Спецможливості
Техніка та обладнання

Огляд ринку ба­га­то­функціональних сівалок

22.02.2017
4873
Огляд ринку ба­га­то­функціональних сівалок фото, ілюстрація

«За один прохід ми ви­ко­нуємо низ­ку тех­но­логічно важ­ли­вих робіт, а са­ме: про­во­ди­мо ос­нов­ний чи пе­ред­посівний об­робітки ґрун­ту, вно­си­мо міне­ральні до­б­ри­ва, висіваємо й при­ко­чуємо посівів» — са­ме так під час пе­ребігу ви­с­тав­ки «Інтер Аг­ро» за­хоп­ле­но роз­повідав мені фер­мер із Київщи­ни Дмитро Гнатюк про но­вий аг­ре­гат, який він прид­бав торік для сво­го гос­по­дар­ст­ва.

 

 

Далі мій співроз­мов­ник навів кілька при­кладів, які по-справжнь­о­му пе­ре­кон­ли­во підтвер­д­жу­ва­ли низ­ку тех­но­логічних, технічних та еко­номічних пе­ре­ваг ви­ко­ри­с­тан­ня ба­га­то­функ­ціональ­них ком­плексів для висіван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. 

«От, на­при­клад, вартість висіву гек­та­ра ріпа­ку ста­но­вить близь­ко 1300 грн (лу­щен­ня, оран­ка, вне­сен­ня до­б­рив, дві куль­ти­вації, висів і при­ко­чу­ван­ня посіву). Ви­т­ра­ти за висіван­ня ба­га­то­функціональ­ним аг­ре­га­том — 200–250 грн/га (зо­к­ре­ма, ви­т­ра­та паль­но­го ста­но­вить 9–12 л, зар­пла­та опе­ра­то­рові техніки — 25–30 грн). Як ба­чи­мо, ци­ф­ри до­сить про­мо­висті. 
На­ступ­ним по­зи­тив­ним тех­но­логічним мо­мен­том, на яко­му вар­то ак­цен­ту­ва­ти ува­гу, — ви­ко­ри­с­тан­ня до­б­рив. За ло­каль­но­го (стрічко­во­го) їхньо­го вне­сен­ня, яке про­по­ну­ють прак­тич­но всі ба­га­то­функціональні аг­ре­га­ти для висіван­ня, ефек­тивність ви­ко­ри­с­тан­ня до­б­ри­ва збільшується, що підтвер­д­жу­ють дані ба­га­ть­ох досліджень як вітчиз­ня­них, так і за­кор­дон­них уче­них. Уне­сен­ня ос­нов­ної до­зи до­б­рив стрічко­вим спо­со­бом дає змо­гу знач­но підви­щи­ти вро­жайність сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур (до 30%) або до­сяг­ти за­пла­но­ва­ної вро­жай­ності за мен­ших на 30–50% доз, аніж за розсіван­ня ос­нов­них доз до­б­рив на по­верх­ню ґрун­ту пе­ред йо­го об­робітком. 

Та­кож слід ска­за­ти, що посівні ком­плек­си ви­ко­ну­ють низ­ку тех­но­логічних опе­рацій за один прохід, тоб­то без роз­ри­ву в часі. Від пе­ред­посівно­го об­робітку ґрун­ту до висіву й за­крит­тя во­ло­ги штри­гель­ною борінкою про­хо­дить менш ніж п’ять се­кунд, що за­побігає втраті во­ло­ги й за­вдя­ки цьо­му дає змо­гу от­ри­му­ва­ти рівномірні й дружні схо­ди прак­тич­но за будь-яких по­год­них умов.

Крім то­го, про­ве­ден­ня ба­га­ть­ох тех­но­логічних опе­рацій за один прохід оп­тимізує ви­ко­ри­с­тан­ня ма­шин­но-трак­тор­но­го пар­ку гос­по­дар­ст­ва. А за­вдя­ки знач­но­му змен­шен­ню кількості проїздів техніки по­лем ґрунт, відповідно, за­знає мен­шо­го ущільнен­ня, до то­го ж вдається збе­рег­ти до­ро­гоцінну во­ло­гу в ньо­му, а та­кож змен­ши­ти ви­т­ра­ти на оп­ла­ту праці опе­ра­то­ра. 

Сьо­годні на рин­ку Ук­раїни пе­ре­ва­жа­ють посівні аг­ре­га­ти за­кор­дон­но­го ви­роб­ництва. Хо­ча слід ска­за­ти, що вітчиз­няні ма­­ши­­­но­будівни­ки роб­лять спро­би ство­рен­ня та­­­ких ма­шин. 

