Спецможливості
Технології

Технологія вирощування соняшнику при мінімальній основного обробітку на Півдні України

17.03.2017
18703
Технологія вирощування соняшнику при мінімальній основного обробітку на Півдні України фото, ілюстрація

Із роз­вит­ком рин­ко­вих відно­син по­пит на насіння со­няш­ни­ку та про­дук­ти йо­го пе­ре­роб­ки знач­но зріс як на внутрішньо­му, так і зовнішньо­му рин­ках. Ціни на насіння знач­но підви­щи­ли­ся, що зро­би­ло цю куль­ту­ру однією з най­при­бут­ковіших.
 

За  да­ни­ми Держ­ста­ту Ук­раїни, рівень рен­та­бель­ності ви­роб­ництва насіння со­няш­ни­ку в се­ред­нь­о­му по Ук­раїні ста­но­вить 45,2%, в той час як рівень рен­та­бель­ності зер­но­вих — 25,3%. Та­ка си­ту­ація на рин­ку со­няш­ни­ку ста­ла го­ло­вним сти­му­лом роз­ши­рен­ня площ посіву цієї куль­ту­ри в Ук­раїні до 5,5 млн га. Зро­с­тан­ня об­сягів ви­роб­ництва насіння со­няш­ни­ку відбу­вається шля­хом істот­но­го збільшен­ня посівних площ, уп­ро­ва­д­жен­ня су­час­них ви­со­ко­про­дук­тив­них гібридів та інтен­сив­них тех­но­логій їхньо­го ви­ро­щу­ван­ня. 

Ос­нов­ним ліміту­ю­чим фак­то­ром, що стри­мує ре­алізацію по­тенційних мож­ли­во­с­тей су­час­них ви­со­ко­про­дук­тив­них гібридів со­няш­ни­ку в південній по­су­ш­ливій і су­хо­сте­повій ґрун­то­во-еко­логічних підзо­нах сте­по­вої зо­ни, є не­до­стат­ня во­ло­го­за­без­пе­ченість. То­му роз­роб­лен­ня і за­про­ва­д­жен­ня во­до­на­ко­пи­чу­валь­них та во­ло­гоз­беріга­ю­чих спо­собів ос­нов­но­го об­робітку ґрун­ту й сівби в по­пе­ред­ньо не­об­роб­ле­ний ґрунт у тех­но­логіях ви­ро­щу­ван­ня со­няш­ни­ку та ви­ко­ри­с­тан­ня новітніх ви­со­ко­про­дук­тив­них гібридів і за­собів за­хи­с­ту рос­лин від бур’янів є ду­же ак­ту­аль­ним пи­тан­ням, що по­тре­бує ек­с­пе­ри­мен­таль­но­го досліджен­ня у не­по­лив­них і зро­шу­ва­них умо­вах півден­но­го регіону. 

Досліджен­ня, про­ве­дені в різних ґрун­то­во-еко­логічних підзо­нах Ук­раїни, свідчать про те, що найс­при­ят­ливіші умо­ви для фор­му­ван­ня ви­со­ких уро­жаїв со­няш­ни­ку ство­рю­ють­ся за за­сто­су­ван­ня гли­бо­ко­го ос­нов­но­го об­робітку ґрун­ту з обер­тан­ням ски­би. Заміна оран­ки на без­по­ли­цеві спо­со­би ос­нов­но­го об­робітку, змен­шен­ня гли­би­ни роз­пу­шу­ван­ня та сівба в по­пе­ред­ньо не­об­роб­ле­ний ґрунт у пе­ре­важній більшості варіантів досліджень при­зво­ди­ли до істот­но­го зни­жен­ня вро­жай­ності че­рез погіршен­ня вод­но­го й по­жив­но­го ре­жимів та фіто­санітар­но­го ста­ну посівів. 

