Спецможливості
Техніка та обладнання

Зер­но­ме­тач — ма­ши­на про­ста, надійна, ефек­тив­на

27.06.2017
22277
Зер­но­ме­тач — ма­ши­на про­ста, надійна, ефек­тив­на фото, ілюстрація

Сучасне сільське господарство потребує постійного збільшення обсягів виробництва, підвищення продуктивності й рентабельності виконуваних робіт, зменшення часу на виконання всіх виробничих процесів та максимального рівня їхньої механізації. 

 

 

 

Усі ці ви­мо­ги не­мож­ли­во ре­алізу­ва­ти без якісно­го, ви­со­ко­про­дук­тив­но­го й ефек­тив­но­го аг­рар­но­го об­лад­нан­ня. А це, бе­зу­мов­но, по­тре­бує йо­го мо­дернізації й оп­тимізації. Це сто­сується, зо­к­ре­ма, й на­ван­та­жу­вачів/ме­тачів зер­на, які пер­шо­чер­го­во при­зна­чені для швидкісно­го за­ван­та­жен­ня зер­но­во­го ма­теріалу з підло­ги зер­но­во­го то­ку (скла­ду) в транс­портні за­со­би. За­сто­су­ван­ня та­кої техніки мак­си­маль­но оп­тимізує тру­до­місткий про­цес та еко­но­мить час на йо­го ви­ко­нан­ня.

Зер­но­вий на­ван­та­жу­вач — це універ­­саль­на са­мо­пе­ре­сув­на ма­ши­на без­пе­рерв­ної дії для на­ван­та­жен­ня зер­на в транс­портні за­со­би, фор­му­ван­ня зер­но­во­го бур­та, пе­ре­ло­па­чу­ван­ня збіжжя й за­ван­та­жен­ня йо­го в очисні ма­ши­ни, зер­но­су­шар­ки та зер­но­с­хо­ви­ща. Ос­новні ро­бочі ор­га­ни — жи­виль­ни­ки й транс­пор­тер. Перші слу­гу­ють для по­да­ван­ня зер­на з бур­та до три­ме­ра, який не тільки спря­мо­вує йо­го на транс­пор­тер, а й на­дає зер­новій масі знач­ну кіне­тич­ну енергію (швидкість ру­ху). Це дає змо­гу не тільки підня­ти зер­но на знач­ну ви­со­ту — до 4–5 м, а й пе­ремісти­ти йо­го на до­стат­ньо ве­ли­ку відстань від бур­та. 

За ти­пом ро­бо­чих ор­ганів зер­но­на­ван­та­жу­вачі мо­жуть бу­ти зі скреб­ко­ви­ми або шне­ко­ви­ми жи­виль­ни­ка­ми. За три­ва­лий період сво­го роз­­­­­вит­ку ця гру­па ма­шин от­ри­ма­ла значні вдо­с­ко­на­лен­ня, що підви­щи­ло їхній технічний рі­­вень. Їхню су­час­ну кон­ст­рукцію, тех­но­логічний прин­цип ро­бо­ти та всі ви­ди технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня доцільно роз­г­ля­ну­ти на при­кладі ме­тачів зер­на ви­роб­ництва ТОВ «Оріхівський за­вод сільсько­­­го­с­по­дарсь­ких ма­шин “Аг­ро­тех”», які вигідно вирізня­ють­ся на за­галь­но­му тлі на­­яв­них зер­но­на­ван­та­жу­вачів та ме­­­та­чів зер­на.

Ме­тачі зер­на МЗС-120 «Да­вид» та МЗС-170 «Голіаф» (ТОВ «ОЗСМ “Аг­ро­тех”») при­зна­чені для універ­саль­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня на відкри­тих май­дан­чи­ках і в зер­но­с­хо­ви­щах для ви­ко­нан­ня та­ких тех­но­логічних опе­рацій:

— ме­тан­ня зер­на для фор­му­ван­ня буртів (пе­ре­ван­та­жен­ня йо­го з ку­пи збіжжя, яке до­став­ля­ють транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми на май­дан­чи­ки в період зби­ран­ня вро­жаю пря­мо від ком­байнів);

— ме­ханічне пе­ре­ло­па­чу­ван­ня зер­на під час йо­го зберіган­ня на­си­пом за­для охо­ло­д­жен­ня;

— пер­вин­не очи­щен­ня зер­на з відо­крем­лен­ням лег­ких фракцій — би­то­го зер­на та сміттєвих домішок;

— за­ван­та­жен­ня або роз­ван­та­жен­ня зер­на із зер­но­с­кладів;

— на­ван­та­жен­ня збіжжя у транс­портні за­со­би.

Ха­рак­тер­ною особ­ливістю цих ма­шин є здатність за­ван­та­жу­ва­ти скла­ди з ви­со­тою скла­ду­ван­ня зер­но­во­го ма­теріалу до 8 м, а та­кож фор­му­ва­ти ви­сокі бур­ти на відкри­тих май­дан­чи­ках токів. По­во­рот три­ме­ра зер­но­ме­тачів на 90° в обид­ва бо­ки від поз­довжньої осі ра­ми дає змо­гу за­без­пе­чи­ти:

— без­пе­рервність на­ван­та­жен­ня зер­на в транс­портні за­со­би;

— рівномірний роз­поділ зер­но­вої ма­си під час за­ван­та­жен­ня скла­ду;

— фор­му­ван­ня буртів з од­ним гре­бе­нем після про­ходів зер­но­ме­та­ча;

— ро­зо­се­ре­д­жен­ня зер­на з бур­ту для про­су­шу­ван­ня на май­дан­чи­ку то­ку й по­втор­не фор­му­ван­ня (після про­су­шу­ван­ня) в бурт.

