Спецможливості
Агрохімія

Ли­ст­ко­ве піджив­лен­ня зернових мікро­е­ле­мен­та­ми

14.04.2017
9441
Ли­ст­ко­ве піджив­лен­ня зернових мікро­е­ле­мен­та­ми фото, ілюстрація

Упродовж останніх років в Україні простежується тенденція до вирощування сільськогосподарських культур інтенсивного типу і зникнення з полів тих культур, які мають підтримувати родючість ґрунту на високому рівні.

 

 

 

Так, со­няш­ник став ти­по­вою куль­ту­рою для Північно­го Лі­­со­­­сте­пу, а ко­ню­ши­ну мож­на за­но­си­ти до Чер­во­ної кни­ги. Та­ка тен­денція на тлі зни­жен­ня норм уне­сен­ня ор­ганічних і міне­раль­них до­б­рив по­­­­­­ст­­у­по­во при­зво­дить до різних видів де­гра­дації, зо­к­ре­ма аг­рохі­мічної. І як­що про вне­сен­ня NPK аг­­рарії дба­ють, то про інші еле­мен­ти жив­­­лен­ня не­ча­с­то зга­­­ду­ють. Сло­вом, ви­­­роб­ни­ки сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції ак­тив­но ви­ко­ри­с­то­ву­ють «безлімітні» за­па­си мікро­е­ле­ментів із ґрун­ту. Сьо­годні са­ме во­ни «дик­ту­ють» за­кон об­ме­жу­валь­них фак­торів, відповідно до яко­го про­дук­тив­ність рос­лин за­ле­жить від мінімаль­но­го вмісту пев­но­го еле­мен­та (рис. 1).

Навіть за та­ко­го нед­бай­ли­во­го став­лен­ня до ро­дю­чості ґрун­тів вміст мікро­е­ле­ментів є до­стат­нім для от­ри­ман­ня ви­со­ких уро­­­жаїв куль­тур, вони виносять не­­значну кількість поживи з ґрунту. Для кож­но­го еле­­мен­та — це влас­ний набір сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. На­при­клад, для міді — це зер­нові, зер­но­бо­бові, ку­ку­руд­за та кар­топ­ля.

На до­ступність мікро­е­ле­ментів із ґрун­то­во­го роз­чи­ну мо­же впли­ва­ти низ­ка інших фак­торів. Так, не­зва­жа­ю­чи на ви­со­кий вміст міді в ґрунті для куль­тур не­ви­со­ко­го ви­не­сення, її не­­ста­ча мо­же про­яви­ти­ся за пев­них не­­спри­ят­ли­вих ґрун­то­во-кліма­тич­них умов. Се­ред них: ущільнен­ня і ви­со­кий вміст ор­ганічних ре­чо­вин у ґрунті, по­су­ш­ливі умо­ви рос­ту й роз­вит­ку рос­лин. Як наслідок, ефек­тивність ґрун­то­во­го жив­лен­ня суттєво зни­жується. У та­ких ви­пад­ках оп­тимізу­ва­ти ро­бо­ту ли­ст­ко­во­го апа­ра­ту й за­­побігти про­яву стре­со­вих явищ на рос­­­ли­нах мож­на за до­по­мо­гою ли­ст­ко­во­го піджив­лен­ня.

По­за­ко­ре­не­ве піджив­лен­ня мікро­до­б­ри­ва­ми — клю­чо­вий еле­мент тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня куль­тур для мак­си­маль­ної ре­алізації їхньо­го по­тенціа­лу та от­ри­ман­ня якісної про­дукції. Особ­­ли­во це сто­сується куль­тур із підви­ще­ною по­тре­бою пев­них мікро­е­ле­ментів, про важ­ливість яких мож­на знай­ти безліч інфор­мації. Та най­важ­ливішим є те, що во­ни бе­руть ак­тив­ну участь у фізіологічних про­це­сах рос­ту й роз­вит­ку рос­лин, є ак­ти­ва­то­ра­ми фер­­­мен­та­тив­них си­с­тем та син­те­зу різ­­­них спо­лук.

Як зро­зуміти, чи є потреба в по­­­­­­­­­­­­за­­­ко­ре­не­вих піджив­лен­нях? Для ви­яв­лен­ня дефіци­ту еле­ментів жив­­­лен­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­ту­р у кон­крет­ний період їх­­ньо­го рос­ту й роз­вит­ку мож­на ви­­ко­ри­с­та­ти один із видів рос­лин­ної діаг­но­с­ти­ки:

1. Візу­аль­на — виз­на­чен­ня по­ру­шень за зовнішнім ви­гля­дом рос­лин.

2. Хімічна — аналіз свіжих рос­лин і зрізів на вміст не­ор­ганічних спо­лук або ла­бо­ра­тор­не виз­на­чен­ня кон­цен­т­рації еле­ментів жив­лен­ня в ли­ст­ках.

3. Функціональ­на діаг­но­с­ти­ка — виз­на­чен­ня фо­тохімічної ак­тив­ності хло­ро­пластів.

4. Дис­танційна — діаг­но­с­ти­ка за до­по­мо­гою су­пут­ни­ко­вих си­с­тем і ре­­зуль­татів ае­ро­фо­тозй­ом­ки.