Досліджен­ня про­во­ди­ли на цен­т­ральній ек­с­пе­ри­мен­тальній базі ІЗЗ НА­АН Ук­раїни в чо­ти­рипільній пло­дозмінній сівозміні на тем­но-ка­ш­та­но­во­му ґрунті за умов зро­шен­ня і без по­ли­ву. Ви­про­бо­ву­ва­ли тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня вітчиз­ня­них та за­рубіжних гібридів за різних спо­собів і гли­би­ни ос­нов­но­го об­робітку та сівби в по­пе­ред­ньо не­об­роб­ле­ний ґрунт із ви­ко­ри­с­тан­ням ґрун­то­об­роб­них зна­рядь та сіва­лок вітчиз­ня­но­го ви­роб­ництва. В дослідах оран­ку на гли­би­ну 28–30 см про­во­ди­ли із ви­ко­ри­с­тан­ням 5-кор­пус­но­го по­ли­це­во­го плу­га ви­роб­ництва ПП ВКФ «Ве­лес-Аг­ро», м. Оде­са, дис­ко­вий об­робіток на 12–14 см — важ­кою дис­ко­вою бо­ро­ною ви­роб­ництва ВАТ «Апо­с­то­ло­ва­г­ро­маш» БТ-4,5 та сівбу в по­пе­ред­ньо не­об­роб­ле­ний ґрунт — із ви­ко­ри­с­тан­ням вітчиз­ня­ної сівал­ки «Ве­га» ви­роб­ництва ПАТ «Чер­во­на зірка». Спо­со­би ос­нов­но­го об­робітку ґрун­ту різни­ли­ся гли­би­ною роз­пу­шу­ван­ня та ви­т­ра­та­ми ма­теріаль­них, тру­до­вих, енер­ге­тич­них і гро­шо­вих ре­сурсів на їхнє ви­ко­нан­ня.

Під час ви­про­бу­ван­ня тех­но­логій ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли відповідні со­няш­ни­кові гібри­ди: се­лекції Інсти­ту­ту рос­лин­ництва ім. Юр’єва — Ясон , фірми «Нові Сад» — NSH-2017 та фірми «Піонер» — Римі. 

Тех­но­логія ви­ро­щу­ван­ня гібри­да Ясон ба­зу­ва­ла­ся на за­сто­су­ванні ґрун­то­во­го гербіци­ду Фронтьєр, гібрид NSH-2017 ви­ро­щу­ва­ли за тех­но­логією «Су­мо» із за­сто­су­ван­ням для бо­роть­би з бур’яна­ми в по­чат­ко­вий період ве­ге­тації со­няш­ни­ку дво­ра­зо­вої об­роб­ки гербіци­дом Ек­с­прес, а гібрид Римі — за тех­но­логією «Грінфілд», що ґрунтується на за­сто­су­ванні гербіци­ду Євро-Лайтнінг®. 

Ме­та досліджння — вста­нов­ити най­е­фек­тивніші спо­соби ос­нов­но­го об­робітку ґрун­ту за умов зро­шен­ня і без по­ли­ву під час ви­ро­щу­ван­ня со­няш­ни­ку та їхній упли­в на фор­му­ван­ня вро­жаю. 

За кон­троль у досліді прий­ня­та тех­но­логія із використан­ням оран­ки з ви­т­ра­та­ми на її про­ве­ден­ня 931,6 грн/га, в дру­го­му варіанті під со­няш­ник за­сто­со­ву­ва­ли дво­ра­зо­вий дис­ко­вий об­робіток із ви­т­ра­та­ми 522,4 грн/га, або в 1,78 ра­зу мен­ши­ми, ніж на кон­тролі, тоді як у варіанті із сівбою в по­пе­ред­ньо не­об­роб­ле­ний ґрунт ви­т­рат на ос­нов­ний об­робіток не бу­ло зовсім. Та­ким чи­ном на про­ве­ден­ня ком­плек­су осінніх робіт за варіан­та­ми дис­ко­во­го об­робітку ґрун­ту бу­ло зе­ко­ном­ле­но 409,2 грн/га, а за ну­ль­о­во­го об­робітку ви­т­рат во­се­ни не бу­ло.

