Спецможливості
Техніка та обладнання

Вітчизняна техніка для вертикального ґрунтообробітку

15.02.2021
12508
Вітчизняна техніка для вертикального ґрунтообробітку фото, ілюстрація

Хо­ча тех­но­логія для Ук­раїни відносно но­ва, про­те має ве­ликі пер­спекти­ви, які встиг­ли роз­г­ледіти наші ма­ши­но­бу­дів­ни­ки. І, на­пев­но, са­ме то­му та­кож на­ла­го­ди­ли ви­роб­ництво цих аг­ре­гатів.

 

 

 

 

 

 

 

На­разі мож­на чітко відо­кре­ми­ти два ви­ди аг­ре­гатів для вер­ти­каль­но­го ґрунто­об­робітку. Пер­ший — ма­ши­ни, які кон­ст­рук­тив­но де­що схожі на дис­кові бо­ро­ни і ма­ють мож­ливість зміни ку­та ата­ки, про­те їхня ро­бо­та, а го­ло­вне — ре­зуль­тат повністю відрізня­ють­ся від ро­бо­ти дис­ко­вих борін. Дру­гий — ма­ши­ни, які ма­ють не­за­лежні підпружи­нені дис­кові ро­бочі ор­га­ни з ну­ль­овим ку­том ата­ки.

В Ук­раїні за­сто­со­ву­ють низ­ку тех­нологій об­робітку ґрун­ту, кож­на з яких має свої як по­зи­тивні, так і не­га­тивні сто­ро­ни. І всі ці тех­но­логії ма­ють спільний, при­та­ман­ний ли­ше для них, специ­фічний набір сільсько­го­с­по­дарсь­кої тех­ніки. Хо­ча більшість аг­ре­гатів, на­при­клад для тра­диційної та мінімальної тех­но­логій ґрун­то­об­робітку, мо­жуть «пе­ресіка­ти­ся», про­те не­має (або принаймні не бу­ло до ос­тан­нь­о­го ча­су) універ­саль­них ґрун­то­об­роб­них ма­шин, які б мож­на бу­ло ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти за тра­диційної, мінімаль­ної чи навіть ну­ль­о­вої (і це не по­вний їхній пе­релік) тех­но­логій ґрун­то­об­робітку.

І хо­ча Vertical tillage — тех­но­логія, яка пе­ред­ба­чає про­ве­ден­ня ґрун­то­обробітку, про­те за­сто­су­ван­ня цих ма­шин аж ніяк не су­пе­ре­чить тех­но­логії ноутілл, ад­же кон­такт і по­ру­шен­ня по­верхне­во­го ша­ру ґрун­ту ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми мінімаль­ний. І навіть мен­ший порівняно з уп­ли­вом сіва­лок ноу-тілл. По­зи­тив­ним мо­мен­том вер­ти­кально­го об­робітку ґрун­ту є та­кож те, що аг­ре­га­ти здатні ефек­тив­но пра­цю­ва­ти з ве­ли­кою кількістю по­жнив­них ре­шток, що та­кож до­б­ре для «но­утільщиків».

Ос­нов­на ме­та ро­бо­ти аг­ре­гатів верти­каль­но­го ґрун­то­об­робітку — це розпу­шу­ван­ня верх­нь­о­го ша­ру ґрун­ту за умо­ви за­ли­шен­ня по­над 90% по­жнивних ре­ш­ток на по­верхні по­ля. Окрім цьо­го, аг­ре­га­ти для вер­ти­каль­но­го об­робітку ґрун­ту ви­ко­ри­с­то­ву­ють для зни­щен­ня бур’янів, роз­пу­шу­ван­ня та вирівню­ван­ня верх­нь­о­го ша­ру ґрун­ту, зба­га­чен­ня йо­го кис­нем. За­вдя­ки особли­во­с­тям кон­ст­рукцій аг­ре­гатів і впливу ро­бо­чих ор­ганів, ці ма­ши­ни за­без­печу­ють од­на­ко­ву гли­би­ну об­робітку та, відповідно, рівномірне прогріван­ня/ зво­ло­жен­ня ґрун­ту. До­три­ман­ня точ­ної гли­би­ни за всією ши­ри­ною за­хва­ту дає змо­гу рівномірно роз­поділи­ти післяжнивні рос­линні решт­ки.