Роз­поч­не­мо з візу­аль­ної діаг­но­с­ти­ки. Надмірне чи не­до­статнє жив­лен­ня рос­лин ма­к­ро- й мікро­е­ле­мен­та­ми впли­­­ває на мор­фо­логічну бу­до­ву, струк­ту­ру, кількість листків, а в по­даль­шо­му — й на інші ор­га­ни. Вод­но­час помітно змінюються за­барв­лен­ня листків, їхня фор­ма, розміри, струк­ту­ра ли­ст­ко­вої по­верхні, ха­рак­тер розміщен­ня на стеблі, втра­та тур­го­ру то­що (фото 1).

Є декілька варіантів візу­аль­но­го виз­на­чен­ня «про­блем­но­го» еле­мен­та жив­лен­ня. Це мож­на зро­би­ти за опи­сом мож­ли­вих змін у рос­лині внаслідок не­стачі мікро­е­ле­мен­та чи порів­нян­ням ви­яв­ле­ної про­бле­ми з фо­то кон­крет­ної сільсько­го­с­по­дарсь­кої куль­ту­ри з йо­го дефіци­том. Для зву­жен­ня ко­ла по­шу­ку доцільно ко­ри­с­ту­ва­ти­ся таб­лич­ни­ми ви­з­нач­ни­ка­ми (табл. 1).

Таб­лиці й фо­то, що є не­обхідни­ми для візу­аль­ної діаг­но­с­ти­ки, не завжди зруч­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти в по­льо­вих умо­вах. То­му для спро­щен­ня візу­аль­ної діаг­но­с­ти­ки застосову­ють Android-до­дат­ки для смарт­фонів, за до­по­мо­гою яких виз­на­ча­ють дефіцит еле­ментів жив­лен­ня у сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­ту­рах. Ці про­гра­ми та­кож пра­цю­ють із фо­то й опи­са­ми мож­ли­вих змін рос­лин під уп­ли­вом не­стачі еле­ментів. Вар­то за­зна­чи­ти, що Helping Plants A та Yara CheckIT — без­ко­ш­товні і пра­цю­ють в оф­лайн-ре­жимі, а ко­ри­с­ту­ван­ня од­ним із до­датків про­грам­но­го ря­ду Dinut (для різних куль­тур) ко­ш­тує 300 грн. Сво­єю чер­гою, Yara CheckIT про­по­нує ви­­роб­ни­кам асор­ти­мент міне­раль­них до­б­рив для вирішен­ня ви­яв­ле­них про­блем у про­цесі жив­лен­ня кон­крет­ної куль­ту­ри.

Візу­альні про­яви не­стачі еле­ментів жив­лен­ня про­яв­ля­ють­ся з різною інтен­сивністю на різних сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­ту­рах. Про­те є рос­ли­ни-інди­ка­то­ри, на яких дефіцит по­жив­них ре­чо­вин чітко ви­ра­же­ний і йо­го лег­ко ви­я­ви­ти. Се­ред по­льо­вих куль­тур є певні рос­ли­ни-інди­ка­то­ри, що ре­а­гу­ють на не­ста­чу та­ких мікро­е­ле­ментів:

— залізо — ка­пу­с­та, кар­топ­ля;

— мар­га­нець — ка­пу­с­та, бу­ряки, кар­топ­ля, овес;

— мідь — пше­ни­ця, ячмінь, овес;

— цинк — ку­ку­руд­за, соя, ква­со­ля;

— молібден — ка­пу­с­та, са­лат, бо­бові тра­ви.

Візу­аль­на діаг­но­с­ти­ка — без­кош­тов­на і швид­ка. Про­те на кон­крет­ну нор­му еле­мен­та жив­лен­ня цей ме­тод не вка­же, а точність ре­­зуль­­­татів за­ли­шає ба­жа­ти кра­що­го. Це зу­мов­ле­но та­ки­ми при­чи­на­ми:

— дефіцит еле­ментів жив­лен­ня мо­же ма­ти од­на­ко­вий ви­гляд або бу­ти схо­жим на оз­на­ки по­шко­д­жен­ня рос­лин хво­ро­ба­ми або шкідни­ка­ми;

— для виз­на­чен­ня слід ма­ти рос­ли­ну аб­со­лют­но нор­маль­но­го ви­гля­ду для порівнян­ня;

— дефіцит од­но­го еле­мен­та жив­лен­ня мо­же зу­мо­ви­ти не­ста­чу іншо­го (на­при­клад, молібден потрібен бо­­бо­­­ви­ми для фіксації азо­ту);

— не­спри­ят­ливі ґрун­то­во-кліма­тичні умо­ви (рН ґрун­ту, по­су­ш­ливі умо­ви) впли­ва­ють на візу­аль­ний стан ор­ганів рос­лин.

