Спецможливості
Техніка та обладнання

Огляд ринку ба­га­то­функціональних сівалок

22.02.2017
4693
Огляд ринку ба­га­то­функціональних сівалок фото, ілюстрація

«За один прохід ми ви­ко­нуємо низ­ку тех­но­логічно важ­ли­вих робіт, а са­ме: про­во­ди­мо ос­нов­ний чи пе­ред­посівний об­робітки ґрун­ту, вно­си­мо міне­ральні до­б­ри­ва, висіваємо й при­ко­чуємо посівів» — са­ме так під час пе­ребігу ви­с­тав­ки «Інтер Аг­ро» за­хоп­ле­но роз­повідав мені фер­мер із Київщи­ни Дмитро Гнатюк про но­вий аг­ре­гат, який він прид­бав торік для сво­го гос­по­дар­ст­ва.

 

 

Далі мій співроз­мов­ник навів кілька при­кладів, які по-справжнь­о­му пе­ре­кон­ли­во підтвер­д­жу­ва­ли низ­ку тех­но­логічних, технічних та еко­номічних пе­ре­ваг ви­ко­ри­с­тан­ня ба­га­то­функ­ціональ­них ком­плексів для висіван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. 

«От, на­при­клад, вартість висіву гек­та­ра ріпа­ку ста­но­вить близь­ко 1300 грн (лу­щен­ня, оран­ка, вне­сен­ня до­б­рив, дві куль­ти­вації, висів і при­ко­чу­ван­ня посіву). Ви­т­ра­ти за висіван­ня ба­га­то­функціональ­ним аг­ре­га­том — 200–250 грн/га (зо­к­ре­ма, ви­т­ра­та паль­но­го ста­но­вить 9–12 л, зар­пла­та опе­ра­то­рові техніки — 25–30 грн). Як ба­чи­мо, ци­ф­ри до­сить про­мо­висті. 
На­ступ­ним по­зи­тив­ним тех­но­логічним мо­мен­том, на яко­му вар­то ак­цен­ту­ва­ти ува­гу, — ви­ко­ри­с­тан­ня до­б­рив. За ло­каль­но­го (стрічко­во­го) їхньо­го вне­сен­ня, яке про­по­ну­ють прак­тич­но всі ба­га­то­функціональні аг­ре­га­ти для висіван­ня, ефек­тивність ви­ко­ри­с­тан­ня до­б­ри­ва збільшується, що підтвер­д­жу­ють дані ба­га­ть­ох досліджень як вітчиз­ня­них, так і за­кор­дон­них уче­них. Уне­сен­ня ос­нов­ної до­зи до­б­рив стрічко­вим спо­со­бом дає змо­гу знач­но підви­щи­ти вро­жайність сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур (до 30%) або до­сяг­ти за­пла­но­ва­ної вро­жай­ності за мен­ших на 30–50% доз, аніж за розсіван­ня ос­нов­них доз до­б­рив на по­верх­ню ґрун­ту пе­ред йо­го об­робітком. 

Та­кож слід ска­за­ти, що посівні ком­плек­си ви­ко­ну­ють низ­ку тех­но­логічних опе­рацій за один прохід, тоб­то без роз­ри­ву в часі. Від пе­ред­посівно­го об­робітку ґрун­ту до висіву й за­крит­тя во­ло­ги штри­гель­ною борінкою про­хо­дить менш ніж п’ять се­кунд, що за­побігає втраті во­ло­ги й за­вдя­ки цьо­му дає змо­гу от­ри­му­ва­ти рівномірні й дружні схо­ди прак­тич­но за будь-яких по­год­них умов.