Дис­ки аг­ре­га­ту для вер­ти­каль­но­го об­робітку ма­ють дрібніший профіль, до то­го ж во­ни вста­нов­лені під пря­мим ку­том до по­верхні ґрун­ту. Прин­цип ро­бо­ти — ли­ше пря­ме вхо­д­жен­ня в ґрунт і йо­го не­ве­ли­ке підри­ван­ня.

Вза­галі кон­ст­рукційні особ­ли­вості аг­ре­га­тів для вер­ти­каль­но­го об­робітку ґрун­ту ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти відмінне роз­пу­шу­ван­ня по­верхні по­ля, якісне подрібнен­ня ґрун­ту з ут­во­рен­ням у ньо­му вер­ти­каль­них роз­ломів, що можли­ве ли­ше за умо­ви підпру­жи­нен­ня ро­бо­чих ор­ганів чи секцій. От­же, ос­нов­на ме­та — за­ли­ши­ти на по­верхні по­ля мак­сималь­но мож­ли­ву кількість по­жнив­них ре­ш­ток та ви­ко­на­ти за та­ких умов якісний об­робіток ґрун­ту на гли­би­ну висіван­ня (або, за по­тре­би, й глиб­ше) більшості сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Са­ме для цьо­го й ство­ре­но спеціальні ма­ши­ни для вер­ти­каль­но­го об­робітку ґрун­ту. Тож яка відповідь вітчиз­ня­них ма­ши­но­будівників?

 

Zeus-6 від Veles Agro

Ком­панія Veles Agro є од­ним із провідних вітчиз­ня­них ви­роб­ників техніки для об­робітку ґрун­ту та висіван­ня. Сьо­годні ком­панія має у своїй лінійці універ­саль­ний аг­ре­гат Zeus-6 із ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту 6 м для ви­ко­нан­ня по­верх­не­во­го ґрунто­об­робітку.

Пер­шо­чер­го­во аг­ре­гат Zeus — це важ­ка дис­ко­ва бо­ро­на з унікаль­ни­ми мож­ли­во­с­тя­ми. Унікальність цьо­го аг­ре­га­ту по­ля­гає в спе­цифіці ро­бо­ти дис­ко­вих ро­бо­чих ор­ганів: ґрунт не підрізається з по­даль­шим йо­го пе­ре­вертан­ням, а ско­люється та зміщується, що дає змо­гу зни­зи­ти енер­го­за­т­ратність про­це­су об­робітку й тим са­мим до­сяг­ти еко­номії паль­но­го до 50%.

Дис­кові ро­бочі ор­га­ни аг­ре­га­ту (два дис­ки на одній стійці) ма­ють індивіду­альне кріплен­ня до ра­ми за до­по­мо­гою чо­тирь­ох гу­мо­вих ела­с­тич­них амор­ти­за­торів. За­вдя­ки та­ко­му кон­ст­рукційно­му вирішен­ню ко­жен ро­бо­чий ор­ган індивіду­аль­но копіює по­верх­ню по­ля, а гу­мові амор­ти­за­то­ри зни­жу­ють ди­намічні на­ван­та­жен­ня на ра­му. Цьо­му спри­я­ють ще й чо­ти­ри­ряд­не розміщен­ня ро­бо­чих ор­ганів та жор­ст­ке кріплен­ня ро­бо­чих дисків на індивіду­аль­них стійках.

Для якісно­го ви­ко­нан­ня по­верх­нево­го ґрун­то­об­робітку за тех­но­логією вер­ти­каль­но­го ґрун­то­об­робітку ви­робник про­по­нує мож­ливість зміни ро­бочих дис­ко­вих ор­ганів на хви­лясті дис­ки діаме­т­ром 550 мм. За ком­плек­тації VT (Vertical tillage — вер­ти­каль­ний ґрун­то­об­робіток) хвилясті дис­ки та­кож ус­та­нов­лю­ють пар­но на од­ну стійку. При цьо­му кріплен­ня стійки до ра­ми ана­логічне до кріплен­ня на дис­ковій бо­роні.