Ос­нов­ни­ми вуз­ла­ми ме­та­ча зер­на є: ра­ма з пе­реднім хо­дом та ме­ханізмом по­во­ро­ту, за­ван­та­жу­валь­ний транс­пор­тер, два жи­виль­ни­ки, три­мер і жо­лоб. Жи­виль­ни­ки підійма­ють та опу­с­ка­ють за до­по­мо­гою ру­ко­яток лебідок, з’єдна­них із жи­виль­ни­ка­ми ка­на­том, а за­ван­та­жу­валь­ний транс­пор­тер — за до­по­мо­гою влас­не лебідки. Привід ма­шин — еле­к­т­рич­ний, від ме­режі з на­пру­гою 380 В (де­­та­льніше про техніко-тех­но­логічні особ­ли­вості на­зва­них ви­ще мо­де­лей зер­но­ме­тачів — у табл. 1).

Ра­ма — звар­на кон­ст­рукція, що є не­су­чою ча­с­ти­ною зер­но­ме­та­ча. Ма­ши­на спи­рається своєю ма­сою на хо­до­ву ча­с­ти­ну, яка скла­дається з двох задніх коліс і двох ке­ро­ва­них ве­ду­чих — пе­редніх. Зер­но­ме­тач при­во­дять у рух за до­по­мо­гою черв’яч­но­го мо­тор-ре­дук­то­ра, роз­міще­но­го на од­но­му ва­лу з ве­ду­чи­ми ко­ле­са­ми. З ра­мою мо­тор-ре­дук­тор з’єднується за до­по­мо­гою цап­фи та ма­то­чи­ни, а три­мер — та­кож за до­по­мо­гою ма­то­чи­ни. По­во­ро­ти зер­но­ме­та­ча під час ру­ху відбу­ваються за до­по­мо­гою ру­ль­о­во­го ко­ле­са або мо­тор-ре­дук­то­ра — 
із за­сто­су­ван­ням пуль­та дис­танційно­го ке­ру­ван­ня. 

За­ван­та­жу­валь­ний транс­пор­тер має такі скла­дові:

— зва­рені між со­бою верхній і нижній ко­ро­би, хо­бот, рам­ку;

— скреб­ко­вий лан­цюг;

— мо­тор-ре­дук­тор при­во­ду за­ван­та­жу­валь­но­го транс­пор­те­ра;

— мо­тор-ре­дук­тор при­во­ду жи­виль­ни­ка;

— на­тяж­ну і проміжну зіроч­ки.

Мо­тор-ре­дук­то­ри при­во­ду жи­виль­ників кріплять­ся на плиті рам­ки, а мо­тор-ре­дук­тор при­во­ду за­ван­та­жу­валь­но­го транс­пор­те­ра — на бо­ко­вині хо­бо­та. 

Жи­виль­ник скла­дається із щит­ка, ра­ми, на­тяж­ної зіроч­ки, скреб­ко­во­го лан­цю­га, опор­но­го ко­ле­са, ро­ли­ка. Цей пристрій навіше­ний на рам­ку і мо­тор-ре­дук­тор, за­для уник­нен­ня ось­о­во­го пе­реміщен­ня він зафіксо­ва­ний шай­бою і шплінтом. Уру­хом­люється скреб­ко­вий лан­цюг за до­по­мо­гою зіроч­ки, роз­мі­ще­­ної на ва­лу мо­тор-ре­дук­то­ра, а на­тяг цьо­го транс­пор­те­ра за­без­пе­чує на­тяж­на зіроч­ка.

Зернонавантажувач ЗН-60Метач зерна самохідний Р6-МЗС-100Навантажувач ПЗУ-90Зернокидач ЗЗП-80

Три­мер скла­дається зі збірно­го кор­пу­су, на­тяж­но­го й ве­ду­чо­го ба­ра­ба­на, ко­туш­ки, безкінеч­ної стрічки, еле­к­т­ро­дви­гу­на і на­тяж­них при­ст­роїв. Ве­ду­чий ба­ра­бан при­во­дить­ся в рух еле­к­т­ро­дви­гу­ном, закріпле­ним на правій бо­ко­вині три­ме­ра флан­цем (че­рез опо­ру). У про­ти­лежній ча­с­тині ба­ра­бан обер­тається у підшип­ни­ку й кріпить­ся до лівої бо­ко­ви­ни гай­кою.

На­тяж­ний ба­ра­бан обер­тається в двох за­кри­тих підшип­ни­ках. Зафіксо­ва­ний він у бо­ко­ви­нах дво­ма гай­ка­ми. За до­по­мо­гою на­тяж­но­го ме­ханізму відбу­вається на­тяг безкінеч­ної стрічки шля­хом пе­реміщен­ня осі в па­зу бо­ко­ви­ни три­ме­ра. Жо­лоб скла­дається з ко­ро­ба і відкид­но­го но­с­ка. Щоб підня­ти но­сок уго­ру, тре­ба по­сла­би­ти лебідкою на­тяг ка­на­ту — й пру­жи­ни по­тяг­нуть но­сок до­­го­ри. Для зво­рот­но­го йо­го ру­ху пот­рібно лебідкою на­тя­гу­ва­ти ка­нат, пе­ре­си­лю­ю­чи зу­сил­ля пру­жин.

Три­мер — спе­цифічний, оригіна­ль­ної кон­ст­рукції, ме­та­ль­ний кон­веєр, під час ру­ху яким зер­ну на­дається знач­не при­ско­рен­ня, внаслідок чо­го швидкість йо­го пе­реміщен­ня, а відтак — і кіне­тич­на енергія знач­но зро­с­та­ють. У ре­зуль­таті цьо­го зер­но на­бу­ває здат­ності пе­реміща­ти­ся (ви­ки­да­ти­ся) у відкри­тий простір по­за кон­ст­рукцією зер­но­ме­та­ча у спря­мо­ва­но­му на­прям­ку на знач­ну відстань, яка мо­же ся­га­ти 30 м. За до­по­мо­гою три­ме­ра пе­реміщу­ють го­ло­вним чи­ном сипкі ма­теріали, зо­к­ре­ма зер­но. Для без­по­се­ред­нь­о­го впли­ву на об’єкт пе­реміщен­ня (зер­но) в складі три­ме­ра на­яв­ний обер­то­вий ро­тор, диск та нескінчен­на (за­мк­ну­та) ру­хо­ма стрічка, яка по­дає зер­но.

