Спецможливості
Техніка та обладнання

Си­с­те­ма точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва еко­но­мить ваші гроші

17.03.2017
7460
Си­с­те­ма точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва еко­но­мить ваші гроші фото, ілюстрація

Ви­со­кої рен­та­бель­ності аг­рар­но­го ви­роб­ництва мож­на до­сяг­ти ли­ше за­в­дя­ки ви­ко­ри­с­тан­ню якісно но­вої си­с­те­ми рільництва, яка на За­ході от­ри­ма­ла на­зву точ­но­го (або пре­цизійно­го) зем­ле­роб­ст­ва. Її суть по­ля­гає в то­му, що для от­ри­ман­ня з пев­но­го по­ля мак­си­маль­ної кількості якісної і вод­но­час де­ше­вої про­дукції для всіх рос­лин цьо­го ма­си­ву слід ство­ри­ти од­на­кові умо­ви зро­с­тан­ня й роз­вит­ку без по­ру­шен­ня норм еко­логічної без­пе­ки. 

До­сяг­ти цьо­го мож­на ли­ше за умо­ви ши­ро­ко­го впро­ва­д­жен­ня в прак­ти­ку сільсько­го­с­подарсь­ко­го ви­роб­ництва су­час­них на­уко­вих роз­ро­бок у га­лузі інфор­маційних тех­но­логій та мікро­про­це­сор­ної техніки. Най­простішим і цілком до­ступ­ним еле­мен­том точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва, який мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти в будь-яко­му гос­по­дарстві, є за­сто­су­ван­ня на­ві­га­цій­них при­ладів па­ра­лель­но­го водіння аг­­ре­гатів. Усе більше гос­по­дарств Ук­раїни ма­ють мож­ливість оціни­ти пе­ре­ва­ги та­­кої техніки під час ви­ко­нан­ня по­льо­вих робіт. 

 

 

Тех­но­логія па­ра­лель­но­го водіння є скла­до­вою си­с­те­ми точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва з до­сить швид­кою окупністю ви­т­рат на її впро­ва­д­жен­ня. Її ре­алізу­ють за до­по­мо­гою спеціаль­них GPS-си­с­тем па­ра­лель­но­го водіння (їх ви­пу­с­ка­ють під тор­го­вель­ни­ми мар­ка­ми Outback, Raven, Trimble, GreenStar, TeeJet, Leica то­що). Ця си­с­те­ма забез­пе­чує мак­си­маль­ну точність і ви­со­ку швидкість ви­ко­нан­ня робіт під час про­ве­ден­ня оранки, куль­ти­вації, бо­ро­ну­ван­ня, сівби, вне­сен­ня до­б­рив та об­при­с­ку­ван­ня посівів. Крім то­го, си­с­те­ма па­ра­лель­но­го водіння дає змо­гу ефек­тив­но пра­цю­ва­ти як удень, так і вночі, що особ­ли­­во важ­ли­во в на­пру­же­ний період вес­ня­них по­льо­вих робіт, ко­ли ви­мо­ги що­­­­­до строків про­ве­ден­ня аг­ро­технічних опе­рацій до­сить жорсткі, а та­кож за ви­ко­нан­ня об­при­с­ку­ван­ня, яке кра­ще про­во­ди­ти вночі, ко­ли ниж­ча тем­пе­ра­ту­ра повітря і не­має вітру.

Си­с­те­ми па­ра­лель­но­го водіння до­по­ма­га­ють точ­но до­три­му­ва­тися тех­но­ло­гіч­них па­ра­ме­т­рів за­да­ної відстані між про­хо­да­ми ма­шин під час ви­ко­нан­ня по­льо­вих робіт. За­вдя­ки ви­ко­ристан­ню на техніці цих інно­ваційних при­ладів удається ви­ко­ну­ва­ти всі тех­но­логічні опе­рації з міні­маль­ни­ми пе­ре­крит­тя­ми, до то­го ж — з еко­номією ро­бо­чо­го й ма­шин­но­го ча­су, па­ли­вома­с­тиль­них ма­теріалів, насіння, до­б­ри­ва та за­собів за­хи­с­ту рос­лин. Та­ким чи­ном, ці си­с­те­ми здатні знач­но підви­щу­ва­ти за­галь­ну ефек­тивність ро­бо­ти спеціалізо­ва­ної техніки в по­­льо­­вих умо­вах. 