Дис­ки на рамі аг­ре­га­ту роз­та­шовані в чо­ти­ри ря­ди. Відстань між сусідніми про­хо­да­ми дисків ста­но­вить 103 мм. Тиск на один диск пе­ре­бу­ває на рівні 180 кг (за­леж­но від ком­плек­тації мо­же бу­ти іншим), що дає змо­гу працю­ва­ти навіть за ви­со­кої твер­дості ґрун­ту.

Універ­саль­на дис­ко­ва бо­ро­на ZEUS як у ком­плек­тації «HD», так і «VT» за­без­пе­чує якісний ґрун­то­об­робіток та за­крит­тя во­ло­ги на гли­бині від 5 до 22 см (HD) та від 5 до 12 см (VT). Для збіль­ше­н­ня мож­ли­во­с­тей ви­ко­ри­с­тання аг­ре­га­ту ви­роб­ник про­по­нує встанов­лен­ня на ма­ши­ни си­с­те­ми для внесен­ня міне­раль­них до­б­рив, які закладаються в ґрунт за до­по­мо­гою роз­пушу­валь­ної ла­пи.

У ком­плекті із ZEUS ідуть дві си­с­те­ми вне­сен­ня твер­дих міне­раль­них до­б­рив — ме­ханічна та пнев­ма­тич­на. Ме­ханічна скла­дається з чо­ти­рь­ох бун­керів по 500 л та спеціаль­них ро­бо­чих стійок, які розта­шо­вані за ро­бо­чи­ми дис­ка­ми (за­без­печу­ють висів до­б­рив на гли­би­ну до 20 см). У пнев­ма­тич­но­му варіанті до­дат­ко­во ви­ко­ри­с­то­вується спеціаль­ний бун­кер із еле­к­т­ро­при­во­дом висівно­го апа­ра­ту, при­чо­му бун­ке­ри мо­жуть розміщу­ва­ти­ся спе­ре­ду або поза­ду трак­то­ра.

Та­кож у якості до­дат­ко­во­го ос­нащен­ня ви­роб­ник про­по­нує вста­новлен­ня на власні аг­ре­га­ти пе­ред­нь­о­го ру­баль­но­го кот­ка, з мож­ливістю налаш­ту­ван­ня аг­ре­сив­ності йо­го ро­бо­ти або вза­галі ви­клю­чен­ня із ро­бо­чо­го про­це­су. Фінішним ро­бо­чим ор­га­ном є ко­ток. Ви­роб­ник про­по­нує декілька варіантів котків: гу­мо­во-кли­но­вий, сегмент­ний або важ­кий кільча­с­то-шпо­ровий ко­ток. Транс­порт­на ши­ри­на аг­ре­гату ста­но­вить 3,5 м.

 

Avers Agro — одні з перших

Вітчиз­ня­ний ви­роб­ник сільсько­го­спо­дарсь­кої техніки — ком­панія «Avers Agro» ще два ро­ки то­му на ви­ставці «Аг­ро­ек­с­по» пред­ста­ви­ла ро­бочий про­то­тип ма­ши­ни влас­ної роз­робки для вер­ти­каль­но­го ґрун­то­об­робітку. Спи­ра­ю­чись на досвід ек­сплу­а­тації ма­шин подібно­го ти­пу, в кон­ст­рукції аг­ре­га­ту впро­ва­д­же­но до­сить ба­га­то но­вих технічних рішень.

Для то­го, аби за­до­воль­ни­ти по­треби ук­раїнських аг­раріїв не­за­леж­но від розміру їхньо­го гос­по­дар­ст­ва та на­явної си­ло­вої техніки, ком­панія про­по­нує ши­ро­ку лінійку аг­ре­гатів для вер­тикаль­но­го ґрун­то­об­робітку, яка складається із дев’яти мо­де­лей із ро­бо­чою ши­ри­ною: 2,6/ 3,9/ 5,2/ 6,5/ 7,8/ 9,1/ 10,4/ 11,7/ 18,2 м.