Cirus 6003-2С — вишукана тех­но­ло­гіч­ність

На по­чат­ку 2016 ро­ку ком­панія пред­ста­ви­ла но­вий посівний ком­плекс Amazone Cirus 6003-2С. Уза­галі серія сі­­ва­лок Cirrus 03 представлена моделями із ши­ри­ною за­хва­ту 3, 4 та 6 м. Крім то­го, посівні комплекси з шириною захвату 4 та 6 метрів (Cirus 4003-2С, Cirus 4003-С та Cirus 6003-2С) можуть осна­щу­ва­ти­­ся системою Single-Shoot для вне­­­­сення до­б­рив у посівні ряд­­­­­­­­­­­­ки разом із насінням. 

За по­тре­би бун­кер цієї комбіно­ва­ної мо­делі мож­на за­пов­ни­ти посівним ма­теріалом і до­б­ри­ва­ми або тільки по­­сівним ма­теріалом. При­чо­му висіван­ня відбу­вається по­чер­го­во. 

У пе­редній ча­с­тині цьо­го посівно­го ком­плек­су розміще­но дво­ряд­ну дис­ко­ву бо­ро­ну зі сфе­рич­ни­ми дис­ка­ми діаме­т­ром 460 мм. Мінімаль­на гли­би­на об­робітку ґрун­ту дис­ко­ви­ми ба­та­ре­я­ми ста­но­вить 7 см, мак­си­маль­на — 15 см. 

На­ступ­ною тех­но­логічною опе­рацією, яку ви­ко­нує ком­плекс, є рівномірне ущільнен­ня ґрун­ту, що за­без­пе­чу­ють спеціальні радіальні ши­ни Matrix розміром 400/75 R17.5. До речі, кон­ст­рукція профілю цих шин за­па­тен­то­ва­на ком­панією Amazone. По сліду однієї ши­ни висіва­ють чо­ти­ри ряд­ки з ши­ри­ною міжряд­дя 12,5 см або три — з міжряд­дям 16,6 см. За­вдя­ки радіальній кон­ст­рукції ши­ни їхній профіль опи­рається рівномірно на весь ґрунт, що ство­рює од­на­кові умо­ви роз­вит­ку для рос­лин. Крім то­го, радіаль­на кон­ст­рукція шин дає змо­гу зни­зи­ти тиск у ши­нах до 3,5 бар, що сприяє ефек­тив­но­му їхньо­му са­мо­очи­щен­ню під час ро­бо­ти. На цій сівалці ви­роб­ник вста­но­вив мо­дернізо­вані сош­ни­ки RoTeC prо, які от­ри­ма­ли по­си­ле­ний підшип­ни­ко­вий ву­зол, оп­тимізо­ва­ну си­­­с­те­му по­да­ван­ня посівно­го ма­теріалу на дно бо­роз­ни, що за­без­пе­чує рівномірніше за­кла­дан­ня посівно­го ма­теріалу. Тиск на но­вий сош­ник, який та­кож ре­гу­люється гідро­си­с­те­мою, ста­но­вить 55 кг. 

На сівалці вста­нов­ле­но два висівних апа­ра­ти (для насіння та до­б­рив), які до­зу­ють ма­теріал для висіван­ня в ши­ро­ко­му діапа­зоні — від 1,5 до 400 кг/га. До­б­ри­ва в цій сівалці за­кла­да­ють од­но­час­но з насінням, то­му для за­побіган­ня за­ви­сан­ню насіння та до­б­рив у бун­кері ви­ко­ри­с­та­но си­с­те­му з над­лиш­ко­вим ти­с­ком. Тож ви мо­же­те бу­ти впев­не­ни­ми, що все, навіть най­лег­ше, насіння бу­де висіяне повністю, до ос­тан­нь­о­го кіло­г­ра­ма. 

Ке­ру­ван­ня всіма функціями відбу­вається з до­по­мо­гою дис­плею Amatron 3, який є універ­саль­ним терміна­лом ке­ру­ван­ня сіва­лок, роз­ки­дачів до­б­рив, об­при­с­ку­вачів. 

За­леж­но від по­тре­би за сош­ни­ка­ми мо­жуть бу­ти вста­нов­лені або при­ко­чу­вальні ко­ле­са, або штри­гель­на борінка. 

Аг­ре­га­ту­ють посівний ком­плекс із трак­то­ра­ми по­тужністю від 200 к. с.

