Спецможливості
Техніка та обладнання

Ви­ко­ри­с­тан­ня ро­ботів у сільському господарстві

21.03.2017
2446
Ви­ко­ри­с­тан­ня ро­ботів  у сільському господарстві фото, ілюстрація

Давно відомий факт: за використання хімічних засобів захисту рослин частково знижується урожайність вирощуваної культури — навіть за застосування останніх розробок в області трансгенної інженерії та хімії захисту рослин. 

 

Більш то­го, хіміка­ти повністю не роз­чи­ня­ють­ся і не роз­па­да­ють­ся на без­печні хімічні спо­лу­ки про­тя­гом ве­ге­тації рос­лин. І як наслідок, їхні за­лиш­ки аку­му­лю­ють­ся у ве­ге­та­тивній ча­с­тині, ко­ре­неп­ло­дах, яго­дах то­що. Де­які із цих за­собів ма­ють яв­но ви­ра­жені оз­на­ки кан­це­ро­ген­ності, що у підсум­ку при­зво­дить до на­ко­пи­чен­ня цих ре­чо­вин у тка­ни­нах і ор­га­нах лю­ди­ни і, яс­на річ, не сприяє збе­ре­жен­ню здо­ров’я та три­ва­лості жит­тя. І зре­ш­тою їхнє за­сто­су­ван­ня при­зво­дить до еко­логічної про­б­ле­ми, що має по­ки що не за­гроз­ли­ву, але все ж помітну тен­денцію до про­гре­су­ван­ня у цьо­му сек­торі сільсько­го гос­по­дар­ст­ва. І це три­ває вже кілька де­сятків років. 

Ос­таннім ча­сом, із по­явою і по­сту­по­вим збільшен­ням ча­ст­ки ви­ко­ри­с­тан­ня ро­бо­то­техніки у сільсько­му гос­по­дарстві, фахівці мо­ло­дої ком­панії Deepfield Robotics, яка вхо­дить до скла­ду кон­цер­ну Bosch, по­ста­ви­ли собі за ме­ту до­корінно зміни­ти цю си­ту­ацію. Во­ни виріши­ли роз­ро­би­ти і втіли­ти у жит­тя та­ку тех­но­логію ви­ро­щу­ван­ня куль­тур, яка б не по­тре­бу­ва­ла вне­сен­ня хімічних за­собів за­хи­с­ту в грунт. На Міжна­родній кон­фе­ренції IEEE із пи­тань інте­лек­ту­аль­них си­с­тем і ро­ботів (IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems, IROS) бу­ло впер­ше пре­зен­то­ва­но сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ро­бо­та — втілен­ня цьо­го за­ду­му в ме­талі.

Ос­нов­на ідея цієї тех­но­логії — по­вна відмо­ва від хімічних за­собів за­хи­с­ту на ко­ристь фізич­них. Що мається на увазі під фізич­ним за­хи­с­том? Роз­роб­ни­ки про­гре­сив­ної ком­панії за­про­по­ну­ва­ли зни­щу­ва­ти бур’яни фізич­но, але не вруч­ну, як ко­лись — шля­хом ви­ко­ри­с­тан­ня вис­наж­ли­вої людсь­кої праці, а з до­по­мо­гою «ро­зум­но­го» мо­лот­ка, який про­сто вга­няв би всю ве­ге­та­тив­ну ча­с­ти­ну бур’яну на­зад, у зем­лю.

Повністю ця тех­но­логія ще не на­ла­го­д­же­на, од­нак ос­новні ри­си і тех­но­логічне оп­ра­цю­ван­ня вже є. Цей «ро­зум­ний» мо­ло­ток змон­то­ва­но на колісно­му шасі ро­бо­та (BoniRob). 

З до­по­мо­гою ма­шин­но­го «зо­ру» ро­бот на­прав­ляє своє зна­ряд­дя са­ме на бур’яни, і йо­го ро­бо­чий ор­ган — мо­ло­ток пра­цює до­сить ак­тив­но: із ча­с­то­тою уда­ру в од­ну де­ся­ту ча­ст­ку се­кун­ди!

