Спецможливості
Інтерв'ю

Я ра­дий, що пра­цюю са­ме в Ук­раїні, - Ма­рек Руж­няк

21.02.2017
3601
Я ра­дий, що пра­цюю са­ме в Ук­раїні, - Ма­рек Руж­няк фото, ілюстрація
Ма­рек Руж­няк— влас­ник гру­пи ком­паній Agro-Land Group

Аг­рар­на Поль­ща та­кож міцно «при­кипіла» до Ук­раїни, ад­же польські тех­но­логії, техніка, посівний та насіннєвий ма­теріал уже дав­но от­ри­ма­ли схва­лен­ня ук­раїнських сільгоспви­роб­ників і «про­пи­са­ли­ся» в Ук­раїні, а польські ме­не­д­же­ри, аг­ро­но­ми та садівни­ки до­по­ма­га­ють як­най­кра­ще ос­во­ю­ва­ти їх гос­по­да­рям у різних ку­точ­ках Ук­раїни.

Так са­мо ділять­ся польські аг­рарії й досвідом, здо­бу­тим в інших країнах та пе­ревіре­ним на польській ниві. Ось уже декілька років в Ук­раїні на­бу­ває по­пу­ляр­ності стрип-тілл, сму­го­ва тех­но­логія об­робітку ґрун­ту, і польсь­ка ком­панія Agro-Land — один із її «пер­шо­про­хідців» у се­бе на батьківщині та ак­тив­ний по­пу­ля­ри­за­тор в Ук­раїні — про­по­нує ук­раїнським аг­раріям ма­ши­ни й зна­ряд­дя англійсько­го ви­роб­ни­ка MZURI для ви­ко­нан­ня та­ко­го ґрун­то­об­робітку з од­но­ча­сним уне­сен­ням до­б­рив і висівом насіння.

Сьо­годні наш гість та співроз­мов­ник — влас­ник гру­пи ком­паній Agro-Land Group, яко­го по пра­ву мож­на на­зва­ти справжнім фа­на­том цієї тех­но­логії, ад­же, ма­ю­чи фер­мерсь­ке коріння, він спо­чат­ку сам у влас­но­му гос­по­дарстві спро­бу­вав стрип-тілл, пе­ре­ко­нав­ся, що це до­б­ре, те­пер ак­тив­но про­па­гує йо­го. При­чо­му — як зна­вець са­мої тех­но­логії, так і про­да­вець ви­со­ко­клас­них комбіно­ва­них аг­ре­гатів для прак­тич­но­го за­сто­су­ван­ня стрип-тіллу на ре­аль­но­му полі. Та Agro-Land сьо­годні — це не ли­ше стрип-тілл. 

Про се­бе, про аг­рар­ний бізнес по-польсь­ки й, звісно ж, про стрип-тілл, роз­повідає ха­риз­ма­тич­ний та оп­тиміс­тич­ний Ма­рек Руж­няк.

 

— У нас ка­жуть, що підприєм­ли­вість у кож­но­го по­ля­ка в крові. І мені здається, Ви — не ви­ня­ток. Тож як по­чи­на­ли свій бізнес?

— Жит­тя при­му­шує бу­ти підприєм­ли­вим, і не ли­ше в за­роб­лянні гро­шей. Ко­ли я на­вчав­ся на третьому курсі сільсько­го­с­по­дарсь­кого універ­си­тету, за до­мо­вленістю з йо­го адміністрацією про­хо­див прак­ти­ку в Німеч­чині, у фер­ме­ра, який зай­мається ви­ро­щу­ван­ням сви­ней та мо­лоч­ним тва­рин­ництвом (до речі, універ­си­тет я закінчив із чер­во­ним дип­ло­мом). Тож там я не ли­ше здо­був прак­­тич­ний досвід, а й вив­чив німець­ку мо­ву. Оскільки мій бать­ко — фер­мер, то я, так би мо­ви­ти, про­дов­жив пра­цю­ва­ти у цій сфері. 