Крім то­го, зміна за­барв­лен­ня ли­ст­ко­вої по­верхні мо­же оз­на­ча­ти не ли­ше не­ста­чу еле­мен­та жив­лен­ня, а й йо­го над­ли­шок. Так, за підви­ще­ної кис­лот­ності (рН<4,5) мо­же про­яв­ля­ти­ся ток­сич­на дія алюмінію та мар­ган­цю на рос­­­ли­ну. Зовнішні оз­на­ки цих про­блем поєдну­ва­ти­муть­ся з дефіци­том фо­с­фо­ру (для Al) або кальцію й магнію (для Mn). У та­ких ви­пад­ках про­во­дять вап­ну­ван­ня 
ґрунтів.

Відо­мо, що для бо­ру ха­рак­тер­на тон­­ка ме­жа між кількістю, яка зу­мов­лює дефіцит, і йо­го над­лиш­ком, що спри­чи­нює ток­сичність. Вва­жа­ють, що са­ме цей мікро­е­ле­мент є од­ним із виз­на­чаль­них для рос­ту й роз­вит­ку рос­лин кар­топлі. Про­те ця куль­ту­ра — най­чут­ливіша до над­лиш­ко­вої кількості бо­ру в ґрунті. Візу­аль­но ця про­бле­ма про­яв­ляється у ви­гляді по­жов­тіння країв ли­ст­ка і їхнього за­кру­чу­ван­ня до­гори. Потім ура­же­не ли­с­тя на­бу­ває бу­ро­го за­барв­лен­ня й відми­рає. Оз­на­ки над­лиш­ку бо­ру про­яв­ля­ють­ся від листків ниж­нь­о­го яру­су до верх­нь­о­го. Для усу­нен­ня не­га­тив­ної дії бо­ру на рос­ли­ни до­стат­ньо про­ве­с­ти ряс­ний по­лив, за яко­го спо­лу­ки цьо­го еле­мен­та зми­ва­ють­ся у нижні ша­ри.

Такі комбінації надмірно­го й не­до­стат­нь­о­го вмісту еле­ментів жив­лен­ня знач­но збільшу­ють мож­ли­вий діапа­зон візу­аль­них змін рос­лин, а от­же, пе­ре­тво­рю­ють візу­аль­ну діаг­но­с­ти­ку на не­точ­ний інстру­мент ко­ри­гу­ван­ня жив­лен­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­­тур у про­цесі їхньої ве­ге­тації.

Ось чо­му на ос­нові ре­зуль­татів візу­аль­ної діаг­но­с­ти­ки неба­жа­но про­во­ди­ти по­за­ко­ре­не­ве піджив­лен­ня мікро­до­б­ри­ва­ми. Навіть як­що вда­ти­ся до та­кої тех­но­логічної опе­рації, це не до­по­мо­же сільсько­го­с­по­дарсь­ким куль­ту­рам ре­алізу­ва­ти свій ге­не­тич­ний по­тенціал. Візу­альні зміни на рос­ли­нах вка­зу­ють на їхню невідво­ротність у фізіологічних про­це­сах. То­му на ос­нові цієї діаг­но­с­ти­ки мож­на ли­ше зро­би­ти вис­нов­ки про не­обхідність аг­рохімічно­го досліджен­ня ґрун­ту.Експрес-лабораторії для функціональної діагностики ("Еконест-Агро", "Аквадоніс", "Агровектор ПФ-014")

Хімічна діаг­но­с­ти­ка точніша за візу­аль­ну. Суть її по­ля­гає у відборі пев­ної ча­с­ти­ни рос­лин і по­даль­шому хі­­мічному аналізі, на ос­нові яко­го вста­нов­лю­ють доцільність уне­сен­ня мікро­до­б­рив. Є ек­с­прес-ла­бо­ра­торії для ви­­зна­чен­ня ос­нов­них еле­ментів жив­лен­ня на свіжих зрізах (фото 2). Ос­но­ва їх­ня пе­ре­ва­га — швидкість про­ве­ден­ня діаг­но­с­ти­ки. Про­те во­ни да­ють ли­ше орієнтов­ний ступінь за­без­пе­че­ності еле­ментів жив­лен­ня, за яким важ­ко вста­но­ви­ти кон­крет­ну по­тре­бу в до­б­ри­вах.

Хімічний аналіз ор­ганів рос­ли­ни — найточ­ніший для виз­на­чен­ня кон­цен­т­рації еле­ментів жив­лен­ня. На­при­клад: під час діаг­но­с­ти­ки за В.В. Церлінг для виз­на­чен­ня сту­пе­ня їхньої за­без­пе­че­ності відби­ра­ють кон­крет­но вка­за­ний ор­ган рослини в пев­ній фа­зі її роз­вит­ку. Потім про­во­дять ла­бо­ра­тор­ний ана­ліз відповідно до аг­рохімічних ме­­то­дик і за таб­ли­цею виз­на­ча­ють рівень за­без­пе­че­ності тим чи іншим еле­мен­том. За ци­ми ре­зуль­та­та­ми мож­на ко­­ри­­гу­ва­ти нор­му мікро­до­б­рив для по­за­ко­ре­не­во­го піджив­лен­ня. На­при­клад, у кукурудзи у фа­зі ви­ки­дан­ня во­лоті вміст цин­ку в ли­ст­ку біля ка­ча­на ста­но­вив 71 мг/кг. От­же, рівень за­без­пе­че­ності є оп­ти­маль­ним, під куль­ту­ру мож­на вно­си­ти ре­ко­мен­до­вані нор­ми до­б­рив (табл. 2).