Пер­шо­чер­го­во ма­ши­ну ство­рю­ва­ли як аг­ре­гат ви­ключ­но для вер­ти­каль­ного ґрун­то­об­робітку. Про­те, за­вдя­ки пер­спек­тив­но про­ду­маній кон­ст­рукції ра­ми, аг­ре­гат мо­же ос­на­щу­ва­ти­ся різни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми, що значно роз­ши­рює сфе­ру йо­го за­сто­су­ван­ня.

Для ви­ко­нан­ня вер­ти­каль­ного ґрун­то­об­робітку аг­ре­гат мо­же ком­плек­ту­ва­ти­ся дво­ма ти­па­ми хви­ля­с­тих дисків. Це мо­жуть бу­ти дис­ки діаме­т­ром 570 або 580 мм, тов­щи­на яких ста­но­вить 5 мм. Го­ло­вною їхньою відмінністю є кількість та гли­би­на хвиль. За пер­шо­го варіан­та диск має 13 хвиль із гли­би­ною ви­ги­ну 32 мм, а за дру­го­го — 8 хвиль із гли­би­ною 65 мм, що дає змо­гу най­оп­ти­мальніше підібра­ти ро­бо­чий ор­ган за­леж­но від по­треб та ба­жа­но­го ефек­ту ро­бо­ти.

На одній стійці вста­нов­лю­ють два дис­ки з відстан­ню 15 см один від од­ного. Для кра­що­го про­хо­д­жен­ня рос­линних ре­ш­ток під ра­мою аг­ре­га­ту та унемож­лив­лен­ня йо­го за­би­ван­ня дис­ки вста­нов­ле­но в п’ять рядів. Відстань між сусідніми про­хо­да­ми дисків та­кож стано­вить 15 см.

Стійки, на яких ус­та­нов­ле­но дис­ки, кріплять­ся до ра­ми за до­по­мо­гою пружин­но­го ме­ханізму, що га­ран­тує їхню стабільність ро­бо­ти та змен­шен­ня ди­намічних на­ван­та­жень на ра­му навіть за ро­бо­ти на пе­ре­су­ше­них ґрунтах та за ви­со­кої ро­бо­чої швид­кості. До особ­ли­во­с­тей кріплен­ня дисків слід відне­с­ти й ви­ко­ри­с­тан­ня по­во­рот­но­го ме­ханізму стійки для мож­ли­вості точно­го копіюван­ня ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми сліду трак­то­ра навіть на по­во­ро­тах, на­при­клад під час об­робітку полів не­пра­виль­ної фор­ми. Кут по­во­ро­ту дисків ста­но­вить ±12,5°. Про­те це технічне рішен­ня має як по­зи­тив­ну, так і не­га­тив­ну сто­ро­ну. До по­зи­ти­ву пер­шочер­го­во слід відне­с­ти змен­шен­ня на­ван­та­жен­ня на рам­ну кон­ст­рукцію та точ­не ви­ко­нан­ня вер­ти­каль­но­го ґрунто­об­робітку навіть на по­во­ро­тах. Про­те прак­тичні ви­про­бу­ван­ня ма­ши­ни по­каза­ли й не­га­тив­ну сто­ро­ну та­кої кон­струкції, а са­ме бічне уве­ден­ня аг­ре­га­ту, яке особ­ли­во чітко про­яв­ляється на по­лях зі схи­ла­ми. Для то­го, аби виріши­ти цю про­бле­му, на аг­ре­гаті по­во­ротні бо­кові крайні стійки бу­ло заміне­но на без­по­во­ротні.