Швид­кий, універ­саль­ний, ком­пакт­ний Compact-Solitair

Мо­дель­ний ряд посівних ком­плексів Compact-Solitair від Lemken складається з аг­ре­га­тів із ши­ри­ною за­хва­ту 3, 4, 6 м. Для цих сіва­лок пе­ред­ба­че­но ви­ко­ри­с­тан­ня бун­ке­ра місткістю 3,5 та 5 тис. л. Пе­ред­посівний чи ос­нов­ний об­робіток ґрун­ту, за­леж­но від тех­но­логії, яку ви­ко­ри­с­то­ву­ють у гос­по­дарстві, ви­ко­ну­ють два ря­ди дисків ком­пакт­ної дис­ко­вої бо­ро­ни Heliodor або ґрун­то­об­роб­не зна­ряд­дя з ак­тив­ни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми Zirkon. 

Підре­со­рені дис­ки па­сив­но­го ґрун­то­об­роб­но­го зна­ряд­дя діаме­т­ром 465 мм інтен­сив­но про­во­дять об­робіток не­за­леж­но від на­яв­ності рос­лин­них ре­ш­ток на по­верхні по­ля. Для оп­ти­маль­но­го її вирівню­ван­ня на аг­ре­гат до­дат­ко­во мож­на вста­нов­лю­ва­ти під­пру­жи­не­ну план­ку. Ре­гу­лю­ван­ня ку­та її ата­ки опе­ра­тор про­во­дить із кабіни трак­то­ра. 

Для ущільнен­ня посівно­го го­ри­зон­ту ви­ко­ри­с­то­ву­ють гу­мові ко­ле­са діаме­т­ром 107 см. За по­тре­би між при­ко­чу­валь­ни­ми ши­на­ми та сош­ни­ка­ми для висіван­ня насіння ви­роб­ник про­по­нує до­дат­ко­во вста­нов­лю­ва­ти спеціаль­ний, при­ко­чу­валь­ний, вал, що дає змо­гу як­най­кра­ще вирівня­ти по­верх­ню ґрун­ту пе­ред сош­ни­ка­ми та оп­ти­маль­но ущіль­ни­ти йо­го. Для ро­бо­ти ци­ми посівни­ми ком­плек­са­ми на лег­ких і се­редніх ґрун­тах замість до­дат­ко­во­го ущільню­валь­но­го ва­ла мож­на ви­ко­ри­с­та­ти штри­гель­ну борінку. 

Усі мо­делі Compact-Solitair ос­на­щені но­ви­ми дво­ди­с­ко­ви­ми сош­ни­ка­ми, які вста­нов­лені на па­ра­ле­ло­г­рамі та мають внутрішнє розміщення підшипника, а це не що інше як додатковий захист від бруду. Діаметр дисків — 350 мм. Очи­щен­ня дисків від на­ли­пан­ня ґрун­ту відбу­вається з до­по­мо­гою гу­мо­вих чи­с­тиків, а при­ко­чу­ван­ня посіву — гу­мо­ва­ни­ми ко­­ле­са­ми. До то­го ж сош­ник, за­вдя­ки своїй спеціальній кон­ст­рукції, і при­ко­чу­валь­не ко­ле­со є не­за­леж­ни­ми од­не від од­но­го, за­вдя­ки чо­му відбу­вається точ­не ко­­пі­ю­ван­ня по­верхні по­ля та чітке до­три­ман­ня гли­би­ни висіван­ня. До речі, ос­танній па­ра­метр для всіх сош­ників ус­та­нов­лю­ють в одній точці. 

В ар­се­налі ком­панії є ма­ши­ни, які при­зна­чені ли­ше для висіван­ня насіння, про­те є й техніка з мож­ливістю од­но­час­но­го вне­сен­ня до­б­рив під час висіву. При­чо­му во­ни за­без­пе­чу­ють висіван­ня до­б­рив ок­ре­мо від насіння. Цю опе­рацію ви­ко­ну­ють дво­ди­с­кові сош­ни­ки діаме­т­ром 400 мм, що роз­та­шо­вані пе­ред ущільню­валь­ни­ми гу­мо­ви­ми ко­ле­са­ми. Ко­жен сош­ник для висіван­ня до­б­рив «відповідає» за два ряд­ки насіння. Та­ким чи­ном, відстань між ни­ми ста­но­вить 33,4 см. До­зу­ван­ня насіння та до­б­рив ви­ко­ну­ють два не­за­лежні при­ст­рої, на­ла­ш­ту­ван­ня яких відбу­вається з до­по­мо­гою бор­то­во­го комп’юте­ра. Мак­си­маль­ний тиск на сош­ни­ки для вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив ста­но­вить 150 кг, то­му їх без про­блем мож­на вно­си­ти навіть на гли­би­ну, що пе­ребільшує та­ку за пе­ред­посівно­го об­­робітку ґрун­ту. 