По­при ви­со­ку точність результатів під час про­ве­ден­ня досліджень, хімічна діаг­но­с­ти­ка по­тре­бує знач­них за­­трат ча­су: від відбо­ру зразків до прий­нят­тя кон­крет­них рішень — 5–15 днів за­леж­но від на­бо­ру не­обхідних по­каз­ників. Тоб­то про опе­ра­тивність вне­сен­ня до­б­рив не йдеть­ся. Крім то­го, ре­ко­мен­дації роз­роб­лені під кон­крет­ну сільсько­го­с­по­дарсь­ку куль­ту­ру, але без ура­ху­ва­ння гібрида (для ку­ку­ру­­дзи — близь­ко 1000) або сорту, ґрун­тових і по­годних умо­в ви­ро­щу­ван­ня та ін. Ще од­ним «міну­сом» цьо­го ви­ду діаг­но­с­ти­ки є ви­со­ка вартість хімічних аналізів. То­му хімічний аналіз ор­ганів рос­ли­ни доцільно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти з на­уко­вою, а не ви­роб­ни­чою ме­тою.

Однією з найоб'єктив­ніших діаг­но­с­тик є функціональ­на ли­ст­ко­ва. Во­на ґрунтується на зміні фо­тохімічної ак­­тив­ності хло­ро­пластів се­ред­ньої про­би листків діаг­но­с­то­ва­них рос­лин без до­да­ван­ня еле­мен­та, а потім із йо­го до­да­ван­ням. Для ви­ко­нан­ня та­ко­го ви­ду діаг­но­с­ти­ки ви­ко­ри­с­то­ву­ють пор­та­тивні ла­бо­ра­торії. Роз­г­ля­не­мо прин­цип ро­бо­ти на при­кладі «Аг­ро­век­тор ПФ-014».

Лабораторно-функціональ­на ли­ст­ко­ва діаг­но­с­ти­ка «Аг­ро­век­тор ПФ-014» дає змо­гу виз­на­чи­ти по­тре­бу рос­ли­ни в 14-ти еле­мен­тах жив­лен­ня. Ре­зуль­та­том про­ве­ден­ня є графік і таб­лич­ний ма­теріал. На графіку по осі ор­ди­нат вка­­­за­но по­каз­ник фо­то­син­те­тич­ної ак­тив­ності хло­ро­пластів; по осі аб­сцис — ма­к­ро- й мікро­е­ле­мен­ти, за­без­пе­ченість яки­ми виз­на­чають. Чер­во­на лінія вка­зує на рівень ак­тив­ності хло­ро­пластів на кон­тролі. Рівень, що перевищує чер­во­ну лінію, вказує на по­тре­бу у вне­сенні по­жив­но­го еле­мен­та, ниж­че неї — ні (рис. 2, 3).

Під графіком по­да­но таб­ли­цю, у ряд­ку «ДВ» якої вка­за­на кількість діючої ре­чо­ви­ни, яку слід уне­с­ти: для ма­к­ро­еле­ментів — кг/га, мікро­е­ле­ментів — г/га. На кон­крет­но­му при­кладі ба­чи­мо, що ви­ро­щу­ван­ня яч­ме­ню на по­живній суміші без міді зу­мо­ви­ло по­тре­бу в цьо­му еле­менті на рівні 196,3 г/га (рис. 2).Рис. 2. Результати функціональної діагностики ячменю на поживній суміші без Cu

Пе­ре­ва­гою функціональ­ної діаг­но­с­ти­ки є швидкість от­ри­ман­ня ре­зуль­татів і, відповідно, вне­сен­ня мікро­до­б­рив. Для ви­ко­нан­ня аналізу пер­шо­го зраз­ка потрібно 30–40 хв. Потім спе­ціаль­­на про­гра­ма бу­дує графік і ви­ко­нує роз­ра­хун­ки (рис. 3). Спеціаль­них на­виків пер­со­на­лу для ви­ко­нан­ня аналізів не потрібно. Та­ка ла­бо­ра­торія, звісно, по­тре­бує коштів (близь­ко 50 тис. грн), про­те підви­щен­ня про­дук­тив­ності сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур мо­же швид­ко оку­пи­ти її придбання.

Ос­нов­ною ви­мо­гою для от­ри­ман­ня ко­рект­них ре­зуль­татів функціо­наль­­­ної діаг­но­с­ти­ки є відбір зразків. Є різні ме­то­ди­ки, але слід вра­хо­ву­ва­ти пе­релік еле­ментів, по­тре­бу в яких має куль­ту­ра в пев­ній фа­зі сво­го роз­вит­ку (рис. 4). Так, більшість мікро­е­ле­ментів є ма­ло­ру­хо­ми­ми і зо­се­ре­д­жені у верхній ча­с­тині рос­ли­ни (рис. 5). То­му для виз­на­чен­ня по­тре­би в мікро­до­б­ри­вах аналіз доцільно про­во­ди­ти у верх­нь­о­му ярусі листків. Крім то­го, вибірка рос­лин має бу­ти ре­пре­зен­та­тив­ною для пев­ної площі (що більше рос­лин — то ви­ща точність). Після відбо­ру зразків їх потрібно мак­си­маль­но швид­­­ко взя­ти в ро­бо­ту. Вар­то за­зна­чи­ти, що оп­ти­маль­ний час для відбо­ру зразків — ран­кові го­ди­ни. Са­ме в цей період по­чи­нається ак­тив­на ро­бо­та фо­­­то­син­те­зу­ю­чо­го апа­ра­ту.Рис. 3. Результати функціональної діагностики картоплі столової за допомогою «Агровектор ПФ-014» і відповідні рекомендації (на прикладі асортименту добрив однієї з фірм)

