Спецможливості
Технології

Ком­панія BASF: нові мож­ли­вості та пер­спек­ти­ви біологічно­го за­хи­с­ту рос­лин

09.11.2015
1709
Ком­панія BASF:  нові мож­ли­вості та пер­спек­ти­ви біологічно­го за­хи­с­ту рос­лин фото, ілюстрація

Наразі світовий ринок сільськогосподарських біопрепаратів переживає справжній бум — фахівці оцінюють його у 4 млрд дол., а до 2019 р. (всього за чотири роки) він має зрости майже у 2,5 раза — до 9 млрд.  І попри певне скептичне ставлення до біопрепаратів у Європі, вона є і залишатиметься лідером на цьому ринку — на неї припадає частка у 35%.

Наразі світовий ринок сільськогосподарських біопрепаратів переживає справжній бум — фахівці оцінюють його у 4 млрд дол., а до 2019 р. (всього за чотири роки) він має зрости майже у 2,5 раза — до 9 млрд.  І попри певне скептичне ставлення до біопрепаратів у Європі, вона є і залишатиметься лідером на цьому ринку — на неї припадає частка у 35%.

О. Єрмоленко
o.yermolenko@univest-media.com

За про­гно­за­ми, са­ме євро­пейсь­кий ри­нок зро­ста­ти­ме най­швид­ши­ми тем­па­ми, в се­ред­нь­о­му на 15,2% про­тя­гом про­гноз­но­го періоду. До 2019 ро­ку ри­нок біоп­ре­па­ратів у країнах ЄС роз­ши­рю­ва­ти­меть­ся пе­ре­важ­но за­вдя­ки зро­с­та­ю­чо­му по­пи­ту на ор­ганічні про­дук­ти хар­чу­ван­ня, трен­ду на зни­жен­ня хімізації, а та­кож ви­сокій при­бут­ко­вості та збіль­шен­ню про­дук­тив­ності за рахунок впро­ва­д­жен­ня тех­но­логій з ви­ко­ри­с­тан­­­ням цих про­дуктів.
Найш­вид­ши­ми тем­па­ми зро­ста­ти­ме сег­мент рин­ку біопе­с­ти­цидів. Цьо­му спри­я­ють такі фак­то­ри, як по­сту­по­ва відмо­ва від за­старілих ви­со­ко­ток­сич­них пе­с­ти­цидів, підви­щен­ня рівня обіз­на­ності се­ред фер­мерів що­до пе­ре­ва­г ви­ко­ри­с­тан­ня біопе­с­ти­цидів, а та­кож зро­с­та­ю­чий по­пит на ор­ганічне зем­ле­роб­ст­во.
Особ­ли­ве місце се­ред біоп­ре­па­ратів посіда­ють сільсько­го­с­по­дарські іно­ку­лян­ти, які яв­ля­ють со­бою фор­му­ляції, що містять один або більше ко­рис­них штамів мікро­ор­ганізмів, які пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но до­по­ма­га­ють у зро­с­танні й роз­вит­ку рос­лин. Ці мікро­ор­ганізми спо­жи­ва­ють певні міне­раль­ні еле­менти із ґрун­ту як дже­ре­ла сво­го хар­чу­ван­ня і пе­ре­тво­рю­ють їх у більш до­ступні для рос­лин фор­ми. Сільсько­го­с­по­дарські іно­ку­лян­ти на­бу­ва­ють по­пу­лярність че­рез їхні ба­га­то­функ­ціональні пе­ре­ва­ги для рос­лин в умо­вах ве­ден­ня ста­ло­го сільсько­го гос­по­дар­ст­ва.
Світо­вий ри­нок сільсько­го­с­по­дарсь­ких іно­ку­лянтів не­що­дав­но був оціне­ний у близь­ко 232 млн дол. І цей по­каз­ник зро­ста­ти­ме в се­ред­нь­о­му на 9,5% на рік — до 398 млн дол. до 2019 ро­ку. Ліде­ром за об­ся­га­ми рин­ку по­ки є Пів­нічна Аме­ри­ка. У Ла­тинській Аме­риці по­пит на ці про­дук­ти, за про­гно­за­ми, що­ро­ку збільшу­ва­ти­меть­ся на 10%. Спо­жи­ван­ня цих біоп­ре­па­ратів варіює, за­леж­но від по­пу­ляр­них у регіонах куль­тур, та­ких як: соя — в США, Бра­зилії, Ар­ген­тині; го­рох і со­че­ви­ця — в Ка­наді; рис — в Індії, Ки­таї, Таїланді, на Філіппінах і у В’єтнамі. Ос­танніми ро­ка­ми зро­с­тає по­пит на іно­ку­лян­ти і в країнах Євро­пи, зо­к­ре­ма в Ук­раїні, де що­ро­ку збільшу­ють­ся посіви сої.