Нові тех­но­логії та технічні рішен­ня нині з’яв­ля­ють­ся так ча­с­то, що спо­жи­вачі ще не встига­ють ос­воїти по­пе­редні, як ри­нок уже про­по­нує нові. На­при­к­лад, у си­с­те­мах па­ра­лель­но­го водіння те­пер за­сто­со­ву­ють інерційні дат­чи­ки, уль­т­ра­зву­кові ло­ка­то­ри, си­с­те­ми комп’­ютер­но­го ба­чен­ня, су­пут­ни­кові си­с­те­ми по­зи­ціону­ван­ня то­що. Всі ці до­сяг­нен­ня техніки ви­ко­ри­с­то­ву­ють з однією ме­тою — за­без­пе­чи­ти ма­не­в­ру­ван­ня ма­шин­но-трак­тор­но­го аг­ре­га­ту по­лем та­ким чи­ном, щоб кож­не йо­го про­хо­д­жен­ня відбу­ва­ло­ся точ­но по краю по­пе­ред­нь­о­го без про­пусків і пе­ре­криттів. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, мож­на сфор­му­лю­ва­ти ос­нов­ний по­сту­лат: ба­жаєте от­ри­ма­ти еко­номію — їдьте пря­мо!

Впро­ва­д­жу­ва­ти си­с­те­му точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва в по­вно­му об’ємі над­зви­чай­но важ­ко, а от ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти де­які її еле­мен­ти — мож­на й потрібно. Вар­тість ба­зо­во­го на­бо­ру GPS-си­с­тем для впро­ва­д­жен­ня еле­ментів точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва ста­но­вить 2500–4500 євро. Вартість чи­ма­ла! Звідси вип­ли­ває цілком слуш­не за­пи­тан­ня: як швид­ко во­на оку­пить­ся? Роз­г­ляне­мо її пе­ре­ва­ги на при­кладі ре­аль­но­го гос­по­дар­ст­ва.

Як во­дить­ся, під час ви­ко­нан­ня тех­но­логічних опе­рацій, не­за­леж­но від рівня май­стер­ності трак­то­ри­с­та, мож­ливі огріхи. То­му за­для їхньо­го не­до­пу­щен­ня прий­ма­ють рішен­ня ви­кону­ва­ти на­ступ­ний прохід аг­ре­га­ту з не­знач­ним пе­ре­крит­тям по­пе­ред­нь­о­го. Там, де пе­ре­крива­ють­ся ря­ди, ви­т­ра­чається вдвічі більше тех­но­логічно­го ма­теріалу, а в місцях про­пу­с­ку, ясна річ, рос­ти­муть бур’яни. Тож ви­т­ра­ти збільшу­ють­ся, а вро­жайність стає мен­шою. 

Ре­зуль­тат та­ко­го сти­лю ро­бо­ти мож­на по­ка­за­ти на про­сто­му при­кладі. Для роз­ра­хун­ку візьме­мо іде­аль­не по­ле пло­щею 100 га у формі ква­д­ра­та зі сто­ро­ною 1 км і засіва­ти­ме­мо йо­го озимою пше­ни­цею, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи су­час­ну ши­ро­ко­за­хват­ну (18 м) сівал­ку.