Крім то­го, про­ве­ден­ня ба­га­ть­ох тех­но­логічних опе­рацій за один прохід оп­тимізує ви­ко­ри­с­тан­ня ма­шин­но-трак­тор­но­го пар­ку гос­по­дар­ст­ва. А за­вдя­ки знач­но­му змен­шен­ню кількості проїздів техніки по­лем ґрунт, відповідно, за­знає мен­шо­го ущільнен­ня, до то­го ж вдається збе­рег­ти до­ро­гоцінну во­ло­гу в ньо­му, а та­кож змен­ши­ти ви­т­ра­ти на оп­ла­ту праці опе­ра­то­ра. 

Сьо­годні на рин­ку Ук­раїни пе­ре­ва­жа­ють посівні аг­ре­га­ти за­кор­дон­но­го ви­роб­ництва. Хо­ча слід ска­за­ти, що вітчиз­няні ма­­ши­­­но­будівни­ки роб­лять спро­би ство­рен­ня та­­­ких ма­шин. 

Cirus 6003-2С — вишукана тех­но­ло­гіч­ність

На по­чат­ку 2016 ро­ку ком­панія пред­ста­ви­ла но­вий посівний ком­плекс Amazone Cirus 6003-2С. Уза­галі серія сі­­ва­лок Cirrus 03 представлена моделями із ши­ри­ною за­хва­ту 3, 4 та 6 м. Крім то­го, посівні комплекси з шириною захвату 4 та 6 метрів (Cirus 4003-2С, Cirus 4003-С та Cirus 6003-2С) можуть осна­щу­ва­ти­­ся системою Single-Shoot для вне­­­­сення до­б­рив у посівні ряд­­­­­­­­­­­­ки разом із насінням. 

За по­тре­би бун­кер цієї комбіно­ва­ної мо­делі мож­на за­пов­ни­ти посівним ма­теріалом і до­б­ри­ва­ми або тільки по­­сівним ма­теріалом. При­чо­му висіван­ня відбу­вається по­чер­го­во. 

У пе­редній ча­с­тині цьо­го посівно­го ком­плек­су розміще­но дво­ряд­ну дис­ко­ву бо­ро­ну зі сфе­рич­ни­ми дис­ка­ми діаме­т­ром 460 мм. Мінімаль­на гли­би­на об­робітку ґрун­ту дис­ко­ви­ми ба­та­ре­я­ми ста­но­вить 7 см, мак­си­маль­на — 15 см. 

На­ступ­ною тех­но­логічною опе­рацією, яку ви­ко­нує ком­плекс, є рівномірне ущільнен­ня ґрун­ту, що за­без­пе­чу­ють спеціальні радіальні ши­ни Matrix розміром 400/75 R17.5. До речі, кон­ст­рукція профілю цих шин за­па­тен­то­ва­на ком­панією Amazone. По сліду однієї ши­ни висіва­ють чо­ти­ри ряд­ки з ши­ри­ною міжряд­дя 12,5 см або три — з міжряд­дям 16,6 см. За­вдя­ки радіальній кон­ст­рукції ши­ни їхній профіль опи­рається рівномірно на весь ґрунт, що ство­рює од­на­кові умо­ви роз­вит­ку для рос­лин. Крім то­го, радіаль­на кон­ст­рукція шин дає змо­гу зни­зи­ти тиск у ши­нах до 3,5 бар, що сприяє ефек­тив­но­му їхньо­му са­мо­очи­щен­ню під час ро­бо­ти. На цій сівалці ви­роб­ник вста­но­вив мо­дернізо­вані сош­ни­ки RoTeC prо, які от­ри­ма­ли по­си­ле­ний підшип­ни­ко­вий ву­зол, оп­тимізо­ва­ну си­­­с­те­му по­да­ван­ня посівно­го ма­теріалу на дно бо­роз­ни, що за­без­пе­чує рівномірніше за­кла­дан­ня посівно­го ма­теріалу. Тиск на но­вий сош­ник, який та­кож ре­гу­люється гідро­си­с­те­мою, ста­но­вить 55 кг. 