Мож­на при­пу­с­ти­ти, що цей ро­бот зро­бить мар­ну ро­бо­ту: мов­ляв, бур’яни ж при цьо­му не ви­коріню­ють­ся, а ли­ше «за­га­ня­ють­ся» у зем­лю, але ж во­ни ма­ють вла­с­тивість зно­ву роз­ро­ста­ти­ся із ще більшою си­лою. Так, але їхнє по­даль­ше відро­с­тан­ня поч­неть­ся зовсім не за кілька го­дин, до то­го ж цьо­го ро­бо­та мож­на за­пу­с­ка­ти на по­ле стільки разів, скільки бу­де потрібно. Ад­же він не хо­че спа­ти, не втом­люється і мо­же пра­цю­ва­ти ціло­до­бо­во. Вже ціка­во зву­чить, чи не так?

То­му вар­то пе­рей­ти до опи­су кон­ст­рукційної бу­до­ви ро­бо­та, і на кож­но­му із йо­го ком­по­нентів слід зу­пи­ни­ти­ся де­таль­но, оскільки во­ни за­слу­го­ву­ють на та­ку ува­гу.Фо­то 1.  Ос­тов ро­бо­та із  «но­га­ми»- ко­ле­са­ми

Цей «ро­зум­ний» аг­ре­гат має ви­гляд чо­ти­ривісної плат­фор­ми із мо­тор-ко­ле­са­ми на кожній осі. Ос­танні, своєю чер­гою, ма­ють як мінімум два сту­пені сво­бо­ди кож­на (тоб­то ко­ле­со мо­же по­вер­та­ти­ся в обид­ва бо­ки), а са­ма на­прям­на вісь мо­же при­ти­с­ка­ти­ся до «тіла» (ос­то­ва) ро­бо­та для зруч­ності транс­пор­ту­ван­ня (фо­то 1). «Тіло» ро­бо­та має пря­мо­кут­ну фор­му зі ско­са­ми на ку­тах для кріплен­ня «ніг». Та­кож ро­бот ос­на­ще­но ан­те­на­ми радіозв’яз­ку для пе­ре­дачі те­ле­метрії, дво­ча­с­тот­ним GPS-мо­ду­лем. По всьо­му пе­ри­ме­т­ру ос­то­ва ро­бо­та вста­нов­ле­но стоп-кноп­ки для ви­ми­кан­ня еле­к­т­ро­жив­лен­ня у разі не­за­пла­но­ва­ної про­гра­мою і опе­ра­то­ром по­ведінки ма­ши­ни.

 «Тіло» ро­бо­та має по­се­ре­дині спеціаль­ний виріз кубічної фор­ми для змінних мо­дулів ко­рис­но­го на­ван­та­жен­ня. Са­ма плат­фор­ма мо­же ви­т­ри­му­ва­ти ко­рис­ний ван­таж до 150 кг. Роз­роб­ни­ки по­ра­ху­ва­ли най­вигіднішим варіант прид­бан­ня їхньо­го ви­ро­бу, ко­ли за­мов­ник (по­ку­пець) бе­ре для ко­ри­с­ту­ван­ня од­но­го ро­бо­та і кілька змінних мо­дулів із ко­ри­сним на­ван­та­жен­ням, що дає змо­гу поєдну­ва­ти функції для ви­ко­нан­ня всьо­го цик­лу аг­ро­прий­омів на полі (від ос­нов­но­го об­робітку грун­ту до об­при­с­ку­ван­ня і про­ве­ден­ня фізич­но­го зни­щен­ня бур’янів). 

За­вдя­ки спе­ціаль­но роз­роб­ле­но­му про­да­же­во­му сервісу по­ку­пець під час купівлі ро­бо­та мо­же відмо­ви­тись від не­потрібних мо­дулів і з до­пла­тою прид­ба­ти са­ме те, що тре­ба для ви­ко­нан­ня за­пла­но­ва­них аг­ро­за­ходів. Тоб­то ви­роб­ник па­ра­лель­но вирішує пи­тан­ня логісти­ки, які гнуч­ко вра­хо­ву­ють по­ба­жан­ня клієнтів, а та­кож на­дає сервісну підтрим­ку ко­ри­с­ту­ва­чу їхньо­го ви­ро­бу про­тя­гом усь­о­го періоду ве­ге­тації і зби­ран­ня куль­тур (рисунок). Та­кож роз­роб­ни­ки пра­цю­ють над ви­рішен­ням пи­тан­ня про мож­ливість од­но­час­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня декількох ро­ботів під час ви­ко­нан­ня ро­бо­ти (у ви­гляді «зграї»). На жаль, кон­кретнішої інфор­мації про мож­ли­вості й особ­ли­вості та­ко­го поєдна­но­го за­сто­су­ван­ня, як і про до­сяг­нен­ня у цьо­му на­прямі фірма прак­тич­но не публікує, і то­му зро­зуміти, чо­го слід очіку­ва­ти від но­вих роз­ро­бок, до­сить важ­ко.