Сьо­годні по­ряд із на­зем­ни­ми ви­да­ми діаг­но­с­тик ак­тив­но впро­ва­д­жу­ють дис­танційні. Для цьо­го роб­лять су­пут­ни­кові знімки чи ае­ро­фо­тозй­ом­ку ве­­ге­­ту­ю­чих рос­лин. На от­ри­ма­них зо­б­ра­жен­нях по­ле розділене на умовні зо­ни за індек­сом NDVI, у яких потім відби­ра­ють ґрун­тові зраз­ки. За ре­­зуль­­­та­та­ми виз­на­ча­ють потрібну нор­му азот­них до­б­рив. Та­ка тех­но­логія є еле­мен­том точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва і ли­ше на­би­рає обертів в Ук­раїні.

Діаг­но­с­ти­ку рос­лин слід пов'язу­ва­ти з оп­ти­маль­ни­ми терміна­ми вне­сен­ня мікро­до­б­рив, які без­по­се­ред­ньо за­ле­жать від біологічних особ­ли­во­с­тей куль­ту­ри. В аналізах слід ак­цен­ту­ва­ти на тих мікро­е­ле­мен­тах, які є пер­шо­чер­го­ви­ми для роз­вит­ку рос­лин. На­при­клад, для ку­ку­руд­зи та­ким еле­мен­том є цинк. Йо­го ба­жа­но вно­си­ти у певні фа­зи:

— 5–6 листків — відповідає ІІІ–IV ета­пу ор­га­но­ге­не­зу во­лоті та І–ІІ ета­пу ор­га­но­ге­не­зу ка­ча­на;

— 8–10 листків — відповідає VI ета­пу ор­га­но­ге­не­зу во­лоті та IV ета­пу ор­га­но­ге­не­зу ка­ча­на.

Са­ме в ці ета­пи ор­га­но­ге­не­зу за­­кла­да­ють­ся еле­мен­ти про­дук­тив­ності куль­ту­ри (фер­тильність чо­ловічо­го суц­віття і кількість зе­рен у ка­чані). За знач­но­го дефіци­ту цин­ку мож­ли­ва біль­ша кількість піджив­лень. По­чи­на­ти їх слід від фа­зи чо­ти­рь­ох-ше­с­ти листків. Раніше та­кож мож­на, але пло­ща ли­ст­ко­вої по­верхні в та­ко­му разі бу­де за­над­то ма­лою, що мо­же знизити ефективність піджив­лен­ня.

Як ба­чи­мо з таб­лиці 3, за­галь­на вартість по­за­ко­ре­не­во­го піджив­лен­ня ре­ко­мен­до­ва­ним до­б­ри­вом ста­но­ви­ла б 201 грн/га, про­те, за да­ни­ми функціональ­ної ли­ст­ко­вої діаг­но­с­ти­ки, по­тре­би в більшості з уне­се­них еле­ментів не­має. Навіть та кількість мож­ли­во вне­се­них мікро­е­ле­ментів не за­без­пе­чу­ва­ла б по­тре­бу рос­лин у них. Як­би добриво вне­сли за ре­­зуль­­та­та­ми функціональ­ної ли­ст­ко­вої діаг­но­с­ти­ки, вартість об­роб­ки бу­ла б де­шев­шою на 75 грн/га. Піджив­лен­ня мо­же обійтися до­рож­че, ніж за вне­сен­ня ре­ко­мен­до­ва­них норм, про­те во­но спри­я­ти­ме вирішен­ню ре­аль­них про­блем­ про­це­су жив­лен­ня куль­ту­ри.Рис. 5. Розподіл елементів живлення у рослинах

Асор­ти­мент мікро­до­б­рив для по­­за­­ко­ре­не­во­го піджив­лен­ня на рин­ку Ук­­раїни є до­волі ши­ро­ким. Пи­тан­ня вне­сен­ня — у пло­щині мож­ли­во­с­тей гос­по­дар­ст­ва. Спро­буємо ко­рот­ко про­­­аналізу­ва­ти ри­нок на при­кладі бор­­­­них до­б­рив. Ос­таннім ча­сом їхній асор­ти­мент суттєво роз­ши­рив­ся зав­дя­­ки збільшен­ню площ під чут­ли­ви­ми до бо­ру куль­тур, таких як со­­няш­­­ник і рі­­пак.

Як обирати боровісні добрива?