Та­кож посівний ком­плекс мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для висіван­ня ку­ку­ру­­дзи. Для цьо­го потрібно заміни­ти висівний мо­дуль для зер­но­вих (сош­ни­ки та до­дат­ко­вий при­ко­чу­валь­ний вал), який кріпить­ся до бун­ке­ра за до­по­мо­гою три­точ­ко­вої навіски, на мо­дуль для висіван­ня ку­ку­руд­зи (секції для висівання кукурудзи компанія Lemken не виготовляє, бункер агрегатують із сівалками інших виробників). Бун­кер Com­pact-Solitair у та­ко­му разі слу­гує ли­ше як ємність для до­б­рив. 

ESPRO 6000R від Kuhn — амбітний новачок

Ці сівал­ки не так дав­но з’яви­ли­ся на рин­ку Ук­раїни. Сьо­годні во­ни пред­став­лені трьо­ма мо­де­ля­ми — з ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту 3, 4 і 6 м, що за ви­со­кої швид­кості висіван­ня (до 17 км/год за­леж­но від кон­крет­них умов та рельєфу) за­без­пе­чує ви­со­ку змінну про­дук­тивність цих посівних ком­плексів. 

По­пе­ре­ду сівал­ки вста­нов­ле­на дво­ряд­на дис­ко­ва бо­ро­на, яка пе­ремішує верхній шар ґрун­ту з по­жнив­ни­ми решт­ка­ми. За ни­ми роз­та­шо­вані зміщені в ша­хо­во­му по­ряд­ку при­ко­чу­вальні ко­ле­са, що вирівню­ють ґрунт і ство­рю­ють пе­ре­ду­мо­ви для фор­му­ван­ня якісно­го посівно­го ло­жа та за­без­пе­чу­ють од­на­ко­ву гли­би­ну висіву й до­б­рий кон­такт насіни­ни з ґрун­том.

У пе­редній ча­с­тині посівних ком­плексів ESPRO розміщені два ря­ди ро­бо­чих дисків діаме­т­ром 460 мм, які об­роб­ля­ють і пе­ремішу­ють ґрунт із по­жнив­ни­ми решт­ка­ми. Увігну­та фор­ма дисків дає змо­гу ефек­тив­но пра­цю­ва­ти навіть на важ­ких ґрун­тах. Ма­то­чи­ни дисків для змен­шен­ня ва­ги й поліпше­но­го про­хо­д­жен­ня ґрун­ту й по­жнив­них ре­ш­ток змон­то­вані па­ра­ми на одній стій­­ці. До­дат­ко­вий їхній плюс — во­ни не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ван­ня. Та­кож є мож­ливість вста­нов­лен­ня в пе­редній ча­с­тині посівно­го ком­плек­су, пе­ред дис­ко­вою ба­та­реєю, до­дат­ко­во­го ря­ду гу­мо­вих коліс, що сприяє кра­що­му вирівню­ван­ню ґрун­ту.
У посівних ком­плек­сах ESPRO за ро­бо­чи­ми дис­ка­ми вста­нов­ле­но ряд спеціаль­них коліс, кож­не з яких ущільнює ґрунт пе­ред дво­ма сош­ни­ка­ми. За­вдя­ки цьо­му от­ри­муємо надійний кон­такт насіння із ґрун­том. Висівна секція Crossflex га­ран­тує відмінне до­три­ман­ня гли­би­ни висіван­ня прак­тич­но за будь-яких умов і за ро­бо­ти на будь-яких ро­бо­чих швид­ко­с­тях. Особ­ли­вий профіль штан­ги, який кріпить­ся до ос­нов­ної ра­ми з до­по­мо­гою поліуре­та­но­вих блоків, за­без­пе­чує ду­же точ­ну гли­би­ну за­гор­тан­ня насіння по всій ши­рині за­хва­ту сівал­ки навіть на ве­ли­ких ро­бо­чих швид­ко­с­тях. Після висіван­ня насіння відбу­вається ущільню­ван­ня посіву при­ко­чу­валь­ни­ми ко­ле­са­ми аг­ре­га­ту. 