Зна­ю­чи нор­ми висіву пше­ниці і вне­сен­ня до­б­рив, а та­кож їхню за­купівель­ну ціну, мож­на лег­ко підра­ху­ва­ти, скіль­ки ми пе­ре­пла­чуємо «за огріхи та пе­ре­крит­тя». Не­ве­ликі, на пер­ший по­гляд, ци­ф­ри пе­ре­ви­т­рат на кожній загінці при­зво­дять у мас­шта­бах гос­по­дар­ст­ва до еко­номічно відчут­них сум, що підтвер­д­жу­ють рек­лам­ну фра­зу: «Си­с­те­ми па­ра­лель­но­го водіння оку­па­ють­ся за один-два се­зо­ни».

Не на­во­дя­чи за­галь­новідомих фор­му­л, по­даємо в таб­лиці 1 ре­зуль­та­ти роз­ра­хунків за різних ве­ли­чин пе­ре­крит­тя сусідніх рядів у посіві. В ре­зуль­таті спо­с­терігаємо ду­же про­сту залежність: кожні 20 см пе­ре­крит­тя сусідніх рядів — це при­близ­но 15 грн збитків на ко­жен гектар об­роб­лю­ва­ної площі тільки на одній опе­рації — сівбі.

Візьме­мо для при­кла­ду се­реднє гос­по­дар­ст­во з розміром об­роб­лю­ва­них зе­мель 3000 га. Як­що під час висіву змен­ши­ти ши­ри­ну пе­ре­крит­тя сусідніх рядів від 40 (аб­со­лют­но ре­аль­на ци­ф­ра!) до 5 см (що цілком мож­ли­во зро­би­ти прак­тич­но за до­по­мо­гою будь-якої си­с­те­ми супут­ни­ко­вої навігації), то в ре­­зуль­­таті от­ри­маємо 26,25 грн/га, а за­галь­на су­ма еко­номії ста­нови­ти­ме 78 750 грн.

За відо­мою не­с­клад­ною ме­то­ди­кою ви­ко­наємо роз­ра­ху­нок еко­номії па­ли­ва за ви­ко­ристан­ня си­с­те­ми па­ра­лель­но­го водіння аг­ре­гатів. Ре­зуль­та­ти роз­ра­хунків ви­роб­ництва зер­нових куль­тур в умо­вах гос­по­дар­ст­ва на­ве­де­но в таб­лиці 2.

Ми пам’ятаємо, що впро­ва­д­жен­ня си­с­те­ми точ­но­го зем­ле­роб­ства — це та­кож обов’яз­ко­во ди­фе­рен­ційне вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив: еко­номія ма­теріалу (міне­раль­них до­б­рив) та при­бав­ка вро­жаю.

При­бав­ка вро­жай­ності до­ся­гається за­вдя­ки оп­ти­мальнішо­му ви­ко­ри­с­тан­ню ґрун­ту — шля­хом підви­щен­ня доз міне­раль­них до­б­рив у місцях, що ма­­ють мен­ший по­тенціал уро­жайності, та ­ціалом. Ви­хо­дя­чи з досвіду гос­по­дарств Євро­пи, при­бав­ка вро­жай­ності в та­ко­му разі ста­но­вить від 10 до 20% за­леж­но від ґрун­то­во-кліма­тич­них умов. Важ­­­ли­вим фак­то­ром є різно­вид ґрун­ту в ме­жах однієї ділян­ки. 

У таб­лиці 3 на­ве­де­на каль­ку­ляція при­бав­ки вро­жай­ності куль­тур та от­ри­ман­ня до­дат­ково­го при­бут­ку в умо­вах гос­по­дар­ст­ва, що роз­ра­хо­вується мно­жен­ням по­каз­ни­ка об­ся­гу площі, яку зай­має куль­ту­ра в сівозміні (в гек­та­рах), на по­каз­ни­ки ви­т­рат на її ви­ро­щу­ван­ня та до­дат­ко­вої вро­жай­ності.

Еко­номія міне­раль­них до­б­рив до­ся­гається за­вдя­ки їхньо­му оп­ти­мальнішо­му ви­ко­ри­с­танню: їх уно­сять у точ­них до­зах на кожній ло­каль­ній ділянці по­ля, з уник­нен­ням подвій­но­­го вне­сен­ня, тоб­то пе­ре­криттів.

