Спецможливості
Агрохімія

Як знизити кислотність грунтів?

22.04.2017
20292
Як знизити кислотність грунтів? фото, ілюстрація

За оцінка­ми фахівців, ґрун­ти з під­ви­ще­ною кис­лотністю в нашій країні є на по­над 10 млн га. Най­гострі­ша си­туація із за­кис­лен­ням ґрунтів спо­с­терігається у Вінницькій об­ласті, де їх­ня ча­ст­ка ста­но­вить 50% від за­галь­ної площі об­сте­же­ної ріллі, у Жи­то­мирсь­кій — 23, Київській — 21 та Хмель­ниць­кій — 21, Сумській — 24, Чер­каській — близь­ко 34%.

 

 

В Ук­раїні що­ро­ку в гос­по­дарсь­кий обіг за­лу­чають по­над 1 млрд т ре­чо­вин при­род­но­го та штуч­но­го по­хо­д­жен­ня, зо­к­ре­ма відхо­ди та побічні про­дук­ти хімічної про­мис­ло­вості. По­шук мож­ли­вості їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня як ней­т­ра­лі­за­то­ра кис­лих ґрунтів є над­зви­чай­но ак­ту­аль­ним, ад­же це дасть змо­гу не ли­ше до­дат­ко­во по­вер­та­ти до ґрун­ту біо­генні еле­мен­ти, ви­не­сені з уро­жаєм, а й виріши­ти пи­тан­ня утилізації побічної си­ро­ви­ни про­мис­ло­во­го ви­роб­ництва.

Са­ме та­ким ней­т­раліза­то­ром кис­лот­­ності ґрун­ту є ор­га­но-кальцієве до­б­ри­во Меліорант-ПЛЮС. Це про­дукт пе­ре­роб­ки (біокон­версії) стічних вод та тех­но­логічних осадів, от­ри­ма­них під час ви­роб­ництва хімічно­го во­лок­на, що міс­тить ор­ганічної ре­чо­ви­ни до 19%, за­галь­но­го азо­ту — до 0,18%, за­галь­но­го Р2О5 — 2–3,5, SО4 — 6,6, обмінно­го Са — 11, Мg — 0,3%, Fe — до 350 мг/кг, мікро­е­ле­мен­ти: Zn — до 7895 мг/кг, Сu — 0,6, Mn — до 226, Ni — 16, Рb — 20,7 мг/кг.

З ме­тою вив­чен­ня аг­рохімічних та ток­си­ко­логічних ха­рак­те­ри­с­тик Меліо­ран­ту-ПЛЮС та виз­на­чен­ня доцільності йо­го ви­ко­ри­с­тан­ня як ней­т­раліза­то­ра кис­лот­ності ґрунтів з удо­б­рю­валь­ни­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми впро­довж 2016 ро­ку бу­ли про­ве­дені по­льові досліди, аг­рохі­міч­ні аналізи, виз­на­чен­ня вмісту мікро­е­ле­ментів і важ­ких ме­талів згідно з ме­­­то­ди­кою ве­ден­ня по­льо­вої спра­ви і ла­­бо­ра­тор­них аналізів.

Під час цих досліджень упер­ше бу­ло роз­роб­ле­но ком­плекс­ну аг­ро­номічну оцін­ку ор­га­но-міне­раль­них відходів хі­­мічно­го ви­роб­ництва во­лок­на. Ре­зу­ль­­­­та­ти про­ве­де­них на­уко­во-дослідних ро­біт да­ли мож­ливість вста­но­ви­ти по­­зи­тив­ний вплив Меліоран­ту-ПЛЮС на­сам­пе­ред на фізи­ко-хімічні по­каз­ни­ки ґрун­ту та на рівень на­ко­пи­чен­ня у ньому ос­нов­них по­жив­них ре­чо­вин. 

У по­льо­вих досліджен­нях за ана­лог до­б­ри­ва Меліорант-ПЛЮС узя­то вап­ну­валь­ний ма­теріал До­ломіт-Імпекс на фоні оп­ти­маль­ної до­зи міне­раль­них туків — N60P60K60. Біологічну ек­с­пер­ти­зу про­во­ди­ли на сіро­му лісо­во­му пи­лу­ва­то-суг­лин­ко­во­му ґрунті з пше­ни­цею ози­мою (дослідне гос­по­дар­ст­во «Ча­ба­ни» ННЦ «Інсти­тут зем­ле­роб­ст­ва НААН») та з ку­ку­руд­зою на зер­но, со­няш­ни­ком і бу­ря­ка­ми цу­к­ро­ви­ми на чор­­но­земі ти­по­во­му на базі Панфіль­сь­кої дослідної станції.

Удо­б­рен­ня по­льо­вих куль­тур про­во­ди­ли згідно зі вста­нов­ле­ним рег­ла­мен­том. Нор­ми вне­сен­ня пре­па­ра­ту ста­но­ви­ли 4 т/га за на­тив­ної во­ло­гості до 78%, у пе­ре­ра­хун­ку еквіва­лент­но во­ло­гості ана­ло­га До­ломіт-Імпекс — близь­ко — 2,5 т/га по фо­ну міне­раль­них до­б­рив в обох ви­пад­ках (N60P60K60).