Жи­виль­ни­ки скла­да­ють­ся з пра­во­го і ліво­го кри­ла, шарнірно з’єдна­них із ниж­нь­ою секцією за­ван­та­жу­валь­но­го транс­пор­те­ра. В кож­но­му жи­виль­ни­ку вста­нов­ле­ний транс­пор­тер­ний лан­цюг зі скреб­ка­ми. Жи­виль­ни­ки уру­хом­лю­ють­ся від ре­дук­то­ра, прикріпле­но­го на нижній секції за­ван­та­жу­валь­но­го транс­пор­те­ра, який і при­во­дить у рух транс­пор­тер­ний скреб­ко­вий лан­цюг.

Електрообладнання та електропривід. Ро­бочі ор­га­ни зер­но­ме­та­ча по­чи­на­ють функціону­ва­ти за до­по­мо­гою еле­к­т­ро­дви­гунів і мо­тор-ре­дук­торів з еле­к­т­ро­дви­гу­на­ми три­фаз­но­го стру­му за­галь­но­про­мис­ло­во­го при­зна­чен­ня, асин­хрон­них, за­кри­то­го об­дув­но­го ти­пу, на­пру­гою 380 В. Еле­к­т­ро­е­нергія до еле­к­т­ро­дви­гу­на по­дається від ме­режі на­пру­гою 380 В, а та­кож від ав­то­ном­них пе­ре­сув­них еле­к­т­ро­с­танцій.Шафа керування зернокидача ЗЗП-80

Прин­ци­по­ва еле­к­т­рич­на схе­ма пе­ред­ба­чає на­явність ша­фи ке­ру­ван­ня, за до­по­мо­гою якої відбу­вається за­пуск у ро­бо­ту й зу­пин­ка еле­к­т­ро­дви­гунів та мо­тор-ре­дук­торів. Усе­ре­дині ша­фи на знімній па­нелі вста­нов­ле­на пу­с­ко­за­хис­на апа­ра­ту­ра, що ви­ко­нує такі функції:

— при­ве­ден­ня в ро­бо­ту і зу­пин­ка еле­к­т­ро­дви­гунів та мо­тор-ре­дук­торів;

— за­хист еле­к­т­ро­дви­гунів та мо­тор-ре­дук­торів від пе­ре­ван­та­жен­ня;

— за­хист про­вод­ки від ко­рот­ко­го за­ми­кан­ня;

— за­хист еле­к­т­ро­дви­гунів від са­мо­за­пус­ку (ну­ль­о­вий за­хист).

Зовні на двер­ця­тах цієї ша­фи вста­нов­лені кноп­кові станції з по­знач­ка­ми «Пуск» і «Стоп», за на­ти­с­кан­ня на які відбу­вається відповідне ке­ру­ван­ня пу­с­ко­за­хис­ною апа­ра­ту­рою. Над кож­ною кноп­ко­вою станцією є на­пис, що вка­зує на ме­ханізм, яко­го во­на сто­сується.

Зер­но­ме­тачі підклю­ча­ють до ме­режі змінно­го стру­му з ча­с­то­тою 50 Гц, на­пру­гою 380 В за до­по­мо­гою ка­бе­лю. За йо­го до­вжи­ни до 50 м ре­ко­мен­до­ва­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти тип КГ 3х6 + 1х4 із приєдна­ним про­во­дом за­зем­лен­ня ПВЗ 1х6, а за до­вжи­ни по­над 50 м — тип ка­бе­лю КГ 3х10 + 1х6 із про­во­дом за­зем­лен­ня ПВЗ 1х6. Обид­ва кінці ка­бе­лю закільцьо­вані еле­мен­та­ми штеп­сель­них роз’ємів.

Ор­га­ни уп­равління зер­но­ме­та­чем — ша­фа ке­ру­ван­ня, ру­ль­о­ве ко­ле­со, ру­ко­ят­ки лебідок, ме­ханізм підйо­му жи­­виль­­­ників, лебідки підйо­му за­ван­та­жу­валь­но­го транс­пор­те­ра, ру­ко­ят­ка лебідки уп­равління відкид­ним но­с­ком жо­ло­ба, руч­ка по­во­ро­ту три­ме­ра. Пе­­ред­ба­че­но пульт дис­танційно­го ке­ру­ван­ня. 

Таблиця 3. Технічна характеристика зернометача ПЗМ-120МПід час ро­бо­ти зер­но­ме­та­ча слід пам’ята­ти й до­три­му­ва­ти­ся важ­ли­вих ви­мог (умов): 

— не мож­на при­во­ди­ти в дію за­ван­та­жу­валь­ний транс­пор­тер за відклю­че­но­го три­ме­ра, оскільки це спри­чи­нить за­би­ван­ня ос­тан­нь­о­го зер­но­вим ма­теріалом;

— у по­чат­ко­вий період ек­сплу­а­тації ма­ши­ни відбу­вається інтен­сив­не роз­тя­гу­ван­ня стрічки три­ме­ра, то­му вар­то ре­тель­но кон­тро­лю­ва­ти її стан і за по­тре­би ре­гу­лю­ва­ти її на­тяг;

— за­бо­ро­няється зу­пи­ня­ти рух скреб­ко­во­го лан­цю­га в той час, ко­ли жи­виль­ни­ки за­глиб­лені в зер­но, по­за­як на­ступ­ний пуск за­ван­та­жу­валь­но­го транс­пор­те­ра мо­же при­зве­с­ти до про­бук­со­ву­ван­ня пасів або пе­ре­ван­та­жен­ня дви­гу­на під час при­ве­ден­ня йо­го в дію;

— за ши­ри­ни бур­та до 5 м зер­но­ме­та­ча ви­ко­нує свою ро­бо­ту за один прохід — для цьо­го йо­го потрібно роз­та­шу­ва­ти по цен­т­ру бур­та;

— транс­пор­ту­ван­ня зер­но­ме­та­ча в ме­жах то­ку відбу­вається, як пра­ви­ло, са­мохідно.