На бор­ту ро­бо­та вста­нов­ле­но еле­к­т­рич­ний (на час те­с­ту­ван­ня) дви­гун, про­те пе­ред­ба­че­но та­кож і мож­ливість за­сто­су­ван­ня тра­диційно­го ДВЗ для ро­бо­ти в по­льо­вих умо­вах. Ро­бот скон­ст­руй­о­ва­но та­ким чи­ном, що ге­не­ра­тор ви­роб­ляє потрібну енергію для еле­к­т­ро­­­­дви­гунів і має за­пас па­ли­ва на 24 год. Ма­шин­ним «зо­ром» ро­бо­та ке­рує ав­топілот ра­зом із комп’юте­ром, уль­тра­зву­ко­вим ска­не­ром, ка­ме­ра­ми бо­ко­во­го ог­ля­ду. 

Ро­бо­чих ка­мер, що за­без­пе­чу­ють так зва­ний ма­шин­ний «зір» і ке­ру­ють об­роб­ітком грун­ту, кілька: ши­ро­ко­­захват­на ка­ме­ра, вузь­ко­за­хват­на та інфра­чер­во­на. На­прямок «зо­ру» всіх трьох спря­мо­ва­но вниз, під «че­ре­во» ро­бо­та, тоб­то в ро­бо­чу зо­ну аг­ре­га­ту. За при­зна­чен­ням ши­ро­ко­за­хват­на ка­ме­ра за­без­пе­чує ство­рен­ня по­пе­ред­ньої, ди­намічної, кар­тин­ки ста­ну грун­ту, та­кож дає зо­б­ра­жен­ня сільсько­го­с­по­дарсь­кої куль­ту­ри ра­зом із бур’яна­ми. Вузь­ко­за­хват­на ка­ме­ра потрібна без­по­се­ред­ньо для ке­ру­ван­ня ро­бо­тою «мо­ло­та» для «за­би­ван­ня» бур’янів, а інфра­чер­во­на — для уточ­нен­ня цільо­вих об’єктів, що сприяє чіткій ро­боті об­лад­нан­ня й уник­нен­ню різно­го ро­ду по­ми­лок.

Роз­г­ля­не­мо де­тальніше ро­бо­ту са­мо­го «мо­ло­та». Він яв­ляє со­бою ру­хо­мий штир, ви­ко­на­ний із інстру­мен­таль­ної сталі не­ве­ли­ко­го діаме­т­ра (1 см) і вста­нов­ле­ний у знімно­му мо­ду­лі. Пра­цює за до­по­мо­гою еле­к­т­ро­дви­гу­на і спеціаль­но­го зво­рот­но-по­сту­паль­­но­го удар­но­го ме­ханізму. Сам по собі інстру­мент не ста­но­вить ніяко­го інте­ре­су без ком­п’ютер­но­го за­без­пе­чен­ня та ко­ор­ди­нації ро­бо­ти тим са­мим ма­шин­ним «зо­ром». Го­ло­вне, що вда­ло­ся роз­роб­ни­кам, — це за­про­г­ра­му­ва­ти та­ку по­льо­ву «зброю» на бо­роть­бу без по­ми­лок: ро­бот чітко розпізнає виз­на­чені ви­ди бур’янів на полі і не за­вдає шко­ди нецільо­во­му об’єкту. Є, зви­чай­но, труд­нощі у швид­кості ро­бо­ти за ду­же щільно­го по­крит­тя по­ля бур’яна­ми. Ро­бот за мак­си­маль­ної щільності бур’янів мо­же ру­ха­ти­ся зі швидкістю до 9 см/с (або 32,4 км/год). Для при­ско­рен­ня ро­бо­ти роз­роб­ле­но плат­фор­ми із лінійним розміщен­ням «мо­лотів» (фо­то 2, 3).