Виз­на­чен­ня по­жив­но­го ре­жи­му ґрун­ту за ви­ро­щу­ван­ня пше­ниці ози­мої по­ка­за­ло, що впро­довж ве­ге­таційно­го періоду вне­сен­ня обох видів меліоран­тів поліпшує умо­ви міне­раль­но­го жив­лен­ня рос­лин азо­том, фо­с­фо­ром і ка­лієм порівня­но як із кон­тро­лем без до­б­рив, так і з фо­ном NPK. Це свідчить, що вне­сен­ня обох цих про­дуктів сприяє транс­фор­мації ор­ганічної ре­чо­ви­ни у за­сво­ю­вані рос­ли­на­ми фор­ми (табл. 1).

За­сто­су­ван­ня меліорантів за один се­зон не ма­ло помітно­го впли­ву на на­ко­пи­чен­ня в ґрунті мікро­е­ле­ментів та важ­ких ме­талів: їхній уміст не­знач­но відрізняв­ся від при­род­но­го або від­по­відав рівню міне­раль­но­го фо­ну N60P60K60 (табл. 2).

Ек­с­т­ре­мальні умо­ви ве­ге­таційно­го періоду 2016 р. помітно впли­ва­ли на фор­му­ван­ня вро­жай­ності зер­на пше­ни­ці ози­мої, про­яв­ля­ю­чи вод­но­час стабі­лі­зу­ю­чий ефект від за­сто­су­ван­ня обох видів меліорантів. За вро­жай­ності на кон­тролі без до­б­рив 3,5 т/га зер­на пше­ниці за вне­сен­ня N60P60K60 її по­каз­ник підви­щив­ся на 56%, а за вне­сен­ня до­б­рив До­ломіт-Імпекс — на 81%, Меліо­рант ПЛЮС — на 82%, що свідчить про ство­рен­ня оп­ти­маль­них умов міне­раль­но­го жив­лен­ня рос­лин.

Порівню­ю­чи ефек­тивність меліо­ран­тів що­до фо­ну, слід відміти­ти, що при­бав­ка вро­жаю зер­на пше­ниці ози­мої бу­ла в ме­жах 15–16% (табл. 3).

Вис­нов­ки

1. Вста­нов­ле­но, що за­сто­су­ван­ня ней­т­раліза­то­ра кис­лот­ності Меліорант-ПЛЮС на зем­лях зі сла­бо­кис­лою ре­ак­цією ґрун­то­во­го роз­чи­ну (рН 5,1–5,5) на­бли­жає її до зна­чень ней­т­раль­ної ре­акції і сприяє оп­тимізації міне­раль­но­го жив­лен­ня рос­лин (про­дукт вив­ча­ли за вне­сен­ня во­се­ни або на­весні під ос­нов­ний об­робіток ґрун­ту). За та­ких умов фор­мується вро­жайність сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, що в се­ред­нь­о­му до 15% пе­ре­ви­щує фо­но­ву до­зу міне­раль­них до­б­рив і діє на рівні порівня­но з ана­ло­гом. За за­сто­су­ван­ня меліоран­ту поліпшується якість ос­нов­ної про­дукції і не відбу­вається на­ко­пи­чен­ня в ній важ­ких ме­талів.

2. За ви­ро­щу­ван­ня пше­ниці ози­мої виз­на­че­но по­зи­тив­ний вплив Ме­ліо­ран­ту-ПЛЮС дозою 4 т/га і До­ломі­ту-Імпекс — 2,5 т/га на фор­му­ван­ня фізи­ко-хімічних по­каз­ників сіро­го лісо­во­го ґрун­ту, що має ре­акцію ґрун­то­во­го роз­чи­ну, на­бли­же­ну до сла­бо­кис­лої. Вод­но­час гідролітич­на кис­лотність зни­зи­лась на 11% порівня­но з кон­тро­лем (без до­б­рив). 

3. До­ве­де­но, що вро­жайність зер­на пше­ниці ози­мої на фоні вне­сен­ня N60P60K60 підви­щи­лась на 56%, і на цьо­му ж фоні за вне­сен­ня Меліоран­ту-ПЛЮС — на 82%, а за ви­ко­ри­с­тан­ня ана­ло­га До­ломіт Імпекс — на 80% що­до кон­тро­лю без до­б­рив — 3,5 т/га. Вміст про­теїну, білка й клітко­ви­ни за за­сто­су­ван­ня меліорантів підви­щу­вав­ся порівня­но з кон­тро­лем без до­б­рив і фо­ном N60P60K60

 

О. Улиць­кий, д-р ге­ол. на­ук, 

В. Єрма­ков, канд. тех. на­ук, 

ДЗ «Дер­жав­на еко­логічна ака­демія після­дип­лом­ної освіти та уп­равління», 

В. Ящук, канд. с.-г. на­ук,

Міністер­ст­во еко­логії та при­род­них ре­сурсів Ук­раї­ни

 

 

Інформація для цитування
Про­бле­ма кис­лих ґрунтів: рішен­ня є!/ О. Улиць­кий, В. Єрма­ков, В. Ящук// Пропозиція/ — 2017. — № 4. — С. 92-93

Інтерв'ю
Зовсім недавно в Української зернової асоціації з'явився новий керівник - Микола Горбачьов. Ми поговорили з ним про проблеми, які хвилюють УЗА, прогнози на нинішній сезон і особисте бачення бізнес
Тарас Кутовий, міністр аграрної політики та продовольства України
Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий визначив органічний напрямок як один із головних у роботі Мінагрополітики на цей рік. "Це одне з питань, яке мене особисто хвилює і за яке

1
0