Я ду­же пе­ре­жи­ваю за вас і всім сер­цем підтри­мую. І вірю, що все у вас бу­де до­б­ре. Я ба­чу, що за ос­танні три ро­ки ви до­сяг­ли знач­них успіхів, і мені ду­же приємно, що хо­ча й важ­ко, але ви роз­ви­ваєтесь, ру­хаєтесь упе­ред.

Вже тоді (1995 р.) у Німеч­чині сіль­ське гос­по­дар­ст­во бу­ло ду­же роз­ви­не­ним, а в Польщі ли­ше по­чи­на­ли от­ри­му­ва­ти на­лежні ре­зуль­та­ти. На той час фер­мер от­ри­му­вав по­над 10 тис. л мо­­ло­ка/гол., і це був до­сить при­стой­ний рівень. Потім я про­дов­жив свою прак­ти­ку на підприємстві, що зай­ма­ло­ся пе­ре­роб­кою пло­до­ово­че­вої про­дукції (кон­сер­ву­ван­ня). І от са­ме там, у Німеч­чині, під час прак­ти­ки, я звер­нув ува­гу на вжи­ва­ну техніку, тро­хи помір­ку­вав, зва­жив усі «за» й «про­ти» — й прид­бав її, а потім до­волі успішно про­дав у Поль­щі. По­ба­чив­ши, що на вжи­ва­ну техніку є по­пит, про­дов­жив зай­ма­ти­ся цим. І це ста­ло моїм пер­шим бізне­сом. По­тро­ху моя спра­ва роз­ви­ва­ла­ся, на­ла­го­д­жу­ва­ли­ся потрібні кон­так­ти, зре­ш­тою я ство­рив свою вель­ми успішну ком­панію. А ще че­рез пев­ний час — уже про­да­вав ужи­ва­ну сільгосптехніку та­кож і в Ук­раїні (січкарні, ком­бай­ни, сільсько­го­с­по­дарські трак­то­ри). 

— А як ви­ник­ло ба­жан­ня зай­ма­ти­ся стрип-тіллом, яке пе­ре­рос­ло в бізнес?

— Оскільки я за спеціальністю аг­­ро­ном, то мені завжди бу­ло ціка­во зай­ма­ти­ся ви­ро­щу­ван­ням сільсько­го­с­по­дар­сь­ких куль­тур. У Польщі я во­лодію зем­лею, нині у ме­не 1200 га влас­ної зем­лі. Я по­чав із ку­ку­руд­зи на зер­но (цьо­го­річ­на вро­жайність — 16,4 т/га), та­кож ви­ро­щую пше­ни­цю (8–10 т/га) та ріпак (4–6 т/га). Оскільки в ме­не ба­­­га­то дру­зів як у Польщі, так і в Ук­­раїні та Ні­меч­­чині, то я досі зай­ма­ю­ся сільським гос­по­дар­ст­вом, мені це по­­до­­­бається, і го­ло­вне — це вигідно. 

Утім, по­вер­не­мо­ся до ку­ку­руд­зи: 1995 ро­ку я впер­ше висіяв її на зер­но й от­ри­мав до­волі не­по­га­ний ре­зуль­тат. Од­нак ви­ро­щу­ва­ти од­ну куль­ту­ру до­сить ри­зи­ко­ва­но, то­му я по­чав роз­ши­рю­ва­ти ви­роб­ни­чий спектр і за­про­ва­див сівозміну: ріпак — пше­ни­ця — ку­ку­руд­за. Я прибічник мінімаль­ної тех­но­логії об­робітку ґрун­ту, оскільки це дає змо­гу зберіга­ти ґрун­то­ву во­ло­гу й от­ри­ма­ти вро­жайність на рівні кла­сич­них тех­но­логій. Спо­чат­ку за­про­ва­д­жу­вав най­простіші/щадні тех­но­логії, а шість років то­му по­чав ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти сівал­ку MZURI. Я навіть відвідав Англію, де на власні очі по­ба­чив по­ля, засіяні цією сівал­кою, і зро­зумів, що во­на — іде­аль­ний варіант для моїх полів. Спо­чат­ку пла­ну­вав ку­пу­ва­ти од­ну сівал­ку, та по­ба­чені ре­зуль­та­ти так на­дих­ну­ли ме­не, що на од­но­му прид­банні не зу­пи­нив­ся й не­вдовзі взяв дру­гу (2010–2011 рр.). І не жал­кую про свій вибір, ад­же ця тех­но­логія дає змо­гу от­ри­му­ва­ти не­по­гані ре­зуль­та­ти. 