 

Удар­ний «мо­лот» ро­бо­та BoniRob за своєю енер­ге­ти­кою мо­же «за­би­ти» бур’ян у зем­лю всьо­го на 3 см. Зроб­ле­но це спеціаль­но із роз­ра­хун­ком на ство­рен­ня спри­ят­ли­во­го се­ре­до­ви­ща для пе­ре­гни­ван­ня бур’янів у при­ко­ре­не­во­му шарі грун­ту, що при­не­се ко­ристь куль­тур­ним рос­ли­нам, до то­го ж та­ка гли­би­на дії «мо­ло­та» не зу­мо­вить грун­то­во­го ущільнен­ня по­над кри­тич­ний для куль­ту­ри рівень. То­му ма­шин­ний «зір» «мо­ло­та» спря­мо­ва­ний на мо­лоді па­го­ни бур’янів, які ро­бот виз­на­чає за до­по­мо­гою ши­ро­ко­кут­ної ка­ме­ри за ко­ль­о­ром, відтінком, фор­мою їхньої ли­ст­ко­вої пла­с­тин­ки. Од­нак ро­бот мо­же пра­цю­ва­ти і з «до­рос­ли­ми» бур’яна­ми — для цьо­го за­про­г­ра­мо­ва­но уповільнен­ня йо­го швид­кості і цілу серію ударів «мо­ло­та» із ви­со­кою ча­с­то­тою — до 1/10 с. На фо­то 4 по­ка­за­но внутрішню ча­с­ти­ну мо­ду­ля ко­рис­но­го на­ван­та­жен­ня із ма­хо­­ви­ком «мо­ло­та» (зліва) і ка­ме­рою із ви­со­кою роздільною здатністю (спра­ва).

У прес-релізі ком­панії зга­дується те­с­то­вий полігон із посівом морк­ви, рос­ли­ни якої бу­ло висіяно із гу­с­то­тою не більше ніж 2 см од­на від од­ної. Вод­но­час бур’яни ма­ли щільність до 20 рос­лин/м2. Ось на та­ко­му полі про­во­ди­ли те­с­ту­ван­ня ро­бо­та (вва­жа­ло­ся, що це до­сить складні полігонні умо­ви). Ро­бот ру­хав­ся із ро­бо­чою швидкістю не більше 3,7 см/с (13 км/год). При цьо­му удар­на про­дук­тивність «мо­ло­та» ста­но­ви­ла 1,75 рос­ли­ни бур’яну за се­кун­ду (за мак­си­маль­ної щільності бур’янів до 50 шт./м2). 

Для уна­оч­нен­ня і ство­рен­ня пер­вин­ної уя­ви, як відбу­вається прий­нят­тя відповідно­го рішен­ня під час ви­ко­нан­ня за­вдань ро­бо­том, по­даємо од­но­час­но кілька знімків ро­бо­чих вікон із комп’ютерів і ка­мер ма­шин­но­го «зо­ру» (фо­то 5).

Фо­то 5 по­тре­бує кількох по­яс­нень. Зо­к­ре­ма, у ліво­му верх­нь­о­му кут­ку по­ка­за­но од­ну із кількох де­сятків стан­дарт­них міше­ней, які ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли роз­роб­ни­ки для відпра­цю­ван­ня цілі для ро­бо­ти «мо­ло­та». Су­дя­чи із са­мої мішені, ро­бот бу­де «ціли­ти­ся» або в стеб­ло бур’яну, або в центр йо­го суцвіття, щоб ви­клю­чи­ти по­мил­ки уда­ру по са­мо­му ли­с­тю бур’яну. Зверніть ува­гу, що на мішені зо­б­ра­же­но ви­пад­ко­во роз­та­шо­вані білі крап­ки, імовірно, во­ни і да­ють «засвічен­ня» під час зйом­ки вузь­ко­ку­то­вою ка­ме­рою із ви­со­кою роз­дільною здатністю. Роз­роб­ни­ки та­ким чи­ном пра­цю­ють із різни­ми за ко­ль­о­ром і бу­до­вою бур’яна­ми, у яких не­од­на­ко­ва ко­ль­о­ро­ва га­ма за стеб­лом і па­ро­ст­ка­ми.