Що об­ра­ти з-поміж ве­ли­кої кількості борвмісних до­б­рив? Спо­чат­ку зверніть ува­гу на їхню фор­му. По­пу­лярніши­ми є рідкі — че­рез кра­щу роз­чинність, лег­ше до­зу­ван­ня та підви­ще­ний вміст бо­ру. Про­те во­ни по­тре­бу­ють особ­ли­вих умов транс­пор­ту­ван­ня і зберіган­ня.

Борні до­б­ри­ва відрізня­ють­ся як за ціною, так і за  над­хо­д­жен­ням діючої ре­чо­ви­ни на пло­щу жив­лен­ня. Для при­кла­ду візьме­мо піджив­лен­ня со­­няш­­ни­ку й порівняємо до­б­ри­ва Еко­лайн Бор і Вук­сал Бо­рон. За над­хо­­­джен­ням бо­ру на 1 га ці до­б­ри­ва май­же не відрізня­ють­ся (300 г/га — для мак­си­маль­ної до­зи). Про­те вне­сен­ня Еко­лайн Бору обійдеть­ся гос­по­дар­ст­ву в се­ред­нь­о­му 150 грн/га, а Вук­салу Бо­рон — 700 грн/га. Та­ка різни­ця зу­мов­ле­на на­сам­пе­ред си­ро­ви­ною для ви­го­тов­лен­ня до­б­рив. До скла­ду Еко­лайн Бор вхо­дить та­кож азот, а до Вук­сал Бо­рон — азот, фо­с­фор, мідь, залізо, мар­га­нець, молібден і цинк.Рис. 4. Методика відбору зразків рослинного матеріалу для сої (Джерело: сайт www.quantum.ua)

Відо­мо, що для вне­сен­ня ме­талів-мікро­е­ле­ментів найоп­ти­маль­нішою фор­мою є хе­ла­ти. Це пи­тан­ня до­волі ши­ро­ко об­го­во­рюється в ко­лах на­у­ков­ців та ви­роб­нич­ників. То­му спро­буємо вра­ху­ва­ти певні особ­ли­вості за­­сто­су­ван­ня мікро­до­б­рив у хе­лат­них фор­мах. Най­по­ши­реніши­ми є хе­ла­ти з ЕД­ТА. Вар­то за­зна­чи­ти, що хе­ла­ту­ю­чий агент без­по­се­ред­ньо виз­на­чає вла­с­ти­вості мікро­до­б­ри­ва. Так, ЕД­ТА є ду­же стабільним навіть за ви­со­ких зна­чен­ь рН. Що­прав­да, це не сто­су­єть­ся заліза. Fe-ЕД­ТА — стабільний за рН<6,0. За рН>6,5 близь­ко 50% заліза не­до­ступні. То­му не ре­ко­мен­ду­ють ви­­ко­ри­с­то­ву­ва­ти йо­го у воді з ви­со­ким умістом кальцію.

Ціно­вий діапа­зон на мікро­до­б­ри­ва з хе­ла­та­ми зму­шує ви­роб­ників шу­ка­ти де­ше­ву аль­тер­на­ти­ву. Ви­ни­кає за­ко­номірне за­пи­тан­ня: чи мож­ли­во й доцільно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти не­ор­ганічні солі мікро­е­ле­ментів? Для по­за­ко­ре­не­во­го піджив­лен­ня мож­на зас­то­сову­ва­ти во­до­роз­чинні не­ор­ганічні солі (на­­при­клад, ZnSO4, CuSO4 та ін.). За ре­­зуль­­та­та­ми де­я­ких досліджень, такі спо­лу­ки не по­сту­па­ли­ся ефек­тивністю хе­ла­там цих ме­талів.

Ви­ко­ри­с­тан­ня не­ор­ганічних со­лей не є кра­щим варіан­том в інтен­сив­но­му сільсько­му гос­по­дарстві. По-пер­ше, їх мож­на вне­сти у не­ве­ликій кількості. По-дру­ге, во­ни мо­жуть лег­ко ут­во­рю­ва­ти не­роз­чинні оса­ди з аніона­ми (фо­с­фа­ти, суль­фа­ти, кар­бо­на­ти й гід­рок­си­ди). Після оса­д­жен­ня іон ме­та­лу стає недо­ступ­ним для рос­ли­ни. То­му такі солі слід вно­си­ти ок­ре­мо від ін­­ших до­б­рив або пре­па­ратів за­хи­с­ту рос­лин. Хе­лат за­хи­щає ме­тал, за­побі­гає йо­го ре­акції з на­вко­лишнім се­ре­до­ви­щем і зберігає йо­го в до­б­ре роз­чинній формі.Рис. 6. Вартість унесення борних добрив під соняшник

Для за­сто­су­ван­ня мікро­до­б­рив якість во­ди та­кож має суттєве зна­чен­ня. Во­на має бу­ти чи­с­тою: без ме­ха­ніч­­них та хімічних домішок. Для кра­що­го роз­чи­нен­ня ре­ко­мен­до­ва­на тем­пе­ра­ту­ра ком­по­нентів роз­чи­ну має ста­но­ви­ти 20…25°С. Не­га­тив­ний вплив на ха­рак­те­ри­с­ти­ки роз­чи­ну ма­ти­ме твердість во­ди (су­ма кар­бо­натів кальцію і магнію). Для ней­т­ралізації роз­чи­ну за ви­со­ких зна­чень рН доцільно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти кис­ло­ти. Фірми-ви­роб­ни­ки мо­жуть про­по­ну­ва­ти пре­па­ра­ти для ко­ри­гу­ван­ня кис­лот­ності роз­чи­ну з до­б­ри­ва­ми. Так, НВК «КВА­Д­РАТ» за вне­сен­ня мікро­до­б­ри­ва Бор із використанням жорсткої води (рН>7) ре­ко­мен­дує до­да­ва­ти пре­па­рат Ак­тив-Хар­вест рН (0,1–0,3 л на 100 л во­ди).

