Спецможливості
Техніка та обладнання

Зуб­ча­с­ті пе­ре­дачі: мон­таж та обслуговування

04.12.2014
1998
Зуб­ча­с­ті пе­ре­дачі: мон­таж та обслуговування фото, ілюстрація

На­бли­жається період три­ва­ло­го зберіган­ня сільгосптехніки, тож потрібно ви­ко­ри­с­та­ти йо­го з мак­си­маль­ною ефек­тивністю для за­без­пе­чен­ня ви­со­ких по­каз­ників її надійності в «га­ря­чу по­ру». Сло­ва­ми пе­ре­фра­зо­ва­ної на­род­ної му­д­рості: «Го­туй сан­ча­та влітку, а сільгосптехніку взим­ку».

На­бли­жається період три­ва­ло­го зберіган­ня сільгосптехніки, тож потрібно ви­ко­ри­с­та­ти йо­го з мак­си­маль­ною ефек­тивністю для за­без­пе­чен­ня ви­со­ких по­каз­ників її надійності в «га­ря­чу по­ру». Сло­ва­ми пе­ре­фра­зо­ва­ної на­род­ної му­д­рості: «Го­туй сан­ча­та влітку, а сільгосптехніку взим­ку».

А. Ру­бець,
Біло­церківський національ­ний аг­рар­ний універ­си­тет

Зуб­часті пе­ре­дачі, за­вдя­ки їхньо­му ви­со­ко­му ко­ефіцієнту ко­рис­ної дії — 0,95–0,99, до­сяг­ну­то­му кон­ст­рук­то­ра­ми ре­сур­су — 16 000 мо­то­го­дин та мож­ли­вості пе­ре­да­ва­ти будь-яке зна­чен­ня ме­ханічної по­туж­ності, най­по­ши­реніші скла­дові трансмісії трак­то­ра. Про­те чи все так про­сто на прак­тиці?
Найвідповідальніши­ми де­та­ля­ми зуб­ча­с­тих пе­ре­дач є зуб­часті ко­ле­са. Від точ­ності їхньо­го ви­го­тов­лен­ня і пра­виль­ності мон­та­жу за­ле­жить надійність та без­шумність ро­бо­ти ма­ши­ни. У прак­тиці ви­го­тов­лен­ня зуб­ча­с­тих коліс сільгосптехніки най­по­ши­реніші шо­с­тий, сьо­мий і вось­мий сту­пені точ­ності їхньо­го скла­дан­ня.
   Циліндричні
Якісний мон­таж зуб­ча­с­тих коліс завжди за­вер­шується пе­ревіркою:
   радіаль­но­го бит­тя зуб­ча­с­то­го ко­ле­са;
   площі кон­так­ту зубів;
   бічно­го за­зо­ру;
   з’єднан­ня ос­нов­них по­вер­хонь зуб­ча­с­то­го ко­ле­са із ва­лом або втул­ка­ми;
   при­ля­ган­ня торців і ступінь їхньо­го бит­тя.
Підви­ще­не радіаль­не бит­тя спри­чи­нить підви­ще­ний шум та вібрацію. Окрім цих техніко-ер­го­номічних не­зруч­но­с­тей, унаслідок віднос­но­го про­ков­зу­ван­ня кон­такт­них по­вер­хонь зубів ви­ни­ка­ти­ме підви­ще­не спра­цю­ван­ня пе­ре­дачі. От­же, 16 000 мо­то­го­дин бу­дуть без­надійно не­до­сяжні.
Під час ус­та­нов­лен­ня зуб­ча­с­то­го ко­ле­са на вал до­пу­с­тимі такі по­хиб­ки: ко­ли­ван­ня ко­ле­са на шийці ва­ла, радіаль­не бит­тя по­чат­ко­во­го ко­ла, тор­це­ве бит­тя, нещільне при­ля­ган­ня до упор­но­го бур­ти­ка ва­ла. Ці по­хиб­ки мож­на усу­ну­ти: ли­ше заміною ко­ле­­са — у разі ко­ли­ван­ня йо­го на шийці ва­ла чи за­ви­ще­но­го сту­пе­ня радіаль­но­го бит­тя або йо­го до­роб­кою, на­при­клад, підрізу­ван­ням упор­но­го тор­ця ко­ле­са із ба­зою відповідно до по­верхні зубів — за нещільно­го при­ля­ган­ня до упор­но­го бур­ти­ка ва­ла.