У пра­во­му верх­нь­о­му куті ка­ме­ра так зва­но­го за­пи­су на­жи­во маніпу­ляцій ро­бо­та. На фо­то, замість «мо­ло­та», по­ка­за­но тех­но­логічний фен, який стру­ме­нем повітря зду­вав мішені. На етапі на­ла­го­д­жен­ня роз­роб­ни­ки вва­жа­ли цей варіант прий­нят­ним з точ­ки зо­ру еко­номії. У ліво­му ниж­нь­о­му кут­ку — он-лайн на­ла­го­д­жен­ня ро­бо­ти сер­во­ме­ханізмів. Це вікно по­ка­зу­ва­ло на­ко­пи­чен­ня го­ри­зон­таль­них і вер­ти­каль­них по­ми­лок: різкі діаго­нальні лінії оз­на­ча­ють ски­дан­ня цих по­ми­лок після відпра­цю­ван­ня «мо­ло­та» по кожній мішені. І на­решті — в пра­во­му ниж­нь­о­му кут­ку по­да­но кар­тин­ку дії ма­шин­но­го «зо­ру» ро­бо­та. Тоб­то ви­яв­лен­ня, су­провід і відпра­цю­ван­ня кож­ної мішені, яку ба­чить ка­ме­ра із ви­со­кою роздільною здатністю. Зви­чай­но, зро­зуміти, як пра­цює «мо­зок» ро­бо­та що­до аналізу та се­лекції цілей, ви­хо­дя­чи тільки з од­но­го ри­сун­ка, про­бле­ма­тич­но. Од­нак за­галь­на схе­ма ро­бо­ти зро­зуміла: під час про­ве­ден­ня зйом­ки ка­ме­рою відбу­вається за­галь­ний аналіз «кар­тин­ки» на пред­мет іден­тифікації бур’янів за пев­ни­ми оз­на­ка­ми: їхньою фор­мою, бу­до­вою, за­барв­лен­ням, — які за­кла­де­но в пам’ять комп’юте­ра. Після цьо­го ро­бот бу­дує ма­т­ри­цю цілей та аналізує колірні ха­рак­те­ри­с­ти­ки бур’я­нів, потім ак­ти­вує «мо­лот» і за­дає па­ра­ме­т­ри цілі для йо­го ро­бо­ти (місце роз­та­шу­ван­ня цільо­во­го об’єкта та на­хил), і зре­ш­тою ос­танній про­во­дить удар по мішені. Ціка­ва і по­ки не зро­зуміла ме­то­ди­ка пе­ре­не­сен­ня ко­ор­ди­нат із «кар­тин­ки» в пам’яті комп’юте­ра на ре­аль­ну ро­бо­чу зо­ну «мо­ло­та». Ад­же во­ни різні за своєю сут­тю: пла­с­ка «кар­тин­ка» у «моз­ку» ро­бо­та і нерівне та по­кри­те рос­ли­на­ми ро­бо­че по­ле. До то­го ж це сприй­нят­тя цілі відбу­вається під час ру­ху ро­бо­та, то­му на­ко­пи­чу­ють­ся по­мил­ки у ро­боті «мо­ло­та», які по­зна­ча­ють­ся, як уже бу­ло ска­за­но ви­ще, го­ри­зон­таль­ни­ми і вер­ти­каль­ни­ми зміщен­ня­ми, що, своєю чер­гою, зо­бов’язує ро­бо­та ко­рек­ту­ва­ти свої на­ла­ш­ту­ван­ня для за­без­пе­чен­ня адек­ват­ної ро­бо­ти сво­го удар­но­го інстру­мен­та.