На сівалці вста­нов­ле­но два висівних апа­ра­ти (для насіння та до­б­рив), які до­зу­ють ма­теріал для висіван­ня в ши­ро­ко­му діапа­зоні — від 1,5 до 400 кг/га. До­б­ри­ва в цій сівалці за­кла­да­ють од­но­час­но з насінням, то­му для за­побіган­ня за­ви­сан­ню насіння та до­б­рив у бун­кері ви­ко­ри­с­та­но си­с­те­му з над­лиш­ко­вим ти­с­ком. Тож ви мо­же­те бу­ти впев­не­ни­ми, що все, навіть най­лег­ше, насіння бу­де висіяне повністю, до ос­тан­нь­о­го кіло­г­ра­ма. 

Ке­ру­ван­ня всіма функціями відбу­вається з до­по­мо­гою дис­плею Amatron 3, який є універ­саль­ним терміна­лом ке­ру­ван­ня сіва­лок, роз­ки­дачів до­б­рив, об­при­с­ку­вачів. 

За­леж­но від по­тре­би за сош­ни­ка­ми мо­жуть бу­ти вста­нов­лені або при­ко­чу­вальні ко­ле­са, або штри­гель­на борінка. 

Аг­ре­га­ту­ють посівний ком­плекс із трак­то­ра­ми по­тужністю від 200 к. с.

Швид­кий, універ­саль­ний, ком­пакт­ний Compact-Solitair

Мо­дель­ний ряд посівних ком­плексів Compact-Solitair від Lemken складається з аг­ре­га­тів із ши­ри­ною за­хва­ту 3, 4, 6 м. Для цих сіва­лок пе­ред­ба­че­но ви­ко­ри­с­тан­ня бун­ке­ра місткістю 3,5 та 5 тис. л. Пе­ред­посівний чи ос­нов­ний об­робіток ґрун­ту, за­леж­но від тех­но­логії, яку ви­ко­ри­с­то­ву­ють у гос­по­дарстві, ви­ко­ну­ють два ря­ди дисків ком­пакт­ної дис­ко­вої бо­ро­ни Heliodor або ґрун­то­об­роб­не зна­ряд­дя з ак­тив­ни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми Zirkon. 

Підре­со­рені дис­ки па­сив­но­го ґрун­то­об­роб­но­го зна­ряд­дя діаме­т­ром 465 мм інтен­сив­но про­во­дять об­робіток не­за­леж­но від на­яв­ності рос­лин­них ре­ш­ток на по­верхні по­ля. Для оп­ти­маль­но­го її вирівню­ван­ня на аг­ре­гат до­дат­ко­во мож­на вста­нов­лю­ва­ти під­пру­жи­не­ну план­ку. Ре­гу­лю­ван­ня ку­та її ата­ки опе­ра­тор про­во­дить із кабіни трак­то­ра. 

Для ущільнен­ня посівно­го го­ри­зон­ту ви­ко­ри­с­то­ву­ють гу­мові ко­ле­са діаме­т­ром 107 см. За по­тре­би між при­ко­чу­валь­ни­ми ши­на­ми та сош­ни­ка­ми для висіван­ня насіння ви­роб­ник про­по­нує до­дат­ко­во вста­нов­лю­ва­ти спеціаль­ний, при­ко­чу­валь­ний, вал, що дає змо­гу як­най­кра­ще вирівня­ти по­верх­ню ґрун­ту пе­ред сош­ни­ка­ми та оп­ти­маль­но ущіль­ни­ти йо­го. Для ро­бо­ти ци­ми посівни­ми ком­плек­са­ми на лег­ких і се­редніх ґрун­тах замість до­дат­ко­во­го ущільню­валь­но­го ва­ла мож­на ви­ко­ри­с­та­ти штри­гель­ну борінку. 