Як пра­виль­но при­го­ту­ва­ти роз­чи­ни до­б­рив та пе­с­ти­цидів? 

Слід дотримуватися певних ви­мо­г для при­го­ту­ван­ня ба­ко­вих сумішей. Ре­­ко­мен­до­ва­на та­ка послідовність до­­да­­­ва­н­ня за­собів за­хи­с­ту рос­лин та до­б­рив до сумішей (дже­ре­ло: www.nufarm.сom):

1. Во­до­роз­чинні па­ке­ти.

2. Гра­ну­ли, що дис­пер­гу­ють­ся у воді та по­рош­ки.

3. Кон­цен­т­ра­ти су­с­пензій.

4. Кон­цен­т­ра­ти емульсій, роз­чинні кон­цен­т­ра­ти та олії.

5. Змо­чу­вачі-при­ли­пачі.

6. Во­до­роз­чинні кон­цен­т­ра­ти.

7. Рідкі та мікро­до­б­ри­ва.

Навіть ура­хо­ву­ю­чи ці ре­ко­мен­дації, існує ймовірність ви­па­дан­ня оса­ду чи по­мутніння роз­чи­ну. Ось чо­му на ети­кет­ках до­б­рив для по­за­ко­ре­не­во­го під­жив­лен­ня та за­собів за­хи­с­ту рос­лин ви­роб­ни­ки вка­зу­ють на не­обхідність їхнього змішу­ван­ня в не­ве­ли­ких ємно­с­тях у ре­аль­них про­порціях. Це і є ос­­нов­ною ви­мо­гою для при­го­ту­ван­ня ба­ко­вих сумішей. Крім то­го, вар­то вра­хо­ву­ва­ти си­нергійний ефект су­мар­ної дії кількох пре­па­ратів. Щоб не за­вда­ти шко­ди куль­тур­ним рос­ли­нам, ре­ко­мен­ду­ють по­пе­ред­ньо ви­про­бу­ва­ти скла­де­ну ком­по­зицію на край­о­вих сму­гах не­­ве­ли­кої ділян­ки посіву з ви­ко­ри­с­тан­ням ран­це­во­го об­при­с­ку­ва­ча. Візу­аль­ний про­яв не­га­тив­ної дії, як пра­ви­ло, з'яв­ляється про­тя­гом 48 год.Фото 3. Актив-Харвест рН містить трирівневу систему зміни кольору залежно від рН робочого розчину. Під час додавання препарату колір робочого розчину змінюватиметься від блакитного до жовтого

Де­які ком­панії на­да­ють інфор­мацію що­до змішу­ван­ня влас­них про­дуктів у ви­гляді таб­лиць. Це зруч­но для тих гос­по­дарств, у які та­ка фірма по­ста­чає й до­б­ри­ва, й за­со­би за­хи­с­ту рос­лин. Так, наприклад, для при­го­ту­ван­ня ба­ко­вих сумішей ком­панія Yara про­по­нує Android-до­да­ток для смарт­фонів TankmixIT. За цією про­грамою мож­на виз­на­ча­ти мож­ливість комбін­у­ван­ня до­б­рив і пе­с­ти­ци­дів виробництва цієї ком­панії.

Під час роз­роб­ки про­гра­ми під­жив­­лень вар­то пам'ята­ти, що де­які фунгі­ци­­ди та інсек­ти­ци­ди містять мікро­е­ле­мен­ти, зо­к­ре­ма мідь, мар­га­нець або цинк. Їхня кількість мо­же бу­ти до­стат­нь­ою. То­му на це вар­то зва­жа­ти, виз­на­­­ча­ю­чи до­зи мікро­­­до­б­рив.

Є ще декілька ос­нов­них мо­ментів у про­цесі по­за­ко­ре­не­вих піджив­лень мікро­до­б­ри­ва­ми. Еле­мен­ти жив­лен­ня відрізня­ють­ся за ча­сом по­гли­нан­ня їх ли­ст­ко­вою по­верх­нею. Так, для 50% аб­сорбції цин­ку, бо­ру, міді та мар­ган­цю цей по­каз­ник ста­но­вить день-два, для заліза й молібде­ну — 10–20 днів. То­му однією з ос­нов­них умов ефек­тив­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня еле­ментів жив­лен­ня з до­б­рив є вне­сен­ня по­верх­не­во-ак­тив­них ре­чо­вин (ПАР). Во­ни за­без­пе­чу­ють кра­щу змо­чу­ваність по­верхні ли­ст­ка й при­ли­пан­ня роз­чи­ну мікро­до­б­рив до йо­го пла­с­тин­ки. Це сприяє швид­шій аб­сорбції та до­вшому пе­ре­бу­ван­ню роз­чи­ну на ли­ст­ку (фото 4).Фото 4. Доцільність застосування поверхнево-активних речовин (1 — без ПАР, 2 — із ПАР

