус-те­с­ту, Dominator повністю підтвер­див відповідність своєму при­зна­чен­ню та пра­вильність по­бу­до­ви тех­но­логічної схе­ми об­робітку грун­ту. За ро­бо­чої швид­кості ру­ху 4,8 км/год ступінь підрізан­ня рос­лин­них ре­ш­ток бу­ла на рівні 100%, а якість кри­шен­ня верх­нь­о­го грун­то­во­го го­ри­зон­ту (гру­до­чок розміром мен­ше ніж 50 мм — близь­ко 90%) повністю за­до­воль­ня­ла ви­мо­ги до висіву ку­ку­руд­зи су­ча­сни­ми про­сап­ни­ми сівал­ка­ми, об­лад­на­ни­ми дис­ко­ви­ми сош­ни­ко­ви­ми гру­па­ми.
Аг­ре­га­ту­ван­ня із трак­то­ром по­тужністю 310 к. с. не да­ло змо­ги в по­даль­шо­му знач­но збільши­ти ро­бо­чу швид­кість на на­ступ­них обліко­вих ді­лян­ках (мак­си­маль­но от­ри­ма­но 5,5 км/год), але на всіх ділян­ках фо­кус-те­с­ту визначено добрі показники якісного об­робітку грун­ту (табл. 3).
Се­ред­ня гли­би­на об­робітку — в ме­­жах 23–28 см, що пе­ре­ви­щує гли­би­ну зви­чай­ної оран­ки. Од­нак слід відміти­ти, що зі збільшен­ням ро­бо­чої швид­кості аг­ре­­­га­ту спо­с­теріга­лось не­знач­не йо­го «спли­ван­ня» і, як наслідок, се­ред­ня гли­би­на об­робітку змен­шу­ва­ла­ся. Од­нак, у ціло­му, із ура­ху­ван­ням відхи­лень від се­ред­ньої гли­би­ни за ши­ри­ною за­хва­ту аг­ре­га­ту (зафіксо­ва­но   5–8 см) за­без­пе­чу­ва­лась ба­жа­на якість об­ро­бітку нижніх шарів грун­ту. По­даль­ша об­роб­ка ре­зуль­татів замірів підтвер­ди­ла, що аг­ре­гат DMR-4850 Dominator навіть за ду­же важ­ких умов (ви­со­кої щільності, твер­дості та низь­кої во­ло­гості грун­ту) за­без­пе­чує за­да­ну гли­би­ну об­робітку грун­ту (рис. 1).
До­стат­ньо ви­сокі по­каз­ни­ки якості об­робітку цим аг­ре­га­том верхніх шарів грун­ту. Прак­тич­но всі рос­линні решт­ки — як стеб­ла торішньої ку­ку­руд­зи, так і рос­ли­ни бур’янів — бу­ло подрібне­но на ча­ст­ки менш ніж 25 см та рівномірно пе­ре­роз­поділе­но по­верх­нею. По­над 70% їх бу­ло за­гор­ну­то в грунт. Вод­но­час від­міча­ли де­що підви­ще­ну гре­бе­нястість по­верхні по­ля (по­над 4 см), але, мож­ли­во, це по­яс­ню­ва­лось віднос­но не­ве­ли­кою ро­бо­чою швидкістю аг­ре­га­ту в зв’я­з­ку з аг­ре­га­ту­ван­ням із трак­то­ром по­тужністю 310 к. с. Мож­на про­гно­зу­ва­ти, що за зви­чай­них умов чи за аг­ре­га­ту­ван­ня із по­тужнішим трак­то­ром та, відпо­відно, за ро­бо­чої швид­кості по­над 7 км/год вирівню­ван­ня по­верхні по­ля та інші по­каз­ни­ки якості ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су бу­дуть знач­но ви­щи­ми.
У ціло­му навіть за ду­же важ­ких умов ро­бо­ти аг­ре­гат Dominator, за ек­с­перт­ною оцінкою за сімо­ма по­каз­ни­ка­ми якості ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су, от­ри­мав за трьо­ма пунктами оцін­ку «до­б­ре», а за ре­ш­тою — «відмінно». Та­ким чи­ном, то­вар­ний знак «Dominator» підтвер­див своє при­зна­чен­ня як аг­ре­гат для уп­равління про­це­сом роз­поділу рос­лин­них ре­ш­ток, поліпше­но­го об­робітку грун­ту та підго­тов­ки посівно­го ло­жа.

Интервью
Осенью 2018-го гипермаркет «Ашан Украина» запускает проект «Фермерские товары» - на полках магазинов будут продаваться продукты, поставленные напрямую украинскими фермерами. О том, как будут выбирать
    Советник Посольства Франции в Украине по вопросам сельского хозяйства Николя Перрен рассказал сайту propozitsiya.com, чем в звании великой аграрной страны ничего нет плохого, чем его родина заслужила это звание и чем со своего... Подробнее

1
0