  Од­ним із клю­чо­вих гравців на рин­ку є аг­рохімічний кон­церн BASF, яко­му вда­ло­ся за до­волі ко­рот­кий час (понад 25 років) зро­би­ти справжній про­рив, ви­вівши на ри­нок цілу низ­ку інно­ваційних біологічних про­дуктів, се­ред яких є і біо­пе­с­ти­ци­ди (ін­­сек­ти­ци­ди і фунгіци­ди), і іно­ку­лян­ти, і по­кра­щу­вачі міне­ра­ль­них та ор­ганічних до­б­рив то­що. Зо­к­ре­ма, для об­роб­ки на­­сіння ком­панія про­по­нує ви­со­ко­е­фек­тив­­ні іно­ку­лян­ти на ос­нові різних штамів буль­боч­ко­вих бак­терій Rhizobium (HiStick®, HiCoat®, HiCoat® Super, в Україні — ХіСтік Соя та Хай­Кот Су­пер Соя); для за­хи­с­ту ши­ро­ко­го спе­к­т­ра куль­тур та покращення добрив розроб­ляють і найблишчим часом планують ви­­­вести на ринок Broadbend® (біологічні інсектициди на основі грибниці), Serifel® (біологічні фунгіциди на основі живих бактерій), Xanthion® (комбіно­ва­ний біохімічний фунгіцид, його вже пред­­ставлено у США); Vizura® (оптимізація рівня азоту в органічних добривах); Lumus® (азотний захист в сечовміснних добривах); а для за­хи­с­ту пло­до­вих, ово­че­вих куль­тур, квітів за­кри­то­го та від­кри­­­­то­го ґрун­ту, їс­­тівних грибів та га­зонів від різних шкід­­ли­вих ко­мах та сли­маків — унікальні про­­­дук­ти, що містять ко­­рис­ні не­ма­то­ди, — Nemasys® та Nemaslug®.
BASF приділяє особ­ли­ву ува­гу роз­вит­ку біологічно­го на­пря­му бізне­су, вкла­да­ю­чи чи­малі інве­с­тиції в роз­роб­ку но­вих про­дуктів та вдо­с­ко­на­лен­ня ви­­роб­ни­чої ба­зи. «Ми інве­с­туємо значні ко­ш­ти в інно­вації та роз­роб­ку най­кра­щих біологічних та хімічних рішень. Це до­по­мо­же на­шим клієнтам за­без­пе­чи­ти більш ефек­тив­не ви­роб­ництво і кра­ще за­до­воль­ни­ти зро­с­та­ю­чий по­пит з бо­ку суспільства. Нині та у дов­го­ст­ро­ковій пер­спек­тиві ми праг­не­мо бу­ти надійним інно­ваційним парт­не­ром, що стабільно та ди­намічно роз­ви­вається. Го­ло­вне для нас — не те, що це біологічні чи су­то хі­мічні рішен­ня, а те, наскільки во­ни ефек­­тивні, еко­логічні та без­печні», — про­ко­мен­ту­вав це Філіп Ро­зен­дор­фер, віце-пре­зи­дент підрозділу на­уко­вих до­сліджень і роз­ро­бок у га­лузі біоло­гіч­но­го за­хи­с­ту.
Пла­нується, що до 2020 ро­ку за­гальні про­дажі біоп­ро­дуктів ком­панії ся­га­ти­муть понад 500 млн євро.
На­разі у най­важ­ливіших регіонах пла­не­ти, там, де зо­се­ре­д­же­но найбільше ко­ри­с­ту­вачів біологічних про­дуктів, ком­панія має свої ви­роб­ничі по­туж­нос­ті — у Бра­зилії, Південній Аф­риці, Ар­­ген­тині, Ка­наді, США, Ки­таї, Ав­ст­ралії, Ве­ликій Бри­танії. Са­ме та­ка бли­зь­­кість до спо­жи­вачів дає мож­ливість BASF швид­ко ре­а­гу­­­­ва­ти на їхні по­тре­би, за­без­пе­чу­ва­ти не­обхідні об­ся­ги потрібної про­дукції.
  На одному із таких заводів в анг­лійському місті Літлгемптон 1 жовт­ня було офіційно відкрите нове ви­­робництво, що дасть змогу подвоїти виробничі потужності заводу та значно збільшити обсяги світових поставок інокулянтів компанії на світовий ринок (особливо до країн Європи та Африки).