Усі мо­делі Compact-Solitair ос­на­щені но­ви­ми дво­ди­с­ко­ви­ми сош­ни­ка­ми, які вста­нов­лені на па­ра­ле­ло­г­рамі та мають внутрішнє розміщення підшипника, а це не що інше як додатковий захист від бруду. Діаметр дисків — 350 мм. Очи­щен­ня дисків від на­ли­пан­ня ґрун­ту відбу­вається з до­по­мо­гою гу­мо­вих чи­с­тиків, а при­ко­чу­ван­ня посіву — гу­мо­ва­ни­ми ко­­ле­са­ми. До то­го ж сош­ник, за­вдя­ки своїй спеціальній кон­ст­рукції, і при­ко­чу­валь­не ко­ле­со є не­за­леж­ни­ми од­не від од­но­го, за­вдя­ки чо­му відбу­вається точ­не ко­­пі­ю­ван­ня по­верхні по­ля та чітке до­три­ман­ня гли­би­ни висіван­ня. До речі, ос­танній па­ра­метр для всіх сош­ників ус­та­нов­лю­ють в одній точці. 

В ар­се­налі ком­панії є ма­ши­ни, які при­зна­чені ли­ше для висіван­ня насіння, про­те є й техніка з мож­ливістю од­но­час­но­го вне­сен­ня до­б­рив під час висіву. При­чо­му во­ни за­без­пе­чу­ють висіван­ня до­б­рив ок­ре­мо від насіння. Цю опе­рацію ви­ко­ну­ють дво­ди­с­кові сош­ни­ки діаме­т­ром 400 мм, що роз­та­шо­вані пе­ред ущільню­валь­ни­ми гу­мо­ви­ми ко­ле­са­ми. Ко­жен сош­ник для висіван­ня до­б­рив «відповідає» за два ряд­ки насіння. Та­ким чи­ном, відстань між ни­ми ста­но­вить 33,4 см. До­зу­ван­ня насіння та до­б­рив ви­ко­ну­ють два не­за­лежні при­ст­рої, на­ла­ш­ту­ван­ня яких відбу­вається з до­по­мо­гою бор­то­во­го комп’юте­ра. Мак­си­маль­ний тиск на сош­ни­ки для вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив ста­но­вить 150 кг, то­му їх без про­блем мож­на вно­си­ти навіть на гли­би­ну, що пе­ребільшує та­ку за пе­ред­посівно­го об­­робітку ґрун­ту. 

Та­кож посівний ком­плекс мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для висіван­ня ку­ку­ру­­дзи. Для цьо­го потрібно заміни­ти висівний мо­дуль для зер­но­вих (сош­ни­ки та до­дат­ко­вий при­ко­чу­валь­ний вал), який кріпить­ся до бун­ке­ра за до­по­мо­гою три­точ­ко­вої навіски, на мо­дуль для висіван­ня ку­ку­руд­зи (секції для висівання кукурудзи компанія Lemken не виготовляє, бункер агрегатують із сівалками інших виробників). Бун­кер Com­pact-Solitair у та­ко­му разі слу­гує ли­ше як ємність для до­б­рив. 

ESPRO 6000R від Kuhn — амбітний новачок

Ці сівал­ки не так дав­но з’яви­ли­ся на рин­ку Ук­раїни. Сьо­годні во­ни пред­став­лені трьо­ма мо­де­ля­ми — з ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту 3, 4 і 6 м, що за ви­со­кої швид­кості висіван­ня (до 17 км/год за­леж­но від кон­крет­них умов та рельєфу) за­без­пе­чує ви­со­ку змінну про­дук­тивність цих посівних ком­плексів. 

По­пе­ре­ду сівал­ки вста­нов­ле­на дво­ряд­на дис­ко­ва бо­ро­на, яка пе­ремішує верхній шар ґрун­ту з по­жнив­ни­ми решт­ка­ми. За ни­ми роз­та­шо­вані зміщені в ша­хо­во­му по­ряд­ку при­ко­чу­вальні ко­ле­са, що вирівню­ють ґрунт і ство­рю­ють пе­ре­ду­мо­ви для фор­му­ван­ня якісно­го посівно­го ло­жа та за­без­пе­чу­ють од­на­ко­ву гли­би­ну висіву й до­б­рий кон­такт насіни­ни з ґрун­том.

