Спецможливості
Агрохімія

Як знизити кислотність грунтів?

22.04.2017
15444
Як знизити кислотність грунтів? фото, ілюстрація

За оцінка­ми фахівців, ґрун­ти з під­ви­ще­ною кис­лотністю в нашій країні є на по­над 10 млн га. Най­гострі­ша си­туація із за­кис­лен­ням ґрунтів спо­с­терігається у Вінницькій об­ласті, де їх­ня ча­ст­ка ста­но­вить 50% від за­галь­ної площі об­сте­же­ної ріллі, у Жи­то­мирсь­кій — 23, Київській — 21 та Хмель­ниць­кій — 21, Сумській — 24, Чер­каській — близь­ко 34%.

 

 

В Ук­раїні що­ро­ку в гос­по­дарсь­кий обіг за­лу­чають по­над 1 млрд т ре­чо­вин при­род­но­го та штуч­но­го по­хо­д­жен­ня, зо­к­ре­ма відхо­ди та побічні про­дук­ти хімічної про­мис­ло­вості. По­шук мож­ли­вості їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня як ней­т­ра­лі­за­то­ра кис­лих ґрунтів є над­зви­чай­но ак­ту­аль­ним, ад­же це дасть змо­гу не ли­ше до­дат­ко­во по­вер­та­ти до ґрун­ту біо­генні еле­мен­ти, ви­не­сені з уро­жаєм, а й виріши­ти пи­тан­ня утилізації побічної си­ро­ви­ни про­мис­ло­во­го ви­роб­ництва.

Са­ме та­ким ней­т­раліза­то­ром кис­лот­­ності ґрун­ту є ор­га­но-кальцієве до­б­ри­во Меліорант-ПЛЮС. Це про­дукт пе­ре­роб­ки (біокон­версії) стічних вод та тех­но­логічних осадів, от­ри­ма­них під час ви­роб­ництва хімічно­го во­лок­на, що міс­тить ор­ганічної ре­чо­ви­ни до 19%, за­галь­но­го азо­ту — до 0,18%, за­галь­но­го Р2О5 — 2–3,5, SО4 — 6,6, обмінно­го Са — 11, Мg — 0,3%, Fe — до 350 мг/кг, мікро­е­ле­мен­ти: Zn — до 7895 мг/кг, Сu — 0,6, Mn — до 226, Ni — 16, Рb — 20,7 мг/кг.

З ме­тою вив­чен­ня аг­рохімічних та ток­си­ко­логічних ха­рак­те­ри­с­тик Меліо­ран­ту-ПЛЮС та виз­на­чен­ня доцільності йо­го ви­ко­ри­с­тан­ня як ней­т­раліза­то­ра кис­лот­ності ґрунтів з удо­б­рю­валь­ни­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми впро­довж 2016 ро­ку бу­ли про­ве­дені по­льові досліди, аг­рохі­міч­ні аналізи, виз­на­чен­ня вмісту мікро­е­ле­ментів і важ­ких ме­талів згідно з ме­­­то­ди­кою ве­ден­ня по­льо­вої спра­ви і ла­­бо­ра­тор­них аналізів.

Під час цих досліджень упер­ше бу­ло роз­роб­ле­но ком­плекс­ну аг­ро­номічну оцін­ку ор­га­но-міне­раль­них відходів хі­­мічно­го ви­роб­ництва во­лок­на. Ре­зу­ль­­­­та­ти про­ве­де­них на­уко­во-дослідних ро­біт да­ли мож­ливість вста­но­ви­ти по­­зи­тив­ний вплив Меліоран­ту-ПЛЮС на­сам­пе­ред на фізи­ко-хімічні по­каз­ни­ки ґрун­ту та на рівень на­ко­пи­чен­ня у ньому ос­нов­них по­жив­них ре­чо­вин. 

У по­льо­вих досліджен­нях за ана­лог до­б­ри­ва Меліорант-ПЛЮС узя­то вап­ну­валь­ний ма­теріал До­ломіт-Імпекс на фоні оп­ти­маль­ної до­зи міне­раль­них туків — N60P60K60. Біологічну ек­с­пер­ти­зу про­во­ди­ли на сіро­му лісо­во­му пи­лу­ва­то-суг­лин­ко­во­му ґрунті з пше­ни­цею ози­мою (дослідне гос­по­дар­ст­во «Ча­ба­ни» ННЦ «Інсти­тут зем­ле­роб­ст­ва НААН») та з ку­ку­руд­зою на зер­но, со­няш­ни­ком і бу­ря­ка­ми цу­к­ро­ви­ми на чор­­но­земі ти­по­во­му на базі Панфіль­сь­кої дослідної станції.

Удо­б­рен­ня по­льо­вих куль­тур про­во­ди­ли згідно зі вста­нов­ле­ним рег­ла­мен­том. Нор­ми вне­сен­ня пре­па­ра­ту ста­но­ви­ли 4 т/га за на­тив­ної во­ло­гості до 78%, у пе­ре­ра­хун­ку еквіва­лент­но во­ло­гості ана­ло­га До­ломіт-Імпекс — близь­ко — 2,5 т/га по фо­ну міне­раль­них до­б­рив в обох ви­пад­ках (N60P60K60).