— Як відбу­ва­ла­ся транс­фор­мація бізне­су від ужи­ва­ної техніки до но­­вої, до інно­ваційних тех­но­логій та інших сфер діяль­ності?

— До 2011 р. я тор­гу­вав ли­ше вжи­ва­ною технікою, а нині зай­ма­ю­ся но­­вою. Сьо­годні ком­панія Agro-Land є ек­с­клю­зив­ним ди­ле­ром у Польщі та­ких ком­паній, як: MZURI, Claas, HORSCH, Maschio Gaspardo то­що, в Ук­раїні — MZURI. 

Техніку для щад­но­го об­робітку ґрун­ту ви­пу­с­кає ба­га­то ком­паній, але во­на різнить­ся за прин­ци­пом ро­бо­ти. Втім, я зу­пи­нив свій вибір са­ме на техніці MZURI, оскільки про­даю не ли­ше ма­ши­ни, а й тех­но­логії і вва­жаю це оп­ти­ма­ль­ним варіан­том. 

Ця техніка здат­на вод­но­час ви­ко­ну­ва­ти кілька опе­рацій: про­ве­с­ти об­робі­ток ґрун­ту, вне­сти до­б­ри­ва й засіяти по­ле, а це — над­зви­чай­на еко­номія паль­но­го, ро­бо­чо­го ча­су, коштів та щад­на дія на ґрунт. Ад­же у ве­ли­ких гос­по­дар­ст­вах чи хол­дин­гах не ви­с­та­чає трак­то­ристів чи опе­ра­торів, во­ни най­ма­ють цих лю­дей «зі сто­ро­ни» за відповідну пла­ту… Ця сівал­ка засіває гек­тар по­ля за 20–25 хв, а за кла­сич­ної тех­но­логії для цьо­го потрібно мінімум 3,5 год (по­етап­но — оран­ка, дис­ку­ван­ня, куль­ти­вація, сівба, вне­сен­ня до­б­рив). Тож не тре­ба бу­ти фінан­си­с­том, щоб по­ра­ху­ва­ти ви­го­ду... Оскільки по­­годні умо­ви Польщі й Ук­раїни схожі (брак во­ло­ги, по­су­хи), то ця тех­но­логія за­без­пе­чує чу­дові ре­зуль­та­ти в обох країнах. 

Ко­ри­с­ту­вачі на­шої техніки вже зро­зуміли, що за­вдя­ки на­шим сівал­кам гос­по­дар­ст­во мо­же успішно пра­цю­ва­ти з мінімаль­ним на­бо­ром техніки: сівал­кою, трак­то­ром, об­при­с­ку­ва­чем і ком­бай­ном. І цьо­го цілком до­стат­ньо.

Ме­не ча­с­то за­пи­ту­ють, чо­му англій­ці са­мо­туж­ки не про­да­ють свою техніку тут. На що я відповідаю, що потрібно зна­ти їхній мен­талітет: у них чу­до­во роз­ви­не­ний бізнес, їхню техніку ку­пу­ють в Англії, Новій Зе­ландії тощо. Влас­ник от­ри­мує дохід — і йо­го це цілком вла­ш­то­вує. Тож йо­му не­має особ­ли­вої по­тре­би шу­ка­ти нові рин­ки збу­ту. Я до­б­ре знаю влас­ни­ка ком­панії — це ви­со­ко­клас­ний кон­ст­рук­тор і чу­до­вий аг­ро­ном, він має влас­не гос­по­дар­ст­во, де досліджує ро­бо­ту техніки й ре­зуль­та­ти тех­но­логій на прак­тиці. Тоб­то влас­ник більше зацікав­ле­ний у то­му, щоб зро­би­ти якісну техніку, а не як про­да­ти її. Він ду­же до­б­ре ро­зуміє, як са­ме потрібно об­ро­би­ти ґрунт, як за­до­воль­ни­ти по­тре­би рос­ли­ни, щоб от­ри­ма­ти ви­со­кий уро­жай. Тоб­то він ро­бить цю техніку з чітким ро­зумінням про­це­су ви­роб­ницт­ва й чіткою націленістю на от­ри­ман­ня ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту. Та­ка ви­роб­ни­ча стра­тегія, ад­же цю техніку ви­го­тов­ляє на­сам­пе­ред для се­бе і ли­ше потім, після пе­ревірки на прак­тиці й підтвер­д­жен­ня очіку­ва­них ре­зуль­татів, про­дає іншим. Утім, нині вже дійшло до то­го, що по­пит пе­ре­вер­шує про­по­зи­цію. І це до­волі пе­ре­кон­ли­ва й не­упе­­­ред­­­­­же­на оцінка цієї техніки. То­му вже є дум­ки що­до збіль­шен­ня ви­роб­ни­чих по­­­туж­но­с­тей. До то­го ж хо­че­мо на­ла­го­ди­ти її ви­роб­ництво в Польщі. Штаб-квартира Agro-Land Group