Ви­роб­ни­ки до­б­рив для по­за­ко­ре­не­во­го піджив­лен­ня мо­жуть вно­си­ти до їхнього скла­ду при­ли­пачі. Це, бе­зу­мов­но, ма­ти­ме вплив на ціно­ву політи­ку. То­му цей фактор та­кож вар­то вра­хо­ву­ва­ти, ку­пу­ю­чи до­б­ри­ва. Як­що не ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти при­ли­пачі, замість очіку­ва­но­го по­за­ко­ре­не­во­го піджив­лен­ня бу­де про­ве­де­но при­ко­ре­не­ве, що суттєво зни­зить ко­ефіцієнти ви­ко­ри­с­тан­ня еле­ментів жив­лен­ня. Крім спеціаль­них ре­чо­вин, на швидкість по­­гли­нан­ня та­кож впли­ває якість на­не­­сен­ня роз­чи­ну на ли­ст­ко­ву по­верх­ню. Збільшив­ши її по­крит­тя шля­хом ви­ко­ри­с­тан­ня пре­па­ра­ту, мож­на суттєво під­­ви­щи­ти ко­ефіцієнти ви­ко­ри­с­тан­ня до­б­рив (рис. 7).

Що ми от­ри­муємо в ре­зуль­таті по­за­ко­ре­не­вих піджив­лень мікро­до­б­ри­ва­ми? До­три­му­ю­чись пра­вил і норм за­сто­су­ван­ня мікро­до­б­рив для по­за­ко­ре­не­во­го піджив­лен­ня, мож­на от­ри­ма­ти при­бав­ку вро­жаю до 10%. Про­те ос­нов­на пе­ре­ва­га та­ко­го вне­сен­ня мікро­е­ле­ментів по­ля­гає у поліпшенні якості про­дукції.Рис. 7. Ефективність добрив залежно від покриття листкової поверхні (від розміру краплі)Рис. 8. Залежність росту рослин та врожайності від концентрації поживних речовин

Під час ба­га­торічних прак­тич­них досліджень бу­ло вста­нов­ле­но, що об­роб­ка насіння та дво­ра­зо­ве по­за­ко­ре­не­ве піджив­лен­ня мікро­до­б­ри­ва­ми сприяє підви­щен­ню вро­жай­ності:

— пше­ниці — на 15–20%, (вміст клей­ко­ви­ни в зерні — +1,5–2%);

— со­няш­ни­ку — на 15–16%  (вміст олії — + 0,8-1%);

— ку­ку­руд­зи — на 10–12%;

— сої — на 15–18%;

— ріпа­ку — на 8–10%.

По­за­ко­ре­не­ве піджив­лен­ня мікро­до­б­ри­ва­ми: вар­то чи ні? 

Для ко­рекції жив­лен­ня куль­тур про­тя­гом ве­ге­тації цей захід є не­обхід­ним (рис. 8). Про­те цьо­го не­до­стат­ньо для збідне­них мікро­е­ле­мен­та­ми ґрунтів. Так, ози­ма пше­ни­ця із вро­жайністю 5 т/га орієнтов­но ви­но­сить 0,85 кг мар­ган­цю, 0,65 кг заліза і 0,45 кг цин­ку; цу­к­ро­ві бу­ряки з уро­жайністю 60 т/га — 2,4 кг бо­ру, 3,2 кг міді, 8,3 кг цин­ку. Та­ким чи­ном, ли­ст­ко­ве вне­сен­ня мікро­е­ле­ментів мо­же оп­тимізу­ва­ти фізіологічні про­це­си в рос­ли­нах, про­те не спри­я­ти­ме по­зи­тив­но­му ба­лан­су у ґрунті. Аг­рарії ма­ють пам'ята­ти, що за­кон по­вер­нен­ня ре­чо­вин у ґрунт ніхто не ска­со­ву­вав. 

 

О. Та­ра­сен­ко, зав. ла­бо­ра­торії, ка­фе­д­ра аг­рохімії та якості про­дукції рос­лин­ництва ім. О.І. Ду­шечкіна, НУБіП Ук­раїни

 

Інформація для цитування

Про ли­ст­ко­ве піджив­лен­ня мікро­е­ле­мен­та­ми мо­вою рос­лин / О. Та­ра­сен­ко// Спецвипуск ж. Пропозиція. Добрива в умовах інтенсифікації агровиробництва / — 2016. — С. 22-28

Інтерв'ю
координатор проекту "Купуймо разом!" Томаш Будзяк
Сільське господарство відноситься до тих галузей, де об'єднання може принести до значного підвищення конкурентноздатності. За ініціативи найбільшої в Польщі гастрономічної закупівельної групи Horeca GGZ в Україні буде створена вітчизняна... Подробнее
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із

1
0