Про па­то­логію за­пас­них ча­с­тин на­разі го­во­рить чи не ко­жен трак­то­рист, на­томість якість мон­та­жу не­до­три­мується, що у поєднанні ста­но­вить «бом­бу уповільне­ної дії»: ніко­ли не­мож­ли­во спрог­но­зу­ва­ти на­робіток до на­стан­ня «ви­бу­ху». У зв’яз­ку із по­мил­ка­ми, до­пу­ще­ни­ми у ви­го­тов­ленні зуб­ча­с­тих коліс, валів або кор­пус­них де­та­лей, під час мон­та­жу зуб­ча­с­тих пе­ре­дач сти­ка­ють­ся із та­ки­ми ва­да­ми:
   не­до­статній бічний за­зор;
   збільше­ний бічний за­зор;
   нерівномірний бічний за­зор.
У пер­шо­му і дру­го­му ви­пад­ках при­чи­ною мо­же бу­ти збільше­на або змен­ше­на тов­щи­на зубів, збільше­на або змен­ше­на відстань між ося­ми у кор­пусній де­талі, а в тре­ть­о­му — нерівномірна тов­щи­на зубів або радіаль­не бит­тя зуб­ча­с­то­го вінця. Усу­нен­ня у кож­но­му разі вирішується індивіду­аль­но за­леж­но від по­хиб­ки (зо­к­ре­ма, заміною коліс). На жаль, втра­чені мож­ли­вості технічно­го за­без­пе­чен­ня сільгоспви­роб­ництва та не­ком­пе­тентність опе­ра­торів не да­ють змо­ги кон­тро­лю­ва­ти якість зуб­ча­с­тих коліс та їхніх за­чеп­лень під час мон­та­жу, що уне­мож­лив­лює от­ри­ман­ня оп­ти­маль­них зна­чень, за­зна­че­них на по­чат­ку цьо­го ма­теріалу.
Бічний за­зор у зуб­ча­с­то­му з’єднанні мож­на пе­ревіри­ти про­кат­кою свин­це­во­го дро­ту між зу­ба­ми із по­даль­шим замірю­ван­ням мікро­ме­т­ром, за до­по­мо­гою щу­па або спеціаль­но­го при­сто­су­ван­ня. Ор­га­но­леп­тич­ним ме­то­дом (зовнішнім ог­ля­дом) без­по­мил­ко­во діаг­но­с­ту­ють ли­ше значні відхи­лен­ня бічно­го за­зо­ру від нор­ма­тив­но­го
(рис. 1). У разі не­знач­но­го збільшен­ня за­зо­ру та­кий ме­тод не дасть ба­жа­них ре­зуль­татів, і опе­ра­тор дасть «зе­ле­не світло» пе­ре­дачі.
Пе­ревіря­ють за­зор та­ким чи­ном: на вал од­но­го із зуб­ча­с­тих коліс закріплю­ють во­ди­ло 2 (рис. 2), кінець яко­го упи­рається в ніжку інди­ка­то­ра 3. Як­що дру­ге ко­ле­со ут­ри­ма­ти від обер­тан­ня, а во­ди­ло злег­ка по­вер­та­ти у то­му са­мо­му або про­ти­леж­но­му на­прям­ку, то по­во­рот бу­де мож­ли­вий ли­ше на ве­ли­чи­ну за­зо­ру між зу­ба­ми.
Плавність ро­бо­ти пе­ре­дачі пе­ревіря­ють, про­вер­та­ю­чи зібра­ний ме­ханізм від ру­ки або за до­по­мо­гою ди­на­мо­ме­т­рич­но­го клю­ча. За ви­яв­лен­ня не­плав­ності ро­бо­ти, збільше­но­го за­зо­ру або йо­го відсут­ності пе­ре­да­чу роз­би­ра­ють, до­би­ра­ють нові зуб­часті ко­ле­са, після чо­го про­во­дять мон­таж по­втор­но.
   Конічні
Най­важ­ливішим кри­терієм оцінки якості конічної зуб­ча­с­тої пе­ре­дачі є пля­ма кон­так­ту на по­верхні зубів (рис. 3).
Під час об­кат­ки на стенді пля­ма кон­так­ту має до­вжи­ну, що дорівнює 1/2 до­вжи­ни зу­ба, — для пря­мо­зу­бих коліс і 1/2–1/4 до­вжи­ни зу­ба — для спіраль­них конічних коліс. Пля­ма кон­так­ту по­вин­на ма­ти відрив від голівки і ніжки зу­ба, а для боч­ко­подібних і спіраль­них зубів — від но­с­ка і п’яти зу­ба.