На­разі відбу­вається про­це­ду­ра Brexit, Англія ви­хо­дить із ЄС. А це вже, так би мо­ви­ти, дру­гий бік ме­далі: мит­ний кон­троль, ми­то то­що. Тоб­то ав­то­ма­тич­не по­до­рож­чан­ня про­дукції. То­му в ме­не є пла­ни за­пу­с­ти­ти підприємство по­вно­го ви­роб­ни­чо­го цик­лу в Польщі. І це бу­де не про­сто зби­ран­ня техніки на ос­нові го­то­вих скла­до­вих, а са­ме по­вне її ви­роб­ництво від «А» до «Я». І, мож­на ска­за­ти, ми пе­ре­бу­ваємо на за­­вер­шаль­ній стадії пе­ре­мо­вин — уже маємо під­пи­су­ва­ти до­говір. Про­те інших по­дро­биць уго­ди по­ки що роз­повісти не мо­жу.

Тож ком­панія роз­ши­ри­ла сфе­ру своєї діяль­ності, і сьо­годні Agro-Land Group — це гру­па ком­паній із до­волі ши­ро­кою спе­­­­ціа­­лізацією, зо­к­ре­ма: про­даж як но­вої, так і вжи­ва­ної техніки, стра­ху­ван­ня, по­ста­чан­ня скла­до­вих і ком­плек­ту­ю­чих (маємо склад зап­ча­с­тин), після­про­да­же­вий сервіс. Тоб­то на­ших клієнтів, які ку­пу­ють у нас техніку, ми відра­зу стра­хуємо, до­по­ма­гаємо з кре­ди­ту­ван­ням то­що. Та­кож ми стра­хуємо як техніку, так і посіви. Тоб­то тісно співпра­цює­мо зі своїми клієнта­ми, до­по­ма­гаємо їм виріши­ти їхні про­бле­ми. 

Нині в ком­панії пра­цюють 55 осіб. До то­го ж маємо влас­не фер­мерсь­ке гос­­по­дар­ст­во, яке зай­мається ви­ро­щу­ван­ням сільгосппро­дукції, а та­кож ком­панію, що ви­роб­ляє міне­ральні до­б­ри­ва — Agrami (спеціалізується на мікро­е­ле­мент­них до­б­ри­вах). Для ви­го­тов­лен­ня на­ших до­б­рив ми за­лу­чи­ли про­фесій­них хіміків, за­про­ва­ди­ли новітні тех­но­логії. Ці до­б­ри­ва ма­ють фор­му ріди­ни та гелю, во­ни хе­ла­то­вані, з чу­до­вим скла­дом та оп­ти­маль­ною кон­цен­т­рацією по­жив­них ре­чо­вин. Усі наші до­б­ри­ва ма­ють сер­тифіка­ти якості.

— А чим Agro-Land пред­став­ле­ний на­разі в Ук­раїні?