Най­ви­щу пи­то­му ва­гу в сумі ви­т­рат на ос­нов­ний об­робіток за гро­шо­вою оцінкою ма­ють па­лив­но-ма­с­тильні ма­теріали: від 74,7% за оран­ки до 80,4% — за дис­ко­во­го роз­пу­шу­ван­ня з ура­ху­ван­ням ви­т­рат ди­зель­но­го па­ли­ва на гек­тар за оран­ки — 25,2 л на су­му 630,0, а за дис­ко­во­го об­робітку — 15,2 л на су­му 380,0 грн, що на 39,7% мен­ше порівня­но з оран­кою.

Із по­чат­ком по­льо­вих робіт у варіан­тах з ос­нов­ним зяб­ле­вим об­робітком про­во­ди­ли бо­ро­ну­ван­ня та дві суцільні куль­ти­вації із ви­ко­ри­с­тан­ням па­ро­вих куль­ти­ва­торів. Під дру­гу, пе­ред­посівну, куль­ти­вацію вно­си­ли гербіцид. Після по­яви сходів, відповідно до за­галь­но­прий­ня­тої в Ук­раїні тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня, у варіан­тах з оран­кою та лу­щен­ням про­во­ди­ли три міжрядні об­робітки з нарізан­ням гре­бенів у фазі се­ми-вось­ми листків у куль­ту­ри. За­гальні ви­т­ра­ти на ком­плекс вес­ня­но-по­льо­вих робіт та за­хо­ди до­гля­ду за посіва­ми у варіанті з оран­кою ста­но­ви­ли 1747,2 грн, а у варіанті із лу­щен­ням — 1416,3 грн/га, або бу­ли мен­ши­ми на 330,9 грн/га.  

На фоні ну­ль­о­во­го об­робітку ви­т­ра­ти, пов’язані із сівбою та од­но­ра­зо­вим уне­сен­ням гербіци­ду Євро-Лайтнінг® за тех­но­логією «Грінфілд» і дво­ра­зо­вим — гербіци­ду Ек­с­прес за тех­но­логією «Су­мо» ста­но­ви­ли відповідно 2414,7 та 2478,0 грн/га. 

Зби­ран­ня вро­жаю со­няш­ни­ку про­во­ди­ли ек­с­пе­ри­мен­таль­ним зраз­ком ком­бай­на «СКІФ-290» ви­роб­ництва Хер­сонсь­ко­го ма­ши­но­будівно­го за­во­ду. Ек­сплу­а­таційні ви­т­ра­ти на зби­ран­ня із пе­ре­ве­зен­ням уро­жаю на тік за варіан­та­ми досліду ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 1078,0–1285,8 грн/га. 

У ре­зуль­таті обліку вро­жаю вста­нов­ле­но, що за­сто­су­ван­ня дис­ко­во­го ос­нов­но­го об­робітку і сівба в по­пе­ред­ньо не­об­роб­ле­ний ґрунт при­зво­дять до істот­но­го зни­жен­ня про­дук­тив­ності всіх гібридів (табл.). 

Так, уро­жайність гібри­да Ясон у се­ред­нь­о­му за два ро­ки у варіанті з оран­кою на гли­би­ну 28–30 см без зро­шен­ня ста­но­ви­ла 1,7 т/га, на зро­шенні во­на зрос­ла на 64,7% і ста­но­ви­ла 2,8 т/га; за лу­щен­ня на гли­би­ну 12–14 см на зро­шенні, порівня­но з не­по­лив­ним фо­ном, підви­щу­ва­ла­ся вдвічі, а за сівби в по­пе­ред­ньо не­об­роб­ле­ний ґрунт — більш ніж ут­ричі. 
Уро­жайність гібридів NSH-2017 та Римі підпо­ряд­ко­ва­на та­ким са­мим за­ко­номірно­с­тям — із ви­щим рівнем про­дук­тив­ності на зро­шу­ва­них ділян­ках з оран­кою відповідно на 17,8 та 21,4%. 

У варіанті з мілким дис­ко­вим роз­пу­шу­ван­ням гібрид NSH-2017 за­без­пе­чив на зро­шенні вро­жайність на 7,7% ниж­чу, ніж Ясон, а гібрид Римі, на­впа­ки — ви­щу на 15,3%.

Що сто­сується варіан­та сівби в по­пе­ред­ньо не­об­роб­ле­­­ний ґрунт, то на ньо­му вро­жайність гібри­да Ясон на зро­шенні бу­ла ви­щою на 8,3%. 