Пе­ред мон­та­жем конічні ко­ле­са потрібно до­би­ра­ти у па­ри за пля­мою кон­так­ту, плавністю і без­шумністю ро­бо­ти. В умо­вах постійно­го здо­рож­чан­ня зап­ча­с­тин ви­ни­кає спо­ку­са ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ко­ле­са чи ше­с­терні, що бу­ли у ви­ко­ри­с­танні, із но­ви­ми оди­ни­ця­ми, про­те слід пам’ята­ти, що ре­сур­сом пе­ре­дачі бу­дуть нижчі по­каз­ни­ки на­пра­цю­ван­ня, ніж у но­вої па­ри, ниж­чий ККД, а мон­таж-де­мон­таж — частіші. От­же, один ар­гу­мент — «за» і три — «про­ти», а вибір — за влас­ни­ком техніки.
Ре­гу­ль­о­вані зуб­часті ко­ле­са (го­ловні пе­ре­дачі трансмісій, конічні ре­дук­то­ри) вста­нов­лю­ють шля­хом пригінки ком­пен­са­торів або за до­по­мо­гою ре­гу­лю­валь­них гай­ок.
За­без­пе­чен­ня технічно пра­виль­ної і три­ва­лої ро­бо­ти конічної пе­ре­дачі за­ле­жить від до­три­ман­ня та­ких пра­вил під час мон­та­жу:
  осі от­ворів зуб­ча­с­тих коліс ма­ють збіга­ти­ся із віссю по­чат­ко­вих ко­нусів
і бу­ти без пе­ре­косів;
  осі от­ворів у кор­пусі по­винні ле­жа­ти в одній пло­щині, пе­ре­ти­на­ти­ся у певній точці під потрібним ку­том.
Для не­ре­гу­ль­о­ва­них пе­ре­дач ве­ли­ке зна­чен­ня має збіган­ня вер­шин ділиль­них ко­нусів обох коліс. Як­що ці па­ра­ме­т­ри без спеціаль­но­го інстру­мен­та опе­ра­то­рові про­кон­т­ро­лю­ва­ти склад­но, то ре­зуль­тат за­чеп­лен­ня — пля­му кон­так­ту — мож­на.
Що­до ре­гу­ль­о­ва­них пе­ре­дач слід кон­тро­лю­ва­ти пля­му кон­так­ту і пе­ре­тин осей. Після ус­та­нов­лен­ня коліс потрібно пе­ревіри­ти якість ут­во­ре­но­го під час мон­та­жу за­чеп­лен­ня за пля­мою кон­так­ту, а потім — бічний за­зор у за­чеп­ленні конічних коліс — ана­логічно до кон­тро­лю циліндрич­них. Ве­ли­чи­ну бічно­го за­зо­ру виз­на­ча­ють за­леж­но від точ­ності скла­дан­ня зуб­ча­с­тих коліс і їхніх розмірів та за­но­сять до технічної до­ку­мен­тації.
Якісний мон­таж зуб­ча­с­тих пе­ре­дач не об­ме­жується вста­нов­лен­ням зуб­ча­с­тих коліс на свої по­са­дочні місця — він по­тре­бує кон­тролю ос­нов­них па­ра­метрів за­чеп­лен­ня: си­ли бит­тя, бічно­го за­зо­ру та пля­ми кон­так­ту. Без ви­ко­нан­ня цих ви­мог до­сяг­ти за­дек­ла­ро­ва­но­го технічно­го ре­сур­су і без­шум­ності ро­бо­ти не­мож­ли­во.
Прак­ти­ка по­ка­зує, що при­чи­ною нарікань на ко­рот­ко­час­ну ро­бо­ту зуб­ча­с­тих пе­ре­дач ча­с­то є не не­якісне ви­го­тов­лен­ня чи ма­теріал са­мих пе­ре­дач, а не­до­лу­гий мон­таж та ре­гу­лю­ван­ня, що у поєднанні ство­рю­ють спри­ят­ливі умо­ви для… от­ри­ман­ня не­оцінен­но­го досвіду ре­мон­ту під час на­пру­же­них ме­ханізо­ва­них по­льо­вих робіт.

Інтерв'ю
Ігор Чечітко, директор компанії  HZPC Ukraine
Після того, як запрацювала Угода про вільну торгівлю з ЄС, низка українських сільгоспвиробників спробували вийти на європейський ринок. Стало зрозуміло, що продукцію, яка продається у свіжому вигляді,
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із

1
0