Пе­ред увімкнен­ням еле­к­т­ро­об­лад­нан­ня в ро­бо­ту не­обхідно ви­ко­на­ти:

— об­слу­го­ву­ван­ня еле­к­т­ро­об­лад­нан­ня, яке має про­ве­с­ти кваліфіко­ва­ний пер­со­нал, зо­к­ре­ма кваліфіко­ва­ний еле­к­т­рик (ро­бо­ча гру­па до­пу­с­ку з еле­к­т­ро­без­пе­ки — не ниж­че тре­тьої);

— зовнішній ог­ляд ша­фи уп­равління з пе­ревіркою (за зня­тої на­пру­ги!) надійності всіх кон­ст­рукційних з’єднань (за по­тре­би — підтяг­ну­ти їх);

— пе­ревірку пра­виль­ності ус­та­но­вок теп­ло­вих ре­ле;

— пе­ревірку опо­ру ізо­ляції всіх стру­мо­провідних ча­с­тин, об­мо­ток дви­гунів, кріплен­ня дви­гунів на ма­шині (ве­ли­чи­на опо­ру ізо­ляції має бу­ти не менш ніж 0,5 м Ом);

— якість підклю­чен­ня ша­фи ке­ру­ван­ня ма­ши­ни до зовнішньої ме­режі. Особ­ли­ву ува­гу слід звер­ну­ти на надійне підклю­чен­ня ну­ль­о­вої жи­ли ка­бе­лю до ну­ль­о­вої ши­ни дже­ре­ла жив­лен­ня й за­хис­но­го (РЕ) провідни­ка до за­зем­лю­валь­но­го при­ст­рою.

Технічно справ­ний стан і го­товність зер­но­ме­та­ча до ро­бо­ти за­без­пе­чить пла­номірне ви­ко­нан­ня не­с­клад­них робіт із технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня, які спри­я­ють підви­щен­ню технічної надійності й пра­цез­дат­ності ма­ши­ни та її про­дук­тив­ності про­тя­гом ро­бо­чої зміни, а та­кож по­до­вжу­ють термін її служ­би. На це спря­мо­вані пла­нові технічні об­слу­го­ву­ван­ня (ТО): щозмінне ТО (ЩТО), технічне об­слу­го­ву­ван­ня №1 (ТО-1) че­рез кожні 100 го­д ро­бо­ти та технічне об­слу­го­ву­ван­ня за по­ста­нов­ки і знят­тя зі зберіган­ня.

Під час ЩТО потрібно очи­с­ти­ти ма­ши­ну від пи­лу й бру­ду, пе­ревіри­ти на­тяг нескінчен­ної стрічки, лан­цю­го­вих та па­со­вих пе­ре­дач і за по­тре­би відко­ри­гу­ва­ти їхній на­тяг, оціни­ти технічний стан ма­ши­ни та усу­ну­ти ви­яв­лені не­справ­ності.

За про­ве­ден­ня ТО-1 слід ви­ко­на­ти ро­бо­ти, пе­ред­ба­чені ЩТО, пе­ревіри­ти й у разі потреби підтяг­ну­ти різьбові з’єд­нан­ня, пе­ревіри­ти зовнішнім ог­ля­дом кріплен­ня скла­даль­них оди­ниць.

Під час підго­тов­ки ма­ши­ни до зберіган­ня потрібно:

— ви­ко­на­ти ро­бо­ти з ЩТО; 

— за­кон­сер­ву­ва­ти ру­хомі й ре­гу­ль­о­вані різьбові по­верхні;

— па­си, лан­цю­ги та нескінчен­ну стрічку слід зня­ти з ма­ши­ни для зберіган­ня у спеціаль­но­му місці.

Зернокидач ЗЗП-80Зернонавантажувач ЗН-90Метач зерна самохідний Р6-МЗС-100Ходова частина та механізм повороту зернокидача ЗЗП-80 

Зер­но­ме­тачі ЗЗП-60, ЗЗП-80, ЗЗП-100 (ТОВ «Оріхівсільмаш») до­сить по­ши­рені в зер­но­ви­роб­ництві Ук­раїни. Особ­ли­вості цієї гру­пи ма­шин доцільно про­сте­жи­ти на при­кладі зер­но­ме­та­ча ЗЗП-80.

Зер­но­ме­тач ЗЗП-80 мо­же ви­ки­да­ти зер­но на відстань від 15 до 25 м, він та­кож за­без­пе­чує за­ван­та­жен­ня або скла­ду­ван­ня збіжжя зав­виш­ки до 6 м. За­леж­но від ви­ду тех­но­логічної куль­ту­ри, з якою пра­цює зер­но­ме­тач, мак­си­маль­на дальність пе­реміщен­ня зер­на мо­же зміню­ва­ти­ся. Ши­ри­на за­хва­ту крил за­ван­та­жу­валь­но­го транс­пор­те­ра ста­но­вить 5,2 м. Ши­ри­на скреб­ка до­­рівнює 250 мм. Зер­но­ме­тач об­лад­на­ний трьо­ма еле­к­т­ро­дви­гу­на­ми різної по­туж­ності: в складі три­ме­ра — 5,5 кВт (1500 об./хв), по­да­валь­но­го транс­пор­те­ра — 5,5 (100), для за­без­пе­чен­ня ру­ху — 1,1 кВт (100 об./хв). Су­мар­на їхня по­­тужність ста­но­вить 12,1 кВт (табл. 2).