Вер­ти­каль­ний хід ро­бо­чо­го ор­га­на (двох дисків) ста­но­вить 250 мм, що дає змо­гу до­ла­ти пе­ре­шко­ди та змінний рельєф по­ля індивіду­аль­но (в разі зустрічі з пе­ре­шко­дою піднімається ли­ше од­на стійка з дис­ка­ми, а всі інші за­ли­ша­ють­ся в ґрунті. Крім то­го, та­ка кон­ст­рукція ро­бо­чих ор­ганів та їхньо­го кріплен­ня до ра­ми сприяє до­сяг­нен­ню ви­щих ро­бо­чих швид­ко­с­тей, які пе­ре­бу­ва­ють у ме­жах від 14 до 25 км/год. За інфор­мацією ви­роб­ни­ка, вер­ти­каль­на вібрація дисків, ство­рю­ва­на на та­ких швид­ко­с­тях, впли­ває на зем­лю як відбійний мо­лоток, дроб­ля­чи ґрунт ниж­че рівня ро­бочої гли­би­ни, роз­би­ва­ю­чи ущільнен­ня ґрун­ту та ство­рю­ю­чи умо­ви для на­копи­чен­ня й збе­ре­жен­ня во­ло­ги.

У якості до­дат­ко­вих ро­бо­чих ор­ганів ви­роб­ник про­по­нує мож­ливість ус­та­нов­лен­ня куль­ти­ва­тор­них стійок для ви­ко­нан­ня суцільно­го ґрун­то­обробітку та паль­це­вих ае­ра­торів, які є до­сить но­вим ви­дом ма­шин для ук­раїнських аг­раріїв, про­те до­сить ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся у світі.

 

Культиватори КВО — новачки на ринку

При­ват­на ком­панія «Хар­техпром-97» уже по­над 20 років займається кон­ст­ру­ю­ван­ням і ви­го­тов­ленням сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки для об­робітку ґрун­ту. У про­дук­товій лінійці ком­панії — низ­ка аг­ре­гатів різно­го ти­пу та ви­ко­нан­ня для проведення як ос­новно­го, так і пе­ре­двисівно­го ґрун­то­обробітку, що дає змо­гу за­без­пе­чи­ти по­вний цикл тех­но­логічних ґрун­то­оброб­них опе­рацій. Ос­таннім до­сяг­нен­ням ком­панії є універ­сальні аг­ре­га­ти КВО, які мо­жуть ком­плек­ту­ва­ти­ся різно­манітни­ми ро­бочи­ми ор­га­на­ми, зо­к­ре­ма й для про­веден­ня вер­ти­каль­но­го ґрун­то­об­робітку.

Сьо­годні в про­дук­товій лінійці компанії пред­став­ле­но чо­ти­ри мо­делі аг­регатів цьо­го ти­пу, які різнять­ся ши­ри­ною за­хва­ту та, відповідно, кількістю ро­бочих ор­ганів і по­тре­бою у тя­говій силі. Для за­до­во­лен­ня гос­по­дарсь­ких по­треб не­ве­ли­ких фер­мерів, які виріши­ли ос­воїти су­час­ну тех­но­логію вер­ти­кально­го ґрун­то­об­робітку і ма­ють у своєму роз­по­ря­д­женні трак­то­ри по­тужністю 80 к. с., ви­роб­ник про­по­нує аг­ре­гат КВО-3 із ши­ри­ною за­хва­ту 3,1 м. Для по­тужніших трак­торів ви­роб­ник та­кож пропо­нує ма­ши­ни КВО-4, КВО-5 та КВО-6 із ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту 3,6/ 5,2 та 5,7 м відповідно. Що­прав­да, тут є од­не «але». Замість крон­штейнів із хви­ля­сти­ми дис­ка­ми, на ро­бочі стійки мо­жуть бу­ти вста­нов­лені куль­ти­ва­торні ла­пи з ши­ри­ною за­хва­ту 430 мм, що дає змо­гу ме­ханічно бо­ро­ти­ся з бур’яна­ми та прово­ди­ти об­робіток ґрун­ту на гли­би­ну до 18 см. У та­ко­му разі ро­бо­ча ши­ри­на ма­шин ста­но­вить 3,3/ 3,8/ 5,4 та 5,9 м відповідно. Мак­си­маль­на гли­би­на об­робітку ґрун­ту, не­за­леж­но від комплек­тації, ста­но­вить 18 см.