Ви­хо­дя­чи з досвіду гос­по­дарств, еко­номія до­б­рив ста­но­вить від 5 до 20%.

Важ­ли­вим факто­ром є різно­вид скла­ду ґрун­ту в ме­жах однієї ділян­ки. Ниж­че на­ве­де­но каль­ку­ляцію еко­номії до­б­рив в умо­вах гос­по­дар­ст­ва з пло­щею об­робітку 3000 га.

Еко­номія до­б­рив: азот­них — 2%; калійних, фо­с­фор­них — 5%. Пе­ре­дові гос­по­дар­ст­ва, що ма­ють у своєму роз­по­ря­д­женні об­лад­нан­ня для ви­ко­ри­с­тан­ня си­с­тем точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва, нині вже навіть не уяв­ля­ють, як раніше пра­цю­ва­ли без них. За­вдя­ки їхньо­му ви­ко­ри­с­тан­ню гос­по­дар­ст­ва от­ри­му­ють цілу низ­ку пе­ре­ваг: відпа­ла по­тре­ба про­во­ди­ти по­пе­ред­ню розмітку по­ля, що, сво­єю чер­гою, по­спри­я­ло уник­нен­ню до­дат­ко­вих ви­т­рат на ма­теріали для мар­­­ку­ван­ня рядів; мак­си­маль­но ви­­­ко­ри­с­то­вується ши­ри­на аг­ре­га­ту, зво­дять­ся до мініму­му пе­ре­крит­тя сусідніх рядів; уне­мож­лив­лю­ють­ся про­пу­с­ки між сусідніми про­хо­да­ми аг­ре­га­ту; збіль­шується ко­ефіцієнт ро­бо­чо­го на­ван­та­жен­ня техніки (мож­ливість ро­бо­ти вночі); підви­щується ком­фортність ро­бо­ти, а от­же, зни­жується сто­млю­ваність опе­ра­то­ра. Крім цьо­го, гос­по­дар­ст­во от­ри­мує ще й до­дат­ко­вий при­бу­ток. Ви­ко­нав­ши не­­­­складні роз­ра­хун­ки, ба­чи­мо, що та­кий не­ве­лич­кий і, в прин­ципі, про­стий еле­мент тех­но­логії точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва, як об­лад­нан­ня для па­ра­лель­но­го ру­ху аг­ре­га­ту, дає при­бу­ток 29 390 грн, а за­­галь­ний при­бу­ток ста­но­ви­ти­ме 2 150 452 грн. 

Звісно, ці ци­ф­ри зі зро­зумілих при­чин ма­ють орієнтов­ну ве­ли­чи­ну. Важ­ли­во те, що во­ни суттєво по­зи­тив­ні й пе­ре­кон­ли­ві.

 

М. Ци­га­нен­ко, канд. тех. на­ук, до­цент, 
М. Ма­ка­рен­ко, до­цент,
Харківський національ­ний тех­ніч­ний універ­си­тет сільсько­го гос­по­дар­ст­ва імені Пе­т­ра Ва­си­лен­ка

Інформація для цитування

Система точного землеробства економить ваші гроші / М. Циганенко, М. Макаренко // Пропозиція. — 2017. — №2 —  С. 56-60

Ключові слова: точное земледелие, GPS

Інтерв'ю
Карлос Альберто Сесарі
В Україні за останні півтора десятки років чимало господарств пробувало впроваджувати нульовий або мінімальний обробіток грунту. І більшість, зіштовхнувшись із проблемою зниження врожайності, поверталися до традиційної технології.... Подробнее
Щороку дистриб’юторам українського аграрного ринку стає дедалі важче працювати. Вони вимушені переглядати своє ставлення до процесу дистриб’юції, трансформуватися із просто продавців матеріально-технічних цінностей (МТЦ) у постачальників... Подробнее

1
0