Хо­до­ва ча­с­ти­на та ме­ханізм по­во­ро­ту зер­но­ме­та­ча ЗЗП-80

Особ­ли­вості кон­ст­рукції: 

— для збільшен­ня жор­ст­кості й по­до­вжен­ня терміну служ­би ра­ми ви­роб­ник за­сто­су­вав ку­тик (75х75х5 мм), ви­го­тов­ле­ний ме­то­дом га­ря­чо­го ка­тан­ня;

— тов­щи­на ме­та­лу по­хи­лої ка­ме­ри збільше­на до 2 мм;

— три­мер мо­же по­вер­та­ти­ся на 90° в обид­ва бо­ки від поз­довжньої осі ра­ми;

— збільше­на на 500 мм ви­со­та за­ван­та­жен­ня три­ме­ра, що да­ло змо­гу збільши­ти ви­со­ту підйо­му ви­ван­та­жу­валь­ної тру­би до 3850 мм. Із підня­тим ко­зир­ком ви­со­та до­ся­гає 4300 мм;

— у складі зер­но­ме­та­ча є до­дат­ко­вий ре­дук­тор із са­телітним бло­ком, що дає змо­гу не відклю­ча­ти муф­ту під час роз­во­ро­ту зер­но­ме­та­ча; 

— ре­дук­тор має дві швид­кості: ро­бо­чу та транс­порт­ну; йо­го ше­с­терні містять­ся в мас­ляній ванні;

— ре­гу­лю­валь­ний гвинт пе­ред­нь­о­го хо­ду має опор­ний підшип­ник, що дає змо­гу змен­ши­ти зу­сил­ля за ре­гу­лю­ван­ня ви­со­ти на­хи­лу по­хи­лої ка­ме­ри віднос­но по­верхні землі;

— зер­но­ме­тач ос­на­ще­ний освітлю­валь­ни­ми при­ла­да­ми;

— зер­но­ме­тач має вдо­с­ко­на­ле­ний пульт ке­ру­ван­ня;

— пульт ке­ру­ван­ня має теп­ло­ве ре­ле для за­побіган­ня пе­регріван­ню дви­гунів зер­но­ме­та­ча.

«Сер­це» зер­но­ме­та­ча — три­мер. Йо­го кон­ст­рукційні особ­ли­вості:

— ба­ра­ба­ни в про­цесі ви­го­тов­лен­ня підда­ють­ся на спеціаль­но­му стенді комп’ютер­но­му ба­лан­су­ван­ню;

— до йо­го скла­ду вхо­дить універ­саль­на ше­в­рон­на стрічка за­вшир­ш­ки 400 мм, яка має кра­щий кон­такт із зер­ном, що сприяє збільшен­ню даль­ності йо­го ки­дан­ня. Ше­в­рон розміще­ний та­ким чи­ном, щоб потік зер­на фор­му­вав­ся вже без­по­се­ред­ньо все­ре­дині три­ме­ра;

— за­вдя­ки збільшен­ню вхідно­го вікна й удо­с­ко­на­лен­ню кон­ст­рукції ко­туш­ки збільше­на про­пу­ск­на здатність три­ме­ра;

— для збільшен­ня жор­ст­кості кон­ст­рукції бо­ко­ви­ни підси­лені розпірни­ми шпиль­ка­ми.

При­во­ди­ти транс­пор­тер у рух мож­на тільки після вклю­чен­ня три­ме­ра — до­три­ман­ня цієї ви­мо­ги дасть змо­гу уник­ну­ти пе­ре­ван­та­жен­ня стрічки три­ме­ра!

Зер­но­ме­тач са­мо­пе­ре­сув­ний ПЗМ -120М (ТОВ «За­вод сільгоспма­шин») при­зна­че­ний для ме­ханізації на­ван­та­жу­валь­но-роз­ван­та­жу­валь­них робіт на відкри­тих то­ках і в зер­но­с­кла­дах. Зер­но­ме­тач скла­дається із та­ких вузлів і ме­ханізмів: ра­ми; пе­ред­нь­о­го хо­ду; ме­ханізму са­мо­пе­ре­су­ван­ня; жи­виль­ників; транс­пор­те­ра за­ван­та­жу­валь­но­го; еле­к­т­ро­при­во­ду транс­пор­те­ра за­ван­та­жу­валь­но­го; еле­к­т­ро­дви­гу­на са­мо­хо­ду; еле­к­т­ро­дви­гу­на при­во­ду три­ме­ра; влас­не три­­­­ме­ра; тру­­би три­ме­ра.Зернометач самопересувний  ПЗМ-120М (ТОВ «Завод сільгоспмашин»)

Зер­но­ме­тач ПЗМ -120М мо­же ви­ко­ну­ва­ти такі тех­но­логічні опе­рації:

— за­ван­та­жен­ня і ви­ван­та­жен­ня зер­на із зер­но­с­кладів;

— на­ван­та­жен­ня зер­на в транс­портні за­со­би (ви­со­та ки­дан­ня — до 8 м);

— ме­ханічне пе­ре­ло­па­чу­ван­ня бур­ту зер­на на відкри­тих май­дан­чи­ках і зер­но­с­кла­дах;

— фор­му­ван­ня буртів із куп збіжжя на май­дан­чи­ках зер­но­во­го то­ку після ви­ван­та­жен­ня транс­порт­них за­собів, що зво­зи­ли зер­но від ком­бай­на з по­ля;

— се­па­рацію зер­на з відо­крем­лен­ням лег­ких зер­но­вих та сміттєвих домішок.

Ха­рак­тер­ною особ­ливістю зер­но­ме­та­ча є мож­ливість за­ван­та­жен­ня складів із ви­со­тою скла­ду­ван­ня зер­но­во­го ма­теріалу до 8 м, а та­кож фор­му­ван­ня ви­со­ких буртів на май­дан­чи­ках відкри­тих токів із дальністю ме­тан­ня зер­на до 25 м (табл. 3).

По­во­рот три­ме­ра зер­но­ме­та­ча на 127° в обид­ва бо­ки від поз­довжньої осі ра­ми дає мож­ливість за­без­пе­чи­ти:

— без­пе­рервність про­це­су на­­ван­та­жен­ня зер­на в ав­то­ма­ши­ни й ав­то­по­тя­ги;

— ціле­с­пря­мо­ва­не роз­поділен­ня зер­­­­­на під час за­ван­та­жен­ня скла­ду;

— фор­му­ван­ня буртів з од­ним гре­бе­нем після двох про­ходів на­ван­та­жу­ва­ча;

— ро­зо­се­ре­д­жен­ня зер­на з бур­ту для про­су­шу­ван­ня на май­дан­чи­ку то­ку й по­втор­не фор­му­ван­ня йо­го (після про­су­шу­ван­ня) в бурт.