— Сьо­годні ми по­ста­чаємо ук­раїн­сь­ким аг­раріям аг­ре­га­ти для об­робітку ґрун­ту з од­но­ча­сним висівом майже всьо­го спе­к­т­ра зер­но­вих куль­тур за тех­но­логією стрип-тілл. Це посівні аг­ре­га­ти лінійки Pro-Til: Mzuri Pro-Til3T, Mzuri Pro-Til4T, Pro-TIL6Т. Во­ни різ­ня­ть­ся ро­бо­чою ши­ри­ною, здатністю фор­му­ва­ти потрібну кількість рядків відпо­відно до по­треб гос­по­дар­ст­ва та ви­ро­щу­ва­них куль­тур — від 9 до 17, міст­кіс­тю бун­керів та пра­цю­ють із до­три­ман­ням ста­лої відстані між ряд­ка­ми. 

Утім, у нас є й но­вин­ки, зо­к­ре­ма лі­нійка аг­ре­гатів Pro-Til Select, під час ро­бо­ти яких мож­на лег­ко й швид­ко змі­ню­ва­ти відстань між ряд­ка­ми; Rezult — аг­ре­гат для подрібнен­ня рос­лин­них ре­ш­ток та пе­ремішу­ван­ня їх із верхнім ша­ром ґрун­ту; Rehab — гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач, який не чи­нить силь­но­го впли­ву на верхній шар ґрун­ту. Але най­по­пу­лярніши­ми та най­за­тре­бу­ваніши­ми в Ук­раїні є Mzuri Pro-Til3T та Mzuri Pro-Til4T.

— А чо­му во­ни такі по­пу­лярні? Яка особ­ливість при­та­ман­на техніці Mzuri, що відрізняє її від інших аг­ре­гатів, при­зна­че­них для тех­но­логії стрип-тілл?

— Сьо­годні на рин­ку Ук­раїни пред­став­ле­но ок­ремі аг­ре­га­ти, які ли­ше за їхньо­го поєднан­ня про­во­дять об­ро­бі­ток ґрун­ту та висіван­ня за вка­за­ною тех­но­логією. У ма­шині від Mzuri всі ці аг­ре­га­ти об’єднані в од­не ціле, що ут­­во­рює по­вноцінний посівний ком­плекс для про­ве­ден­ня од­но­час­но з об­ро­біт­ком ґрун­ту висіву всіх видів зер­но­вих куль­тур та ріпа­ку, со­няш­ни­ку, сої, ку­ку­руд­зи.

Мої ко­ле­ги-по­ля­ки навіть ка­жуть, щоб я не про­да­вав сіва­лок в Ук­раїні, ад­же у вас чу­до­ва зем­ля, умо­ви, тож ви змо­же­те лег­ко нам скла­с­ти кон­ку­ренцію. Утім, я ра­дий, що пра­цюю са­ме в Ук­раїні.

Такі ма­ши­ни ма­ють пе­редній ряд ма­сив­них ро­бо­чих ор­ганів, які про­во­дять ґрун­то­об­робіток з од­но­ча­сним уне­сен­ням до­б­рив на гли­би­ну до 35 см. Особ­ли­ва вузь­ка фор­ма ро­бо­чо­го ор­га­ну дає змо­гу об­робітку ґрун­ту сму­га­ми з мінімаль­ним опо­ром, що в поєднанні із си­с­те­мою індивіду­аль­но­го на­ла­ш­ту­ван­ня гли­би­ни ство­рює оп­ти­мальні умо­ви для йо­го якісно­го об­робітку. Слід від­міти­ти, що до­б­ри­ва рівномірно роз­по­діля­ють­ся всією гли­би­ною об­робітку, а не зо­се­ре­д­жу­ють­ся тільки в нижній йо­го ча­с­тині, як це здебільшо­го відбу­ває­ться за вне­сен­ня ба­га­ть­ма інши­ми аг­ре­га­та­ми. Після ґрун­то­об­роб­них ор­ганів іде ряд роз­та­шо­ва­них у ша­хо­во­му по­ряд­ку опор­них коліс, які та­кож ви­ко­ну­ють функцію ущільнен­ня ґрун­ту пе­ред висівом. Ос­тан­ня кон­ст­рукційна скла­до­ва ком­плек­су — висівна секція, об­лад­на­на ан­кер­ни­ми сош­ни­ка­ми різно­го ти­пу. Сош­ни­ки та ґрун­то­об­робні ор­га­ни ма­ють індивіду­аль­не гідравлічне ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни висіву, на­ла­ш­ту­ван­ня якої відбу­вається дис­танційно з кабіни трак­то­ра. Та­ке рішен­ня дає змо­гу чітко до­три­му­ва­ти за­да­ної гли­би­ни за­кла­дан­ня насіння та в ре­зуль­таті ма­ти рівномірні й швидкі схо­ди. До­дат­ко­во сівал­ка мо­же бу­ти ос­на­ще­на при­ст­роєм для висіван­ня або підсіван­ня дрібно­насіннєвих куль­тур, до­б­рив або за­собів для бо­роть­би з гри­зу­на­ми.З українськими колегами на «ІнтерАгро 2016»