Виробничі потужності компанії в Літлгемптоні є єдиним майданчиком з розробки, виробництва, продажів та логістики всього асортименту продуктів біологічного захисту рослин компанії на основі нематод для глобального ринку. Цей за­вод — один із най­су­час­ніших підприємств біологічної га­лузі і не має ана­логів у світі, тут ви­роб­ля­ють і іно­ку­лян­ти, і біоне­ма­то­ци­ди. За­вод у Літл­гем­п­­тоні має фер­мен­та­тив­ну по­­тужність у 190 000 л і пра­цює про­тя­гом всьо­го ро­ку. Він скла­дається з п’яти ви­роб­ни­чих цехів з діапа­зо­ном по­туж­ності від 6200 до 75 000 л, а та­кож ще 12 мен­ших приміщень.
Це справді унікаль­не підприємство, що пра­цює без­пе­рерв­но, впро­довж всьо­го ро­ку, більше на­га­дує ве­ли­ку ла­бо­ра­торію або ж бро­вар­ню, ніж стан­дарт­не про­мис­ло­ве ви­роб­ництво — кол­би, пробірки, тер­мо­ша­фи, комп’ю­те­ри, ста­леві ре­зер­ву­а­ри то­що… Все су­пер­сте­риль­но, ад­же пер­со­нал за­во­ду пра­цює з жи­ви­ми організмами — ко­ри­сни­ми не­ма­то­да­ми та різни­ми шта­ма­ми буль­боч­ко­вих бак­терій ро­ду Rhizobium. У спеціа­ль­­них фер­мен­та­тив­них ємко­с­тях із жи­виль­ни­ми суб­ст­ра­та­ми для них за стро­го кон­тро­ль­о­ва­них умов (тем­пе­ра­ту­ра, тиск, вміст по­жив­них ре­чо­вин то­що) ство­рюється іде­аль­не се­ре­до­ви­ще, де во­ни жи­вуть та розмно­жу­ють­ся. По за­вер­шенні про­це­су розмно­жен­ня жіві організми ви­да­ля­ють із фер­мен­та­торів, фор­му­лю­ють і па­ку­ють.
Сьо­годні на за­воді в Літл­гемп­тоні ви­роб­ля­ють два ви­ди іно­ку­лянтів — ХіСтік Соя і Хай­Кот Су­пер Соя.
ХіСтік Соя — це ви­со­ко­е­фек­тив­ний іно­ку­лянт сої у тра­диційній фор­му­ляції на ос­нові сте­риль­но­го тор­фу, іде­аль­но­го се­ре­до­ви­ща для підтри­ман­ня життє­дія­ль­ності бак­терій впро­довж усь­о­го тер­міну зберіган­ня пре­па­ра­ту. Про­дукт при­зна­че­но для на­не­сен­ня на насіння без­по­се­ред­ньо пе­ред висіван­ням. Окрім знач­ної кількості азотфіксу­ю­чих бак­терій (2–4×109 жіттєздат­них клітин/г пре­па­ра­ту), про­дукт містить при­ли­пач, який за­без­пе­чує най­кра­ще по­крит­тя насіни­ни, за­побігає нерівномірно­му на­не­сен­ню та об­си­пан­ню, а та­кож є мож­ли­вість поєдну­ва­ти за­сто­су­ван­ня іно­ку­лян­та з про­труй­ни­ка­ми насіння (фіп­ро­ніл, тіофа­нат-ме­тил, пірак­ло­ст­робін, ме­та­лак­сил, протіоко­на­зол).
Дру­гий про­дукт — це пре-іно­ку­лянт Хай­Кот Су­пер Соя, що яв­ляє со­бою уні­­ка­ль­ну інно­ваційну тех­но­логію BASF, роз­роб­ле­ну для по­пе­ред­ньої іно­ку­ляції насіння, яку мож­на роз­по­чи­на­ти за 90 діб до висіван­ня. Хай­Кот Су­пер Соя — це дво­ком­по­нент­ний про­дукт, що містить як азотфіксу­ючі бак­терії у рідкій фор­му­ляції (титр — не мен­ше 1×1010 життє­здат­них клітин/мл пре­па­ра­ту), так і спеціа­ль­ний ек­с­тен­дер
Хай­Кот Су­пер Екстендер, що по­до­вжує стро­ки за­сто­су­ван­ня об­роб­ле­но­го насіння (Хай­Кот Су­пер Соя зберігає ви­со­ку ефек­тивність за ви­со­ких тем­пе­ра­тур навіть після 35 днів!). Пре-іно­кулянт Хай­Кот Су­пер Соя мож­на за­сто­со­ву­ва­ти з де­я­ки­ми пре­па­ра­та­ми як фунгіцид­ної, так і інсек­ти­цид­ної дії, за­реєстро­ва­ни­ми для сої (на­при­клад Стан­дак Топ). Пе­ред за­сто­су­ван­ням з інши­ми про­труй­ни­ка­ми вар­то проконсультуватись з спеціалістами компанії і за необхідності провести тест на сумісність. Як­що іно­ку­ль­о­ва­не насіння не бу­ло висіяне, йо­го мож­на пе­ре­роб­ля­ти на олію та ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти в інших цілях (іно­ку­ль­о­ва­не на­сін­ня, про­труєне пе­с­ти­ци­да­ми, по­­да­­ль­шій пе­ре­робці не підля­гає!).