На фо­то 6 пред­мет дов­га­с­тої фор­ми у вер­ти­каль­но­му зо­б­ра­женні — ро­бо­чий еле­мент «мо­ло­та» у мо­мент, ко­ли бур’ян (світліше зо­б­ра­жен­ня вни­зу знімка із дво­ма розміще­ни­ми по обид­ва бо­ки ли­ст­ка­ми) уже «за­би­то» у грунт. У мо­мент уда­ру по об’єкту (фо­то 6) на «мо­лот» мо­же на­лип­ну­ти во­ло­гий грунт, ча­ст­ки бур’яну то­що. Спо­чат­ку роз­роб­ни­ки виріши­ли зчи­ща­ти за­лиш­ки грун­ту і фраг­мен­ти рос­лин спеціаль­но закріпле­ни­ми на штанзі зніма­ча­ми, при цьо­му штир-«мо­лот» повністю вхо­див у спеціаль­ну нішу (її до­б­ре вид­но на фо­то 2, 3). Про­те зго­дом виріши­ли за­ли­ши­ти «мо­лот» у первісно­му ви­гляді, про­сто по­до­вжи­ли йо­го і підня­ли мо­дуль тро­хи ви­ще. Наскільки пра­виль­не це рішен­ня, по­ка­же час і прак­ти­ка за­сто­су­ван­ня при­ст­рою на фер­мах в ре­аль­них ро­бо­чих умо­вах.

Іде­о­логія відда­ле­ної (дис­танційної) фер­ми. Фірми «Ама­зо­не» і «Бош» після пре­зен­тації сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ро­бо­та приділи­ли ува­гу та­кож іде­о­логії ви­ко­ри­с­тан­ня та­ких при­ст­роїв. Обидві фірми роз­гля­да­ють сільське гос­по­дар­ст­во не­да­ле­ко­го май­бут­нь­о­го як інфор­маційний простір, який ма­ти­ме зво­рот­ний зв’язок із фер­ме­ром. Тоб­то ро­бот не тільки са­мостійно об­роб­ля­ти­ме грунт із рос­ли­на­ми, але і зби­ра­ти­ме інфор­мацію про стан рос­лин­но­го по­кри­ву та виз­на­ча­ти­ме аг­рохімічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки грун­ту. Для цих цілей для ро­бо­та пе­ред­ба­че­но кілька змінних мо­дулів вузь­ко­на­прав­ле­но­го на­уко­во­го ха­рак­те­ру: для відбо­ру й аналізу грун­то­вих зразків, спе­к­т­раль­но­го аналізу фло­ри то­що. Ви­хо­дя­чи із но­мен­к­ла­ту­ри та кількості змінних мо­дулів, бу­де роз­роб­ле­но і станцію те­хоб­слу­го­ву­ван­ня для швид­кої зміни ос­танніх, яка роз­та­шо­ву­ва­ти­меть­ся по­бли­зу місця ро­бо­ти ро­ботів.

На пер­ших по­рах ро­бо­том ке­ру­ва­ти­ме дис­танційно опе­ра­тор. По­сту­по­во, із на­ко­пи­чен­ням баз да­них що­до об­роб­ки полів, логісти­ки та по­ряд­ку ви­ко­ри­с­тан­ня об­лад­нан­ня, ро­бот мо­же аб­со­лют­но са­мостійно про­во­ди­ти аг­ро­прий­о­ми, звіту­ю­чи про їхнє ви­ко­нан­ня дис­танційно — за до­по­мо­гою, на­при­клад, ме­режі Wi-Fi. У та­ко­му разі ро­бот не обов’яз­ко­во має зби­ра­ти і на­ко­пи­чу­ва­ти по­чат­кові дані — вся потрібна інфор­мація мо­же бу­ти за­кла­де­на у про­гра­му. По­бу­до­ва та­кої інфор­маційної ме­режі мож­ли­ва, на­при­клад, за уча­с­тю дро­на. Тоб­то спо­чат­ку про­во­дять об­сте­жу­валь­ний обліт те­ри­торії по­ля, скла­да­ють тех­но­логічну кар­ту, а після цьо­го за­ван­та­жу­ють її в про­гра­му ро­бо­та і ви­во­дять йо­го в по­ле. 

 

М. Солоха, ст. наук. співробітник, 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

 

Інформація для цитування

Ви­ко­ри­с­тан­ня ро­ботів у сільському господарстві / М. Солоха // Пропозиція. — 2016. — №7 —  С. 174-177

 

https://mzuri.in.ua/

Інтерв'ю
Директор компании "Агро-Вент" Андрей Марущак
Малиновий сезон-2017 в Україні проходив дуже бурхливо. Зростаючі обсяги пропозиції ягоди змусили дуже нервувати самих виробників, які побоювалися обвалу цін. У такому ж нервовому, і навіть виснаженому стані були і переробники, які зірвали... Подробнее
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із

1
0