Три­мер уру­хом­люється від еле­к­т­ро­дви­гу­на, який че­рез кли­но­па­со­ву пе­ре­да­чу пе­ре­дає крут­ний мо­мент на вал привідно­го ба­ра­ба­на, без­пе­рервні стрічки, на­тяж­ний ба­ра­бан і ко­туш­ку. По­ло­жен­ня три­ме­ра фіксується стрічко­вим галь­мом. У верхній ча­с­тині бо­ко­вин три­ме­ра ви­ко­нані спеціальні от­во­ри для ус­та­нов­лен­ня тру­би, які да­ють змо­гу зміню­ва­ти кут її на­хи­лу. До верх­ньої ча­с­ти­ни тру­би шарнірно прик­ріпле­ний по­во­рот­ний но­сок, зафіксо­ва­ний у будь-яко­му по­ло­женні гвин­то­вим підйом­ним ме­­ха­нізмом і тя­­гою. Під час за­ван­та­жен­ня транс­­­­­порт­них за­­со­бів, складів і пе­ре­ло­па­чу­ван­ня зер­на зміною по­ло­жен­ня но­с­ка ре­гу­лю­ють дальність і ви­со­ту ки­дан­ня зер­но­во­го по­то­ку. Тру­ба кон­ст­рук­тив­но ви­ко­на­на так, що здат­на про­пу­с­ка­ти че­рез се­бе будь-яку зер­но­ву куль­ту­ру та­ким чи­ном, щоб ос­нов­ний потік про­хо­див по її цен­т­ру. Ре­гу­лю­ван­ня тру­би три­ме­ра за ви­со­тою відбу­вається за до­по­мо­гою тро­со­вої лебідки, вста­нов­ле­ної на ній.

Жив­лен­ня лан­цюгів уп­равління за­­без­­пе­чується че­рез по­ни­жу­валь­ний (под­­війно­го об­мо­ту­ван­ня) транс­фор­ма­тор на­пру­гою 220/24 В, що ро­бить зер­но­ме­тач мак­си­маль­но без­печ­ним у ро­­боті.
Подібні тех­но­логічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки ма­ють і мо­делі зер­но­ме­тачів цьо­го са­мо­го ви­роб­ни­ка ПЗМ-90 та ПЗМ-100 (табл. 4).

Зер­но­на­ван­та­жу­вачі ЗН-90/120 (ТОВ «Вінма­ш­по­с­тач») при­зна­чені для ме­ханізації на­ван­та­жу­валь­но-роз­ван­та­жу­валь­них робіт на відкри­тих то­ках і зер­но­с­кла­дах.

Три­мер скла­дається із ве­ду­чо­го й на­тяж­но­го ба­ра­банів, про­гу­мо­ва­ної ше­в­рон­ної стрічки, при­ти­ск­ної ко­туш­ки і на­прям­но­го тру­бо­про­во­ду. До ос­тан­нь­о­го кріпить­ся ко­зи­рок, ре­гу­ль­о­ва­ний са­мофіксу­валь­ним ва­же­лем че­рез си­с­те­му тяг. Три­мер ус­та­нов­ле­ний на по­во­рот­но­му крузі, який дає змо­гу по­вер­ну­ти йо­го до цен­т­ра ниж­ньої ча­с­ти­ни скреб­ко­во­го транс­пор­те­ра.

У ме­ханізмі са­мо­пе­ре­су­ван­ня ви­ко­ри­с­та­но мо­тор-ре­дук­тор, що на­дає надійності кон­ст­рукції, за­без­пе­чує спри­ят­ливі умо­ви йо­го ро­бо­ти та підви­щує ефек­тивність ек­сплу­а­тації. Є ви­нос­ний пульт дис­танційно­го уп­равління (дальність дії — 10 м). Ус­та­нов­ле­но про­жек­тор для мож­ли­вості ро­бо­ти в тем­ний час до­би. У зер­но­ме­тачі за­сто­со­ва­но си­с­те­му оп­тимізації за­ван­та­жен­ня, яка дає змо­гу пра­цю­ва­ти повністю в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі з будь-якою за­да­ною про­дук­тивністю (табл. 5).

Са­мохідний зер­но­на­ван­та­жу­вач ЗН-90 спеціаль­но роз­роб­ле­ний для швидкісно­го на­ван­та­жен­ня су­час­них ав­то­мобілів із ви­со­ки­ми бор­та­ми. Це дає йо­му змо­гу ви­ко­ну­ва­ти за­ван­та­жен­ня складів із ви­со­тою скла­ду­ван­ня зер­но­во­го ма­теріалу до 6 м, а та­кож фор­му­ва­ти ви­сокі бур­ти на май­дан­чи­ках відкри­тих токів.Технічна ха­рак­те­ри­с­ти­ка інших мо­де­лей цьо­го ви­роб­ни­ка по­да­на в табл. 6.

Зер­но­ме­тачі ЗСМ-90 та ЗСМ -110 (ТОВ «Буд­мон­таж “Ко­лос”») ви­ко­ри­с­то­ву­ють для ме­ханізації на­ван­та­жу­валь­но-роз­ван­та­жу­валь­них робіт на відкри­тих май­дан­чи­ках і в зер­но­с­кла­дах: пе­ре­ло­па­чу­ван­ня, про­су­шу­ван­ня і фор­му­ван­ня буртів зер­на. Для за­без­пе­чен­ня ви­со­кої про­дук­тив­ності зер­но­ме­тачів під час ро­бо­ти із зер­ном усіх ви­­дів зер­но­вих, бо­бо­вих і олійних куль­тур у розгінних бло­ках три­ме­ра ви­ко­ри­с­та­но оригіна­ль­ну стрічку з ви­с­ту­па­ю­чою по­­верх­нею. Ос­новні ха­рак­те­ри­с­ти­ки зер­но­ме­тачів «ЗСМ» по­да­но в табл. 7.