На не­по­лив­них ділян­ках різни­ця в уро­жай­ності між гібри­да­ми менш ви­ра­же­на і не завжди істот­на. Так, усі гібри­ди за оран­ки на гли­би­ну 28–30 см за­без­пе­чи­ли вро­жайність на рівні 1,7 т/га, а за мілко­го дис­ко­во­го роз­пу­шу­ван­ня і сівби в по­пе­ред­ньо не­об­роб­ле­ний ґрунт у гібри­дів NSH-2017 та Римі во­на бу­ла ви­щою про­ти гібри­да Ясон на 15,3%.

За­гальні ви­т­ра­ти на досліджу­вані тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня со­няш­ни­ку на не­зро­шу­ва­но­му фоні ко­ли­ва­лись у ме­жах 5080,0–6930,0 грн/га за ну­ль­о­во­го об­робітку. За­сто­су­ван­ня оран­ки у досліджу­ва­них тех­но­логіях підви­щу­ва­ло за­гальні ви­т­ра­ти до 7080,0–7507,0 грн/га, а за лу­щен­ня во­ни бу­ли на рівні 6482,6–7247,5 грн/га. 

Най­ниж­чу собівартість (4214,3 грн) однієї то­нни насіння та най­вищі по­каз­ни­ки чи­с­то­го при­бут­ку (7905,6 грн) з гек­та­ра посіву та рівня рен­та­бель­ності ви­роб­ництва (111,7%) на не­по­лив­но­му фоні за­без­пе­чи­ла за­галь­но­прий­ня­та тех­но­логія ви­ро­щу­ван­ня гібри­да со­няш­ни­ку Ясон з оран­кою на гли­би­ну 28–30 см.

Ви­ро­щу­ван­ня гібри­да NSH-2017 за тех­но­логією «Су­мо» і гібри­да Римі за тех­но­логією «Грінфілд» бу­ло та­кож при­бут­ко­вим, вод­но­час рівень рен­та­бель­ності, порівня­но із за­галь­но­прий­ня­тою тех­но­логією та за варіан­та­ми спо­собів і гли­би­ни ос­нов­но­го об­робітку ґрун­ту, був ниж­чим і ко­ли­вав­ся у ме­жах 16,3–84,4%.

Ви­роб­ни­че ви­про­бу­ван­ня на­зва­них ви­ще тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня со­няш­ни­ку на зро­шу­ва­но­му фоні до­ве­ло їхню ви­со­ку ефек­тивність за пе­ре­ва­ги тех­но­логій «Су­мо» 
і «Грінфілд» у варіан­тах з оран­кою на гли­би­ну 28–30 см. 

У сівозмінах на не­по­лив­них і зро­шу­ва­них зем­лях Півдня Ук­раїни з тем­но-ка­ш­та­но­ви­ми ґрун­та­ми кращі ре­зуль­та­ти за­без­пе­чу­ють гібри­ди вітчиз­ня­ної і за­рубіжної се­лекції із про­ве­ден­ням пе­ред­посівної гли­бо­кої по­ли­це­вої оран­ки. 

 

Р. Во­же­го­ва, П. Пи­са­рен­ко
Інсти­тут зро­шу­ва­но­го зем­ле­роб­ст­ва НА­АН Ук­раїни,
В. Ма­ляр­чук
Півден­но-Ук­раїнська філія УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

Інформація для цитування

Технології вирощування соняшнику за мінімізованих способів основного обробітку на Півдні України / Р. Вожегова, П. Писаренко, В. Малярчук // Пропозиция. Спецвипуск. Соняшник: прості рішення складних питань — 2017. —  С. 11-13

 

Інтерв'ю
Валерій Давиденко, народний депутат України
Чутки про відставку Кутового, підтримка кооперативного руху і малих виробників ці та інші актуальні питання propozitsiya.com погодився висвітлити народний депутат України Валерій Давиденко. 
Восени 2018-го гіпермаркет «Ашан Україна» запускає проект «Фермерські товари» - на полицях магазинів будуть продаватися продукти, поставлені безпосередньо українськими фермерами. Про те, як

1
0