Виз­на­чен­ня по­жив­но­го ре­жи­му ґрун­ту за ви­ро­щу­ван­ня пше­ниці ози­мої по­ка­за­ло, що впро­довж ве­ге­таційно­го періоду вне­сен­ня обох видів меліоран­тів поліпшує умо­ви міне­раль­но­го жив­лен­ня рос­лин азо­том, фо­с­фо­ром і ка­лієм порівня­но як із кон­тро­лем без до­б­рив, так і з фо­ном NPK. Це свідчить, що вне­сен­ня обох цих про­дуктів сприяє транс­фор­мації ор­ганічної ре­чо­ви­ни у за­сво­ю­вані рос­ли­на­ми фор­ми (табл. 1).

За­сто­су­ван­ня меліорантів за один се­зон не ма­ло помітно­го впли­ву на на­ко­пи­чен­ня в ґрунті мікро­е­ле­ментів та важ­ких ме­талів: їхній уміст не­знач­но відрізняв­ся від при­род­но­го або від­по­відав рівню міне­раль­но­го фо­ну N60P60K60 (табл. 2).

Ек­с­т­ре­мальні умо­ви ве­ге­таційно­го періоду 2016 р. помітно впли­ва­ли на фор­му­ван­ня вро­жай­ності зер­на пше­ни­ці ози­мої, про­яв­ля­ю­чи вод­но­час стабі­лі­зу­ю­чий ефект від за­сто­су­ван­ня обох видів меліорантів. За вро­жай­ності на кон­тролі без до­б­рив 3,5 т/га зер­на пше­ниці за вне­сен­ня N60P60K60 її по­каз­ник підви­щив­ся на 56%, а за вне­сен­ня до­б­рив До­ломіт-Імпекс — на 81%, Меліо­рант ПЛЮС — на 82%, що свідчить про ство­рен­ня оп­ти­маль­них умов міне­раль­но­го жив­лен­ня рос­лин.

Порівню­ю­чи ефек­тивність меліо­ран­тів що­до фо­ну, слід відміти­ти, що при­бав­ка вро­жаю зер­на пше­ниці ози­мої бу­ла в ме­жах 15–16% (табл. 3).

Вис­нов­ки

1. Вста­нов­ле­но, що за­сто­су­ван­ня ней­т­раліза­то­ра кис­лот­ності Меліорант-ПЛЮС на зем­лях зі сла­бо­кис­лою ре­ак­цією ґрун­то­во­го роз­чи­ну (рН 5,1–5,5) на­бли­жає її до зна­чень ней­т­раль­ної ре­акції і сприяє оп­тимізації міне­раль­но­го жив­лен­ня рос­лин (про­дукт вив­ча­ли за вне­сен­ня во­се­ни або на­весні під ос­нов­ний об­робіток ґрун­ту). За та­ких умов фор­мується вро­жайність сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, що в се­ред­нь­о­му до 15% пе­ре­ви­щує фо­но­ву до­зу міне­раль­них до­б­рив і діє на рівні порівня­но з ана­ло­гом. За за­сто­су­ван­ня меліоран­ту поліпшується якість ос­нов­ної про­дукції і не відбу­вається на­ко­пи­чен­ня в ній важ­ких ме­талів.

2. За ви­ро­щу­ван­ня пше­ниці ози­мої виз­на­че­но по­зи­тив­ний вплив Ме­ліо­ран­ту-ПЛЮС дозою 4 т/га і До­ломі­ту-Імпекс — 2,5 т/га на фор­му­ван­ня фізи­ко-хімічних по­каз­ників сіро­го лісо­во­го ґрун­ту, що має ре­акцію ґрун­то­во­го роз­чи­ну, на­бли­же­ну до сла­бо­кис­лої. Вод­но­час гідролітич­на кис­лотність зни­зи­лась на 11% порівня­но з кон­тро­лем (без до­б­рив). 

3. До­ве­де­но, що вро­жайність зер­на пше­ниці ози­мої на фоні вне­сен­ня N60P60K60 підви­щи­лась на 56%, і на цьо­му ж фоні за вне­сен­ня Меліоран­ту-ПЛЮС — на 82%, а за ви­ко­ри­с­тан­ня ана­ло­га До­ломіт Імпекс — на 80% що­до кон­тро­лю без до­б­рив — 3,5 т/га. Вміст про­теїну, білка й клітко­ви­ни за за­сто­су­ван­ня меліорантів підви­щу­вав­ся порівня­но з кон­тро­лем без до­б­рив і фо­ном N60P60K60

 

О. Улиць­кий, д-р ге­ол. на­ук, 

В. Єрма­ков, канд. тех. на­ук, 

ДЗ «Дер­жав­на еко­логічна ака­демія після­дип­лом­ної освіти та уп­равління», 

В. Ящук, канд. с.-г. на­ук,

Міністер­ст­во еко­логії та при­род­них ре­сурсів Ук­раї­ни

 

 

Інформація для цитування
Про­бле­ма кис­лих ґрунтів: рішен­ня є!/ О. Улиць­кий, В. Єрма­ков, В. Ящук// Пропозиція/ — 2017. — № 4. — С. 92-93

Інтерв'ю
У розвинених країнах агрострахування вже давно застосовується як ефективний інструмент розвитку агробізнесу, в Україні страхування ризиків сільського господарства все ще знаходиться на стадії розвитку
Коли на землі буде впевнений власник, який міцно стоїть на ногах, він дбатиме про її благополуччя, сприятиме збагаченню рідного краю. Опорою для розвитку села є сільгоспвиробники середнього рівня, сімейні фермерські господарства. З початку... Подробнее

1
0