Зер­но­ме­тач са­мо­пе­ре­сув­ний ЗМ-60А (ДП «Підприємство Ко­ро­с­тенсь­кої ви­прав­ної ко­лонії в Жи­то­мирській об­ласті (№ 71)» при­зна­че­ний для ван­таж­но-роз­ван­та­жу­валь­них робіт на відкри­тих то­ках та в зер­но­с­хо­ви­щах. Він ви­ко­нує такі тех­но­логічні опе­рації: за­ван­та­жен­ня та роз­ван­та­жен­ня зер­на із зер­но­с­кладів, на­ван­та­жен­ня зер­на в транс­портні за­со­би з на­ро­ще­ни­ми бор­та­ми, ме­ханічне пе­ре­ло­па­чу­ван­ня зер­на на відкри­тих май­дан­чи­ках та фор­му­ван­ня зер­но­вих буртів, роз­гор­тан­ня збіжжя з бур­та для про­су­шу­ван­ня на пло­щад­ках та по­втор­не фор­му­ван­ня йо­го в бурт після про­су­шу­ван­ня. Зер­но­ме­тач мо­же пе­ре­ки­да­ти зер­но на відстань до 10 м та за­без­пе­чує ви­со­ту скла­ду­ван­ня ма­теріалу до 5 м. Особ­ливістю кон­ст­рукції ЗМ-60А є мож­ливість по­во­ро­ту три­ме­ра на 90° в обид­ва бо­ки від поз­довжньої осі ра­ми та фор­му­ван­ня буртів з од­ним гре­бе­нем. 

Зер­но­на­ван­та­жу­вач ЗМ-100С (МПП «Агатіс», м. Ко­ро­с­тень) пер­шо­чер­го­во ха­рак­те­ри­зується хо­ро­шою якістю ви­го­тов­лен­ня та відпраць­о­ва­ною кон­ст­рукцією. Це знач­ною мірою впли­ває на ер­го­номічність кон­ст­рукції та умо­ви ро­бо­ти об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу: рівень шу­му на ро­бо­чо­му місці опе­ра­то­ра ста­но­вить 76 дБА, що відповідає ви­мо­гам з охо­ро­ни праці (не більш як 80 дБ), а кон­цен­т­рація пи­лу в повітрі ро­бо­чої зо­ни (на відстані до 10 м) не пе­ре­ви­щує 4 мг/м3. То­му підприємство-ви­роб­ник га­ран­тує се­редній ре­сурс до спи­сан­ня техніки не менш як 1600 ро­бо­чих го­дин. Про­дук­тивність під час ро­бо­ти із зер­ном пше­ниці (за об'ємної ма­си 760 кг/м3 та во­ло­гості зер­на 20%) на май­дан­чи­ку із твер­дим по­крит­тям та за ви­ко­нан­ня бур­ту­ван­ня зав­виш­ки 2 м ста­но­вить 100 т/год. Спо­жи­ван­ня енергії від еле­к­т­ро­дви­гунів пе­ре­бу­ває на рівні 10,6 кВт, се­ред­ня пи­то­ма ви­т­ра­та еле­к­т­ро­е­нергії — 0,13 кВт-год/т. Порівня­но із зер­но­на­ван­та­жу­ва­ча­ми інших фірм-ви­роб­ників, ця ма­ши­на за­без­пе­чує підви­ще­ну дальність пе­реміщен­ня зер­на, яка мо­же до­ся­га­ти 20 м, а ви­со­та бур­ту­ван­ня зер­на — до 6 м.

Ме­тач зер­на са­мохідний МЗС-100 (ПАТ «Мо­гилів-Подільський ма­ши­но­будівний за­вод»). До йо­го скла­ду вхо­дять тра­диційні кон­ст­рукційні еле­мен­ти: ра­ма, хо­до­ва си­с­те­ма, два скреб­кові жи­виль­ни­ки, по­хи­лий скреб­ко­вий транс­пор­тер, прий­маль­ний бун­кер, інерційний за­ван­та­жу­вач (три­мер), еле­к­т­ро­об­лад­нан­ня, гідро­си­с­те­ма. Од­нак він має і певні особ­ли­вості. Ме­тач зер­на ви­го­тов­ля­ють у двох ви­ко­нан­нях: Р6-МЗС-100 (з гідравлікою) і Р6-МЗС-100-01 (без гідравліки). Відмітною особ­ливістю гідравлічно­го зер­но­ме­та­ча Р6-МЗС-100 є вста­нов­ле­на на ньо­му гідро­си­с­те­ма, що до­по­ма­гає ке­ру­ва­ти хо­дом візка й по­во­ро­том інерційно­го ки­даль­но­го ме­ханізму з пуль­та уп­равління. На зер­но­ме­тачі Р6-МЗС-100-01 (без гідравліки) уп­равління хо­дом візка й по­во­ро­ти інерційно­го ме­та­ча ви­ко­ну­ють уруч­ну.

Скреб­кові жи­виль­ни­ки при­зна­чені для підби­ран­ня зер­на й по­да­ван­ня йо­го до цен­т­ра ниж­ньої ча­с­ти­ни по­хи­ло­го скреб­ко­во­го транс­пор­те­ра. Во­ни ма­ють ши­ри­ну за­хва­ту 5,2 м. 

Інерційний за­ван­та­жу­вач (три­мер), по суті, є збірною кон­ст­рукцією, що має такі скла­дові: два ба­ра­ба­ни — ве­ду­чий і ве­де­ний, на які на­тяг­ну­та стрічка, при­тис­ну­та звер­ху ко­туш­кою; па­т­ру­бок і на­прям­на шах­ти з відкид­ним ко­зир­ком. Кон­ст­рукція вста­нов­ле­на на по­во­рот­но­му крузі, що за­без­пе­чує за до­по­мо­гою гідро­при­во­ду її по­во­рот на­вко­ло вер­ти­каль­ної осі. Усі ме­ханізми, а та­кож гідро­привід, вста­нов­лені на рамі. Ча­с­то­та обер­тан­ня ба­ра­ба­на інерційно­го за­ван­та­жу­ва­ча — 830 об./хв. 