  Пред­мет особ­ли­вих гор­дощів BASF — це ви­роб­ництво біоне­ма­то­цидів. На сьо­годні за­вод у Літлгемп­тоні — це най­більше у світі підприємство, де пра­цю­ють з ко­ри­сни­ми не­ма­то­да­ми. Для ви­роб­ництва не­ма­то­цидів на за­воді ви­ко­ри­с­то­ву­ють шість видів ко­рис­них не­ма­тод, за­вдя­ки чо­му ком­панія мо­же за­про­­по­ну­ва­ти кож­но­му клієнту уніка­ль­ний асор­ти­мент всесвітньовідо­мих про­­дуктів, се­ред яких най­по­пу­лярніші Nemaslug® і Nemasys®, а та­кож інди­віду­аль­ний спосіб за­сто­су­ван­ня пре­па­ратів у сільсько­му гос­по­дарстві та са­дівництві.
«За ос­танні п’ять років по­пит на пре­па­ра­ти на ос­нові ко­рис­них не­ма­тод на­шо­го ви­роб­ництва істот­но збільшив­ся, а пік йо­го зро­с­тан­ня при­пав на 2014 рік, — повідо­мив Грем Го­улінг, керівник відділу міжна­род­но­го мар­ке­тин­гу біо­ло­гічних про­дуктів, біологічний за­хист, компанія BASF. — Наші клієнти все частіше відзна­ча­ють пе­ре­ва­ги ви­ко­ри­с­тан­ня цих пре­па­ратів у про­гра­мах інте­г­ро­ва­но­го за­хи­с­ту рос­лин від шкідників (IPM): во­ни прості у за­сто­су­ван­ні, ма­ють більш три­ва­лий період ак­тив­ної дії і за­без­пе­чу­ють ефек­тив­ний кон­троль шкідників».
Nemasys® — при­род­на ен­то­мо­па­то­ген­на не­ма­то­да Steinernema feltiae, яка дає змо­гу об­ме­жи­ти чи­се­льність най­не­без­печніших шкідників сіль­сько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур в умо­вах за­кри­то­го ґрун­ту, та­ких як грибні ко­ма­ри­ки (фа­за ли­чин­ки) та за­­хідний квітко­вий трипс (до­­рослі ко­­ма­хи і фа­за ля­­леч­ки). За по­трап­лян­ня в ґрунт Nemasys® за­без­пе­чує три­ва­лий за­хист від реінвазії шкідників. Цей пре­па­рат іде­аль­но підхо­дить для за­сто­су­ван­­­ня в ком­плекс­них за­хо­дах бо­роть­би зі шкідни­ка­ми як важ­ли­вий інстру­мент для за­побіган­ня ви­ник­нен­ню ре­зи­с­тент­ності па­то­генів, є цілком без­печ­ним для лю­ди­ни і на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща. Од­на упа­ков­ка Nemasys® містить 50, 150 і 5×250 млн не­ма­тод.
Nemaslug® (не­ма­то­да Phasmar­hab­ditis herma­phro­dita) кон­тро­лює всі по­­ши­рені ви­ди ма­лих і се­редніх сли­маків (до 8 см). Од­не вне­сен­ня Nemaslug® за­без­пе­чує 300 000 не­ма­тод на ко­жен ква­д­рат­ний метр ґрун­ту, що га­ран­тує при­наймні шість тижнів по­в­ноцінно­го кон­тро­лю сли­маків. Цього, як пра­ви­ло, до­стат­ньо для роз­вит­ку роз­са­ди та де­­ко­ра­тив­них рос­лин. Засто­со­вують у ви­г­­ляді вод­но­го ае­ро­зо­лю, що на­но­си­ть­ся на ґрунт чи рос­ли­ну і є аб­со­лют­но не­­шкід­­ли­вим для рос­лин та тва­рин (звісно, крім сли­маків!).
Фор­му­ляції не­ма­тод та іно­ку­лян­тів — ноу-хау BASF, що да­ють змо­гу збе­ріга­ти про­дук­ти до­волі три­ва­лий час без втра­ти ефек­тив­ності. На­при­клад, ХіСтік Соя (фор­му­ляція на ос­нові сте­риль­но­го тор­фу) має га­рантійний термін зберіган­ня 24 місяці, а Хай­Кот Су­пер Соя (дво­ком­по­нент­на рідка фор­му­ляція) — 12 місяців.