Фінішним ґрун­то­об­роб­ним зна­ряд­дям є штри­гель­на борінка, що ви­ко­нує кілька за­вдань, най­важ­ливіше з яких — надійно за­гор­ну­ти ґрун­том кож­ну висіяну насінин­ку. Та­кож во­на ство­рює на по­верхні посіву шар роз­пу­ше­но­го ґрун­ту, що за­побігає за­му­лю­ван­ню насіння під час до­щу, а та­кож ут­во­рен­ню по­верх­не­вої ґрун­то­вої кірки, що зу­мов­лює не­про­дук­тив­не стікан­ня во­ди та уповільнює по­яву сходів.

Особ­ливістю цієї сівал­ки є ви­ко­ри­с­тан­ня вузь­ких при­ко­чу­валь­них шин ква­д­рат­но­го профілю. Та­кож слід ска­за­ти, що ці ши­ни зміщені од­не віднос­но од­но­го на 200 мм, що сприяє лег­шо­му про­хо­д­жен­ню сівал­ки по­лем, ефек­тивнішо­му про­ник­нен­ню че­рез шар по­жнив­них рос­лин­них ре­ш­ток, а збільше­ний діаметр коліс (900 мм) змен­шує опір ко­чен­ня аг­ре­га­ту в ціло­му. За­вдя­ки ши­нам ква­д­рат­но­го профілю мож­на га­ран­ту­ва­ти рівномірне при­ко­чу­ван­ня по­верхні ґрун­ту по всій ши­рині ко­ле­са. Особ­ли­ву ува­гу слід звер­ну­ти на гли­би­ну про­тек­то­ра шин: за­вдя­ки знач­но­му їхньо­му розміру відбу­ва­ють­ся до­дат­ко­ве подрібнен­ня верх­нь­о­го ша­ру ґрун­ту та рівномірне йо­го ущільнен­ня пе­ред сош­ни­ка­ми. 

Ке­ру­ван­ня сівал­кою здійснюють з до­по­мо­гою терміна­лу ССI 200, який адап­то­ва­ний для ро­бо­ти з ISOBUS (та­кож як опцію мож­на вста­но­ви­ти й джой­стик).

Vaderstad Spirit — силь­ний і непідко­ре­ний

Два ро­ки то­му швед­сь­кий ви­роб­ник сіль­сько­го­с­по­дарсь­кої техніки, ком­панія Vaderstad, пред­ста­ви­ла ук­раїн­ським сільгосп­ви­роб­ни­кам но­вий ба­га­то­функ­ціональ­ний посівний ком­плекс Spirit. За­леж­но від ус­та­нов­ле­них пе­­ред­ніх ро­бо­чих ор­ганів, сівал­ка Spirit мо­же пра­цю­ва­ти за всіма тех­но­логіями об­ро­бітку ґрун­ту. 

У пе­редній ча­с­тині аг­ре­га­ту мож­на вста­нов­лю­ва­ти: вирівню­валь­ну план­ку CrossBoard Heavy, яка є іде­аль­ним рішен­ням для ро­бо­ти по оранці чи після куль­ти­вації; System Disc Aggres­sive — най­універ­сальніше ро­бо­че об­­лад­нан­ня для гос­по­дарств, що пра­цю­ють за мінімаль­ною си­с­те­мою зем­ле­о­б­робітку. Підго­тов­ка ґрун­ту відбу­вається за до­по­мо­гою дисків з індивіду­аль­ним кріплен­ням із ви­ко­ри­с­тан­ням гу­мо­вих амор­ти­за­торів. Си­с­те­ма System Disc Aggressive та­ко­го са­мо­го ти­пу, як і на куль­ти­ва­то­рах Carrier. Розмір дисків у поєднанні з їхньою конічною фор­мою сприяє ство­рен­ню дрібно­груд­ку­ва­тої струк­ту­ри по­верхні по­ля, що є іде­аль­ною для посіву. За­леж­но від по­тре­би ці дві си­с­те­ми мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти в комбінації. 

На­ступ­ною тех­но­логічною опе­рацією, яку ви­ко­нує ком­пак­тор, є ущільнен­ня та вирівню­ван­ня об­роб­ле­но­го ґрун­ту ве­ли­ки­ми гу­мо­ви­ми ко­ле­са­ми (діаме­т­ром 820 мм), що розміщені в ша­хо­во­му по­ряд­ку (OffSet). Ве­ли­кий діаметр коліс за­без­пе­чує плав­ний хід посівно­го ком­плек­су навіть на ви­со­ких швид­ко­с­тях ру­ху. Ши­­­ри­на ко­ле­са ста­но­вить 400 мм, що сприяє рівномірно­му ущільнен­ню ґрун­ту за всією ши­ри­ною висіву сівал­ки.