Хо­до­ва ча­с­ти­на скла­дається з трьох коліс (двох задніх — привідних, од­но­го пе­ред­нь­о­го — ке­ро­ва­но­го) і ме­ханізму при­во­ду — двош­видкісно­го асин­хрон­но­го еле­к­т­ро­дви­гу­на, ре­дук­то­ра, лан­цю­го­вої пе­ре­дачі. Пе­реднє ко­ле­со є ке­ро­ва­ним і слу­гує для зміни на­прям­ку ру­ху зер­но­ме­та­ча. Швидкість пе­реміщен­ня: ро­бо­ча — 1 км/год, транс­порт­на — 3,8 км/год.

Еле­к­т­ро­об­лад­нан­ня скла­дається з чо­ти­рь­ох еле­к­т­ро­дви­гунів, у т.ч. од­но­го двош­видкісно­го, скринь­ки уп­равління, пуль­та дис­танційно­го ке­ру­ван­ня, еле­к­т­ро­магнітних ре­вер­сив­них зо­лот­ників, а та­кож за­собів освітлен­ня і сиг­налізації. Су­мар­на по­тужність вста­нов­ле­них еле­к­т­ро­дви­гунів — 11,7 кВт.

Гідро­си­с­те­ма скла­дається з мас­ля­но­го ба­ка, на­со­са, гідро­циліндрів по­во­ро­ту інерційно­го на­ван­та­жу­ва­ча та ке­ру­ван­ня хо­до­вою ча­с­ти­ною, двох ре­вер­сив­них еле­к­т­ро­магнітних зо­лот­ників, ру­кавів мас­ло­про­водів.
Прак­тичні ви­про­бу­ван­ня засвідчи­ли, що в умо­вах зер­но­во­го то­ку за на­ван­та­жен­ня зер­на пше­ниці з умістом сміттєвих домішок 0,8-1,2% та во­логістю 13,2-14,6% із бур­та зав­виш­ки 1,0-1,5 м про­дук­тивність Р6-МЗС-100 до­ся­гає 104,6 т/год. 

На­ван­та­жу­вач зер­на ПЗУ-90 (ТОВ ТГ «Аг­ро­пром») скла­дається із та­ких вузлів і ме­ханізмів:

— ра­ми з хо­до­вою ча­с­ти­ною;

— за­ван­та­жу­валь­но­го транс­пор­те­ра з дво­ма Т-подібно роз­та­шо­ва­ни­ми жи­виль­ни­ми транс­пор­те­ра­ми;

— три­ме­ра з по­во­рот­ною рам­кою;

— еле­к­т­ро­при­во­ду (по­тужність ус­та­нов­ле­них еле­к­т­ро­дви­гунів ста­но­вить 9,1 кВт).

Окрім вла­с­ти­вих для на­ван­та­жу­вачів зер­на функцій, він та­кож ви­ко­нує такі за­вдан­ня:

— фор­му­ван­ня буртів із куп зер­на, які ут­во­рю­ють­ся на пло­щад­ках складів під час підве­зен­ня зер­на ав­то­мобільним транс­пор­том від ком­бай­на з по­ля;

— се­па­рацію (очи­щен­ня) зер­на з відо­крем­лен­ням лег­ких сміттєвих не­зер­но­вих домішок.

Особ­ли­вості на­ван­та­жу­ва­ча ПЗУ-90:

— до­б­ра при­сто­со­ваність до за­ван­та­жен­ня складів із ви­со­тою скла­ду­ван­ня зер­на до 5,5 м;

— фор­му­ван­ня ви­со­ких буртів на май­дан­чи­ках відкри­тих токів;

— дальність ме­тан­ня зер­на — до 25 м.

Мож­ливість по­во­ро­ту три­ме­ра на 90° в обид­ва бо­ки від поз­довжньої осі дає мож­ливість за­без­пе­чи­ти: 

— без­пе­рервність про­це­су на­ван­та­жен­ня зер­на в ав­то­мобілі й ав­то­поїзди;

— рівномірне роз­поділен­ня зер­на під час йо­го за­ван­та­жен­ня в зер­но­с­клад;

— фор­му­ван­ня буртів з од­ним гре­бе­нем після двох про­ходів на­ван­та­жу­ва­ча;

— ро­зо­се­ре­д­жен­ня зер­на із бур­та для про­су­шу­ван­ня на май­дан­чи­ку зер­но­во­го то­ку і фор­му­ван­ня йо­го зно­ву в бурт (після про­су­шу­ван­ня). 

Про­дук­тивність про­це­су за­ван­та­жен­ня зер­на пше­ниці з во­логістю 16% на пло­щадці із твер­дим по­крит­тям до­ся­гає 90 т/год. Га­ба­ритні розміри (в ро­бо­чо­му по­ло­женні): 670х4500 х4000 мм. 

 

М. Зань­ко, завіду­вач ла­бо­ра­торії на­уко­вих досліджень і ви­про­бу­вань ма­шин для зби­ран­ня та пер­вин­ної пе­ре­роб­ки уро­жаю, канд. техн. на­ук, ст. на­ук. співробітник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Інформація для цитування
Зер­но­ме­тач — ма­ши­на про­ста, надійна, ефек­тив­на/ М. Зань­ко// Пропозиція/ — 2017. — № 4. — С. 171-176
Зер­но­ме­тач — ма­ши­на про­ста, надійна, ефек­тив­на/ М. Зань­ко// Пропозиція/ — 2017. — № 5. — С. 145-147

Інтерв'ю
Марія Махновець (ліворуч), експерт з органічного трейдингу, на виставці BIOFACH, Нюрнберг, Німеччина, разом з експертами аграрного ринку - André Pilling та Марією Дідух (проект "Agritrade Ukraine")
Україна посідає 10 місце в світі з виробництва органічних зернобобових культур, по олійним та зерновим знаходиться на 6-й позиції. Основні напрямки експорту - Нідерланди, Німеччина, Великобританія,
Зараз багато говориться про деградацію грунтів. Сайт propozitsiya.com попросив детальніше прояснити суть проблеми і порадити шляхи її вирішення генерального директора Інституту охорони грунтів Ігоря Яцука. І він дав докладне інтерв’ю.   Як... Подробнее

1
0