У пе­редній ча­с­тині посівних ком­плексів ESPRO розміщені два ря­ди ро­бо­чих дисків діаме­т­ром 460 мм, які об­роб­ля­ють і пе­ремішу­ють ґрунт із по­жнив­ни­ми решт­ка­ми. Увігну­та фор­ма дисків дає змо­гу ефек­тив­но пра­цю­ва­ти навіть на важ­ких ґрун­тах. Ма­то­чи­ни дисків для змен­шен­ня ва­ги й поліпше­но­го про­хо­д­жен­ня ґрун­ту й по­жнив­них ре­ш­ток змон­то­вані па­ра­ми на одній стій­­ці. До­дат­ко­вий їхній плюс — во­ни не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ван­ня. Та­кож є мож­ливість вста­нов­лен­ня в пе­редній ча­с­тині посівно­го ком­плек­су, пе­ред дис­ко­вою ба­та­реєю, до­дат­ко­во­го ря­ду гу­мо­вих коліс, що сприяє кра­що­му вирівню­ван­ню ґрун­ту.
У посівних ком­плек­сах ESPRO за ро­бо­чи­ми дис­ка­ми вста­нов­ле­но ряд спеціаль­них коліс, кож­не з яких ущільнює ґрунт пе­ред дво­ма сош­ни­ка­ми. За­вдя­ки цьо­му от­ри­муємо надійний кон­такт насіння із ґрун­том. Висівна секція Crossflex га­ран­тує відмінне до­три­ман­ня гли­би­ни висіван­ня прак­тич­но за будь-яких умов і за ро­бо­ти на будь-яких ро­бо­чих швид­ко­с­тях. Особ­ли­вий профіль штан­ги, який кріпить­ся до ос­нов­ної ра­ми з до­по­мо­гою поліуре­та­но­вих блоків, за­без­пе­чує ду­же точ­ну гли­би­ну за­гор­тан­ня насіння по всій ши­рині за­хва­ту сівал­ки навіть на ве­ли­ких ро­бо­чих швид­ко­с­тях. Після висіван­ня насіння відбу­вається ущільню­ван­ня посіву при­ко­чу­валь­ни­ми ко­ле­са­ми аг­ре­га­ту. 

Фінішним ґрун­то­об­роб­ним зна­ряд­дям є штри­гель­на борінка, що ви­ко­нує кілька за­вдань, най­важ­ливіше з яких — надійно за­гор­ну­ти ґрун­том кож­ну висіяну насінин­ку. Та­кож во­на ство­рює на по­верхні посіву шар роз­пу­ше­но­го ґрун­ту, що за­побігає за­му­лю­ван­ню насіння під час до­щу, а та­кож ут­во­рен­ню по­верх­не­вої ґрун­то­вої кірки, що зу­мов­лює не­про­дук­тив­не стікан­ня во­ди та уповільнює по­яву сходів.

Особ­ливістю цієї сівал­ки є ви­ко­ри­с­тан­ня вузь­ких при­ко­чу­валь­них шин ква­д­рат­но­го профілю. Та­кож слід ска­за­ти, що ці ши­ни зміщені од­не віднос­но од­но­го на 200 мм, що сприяє лег­шо­му про­хо­д­жен­ню сівал­ки по­лем, ефек­тивнішо­му про­ник­нен­ню че­рез шар по­жнив­них рос­лин­них ре­ш­ток, а збільше­ний діаметр коліс (900 мм) змен­шує опір ко­чен­ня аг­ре­га­ту в ціло­му. За­вдя­ки ши­нам ква­д­рат­но­го профілю мож­на га­ран­ту­ва­ти рівномірне при­ко­чу­ван­ня по­верхні ґрун­ту по всій ши­рині ко­ле­са. Особ­ли­ву ува­гу слід звер­ну­ти на гли­би­ну про­тек­то­ра шин: за­вдя­ки знач­но­му їхньо­му розміру відбу­ва­ють­ся до­дат­ко­ве подрібнен­ня верх­нь­о­го ша­ру ґрун­ту та рівномірне йо­го ущільнен­ня пе­ред сош­ни­ка­ми. 