  От­же, у рік сво­го 150-літньо­го юві­лею з відкрит­тям но­вих ви­роб­ни­чих по­туж­но­с­тей у Літлгемп­тоні ком­панія BASF вко­т­ре підтвер­д­жує свій ста­тус ін­но­ваційної ком­панії, яка постійно ви­во­дить на ри­нок новітні біологічні й хі­мічні пре­па­ра­ти для сіль­сько­го гос­по­дар­ст­ва і садівництва та за­­до­воль­няє зро­с­та­ю­чий по­пит на ефек­тивні за­со­би за­хи­с­ту рос­лин по всьо­му світу. «Та­кий на­прям роз­вит­ку зміцнить на­ше лідер­ст­во у рішен­нях для ви­со­ко­е­фек­тив­ної об­роб­ки насіння. Ра­зом із відкрит­тям но­вих по­туж­но­с­тей у Літт­лхемп­тоні та по всьо­му світу ми про­дов­жи­мо інве­с­ту­ва­ти у нові на­укові дослід­жен­ня і роз­роб­ки та роз­ши­рю­ва­ти про­дук­то­ву лінійку», — ска­зав пан Ро­зен­дор­фер.

Інтерв'ю
Літо - традиційний час представницьких аграрних зібрань на базі Корпорації "Агро-Союз". VII міжнародна конференція "Самовідновлювальне ефективне землеробство на основі системного підходу" зібрала
Компанії «Уніфер» — 20 років! Подія справді знаменна, тому що «Уніфер» — це непересічне явище на українському агроринку. З активною діяльністю компанії пов’язані поява і впровадження в Україні новітніх технологій: перші мікродобрива,... Подробнее

1
0