Міжо­сь­о­ва відстань між сму­га­ми об­робітку ста­но­вить 33,3 см у три­ме­т­ро­во­го аг­ре­га­ту та 36,4 см — у чо­ти­ри­ме­т­ро­во­го. Три­ме­т­ро­ва сівал­ка про­во­дить об­робіток грун­ту дев’яти смуг, ши­ри­на кож­ної з яких ста­но­вить 12  см, а чо­ти­ри­ме­т­ро­вий аг­ре­гат — 11 посівних смуг. Для висіву різно­манітних куль­тур сош­ни­ки сівал­ки мо­жуть бу­ти трьох видів: для висіван­ня од­но­го вузь­ко­го ря­ду на­сіння по­се­ре­дині об­роб­лю­ва­ної сму­ги ґрун­ту (на­при­клад, ріпа­ку або ку­ку­руд­зи на си­лос); для висіву насіння дво­ма вузь­ки­ми ря­да­ми в крайні ча­с­ти­ни об­роб­ле­ної сму­ги (зер­нові куль­ту­ри); для сівби насіння в один ши­ро­кий ряд — усією ши­ри­ною об­роб­лю­ва­ної сму­ги (зер­нові куль­ту­ри). Та­ке технічне рішен­ня дає змо­гу висіва­ти всі відомі сьо­годні куль­ту­ри. Три­ме­т­ро­ву сівал­ку аг­ре­га­ту­ють із трак­то­ра­ми по­тужністю 180–220 к. с., чо­ти­ри­ме­т­ро­ву — 220–300 к. с., які є до­сить по­ши­ре­ни­ми в Ук­раїні.

— Які у Вас пла­ни що­до по­даль­шої ро­бо­ти в Ук­раїні?

— Нині ук­ла­даємо до­говір з ук­ра­їнською ком­панією «Поділля» що­до про­да­жу на­ших до­б­рив. Утім, ще по­тріб­но уточ­ни­ти пе­релік до­ку­ментів, не­обхідних для цієї про­це­ду­ри (чи підпа­даємо під спро­ще­ну реєстрацію), тоб­то по­ки що про­цес три­ває. Пла­нуємо про­да­ва­ти наші до­б­ри­ва че­рез ди­лерсь­ку ме­ре­жу. Сьо­годні маємо на ва­ших те­ре­нах уже чо­ти­рь­ох ди­лерів ма­шин MZURI. 

Ук­раїна — це ве­ли­ка аг­рар­на країна, зі знач­ною кількістю с.-г. угідь, до­б­ри­ми ґрун­та­ми — мрія польсь­ких фер­мерів. Звісно, чо­ти­рьох ди­ле­рів для охоп­лен­ня всієї Ук­раїни за­ма­ло, про­те на­разі ми знай­ш­ли ком­панії, з яки­ми б хотіли ве­с­ти бізнес. Ме­не не ду­же при­ваб­лює співпра­ця з ве­ли­ки­ми ди­лерсь­ки­ми ком­паніями, які в своєму порт­фоліо ма­ють про­дукцію, приміром, 20-ти різних ком­паній і не ду­же ак­цен­ту­ють ува­гу на особ­ли­во­с­тях пев­ної техніки чи тех­но­логії. А оскільки на­ша техніка й тех­но­логії унікальні, то, звісно, не хотіло­ся б, щоб во­ни «за­гу­би­ли­ся» се­ред інших. 