Ке­ру­ван­ня сівал­кою здійснюють з до­по­мо­гою терміна­лу ССI 200, який адап­то­ва­ний для ро­бо­ти з ISOBUS (та­кож як опцію мож­на вста­но­ви­ти й джой­стик).

Vaderstad Spirit — силь­ний і непідко­ре­ний

Два ро­ки то­му швед­сь­кий ви­роб­ник сіль­сько­го­с­по­дарсь­кої техніки, ком­панія Vaderstad, пред­ста­ви­ла ук­раїн­ським сільгосп­ви­роб­ни­кам но­вий ба­га­то­функ­ціональ­ний посівний ком­плекс Spirit. За­леж­но від ус­та­нов­ле­них пе­­ред­ніх ро­бо­чих ор­ганів, сівал­ка Spirit мо­же пра­цю­ва­ти за всіма тех­но­логіями об­ро­бітку ґрун­ту. 

У пе­редній ча­с­тині аг­ре­га­ту мож­на вста­нов­лю­ва­ти: вирівню­валь­ну план­ку CrossBoard Heavy, яка є іде­аль­ним рішен­ням для ро­бо­ти по оранці чи після куль­ти­вації; System Disc Aggres­sive — най­універ­сальніше ро­бо­че об­­лад­нан­ня для гос­по­дарств, що пра­цю­ють за мінімаль­ною си­с­те­мою зем­ле­о­б­робітку. Підго­тов­ка ґрун­ту відбу­вається за до­по­мо­гою дисків з індивіду­аль­ним кріплен­ням із ви­ко­ри­с­тан­ням гу­мо­вих амор­ти­за­торів. Си­с­те­ма System Disc Aggressive та­ко­го са­мо­го ти­пу, як і на куль­ти­ва­то­рах Carrier. Розмір дисків у поєднанні з їхньою конічною фор­мою сприяє ство­рен­ню дрібно­груд­ку­ва­тої струк­ту­ри по­верхні по­ля, що є іде­аль­ною для посіву. За­леж­но від по­тре­би ці дві си­с­те­ми мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти в комбінації. 

На­ступ­ною тех­но­логічною опе­рацією, яку ви­ко­нує ком­пак­тор, є ущільнен­ня та вирівню­ван­ня об­роб­ле­но­го ґрун­ту ве­ли­ки­ми гу­мо­ви­ми ко­ле­са­ми (діаме­т­ром 820 мм), що розміщені в ша­хо­во­му по­ряд­ку (OffSet). Ве­ли­кий діаметр коліс за­без­пе­чує плав­ний хід посівно­го ком­плек­су навіть на ви­со­ких швид­ко­с­тях ру­ху. Ши­­­ри­на ко­ле­са ста­но­вить 400 мм, що сприяє рівномірно­му ущільнен­ню ґрун­ту за всією ши­ри­ною висіву сівал­ки.