Висіван­ня відбу­вається за до­по­мо­гою дво­ди­с­ко­во­го сош­ни­ка діаме­т­ром 380 мм, що за­без­пе­чує ви­­­со­ку точ­ність за­­гор­тан­ня на­­сіння навіть за ро­бо­ти аг­ре­га­ту на ви­со­ких швид­ко­с­тях. Дис­ки кріплять­ся з до­по­мо­гою гу­мо­вої амор­ти­зації сош­ників TriForce. При­ти­ск­не зу­­сил­ля ство­рюється гідравлікою, а це оз­на­чає, що гли­би­на висіву насіння мо­же бу­ти лег­ко зміне­на пря­мо з кабіни трак­то­ра відповідно до різних умов сівби. Мак­си­маль­не при­ти­ск­не зу­сил­ля висівно­го сош­ни­ка — 80 кг. Ши­ри­на міжряд­дя ста­но­вить 12,5 або 16,7 см. 

Нові ко­ле­са-за­гор­тачі (380x65 мм), які розміщені на од­но­му ри­гелі із сош­ни­ком, якісно ущільню­ють ґрунт навіть на ве­ли­ких швид­ко­с­тях аг­ре­га­ту. М’які по­криш­ки в поєднанні з жор­ст­ки­ми спи­ця­ми та ефек­тив­ни­ми чи­с­ти­ка­ми за­­без­­пе­чу­ють якісне при­ко­чу­ван­ня по­­сіву навіть на лег­ких ґрун­тах і за во­­ло­гих умов. 

До­зу­ван­ня насіння відбу­вається за до­по­мо­гою висівно­го при­ст­рою Fenix, до­дат­ко­вим плю­сом яко­го є аб­со­лют­на стійкість до ко­розії. 

У про­дук­товій лінійці ком­панії є аг­ре­га­ти як з од­но­ча­сним висіван­ням до­б­рив, так і без цієї функції. До то­го ж слід за­зна­чи­ти, що посівний ком­плекс Spirit ви­ко­нує од­но­час­не вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив ок­ре­мо від ряд­ка висіяно­го насіння. Цей аг­ре­гат до­ступ­ний у ви­ко­нанні з різни­ми ти­по­розміра­ми: ши­ри­на за­хва­ту — 4, 6, 8 та 9 м. До то­го ж є мож­ливість ви­бо­ру двох си­с­тем вне­сен­ня до­б­рив — FIX або Nordic. Вар­то за­зна­чи­ти, що ме­тод FIX до­ступ­ний для всіх мо­де­лей сіва­лок, а Nordic — ли­ше для мо­де­лей 600С та 800С.

Си­с­те­ма дає змо­гу вно­си­ти до­б­ри­ва без по­тре­би збільшен­ня тя­го­во­го зу­сил­ля. До­б­ри­ва розміщу­ють­ся в сму­гу об­роб­ле­но­го ґрун­ту за­вшир­ш­ки близь­ко 5 см, що ут­во­рюється дис­ка­ми пе­редніх ро­бо­чих ор­ганів. 

Spirit Nordic — це си­с­те­ма вне­сен­ня до­б­рив з аг­ре­сив­ни­ми ок­ре­ми­ми дис­ка­ми, що вно­сять до­б­ри­ва в міжряд­дя із ве­ли­ким при­ти­ск­ним зу­сил­лям сош­ни­ка на гли­би­ну, більшу від па­ра­ме­т­ра за­кла­дан­ня насіння. Та­кий спосіб вне­сен­ня най­при­дат­ніший для вес­ня­ної сів­би за по­су­ш­ли­вих умов. 

Андрій Сухина, a.sukhina@univest-media.com

 

Інформація для цитування

Експерт-тест: багатофункціональні помічники / А. Сухіна // Пропозиция. — 2017. — № 1. — С. 42-46

Інтерв'ю
Николай Орлов
До кінця 2016 року парламент повинен прийняти Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Цей закон має відкрити ринок землі в Україні. 
Кілька місяців тому асоціацію «Укрсадпром» очолив кандидат с.-г. наук Олександр Матвієць, який раніше був заступником голови асоціації, пізніше  Головою Ревізійної  комісії.  Днями сайт «Пропозиція» поспілкувався з ним про актуальні... Подробнее

1
0