То­му ми шу­каємо парт­нерів, які б мог­ли ро­би­ти ак­цент са­ме на нашій тех­но­логії: про­во­ди­ли власні досліди, їзди­ли по­ля­ми клієнтів, ор­ганізо­ву­ва­ли Дні по­ля, тоб­то змог­ли по­ка­за­ти клієнтам усі ви­го­ди від ко­ри­с­ту­ван­ня на­шою технікою і, зо­к­ре­ма тех­но­логіями. Ну й, звісно, щоб ви­ко­ну­ва­ли після­про­да­же­ве об­слу­го­ву­ван­ня. Тоб­то ми націлені на до­сить серй­оз­ну й пер­спек­тив­ну співпра­цю, а не про­сто на «по­то­кові» по­ста­чан­ня й про­дажі. Сьо­годні вже ство­ре­но по­вно­цінний сервісний центр і ма­га­зин ком­панії на те­ри­торії Ук­раїни, працівни­ки яких прой­ш­ли відповідну підго­тов­ку в го­ло­вно­му польсь­ко­му офісі ком­панії Agro-Land.

На­разі в Ук­раїні пра­цює по­над 20 оди­ниць на­шої техніки (Цен­т­раль­на Ук­раїна, Кіро­во­градсь­ка, Одесь­ка, Хмель­ниць­ка, Чер­кась­ка об­ласті), тоб­то в тих регіонах, де бра­кує во­ло­ги. 

Ко­ри­с­ту­вачі на­шої техніки вже зро­зуміли, що за­вдя­ки на­шим сівал­кам гос­по­дар­ст­во мо­же успішно пра­цю­ва­ти з мінімаль­ним на­бо­ром техніки: сівал­кою, трак­то­ром, об­при­с­ку­ва­чем і ком­бай­ном. І цьо­го цілком до­стат­ньо. Тоб­то за ви­ко­ри­с­тан­ня на­шої техніки ма­шин­но-трак­тор­ний парк гос­по­дарств знач­но мен­ший, а це та­кож суттєва еко­номія коштів — ще од­на важ­ли­ва пе­ре­ва­га про­по­но­ва­них на­ми сіва­лок. До то­го ж сівал­ка Mzuri здат­на висіва­ти низ­ку куль­тур: сою, со­няш­ник, ріпак, усі зер­нові, ку­ку­руд­зу — вар­то ли­ше відка­лібру­ва­ти. Та­кож англійці для цих куль­тур по­чи­на­ють ви­пу­с­ка­ти навіть при­став­ки для точ­но­го висіву. 

 Що­до ос­танніх на­ших но­вин в Ук­раїні, то в Харківсько­му регіоні в нас з’явив­ся ще один ди­лер, че­рез яко­го пла­нуємо про­да­ва­ти наші до­б­ри­ва. А ще хо­чу ку­пи­ти ділян­ку землі й збу­ду­ва­ти відділен­ня ком­панії, щоб бу­ти ближ­чи­м до своїх ук­раїнських клієнтів (склад го­то­вих ма­шин і зап­ча­с­тин, до­б­рив). Оскільки Ук­раїна по­ки ще не в ЄС, то є певні митні труд­нощі, а за до­по­мо­гою відділен­ня ком­панії на те­ре­нах Ук­раїни ми змо­же­мо вчас­но й мобільно ре­а­гу­ва­ти на всі про­це­си. 

 

Інформація для цитування

Я радий, що працюю в Україні, - Марек Ружняк // Пропозиция. - 2017. - № 2. - С. 16-20

Ключові слова: Польша, MZURI, AGRAMI, стрип-тілл

Інтерв'ю
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із
У березні Асоціація «Укрсадпром» обрала нового голову. Ним став Юрій Вахель. Про себе він розповідає, що «родом з олійно-зернового бізнесу». Сайт «Пропозиція» розпитав у нового голови асоціації про поточну ситуацію з арештом рахунків... Подробнее

1
0