Висіван­ня відбу­вається за до­по­мо­гою дво­ди­с­ко­во­го сош­ни­ка діаме­т­ром 380 мм, що за­без­пе­чує ви­­­со­ку точ­ність за­­гор­тан­ня на­­сіння навіть за ро­бо­ти аг­ре­га­ту на ви­со­ких швид­ко­с­тях. Дис­ки кріплять­ся з до­по­мо­гою гу­мо­вої амор­ти­зації сош­ників TriForce. При­ти­ск­не зу­­сил­ля ство­рюється гідравлікою, а це оз­на­чає, що гли­би­на висіву насіння мо­же бу­ти лег­ко зміне­на пря­мо з кабіни трак­то­ра відповідно до різних умов сівби. Мак­си­маль­не при­ти­ск­не зу­сил­ля висівно­го сош­ни­ка — 80 кг. Ши­ри­на міжряд­дя ста­но­вить 12,5 або 16,7 см. 

Нові ко­ле­са-за­гор­тачі (380x65 мм), які розміщені на од­но­му ри­гелі із сош­ни­ком, якісно ущільню­ють ґрунт навіть на ве­ли­ких швид­ко­с­тях аг­ре­га­ту. М’які по­криш­ки в поєднанні з жор­ст­ки­ми спи­ця­ми та ефек­тив­ни­ми чи­с­ти­ка­ми за­­без­­пе­чу­ють якісне при­ко­чу­ван­ня по­­сіву навіть на лег­ких ґрун­тах і за во­­ло­гих умов. 

До­зу­ван­ня насіння відбу­вається за до­по­мо­гою висівно­го при­ст­рою Fenix, до­дат­ко­вим плю­сом яко­го є аб­со­лют­на стійкість до ко­розії. 

У про­дук­товій лінійці ком­панії є аг­ре­га­ти як з од­но­ча­сним висіван­ням до­б­рив, так і без цієї функції. До то­го ж слід за­зна­чи­ти, що посівний ком­плекс Spirit ви­ко­нує од­но­час­не вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив ок­ре­мо від ряд­ка висіяно­го насіння. Цей аг­ре­гат до­ступ­ний у ви­ко­нанні з різни­ми ти­по­розміра­ми: ши­ри­на за­хва­ту — 4, 6, 8 та 9 м. До то­го ж є мож­ливість ви­бо­ру двох си­с­тем вне­сен­ня до­б­рив — FIX або Nordic. Вар­то за­зна­чи­ти, що ме­тод FIX до­ступ­ний для всіх мо­де­лей сіва­лок, а Nordic — ли­ше для мо­де­лей 600С та 800С.

Си­с­те­ма дає змо­гу вно­си­ти до­б­ри­ва без по­тре­би збільшен­ня тя­го­во­го зу­сил­ля. До­б­ри­ва розміщу­ють­ся в сму­гу об­роб­ле­но­го ґрун­ту за­вшир­ш­ки близь­ко 5 см, що ут­во­рюється дис­ка­ми пе­редніх ро­бо­чих ор­ганів. 

Spirit Nordic — це си­с­те­ма вне­сен­ня до­б­рив з аг­ре­сив­ни­ми ок­ре­ми­ми дис­ка­ми, що вно­сять до­б­ри­ва в міжряд­дя із ве­ли­ким при­ти­ск­ним зу­сил­лям сош­ни­ка на гли­би­ну, більшу від па­ра­ме­т­ра за­кла­дан­ня насіння. Та­кий спосіб вне­сен­ня най­при­дат­ніший для вес­ня­ної сів­би за по­су­ш­ли­вих умов. 

Андрій Сухина, a.sukhina@univest-media.com

 

Інформація для цитування

Експерт-тест: багатофункціональні помічники / А. Сухіна // Пропозиция. — 2017. — № 1. — С. 42-46

Інтерв'ю
З кожним роком український агробізнес стає більш інноваційним, високотехнологічним та складним. Такі глобальні зміни у колись звичному й традиційному для України секторі вимагають від управлінця нових підходів до ведення бізнесу й... Подробнее
Щороку дистриб’юторам українського аграрного ринку стає дедалі важче працювати. Вони вимушені переглядати своє ставлення до процесу дистриб’юції, трансформуватися із просто продавців матеріально-технічних цінностей (МТЦ) у постачальників... Подробнее

1
0