За­леж­но від по­треб та по­ба­жань фер­мерів, куль­ти­ва­тор мо­же ма­ти різні ти­пи стійок та, відповідно, різни­ти­ся спо­со­бом їхньо­го кріплен­ня до ра­ми. Ви­роб­ник про­по­нує ви­ко­ри­с­тан­ня пружин­ної стійки з жор­ст­ким її кріплен­ням або застосування пру­жин­но­го бло­ку кріплен­ня для мож­ли­вості ре­гу­лю­ван­ня сту­пе­ня жор­ст­кості хо­ду стійки та, відповідно, жор­ст­кості впли­ву ро­бо­чих ор­ганів на ґрунт. За дру­го­го варіан­та кріплення ре­гу­лю­ван­ня ви­ко­нується за до­по­мо­гою зміни по­ло­жен­ня пру­жин. Та­кож опційно аг­ре­га­ти мо­жуть ос­на­щу­ва­ти дис­ком для прорізан­ня рос­лин­них ре­ш­ток, ус­та­но­ва­ле­ним пе­ред ро­бо­чи­ми стійка­ми (за ком­плектації куль­ти­ва­тор­ни­ми ла­па­ми).

До особ­ли­во­с­тей аг­ре­га­ту та­кож слід відне­с­ти на­явність пе­ред­нь­о­го подрібню­валь­но­го кот­ка, що дає змо­гу пра­цю­ва­ти без за­би­ван­ня на по­лях із ве­ли­кою кількістю по­жнив­них ре­ш­ток. Та­кож йо­го ви­ко­ри­с­тан­ня до­сить ефектив­не під час об­робітку полів із рос­линни­ми за­лиш­ка­ми гру­бо­с­теб­ло­вих культур, особ­ли­во со­няш­ни­ку. Ро­бочі ор­га­ни кот­ка роз­та­шо­вані у ша­хо­во­му по­ряд­ку, що сприяє кра­що­му подрібнен­ню рослин­них ре­ш­ток. Та­кож слід ска­за­ти про йо­го кріплен­ня до ра­ми, яке ви­ко­на­не за до­по­мо­гою гу­мо­вих дем­пферів. Це дає змо­гу прак­тич­но повністю зни­зи­ти ди­намічні на­ван­та­жен­ня на ра­му під час ро­бо­ти, а от­же, знач­но по­до­вжи­ти її термін ек­сплу­а­тації.

Фінішни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми є дво­ряд­на пру­жин­на бо­ро­на та план­ча­стий ко­ток. Діаметр ро­бо­чих ор­ганів бо­ро­ни ста­но­вить 10 мм. За до­по­мо­гою пру­жин­ної бо­ро­ни ви­ко­нується до­дат­кове вирівню­ван­ня по­верхні по­ля після об­робітку ос­нов­ни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­нами, а в разі об­робітку не­об­роб­ле­но­го післяж­нив­но­го по­ля (на­при­клад, по стерні) во­на до­по­ма­гає рівномірно розподіли­ти по­жнивні решт­ки. Ви­роб­ник пе­ред­ба­чив мож­ливість ре­гу­лю­ван­ня ку­та ата­ки ро­бо­чих ор­ганів та си­ли їхньо­го при­ти­с­кан­ня, що сприяє стабільній ро­боті аг­ре­га­ту без за­би­ван­ня навіть на по­лях із ве­ли­кою кількістю рос­линних ре­ш­ток. За по­тре­би куль­ти­ва­тор мо­же працю­ва­ти в будь-якій ком­плек­тації: без пе­ред­нь­о­го подрібню­ва­ча, зад­нь­о­го кот­ка і пру­жин­ної бо­ро­ни або з ни­ми.

 

А. Сухина

a.sukhina@univest-media.com

журнал «Пропозиція», №11, 2019 р.

Інтерв'ю
Олександр Ярещенко, заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН
Ягідництво називають однією із найперспективніших галузей АПК. Саме сюди і початкуючі, і досвідчені аграрії  вкладають великі суми грошей. Про те,  за якими критеріями слід обирати культури
Ця мо­ло­да краси­ва дівчина гордо на­зи­ває се­бе донь­кою ферме­ра. Їхнє госпо­дарст­во «Геліос-1», що розта­шо­ва­не по­близу Каховки на Хер­сонщині, два ро­ки займається ви­ро­щу­ванням черво­ної квасолі, а торік стало навіть ліде­ром... Подробнее

1
0